TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0"

Átírás

1 Anatómia TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja TS Adjon átfogó, komplex szemléletet az emberi test felépítésének tanulmányozásához. A félév végére a hallgatók ismerjék meg a fontosabb mozgatórendszeri alkotóelemeket, azok viszonyát (csontok, izmok, izületek), valamint a sportmozgások során őket kiszolgáló létfontosságú szerveket. Alkattípusok, az emberi test szerkezete és szerveződése. Síkok, irányok, tájékozódás az emberi testen. Fontosabb csontok, izmok, izületek vizsgálata. Izomrost típusok. Sportmozgások anatómiája, főbb izomcsoportok részvétele a mozgásokban. A szív és a vérerek anatómiája. A nyirokrendszer. A tüdő és a légutak anatómiája. Légzőizmok, légzőmozgás, testmozgások kapcsolata.. Egyéb belső szerveink anatómiája. Az idegrendszer, az agy és a gerincvelő felépítése.a nemek anatómiai különbségeinek jellemzői makroszkópos és mikroszkópos szinten. Ellenőrző dolgozatok (zárthelyik) 2 alkalommal Ellenőrző dolgozatok a 7. és 11. héten. Kollokvium a félév végén. Kollokvium (Értékelés 1-től 5-ig) 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Vizuális segédanyagok, szerv makettek, írásvetítő, PC-kivetítővel esetenként Dr.Miltényi M.: A sportmozgások anatómiai alapjai, II., Budapest, Sport Dr. Barton J.: Testnevelésanatómia-élettan és egészségtan,1996. Budapest Nemzeti Tankönyvkiadó Szentágothai J.: Az ember anatómiájának atlasza, 2.3., Medicina, Budapest, Human Anatomy & Physiology, WCB Publishers, Oxford, 1993.

2 Élettan, Balesetvédelem, Elsősegélynyújtás TNB1112 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja TS Megismertetni a hallgatókkal az egyes szervek, szervrendszerek működésének lényegét, a sportolás mint intenzív fizikai terhelés szervezetre gyakorolt hatásait, azok következményeit, az általa kiváltott szervezeti válasz jellemzőit, az ember szervi szintű terhelésadaptációja lényegét. Erre alapozva a fizikai teljesítőképesség növelésének élettani hátterét és lehetőségeit. A legfontosabb szervműködések, úgymint mozgató rendszer, légzés és keringési rendszer, hormon-és idegrendszer, valamint emésztő és kiválasztó rendszer működésének legfontosabb mozzanatai. Hangsúlyozva a komplexitást és kiemelt szerepet adva a sportolás szempontjából külön is vizsgálandó légzés-keringési folyamatoknak. A terhelésadaptáció, mint a sportbeli alkalmazkodás lényege és a teljesítménynövelés biztosítéka kerül megbeszélésre. A sportbalesetek és ellátásuk szabályai, valamint a prevenció lehetőségei mellett az elsősegély nyújtás feladatait gyakorlatba ültetve sajátíthatják el a hallgatók. Ellenőrző dolgozatok (zárthelyik) megírása, 2 alkalommal Otthoni gyakorlati feladatok írásos benyújtása., órai gyakorlati beszámoló Ellenőrző dolgozatok a 7. és 11. héten. Kollokvium a félév végén. Kollokvium (Értékelés 1-től 5-ig) 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Sportorvosi Rendelő eszközei és felszerelése a gyakorláshoz. Írásvetítő, PC-kivetítővel Frenkl R.: Sportélettan., 1980., Budapest, Medicina Pucsok J. Sportélettan in: Jákó P. (szerk.) A sportorvoslás alapjai, Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest, 2003

3 Filozófiatörténet AIB1002 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr Kiss Lajos András C.Sc. főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja FT A hallgatók ismerkedjenek meg a filozófiatörténet legfontosabb irányzataival, képviselőivel és problémafelvetéseivel a klasszikus görögségtől a XIX. század végéig. A kurzus részét képezik továbbá azok az általános filozófiai problémák is, amelyek összefüggésben vannak a mindennapi élet kérdéseivel. A kurzus elvégzése során a hallgatók megismerkednek a filozófiatörténet klasszikus szövegeivel, és elsajátítják azok önálló értelmezését. Ezenkívül legyen lehetőségük arra, hogy esetlegesen a kurzuson szerzett teoretikus ismereteket a saját személyes életükben is alkotó módon használhassák fel. Zárthelyi dolgozat é aktív részvétel a foglalkozásokon ; - megszerzett ismeretek értékelése - gyakorlati jeggyel 1-5-ig - zárthelyi dolgozat értékelése százalékosan ; - zárthelyi dolgozatok nyílt értékeléssel, teszttel 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Tankönyv, szakcikkek (audiovizuális eszközök) TV videofelvétel, magnó, sporteszközök, kéziszerek 7. Kötelező, ill. ajánlott jegyzetek és / irodalom; Hársing László: Filozófia gondolkodás története Thalésztől Gadamerig. Bíbor, Bp Maria Fürst: Bevezetés a filozófiába. Ikon, Bp Steiger Kornél (szerk.): Bevezetés a filozófiába. Szöveggyűjtemény. Budapest, Holnap, Christopher Stead: Filozófia a keresztény ókorban. Budapest, Osiris, Etienne Gilson: A középkori filozófia szelleme. Budapest, Paulus Hungarus-Kairosz, 2000.

4 Etika-esztétika SMB1111 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Kiss Lajos András főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja FT A hallgatók ismerjék meg az etikatörténet legfontosabb csomópontjait, valamint a különféle etikai irányzatok, iskolák alapdokumentumainak alkotó feldolgozásán és újraértelmezésén keresztül szembesüljenek a jó emberről alkotott eszmék történetileg konstans, illetve változó jellegével. A kurzus első részében a hallgatók megismerkednek a legfontosabb erkölcsi alapfogalmakkal, és bevezetést kapnak az etikai rendszerek tipológiájába. A kurzus részét képzik továbbá azok az általános antropológiai problémák is, amelyek szorosan kapcsolódnak a morálfilozófiai kérdésfelvetésekhez. ( Mi az ember? Mi a személy? Honnan ered a bűn? stb.) A kurzus második részében a modern etikai irányzatok alapszövegein keresztül a hallgatók szembesülnek a metaetika főbb problémáival és a hagyományos erkölcsfilozófiai kérdések relativizálásával (Nietzsche antimoralizmusa, Marx történelmi materializmusa, stb.) Ezenkívül feldolgozásra kerül a XX. század némely releváns erkölcsfilozófiai irányzata (M. Scheler materiális értéketikája, Sartre egzisztencialista etikája). Beadandó dolgozat, és az órákon aktív részvétel. A félév során zárthelyi dolgozat megírása történik. - megszerzett ismeretek értékelése gyakorlati jeggyel 1-5-ig 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Nyíri Tamás: Alapvető etika. Szent István Társulat, Bp Hársing László: Az európai etikai gondolkodás. Bíbor, Miskolc, Anzenbacher, Arno: Einführung in die Ethik. Patmos, Düsseldorf, 2001.

5 Szociológia I. SMB1214 Meghirdetés féléve 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül megismertetni a hallgatókat a modern kor társadalmával, annak problémáival, a modernizáció társadalmi konfliktusaival és azok megoldási lehetőségeivel. : Történeti-elméleti kérdések A polgári szociológia keletkezése és fejlődése A marxista szociológia A magyar szociológia és fejlődése A szociológia módszertani problémái A társadalom szerkezeti jelensége A struktúra, a rendszer és a társadalmi rétegződés A település társadalmi jelenségei A társadalmi csoportok A szervezet, mint társadalmi jelenség A társadalom tevékenységi szférái Társadalmi változás társadalom konfliktus Zárthelyi dolgozat és beadandó dolgozat (alkalmazástechnikai feladat) ; - megszerzett ismeretek értékelése - gyakorlati jeggyel 1-5-ig - zárthelyi dolgozat értékelése százalékosan ; - zárthelyi dolgozatok nyílt értékeléssel, teszttel 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Tankönyv, szakcikkek (audiovizuális eszközök) TV videofelvétel, magnó,

6 7. Kötelező, ill. ajánlott jegyzetek és / irodalom; Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Oziris Kiadó, Hantó Zsuzsa: Szociológia GATE Gazdasági és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő Jegyzet

7 Bevezetés a pszichológiába TKB1103 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr Margitics Ferenc Tantárgyfelelős tanszék kódja TK Ismerje meg a pszichológia alapjait jelentő pszichikus folyamatokat és állapotokat, azok működési törvényszerűségeit. Legyen tapasztalata a személyiség pszichés fejlődéséről, tudja értelmezni az életkori sajátosságokat. Legyen tájékozott a személyiséglélektanban. Pszichológiai alapismereteit legyen képes alkalmazni sportmenedzseri munkájában. A pszichológia tárgya, rövid története, fontosabb irányzatai, a lelki jelenségek sajátosságai. Megismerési folyamatok. Az emberi motiváció és az érzelmek. Személyiségértelmezések és elméletek. A kognitív, az emocionális és motivációs fejlődés a különböző életkorokban. Zárthelyi dolgozat és beadandó dolgozat (alkalmazástechnikai feladat) ; - megszerzett ismeretek értékelése - gyakorlati jeggyel 1-5-ig - zárthelyi dolgozat értékelése százalékosan ; - zárthelyi dolgozatok nyílt értékeléssel, teszttel 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Tankönyv, szakcikkek (audiovizuális eszközök) TV videofelvétel, magnó, sporteszközök, kéziszerek 7. Kötelező, ill. ajánlott jegyzetek és / irodalom; A pszichológia alapjai (szerk.: Bernáth László Révész György) Tertia Kiadó, Budapest, A pszichológia alapjai (Hadházy Jenő) Élmény 94 BT, Hajdúhadház, R.L. Atkinson és mtsai: Pszichológia. Osiris Századvég Kiadó, Budapest, Személyiséglélektan (Barcsa Lászlóné Pauwlik Zsuzsa Rozgonyi Tiborné) Élmény 94 BT, Hajdúhadház, Szemelvények a fejlődéslélektan köréből. Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza, 2000

8 Jogi ismeretek alapjai SMB1112 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) GZ1104 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Andrea Tantárgyfelelős tanszék kódja AK Alapvető cél, hogy minél teljesebben megismertessük a jogi alapfogalmakat és bemutassuk a gazdasági környezetet a jog sajátos nézőpontjából. Az ismeretek átadása során hozzásegítjük a résztvevőket, hogy elsajátíthassák a hatályos jogban való tájékozódás szakmai alapjait, továbbá célunk, hogy jogrendszerünkről alkotott képük mind teljesebb legyen. A tanulmányok során elsajátítják a gazdasági jog speciális szemléletmódját, nyelvezetét és a jogszabályalkotás szempontjait. Cél, hogy ismerjék a gazdasági életben részt vevő szervezetekre vonatkozó jogi szabályozást, ennek keretében lássák a gazdálkodó szervezetek alapítását, nyilvántartásba vételét, működését, pénzügyi nehézségeik esetén a jogkövetkezményeket, más gazdálkodó szervezetekkel való kapcsolatukat egyrészt piaci magatartásukra vonatkozóan, másrészt ügyleteiket illetően jogaikkal és kötelezettségeikkel egyetemben. Tekintettel arra, hogy a gazdálkodó szervezetek, de a hallgatók maguk is kapcsolatba kerülhetnek a közigazgatási szervekkel, bemutatjuk, hogy a közigazgatási szervek államigazgatási jogkörükben eljárva milyen szabályokat kötelesek követni. Az anyag elsajátítását követően a hallgatók képesek lesznek: - azonosítani a gazdasági jogi fogalmakat, - felismerni a jogi összefüggéseket, - meghatározni a jog szerepét a gazdaság szervezetében és működésében, - képesítésüknek megfelelő szakszerű jogalkalmazásra, - feladataik és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések között összefüggéseket keresni, - szakmai útmutatókat és szakirodalmat használni. Az órákon az aktív részvétel, és önálló jogi esettanulmány megoldása. A hallgatók a félév során egy zárrthelyi dolgozatot kötelesek megírni. - megszerzett ismeretek értékelése gyakorlati jeggyel 1-5-ig 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: tankönyvek, jegyzetek Dr. Berényi László: Jogi alapismeretek I A Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi XX. tv.) A jogalkotásról szóló évi XI. tv. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv.

9 Közgazdaságtan (Közgazdasági alapismeretek) AIB1006 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr Egri Imre PhD főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja KO A sportmenedzser szakos főiskolai hallgatók ismerjék meg a gazdaság működésének alapvető vonásait. A gazdaság és a társadalom összefüggési rendszerét, a gazdaság irányítás makroszintű módszereit. Ismerjék meg a mikroszervezetek háztartás, non-profit szféra, közüzemek, vállalkozások működését. Értelmezzék a szükséglet, a fogyasztás, rugalmasság fogalmát ezek gyakorlati jelentőségét. A termelés a kibocsátás, a költségek fogalma, egymáshoz való viszonya. A közgazdasági piacok csoportosítása legfontosabb jellemzőinek számbavétele. A nagy gazdasági rendszerek, a nemzetközi gazdasági élet és az Európai Unió alapösszefüggéseit. Zárthelyi dolgozat és beadandó dolgozat (alkalmazástechnikai feladat). ; - megszerzett ismeretek értékelése - gyakorlati jeggyel 1-5-ig - zárthelyi dolgozat értékelése százalékosan ; - zárthelyi dolgozatok nyílt értékeléssel, teszttel 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Tankönyv, szakcikkek (audiovizuális eszközök) TV videofelvétel, magnó, sporteszközök, kéziszerek 7. Kötelező, ill. ajánlott jegyzetek és / irodalom; Gazdasági alapismeretek (jegyzet és munkafüzet) Hegedűs-Egri Samuelson: Közgazdaságtan I.II.III. (KJK 1998.) Közgazdasági szemle Figyelő Heti világgazdaság Napi gazdaság

10 Informatika, ügyvitelszervezés I. SMB1211 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr Hadháziné Dr. Iszály Katalin CSc.főisk.tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja GI 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései; Az ezredfordulóra az informatika a gazdasági élet egyik meghatározó tényezőjévé vált, számos területen elsődleges stratégiai jelentőséggel bír. A tantárgy célja az informatika elméleti hátterének bemutatása, majd erre építve megismertetni a hallgatókkal a modern üzleti életben fontos szerepet betöltő információs technikákat, illetve azok alkalmazási területeit felkészíteni a hallgatókat, hogy képesek legyenek üzleti céljaikhoz a legmegfelelőbb informatikai eszközöket megtalálni. Alapozó elméleti ismeretek nyújtása (az alapképzésben) a későbbi kollokviummal záródó informatikai kurzushoz. 2. Tantárgy tartalma; A tantárgy keretén belül rendszerelméleti, informatika elméleti, történeti áttekintést kapnak a hallgatók. Megismerkednek a rendszermodellezés alapvető módszereivel, a gazdálkodó szervezetek folyamatainak, szervezeteinek, hatáskör szabályozásának és informatikai rendszerének elméleti modelljével. 3. Évközi ellenőrzés módja; Zárthelyi dolgozat és beadandó dolgozat (alkalmazástechnikai feladat) megoldása számítógépes formátumban 4. Kötelező, ill. ajánlott jegyzetek és / irodalom; Paál Éva: Számvitelszervezés és vezetés I-II. Perfekt, Budapest, Dr. Halassy Béla: Számvitelszervezés I. Az információs rendszerek tervezési ismeretei. Perfekt 064/1995., Budapest, Bodnár Ibolya Nagy Zoltán: Adatbáziskezelés, PC-START Stúdió, Budapest, Kacsukné dr. Bruckner Lívia Kiss Tamás: Bevezetés az üzleti informatikába. Amit a sikeres üzletembernek tudnia kell. Akadémiai Kiadó. Budapest, Raffai Mária: Információrendszer-fejlesztés. Novodat Kiadó, Győr, Dr. Papp Ottó: Hálótervezés az ipari gyakorlatban. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Szakmai folyóiratok.

11 Informatika, ügyvitelszervezés II. SMB1212 Meghirdetés féléve 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+1 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) SMB1211 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr Hadháziné Dr. Iszály Katalin CSc.főisk.tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja GI Megalapozott rendszerelméleti és informatikai alapok birtokában tájékozottnak kell lennie az informatikai erőforrások üzleti alkalmazási lehetőségeiről, a tipikus üzleti alkalmazások jellemzőiről, az alkalmazásokkal szemben támasztható követelményekről. Olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie, amelyek képessé teszik a vállalkozás közgazdasági információrendszerének kialakítására, fejlesztésére, átszervezésére, minősítésére, az azokhoz szükséges felmérés, helyzetelemzés és szervezési javaslat elkészítésére. Alkalmasnak kell lennie az adatfeldolgozás technikai eszközrendszerének meghatározásában, az adaptációs munkák elvégzésében, a rendszer bevezetésében, működtetésében, ellenőrzésében való közreműködésre, illetve annak irányítására. Felkészültsége alapján alkalmasnak kell lennie információs rendszerek értékelésére, ismernie kell a számítógépes információs módszereket és eljárásokat. Informatikai alapismeretek (informatikai mértékrendszerek és sajátosságaik). Az informatikában alkalmazott számrendszerek, és átváltások. Kódrendszerek, számábrázolási módok. A hardver és a szoftver fogalma, a szoftverek csoportosítása. A szoftverek használatának jogi kérdései (szerzői jogok, liszenszelési módok. Az operációs rendszerek csoportosítása és jellemzésük. A különböző operációs rendszerek előnyei és hátrányai. A szövegszerkesztő programok csoportosítása. A szövegszerkesztő szoftverekkel szemben támasztott követelmények. A szövegszerkesztők szerkesztési lehetőségei (javítás, keresés, csere, stb.) A szövegegységek és formázási lehetőségeik (karakter, bekezdés, szakasz, dokumentum, karakter és bekezdés stílusok). A szövegszerkesztők objektum kezelése (képek, egyéb objektumok beszúrása formázása). Zárthelyi dolgozat és beadandó dolgozat. ; - megszerzett ismeretek értékelése - gyakorlati jeggyel 1-5-ig - zárthelyi dolgozat értékelése százalékosan ; - zárthelyi dolgozatok nyílt értékeléssel, teszttel 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Tankönyv, szakcikkek (audiovizuális eszközök.)

12 7. Kötelező, ill. ajánlott jegyzetek és / irodalom; Paál Éva: Számvitelszervezés és vezetés I-II. Perfekt, Budapest, Dr. Halassy Béla: Számvitelszervezés I. Az információs rendszerek tervezési ismeretei. Perfekt 064/1995., Budapest, Bodnár Ibolya Nagy Zoltán: Adatbáziskezelés, PC-START Stúdió, Budapest, Kacsukné dr. Bruckner Lívia Kiss Tamás: Bevezetés az üzleti informatikába. Amit a sikeres üzletembernek tudnia kell. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1999.

13 Kommunikáció elmélet TNB1312 Meghirdetés féléve 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Mohácsi Márta Tantárgyfelelős tanszék kódja AK A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a társadalmi kommunikáció típusain belül az interperszonális kommunikáció folyamatát, céljait szakmai téziseit. A tárgy elsajátításával a hallgatók képesek legyenek a mindennapok gyakorlatában tudatosan felhasználni ismereteiket kommunikációs kapcsolataik során. A hallgatók megismerjék az eredményességet befolyásoló tényezőket, a verbális és nonverbális kommunikációt javító lehetőségeket Az órákon aktív részvétel. A félév során kettő zárthelyi dolgozat eredményes megírása történik. - megszerzett ismeretek értékelése - zárthelyi dolgozat értékelése százalékosan - zárthelyi dolgozatok nyílt kérdésekkel, teszttel stb. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: tankönyvek, jegyzetek Göndör-Horváthné-Dr. Boross: Üzleti kommunikáció. A kommunikáció alapjai. (5-51.oldal) Budapest Szilágyi Barnabás: Kommunikáció (Szöveggyűjtemény) (5-31.oldal) Nyíregyháza Gálik Mihály: A média és a médiagazdaságtan fogalma Buda Béla: Kommunikáció és Társadalmi struktúra

14 Oktatástechnológia TNB1314 Meghirdetés féléve 4 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 Számonkérés módja Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Dr Vajda Ildikó főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja TS 1) A tantárgy elsajátításának célja: A tantárgy célja a sportszakember-képzés általános céljával összhangban a pályájukra készülő szakemberek bevezetése a testnevelési és sportszakma oktatástechnológiai alapjaiba. A tantárgy elsajátítása során a hallgatók alapvető ismereteket szereznek a munkájuk hatékonyságát fokozó módszerek, eljárások megfelelő eszközeire, vagyis a feladatmegoldások technológiájára vonatkozólag. 2) Tantárgyi program: Témakörök: - Az oktatástechnológia korszerű értelmezése - Az oktatástechnológiai eszközök fejlődése - Multimédia az oktatástechnológiában - Kitekintés nemzetközi fejlődési trendek 3) Évközi tanulmányi követelmények - Házi dolgozatok készítése a megadott szempontok alapján. - Zárthelyi dolgozatok egy-egy nagyobb témakör lezárását követően. 4) A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy); - megszerzett ismeretek értékelése - gyakorlati jeggyel 1-5-ig - zárthelyi dolgozat értékelése százalékosan 5) Az értékelés módszere; - zárthelyi dolgozatok nyílt értékeléssel, teszttel 6) Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Az intézmény honlapján Interneten keresztül elérhető anyagok 7) Kötelező és ajánlott irodalom Kis Jenő, Hajdú János, Gombocz János, Maxin Imre: Bevezetés a testnevelés és sport oktatástechnológiájába. Budapest, Sport, 1988 Kokovay Ágnes: A kommunikáció fejlődéstörténete. Elérési útvonal az Interneten: Kokovay Ágnes: Az információs társadalom oktatástechnológiai háttere Elérési útvonal az Interneten:

15 EU Alapismeretek AIB1005 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Rozgonyi Ibolya főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja PO Ismerjék meg a hallgatók az európai integráció történetét, fejlődését, az EU intézményrendszerét, döntéshozatali és jogalkotási rendszerét. Ismerkedjenek meg az EU három pillérével. Tudják elhelyezni az EU szerepét a világgazdasági folyamatokban, értelmezzék az EU politikai erejét és fejlesztésének lehetséges tendenciáit. EU története kialakulásának főbb állomásai. EU alapelvei, a római szerződés létrejötte fejlődése szerepe napjainkban. EU intézményei. A bővítés, a taggá válás elvi és gyakorlati lehetőségei. Európai közös pénz kialakulásának állomásai. A konvergencia kritériumok. A hallgatók a félév során egy önálló kiselőadás során röviden ismertetik az általuk választott EU intézményt, közös joganyagot. A félév végén zárthelyi dolgozat megírására kerül sor. - megszerzett ismeretek értékelése - zárthelyi dolgozat értékelése százalékosan - zárthelyi dolgozatok nyílt kérdésekkel, teszttel stb. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: tankönyvek, jegyzetek Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról, Magyar Országgyűlés Egri: Az Európai Unió regionális programjai, Apertus-Nyf. távoktatási anyag T. Hitris: Az Európai Unió gazdaságtana, Műszaki Könyvkiadó Horváth Gyula: Európai regionális politika, Dialóg 1998.

16 Bevezetés a tudományos kutatásba TNB1316 Meghirdetés féléve 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vass Miklós egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja TS A hallgatók ismerjék meg a társadalomtudományokban használatos vizsgálati és kutatási módszerek főbb típusait, alkalmazhatóságuk feltételeit, a hipotézisalkotás és vizsgálat alapvető szabályait és a kutatások etikai vonatkozásait. A társadalomtudományi kutatások elvi kérdései. A feltáró módszerek jellegzetességei. A feldolgozó módszerek főbb típusai. A mintavétel. Adatfeldolgozás az SPSS statisztikai programcsomaggal: adatbevitel, alapstatisztikák, korreláció és regressziószámítás, a kereszttáblázatok, adatredukciós módszerek, nemparaméteres eljárások. Hipotézisvizsgálatok. A sporttudományi kutatások speciális jellemzői, a társadalomtudományi kutatási módszerek sporttudományi vonatkozásai. A kutatói szabadság és a kutatások etikai problémái. Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása. : Kollokvium (szóban) : A szóbeli vizsgára bocsátás feltétele az évközi statisztikai feldolgozást tartalmazó dolgozat beadása. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Tankönyvek. A NYF által hallgatói használatra is megvásárolt SPSS programcsomag. Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, Schmercz István (szerk.): A tanulói személyiség megismerése. Élmény 94 Bt, Nyíregyháza, Kolosi Tamás, Rudas Tamás: Empirikus problémamegoldás a szociológiában. OMIKK TÁRKI, Budapest, Székelyi Mária, Barna Ildikó: Túlélőkészlet az SPSS-hez. Typotex Kiadó, Budapest, Ketskeméty László, Izsó Lajos: Bevezetés az SPSS programrendszerbe. Eötvös Kiadó, Budapest, 2005.

17 Vezetéslélektan TKB1311 Meghirdetés féléve 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja TK A hallgató megismerje a vezetéslélektan általános irányelveit. A menedzsment és a vezetéslélektan alapjai. A vezetéssel kapcsolatos kutatások és története. A vezetői szerep. A vezetővé válás modelljei. A vezetés elméletei. A vezetés viselkedés-szempontú megközelítése. A vezetői attitűd, tulajdonság és vezetési stílus. Vezetői alkalmasság és vezetési készség. Házi dolgozat egy választott témából. Vizsgajegy. Szóbeli vizsga. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Kérdőívek, tesztek. Hunyady György Székely Mária: Gazdaságpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, Engländer Harsányi Kovács: Vezetői alkalmasság, vezetői készség. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Klein Sándor: Vezetés és szervezet pszichológia: SHL Hungary, Budapest, 2000.

18 Retorika SMB1321 Meghirdetés féléve 6 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Antal Balázs Tantárgyfelelős tanszék kódja MY : A tantárgy célkitűzése, hogy bevezesse a hallgatókat a gyakorlati retorika elméleti és praktikus stúdiumaiba. : A képzés elsősorban gyakorlati szempontú, így felkészít a legfontosabb közéleti beszédműfajokra és retorikai alaphelyzetekre, s megtanít a retorika eszközeinek korszerű és helyes használatára. Rövid elméleti alapozást követően az önálló kreatív szónoki szövegalkotás gyakorlása tekintendő a kurzus legfontosabb programjának. : Zárthelyi dolgozatok, beszámolók, házi dolgozat. : Félévközi jegy : írásbeli, szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom, internet, multimédiás eszközök. : Cicero válogatott művei. Európa Könyvkiadó. Budapest, Szabó G. Zoltán-Szörényi László: Kis magyar retorika. Tankönyvkiadó, Bp Szálkáné Gyapai Márta: Gyakorlati retorika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp Vígh Árpád: Retorika és történelem. Gondolat kiadó. Bp Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai I-II. Szemimpex. Budapest, 1995.

19 Protokoll és etikett SMB 1331 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr Mohácsi Márta Tantárgyfelelős tanszék kódja NK Ismerjék meg a hallgatók a kultúrált viselkedés formáit, a nemzetközi protokoll és etikett alapszabályait, továbbá sajátosságait egyes országokban ill. ország csoportokban. A viselkedéskultúra alapjai. A külkapcsolatok és a protokoll. A nemzetközi protokoll és etikett alapszabályai. Diplomáciai érintkezési formák és szabályok. A rendezvények csoportosítása, fajtái. Az ültetési rend. Az étkezési kultúra és a viselkedési tudnivalók. Hivatalos programok szervezése. A protokoll és az etikett sajátosságai egyes országokban. Az órákon aktív részvétel. A félév során kettő zárthelyi dolgozat eredményes megírása történik. - megszerzett ismeretek értékelése gyakorlati jeggyel 1-5-ig - zárthelyi dolgozatok nyílt kérdésekkel, teszttel stb. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: tankönyvek, jegyzetek Mányik Júlia (szerk.): Diplomáciai protokoll. Kézikönyv. Külügyminisztérium, Budapest, (ajánlott) Molnár György (szerk.): Protokoll. Bevezetés a protokoll világába. Miskolci Egyetem, Miskolc, (kötelező) Sille István: Illem, etikett, protokoll. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, (ajánlott) Dreimann, David: Das diplomatische Protokoll. Koehler und Amelang, Leipzig, (ajánlott) Post, Elizabeth L.: Emily Post on Etiquette. Harper and Row Publishers, New York, (ajánlott)

20 Diplomácia történet SMB1341 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hédi Csaba adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja TS A diplomáciatörténet megismertetése, olyan ismeretek nyújtása, amelyek hozzájárulnak napjaink nemzetközi tevékenységének a megértéséhez. Az elsajátított tudományos ismeretek birtokában a végzett hallgatók a diplomácia különböző területein alkalmassá vállnak az ország számára előnyös külkapcsolatok építésére és irányítására. Az oktatás első szakaszában a modern diplomácia kialakulása, és a dinasztikus politika diplomáciájának megismertetésére kerül sor. Ezt követően a feudalizmus bomlása után európai és egyetemes diplomáciai tevékenységek feldolgozását végezzük el. Bemutatjuk azt a nagyhatalmi versengést, amely a különböző szövetségek létrejötte után az I. világháborúhoz vezetett. Részletes elemzés tárgya az I. világháború diplomáciája. A félév során a hallgatók kiselőadások alapján segítik a tanagyag jobb elsajátítását. - megszerzett ismeretek értékelése gyakorlati jeggyel 1-5-ig 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: tankönyvek, jegyzetek Bíró Gáspár: Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába. Telei László Alapítvány, Budapest Diplomáciai és nemzetközi joglexikon /Szerk. Hajdu Gyula/ Akadémia Kiadó, Budapest, Szakdiplomáciai tanulmányok. /Szerk.. Nyusztay László/ Budapest, Diószegi István: Klasszikus diplomácia modern hatalmi politika. Gondolat, Henry Kissinger: Diplomácia, PANEM-GRAFO Budapest, Diószegi István: A hatalmi politika másfél évszázada História-MTA Történettudományi Intézet, Budapest 1994.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdasági matematika Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdasági matematika Tantárgy kódja Gazdasági matematika PÜ1433 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hadházy Tiborné dr. főiskolai

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NP Cél, az

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30 Gazdasági matematika SÜ1101 I. Kreditpont: 4 Össz óraszám (elm+gyak): I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30 Gyakorlati jegy Dr. Hadházyné dr. Iszály Katalin tanszékvezető, főiskolai tanár A matematikai alapok

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Sportszervező BSc alapképzési szak szakindítási kérelme

Sportszervező BSc alapképzési szak szakindítási kérelme Debreceni Egyetem Sportszervező BSc alapképzési szak szakindítási kérelme Debrecen, 2010. DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SPORTSZERVEZŐ BSC ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKINDÍTÁSI

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium

TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium Filozófia KÖB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. habil. Kiss Lajos András főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

Részletesebben

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Kommunikációelmélet modelljei és törvényei SK1001 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 kollokvium Előfeltétel:

Részletesebben

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 1. Készség és személyiségfejlesztés I. Kreditpont: 4 Össz. óraszám (elm+gyak): I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 kollokvium Szilágyi Barnabás főiskolai adjunktus A hallgatók fejlődés-lélektani alapismereteinek

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI A tömegkommunikáció elmélete MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A kurzus célja a moderátori tevékenység megalapozásához nélkülözhetetlen tömegkommunikáció elméleti

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai

Részletesebben

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Alapozó törzstárgyak Az emberi fejlődés TKM1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAL150101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

Testnevelő-edző alapszak Tantárgyi programok

Testnevelő-edző alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Anatómia I. Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: X Síkok, irányok, tengelyek. Csonttan I. Általános csonttan. Részletes csonttan: A koponya

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: A tömegkommunikáció elmélete Tantárgy kódja: MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2002 Az általános szociális munkás képzés. 1990-ben indult Nyíregyházán, az általános szociális munkás képzés. A

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2007 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben