1. A rendelet célja, alapelvei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A rendelet célja, alapelvei"

Átírás

1 Bakonyszentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (VIII.24) önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselőtestület) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)16. (1) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) 10. (1), 26., 35. (2), 37. (1) d), 38. (9), 43/B. (1), (3), 45. (1), 46. (1), 50. (3), 62. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Ötv. 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 1. A rendelet célja, alapelvei 1. (1) A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület eleget tegyen az Szt. által előírt szabályozási kötelezettségének, és a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás hatáskörébe tartozó feladatait tekintve megállapítsa az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit, az eljárás és az ellenőrzés rendjét. (2) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy az általa biztosított és megszervezett szociális gondoskodás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik életkoruk, egészségi állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük folytán problémáik megoldására önerőből nem képesek. 2. A rendelet hatálya 2. (1) E rendelet hatálya kiterjed Bakonyszentkirály közigazgatási területén tartózkodó, a) az Szt. 3.. (1)-(3) bekezdésében felsorolt személyekre. (2) Az önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulónak ide értve az Szt. 3. (2) bekezdésében foglalt személyeket is átmeneti segélyt, étkezést, biztosítani, ha ennek hiánya az arra rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti. 3. Hatásköri és eljárási rendelkezések 3. (1) A képviselő-testület hatáskörébe tartozik: az Szt. 43/B. (1) bekezdése szerinti ápolási díj, a lakásfenntartási támogatás. (2) A polgármester hatáskörébe tartozik: a temetési segély; a köztemetés; az átmeneti segély; a szociális étkeztetés; a házi segítségnyújtás. (3) A körjegyző hatáskörébe tartozik: az időskorúak járadéka; az aktív korúak ellátása; az Szt. 41. (1) bekezdés és Szt. 43/A. (1) bekezdés szerinti ápolási díj; közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása. 4. Az ellátás iránti kérelmet a Körjegyzőség hivatalában írásban a jogszabályban meghatározott nyomtatványon postai úton, illetve személyesen lehet előterjeszteni.

2 2 5. (1) A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szt. 4. -ában foglaltakat kell alkalmazni. (2) A jövedelem számításakor az Szt. 10. (2)-(5) bekezdése szerint kell eljárni. (3) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. Ezek különösen a következők lehetnek: a munkáltató által kiadott keresetigazolás, rendszeres pénzellátásoknál az azt megalapozó határozat vagy a kifizetésről szóló igazolószelvény (pl. nyugdíjszelvény), egyéb jövedelmeknél az azokat megalapozó határozat, kifizetési bizonylat, igazolás, szerződés, stb. (4) Vállalkozóknak a kérelem benyújtását megelőző évi jövedelmükre vonatkozóan az APEH igazolását, vagy független könyvelő iroda igazolását kell csatolni, vagy személyes nyilatkozatot mellékelni. (5) Egyéb forrásból származó jövedelem esetén különösen ingatlan-, üdülő-, lakás hasznosítása, alkalmi munka személyes nyilatkozatot kell mellékelni. (6) A vagyoni helyzetet köz-, vagy hitelt érdemlő magánokirattal kell igazolni. (7) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Körjegyzőség nyilvántartásaiban fellelhetőek. (8) Mellőzni kell a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 2 hónapon belül már részesült olyan ellátásban, amelyhez a jövedelmi- és vagyoni helyzetét igazolta, és vélelmezhető, hogy helyzetében nem történt a jogosultságát érintő változás. Erről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni. 6. (1) A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei valamint környezettanulmány alapján köteles meghozni. A környezettanulmány elvégzéséről a Körjegyzőség szociális ügyintézője útján gondoskodik. (2) Mellőzni kell a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 2 hónapon belül már valamilyen ellátásban részesült, és vélelmezhető, hogy körülményeiben nem állt elő változás. (3) Amennyiben a környezettanulmány eredményeként vélelmezhető, hogy a kérelmező jövedelmi- és vagyoni helyzetére vonatkozóan valótlan adatot közölt, az Szt. 10. (6)-(7) bekezdései szerint kell eljárni. (4) Az Szt. 3. (3) bekezdés szerinti személy esetén az Szt. 10. (8) bekezdés szerint kell eljárni. (5) A rendszeres pénzbeli és természetbeni támogatásban részesülők a szociális helyzetükben, lakcímükben bekövetkezett változást 15 napon belül kötelesek bejelenteni az ellátást megállapító szervnek. 7. Az ellátások kifizetése a) havi rendszeres ellátásoknál: a tárgyhót követő hó 5. napja, nem rendszeres ellátások esetén: a határozat jogerőre emelkedését követően házi pénztárból b) rendkívüli esetben, illetve a lakosság többségét érintő segélyek esetén az önkormányzat házipénztárából történik. 8. A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésére az Szt a az irányadó. 9. Az adatkezelésre az Szt ai az irányadók.

3 3 4. A szociális gondoskodás rendszere 10. (1) Az önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését a) pénzbeni- és természetbeni ellátások nyújtásával; b) személyes gondoskodást biztosító ellátások megszervezésével valósítja meg. Pénzbeni ellátások 5. Időskorúak járadéka 11. Az időskorúak járadékának megállapítása az Szt. 32/B-E -a szerint történik. 6. Aktív korúak ellátása 12. (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítására az Sztv /C. - ában foglaltakat kell alkalmazni. (2) Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították az Szt ában foglalt kivétellel bérpótló juttatásra jogosult, feltéve, hogy lakókörnyezete rendezettsége biztosított. (3) A lakókörnyezet rendezettsége akkor biztosított, ha a a) kérelmező az általa életvitelszerűen lakott házat vagy lakást, folyamatosan, tiszta, higiénikus állapotban tartja, b) az ingatlanhoz tartozó udvart és kertet rendesen gyomtalanítja, valamint gondozza és c) a kerítéssel kívül határos területet, a járdát és az árkot tisztítja, gyommentesíti, a szemetet összeszedi. 13. (1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az Szt ában foglalt feltételeknek megfelel, rendszeres szociális segélyre jogosult. (2) A rendszeres szociális segély megállapítására az Szt. 37. (2)-(5) bekezdését, a 37/A. 37/B -át kell alkalmazni. (3) Az Szt. 37. (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának további feltétele a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központtal (továbbiakban: Szociális Szolgáltató) történő együttműködési kötelezettség nyilatkozatban történő vállalása. 14. (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködésre kijelölt szervvel történő együttműködés keretében az alábbiak szerint köteles eljárni: a) a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül meg kell jelennie az együttműködésre kijelölt szerv családsegítő szolgálatánál (továbbiakban: Szociális Szolgálató), b) részt kell vennie az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő program kidolgozásában,

4 4 c) megállapodást kell kötnie a beilleszkedést segítő program megvalósítására 60 napon belül, d) eleget kell tennie a beilleszkedést segítő programra kötött megállapodásban foglaltaknak, e) a megállapodás szerint, de minimum három havonta meg kell jelennie a Szociális Szolgálatatónál, f) folyamatosan kapcsolatot kell tartania a Szociális Szolgáltató munkatársával. (2) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködési kötelezettségét az alábbi esetekben szegi meg: a) a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem jelenik meg a Szociális Szolgáltatónál, b) a megjelenést követő 60 napon belül nem köt megállapodást a beilleszkedést segítő programról, c) a beilleszkedést segítő programban meghatározottakat nem tartja be, d) a megállapodás szerint, de legalább három havonta nem keresi fel a Szociális Szolgálatatót, e) amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő együttműködési kötelezettsége teljesítésében ténylegesen akadályozott, okát és az akadályoztatás indokát köteles haladéktalanul személyesen vagy írásban közölni a Szociális Szolgálatatóval, f) a Szociális Szolgáltató minden hónap 15. napjáig értesíti az Önkormányzatot, amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő e -ban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget. (3) Annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi az aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kell szüntetni. 15. A beilleszkedést segítő programok típusai: a) egyéni képességfejlesztő foglalkozás, b) életmód formáló foglalkozás, tanácsadás, c) munkavégzésre történő felkészülési program. 7. Lakásfenntartási támogatás 16. (1) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, aki az Szt. 38. (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. (2) A normatív lakásfenntartási támogatás összegét az Szt. 38. (3) (7) bekezdése szerint kell kiszámítani. 17. (1) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, szeptember 1-jétől az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %- át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át eléri, valamint az elismert lakásnagyságnál nem nagyobb méretű lakásban lakik. (2) A helyi lakásfenntartási támogatásnál elismert lakásnagyság

5 5 a) ha a háztartásban egy személy lakik 65 m 2 b) ha a háztartásban kettő vagy több személy lakik 70 m (1) Lakásfenntartási költségen értendő: lakbér, valamint albérleti díj, lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete, csatorna használati díj, szemétszállítási díj, villanyáram költsége, vízfogyasztás költsége, gázfogyasztás költsége, tüzelőanyag költsége. (2) A lakásfenntartási költségek a következők szerint vehetők figyelembe a) lakbér, albérleti díj: bérleti szerződés szerint, b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete előző évi záró egyenleg szerint, c) csatorna használati díj, szemétszállítás költsége, villanyáram-, vízgázfogyasztás közüzemi számla alapján, d) tüzelőanyag költsége számla alapján. 19. (1) A 16. (1) bekezdés és a 17. (1) bekezdés szerinti támogatás iránti kérelem az év folyamán bármikor benyújtható. A támogatás egy évre szól, a támogatás iránti igényt évente meg kell újítani. (2) A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege a) egyszemélyes háztartás esetén 2.700,-Ft b) kettő- és többszemélyes háztartás esetén 2.500,-Ft. (3) A helyi lakásfenntartási támogatást az önkormányzat önálló támogatásként nyújtja. 8. Ápolási díj 20. (1) Ápolási díj állapítható meg annak, aki a Szt. 43/B. -ban meghatározott hozzátartozót ápol az alábbi feltételek együttes fennállása esetén: a) az ápolt tartását, gondozását, ellátását szerződésben nem vállalták, b) az ápoló családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülálló esetén annak 150 %-át, c) az ápoló ca) munkaviszonnyal rendelkezik és hozzátartozójának ápolása céljából fizetés nélküli szabadságot engedélyeztek részére, cb) munkaviszonyát azért kellett megszüntetni, mert a munkáltató a fizetés nélküli szabadságot nem engedélyezte, cc) munkaviszonyt kora és egészségi állapota miatt létesíteni nem tud, cd) munkanélküli ellátásra való jogosultságát kimerítette, ce) aktív korúak ellátására azért nem jogosult, mert családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a Szt.-ben foglalt jogosultsági értékhatárt, d) az ápolást más hozzátartozó jövedelemcsökkenés nélkül nem tudja biztosítani. e) nincs az ápolásra szoruló személlyel közös háztartásban együtt élő olyan közeli hozzátartozó, aki az ápolási feladatokat elláthatná. (2) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a Szt ában meghatározottakon túl az ápoló családjában élők havi nettó jövedeleméről szóló igazolást és a (2) bekezdés c) pontjában előírt feltételek fennállását.

6 6 (3) Az ápolási díj megállapítása érdekében az ápoló személy családjának vagyoni viszonyait vizsgálni kell. A vagyon nem haladhatja meg az Sztv. 4. b) pontjában meghatározott mértéket. (4) Az ápolási díj összege megegyezik az éves költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-ával. (5) Az ápolási kötelezettség teljesítését függetlenül attól, hogy az ápolási díj megállapítására milyen jogcímen került sor a képviselő-testület a szociális ügyintéző útján rendszeresen ellenőrzi. (6) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja. 9. Átmeneti segély 21. Átmeneti segélyben részesíthető az a 18. életévét betöltött személy kérelemre, vagy hivatalból, akinek a) megélhetése önhibáján kívül veszélyeztetve van, b) akik önmaguk és családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, c) akik alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt anyagi segítségre szorulnak, d) 15 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesültek, e) tartós betegségben szenvednek, s táppénzes állományban vannak, feltéve, hogy a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén annak 200 %-át. (2)Amennyiben egy határozatban többszöri segélyezés került megállapításra, fel kell sorolni a későbbi kifizetések időpontjait, s a kifizetendő összeget. 22. (1) Az átmeneti segély egyszeri összege a rászorultságtól függően 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig kerülhet megállapításra. (2) Egy naptári éven belül ugyanaz a személy legfeljebb négy alkalommal részesíthető segélyben. Ennek az együttes összege nem haladhatja meg a ,-Ft-ot. (3) Különös méltánylást érdemlő esetben (családban bekövetkezett rendkívüli esemény pl. haláleset vagy természeti katasztrófa miatt rendkívüli kiadás) a kérelmező évente legfeljebb egy alkalommal, jövedelmére tekintet nélkül maximum ,-Ft átmeneti segélyben részesíthető. (4) Átmeneti segélyben kell részesíteni azt a bakonyszentkirályi lakóhellyel rendelkező szülőt, akinek gyermeke születik, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum háromszorosát nem haladja meg. Mértéke a mindenkori költségvetési rendeletben kerül meghatározásra. (5) A megállapított átmeneti segély folyósítása készpénzben történik, kivéve ha az összes körülményre tekintettel feltételezhető, hogy a segélyt nem rendeltetésének megfelelően használják fel. Ebben az esetben a segélyt az igénylő költségeinek átvállalásával, vagy élelmiszercsomag vásárlásával kell megfizetni. 23. Sürgős szükség esetén ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják a segély bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján kifizethető. Ilyen esetben a Körjegyzőség a kifizetést követő 15 napon belül, de legkésőbb a határozathozatalt követő 15 napon belül helyszíni ellenőrzéssel győződik meg a nyilatkozatok valódiságáról. Ebben az esetben a polgármester intézkedhet a határozat azonnali végrehajtásaként az Önkormányzat pénztárából történő kifizetésről.

7 7 10. Temetési segély 24. (1) A temetési segélyre jogosult az a személy, aki bakonyszentkirályi lakóhellyel rendelkező személy elhalálozása esetén a temettetéséről gondoskodik annak ellenére, hogy arra nem köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek a saját, illetve családjának létfenntartását veszélyeztetik. (2) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-a. (3) Egy fő temettetéséről való gondoskodás címén csak egy fő részére fizethető támogatás, és egy összegben. (4) A támogatást az önkormányzat polgármestere határozattal állapítja meg. (5) Temetési segély nem állapítható meg annak: a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. b) aki a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény 16. -a alapján temetési hozzájárulásban részesült. 25. (1) A segély összegét az éves költségvetési rendeletben szabályozza a képviselőtestület. (2) A temetési segély iránti kérelmet a Körjegyzőség hivatali helyiségében kell benyújtani a temetést követő 30 napon belül. (3) A kérelemhez mellékelni kell a temetési számlát és a jövedelem megállapítására alkalmas igazolásokat. (4) A segély kifizetése az önkormányzat házipénztárából ügyfélszolgálati időben történik. Természetben nyújtott ellátások 11. Köztemetés 26. Az Szt. 48. szerinti köztemetést a polgármester rendeli el. 12. Közgyógyellátás 27. (1) Közgyógyellátásra jogosul az Szt. 50. (1)- (2) bekezdésében meghatározott személy. (2) Közgyógyellátásra jogosult méltányosságból az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét, egyedülálló esetében a kétszeresét, feltéve, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 25 %-át eléri. (3) A közgyógyellátásra való jogosultságról a körjegyző dönt. 13. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 28. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az önkormányzat alapellátásként a) étkeztetést, b) házi segítségnyújtást, c) családsegítő szolgáltatást,

8 d) támogató szolgálatot, e) szociális információs szolgáltatást biztosít Szociális étkeztetés 29. (1) A szociális étkeztetés keretében az önkormányzat tartósan vagy átmenetileg napi egyszeri meleg étkezést (ebéd) biztosít a szociálisan rászorultaknak. (2) Szociálisan rászorultnak tekinthető az a személy, aki a) a nyugdíjkorhatárt elérte vagy azt meghaladta, illetve rokkantnyugdíjas, b) egészségi állapota miatt nem képes az (1) bekezdés szerinti étkezéséről gondoskodni, vagy c) az Szt. 62. (1) bekezdés c)-e) pontja szerinti személy feltéve, hogy a kérelmező jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át. (3) A szociális helyzet miatti rászorultságot nyugdíjszelvénnyel vagy jövedelemigazolással és környezettanulmánnyal, a b) és c) pont szerinti rászorultságot háziorvosi vagy szakorvosi igazolással kell alátámasztani. (4) Az étkeztetés történhet a) a helyi óvodában helyben történő fogyasztással b) házhoz szállítással c) a jogosult általi elvitellel. (5) Az étkeztetés iránti kérelmeket a polgármester bírálja el. (6) A térítési díjat a képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg az Szt (3) bekezdés figyelembevételével az igénybevevő jövedelmétől függő mértékben. (7) Az étkezés bármely okból történő lemondását legkésőbb a tárgynap óráig a konyha vezetőjénél lehet megtenni. 15. Házi segítségnyújtás 30. (1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról az időskorú, valamint az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és tartásra kötelezhető hozzátartozójuk nem tud gondoskodni róluk. (2) Házi segítségnyújtás az egyéni szükséglet szerinti gondozást foglalja magában. (3) A házi segítségnyújtásra való jogosultságot a háziorvos írásbeli javaslata, az előgondozás és a gondozási szükséglet, valamint a kérelmező által becsatolt jövedelemigazolás figyelembevételével a polgármester állapítja meg. (4) Az ellátásért fizetendő térítési díjat a képviselő-testület külön rendeletben határozza meg. (5) A térítési díjat az ellátottak az Önkormányzat házipénztárába fizetik be minden hó 1-5 napjáig. 16. Családsegítő szolgáltatás 31. (1) A családsegítéssel összefüggő feladatokat az önkormányzat megállapodás alapján a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ (8420 Zirc, Alkotmány u. 14.) működtetésével látja el. (2) A családsegítő szolgáltatás térítésmentes.

9 (3) A családsegítés feladatait az Szt. 64. (2) (3) bekezdései határozzák meg. 17. Támogató szolgáltatás (1) A támogató szolgáltatással összefüggő feladatokat az önkormányzat megállapodás alapján a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ (8420 Zirc, Alkotmány u. 14.) működtetésével látja el. (2) A támogató szolgáltatás formája: a) információ nyújtás és tanácsadás b) személyi segítőszolgálat c) szállítószolgálat. (2) A (2) bekezdés a.) és b.) igénybevétele ingyenes, a c.) pontban felsorolt szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni a külön rendeletben meghatározottak szerint. (3) A támogató szolgáltatás feladatait az Szt. 65/C. (3) bekezdése határozza meg. 18. Szociális információs szolgáltatás 33. (1) A szociális információs szolgáltatással összefüggő feladatokat az önkormányzat megállapodás alapján a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ (8420 Zirc, Alkotmány u. 14.) működtetésével látja el. (2) A szociális információs szolgáltatás térítésmentes. (3) A szociális információs szolgáltatás feladatait az Szt a határozza meg. 19. Hatályba léptető rendelkezések 34. (1) Jelen rendelet kihirdetését követő második napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) Hatályba lépésével egyidejűleg a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 5/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Bakonyszentkirály, augusztus 17. Csillag Zoltán polgármester Feketéné Esztergályos Hilda körjegyző Kihirdetve: augusztus 24. Feketéné Esztergályos Hilda körjegyző

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA, ALAPELVEI A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA, ALAPELVEI A RENDELET HATÁLYA SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 7/2007.III.21./ SZ. r e n d e l e t e A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL ========================================= Szigetszentmiklós

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁMOSSZABADI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2004.( II.10. ) KR RENDELETE. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

VÁMOSSZABADI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2004.( II.10. ) KR RENDELETE. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról VÁMOSSZABADI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2004.( II.10. ) KR RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Vámosszabadi Önkormányzat Képviselő-testülete ( a továbbiakban: képviselőtestület

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. I. cím. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. I. cím. A rendelet célja Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (VIII.21.) számú rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól, valamint a magánlakásépítéshez, bővítéshez,

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006. (VII. 20.) rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetbe foglalva a módosításokkal) Kenézlő

Részletesebben

Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testülete a

Részletesebben

VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE

VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben a 3/2010.(II.11.)Ktr,

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2011.(IX.15.) rendelete. a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2011.(IX.15.) rendelete. a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011.(IX.15.) rendelete a szociális ellátásokról Márianosztra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és alapelvei

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és alapelvei Szihalom Település Önkormányzata Képviselő-testületének egységes szerkezetű 1/2012. (I. 25.) önkormányzati rendelete Az egységes szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 4/2014.

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nagytarcsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008.(II.25.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól egységes szerkezetben Nagytarcsa

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. (I.26.) számú rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályzásáról

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. (I.26.) számú rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályzásáról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. (I.26.) számú rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályzásáról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (III.31.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2009. (XII.17.), 2/2010. (II.11.), 5/2010.(III.23.),

Részletesebben

Karakószörcsök Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2009.( IV.20.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Karakószörcsök Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2009.( IV.20.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Karakószörcsök Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2009.( IV.20.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Karakószörcsök Község Önkormányzata képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1 Nagyacsád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8./2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete a 2/2012.(II.10.) és a 12/2012.(V.23.) önkormányzati rendelettel módosított szociális gondoskodásról egységes szerkezetben

Részletesebben