TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI"

Átírás

1 Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy elsajátításának célja Az emberi test felépítésének, az ember mozgatóapparátusának általános és részletes megismertetése, ezen ismereteknek a testnevelés- és sportmozgások területén alkalmazása, amely a funkcionalitás és a komplexitás szellemében a gyakorlati jártasság elsajátítását is biztosítja. A hallgató ismerje meg az emberi test felépítési elveit, szerkezetét, összetételét, sajátítsa el a testen való tájékozódáshoz szükséges antropometriai ismereteket (tájékozódás az emberi testen, síkok és irányok, testméretek és arányok) a szaknak megfelelő szinten, gyakorlatban is. A mozgatóapparátus (csontok, izmok, izületek) felépítésének részletes megismerése, részeinek kapcsolódási jellemzői, testnevelés- és sportmozgásokban megnyilvánuló jellegzetességeik megismerése, a komplex funkcionális anatómia jegyében. Ezek birtokában a hallgató biztos szakmai alapokat szerez, képessé és alkalmassá válik a fiatalok testnevelésére, versenyre felkészítésére, elméletileg és gyakorlati jártasság szintjén egyaránt. Emellett az Msc továbblépéshez is megfelelő alapképzettséget szerez. Ellenőrző dolgozatok (zárthelyik) elfogadható szintű (min. 6o%-os) megírása, 2 alkalommal 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Ellenőrző dolgozatok a 7. és 11. héten. Kollokvium a félév végén. 5. Az értékelés módszere Kollokvium (1-től 5-ig terjedő érdemjegy- skálán, ahol 5: kiváló 1: elégtelen) 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Aktuális előadások anyagainak nyomtatott, jegyzet jellegű változata, témakörönként és esetileg. Írásvetítő, PC-kivetítő, 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) DONÁTH T. (2008): Anatómia-élettan, Medicina Könyvkiadó zrt, Budapest MILTÉNYI M. (1980): A sportmozgások anatómiai alapjai, I.. Sport, Budapest BARTON J. (1996):Testnevelésanatómia-élettan és egészségtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest SZENTÁGOTHAI J. (1971): Az ember anatómiájának atlasza. 1. kötet. Medicina,Budapest Human Anatomy & Physiology, (1993) WCB Publishers, Oxford

2 Élettan-balesetvédelem- elsősegélynyújtás I. TNB1112 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy elsajátításának célja Megismertetni a hallgatókkal az egyes szervek, szervrendszerek működésének lényegét, a sportolás mint intenzív fizikai terhelés szervezetre gyakorolt hatásait, azok következményeit, az általa kiváltott szervezeti válasz jellemzőit, az ember szervi szintű terhelésadaptációja lényegét. Erre alapozva a fizikai teljesítőképesség növelésének élettani hátterét és lehetőségeit. A legfontosabb szervműködések, úgymint mozgató rendszer, légzés és keringési rendszer, hormon-és idegrendszer, valamint emésztő és kiválasztó rendszer működésének legfontosabb mozzanatai. Hangsúlyozva a komplexitást és kiemelt szerepet adva a sportolás szempontjából külön is vizsgálandó légzés-keringési folyamatoknak. A terhelésadaptáció, mint a sportbeli alkalmazkodás lényege és a teljesítménynövelés biztosítéka kerül megbeszélésre. A sportbalesetek és ellátásuk szabályai, valamint a prevenció lehetőségei mellett az elsősegélynyújtás feladatait gyakorlatba ültetve sajátíthatják el a hallgatók. Ellenőrző dolgozatok (zárthelyik) megírása, 2 alkalommal Otthoni gyakorlati feladatok írásos benyújtása, órai gyakorlati beszámoló 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Ellenőrző dolgozatok a 7. és 11. héten. Kollokvium a félév végén. 5. Az értékelés módszere Kollokvium (Értékelés 1-től 5-ig) 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Sportorvosi Rendelő eszközei és felszerelése a gyakorláshoz. Írásvetítő, PC-kivetítővel 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) DONÁTH T. (2008): Anatómia-élettan. Medicina Könyvkiadó zrt, Budapest MÁNDI B. (2006): Anatómia-élettan. Medicina Könyvkiadó zrt, Budapest ORMAI S. (2005): Élettan-kórélettan. Semmelweis Kiadó, Budapest VÍZVÁRI L. (2006): Egészségtan. Műszaki Könyvkiadó, Budapest SZABÓ Lné: Sportegészségtan-www.csanadiiskola.hu

3 Filozófia I. TNB1211 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. habil. Kiss Lajos András, főiskolai tanár Tantárgyfelelős intézet kódja TFI 1. A tantárgy elsajátításának célja: A kurzus célja, hogy a hallgatókkal megismertesse az európai gondolkodástörténet legfontosabb csomópontjait, a különböző filozófiai irányzatok alapkérdéseit, és hozza közel a hallgatókhoz azokat a megoldási javaslatokat, amelyeket az európai eszmetörténet felkínált az általános életproblémák helyes értelmezése és esetleges megoldása számára. Továbbá legyenek képesek elsajátítani a legfontosabb filozófiai alapfogalmakat, kategóriákat, és legyen általános képük az Európa-eszme metafizikai értelméről. : A hallgatók ismerjék meg az antik görög és a középkori filozófiai gondolkodás legfontosabb irányzatait, az európai filozófia alapkategóriáit. Sajátítsák el az újkori filozófia néhány fontos tézisét, amelyek a modernitás világnézetét kialakították. A kurzus Descartes és Bacon művéből vett részletekkel azt kívánja érzékelhetővé tenni, hogy a korai újkor két alapvető filozófiai irányzata (az empirizmus és a racionalizmus) a belső szakmai viták ellenére ugyanazt a célt tűzték ki maguk elé, vagyis: Az ember legyen a természet ura. E. Husserl ismert kifejezésével élve, modernitás célja: Herrschaft über die Umwelt. : A foglalkozásokon való részvétel a TVSZ szerint. Előadás esetén 1 db zárthelyi dolgozat teljesítése. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy nincs, vizsgajegy. 5. Az értékelés módszere Szeminárium esetén: önálló kiselőadás, házi dolgozat készítése a megszerzett ismeretek, kompetenciák alkalmazáskészségének értékelés. Kollokvium esetén: szóbeli kifejezőkészség, a szaktárgy alapkérdéseiben való jártasság, érvelési készség, problémakezelő képesség értékelése. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: A tárgy természetéből adódóan elsősorban az előadás esetleges multimédiás demonstrációs anyagai segíthetik az ismeretek, készségek, képességek fejlesztését. Szemináriumi munka során a forrásszövegek elemzése, az elemzési technikák gyakoroltatása, házi dolgozat készítése és szóbeli bemutatása, demonstrációja segíti a szakmai kompetenciák elmélyítését. Az adott témától függő multimédiás eszközök használata is lehetséges. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) FÜRTS, M (1993): Bevezetés a filozófiába. Ikon, Budapest STEIGER K.(1992): Bevezetés a filozófiába. Holnap Kiadó, Budapest HÁRSING L. (1999): Filozófia gondolkodás története Thalésztől, Gadamerig. Bíbor Kiadó, Budapest CHRISTOPHER S. (2002): Filozófia a keresztény ókorban. Osiris Kiadó, Budapest ETIENNE G. (2000): A középkori filozófia szelleme. Aulus Hungarus Kiadó, Budapest

4 Filozófia II. TNB1212 Meghirdetés féléve 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) TNB1211 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. habil. Kiss Lajos András, főiskolai tanár Tantárgyfelelős intézet kódja TFI 1. A tantárgy elsajátításának célja: A kurzus célja, hogy a hallgatókkal megismertesse az európai gondolkodástörténet legfontosabb csomópontjait, a különböző filozófiai irányzatok alapkérdéseit, és hozza közel a hallgatókhoz azokat a megoldási javaslatokat, amelyeket az európai eszmetörténet felkínált az általános életproblémák helyes értelmezése és esetleges megoldása számára. Továbbá legyenek képesek elsajátítani a legfontosabb filozófiai alapfogalmakat, kategóriákat, és legyen általános képük az Európa-eszme metafizikai értelméről. : A kurzus a filozófiatörténet utóbbi két évszázadának tartalmi kérdésivel foglalkozik, nevezetesen a felvilágosodás programjának kiterjesztését vizsgálja, Rosseau és Kant műveiből vett részletek segítségével. E tematikus egység keretében a hallgatók megismerkednek a felvilágosodás klasszikusainak azon álláspontját, miszerint az emberi észnek és értelemnek immáron totális hatalomra kell törni. Az új cél: a társadalmi világ (s benne az ember) fölötti uralom megszervezése. (Herrschaft über die Kulturwelt). A kurzus második egysége a felvilágosodás fogalmát, ill. az ész erejébe vetett hit fokozatos gyengülésének kérdését vizsgálja, nem feledkezve meg az újra és újra próbálkozó racionalista ellenlökésekről sem. E rész Kiergegaard, Nietzsche, Marx és a tág értelemben vett Frankfurti Iskola gondolkodóinak műveiből vett részleteket dolgozza fel, azt bizonyítandó, hogy a felvilágosodás és az ész fogalmának folyamatos eróziója nem lett végérvényessé, és az észkritika, alapvető intencióit tekintve, maga is kénytelen a bírált álláspont alapértékeit osztani, ha eredményesen kíván kritikai tételeket megfogalmazni. : A foglalkozásokon való részvétel a TVSZ szerint. Előadás esetén 1 db zárthelyi dolgozat teljesítése. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy nincs, vizsgajegy. 5. Az értékelés módszere Szeminárium esetén: önálló kiselőadás, házi dolgozat készítése a megszerzett ismeretek, kompetenciák alkalmazáskészségének értékelés. Kollokvium esetén: szóbeli kifejezőkészség, a szaktárgy alapkérdéseiben való jártasság, érvelési készség, problémakezelő képesség értékelése.

5 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: A tárgy természetéből adódóan elsősorban az előadás esetleges multimédiás demonstrációs anyagai segíthetik az ismeretek, készségek, képességek fejlesztését. Szemináriumi munka során a forrásszövegek elemzése, az elemzési technikák gyakoroltatása, házi dolgozat készítése és szóbeli bemutatása, demonstrációja segíti a szakmai kompetenciák elmélyítését. Az adott témától függő multimédiás eszközök használata is lehetséges. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) FÜRTS, M (1993): Bevezetés a filozófiába. Ikon, Budapest STEIGER K.(1992): Bevezetés a filozófiába. Holnap Kiadó, Budapest HÁRSING L. (1999): Filozófia gondolkodás története Thalésztől, Gadamerig. Bíbor Kiadó, Budapest CHRISTOPHER S. (2002): Filozófia a keresztény ókorban. Osiris Kiadó, Budapest ETIENNE G. (2000): A középkori filozófia szelleme. Aulus Hungarus Kiadó, Budapest

6 Etika TNB1213 Meghirdetés féléve 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. habil. Kiss Lajos András, főiskolai tanár Tantárgyfelelős intézet kódja TFI 1. A tantárgy elsajátításának célja: Az etika helye a tudományok rendszerében Az etikai gondolkodás néhány jelentős irányzata Az erkölcsi cselekvés, akarat, tudás értékelése a történeti korok és eszmények értékkonfliktusaiban Az üzleti etika eszmetörténeti alapja. A gazdaság, jog és erkölcs kapcsolata A legtágabban értelmezett gazdaság szintjeinek etikai kérdései A civilizáció, az ökológia felelőssége a gazdasági életben, a gazdasági élet alapkonfliktusai A vállalkozások ökológiai felelőssége Magyarországon A nemzetközi üzleti élet etikája A fekete gazdaság, mint etikai konfliktus Az interetnikus kapcsolatok és a globalizáció Az üzleti és a szociális etika kapcsolata (munkanélküliség, piac, verseny, alkalmazók és alkalmazottak) Az üzleti kommunikáció etikája Reklámetika Duális struktúrák az üzleti etikában Adómorál az állam és a gazdaság szerveződési szintjei szerint Biztosítási etika Bank - és tőzsdeetika Állam - és szakigazgatási etika : A foglalkozásokon való részvétel a TVSZ szerint. Előadás esetén 1 db zárthelyi dolgozat teljesítése. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy nincs, vizsgajegy. 5. Az értékelés módszere Szeminárium esetén: önálló kiselőadás, házi dolgozat készítése a megszerzett ismeretek, kompetenciák alkalmazáskészségének értékelés. Kollokvium esetén: szóbeli kifejezőkészség, a szaktárgy alapkérdéseiben való jártasság, érvelési készség, problémakezelő képesség értékelése.

7 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: A tárgy természetéből adódóan elsősorban az előadás esetleges multimédiás demonstrációs anyagai segíthetik az ismeretek, készségek, képességek fejlesztését. Szemináriumi munka során a forrásszövegek elemzése, az elemzési technikák gyakoroltatása, házi dolgozat készítése és szóbeli bemutatása, demonstrációja segíti a szakmai kompetenciák elmélyítését. Az adott témától függő multimédiás eszközök használata is lehetséges. 7. Kötelező olvasmányok: CSURGO O., HAJDÚ P.: (1994): Üzleti etika. Saldó Kiadó, Budapest PAESE, A. (2009): Testbeszéd. Park könyvkiadó, Budapest HÁRSING L.(1999): Bevezetés az etikába. Libri Könyvkiadó, Budapest DUNCKEL, J. (1992) : Üzleti illemkódex. Park Kiadó, Budapest BARACS G., FARKAS G. (1984): Etikai kislexikon. Kossuth Kiadó, Budapest Etikai kódexek

8 Szociológia TNB1214 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Kerülő Judit, főiskolai tanár Tantárgyfelelős intézet kódja TKI 1. A tantárgy elsajátításának célja A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül megismertetni a hallgatókat a modern kor társadalmával, annak problémáival, a modernizáció társadalmi konfliktusaival és azok megoldási lehetőségeivel. Történeti-elméleti kérdések A polgári szociológia keletkezése és fejlődése A marxista szociológia A magyar szociológia és fejlődése A szociológia módszertani problémái A társadalom szerkezeti jelensége A struktúra, a rendszer és a társadalmi rétegződés A település társadalmi jelenségei A társadalmi csoportok A szervezet, mint társadalmi jelenség A társadalom tevékenységi szférái Társadalmi változás társadalom konfliktus - zárthelyi dolgozatok 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) - megszerzett ismeretek értékelése gyakorlati jeggyel 1-5-ig - - zárthelyi dolgozat értékelése százalékosan 5. Az értékelés módszere - gyakorlati beszámolás - zárthelyi dolgozatok nyílt kérdésekkel, teszttel stb. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Tankönyv, szakcikkek, (audiovizuális eszközök) TV, videofelvétel, magnó, 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) HANTÓ ZS. (1996): Szociológia. GATE jegyzet, Gödöllő ANDORKA R. (2006): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest GIDDENS,A. (2003): Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest GUTTMANN, A. (1995 /1978/): A rituálétól a rekordig. In: FOTI P.(szerk): Bevezetés a sportszociológiába. I. kötet. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc

9 Bevezetés a pszichológiába TKB1103 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pawlik Zsuzsa Orsika, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja API 1. A tantárgy elsajátításának célja Ismerje meg a pszichológia alapjait jelentő pszichikus folyamatokat és állapotokat, azok működési törvényszerűségeit. Legyen tapasztalata a személyiség pszichés fejlődéséről, tudja értelmezni az életkori sajátosságokat. Legyen tájékozott a személyiséglélektanban. Pszichológiai alapismereteit legyen képes alkalmazni sportmenedzseri munkájában. A pszichológia tárgya, rövid története, fontosabb irányzatai, a lelki jelenségek sajátosságai. Megismerési folyamatok. Az emberi motiváció és az érzelmek. Személyiségértelmezések és elméletek. A kognitív, az emocionális és motivációs fejlődés a különböző életkorokban. Zárthelyi dolgozat és beadandó dolgozat (alkalmazástechnikai feladat) 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy); - megszerzett ismeretek értékelése - gyakorlati jeggyel 1-5-ig - zárthelyi dolgozat értékelése százalékosan 5. Az értékelés módszere; - gyakorlati beszámolás - zárthelyi dolgozatok nyílt értékeléssel, teszttel 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Tankönyv, szakcikkek (audiovizuális eszközök) TV videofelvétel, magnó, sporteszközök, kéziszerek 7. Kötelező, ill. ajánlott jegyzetek és / irodalom; BERNÁTH L.; RÉVÉSZ GY. (1998): A pszichológia alapjai. Tertia Kiadó, Budapest HADHÁZY J. (2002): A pszichológia alapjai. Élmény 94 BT, Hajdúhadház ATKINSON R. L. és mtsai (1994): Pszichológia. Osiris Századvég Kiadó, Budapest BARCSA L, PAUWLIK ZS, ROZGONYI T. (2005): Személyiséglélektan. Élmény 94 BT, Hajdúhadház HADHÁZY J., KEREKES I. (2000): Szemelvények a fejlődéslélektan köréből. Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza

10 Gondolkodók a nevelésről TKB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+1 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vincze Tamás, főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős intézet kódja API 1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgatók megismerkedjenek a különböző korok és társadalmak legkiemelkedőbb gondolkodóinak nevelésről, oktatásról, iskoláról vallott nézeteivel, ezáltal tisztábban lássák azokat a folyamatokat és tendenciákat, melyeket a kiemelkedő újítások indukáltak és vezéreltek. : Ókori keleti gondolkodók a nevelésről (Konfuciusz, Uddalakka). Szókratész, Platon, Arisztotelész, M.F. Quintilianus a nevelés céljáról és feladatairól. Aurélius Augustínus vallomásai. Itáliai, német, francia és magyar reneszánsz gondolkodók hatása a nevelésügyre, iskolára. A korai polgári gondolkodók (Comenius, John Locke, Apáczai Csere János) műveinek pedagógiai értékei. A pedagógia elméleti zsenije (J.J. Rousseau) és a legnagyobb pedagógus) J. H. Pestalozzi életműve. Pedagógiai elmélet, elméleti pedagógia (J: F. Herbart pedagógiája). Pedagógiai gondolkodók a századi Európában és Magyarországon. : A félév során két alkalommal zárthelyi dolgozat megírására kerül sor. A hallgatók lehetőleg minél több előadáson vegyenek részt. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): A zárthelyi dolgozat értékelése numerikus módon 1 és 5 között. 5. Az értékelés módszere: Az írásbeli vizsgadolgozat számszerű értékelése alapján alakul ki a kollokviumi jegy. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Előadóterem, oktatási eszközök. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) COMÉNIUS A. (1959): Orbis Pictus- A Látható Világ. Magyar Helikon, Budapest HORVÁTH L., PORNÓI I. (2002): Neveléstörténet. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza HORVÁTH L., PORNÓI I.(2003): Szemelvények a nevelés történetéből. Élmény 94 Kiadó Nyíregyháza ROUSSEAU J. J.:(1911): Emil, avagy a nevelésről. Franklin-Társulat, Budapest VAJTHÓ L. (1961): Bessenyei György válogatott művei. Magyar Helikon, Budapest

11 A nevelés társadalmi alapjai TKB1202 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+1 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Márton Sára Katalin, főiskolai tanár Tantárgyfelelős intézet kódja API 1. A tantárgy elsajátításának célja: Megismertetni a hallgatókat a nevelési folyamat antropológiai interpretálásával, további kapcsolódó alapfogalmakkal (enkulturáció, szocializáció, individualizáció), valamint a makro- és mikrotársadalom különböző elemeinek a nevelésre gyakorolt hatásrendszerével. : A nevelés antropológiai értelmezése, az enkulturáció, szocializáció, individualizáció fogalma és folyamata. Generációk szerepe a kultúra átadásában, funkciók-funkciózavarok. A kultúra tradicionális és új elemei. A család, a vallás, az állam hatása a nevelési folyamatra. : 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): 5. Az értékelés módszere 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) ANGELUSZ E. (1996): Antropológia és nevelés. Akadémiai Kiadó, Budapest KOZMA T. (1999): Bevezetés s nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest KRON F. W. (1997): Pedagógi. Osiris Kiadó, Budapest PATAKI F. (1999): Kollektív, társas, társadalmi. Akadémiai Kiadó FORRAY R. K.,KOZMA T. (1992): Társadalmi tér és oktatási rendszer. Akadémiai Kiadó, Budapest

12 Szakmai identitás fejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár Tantárgyfelelős intézet kódja API 1. A tantárgy elsajátításának célja Metodikai alapú személyiségfejlesztés. Az önismeret és benyomásszerveződés tudományos igényű fejlesztése. Személyiséglélektani alapismeretek. Különböző kiscsoportos technikák megismerése és alkalmazásának kipróbálása, jelenségek kontextusba helyezése, egyidejű több szempontú megközelítés, lelki egészségre fókuszálás, a saját személyiség munkaeszközként kezelése. Az önismeret és a társismeret jellemzői. A személyiség megismerése hétköznapi és tudományos szinten. A hétköznapi megismerés pszichológiai csapda-helyzetei. Önismeretet fejlesztő gyakorlatok: az én megjelenítése az interperszonális kapcsolatokban, az együttműködés, az információáramoltatás. ZH-k írása a tantárgyi program főbb területeiből. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Gyakorlati jegy. 5. Az értékelés módszere Írásbeli dolgozat 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Kötelező irodalom. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) PEASE A. (1989) Testbeszéd. Park Kiadó, Budapest PÁLHEGYEI F. (1981): Személyiséglélektani kalauz. Tankönyvkiadó, Budapest FORGAS J. (1989): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest

13 Jogi ismeretek alapjai SMB1112 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) GZ1104 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Andrea, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TKI 1. A tantárgy elsajátításának célja Alapvető cél, hogy minél teljesebben megismertessük a jogi alapfogalmakat és bemutassuk a gazdasági környezetet a jog sajátos nézőpontjából. Az ismeretek átadása során hozzásegítjük a résztvevőket, hogy elsajátíthassák a hatályos jogban való tájékozódás szakmai alapjait, továbbá célunk, hogy jogrendszerünkről alkotott képük mind teljesebb legyen. A tanulmányok során elsajátítják a gazdasági jog speciális szemléletmódját, nyelvezetét és a jogszabályalkotás szempontjait. Cél, hogy ismerjék a gazdasági életben részt vevő szervezetekre vonatkozó jogi szabályozást, ennek keretében lássák a gazdálkodó szervezetek alapítását, nyilvántartásba vételét, működését, pénzügyi nehézségeik esetén a jogkövetkezményeket, más gazdálkodó szervezetekkel való kapcsolatukat egyrészt piaci magatartásukra vonatkozóan, másrészt ügyleteiket illetően jogaikkal és kötelezettségeikkel egyetemben. Tekintettel arra, hogy a gazdálkodó szervezetek, de a hallgatók maguk is kapcsolatba kerülhetnek a közigazgatási szervekkel, bemutatjuk, hogy a közigazgatási szervek államigazgatási jogkörükben eljárva milyen szabályokat kötelesek követni. Az anyag elsajátítását követően a hallgatók képesek lesznek: - azonosítani a gazdasági jogi fogalmakat, - felismerni a jogi összefüggéseket, - meghatározni a jog szerepét a gazdaság szervezetében és működésében, - képesítésüknek megfelelő szakszerű jogalkalmazásra, - feladataik és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések között összefüggéseket keresni, - szakmai útmutatókat és szakirodalmat használni. Az órákon az aktív részvétel, és önálló jogi esettanulmány megoldása. A hallgatók a félév során egy zárrthelyi dolgozatot kötelesek megírni. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) - megszerzett ismeretek értékelése gyakorlati jeggyel 1-5-ig 5. Az értékelés módszere 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: tankönyvek, jegyzetek 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) BERÉNYI L. (2010): Jogi alapismeretek I. Nyíregyházi Főiskola, jegyzet A Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi XX. tv.) A jogalkotásról szóló évi XI. tv. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv.

14 Közgazdaságtan (Közgazdasági alapismeretek) AIB1006 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vargáné dr. Bosnyák Ildikó, főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős intézet kódja GTI 1. A tantárgy elsajátításának célja A testnevelő-edző szakos főiskolai hallgatók ismerjék meg a gazdaság működésének alapvető vonásait. A gazdaság és a társadalom összefüggési rendszerét, a gazdaság irányítás makroszintű módszereit. Ismerjék meg a mikroszervezetek háztartás, non-profit szféra, közüzemek, vállalkozások működését. Értelmezzék a szükséglet, a fogyasztás, rugalmasság fogalmát ezek gyakorlati jelentőségét. A termelés a kibocsátás, a költségek fogalma, egymáshoz való viszonya. A közgazdasági piacok csoportosítása legfontosabb jellemzőinek számbavétele. A nagy gazdasági rendszerek, a nemzetközi gazdasági élet és az Európai Unió alapösszefüggéseit. Zárthelyi dolgozat és beadandó dolgozat (alkalmazástechnikai feladat). 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy); - megszerzett ismeretek értékelése - gyakorlati jeggyel 1-5-ig - zárthelyi dolgozat értékelése százalékosan 5. Az értékelés módszere; - gyakorlati beszámolás - zárthelyi dolgozatok nyílt értékeléssel, teszttel 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Tankönyv, szakcikkek (audiovizuális eszközök) TV videofelvétel, magnó, sporteszközök, kéziszerek 7. Kötelező, ill. ajánlott jegyzetek és / irodalom; HEGEDÜS L., EGRI I. (2004): Gazdasági alapismeretek. (jegyzet és munkafüzet). Nyíregyháza SAMUELSON A., NORDHAUS V. D. (1998): Közgazdaságtan I.II.III. KJK, Budapest Folyóiratok: Közgazdasági szemle; Figyelő; Heti világgazdaság; Napi gazdaság

15 Informatika, ügyvitelszervezés SMB1211 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+1 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Ionescu Klára, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja MII 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései; Az ezredfordulóra az informatika a gazdasági élet egyik meghatározó tényezőjévé vált, számos területen elsődleges stratégiai jelentőséggel bír. A tantárgy célja az informatika elméleti hátterének bemutatása, majd erre építve megismertetni a hallgatókkal a modern üzleti életben fontos szerepet betöltő információs technikákat, illetve azok alkalmazási területeit felkészíteni a hallgatókat, hogy képesek legyenek üzleti céljaikhoz a legmegfelelőbb informatikai eszközöket megtalálni. Alapozó elméleti ismeretek nyújtása (az alapképzésben) a későbbi kollokviummal záródó informatikai kurzushoz. 2. Tantárgy tartalma; A tantárgy keretén belül rendszerelméleti, informatika elméleti, történeti áttekintést kapnak a hallgatók. Megismerkednek a rendszermodellezés alapvető módszereivel, a gazdálkodó szervezetek folyamatainak, szervezeteinek, hatáskör szabályozásának és informatikai rendszerének elméleti modelljével. 3. Évközi ellenőrzés módja; Zárthelyi dolgozat és beadandó dolgozat (alkalmazástechnikai feladat) megoldása számítógépes formátumban 4. Kötelező, ill. ajánlott jegyzetek és / irodalom; PAÁL É.(2000): Számvitelszervezés és vezetés I-II. Perfekt, Budapest HALASSY B. (1959): Számvitelszervezés I. Az információs rendszerek tervezési ismeretei. Perfekt Kiadó, Budapest BODNÁR I., NAGY Z. (1998): Adatbáziskezelés, PC-START Stúdió, Budapest KACSUKNÉ B. L., KISS T. (1999): Bevezetés az üzleti informatikába. Amit a sikeres üzletembernek tudnia kell. Akadémiai Kiadó, Budapest RAFFAI M. (1999): Információrendszer-fejlesztés. Novodat Kiadó, Győr PAPP O. (1985): Hálótervezés az ipari gyakorlatban. Műszaki Könyvkiadó, Budapest

16 Kommunikáció elmélet és gyakorlat TNB1312 Meghirdetés féléve 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Mohácsi Márta, főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős intézet kódja TKI 1. A tantárgy elsajátításának célja A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a társadalmi kommunikáció típusain belül az interperszonális kommunikáció folyamatát, céljait, szakmai téziseit. A tárgy elsajátításával a hallgatók képesek legyenek a mindennapok gyakorlatában tudatosan felhasználni ismereteiket kommunikációs kapcsolataik során. A hallgatók megismerjék az eredményességet befolyásoló tényezőket, a verbális és nonverbális kommunikációt javító lehetőségeket A tárgy elsajátításával a hallgatók képesek legyenek a mindennapok gyakorlatában tudatosan felhasználni ismereteiket kommunikációs kapcsolataik során. A hallgatók megismerjék az eredményességet befolyásoló tényezőket, a verbális és nonverbális kommunikációt javító lehetőségeket Az órákon aktív részvétel. A félév során kettő zárthelyi dolgozat eredményes megírása történik. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) - megszerzett ismeretek értékelése - zárthelyi dolgozat értékelése százalékosan 5. Az értékelés módszere - gyakorlati beszámolás - zárthelyi dolgozatok nyílt kérdésekkel, teszttel stb. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: tankönyvek, jegyzetek 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) HOFFMEISTER T.A., MITEV A. Z. (2013): Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadómiai Kiadó Zrt., Budapest GÖNDÖR, HORVÁTHNÉ, BOROSS (2000): Üzleti kommunikáció. A kommunikáció alapjai. Budapest SZILÁGYI B. (2004): Kommunikáció (Szöveggyűjtemény), Nyíregyháza GÁLIK M., URBÁN Á. (2008): Bevezetés a médiagazdaságtanba. Aula Kiadó, Budapest BUDA B. (1994): Kommunikáció és Társadalmi struktúra.

17 Oktatástechnológia TNB1314 Meghirdetés féléve 4 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 Számonkérés módja gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Dr. Dráviczki Sándor, főiskolai tanár Tantárgyfelelős intézet kódja TAI 1. A tantárgy elsajátításának célja: A tantárgy célja a sportszakember-képzés általános céljával összhangban a pályájukra készülő szakemberek bevezetése a testnevelési és sportszakma oktatástechnológiai alapjaiba. A tantárgy elsajátítása során a hallgatók alapvető ismereteket szereznek a munkájuk hatékonyságát fokozó módszerek, eljárások megfelelő eszközeire, vagyis a feladatmegoldások technológiájára vonatkozólag. : Témakörök: - Az oktatástechnológia korszerű értelmezése - Az oktatástechnológiai eszközök fejlődése - Multimédia az oktatástechnológiában - Kitekintés nemzetközi fejlődési trendek - Házi dolgozatok készítése a megadott szempontok alapján. - Zárthelyi dolgozatok egy-egy nagyobb témakör lezárását követően. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy); - megszerzett ismeretek értékelése - gyakorlati jeggyel 1-5-ig - zárthelyi dolgozat értékelése százalékosan 5. Az értékelés módszere; - gyakorlati beszámolás - zárthelyi dolgozatok nyílt értékeléssel, teszttel 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Az intézmény honlapján Interneten keresztül elérhető anyagok 7. Kötelező és ajánlott irodalom KISS J. HAJDU J. GOMBOCZ J., MAXIN I.(1988): Bevezetés a testnevelés és sport oktatástechnológiájába. Sport Kiadó, Budapest, KOKOVAY Á.(2006): Multimédiás lehetőségek a testnevelés oktatásmódszertanában. SE Sporttudományi Doktori Iskola, Budapest HERCZKU M. (2007): Az oktatástechnológia fejlesztése a közoktatásban. DEENK, Debrecen

18 EU Alapismeretek AIB1005 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Rozgonyi Ibolya, főiskolai tanár Tantárgyfelelős intézet kódja TKI 1. A tantárgy elsajátításának célja Ismerjék meg a hallgatók az európai integráció történetét, fejlődését, az EU intézményrendszerét, döntéshozatali és jogalkotási rendszerét. Ismerkedjenek meg az EU három pillérével. Tudják elhelyezni az EU szerepét a világgazdasági folyamatokban, értelmezzék az EU politikai erejét és fejlesztésének lehetséges tendenciáit. EU története kialakulásának főbb állomásai. EU alapelvei, a római szerződés létrejötte fejlődése szerepe napjainkban. EU intézményei. A bővítés, a taggá válás elvi és gyakorlati lehetőségei. Európai közös pénz kialakulásának állomásai. A konvergencia kritériumok. A hallgatók a félév során egy önálló kiselőadás során röviden ismertetik az általuk választott EU intézményt, közös joganyagot. A félév végén zárthelyi dolgozat megírására kerül sor. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) - megszerzett ismeretek értékelése - zárthelyi dolgozat értékelése százalékosan 5. Az értékelés módszere - gyakorlati beszámolás - zárthelyi dolgozatok nyílt kérdésekkel, teszttel stb. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: tankönyvek, jegyzetek 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) HORVÁTH Z. (2001): Kézikönyv az Európai Unióról. Magyar Országgyűlés, Budapest EGRI I. (2002): Az Európai Unió regionális programjai. Apertus-NYF távoktatási anyag, Nyíregyháza HITRIS T. (1995): Az Európai Unió gazdaságtana, Műszaki Könyvkiadó, Budapest HORVÁTH GY. (1998): Európai regionális politika. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs

19 Bevezetés a tudományos kutatásba TNB1316 Meghirdetés féléve 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Kiss Kálmán, főiskolai tanár 1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgatók ismerjék meg a társadalomtudományokban használatos vizsgálati és kutatási módszerek főbb típusait, alkalmazhatóságuk feltételeit, a hipotézisalkotás és vizsgálat alapvető szabályait és a kutatások etikai vonatkozásait. Elmélet: A társadalomtudományi kutatások elvi kérdései. A feltáró módszerek jellegzetességei. A feldolgozó módszerek főbb típusai. A mintavétel. A sporttudományi kutatások speciális jellemzői, a társadalomtudományi kutatási módszerek sporttudományi vonatkozásai. Excel táblázat kezelő és a statisztikai programok megismerése. A kutatói szabadság és a kutatások etikai problémái. Gyakorlat: Adatfeldolgozás az SPSS statisztikai programcsomaggal: adatbevitel, alapstatisztikák, korreláció és regressziószámítás, a kereszttáblázatok, adatredukciós módszerek, nemparaméteres eljárások. Hipotézisvizsgálatok. Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium (szóban) 5. Az értékelés módszere A szóbeli vizsgára bocsátás feltétele az évközi statisztikai feldolgozást tartalmazó dolgozat beadása. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Tankönyvek. A NYF által hallgatói használatra is megvásárolt SPSS programcsomag. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) FALUS I. (szerk.)(2000): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest SAJTOS L., MITEV A. (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest ÁCS P. (2009): Sporttudományi kutatások módszertana. PTE-TTK TSTI, Pécs BABBIE, E. (2008): A társadalomkutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest ECO, U. (1991): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Gondolat Kiadó, Budapest HARSÁNYI L., TIHANYI J., MÓNUS A. (1992): Sporttudományos közlemények készítése. OTSH - Magyar Testnevelési és Sporttudományos Tanács, Budapest

20 Anatómia II. TNB1411 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+1 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) TNB1111 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy elsajátításának célja Megismertetni a hallgatókkal az emberi test szerveinek, szervrendszereinek felépítését, hogy ezek birtokában az élettani folyamatok megértéséhez, a mozgásműködések tanulmányozásához biztos alapokat szerezzenek, az előző félévben megkezdettek folytatásaként, és arra építve. Konkrétan a légzés-keringési, az idegi- és hormonális szabályozás anatómiai struktúráinak megismerése az emésztő- és kiválasztó rendszer, valamint a nembeli sajátságok anatómiai vonatkozásainak biztos elsajátítása a cél. A légzés-keringési rendszer szerveinek részletes megismerése. A rendszeres testmozgás következtében létrejövő és azzal együttjáró szerkezeti változásaik. A hormonrendszer és az idegrendszer jellemző felépítési elvei, az emésztő és kiválasztó rendszer anatómiája, valamint a releváns fejlődéstani és nembeli sajátságok megismerése. Az életkori felépítési jellemzők és ezeknek a testneveléssel és sporttal összekapcsolható és elvárható változásai. A hallgató az ismereteket olyan szinten sajátítsa el, hogy képes legyen azok önálló, kreatív alkalmazására is munkája során, a testnevelés és sport területén. Ismerje fel az életkori átlaghoz képest tapasztalható lényeges eltéréseket. Ellenőrző dolgozatok (zárthelyik) 2 alkalommal 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Ellenőrző dolgozatok a 7. és 11. héten. Kollokvium a félév végén. 5. Az értékelés módszere Kollokvium (Értékelés 1-től 5-ig) 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Vizuális segédanyagok, szerv makettek, írásvetítő, PC-kivetítővel esetenként 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) BARTON J. (1996): Testnevelésanatómia-élettan és egészségtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest DONÁTH T. (2008): Anatómia-élettan, Medicina Könyvkiadó zrt, Budapest MILTÉNYI M. (1980): A sportmozgások anatómiai alapjai, II., Sport, Budapest SZENTÁGOTHAI J (1971): Az ember anatómiájának atlasza, 2.3., Medicina, Budapest Human Anatomy & Physiology, (1993) WCB Publishers, Oxford

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

Tantárgyleírás. Tantárgy neve

Tantárgyleírás. Tantárgy neve A pszichológia alapjai Tantárgy kódja TK 1101 Meghirdetés féléve 1. és 2. Félév Kreditpont 2 Összóraszám 30 + 0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi Nincs kód) Dr. Madácsi Mária Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Funkcionális anatómia és terhelésélettan Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10

TANTÁRGYLEÍRÁS. Funkcionális anatómia és terhelésélettan Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10 TANTÁRGYLEÍRÁS Funkcionális anatómia és terhelésélettan FT1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Bioetika ETAET6031 2. gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof.

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus Pszichokalauz 2013 Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET Szeged, 2013. augusztus ÜDVÖZLET Üdvözöljük Intézetünkben! Mint elsős hallgató, bizonyára teli van kérdésekkel,

Részletesebben

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről.

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről. A segítő szakmák pszichológiai képzésének mai helyzete és megújítási lehetőségeik a modern szakirodalmak és módszerek tükrében. Ajánlás. Készítette: dr. Ritter Andrea A téma aktualitása Gáspár Mihály és

Részletesebben

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben