Dr. Dénes Zoltán: Tesztek használata a mozgásszervi rehabilitációban A FIM (Functional Independence Measure) skála

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Dénes Zoltán: Tesztek használata a mozgásszervi rehabilitációban A FIM (Functional Independence Measure) skála"

Átírás

1 Dr. Dénes Zoltán: Tesztek használata a mozgásszervi rehabilitációban A FIM (Functional Independence Measure) skála Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Koponya-agysérültek Rehabilitációs Osztálya A közlemény célja a mozgásszervi rehabilitációban használt legfontosabb tesztek áttekintése, valamint a funkcionális skálák közül a FIM (Functional Independence Measure) skála részletes ismertetése. Az orvosi gyakorlatban régi törekvés a vizsgálatok és kezelések standardizálása. A különbözõ kezelések összehasonlításához és a gyógyítás eredményének objektív értékeléséhez ezt a módszert nélkülözhetetlennek tartjuk. A rehabilitáció viszonylag rövid története során a különbözõ skálák tucatjai jelentek meg, egy részük azonban csak egy-egy kutatócsoport munkájának eredménye maradt, másrészük viszont széles körben használatossá vált (7). Magyarországon úttörõ szerepe volt Endres Mária fõorvosnõnek és munkatársainak, akik a nyolcvanas évek elején féloldali bénultak önellátási képességét és mozgáskészségét a Barthel Index és a Rivermead-skála segítségével értékelték (2). Dr. Kullmann Lajos és munkatársai alsóvégtag-amputáltak rehabilitációs eredményeit vizsgálták a Barthel Index és a Russek skála használatával (4), majd a késõbbiekben ugyanezekkel a módszerekkel utánvizsgálatot is végeztek (5). A különbözõ skálák közötti tájékozódás megkönnyítéséhez a WHO károsodás fogyatékosság- rokkantság klasszifikációját érdemes használni (1. táblázat). 1. táblázat Károsodást (impairment) mérõ módszerek és skálák: motoros: dinamométer (izomerõ), Medical Research Council 0 5, szögmérõ (ROM), Rivermead Motor Assessment, Ashworth Scale for grading spasticity, Abnormal Involuntary Movement Scale. szenzoros: két pont diszkrimináció mérés, hõmérõ. kognitív és vegyes: Glasgow Coma Scale, Dementia Scale, Mini-Mental State Examination, Everyday Memory Questionnaire, The Speech Questionnaire, Wechsler Intelligence Scale. Fogyatékosságot (disability) mérõ skálák: fokális: Standing Balance, Functional Ambulation Categories, Timed Walking Tests, Rivermead Mobility Index, Nine-hole Peg Test, Frenchay Arm Test. önellátási (Activities of daily living ADL): Barthel Index, Katz Index, Kenny Self Care Evaluation, Rivermead ADL Scale, Nottingham Ten-point ADL Index,

2 Nottingham Extended ADL Index. globális: Functional Independence Measure, Functional Limitation Profile, PULSES Profile, OPCS Disability Scale. Egészségi állapotot, életminõséget, rokkantságot mérõ skálák (Handicap and Quality of life): WHO Handicap Scale, Karnofsky Performance Status, Glasgow Outcome Scale, Life Satisfaction Index, Quality of life: a measure, Katz Adjustment Scale, Quality of Wellbeing Scale, WHOQOL. Külön csoportba sorolhatók az egyes betegségekre kifejlesztett kevert típusú ún. betegség specifikus skálák (2. táblázat). 2. táblázat. Betegség-specifikus skálák Sclerosis multiplex: Kurtzke Multiple Sclerosis Rating Scale. Stroke: Mathew Stroke Scale, Orgogozo Score, Canadian Neurological Scale, Hemispheric Stroke Scale, Clinical Classification of Stroke Bamford, Allen Score for Prognosis of Stroke, The National Institute of Health Stroke Scale. Agysérülés: Head Injury Rappaport Disability Rating Scale, Neurobehavioural Rating Scale, Glasgow Assessment Schedule. Parkinson betegség: Columbian Rating Scale, Parkinson s disease: impairment index, disability index McDowell et al., Parkinson s disease: Lieberman s Index, New York Rating Scale. PDQL 39 Gerincvelõ-sérülés: Frankel Scale, Spinal Cord Injury Motor and Sensory Indices. A besorolás típusa szerint a skála lehet: Nominal skála: Egyszerû csoportképzés, lényegében kategóriákba sorolás (pl: férfi vagy nõ). Ilyenek az orvostudományban használt diagnózisok: stroke, sclerosis multiplex, diabetes mellitus, a WHO károsodás fogyatékosság rokkantság besorolása is. A csoporton belül levõk számolhatók ugyan, de önmagában, még ha számosított is, nem alkalmas matematikai analízisre. Nincs alá- vagy fölérendelt viszony a kategóriák között (semleges osztályozási rendszer). Ordinal skála: Az adatoknak sorrendjük van, ha ez több szintû, sorrendbe tehetõk, de a különbözõ szintek között a különbség nem feltétlenül egyenlõ. Két alaptípus van: az egyik, amikor kis, közepes vagy nagy a mérendõ, a másik pedig, amikor sok elemet tartalmaz és az egész összege adja meg az eredményt- úgy mint a Barthel Indexben képes valamilyen tevékenység elvégzésére vagy nem. Tudni kell azonban, hogy abszolút módon így sem lehet összehasonlítani az eredményeket, mert az 5 és a 20 nem 4-szer olyan jó vagy rossz, mint ahogy az a pontozásból adódik. Számtani mûvelet nem végezhetõ. Interval skála: Olyan számtani skála, amelyben két kategória (vagy szint) között a különbség egyenlõ. Ilyen a számtani sorunk: 1, 2, 3, 4,, vagy a Celsius-féle

3 hõmérsékleti skála, melyet használunk. A rehabilitációban is megkíséreltek ilyen skálát létrehozni: Symptom Impact Profile, és Functional Limitation Profile. Ratio skála: Számtani skála, de van egy speciális tulajdonsága, arányosan változik. Egy adott tevékenység eredménye a változótól (pl: idõ) függõen arányosan fog változni. 10 sec alatt hány m-t képes valaki megtenni? Ha 5 méter helyett 10 métert, akkor kétszer olyan gyorsan ment. 60 sec alatt hány pálcikát képes átrakni? Ilyen mérõeszköz a dinamométer is. Azokat a skálákat, amelyekben a vizsgált szintek nehézségi sorrendben vannak felépítve, hierarchikus skáláknak hívjuk. A rehabilitációban Guttman skálának is szokták ezeket nevezni (1). Súlyozottnak hívunk egy skálát, ha az érzékenység növelése érdekében több vagy kevesebb pontot adunk egy általunk fontosnak, vagy kevésbé fontosnak tekintett részében. Például a Barthel Indexben a transzfer (átülés) vagy a járás 0-tól 15-ig, 4 szinten pontozható, a fürdés vagy a személyes higiéné csak 0 vagy 5 pont lehet. Szummációs egy skála, ha a részeit összeadva a végén egy számmal adjuk meg az értékét. Ilyen a Barthel Index, amely 0-tól 100-ig, a részkérdéseit összeadva bármennyi lehet. Melyek a legfontosabb elvárások a különbözõ skálákkal? Validitás, tehát valóban azt mérje, amire használni akarjuk. Megbízhatóság (reliability), az elõírt körülmények között a felvevõtõl függetlenül jól használható és ismét felvehetõ, továbbá jól alkalmazható (rövid, egyszerû), valamint a páciens számára könnyen teljesíthetõ legyen. Fontos elvárás még az érzékenység (sensitivity) és a specificitás is. Mi a funkcionális értékelés jelentõsége? A funkcionális státus számszerûen és objektíven rögzíthetõ. Felvételkor, kibocsátáskor vagy az utánkövetés alkalmával felvéve a javulás vagy romlás, és ennek mértéke jól követhetõ. Különbözõ fogyatékos emberek vagy fogyatékos csoportok összehasonlíthatóakká válnak. Rehabilitációs módszerek vizsgálata és összehasonlítása is lehetséges ennek segítségével. Felhasználható még mindezeken kívül a finanszírozásban, a tervezésben, a szervezésben és a hatékonyság mérésében is. Az önellátási skálák õse a Barthel Index, amelyet 1955 óta használtak, majd 1965-ben publikáltak (6). Ez tíz mindennapos élettevékenységet vizsgál (Activities of Daily Living ADL) az önellátási képesség mérésére. A vizsgált tevékenységek: étkezés, átszállás kerekesszékbe, személyes toalett, WC-használat, fürdés, járás, lépcsõjárás, öltözködés, széklettartás és vizelettartás. Ezek önálló vagy segítséggel való kivitelezése szerint pontot adhat a vizsgáló, ezeket összeadva maximum 100 pontot lehet elérni. 100 pontos Barthel Index esetén a beteg egyedül eszik, öltözik, mosakszik, kikel az ágyból, jár, lépcsõn fel- és lemegy, continens. A szerzõk kiemelik, hogy ez önálló életvitelt nem biztosan jelent, hiszen fõzni, a lakást rendben tartani, kommunikálni esetleg képtelen a 100-as Barthel Indexû fogyatékos ember. Kórházi felvételkor és kibocsátáskor egyaránt felvették, valamint utánkövetésre a lakóközösségben is használták. A tesztet általában nõvérek vették fel. Könnyû használhatósága, validitása és megbízhatósága miatt széles körben elterjedt. Gyorsan felvehetõ, de finomabb differenciálásra nem alkalmas. Hiányossága még, hogy a kommunikációs, együttmûködési, memória zavarokat és az ezekbõl következõ önellátási képtelenséget sem mutatja.

4 Az USA-ban a 80-as évek elején az egészségügyi szolgáltatások árának drasztikus növekedése miatt a finanszírozók az akut ellátásban a bázisfinanszírozásról a DRG finanszírozásra tértek át. A rehabilitációban egységes mérõmódszer nem volt. A fogyatékos ember funkciójavulása mérhetõ a kezelés végén, kibocsátáskor (outcome) vagy a teljesített szolgáltatások költsége összeadható, ezek alapján is lehet finanszírozni. A biztosítók azonban egységesen használható és megbízható dokumentációt követeltek a finanszírozáshoz ben az American Congress of Rehabilitation Medicine és az American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation vezetésével munkacsoport alakult a rehabilitációban egységesen használható adatbázis létrehozására. A WHO károsodás-fogyatékosság-rokkantság definícióját vették alapul, a rehabilitáció költségeit és az outcome-ot is mérõ rendszer megalkotását tûzték ki célul (3). Így készült el, majd került bevezetésre a Uniform Data System for Medical Rehabilitation, melynek része a FIM (Functional Independence Measure) skála (3. táblázat). A FIM a fogyatékos ember különbözõ funkcióinak (kulcstevékenységek) végrehajtásához szükséges külsõ segítség mértékét határozza meg. A fogyatékosság mérésének alapkoncepciója az, hogy a beteg milyen mértékben szorul külsõ segítségre. A külsõ segítség mértékének meghatározásával a fogyatékos ember függõségének gazdasági és szociális értéke is kifejezhetõ. A FIM-ben nem minden, de az alapvetõ élettevékenységek szerepelnek. 3. táblázat. Funkcionális függetlenség mértéke (FIM) Önellátás A. Étkezés B. Tisztálkodás C. Fürdés D. Öltözködés (felsõ testfél) E. Öltözködés (alsó testfél) F. Toalett-higiéné Sphincter kontroll G. Vizelettartás H. Széklettartás Mozgáskészség I. Átülés (ágy szék kerekesszék) J. WC használat K. Fürdõszoba használat Járás L. Járás vagy kerekesszék használat M. Lépcsõjárás Kommunikáció N. Megértés O. Önkifejezés Szociális képességek felvétel távozás kontroll

5 P. Szociális együttmûködés Q. Probléma megoldás R. Emlékezés Összpontszám Instrukciók a pontozáshoz: Önálló (segítséget nem igényel) 7 Teljes függetlenség (biztosan, idõben) 6 Részleges függetlenség (segédeszköz) Függõ (segítséget igényel) Részleges függõség 5 Felügyeletet igényel (irányítás) 4 Kis fizikális segítséget igényel (75%+) 3 Mérsékelt segítséget igényel (50 74%+) Teljes függõség 2 Nagyfokú segítséget igényel (25% 49%) 1 Teljes ellátásra szoruló (25%-nál kevesebb) Ha a tevékenység nem tesztelhetõ, a szint táblázat. A tevékenységi szintek és pontozásuk Önálló (független): tevékenységéhez más személy nem szükséges. 7. Teljes függetlenség: minden tevékenységét a többi emberhez hasonlóan végzi (segédeszköz és irányítás nélkül, elfogadható idõn belül). 6. Részleges függetlenség: tevékenységéhez bizonyos segítséget igényel (segédeszközt, biztonsági intézkedéseket vagy az átlagosnál több idõt). Függõség: adott tevékenység elvégzéséhez más személy felügyelete, fizikális segítsége szükséges, vagy nem képes a tevékenységre. Részleges függõség: az adott tevékenység felét vagy annál többet elvégez (50%+). A szükséges segítség szintjei:

6 5. Felügyelet: nem kíván egyéb segítséget, csak odafigyelést, tanácsokat, irányítást, fizikális kontaktus nélkül. A segítõ megadja a szükséges információkat vagy feladja az ortézist. 4. Kis fizikális segítség: fizikális kontaktus szükséges, de nem több, mint érintés, a tevékenység 75%-ánál többet tesz meg. 3. Mérsékelt segítség: több mint érintés a szükséges segítség, a tevékenység 74 50%-át tudja elvégezni. Teljes függõség: 50%-nál kevesebbet képes elvégezni, sok vagy teljes segítség szükséges a tevékenység elvégzéséhez. 2. Nagyfokú segítség: a tevékenység 25-49%-át képes elvégezni. 1. Teljes segítség: a tevékenység kevesebb, mint 25%-át képes elvégezni. A FIM a különbözõ funkciókat 1-tõl 7-ig osztályozza, tehát egy tevékenység besorolása a külsõ segítség mértéke szerint 7 szintre lehetséges. A 7 6. szinten a fogyatékos ember külsõ segítségre nem szorul (független), legfeljebb segédeszközt használ, vagy hosszabb idõre van szüksége egy tevékenység elvégzéséhez. Az 5. szinten a külsõ segítség irányítást vagy felügyeletet jelent, de külsõ fizikális segítségre nincs szükség. A 4 3. szinten közepes, ill. kis mértékû fizikális segítséget igényel a fogyatékos ember (részleges függõség). A 2 1. szint teljes függõséget jelent A FIM 18 tevékenységet vizsgál. Az elsõ 13 ún. motoros tevékenységek, melybõl 6 az önellátási képességet, 2 a sphincter (hólyag és végbél) funkciót, 3 a mozgáskészséget lakáson belül (fürdõszoba és WC használatát is), 2 járás-vagy kerekesszék használatot és a lépcsõjárást vizsgálja. Ha a Barthel Indexet ismerjük, akkor a vizsgált 10 tevékenység megegyezik, de a FIM-ben a 4., 5., 8. pont kétfelé lett bontva. A Barthel 4. pontja a WC-használat, amely a WC-hez eljutást, át- és visszaszállást, valamint a toalett higiénét is tartalmazza, ezek a FIM-ben a J+F pontban szerepelnek. A Barthel 5. pontja a fürdés, amely a FIM-ben C+K pontra lett bontva, a fürdõbe eljutást, a be- és kiszállást (kád vagy zuhany) és maga a fürdési tevékenységet tartalmazza. A Barthel 8. pontja, az öltözködés a FIM-ben felsõ és alsó testfélre osztva szerepel, a D+E pontokban. Jelentõs változás azonban, hogy a FIM kognitív funkciókat, szociális együttmûködést és viselkedést is vizsgál (N, O, P, Q, R pontok), ami a Barthel Indexbõl nagyon hiányzott. Ezek különösen informatívak az agykárosodott betegek értékelése szempontjából. A 7 szinten történõ besorolás finom megkülönböztetésre is lehetõséget ad, de a kitöltés idõigényes és a páciens nagyon pontos ismerete szükséges hozzá. Az USA-ban a FIM használata a kifejlesztõk által tartott tanfolyam elvégzéséhez, sikeres vizsga letételéhez kötött. Az 5. táblázat csak a megértéshez szükséges információkat tartalmazza, ennél sokkal részletesebb leírás szükséges a skála felvételéhez. A skála egységes használatához, hogy a felvevõk egy beteget azonosan értékeljenek, szintén egységes képzésre, alkalmazásra van szükség Magyarországon is. 5. táblázat. A tevékenységek magyarázata Önellátás A: Étkezés magába foglalja az étel szájbajuttatásához szükséges eszköz használatát, rágást,

7 nyelést. Hozzátartozik a hús felvágása, vaj kenyérre kenése, konzerv kinyitása, folyadék töltése. B: Tisztálkodás tartalmazza a fogmosást, hajápolást, kéz-, arcápolást, borotválkozást, sminkelést. C: Fürdés a nyaktól lefelé mosdást jelenti (kivéve a hát). Kád, zuhany vagy lavór használata. D: Öltözködés (felsõ testfél) deréktõl fölfelé öltözködés, valamint ha van protézis vagy ortézis fel- és levétel. E: Öltözködés (alsó testfél) deréktól lefelé öltözködés, ortézis vagy protézis fel- és levétel is. F: Toalett-higiéné tartalmazza a szükséges ruha fel- és lehúzását és a perianális higiénét. Sphincter kontroll G: Vizelettartás magába foglalja a vizeletürítés akaratlagos kontrollját és az ehhez esetleg szükséges eszközök használatát. H: Széklettartás magába foglalja a székelés akaratlagos kontrollját, a szükséges segédeszközök vagy anyagok használatát. Mozgáskészség I: Átülés (ágy szék kerekesszék) magába foglalja az ágyból való felkelést, székbe vagy kerekesszékbe át- és visszaülést, felállást, ha a helyváltoztatás módja járás. J: WC-használat magába foglalja a WC-hez való eljutást, át- vagy ráülést, onnan felállást vagy a kerekesszékbe visszaülést. K Fürdõszoba használat tartalmazza a kádhoz vagy zuhanyhoz való eljutást, a kádba vagy zuhanyba beszállást, onnan kijövetelt egyaránt. Járás L: Járás vagy kerekesszék használata járóképesség esetén járás, kerekesszék használata esetén annak használata házon belül. M: Lépcsõjárás lépcsõfokot megtesz (egyhuzamban) fel és le egyaránt (házon belül). Kommunikáció N: Megértés jelenti a látott vagy hallott információk megértését. O: Önkifejezés magába foglalja a gondolatok érthetõ kifejezését verbális vagy nonverbális

8 módon. Szociális képességek P: Szociális együttmûködés a közösséggel kapcsolatos készségeket tartalmazza, terápiás és szociális helyzetekben. A saját és a más igényeit hogyan tudja egyeztetni. Megfelelõen együttmûködik a személyzettel, a betegekkel, családtagokkal (pl. indulatán uralkodik, elfogadja a kritikát). Q: Problémamegoldás a mindennapi élet problémáinak megoldása megfelelõ biztonságos idõben hozott döntések, amelyek biztosítják a pénzügyi, szociális és személyes boldogulást, ha hibázik, korrigálja magát. R: Emlékezés a mindennapi tevékenységekkel kapcsolatos tájékozottság, tudatosság az intézetben vagy azon kívül. Megismeri azokat az embereket, akikkel gyakran találkozik, emlékszik a mindennapi rutinra. Mások kérését végrehajtja anélkül, hogy azokat meg kellene ismételni. Készült telefonon felvehetõ és gyermekekre adaptált változat is. Az Egyesült Királyságban 88%-ban globális fogyatékosságot mérõ skálát használnak, leginkább Barthelt és FIM-et. Az USA-ban a rehabilitációs egységekben a FIM skála használata a legelterjedtebb. Magyarországon a nyolcvanas évektõl a Barthel Index terjedt el, majd a kilencvenes évek végén a FIM használata is megkezdõdött. IRODALOM 1. Collin Christine: Scales and scaling techniques used in measurement in rehabilitation medicine. Clinical Rehabilitation Endres M.: Tesztmódszerek a hemiplégiások rehabilitációjában. Balneológia, Rehabilitáció, Gyógyfürdõügy Granger C.V.: Health accounting-functional assessment of the long-term patient in Krusen s Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation 4th Ed W.B. Saunders. 4. Kullmann L., Zala M., Major A. és mtsai: Alsóvégtag-amputáltak rehabilitációs eredményeinek mérése a Barthel Index és a Russek skála segítségével Balneol. Rehabil Kullmann L., Sólyom Gy.né, Gönczy T. és mtsai: Alsóvégtag-amputáltak rehabilitációs eredményeinek utánvizsgálata a Barthel Index és a Russek skála segítségével Balneol. Rehabil Mahoney F.I., Barthel D.W.: Functional evaluation: The Barthel Index. Maryland Med. J : Wade D.T.: Measurement in neurological rehabilitation. Oxford University Press 1992.

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika Neurológiai kórképek rehabilitációja - neurorehabilitáció Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika WHO meghatározások (1980-2013) Károsodás impairment: a szervezet biológiai működés zavara (pl.:

Részletesebben

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek és az FNO felhasználásával Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Vizsgálati személyek kiválasztásának szempontjai Akut stroke-beteg az intézményi

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. a REP alapú rehabilitációs ellátás kódolási szabályainak bemutatására

ESETTANULMÁNY. a REP alapú rehabilitációs ellátás kódolási szabályainak bemutatására ESETTANULMÁNY a REP alapú rehabilitációs ellátás kódolási szabályainak bemutatására Példa eset orvos-szakmai jellemzői: 58 éves friss stroke beteg, akit az akut ellátását végző kórházában a stroke akut

Részletesebben

Kurta Anna gyógytornász DEOEC ORFMT 2012.nov.7

Kurta Anna gyógytornász DEOEC ORFMT 2012.nov.7 Kurta Anna gyógytornász DEOEC ORFMT 2012.nov.7 1 Betegvizsgálat a rehabilitációban I. Beteg profil (?) - homogén, heterogén betegcsoportok - a kor eloszlás - milyen mértékig vizsgálhatóak? 2 Betegvizsgálat

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

OEP által támogatott gyógyászati segédeszközök a stroke utáni rehabilitációban

OEP által támogatott gyógyászati segédeszközök a stroke utáni rehabilitációban OEP által támogatott gyógyászati segédeszközök a stroke utáni rehabilitációban Ágoston Lajos FESZ Elnökségi tag Ortopédiai műszerész mester 1 Hazai előzmények Dr. Endres Mária nevéhez fűződik a téma első

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében

Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében Karóczi Csilla Gyógytornász Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, Budapest XXXII. Vándorgyűlés,

Részletesebben

A mérés problémája a pedagógiában. Dr. Nyéki Lajos 2015

A mérés problémája a pedagógiában. Dr. Nyéki Lajos 2015 A mérés problémája a pedagógiában Dr. Nyéki Lajos 2015 A mérés fogalma Mérésen olyan tevékenységet értünk, amelynek eredményeként a vizsgált jelenség számszerűen jellemezhetővé, más hasonló jelenségekkel

Részletesebben

2011.03.28. Mit tehet a gyógytornász? Súlyos mozgásfogyatékosság. Enyhe fokú mozgásfogyatékosság. Pozícionálás. Passzív mozgatás

2011.03.28. Mit tehet a gyógytornász? Súlyos mozgásfogyatékosság. Enyhe fokú mozgásfogyatékosság. Pozícionálás. Passzív mozgatás Gyógytorna és ergoterápia jelentősége a fogyatékossággal élők mindennapjaiban Hőgye Zsófia Gyógytornász ergoterapeuta DEOEC-ORFMT Mit tehet a gyógytornász? Segít a szövődmények kialakulásának megelőzésében

Részletesebben

Segédeszközök szerepe geriátriai rehabilitáció során. dr Császár Tamás Zala Megyei Kórház Geriátria,Belgyógyászati Rehabilitáció és Utókezelő Osztály

Segédeszközök szerepe geriátriai rehabilitáció során. dr Császár Tamás Zala Megyei Kórház Geriátria,Belgyógyászati Rehabilitáció és Utókezelő Osztály Segédeszközök szerepe geriátriai rehabilitáció során dr Császár Tamás Zala Megyei Kórház Geriátria,Belgyógyászati Rehabilitáció és Utókezelő Osztály 1 Beteganyag Belgyógyászati Rehabilitáció Ágyszám: 27

Részletesebben

Rehabilitációs támogató technológiák. Jókai Erika

Rehabilitációs támogató technológiák. Jókai Erika Rehabilitációs támogató technológiák Jókai Erika A könyv.. Még meg nem írt könyv egy le nem zárt témában.. Egységesítés, összehangolás folyamata Folyamatos változás, fejlődés Jelenlegi és jövőbe mutató

Részletesebben

Értékelő adatlap. ételkészítéshez, időnként segítséget igényel, bevásárláshoz rendszeres segítségre van szüksége. kisebb segítségre szorul

Értékelő adatlap. ételkészítéshez, időnként segítséget igényel, bevásárláshoz rendszeres segítségre van szüksége. kisebb segítségre szorul Értékelő adatlap 0. melléklet a szakmai programhoz Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím, vagy tartózkodási hely: Vizsgálandó Tevékenységek.Önkiszolgálás Táplálkozás Testápolás, tisztálkodás

Részletesebben

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

DOMEO Időseket otthonukban segítő robot

DOMEO Időseket otthonukban segítő robot DOMEO Időseket otthonukban segítő robot Zsiga Katalin Fazekas Gábor Pilissy Tamás Stefanik Györgyi Tóth András Jurák Mihály Melegh László Rehabilitációs robotok Terápia Állapotfelmérés Lokomat (Svájc)

Részletesebben

Dr. Habil. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

Dr. Habil. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna DE OEC Orvosi rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék Dr. Habil. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna Mit jelent a rehabilitáció? Kikre irányul a rehabilitáció? A rehabilitációs tevékenység a gyakorlatban Funkcionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 2012

PÁLYÁZATI ADATLAP 2012 PÁLYÁZATI ADATLAP 2012 I. Általános adatok A pályázó adatai Név születési név: Pályázó születési ideje: Pályázó neme: Férfi Nő Pályázó lakcíme: Telefon: Tartózkodási jogcím: Kivel él közös háztartásban:

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Aphasia Centrum Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése

Részletesebben

Mozgásszervi rehabilitáció

Mozgásszervi rehabilitáció Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék Mozgásszervi rehabilitáció DR. VEKERDY-NAGY ZSUZSANNA Egészségkárosító hatás / körülmény átmeneti

Részletesebben

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems)

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Christina Schwenck, Angelika Gensthaler Marcel Romanos Christine M. Freitag, Wolfgang Schneider, Regina

Részletesebben

Agyérkatasztrófát szenvedett betegek objektív minôsítése

Agyérkatasztrófát szenvedett betegek objektív minôsítése Agyérkatasztrófát szenvedett betegek objektív minôsítése Jobbágy Ákos, BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Fazekas Gábor, Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Szent János Kórház Az agyérkatasztrófát

Részletesebben

Értékelő adatlap. 1 ételkészítéshe z időnként. segítséget. igényel, bevásárláshoz rendszeres segítségre van szüksége. 1 kisebb.

Értékelő adatlap. 1 ételkészítéshe z időnként. segítséget. igényel, bevásárláshoz rendszeres segítségre van szüksége. 1 kisebb. . számú melléklet a 6/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez Vizsgálandó 1. Önkiszolgálás Értékelő adatlap Tevékenységek Szempontok Fokozatok Táplálkozás Testápolás, tisztálkodás Öltözködés WC használat, kontinencia

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

Neurológiai betegek rehabilitáci

Neurológiai betegek rehabilitáci Neurológiai betegek rehabilitáci ciója A KÁROSODK ROSODÁS( S( IMPAIRMENT) IDİSZAKOS VAGY ÁLLANDÓ ANATOMIAI, ÉLETTANI VAGY PSZICHOLÓGIAI VESZTESÉGET JELENT A FOGYATÉKOSS KOSSÁG G (DISABILITY) AZ EMBER NORMÁLIS

Részletesebben

ÉLETMINŐSÉG. Orvosi szociológia (6. előadás)

ÉLETMINŐSÉG. Orvosi szociológia (6. előadás) ÉLETMINŐSÉG Orvosi szociológia (6. előadás) AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSE AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSE Betegség következményei: 1. Hogyan hat az élettartamra? 2. Hogyan hat az életminőségre? AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

Krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek halmozott fogyatékossága

Krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek halmozott fogyatékossága Krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek halmozott fogyatékossága Dr. Polner Kálmán Főv. Önk. Szt. János Kh. És Észak-budai Egyesített Kórházai Szent Margit Kórház th., Nephrologia Budapest Orvosi

Részletesebben

Orvosi rehabilitáció. Kertész Györgyi. 6. fejezet

Orvosi rehabilitáció. Kertész Györgyi. 6. fejezet Kertész Györgyi 6. fejezet A maradandó egészségkárosodásban szenvedô ember társadalomban elfoglalt helye történelmi koronként változik. Az ókorban a közösség nem könnyen fogadta el fogyatékos tagjait.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó adatai Név születési név: Pályázó neme: Férfi Nő Pályázó lakcíme:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó adatai Név születési név: Pályázó neme: Férfi Nő Pályázó lakcíme: PÁLYÁZATI ADATLAP I. Általános adatok A pályázó adatai Név születési név: Pályázó neme: Férfi Nő Pályázó lakcíme: Telefon: Tartózkodási jogcím: Kivel él közös háztartásban: Lakás alapterülete: m 2 Saját

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei

FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei Dr. Simon Attila Állami Szívk vkórház, Balatonfüred c. egyetemi docens, PTE 2001 Az ICF célja Tudományos adatbázis létrehozása

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

Tóth Katalin, dr. Putz Miklós, dr. Kullmann Lajos: Gerincvelősérült személyek életminőség-céljainak feltárása strukturált interjú alkalmazásával

Tóth Katalin, dr. Putz Miklós, dr. Kullmann Lajos: Gerincvelősérült személyek életminőség-céljainak feltárása strukturált interjú alkalmazásával Tóth Katalin, dr. Putz Miklós, dr. Kullmann Lajos: Gerincvelősérült személyek életminőség-céljainak feltárása strukturált interjú alkalmazásával Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai

Részletesebben

Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben

Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben Kontra Andrea ESZSZK Rehabilitációs centrum, egészségpolitikai szakértő XII. FESZ kongresszus Gyógyászati segédeszközök szerepe a tartós ápolásban

Részletesebben

A dinamikus ko-kontrakciós kontrakciós tréning

A dinamikus ko-kontrakciós kontrakciós tréning Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVIII. Vándorgyűlése Kaposvár, 2009. augusztus 27-29. A dinamikus ko-kontrakciós kontrakciós tréning alkalmazása a neurorehabilitációban

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

Virágné Kaló Ágnes Terra 95 BT Miskolc

Virágné Kaló Ágnes Terra 95 BT Miskolc Virágné Kaló Ágnes Terra 95 BT Miskolc Néhány gondolat a rehabilitációról Az EVSZ 1947-es alapokmányának továbbfejlesztésével az egészségtől eltérő állapotok meghatározására 1980-ban sor került az úgynevezett

Részletesebben

Dénes Rita (BME) - Dr.Topár József (BME)

Dénes Rita (BME) - Dr.Topár József (BME) Dénes Rita (BME) - Dr.Topár József (BME) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem XV. DEMIN 2015. május 27. Egy kis visszatekintés Boján, Réthelyi, Szócska, Belicza, Zombor Könyvek (Gulácsi L., Gődény

Részletesebben

Együtt!...formális és informális kapcsolatok az otthoni szakápolási szolgálat és a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézet között.

Együtt!...formális és informális kapcsolatok az otthoni szakápolási szolgálat és a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézet között. Együtt!...formális és informális kapcsolatok az otthoni szakápolási szolgálat és a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézet között. készítette: Kontra Andrea Irányok.. Alapellátás, járóbetegszakellátás 20/1996.(VII.26.)

Részletesebben

Segédeszközök használata a gyakorlatban. Készítette: Szabó Tünde Dakos Zsófia

Segédeszközök használata a gyakorlatban. Készítette: Szabó Tünde Dakos Zsófia Segédeszközök használata a gyakorlatban Készítette: Szabó Tünde Dakos Zsófia 1 Járás gyógyászati segédeszközeinek meghatározása A járás gyógyászati segédeszközén értjük azon testhez nem hozzáerősített

Részletesebben

Kerekesszék. Kerekesszék kiegészítők. Az önhajtós kerekesszék ellátás indikációi a 19/2003. (IV. 29.) ESzCsM rendelet szerint

Kerekesszék. Kerekesszék kiegészítők. Az önhajtós kerekesszék ellátás indikációi a 19/2003. (IV. 29.) ESzCsM rendelet szerint Kerekesszék A kerekesszék - szerkezete, módosítások - rendeléskor vizsgálandó területek - és a környezet Az önhajtós kerekesszék ellátás indikációi a 19/2003. (IV. 29.) ESzCsM rendelet szerint Egy- és

Részletesebben

Az SKT és SMT rövid áttekintése

Az SKT és SMT rövid áttekintése Az SKT és SMT rövid áttekintése Életvitel támogatása infokommunikációs (IKT) Kutatási irányok bemutatása Összefoglaló Infokommunikáció az életvitel szolgálatában Otthoni felügyelet infokommunikációs Terápiakövetés

Részletesebben

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok DOKUMENTÁCIÓ 2012 Jogszabály alapján kötelező dokumentumok Egészségi állapotra vonatkozó igazolás 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész Jövedelemnyilatkozat 9/1999. (XI. 24.) SzCsM

Részletesebben

A betegség reprezentáció tartalmi jellemzői és annak dimenziói a rehabilitációs teamben: a kommunikáció minőségi elemzése

A betegség reprezentáció tartalmi jellemzői és annak dimenziói a rehabilitációs teamben: a kommunikáció minőségi elemzése Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXIX. Vándorgyűlése Szeged, 2010. szeptember 2-4. A betegség reprezentáció tartalmi jellemzői és annak dimenziói a rehabilitációs teamben:

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

A játékkonzolok pozitív szerepe a mozgáskorlátozott vagy fogyatékos gyerekek készségeinek fejlesztésében. Edvi Tímea Stadlbauer Kft.

A játékkonzolok pozitív szerepe a mozgáskorlátozott vagy fogyatékos gyerekek készségeinek fejlesztésében. Edvi Tímea Stadlbauer Kft. A játékkonzolok pozitív szerepe a mozgáskorlátozott vagy fogyatékos gyerekek készségeinek fejlesztésében Edvi Tímea Stadlbauer Kft. dr. Szilárd Zsuzsanna Docens Tévhitek A média által sugallt kép a tipikus

Részletesebben

Centura Szövegértés Teszt

Centura Szövegértés Teszt Centura Szövegértés Teszt Megbízhatósági vizsgálata Tesztfejlesztők: Megbízhatósági vizsgálatot végezte: Copyright tulajdonos: Bóka Ferenc, Németh Bernadett, Selmeci Gábor Bodor Andrea Centura Kft. Dátum:

Részletesebben

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3 Ö.T.V.E.N. Tartalom Bevezetés...1 Autizmussal élő személyek jogi chartája...5 I. Az Ö.T.V.E.N. program bemutatása...7 II. A célcsoport bemutatása...10 III. A célcsoport pozíciója a hazai oktatási rendszerben...11

Részletesebben

A rehabilitáció nemzetközi szervezetei, jelenlegi kapcsolataink

A rehabilitáció nemzetközi szervezetei, jelenlegi kapcsolataink A rehabilitáció nemzetközi szervezetei, jelenlegi kapcsolataink Fazekas Gábor ORFMMT nemzetközi kapcsolatokért felelős titkára Dénes Zoltán UEMS PRM Szekció magyar képviselő, National manager EFRR Rehabilitation

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

Dr habil Vekerdy-Nagy zsuzsanna DE ORFMT, Gyermekgyógyászati Intézet és Ortopédiai Klinika és MRE Bethesda Gyermekkórház rehabilitációs szakkonzulens

Dr habil Vekerdy-Nagy zsuzsanna DE ORFMT, Gyermekgyógyászati Intézet és Ortopédiai Klinika és MRE Bethesda Gyermekkórház rehabilitációs szakkonzulens Az egészség és fogyatékosság valamint a rehabilitáció fogalomrendszere Rehabilitációs medicina Team munka Tesztek, skálák, funkcionális vizsgálatok Rehabilitációs ellátórendszer Dr habil Vekerdy-Nagy zsuzsanna

Részletesebben

Pszichometria Szemináriumi dolgozat

Pszichometria Szemináriumi dolgozat Pszichometria Szemináriumi dolgozat 2007-2008. tanév szi félév Temperamentum and Personality Questionnaire pszichometriai mutatóinak vizsgálata Készítette: XXX 1 Reliabilitás és validitás A kérd ívek vizsgálatának

Részletesebben

OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl. Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft.

OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl. Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft. OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft. 2 A betegek leggyakoribb kérdései! Kiújul a betegségem?! Kell kemoterápiát kapnom?! A beteg és környezete életét,

Részletesebben

Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével

Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével Kovács Vivienne Semmelweis Egyetem, ÁOK V. évfolyam Témavezető: Dr. Csukly Gábor Az enyhe kognitív zavar (Mild cognitive impairment=mci)

Részletesebben

Elsőbbségi rehabilitációt igénylő betegek ellátása. Dr. Horváth Katalin Harkányi napok, 2013.04.06.

Elsőbbségi rehabilitációt igénylő betegek ellátása. Dr. Horváth Katalin Harkányi napok, 2013.04.06. Elsőbbségi rehabilitációt igénylő betegek ellátása Dr. Horváth Katalin Harkányi napok, 2013.04.06. Az egészségügyi rehabilitáció fogalma Az egészségügyi törvény megfogalmazása az egészségügyi rehabilitációról

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Rehabilitáció a pszichiátriában

Rehabilitáció a pszichiátriában Rehabilitáció a pszichiátriában Szélsőségek a pszichiátriai rehabilitációban Fenntartó gyógyszeres kezelés megfelelő gondozás mellett Dr. Tringer László Professor emeritus A Pszichiátriai Rehabilitációs

Részletesebben

Gyakorlatias tanácsok PLA fejlesztőknek

Gyakorlatias tanácsok PLA fejlesztőknek Gyakorlatias tanácsok PLA fejlesztőknek Beszédes Nimród Attiláné Békéscsabai Regionális Képző Központ Képzési igazgatóhelyettes 2007. november 28-30. A jogszabályi háttérről 2001. évi CI. törvény 24/2004.

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

EGYÉNI GONDOZÁSI TERV

EGYÉNI GONDOZÁSI TERV EGYÉNI TERV II/1. számú melléklet (2012) Név: Réthy Virág Kamilla Nyilvántartási szám: 2/2010 Törvényes képviselő neve: - Fogyatékosság típusa, mértéke: A gondozást befolyásoló - lakókörnyezet jellemzői,

Részletesebben

Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317)

Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317) Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317) Az U.S. a GDP 18%-át költi egészségügyi kiadásokra A ráfordítás alig növelhető, alig fenntartható Alapvető

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

Hazánkban jelentõs múlttal rendelkeznek a klasszikus tesztelméleti módszerekkel

Hazánkban jelentõs múlttal rendelkeznek a klasszikus tesztelméleti módszerekkel Iskolakultúra 2008/1 2 Molnár Gyöngyvér SZTE, Pedagógia Tanszék, MTA-SZTE Képességkutató Csoport A Rasch-modell kiterjesztése nem dichotóm adatok elemzésére: a rangskálás és a parciális kredit modell A

Részletesebben

STATISZTIKA. András hármas. Éva ötös. Nóri négyes. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ANNA BÉLA CILI 0,5 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM.

STATISZTIKA. András hármas. Éva ötös. Nóri négyes. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ANNA BÉLA CILI 0,5 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM. STATISZTIKA 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM. ANNA BÉLA CILI András hármas. Béla Az átlag 3,5! kettes. Éva ötös. Nóri négyes. 1 mérés: dolgokhoz valamely szabály alapján szám rendelése

Részletesebben

Az interjú id pontja: Kezel hely kódszáma: Interjúkészít kódszáma: A kérdez súlyosság-értékelése. Név: A kliens kódja:

Az interjú id pontja: Kezel hely kódszáma: Interjúkészít kódszáma: A kérdez súlyosság-értékelése. Név: A kliens kódja: Név: A kliens kódja: Az interjú id pontja: Kezel hely kódszáma: Interjúkészít kódszáma: év hó nap A kérdez súlyosság-értékelése 0-1 Valódi probléma nem áll fenn /nincs szükség segítségre 2-3 Kevésbé súlyos

Részletesebben

A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán

A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán (klinikai tanulmány terv) Péley Iván, Janszky József PTE KK Neurológiai Klinika Az (emberi) agy egyik meghatározó

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG?

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? KRASZNÁRNÉ ERDŐS FELICIA FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? MFFLT KONFERENCIÁJA 2009. BUDAPEST Milyen választ adnak a kérdésre Az érintettek és családjuk A segítő szakemberek (rehabilitáció, gyógypedagógia,

Részletesebben

dr. Lakatos Anna orvos rehabilitációs környezettervező szakértő, Jávor Éva építészmérnök rehabilitációs környezettervező szakmérnök

dr. Lakatos Anna orvos rehabilitációs környezettervező szakértő, Jávor Éva építészmérnök rehabilitációs környezettervező szakmérnök dr. Lakatos Anna orvos rehabilitációs környezettervező szakértő, humán rehabilitációs és műszaki szaktanácsadó táplálkozási szakértő Jávor Éva építészmérnök rehabilitációs környezettervező szakmérnök humán

Részletesebben

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban Dr Simkovics Enikő, Józsa Balázs, Horváth Anita, Dr Vekerdy Nagy Zsuzsanna Orvosi Rehabilitáció és Fizikális

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

Égéssérült gyermekek rehabilitációja

Égéssérült gyermekek rehabilitációja Égéssérült gyermekek rehabilitációja dr.paraicz Éva MRE Bethesda Gyermekkórház Rehabilitációs Osztály Kávészünet, 2012.05.11. A rehabilitáció fogalma (WHO) Az a szervezett tevékenység, amelyet a társadalom

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

Hogyan feleljünk meg a rehabilitációs program dokumentációs kihívásainak? Dr. Simoncsics Eszter, Szász Katalin, Dr. FáyVeronika

Hogyan feleljünk meg a rehabilitációs program dokumentációs kihívásainak? Dr. Simoncsics Eszter, Szász Katalin, Dr. FáyVeronika Hogyan feleljünk meg a rehabilitációs program dokumentációs kihívásainak? Dr. Simoncsics Eszter, Szász Katalin, Dr. FáyVeronika Miért dokumentálunk? Törvényi kötelezettség Szakmai követelmény Minőségbiztosítás

Részletesebben

Másodlagos állapotok a rehabilitációban. Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Másodlagos állapotok a rehabilitációban. Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Másodlagos állapotok a rehabilitációban Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar lajos.kullmann@barczi.elte.hu Ludwig Guttmann Sir Ludwig Wroclawban idegsebész, 1939-ben Angliába

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.06.05. György Annamária ETI-2011. Egészség (WHO): www.lemtrener.hu 1

Gyakorló ápoló képzés 2012.06.05. György Annamária ETI-2011. Egészség (WHO): www.lemtrener.hu 1 György Annamária ETI-2011. 1 Egészség (WHO): 2 www.lemtrener.hu 1 Betegség: 3 Rehabilitáció, habilitáció Megváltozott egészségi állapotú egyén testi, lelki, és szociális körülményeinek minimalizálása Participáció!

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

ESETBEMUTATÁS. Csekné Zsuzsa, Guruló Műhely Kaposvár

ESETBEMUTATÁS. Csekné Zsuzsa, Guruló Műhely Kaposvár ESETBEMUTATÁS Csekné Zsuzsa, Guruló Műhely Kaposvár Az eset egy CP, központi idegrendszeri sérült nő kerekesszékének lábtartó kialakítását írja le, melyet a kaposvári Guruló Műhely szakemberei végeztek.

Részletesebben

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Dr. Simon Attila, Dr. Gelesz Éva, Dr. Szentendrei Teodóra, Dr. Körmendi Krisztina, Dr. Veress Gábor Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Balatonfüredi

Részletesebben

A rehabilitációs szakorvosképzés hazai története avagy kalandtúra a Fizikális Medicina és Rehabilitációs Orvoslás szakképesítés bevezetéséig

A rehabilitációs szakorvosképzés hazai története avagy kalandtúra a Fizikális Medicina és Rehabilitációs Orvoslás szakképesítés bevezetéséig A rehabilitációs szakorvosképzés hazai története avagy kalandtúra a Fizikális Medicina és Rehabilitációs Orvoslás szakképesítés bevezetéséig Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES LOGIKAI JÁTÉKOK

SZÁMÍTÓGÉPES LOGIKAI JÁTÉKOK SZÁMÍTÓGÉPES LOGIKAI JÁTÉKOK A kognitív hanyatlás szűrésének és megelőzésének új lehetőségei Dr Sirály Enikő, Szita Bernadett, Kovács Vivienne, Dr Csibri Éva, Dr Csukly Gábor Percentage of total U.S. population

Részletesebben

Rehabilitációs program és egyéni rehabilitációs terv

Rehabilitációs program és egyéni rehabilitációs terv Horváth Anikó (szerk.) Rehabilitációs program és egyéni rehabilitációs terv Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Kertész Gyöngyi: Orvosi

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

A stroke ellátás helyzete Magyarországon

A stroke ellátás helyzete Magyarországon A stroke ellátás helyzete Magyarországon Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Magyar Stroke Társaság Agyi érbetegségek kórházi kezeléseinek esetszáma és a kezelt személyek száma 160 000 140 000 120

Részletesebben

Alacsony iskolázottság hatása szívinfarktus, vagy ACBG utáni rehabilitációra, adverz kardiovaszkuláris eseményekre.

Alacsony iskolázottság hatása szívinfarktus, vagy ACBG utáni rehabilitációra, adverz kardiovaszkuláris eseményekre. dr. Simon Attila 1, dr. Tiringer István 2, dr. Berényi István 1, dr. Gelesz Éva 1, Prof. dr. Veress Gábor 1 1: Állami Szívkórház, Balatonfüred 2: PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet Alacsony iskolázottság

Részletesebben

TT elősegítő eszközök

TT elősegítő eszközök Tudás transzfert (TT) elősegítő eszközök Dr. Antal Zsuzsa Tudományos és Technológiai Alapítvány TT elősegítő eszközök Eszközök, amelyek elősegítik az iparakadémia közti tudás transzfert: Kommunikációt

Részletesebben

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség 8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség Az IALS kutatás során felmerült egyik kulcskérdés az alapkészségeknek az egyéb készségekhez, mint például az Információs

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

Szerzők: Margittai Bernadett (1,2), Horváth Mónika (1,3), Bretz Károly (2), Tihanyi József (2), Fazekas Gábor (1) (1) Szent János Kórház,

Szerzők: Margittai Bernadett (1,2), Horváth Mónika (1,3), Bretz Károly (2), Tihanyi József (2), Fazekas Gábor (1) (1) Szent János Kórház, MOZGÁSKOORDINÁCIÓ ÉS EGYENSÚLYOZÓ KÉPESSÉG VIZSGÁLATA HAEMIPARETICUS BETEGEKEN Szerzők: Margittai Bernadett (1,2), Horváth Mónika (1,3), Bretz Károly (2), Tihanyi József (2), Fazekas Gábor (1) (1) Szent

Részletesebben

Vekerdy-Nagy zsuzsanna. Rehabilitációs mesterképzés 2010. A rehabilitációs alapismeretek

Vekerdy-Nagy zsuzsanna. Rehabilitációs mesterképzés 2010. A rehabilitációs alapismeretek Vekerdy-Nagy zsuzsanna Rehabilitációs mesterképzés 2010. A rehabilitációs alapismeretek Mit jelent a rehabilitáció? A rehabilitáció fő területei latin: re=vissza, habilitas=illető/alkalmazkodó adottság

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

Vekerdy-Nagy Zsuzsanna tájékoztató Emmi, BUDAPEST 2014. Március 5.

Vekerdy-Nagy Zsuzsanna tájékoztató Emmi, BUDAPEST 2014. Március 5. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna tájékoztató Emmi, BUDAPEST 2014. Március 5. Megváltozott a progresszivitási szintek tartalma, jelentése: az ellátások az I és a II szinten történnek zömében III. szint: rendelkezésre

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS X PMS ADATGYŰJTÉS 2007 1 Tartalom Összefoglalás...3 A kutatásba beválasztott betegek életkora... 4 A kutatásba bevont betegek nem szerinti megoszlása... 5 Az adatgyűjtés során feltárt diagnózisok megoszlása...

Részletesebben

Krómer Andrea 2012.05.09.

Krómer Andrea 2012.05.09. Krómer Andrea 2012.05.09. Nőgyógyászati fizioteárpia balneoterápia fürdő iszapkezelés mechano/fizikoterápia gyógytorna / gátizom és kismedencei torna hüvelyi pesszáriumok gyógymasszázs elektromos kezelések

Részletesebben

Amikor a hátrányos helyzet előny

Amikor a hátrányos helyzet előny Amikor a hátrányos helyzet előny Az akadálymentes turizmus, mint versenyelőny és bevételforrás Több napra látogatók 1 3 éjszakát eltöltők száma (ezer fő) kiadásai, millió Ft egy fő egy napjára jutó költése

Részletesebben