TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TS"

Átírás

1 Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TS Az emberi test felépítésének, az ember mozgatóapparátusának általános és részletes megismertetése, ezen ismereteknek a testnevelés- és sportmozgások területén alkalmazása, amely a funkcionalitás és a komplexitás szellemében a gyakorlati jártasság elsajátítását is biztosítja. A hallgató ismerje meg az emberi test felépítési elveit, szerkezetét, összetételét, sajátítsa el a testen való tájékozódáshoz szükséges antropometriai ismereteket (tájékozódás az emberi testen, síkok és irányok, testméretek és arányok) a szaknak megfelelő szinten, gyakorlatban is. A mozgatóapparátus (csontok, izmok, izületek) felépítésének részletes megismerése, részeinek kapcsolódási jellemzői, testnevelés- és sportmozgásokban megnyilvánuló jellegzetességeik megismerése, a komplex funkcionális anatómia jegyében. Ezek birtokában a hallgató biztos szakmai alapokat szerez, képessé és alkalmassá válik a fiatalok testnevelésére, versenyre felkészítésére, elméletileg és gyakorlati jártasság szintjén egyaránt. Emellett az Msc továbblépéshez is megfelelő alapképzettséget szerez. Ellenőrző dolgozatok (zárthelyik) elfogadható szintű (min. 6o%-os) megírása, 2 alkalommal Ellenőrző dolgozatok a 7. és 11. héten. Kollokvium a félév végén. Kollokvium (1-től 5-ig terjedő érdemjegy- skálán, ahol 5: kiváló 1: elégtelen) 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Aktuális előadások anyagainak nyomtatott, jegyzet jellegű változata, témakörönként és esetileg. Írásvetítő, PC-kivetítő, DONÁTH T. (2008): Anatómia-élettan, Medicina Könyvkiadó ZRT, Budapest BARTON J. (1996): Testnevelésanatómia-élettan és egészségtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

2 MILTÉNYI M. (1980): A sportmozgások anatómiai alapjai I. Sport, Budapest SZENTÁGOTHAI J. (1971): Az ember anatómiájának atlasza. 1. Medicina, Budapest Human Anatomy & Physiology, (1993) WCB Publishers, Oxford

3 Élettan, balesetvédelem, elsősegélynyújtás I. TNB1112 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TS Megismertetni a hallgatókkal az egyes szervek, szervrendszerek működésének lényegét, a sportolás mint intenzív fizikai terhelés szervezetre gyakorolt hatásait, azok következményeit, az általa kiváltott szervezeti válasz jellemzőit, az ember szervi szintű terhelésadaptációja lényegét. Erre alapozva a fizikai teljesítőképesség növelésének élettani hátterét és lehetőségeit. A legfontosabb szervműködések, úgymint mozgató rendszer, légzés és keringési rendszer, hormon-és idegrendszer, valamint emésztő és kiválasztó rendszer működésének legfontosabb mozzanatai. Hangsúlyozva a komplexitást és kiemelt szerepet adva a sportolás szempontjából külön is vizsgálandó légzés-keringési folyamatoknak. A terhelésadaptáció, mint a sportbeli alkalmazkodás lényege és a teljesítménynövelés biztosítéka kerül megbeszélésre. A sportbalesetek és ellátásuk szabályai, valamint a prevenció lehetőségei mellett az elsősegélynyújtás feladatait gyakorlatba ültetve sajátíthatják el a hallgatók. Ellenőrző dolgozatok (zárthelyik) megírása, 2 alkalommal Otthoni gyakorlati feladatok írásos benyújtása, órai gyakorlati beszámoló Ellenőrző dolgozatok a 7. és 11. héten. Kollokvium a félév végén. Kollokvium (Értékelés 1-től 5-ig) 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Sportorvosi Rendelő eszközei és felszerelése a gyakorláshoz. Írásvetítő, PC-kivetítővel rendelkezésre áll DONÁTH T. (2008): Anatómia-élettan. Medicina Könyvkiadó ZRT, Budapest MÁNDI B. (2006): Anatómia-élettan. Medicina Könyvkiadó ZRT, Budapest ORMAI S. (2005): Élettan-kórélettan. Semmelweis Kiadó, Budapest VÍZVÁRI L. (2006): Egészségtan. Műszaki Könyvkiadó, Budapest SZABÓ L-né: Sportegészségtan-www.csanadiiskola.hu

4 Filozófiatörténet AIB1002 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. habil. Kiss Lajos András, főiskolai tanár Tantárgyfelelős intézet kódja TR : A hallgatók ismerkedjenek meg a filozófiatörténet legfontosabb irányzataival, képviselőivel és problémafelvetéseivel a klasszikus görögségtől a XIX. század végéig. A kurzus részét képezik továbbá azok az általános filozófiai problémák is, amelyek összefüggésben vannak a mindennapi élet kérdéseivel. A kurzus elvégzése során a hallgatók megismerkednek a filozófiatörténet klasszikus szövegeivel, és elsajátítják azok önálló értelmezését. Ezenkívül legyen lehetőségük arra, hogy esetlegesen a kurzuson szerzett teoretikus ismereteket a saját személyes életükben is alkotó módon használhassák fel. : A hallgatók ismerjék meg az antik görög és a középkori filozófiai gondolkodás legfontosabb irányzatait, az európai filozófia alapkategóriáit. Sajátítsák el az újkori filozófia néhány fontos tézisét, amelyek a modernitás világnézetét kialakították. A kurzus Descartes és Bacon művéből vett részletekkel azt kívánja érzékelhetővé tenni, hogy a korai újkor két alapvető filozófiai irányzata (az empirizmus és a racionalizmus) a belső szakmai viták ellenére ugyanazt a célt tűzték ki maguk elé, vagyis: Az ember legyen a természet ura. E. Husserl ismert kifejezésével élve, modernitás célja: Herrschaft über die Umwelt. : A foglalkozásokon való részvétel a TVSZ szerint. Előadás esetén 1 db zárthelyi dolgozat teljesítése. : Félévközi jegy nincs, vizsgajegy. Szeminárium esetén: önálló kiselőadás, házi dolgozat készítése a megszerzett ismeretek, kompetenciák alkalmazáskészségének értékelés. Kollokvium esetén: szóbeli kifejezőkészség, a szaktárgy alapkérdéseiben való jártasság, érvelési készség, problémakezelő képesség értékelése. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: A tárgy természetéből adódóan elsősorban az előadás esetleges multimédiás demonstrációs anyagai segíthetik az ismeretek, készségek, képességek fejlesztését. Szemináriumi munka során a forrásszövegek elemzése, az elemzési technikák gyakoroltatása, házi dolgozat készítése és szóbeli

5 bemutatása, demonstrációja segíti a szakmai kompetenciák elmélyítését. Az adott témától függően a multimédiás eszközök használata is lehetséges. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) STEIGER K.(2002): Bevezetés a filozófiába. Holnap Kiadó, Budapest HÁRSING L. (1999): Filozófia gondolkodás története Thalésztől, Gadamerig. Bíbor Kiadó, Budapest CHRISTOPHER S. (2002): Filozófia a keresztény ókorban. Osiris Kiadó, Budapest ETIENNE G. (2000): A középkori filozófia szelleme. Paulus - Hungarus Kiadó, Budapest FÜRTS, M (szerk.)(1994): Bevezetés a filozófiába. Ikon, Budapest

6 Etika-esztétika SMB1111 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Csobó Péter György, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TR A hallgatók ismerjék meg az etikatörténet legfontosabb csomópontjait, valamint a különféle etikai irányzatok, iskolák alapdokumentumainak alkotó feldolgozásán és újraértelmezésén keresztül szembesüljenek a jó emberről alkotott eszmék történetileg konstans, illetve változó jellegével. A kurzus első részében a hallgatók megismerkednek a legfontosabb erkölcsi alapfogalmakkal, és bevezetést kapnak az etikai rendszerek tipológiájába. A kurzus részét képzik továbbá azok az általános antropológiai problémák is, amelyek szorosan kapcsolódnak a morálfilozófiai kérdésfelvetésekhez. ( Mi az ember? Mi a személy? Honnan ered a bűn? stb.) A kurzus második részében a modern etikai irányzatok alapszövegein keresztül a hallgatók szembesülnek a metaetika főbb problémáival és a hagyományos erkölcsfilozófiai kérdések relativizálásával (Nietzsche antimoralizmusa, Marx történelmi materializmusa, stb.) Ezenkívül feldolgozásra kerül a XX. század némely releváns erkölcsfilozófiai irányzata (M. Scheler materiális értéketikája, Sartre egzisztencialista etikája). Beadandó dolgozat, és az órákon aktív részvétel. A félév során zárthelyi dolgozat megírása történik. - megszerzett ismeretek értékelése gyakorlati jeggyel 1-5-ig - gyakorlati beszámolás 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Tankönyv, szakcikkek (audiovizuális eszközök) TV videofelvétel, magnó, rendelkezésre állnak PAESE, A. (2009): Testbeszéd. Park könyvkiadó, Budapest HÁRSING L.(2001): Az európai etikai gondolkodás. Bíbor Kiadó, Miskolc ANZENBACHER,A. (2001): Einführung in die Ethik Patmos, Düsseldorf NYÍRI T. (1995): Alapvető etika. Szent István Társulat, Budapest CSURGO O; HAJDÚ P. (1994): Üzleti etika. Saldó Kiadó, Budapest

7 Szociológia I. SMB1214 Meghirdetés féléve 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Kerülő Judit, főiskolai tanár Tantárgyfelelős intézet kódja AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül megismertetni a hallgatókat a modern kor társadalmával, annak problémáival, a modernizáció társadalmi konfliktusaival és azok megoldási lehetőségeivel. : Történeti-elméleti kérdések A polgári szociológia keletkezése és fejlődése A marxista szociológia A magyar szociológia és fejlődése A szociológia módszertani problémái A társadalom szerkezeti jelensége A struktúra, a rendszer és a társadalmi rétegződés A település társadalmi jelenségei A társadalmi csoportok A szervezet, mint társadalmi jelenség A társadalom tevékenységi szférái Társadalmi változás társadalom konfliktus Zárthelyi dolgozat és beadandó dolgozat (alkalmazástechnikai feladat) ; - megszerzett ismeretek értékelése - gyakorlati jeggyel 1-5-ig - zárthelyi dolgozat értékelése százalékosan ; - gyakorlati beszámolás - zárthelyi dolgozatok nyílt értékeléssel, teszttel 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Tankönyv, szakcikkek (audiovizuális eszközök) TV videofelvétel, magnó, rendelkezésre állnak

8 ANDORKA R. (2006): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest HANTÓ ZS. (1996): Szociológia. GATE jegyzet, Gödöllő GIDDENS,A.. (2003): Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest GUTTMANN, A. (1995 /1978/): A rituálétól a rekordig. In: FOTI P.(szerk.): Bevezetés a sportszociológiába. I. kötet. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc

9 Bevezetés a pszichológiába TKB1103 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pawlik Zsuzsa Orsika, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja APP Ismerje meg a pszichológia alapjait jelentő pszichikus folyamatokat és állapotokat, azok működési törvényszerűségeit. Legyen tapasztalata a személyiség pszichés fejlődéséről, tudja értelmezni az életkori sajátosságokat. Legyen tájékozott a személyiséglélektanban. Pszichológiai alapismereteit legyen képes alkalmazni sportmenedzseri munkájában. A pszichológia tárgya, rövid története, fontosabb irányzatai, a lelki jelenségek sajátosságai. Megismerési folyamatok. Az emberi motiváció és az érzelmek. Személyiségértelmezések és elméletek. A kognitív, az emocionális és motivációs fejlődés a különböző életkorokban. Zárthelyi dolgozat és beadandó dolgozat (alkalmazástechnikai feladat) ; - megszerzett ismeretek értékelése - gyakorlati jeggyel 1-5-ig - zárthelyi dolgozat értékelése százalékosan ; - gyakorlati beszámolás - zárthelyi dolgozatok nyílt értékeléssel, teszttel 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Tankönyv, szakcikkek, audiovizuális eszközök, TV, videofelvétel, magnó, egyéb multimédiás eszközök rendelkezésre állnak HADHÁZY J. (2002): A pszichológia alapjai. Élmény 94 BT, Hajdúhadház BARCSA L, PAUWLIK ZS, ROZGONYI T. (2005): Személyiséglélektan. Élmény 94 BT, Hajdúhadház HADHÁZY J.; KEREKES I. (2000): Szemelvények a fejlődéslélektan köréből. Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza BERNÁTH L.; RÉVÉSZ GY. (1998): A pszichológia alapjai. Tertia Kiadó, Budapest ATKINSON R. L. és mtsai. (1994): Pszichológia. Osiris Századvég Kiadó, Budapest

10 Jogi ismeretek alapjai SMB1112 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) GZ1104 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Andrea, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja AK Alapvető cél, hogy minél teljesebben megismertessük a jogi alapfogalmakat és bemutassuk a gazdasági környezetet a jog sajátos nézőpontjából. Az ismeretek átadása során hozzásegítjük a résztvevőket, hogy elsajátíthassák a hatályos jogban való tájékozódás szakmai alapjait, továbbá célunk, hogy jogrendszerünkről alkotott képük mind teljesebb legyen. A tanulmányok során elsajátítják a gazdasági jog speciális szemléletmódját, nyelvezetét és a jogszabályalkotás szempontjait. Cél, hogy ismerjék a gazdasági életben részt vevő szervezetekre vonatkozó jogi szabályozást, ennek keretében lássák a gazdálkodó szervezetek alapítását, nyilvántartásba vételét, működését, pénzügyi nehézségeik esetén a jogkövetkezményeket, más gazdálkodó szervezetekkel való kapcsolatukat egyrészt piaci magatartásukra vonatkozóan, másrészt ügyleteiket illetően jogaikkal és kötelezettségeikkel egyetemben. Tekintettel arra, hogy a gazdálkodó szervezetek, de a hallgatók maguk is kapcsolatba kerülhetnek a közigazgatási szervekkel, bemutatjuk, hogy a közigazgatási szervek államigazgatási jogkörükben eljárva milyen szabályokat kötelesek követni. Az anyag elsajátítását követően a hallgatók képesek lesznek: - azonosítani a gazdasági jogi fogalmakat, - felismerni a jogi összefüggéseket, - meghatározni a jog szerepét a gazdaság szervezetében és működésében, - képesítésüknek megfelelő szakszerű jogalkalmazásra, - feladataik és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések között összefüggéseket keresni, - szakmai útmutatókat és szakirodalmat használni. Az órákon az aktív részvétel, és önálló jogi esettanulmány megoldása. A hallgatók a félév során egy zárthelyi dolgozatot kötelesek megírni. - megszerzett ismeretek értékelése gyakorlati jeggyel 1-5-ig - gyakorlati beszámolás - zárthelyi dolgozatok nyílt értékeléssel, teszttel 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: tankönyvek, jegyzetek rendelkezésre állnak

11 BERÉNYI L. (2010): Jogi alapismeretek I. Nyíregyházi Főiskola, jegyzet A Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi XX. tv.) A jogalkotásról szóló évi XI. tv. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv.

12 Közgazdaságtan (Közgazdasági alapismeretek) AIB1006 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vargáné dr. Bosnyák Ildikó, főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős intézet kódja ÜT A sportmenedzser szakos főiskolai hallgatók ismerjék meg a gazdaság működésének alapvető vonásait. A gazdaság és a társadalom összefüggési rendszerét, a gazdaság irányítás makroszintű módszereit. Ismerjék meg a mikroszervezetek háztartás, non-profit szféra, közüzemek, vállalkozások működését. Értelmezzék a szükséglet, a fogyasztás, rugalmasság fogalmát ezek gyakorlati jelentőségét. A termelés a kibocsátás, a költségek fogalma, egymáshoz való viszonya. A közgazdasági piacok csoportosítása legfontosabb jellemzőinek számbavétele. A nagy gazdasági rendszerek, a nemzetközi gazdasági élet és az Európai Unió alapösszefüggéseit. Zárthelyi dolgozat és beadandó dolgozat (alkalmazástechnikai feladat). ; - megszerzett ismeretek értékelése - gyakorlati jeggyel 1-5-ig - zárthelyi dolgozat értékelése százalékosan ; - gyakorlati beszámolás - zárthelyi dolgozatok nyílt értékeléssel, teszttel 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Tankönyv, szakcikkek (audiovizuális eszközök) TV videofelvétel, magnó rendelkezésre állnak HEGEDÜS L., EGRI I. (2004): Gazdasági alapismeretek. (jegyzet és munkafüzet). Nyíregyháza SAMUELSON A., NORDHAUS V. D. (1998): Közgazdaságtan I.II.III. KJK, Budapest Folyóiratok: Közgazdasági szemle; Figyelő; Heti világgazdaság; Napi gazdaság

13 Informatika, ügyvitelszervezés I. SMB1211 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+1 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Ionescu Klára, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja MI 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései; Az ezredfordulóra az informatika a gazdasági élet egyik meghatározó tényezőjévé vált, számos területen elsődleges stratégiai jelentőséggel bír. A tantárgy célja az informatika elméleti hátterének bemutatása, majd erre építve megismertetni a hallgatókkal a modern üzleti életben fontos szerepet betöltő információs technikákat, illetve azok alkalmazási területeit felkészíteni a hallgatókat, hogy képesek legyenek üzleti céljaikhoz a legmegfelelőbb informatikai eszközöket megtalálni. Alapozó elméleti ismeretek nyújtása (az alapképzésben) a későbbi kollokviummal záródó informatikai kurzushoz. 2. Tantárgy tartalma; A tantárgy keretén belül rendszerelméleti, informatika elméleti, történeti áttekintést kapnak a hallgatók. Megismerkednek a rendszermodellezés alapvető módszereivel, a gazdálkodó szervezetek folyamatainak, szervezeteinek, hatáskör szabályozásának és informatikai rendszerének elméleti modelljével. 3. Évközi ellenőrzés módja; Zárthelyi dolgozat és beadandó dolgozat (alkalmazástechnikai feladat) megoldása számítógépes formátumban ; - megszerzett ismeretek értékelése - gyakorlati jeggyel 1-5-ig - zárthelyi dolgozat értékelése százalékosan ; - gyakorlati beszámolás - zárthelyi dolgozatok nyílt értékeléssel, teszttel 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Tankönyv, szakcikkek audiovizuális eszközök rendelkezésre állnak PAÁL É.(2000): Számvitelszervezés és vezetés I-II. Perfekt, Budapest HALASSY B. (1995: Számvitelszervezés I. Az információs rendszerek tervezési ismeretei. Perfekt Kiadó, Budapest BODNÁR I., NAGY Z. (1998): Adatbázis kezelés. PC-START Stúdió, Budapest KACSUKNÉ B. L., KISS T. (1999): Bevezetés az üzleti informatikába. Amit a sikeres üzletembernek tudnia kell. Akadémiai Kiadó, Budapest

14 RAFFAI M. (1999): Információrendszer-fejlesztés. Novodat Kiadó, Győr PAPP O. (1985): Hálótervezés az ipari gyakorlatban. Műszaki Könyvkiadó, Budapest

15 Informatika, ügyvitelszervezés II. SMB1212 Meghirdetés féléve 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+1 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) SMB1211 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Ionescu Klára, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja MI Megalapozott rendszerelméleti és informatikai alapok birtokában tájékozottnak kell lennie az informatikai erőforrások üzleti alkalmazási lehetőségeiről, a tipikus üzleti alkalmazások jellemzőiről, az alkalmazásokkal szemben támasztható követelményekről. Olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie, amelyek képessé teszik a vállalkozás közgazdasági információrendszerének kialakítására, fejlesztésére, átszervezésére, minősítésére, az azokhoz szükséges felmérés, helyzetelemzés és szervezési javaslat elkészítésére. Alkalmasnak kell lennie az adatfeldolgozás technikai eszközrendszerének meghatározásában, az adaptációs munkák elvégzésében, a rendszer bevezetésében, működtetésében, ellenőrzésében való közreműködésre, illetve annak irányítására. Felkészültsége alapján alkalmasnak kell lennie információs rendszerek értékelésére, ismernie kell a számítógépes információs módszereket és eljárásokat. Informatikai alapismeretek (informatikai mértékrendszerek és sajátosságaik). Az informatikában alkalmazott számrendszerek, és átváltások. Kódrendszerek, számábrázolási módok. A hardver és a szoftver fogalma, a szoftverek csoportosítása. A szoftverek használatának jogi kérdései (szerzői jogok, liszenszelési módok. Az operációs rendszerek csoportosítása és jellemzésük. A különböző operációs rendszerek előnyei és hátrányai. A szövegszerkesztő programok csoportosítása. A szövegszerkesztő szoftverekkel szemben támasztott követelmények. A szövegszerkesztők szerkesztési lehetőségei (javítás, keresés, csere, stb.) A szövegegységek és formázási lehetőségeik (karakter, bekezdés, szakasz, dokumentum, karakter és bekezdés stílusok). A szövegszerkesztők objektum kezelése (képek, egyéb objektumok beszúrása formázása). Zárthelyi dolgozat és beadandó dolgozat. ; - megszerzett ismeretek értékelése - gyakorlati jeggyel 1-5-ig - zárthelyi dolgozat értékelése százalékosan ; - gyakorlati beszámolás - zárthelyi dolgozatok nyílt értékeléssel, teszttel 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Tankönyv, szakcikkek, audiovizuális eszközök rendelkezésre állnak

16 PAÁL É.(2000): Számvitelszervezés és vezetés I-II. Perfekt, Budapest HALASSY B. (19959: Számvitelszervezés I. Az információs rendszerek tervezési ismeretei. Perfekt Kiadó, Budapest BODNÁR I., NAGY Z. (1998): Adatbázis kezelés. PC-START Stúdió, Budapest KACSUKNÉ B. L., KISS T. (1999): Bevezetés az üzleti informatikába. Amit a sikeres üzletembernek tudnia kell. Akadémiai Kiadó. Budapest RAFFAI M. (1999): Információrendszer-fejlesztés. Novodat Kiadó, Győr PAPP O. (1985): Hálótervezés az ipari gyakorlatban. Műszaki Könyvkiadó, Budapest

17 Kommunikáció elmélet TNB1312 Meghirdetés féléve 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Mohácsi Márta, főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős intézet kódja AK A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a társadalmi kommunikáció típusain belül az interperszonális kommunikáció folyamatát, céljait, szakmai téziseit. A tárgy elsajátításával a hallgatók képesek legyenek a mindennapok gyakorlatában tudatosan felhasználni ismereteiket kommunikációs kapcsolataik során. A hallgatók megismerjék az eredményességet befolyásoló tényezőket, a verbális és nonverbális kommunikációt javító lehetőségeket A tárgy elsajátításával a hallgatók képesek legyenek a mindennapok gyakorlatában tudatosan felhasználni ismereteiket kommunikációs kapcsolataik során. A hallgatók megismerjék az eredményességet befolyásoló tényezőket, a verbális és nonverbális kommunikációt javító lehetőségeket Az órákon aktív részvétel. A félév során kettő zárthelyi dolgozat eredményes megírása történik. - megszerzett ismeretek értékelése - zárthelyi dolgozat értékelése százalékosan - gyakorlati beszámolás - zárthelyi dolgozatok nyílt kérdésekkel, teszttel stb. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: tankönyvek, jegyzetek rendelkezésre állnak HOFFMEISTER T.A., MITEV A. Z. (2013): Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémiai Kiadó ZRT., Budapest GÖNDÖR, HORVÁTHNÉ, BOROSS (2000): Üzleti kommunikáció. A kommunikáció alapjai. Budapest SZILÁGYI B. (2004): Kommunikáció (Szöveggyűjtemény), Nyíregyháza GÁLIK M., URBÁN Á. (2008): Bevezetés a média gazdaságtanba. Aula Kiadó, Budapest BUDA B. (1994): Kommunikáció és Társadalmi struktúra.

18 Oktatástechnológia TNB1314 Meghirdetés féléve 4 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 Számonkérés módja gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Dr. Dráviczki Sándor, főiskolai tanár Tantárgyfelelős intézet kódja TI : A tantárgy célja a sportszakember-képzés általános céljával összhangban a pályájukra készülő szakemberek bevezetése a testnevelési és sportszakma oktatástechnológiai alapjaiba. A tantárgy elsajátítása során a hallgatók alapvető ismereteket szereznek a munkájuk hatékonyságát fokozó módszerek, eljárások megfelelő eszközeire, vagyis a feladatmegoldások technológiájára vonatkozólag. : Témakörök: - Az oktatástechnológia korszerű értelmezése - Az oktatástechnológiai eszközök fejlődése - Multimédia az oktatástechnológiában - Kitekintés nemzetközi fejlődési trendek - Házi dolgozatok készítése a megadott szempontok alapján. - Zárthelyi dolgozatok egy-egy nagyobb témakör lezárását követően. ; - megszerzett ismeretek értékelése - gyakorlati jeggyel 1-5-ig - zárthelyi dolgozat értékelése százalékosan ; - gyakorlati beszámolás - zárthelyi dolgozatok nyílt értékeléssel, teszttel 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Az intézmény Honlapján Interneten keresztül elérhető anyagok rendelkezésre állnak 7. Kötelező és ajánlott irodalom KISS J. HAJDU J. GOMBOCZ J., MXIN I.(1988): Bevezetés a testnevelés és sport oktatástechnológiájába. Sport Kiadó, Budapest, KOKOVAY Á.(2006): Multimédiás lehetőségek a testnevelés oktatásmódszertanában. SE Sporttudományi Doktori Iskola, Budapest HERCZKU M. (2007): Az oktatástechnológia fejlesztése a közoktatásban. DEENK, Debrecen

19 EU Alapismeretek AIB1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Rozgonyi Ibolya, főiskolai tanár Tantárgyfelelős intézet kódja PO Ismerjék meg a hallgatók az európai integráció történetét, fejlődését, az EU intézményrendszerét, döntéshozatali és jogalkotási rendszerét. Ismerkedjenek meg az EU három pillérével. Tudják elhelyezni az EU szerepét a világgazdasági folyamatokban, értelmezzék az EU politikai erejét és fejlesztésének lehetséges tendenciáit. EU története kialakulásának főbb állomásai. EU alapelvei, a római szerződés létrejötte fejlődése szerepe napjainkban. EU intézményei. A bővítés, a taggá válás elvi és gyakorlati lehetőségei. Európai közös pénz kialakulásának állomásai. A konvergencia kritériumok. A hallgatók a félév során egy önálló kiselőadás során röviden ismertetik az általuk választott EU intézményt, közös joganyagot. A félév végén zárthelyi dolgozat megírására kerül sor. - megszerzett ismeretek értékelése - zárthelyi dolgozat értékelése százalékosan - gyakorlati beszámolás - zárthelyi dolgozatok nyílt kérdésekkel, teszttel stb. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: tankönyvek, jegyzetek rendelkezésre állnak HORVÁTH Z. (2001): Kézikönyv az Európai Unióról. Magyar Országgyűlés, Budapest EGRI I. (2002): Az Európai Unió regionális programjai. Apertus- NYF távoktatási anyag, Nyíregyháza HITRIS T. (1995): Az Európai Unió gazdaságtan., Műszaki Könyvkiadó, Budapest HORVÁTH GY. (1998): Európai regionális politika. Dialóg- Campus Kiadó, Budapest-Pécs

20 Bevezetés a tudományos kutatásba TNB1316 Meghirdetés féléve 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Pásztorné dr. Batta Klára, főiskolai tanár Tantárgyfelelős intézet kódja TS A hallgatók ismerjék meg a társadalomtudományokban használatos vizsgálati és kutatási módszerek főbb típusait, alkalmazhatóságuk feltételeit, a hipotézisalkotás és vizsgálat alapvető szabályait és a kutatások etikai vonatkozásait. Elmélet: A társadalomtudományi kutatások elvi kérdései. A feltáró módszerek jellegzetességei. A feldolgozó módszerek főbb típusai. A mintavétel. A sporttudományi kutatások speciális jellemzői, a társadalomtudományi kutatási módszerek sporttudományi vonatkozásai. Excel táblázat kezelő és a statisztikai programok megismerése. A kutatói szabadság és a kutatások etikai problémái. Gyakorlat: Adatfeldolgozás az SPSS statisztikai programcsomaggal: adatbevitel, alapstatisztikák, korreláció és regressziószámítás, a kereszttáblázatok, adatredukciós módszerek, nemparaméteres eljárások. Hipotézisvizsgálatok. Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása. Kollokvium (szóban) A szóbeli vizsgára bocsátás feltétele az évközi statisztikai feldolgozást tartalmazó dolgozat beadása. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Tankönyvek. A NYF által hallgatói használatra is megvásárolt SPSS programcsomag rendelkezésre áll ÁCS P. (2009): Sporttudományi kutatások módszertana. PTE-TTK TSTI, Pécs SAJTOS L., MITEV A. (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest FALUS I. (szerk.)(2000): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest BABBIE, E. (2008): A társadalomkutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest ECO, U. (1991): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Gondolat Kiadó, Budapest, HARSÁNYI L., TIHANYI J., MÓNUS A. (1992): Sporttudományos közlemények készítése. OTSH - Magyar Testnevelési és Sporttudományos Tanács, Budapest

21 Vezetéslélektan SMB1311 Meghirdetés féléve 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) TKB1103 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula Erika, főiskolai tanár Tantárgyfelelős intézet kódja TK A hallgató megismerje a vezetéslélektan általános irányelveit. A menedzsment és a vezetéslélektan alapjai. A vezetéssel kapcsolatos kutatások és története. A vezetői szerep. A vezetővé válás modelljei. A vezetés elméletei. A vezetés viselkedés-szempontú megközelítése. A vezetői attitűd, tulajdonság és vezetési stílus. Vezetői alkalmasság és vezetési készség. Házi dolgozat egy választott témából. Vizsgajegy. Szóbeli vizsga. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Kérdőívek, tesztek, szakkönyvek, folyóiratok, multimédiás eszközök rendelkezésre állnak KLEIN S. (2000): Vezetés és szervezet pszichológia, SHL Hungary, Budapest ENGLANDER, HARSÁNYI, KOVÁCS (1975): Vezetői alkalmasság, vezetői készség. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest BAKACSI GY. (1996): Szervezeti magatartás és vezetés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest BERNE E. (2000): Emberi játszmák. Háttér Kiadó és Ker KFT, Budapest

22 Retorika SMB1321 Meghirdetés féléve 6 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Antal Balázs, főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős intézet kódja TFI : A tantárgy célkitűzése, hogy bevezesse a hallgatókat a gyakorlati retorika elméleti és praktikus stúdiumaiba. : A képzés elsősorban gyakorlati szempontú, így felkészít a legfontosabb közéleti beszédműfajokra és retorikai alaphelyzetekre, s megtanít a retorika eszközeinek korszerű és helyes használatára. Rövid elméleti alapozást követően az önálló kreatív szónoki szövegalkotás gyakorlása tekintendő a kurzus legfontosabb programjának. : Zárthelyi dolgozatok, beszámolók, házi dolgozat. : Félévközi jegy : írásbeli, szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom, internet, multimédiás eszközök rendelkezésre állnak : SZÁLKÁNÉ GYAPAI M.(1998): Gyakorlati retorika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest WACHA I. (1995): A korszerű retorika alapjai I-II. Szemimpex. Budapest HAVAS L. (szerk)cicero M,. T,. (63/1987/): Ciceró válogatott művei. Európa Könyvkiadó, Budapest SZABÓ G. Z., SZÖRÉNYI L.(1988): Kis magyar retorika. Tankönyvkiadó, Budapest VÍGH Á. (1981): Retorika és történelem. Gondolatkiadó. Budapest

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Anatómia TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdasági matematika Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdasági matematika Tantárgy kódja Gazdasági matematika PÜ1433 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hadházy Tiborné dr. főiskolai

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NP Cél, az

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

Sportszervező BSc alapképzési szak szakindítási kérelme

Sportszervező BSc alapképzési szak szakindítási kérelme Debreceni Egyetem Sportszervező BSc alapképzési szak szakindítási kérelme Debrecen, 2010. DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SPORTSZERVEZŐ BSC ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKINDÍTÁSI

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK. Kódja: NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0

Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK. Kódja: NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0 Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0 A tanóra típusa: GYAKORLAT és száma: 0+2 KRITÉRIUMFELTÉTEL A számonkérés módja: HÁROMFOKOZATÚ MINŐSÍTÉS A tantárgy tantervi helye: I.

Részletesebben

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30 Gazdasági matematika SÜ1101 I. Kreditpont: 4 Össz óraszám (elm+gyak): I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30 Gyakorlati jegy Dr. Hadházyné dr. Iszály Katalin tanszékvezető, főiskolai tanár A matematikai alapok

Részletesebben

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Kommunikációelmélet modelljei és törvényei SK1001 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 kollokvium Előfeltétel:

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium

TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium Filozófia KÖB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. habil. Kiss Lajos András főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY Jogi alapismeretek

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAL150101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

Testnevelő-edző alapszak Tantárgyi programok

Testnevelő-edző alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Anatómia I. Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: X Síkok, irányok, tengelyek. Csonttan I. Általános csonttan. Részletes csonttan: A koponya

Részletesebben

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI A tömegkommunikáció elmélete MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A kurzus célja a moderátori tevékenység megalapozásához nélkülözhetetlen tömegkommunikáció elméleti

Részletesebben

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 1. Készség és személyiségfejlesztés I. Kreditpont: 4 Össz. óraszám (elm+gyak): I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 kollokvium Szilágyi Barnabás főiskolai adjunktus A hallgatók fejlődés-lélektani alapismereteinek

Részletesebben

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2002 Az általános szociális munkás képzés. 1990-ben indult Nyíregyházán, az általános szociális munkás képzés. A

Részletesebben

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Alapozó törzstárgyak Az emberi fejlődés TKM1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: A tömegkommunikáció elmélete Tantárgy kódja: MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának

Részletesebben