Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata. Tátika Napsugár Óvoda. Budapest, Kiss János alt. u. 52.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata. Tátika Napsugár Óvoda. Budapest, 1211. Kiss János alt. u. 52."

Átírás

1 : 1211Bp. Kiss János alt. u. 52. Szervezeti és Működési Szabályzat : Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tátika Napsugár Óvoda Budapest, Kiss János alt. u. 52. Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető Kelt: Elfogadta: nevelőtestület Kelt: Véleménynyilvánítási jogot gyakorolt: Alkalmazotti Közösség, Szülők Közössége Kelt: Jóváhagyta: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kelt:

2 : 1211Bp. Kiss János alt. u. 52. Szervezeti és Működési Szabályzat : BEVEZETÉS TARTALOM I. ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE ÉS EGYÉB A SZERV KÖLTSÉGVETÉSI SZERVKÉNT VALÓ MŰKÖDÉSÉBŐL FAKADÓ SZABÁLYOZÁSOK 1. Az alapító, a fenntartó felügyeleti szerv neve és címe, az alapító okirat kelte, száma 2. Az intézmény neve, székhelye 3. Az intézmény alaptevékenysége az alapító okirat szerint 4. Az intézményvezető kinevezési rendje, jogosítványai 5. A költségvetési szerv gazdálkodása 6. A költségvetési szerv megszüntetése II. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 1. Az intézmény szerkezete, szervezeti és működési egységeinek felépítése, feladat és hatásk örei 2. A működés, a vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje 3. A vezetők közötti feladatmegosztás rendje 4. A vezető vagy vezető helyettes, ill. tagóvoda-vezető akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje 5. A vezetők és a szülők közössége, valamint az óvodapedagógusok és szülők közötti kapcsolattartás rendje, formája 6. A szülők közösségének jogai, és azok gyakorlásának rendje, formái 7. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatellátás szabályai 8. A külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 9. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének elvei, szempontjai, rendje 10. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések 11. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési - oktatási intézménnyel 12. Hitoktatás 13. Az intézményi védő, óvó előírások 14. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 15. Kiemelt munkavégzéssel járó kereset kiegészítés feltételei és elvei 16. Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozható kérdések 17. Rendkívüli események esetén szükséges teendők ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Melléklet sz. Iratkezelési és Adatkezelési szabályzat Csatolmányok: Munkaköri leírások A nevelőtestület értekezletének jegyzőkönyve Szülők Közösségének értekezleti jegyzőkönyve Legitimációs záradék 2

3 : 1211Bp. Kiss János alt. u. 52. Szervezeti és Működési Szabályzat : Bevezető Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelő alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. A évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről (Nkt.) rendelkezéseinek többsége szeptembertől hatályba lépett. Időközben megjelent a Nkt. végrehajtási utasítása, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet is. A szabályzatot az intézmény vezetője készítette el, a nevelőtestület hagyta jóvá, az alkalmazotti közösség és a szülők közössége véleményezési jogukat gyakorolták. A szabályzat átdolgozásakor a fenntartóra többletköltség nem hárul. A Szervezeti és Működési Szabályzat alapjául szolgáló törvények, jogszabályok: évi LXXIX. törvény a közoktatásról XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet a Kjt. végrehajtásáról közoktatási intézményekben 277/1997.(XII. 22.) Korm. Rend. A pedagógus továbbképzés, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről XXI. Tv. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 8/2000.(V. 24.) OM rendelet a nevelési - oktatási intézmények működéséről 1996 évi XXVIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi törvény módosításáról évi LXII. Törvény a közoktatásról szóló törvény évi LXVIII. Törvény a közoktatásról szóló törvény évi LXI. Törvény a közoktatásról szóló törvény évi CLII. Törvény egyes vagyonnyilatkozati kötelezettségéről évi munkatörvénykönyvének módosítása 211/2007.(VIII. 07.) kormányrendelet a gyakornoki szabályzat kiadásáról 32/2008. (XI. 24.) OKM rendelet évi CXC. törvény Nkt. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 3

4 : 1211Bp. Kiss János alt. u. 52. Szervezeti és Működési Szabályzat : /2000.(VII. 14.) Kormányrendelet 308/2004. (XI.13.) Kormányrendelet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának határozata az intézmény Alapító Okiratáról a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata feladat ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve (önkormányzati intézkedési terv) Pedagógia program A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékletét képező szabályzatának betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára, valamint a szülők számára kötelező érvényű. Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb a szerv költségvetési szervként való működéséből fakadó szabályozások A Tátika Napsugár Óvoda Alapító Okiratát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata képviselőtestülete a 229/2012 (V.3) Kt. számú határozatával hagyta jóvá. 1. Az alapító, a fenntartó felügyeleti szerv neve és címe, az alapító okirat kelte, száma Az alapító szerv: Budapest XXI. ker. Tanács VB: Tanácsház tér 10. Létrehozásáról rendelkező határozat: a Budapest XXI. Kerület Tanács VB Az alapítói jogok gyakorlója: Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Budapest Szent Imre tér 10. Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve és címe: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Szent Imre tér 10. Módosított alapító okirat kelte, száma: 229/2012 (V.3) Kt. számú határozatával ai hatállyal hagyta jóvá a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata képviselőtestülete. 2. Az intézmény megnevezése, székhelye Megnevezése: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tátika Napsugár Óvoda Székhelye: 1211 Budapest XXI. Kiss János alt. u. 52. Az óvoda bélyegzőinek felirata és lenyomata: Hosszú bélyegző: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 4 Körbélyegző: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

5 : 1211Bp. Kiss János alt. u. 52. Szervezeti és Működési Szabályzat : Tátika - Napsugár Óvoda Tátika - Napsugár Óvoda Budapest,Kiss J. alt. u. 52 sz Budapest, Kiss J. alt. u. 52 sz. 3. Az intézmény alaptevékenysége az alapító okirat szerint Jogszabályban meghatározott közfeladata: Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben meghatározott óvodai nevelés. Alaptevékenysége: A 3-7 éves korú gyermekek iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szintig tartó sokoldalú fejlesztése; személyiségük kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságaik, eltérő fejlődési ütemük figyelembe vételével. Feladatait a közoktatási törvény és végrehajtási utasításai, a vonatkozó jogszabályok, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, és a költségvetési szerv helyi Nevelési Programja alapján látja el, amely tartalmazza a sajátos nevelési igényű (mozgásfogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos) gyermekek integrált nevelését. A Napsugár tagintézményében alaptevékenységként ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekeket: mozgásfogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos. A Tátika székhelyen alaptevékenységként ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek közül: beszédfogyatékos. Alaptevékenységének szakágazati besorolása: óvodai nevelés Alapvető szakfeladata: óvodai nevelés, ellátás Működési köre: az Önkormányzat mindenkori óvodai felvételi körzetjegyzéke szerint. A költségvetési szerv típusa: óvoda Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. Az önállóan működő és gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai támogató tevékenységét, különösen pénzügyigazdálkodási feladatait. Ellátott szakfeladatok megnevezése Szakfeladatok megnevezése Száma Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (mozgásfogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos) Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenységének szakágazati besorolása: óvodai nevelés

6 : 1211Bp. Kiss János alt. u. 52. Szervezeti és Működési Szabályzat : Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő- testülete bízza meg határozott időre. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény vonatkozik. Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. A költségvetési szerv típusa: óvoda Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű gyerekek (mozgásfogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos) integrált nevelése. Tagintézménye: 1215 Bp., Vágóhíd u Felvehető maximális gyermeklétszám: Kiss J. alt. u. 52.: 125 fő Vágóhíd u : 100 fő Az óvoda OM azonosítója: Az óvoda a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy. A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. és a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat. Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. XXI. Kiss J. alt. u. 52. sz. alatti /7 és a Bp. XXI. Vágóhíd u sz. alatti hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és a költségvetési szerv használatába adott ingatlan vagyonnal. A vagyon feletti rendelkezés joga: Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata képviselő-testülete mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület helyiségeit 1 naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként. 6

7 : 1211Bp. Kiss János alt. u. 52. Szervezeti és Működési Szabályzat : Az intézményvezető kinevezési rendje, jogosítványai A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete bízza meg határozott időre. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni. A megbízással kapcsolatban, döntés előtt ki kell kérni az intézmény alkalmazotti közösségének, szülői szervezetének a véleményét. A megbízás 5 évre, illetve tanévre szólhat. A költségvetési szerv vezetője az évi LXXIX törvény 54.. (1) és (2) bekezdése értelmében, az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, képviselője. Felelős a költségvetési szerv szakszerű és törvényes működésért, gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy a közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe. Hatáskörébe tartozik a rendelkezésére álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében, a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Vezetői munkáját egyéni felelősséggel, helyettes és megbízottak közreműködésével végzi. Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére, megbízottjára átruházhatja. A költségvetési szerv vezetője felel: A nevelőtestület vezetéséért A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért Rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért A nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, A nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, Munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért A tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, A gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, A pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért, Ellátja a tanügy-igazgatás feladatait az adatszolgáltatási fegyelem betartásával, A pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. 7

8 : 1211Bp. Kiss János alt. u. 52. Szervezeti és Működési Szabályzat : A költségvetési szerv gazdálkodása Az elemi költségvetés Gazdálkodási szempontból a költségvetési szerv önállóan gazdálkodó. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű költségvetési szerv. Gazdálkodási szerv száma: Kiadások: Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások, felújítások, egyéb felhalmozás Bevételek: AT bevétel, AT összefüggő egyéb bevétel, intézményi egyéb sajátos bevétel, ÁFA, Önkormányzati támogatás A költségvetési szerv önálló számlaszámmal rendelkezik. A költségvetési szerv önálló számla száma: OTP Bank Nyrt Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. A fenntartó által jóváhagyott intézményi dologi költségvetés felhasználásának analitikus nyilvántartása, a pénzkezelés, és az Oktatási Ágazat pénzügyi szakembereivel történő egyeztetés, a kötelezettségvállalások intézése, nyilvántartása, az óvodavezető iránymutatásával, és a kapcsolódó szabályzatok pontos betartásával az óvodatitkárok feladata. Az intézmény számára jóváhagyott bér felhasználás, a kifizetések engedélyeztetése az óvodavezető jóváhagyásával történik. A nyilvántartások vezetését az óvodavezető, a vezető helyettes és az óvodatitkárok végzik. A felhasználások egyeztetése, elemzések eredményéről negyedévente beszámolnak az óvodavezetőnek. A költségvetés tervezése és végrehajtása A költségvetés tervezése az önkormányzat által közölt előirányzattal és feltételekkel történik. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások, feltételek: Személyi juttatások és járulékaik tervezése a költségvetésben engedélyezett létszámnak és illetményekkel lehetséges Dologi kiadások tervezése az önkormányzati koncepció alapján megadott előirányzatok összegének kiadási sorokra való részletezésére az intézményvezető tesz javaslatot az Oktatási Ágazat által megadott határidőre Bevételi előirányzatok az Oktatási Ágazattal egyeztetve Felújítási előirányzatok tervezése a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. igényfelmérése alapján történik 6. A költségvetési szerv megszüntetése Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító/fenntartó jogosult megszüntetni. 8

9 : 1211Bp. Kiss János alt. u. 52. Szervezeti és Működési Szabályzat : A megszüntetésről az alapító/fenntartó határozattal dönt. II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 1. Az intézmény szerkezete, szervezeti és működési egységeinek felépítése, feladat és hatáskörei VEZETÉSI STRUKTÚRA Óvodavezető Óvodavezető helyettes Tagóvoda vezető vevezetővezető Szakmai munkaközösség vezető Nevelőtestület Érdekvédelem: KT Nevelőmunkát segítő alkalmazottak Óvodatitkár Az intézményvezető közvetlen munkatársai: általános vezető-helyettes, tagóvoda vezető, munkaközösségvezetők, óvodatitkárok. Munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Munkaköri feladataikat a munkaköri leírásuk tartalmazza. Óvodavezető helyettes megbízását a nevelőtestületi véleményezési jogkör megtartásával a vezető adja a bázis óvodában. A helyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott felsőfokú végzetséggel rendelkező pedagógusa kaphatja. A megbízása határozott ideig érvényes. Képviseleti és aláírási joga a vezető távollétében a vezető-helyettesnek van. Óraszám kedvezménnyel, pótlékkal látja el munkaköri feladatait. Tagóvoda-vezető munkáját a tagóvodában végzi. A mindenkori hatályos rendelet szerint óraszámkedvezménnyel, pótlékkal látja el munkaköri feladatait, amelyet a munkaköri leírása tartalmaz. Kedvezményes óraszámát az intézményben tölti el, vezetői feladatainak elvégzésével. Megbízása határozott ideig érvényes. Képviseleti és aláírási joga a vezető távollétében a tagóvoda vezetőnek van. Súlyos etikai vétség esetén a fenti munkakörből, a vezető azonnal felmentheti, a megbízatás alól a vezető helyettest és a tagóvoda vezetőt. 9

10 : 1211Bp. Kiss János alt. u. 52. Szervezeti és Működési Szabályzat : Óvodapedagógusok - gyógypedagógusok önálló munkakörrel, óraszámmal rendelkeznek. Munkaköri leírásukban foglaltaknak megfelelően végzik feladatukat, részt vesznek az integrált nevelés megvalósításában. Szakmai munkaközösséget a nevelőtestületi tagok választják meg, akiket az óvodavezető nevez ki. Kiválasztásuknál szempontként szerepel az adott témában kiemelkedő felkészültség. Megbízásuk határozott idejű, tevékenységükért pótlékot kapnak. Az óvodatitkárok megfelelő képesítéssel rendelkező személyek lehetnek, akiket az óvodavezető nevez ki határozatlan időre. Munkájukat az óvodavezető iránymutatása szerint, önállóan, a kapcsolódó intézményi belső szabályzatok betartásával végzik. Az intézményben Vezetői tanács, Közalkalmazotti Tanács, Érdekképviseleti szerv működik. A dolgozó a munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően, képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal köteles végezni. A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban és a munkaköri leírásban leírtak szerint történik. A dolgozók kötelesek az Etikai Kódex szabályait betartani, ellenkező esetben etikai vétséget követnek el. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettsége nem áll fenn, nem adhat felvilágosítást azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titkoknak minősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek: a gyermekek adatai, fejlődésük, családi körülményeik, azok bármilyen dokumentációi, - a dolgozók adatai, családi körülményei, munkahelyi előmenetele. Azok megjelenítése bármilyen formában csak személyes hozzájárulással lehetséges. A hivatali titok megsértése etikai vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. A média munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozóinak az alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük: Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra, az intézményvezető vagy engedélye alapján megbízott személy jogosult A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. Tagjai az óvoda valamennyi pedagógus munkakört betöltő dolgozója. A nevelőtestület tagjaiból meghatározott időre bizottságot hozhat létre a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére, vagy eldöntésére, ill. egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre. 10

11 : 1211Bp. Kiss János alt. u. 52. Szervezeti és Működési Szabályzat : Az óvoda nevelőtestülete nevelési kérdésekben, az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként véleményezői és javaslattevői jogkörrel rendelkezik. A nevelőtestület minden tagja javaslatot tehet az óvodai élettel kapcsolatos minden kérdésben. Ha a javaslat elbírálása nem tartozik a nevelőtestület hatáskörébe, akkor a döntésről az óvodavezető 30 napon belül köteles választ adni. A nevelőtestület tagjai kérhetik a választ írásban. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik a Pedagógiai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend elfogadása, az éves munkaterv és az intézmény munkáját átfogó elemzések és értékelések, beszámolók elkészítése, elfogadása, a továbbképzési program elfogadása, a nevelőtestület képviseletében eljáró személy kiválasztása, a gyermekek iskolára való alkalmasságának megállapítása a vezetővel együtt. Az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról. A nevelőtestületi értekezlet évente legalább három alkalommal tervezhető, az óvoda munkatervében meghatározott időben és programmal kell tartani. A nevelőtestület üléseit az óvodavezető, ill. megbízottja vezeti. Célja: segíteni az óvodapedagógusok, szakmai munkaközösségek, szervezési eredményeit, módszereit, valamint az ismeretek bővítésének lehetőségét. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívható, ha az óvodavezető, vagy az óvodában működő valamely választott testület, illetőleg a nevelőtestület egyharmada javaslatot tesz. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a szavazás arányát, javaslatokat, határozatokat. A nevelőtestület egyes jogköreit a szakmai munkaközösségre átruházza. A nevelőtestület a következő jogköreit átruházza Döntési jogkörét A nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése A nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása Az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása Véleménynyilvánítási jogkörét Az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben Az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során A vezető helyettes megbízása, ill. a megbízás visszavonása előtt Az intézmény beruházási és fejlesztési tervének megállapításában Javaslattételi jogkörét A működéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben. 11

12 : 1211Bp. Kiss János alt. u. 52. Szervezeti és Működési Szabályzat : Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából járt el. Nem ruházhatja át a pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, a házirend elfogadása esetében. Óvodapedagógusok Gyógypedagógusok feladata és jogköre A gyermekek nevelését, integrált nevelését minden csoportban 2 óvodapedagógus végzi. Az integrált nevelést, valamint az SNI gyermekek re/habilitációját gyógypedagógusok látják el. A pedagógusok büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyek Munkaköri kötelességük a jogszabályban meghatározott, a közoktatási törvényben előírt feladataik ellátása, jogaikat érvényesítése Pedagógiai munkájuk végzésére irányadó, meghatározó az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve alapján készült intézményi a pedagógiai program, illetve az alapdokumentumok mentén az óvoda éves munkatervében megfogalmazott célok, feladatok. A gyógypedagógiai fejlesztések a Szakértői Vélemények javaslatai alapján valósulnak meg A gyermekekről véleményt, tájékoztatást csak pedagógusok adhatnak Hivatali titokként kötelesek kezelni a gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos ismereteiket Minden pedagógus köteles módot, lehetőséget teremteni a szülők számára a gyermekek folyamatos fejlődéséről, közösségi magatartásáról való betekintésbe A pedagógusok a 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet értelmében vesznek részt továbbképzésen Szakmai munkaközösség Az óvodában legalább öt pedagógus kezdeményezése esetén szakmai munkaközösség hozható létre, legfeljebb 10 munkaközösség működhet A szakmai munkaközösséget, munkaközösség vezető irányítja, akit a tagok véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg, legfeljebb öt évre A munkaközösség dönt működési rendjéről, éves programjáról, a továbbképzés programjáról, pályázatokon való részvételükről Tevékenységi területén minden olyan szakmai kérdést véleményez, amelyben a nevelőtestületnek véleményezési joga van Javaslatot tesz kiegészítő programokra, eszközökre, módszerekre Szakmai segítségének formái: a házi bemutatók szervezése a munkaközösség témájában, a tervező, elemző, értékelő tevékenységben való részvétel, kutatások, kísérletek segítése, megvalósítása, értékelése, a munkaközösségi tagok önképzése 12

13 : 1211Bp. Kiss János alt. u. 52. Szervezeti és Működési Szabályzat : A munkaközösség-vezetője munkatervvel és beszámolási kötelezettséggel tartozik az óvoda vezetőjének, munkaterve része az óvodai munkatervnek A vezető kiválasztásának elvei: felsőfokú végzettség, legalább 5 éves eredményes szakmai gyakorlat, a munkaközösség által választott témában szakmai felkészültsége, gyakorlati munkája alapján legjobban megfelelő pedagógus. Szakmai hozzáértéssel, átlátó, szervezőképességgel, vitavezetéssel és meggyőzőképességgel, fejlett önkritikai és segítő szándékú ellenőrző, értékelő és feladat-meghatározó képességgel rendelkezik. Megbízása határozott idejű, tevékenységéért pótlékot kap A szakmai munkaközösség éves terv szerint részt vesz az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében Munkaközösségek együttműködése: Átjárhatóság biztosítása a munkaközösségek között Megbízatás, reszort feladatok ellátása: Munkaköri megbízásukban meghatározott feladataikat önállóan oldják meg, felelősség vállalás jellemezze munkájukat. A reszort feladatok ellátásában egyenletes terhelés érvényesítésével történik a feladatmegosztás, mely önkéntes feladatvállaláson alapul. A döntések előkészítésében, azok végrehajtásában példamutatóak legyenek korrekt, etikus közösségformáló magatartást tanúsítsanak. A feladat végzéséért órakedvezmény, pótlék nem jár. Gyermekvédelmi megbízotti feladatot csak óvodapedagógus láthat el, feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Az óvoda vezetője gondoskodik a gyermekvédelmi felelős munkájához szükséges feltételekről, a gyermekvédelmi felelős személyéről a szülőket tájékoztatja. Pótlékolt tevékenység. A tűzvédelmi, valamint munkavédelmi megbízott feladatokat az óvoda bármely dolgozója elláthatja. Ez óraszám és kedvezmény nélküli, pótlék ellenében végzett tevékenység. A megbízás tartalmazza a részletes feladatokat. Reszortfeladatok Elláthatják Leltárfelelős pedagógus, technikai dolgozó SZK összekötők pedagógusok Raktárfelelős technikai dolgozó Szertárfelelős pedagógus, technikai dolgozó Könyvtárfelelős pedagógus, Dekorációfelelős pedagógus, technikai dolgozó 13

14 : 1211Bp. Kiss János alt. u. 52. Szervezeti és Működési Szabályzat : A működés, a vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje Általános szabályok A nevelési év szeptember 01-től a következő év augusztus 31-ig tart. A nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az 5 napot nem haladhatja meg. E munkanapon, a dolgozó szülők kérésére, szükség esetén gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről, a gyermekekkel pedagógus foglalkozik. Az egész testületet érintő továbbképzésekre nevelés nélküli munkanapot szervezünk, minden pedagógusnak részt kell vennie, amennyiben nem vesz részt, az éves szabadsága terhére történik. Az óvoda a fenntartó rendelkezése szerint tart nyitva és zárva. Az óvoda 5 napos munkarenddel üzemel. Nyitva tartás 6-18 óráig lépcsőzetes munkakezdéssel, illetve befejezéssel. Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására (előzetes kérelem alapján) az intézmény vezetője adhat engedélyt. Az intézményből a gyermeket: - ha ebédet nem igényel 11, 30 órától - 12 óráig, - ha ebédet igényel 13- órától 13, 15 óráig lehet, - délután 15 órától legkésőbb 18 óráig kell elvinni. A zárás ideje alatt a dolgozó szülő kérése esetén a gyermeket az erre kijelölt másik óvodába kell elhelyezni. Az óvoda a nyári időszakban 5 hétig, a téli szünet a két ünnep között, illetve az országosan elrendelt munkaszüneti napok, pihenő és ünnepnapok alatt is zárva tart. Az év működési rendjéről legkésőbb tárgy év február 15-ig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább 14 nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket, alkalmazottakat tájékoztatni kell, ennek módját a házirend szabályozza. A közegészségügyi okokból történő karbantartási munkálatokat lehetőség szerint a nyáron, rendkívüli esetekben előre egyeztetett akár évközi időpontban lehet elvégeztetni. Maradéktalanul eleget kell tenni a munkavédelmi és balesetvédelmi előírásoknak. Az óvodai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év rendjét. A nevelési év rendjében kell meghatározni a nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, a szünetek időtartamát, a nemzeti, az óvodai ünnepek, megemlékezések időpontját, a nevelőtestületi értekezletek időpontját. A munkaterv tartalmazza továbbá az óvoda egészére vonatkozó nevelési, fejlesztési célkitűzéseket. Az óvodai munka tervezéséért az óvodavezető a felelős. A munkaterv elkészítésében közreműködnek az pedagógusok, a munkaközösség tagjai. Elfogadás utáni végrehajtása az óvoda dolgozói számára kötelező. Az elfogadott munkatervet a Szülők Közösségével ismertetni kell. A munkaterv alapján készülnek a csoporttervek, amelyben rögzítésre kerül a csoportba tartozó gyermekek fejlesztését szolgáló pedagógiai és szervezést igénylő feladatok, módszerek, eszközök az egyedi/egyéni körülmények figyelembe vételével. Az elért eredmények értékelésre kerülnek tervezési ciklusonként. Az intézményben pedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel 6-18 óráig. A pedagógusok heti váltásban dolgoznak, a technikai dolgozók, munkarendjük szerint végzik feladataikat. Minden dolgozó köteles olyan időben az intézménybe érni, hogy képes legyen a munkát megkezdeni. A dolgozók munkarendje változhat szorgalmi időben, nyári szabadságolás ideje alatt, befolyásolja azt a személyi állomány összetétele, hiányzások. Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők a házirendben szabályozottak szerint gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül az intézménybe behozhassák, illetve hazavihessék. A gyermekek napi- és heti-rendjét a csoportnaplóban kell rögzíteni. Az óvodavezető, amennyiben szükséges, dönthet csoportok összevonásáról átmenetileg és huzamosabb időre szólóan is. Csoportkialakítás szempontjai: Irányadónak vesszük a Közoktatási és a Köznevelési törvény előírásait, évi CXC. 47. (7), valamint a 4 es melléklet. 14

15 : 1211Bp. Kiss János alt. u. 52. Szervezeti és Működési Szabályzat : Csoportösszevonás lehetséges, amikor a gyermeklétszám a 15 főt nem haladja meg, szünetek alkalmával és tartós létszámcsökkenés esetén. Létszámtól függetlenül nem vonható össze az a gyermekcsoport, ahol zárlattal járó fertőző megbetegedés van. A munkaidő beosztás változását, illetve helyettesítés elrendelését az óvodavezető utasításba adhatja. Munkaidőben csak engedéllyel lehet az intézményt elhagyni, erről nyilvántartást kell vezetni, melynek helye az irodafolyosó asztala.1alkalmaz Az óvoda csoporttal történő elhagyásának rendje: a séta, kirándulás helyszínét előre fel kell mérni, 11 gyermekhez 1pedagógust, 1alkalmazottat kell biztosítani, valamint az óvodavezetőnek írásban kell leadni a gyermeklétszámot, kísérők számát és a pontos helyszínt, útvonalat. Az azonos telephelyen elsősorban a saját csoportjában dolgozó pedagógus, illetve a gyermekeket legjobban ismerő kolléga helyettesít, hosszantartó idő esetében a helyettesítés arányos beosztással valósul meg. A két intézmény közötti helyettesítés esetén a helyettesítést vállaló, vagy arra kötelezett dolgozót, ha a heti, napi kötelező munkaidejét tölti le, külön díjazás nem illeti meg. Szabadságolási terv elkészítése az év elején történik, a szabadságigényét minden dolgozó február 20.-ig leadja a vezető helyettesnek, tagóvoda vezetőnek. Az egyes csoportokban dolgozó pedagógusok lehetőleg váltva veszik ki. A szabadságolási tervet az óvodavezető hagyja jóvá. A szabadság lehetőleg szorgalmi időn kívül vehető ki, kivételes esetekben gyermekek után járó szabadság, 5 napot nem meghaladó egyszeri igény, gyógyüdülés orvosi javaslatra, rendkívüli esemény az ettől való eltérést vezető engedélyezheti. Az óvodák kertészei a nyári zárás alatt felváltva veszik ki a szabadságukat. Munkaidő kedvezményre jogosultak: óvodavezető-helyettes heti 8 óra, tagóvoda vezető heti 5 óra, közalkalmazotti képviselő havi munkaidejének a 15 % heti, minőségügyi vezető heti 2 óra, szakmai munkaközösség vezetője heti 1 óra. A munkaidő-nyilvántartás dokumentumait az óvoda egyéb dokumentumainak tárolási szabályai szerint kell kezelni. A tagóvodával való kapcsolattartás rendje, formája: a tagóvoda vezető részt vesz a hetenként rendszeresen tartott vezetői megbeszélésen, ez alkalmakkor beszámol a tagintézményben folyó munkáról, illetve a szükséges információkat átveszi. Az értekezletek közötti időszakban felmerülő, a tagintézményben folyó munka közvetlen irányításához szükséges szakmai és egyéb információkat az intézményvezető soron kívül, közvetlenül is megadhatja. A tagóvoda vezető a rendkívüli eseményeket azonnal jelenti telefonon. Az intézményvezető és tagóvoda vezető együttesen felelnek azért, hogy a tagóvoda pedagógusait, illetve a gyermekeket és a szülőket érintő információk időben eljussanak a tagóvodához és azt az érintettek megismerjék. Az intézményvezető és a tagóvoda vezető a rendszeresített megbeszéléseken kívül közvetlen telefon kapcsolatban állnak egymással. A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje Az óvoda teljes nyitva tartása alatt a két épület egyikében vezetőnek kell tartózkodnia. Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a vezetők intézményben való benntartózkodásának rendjét az alábbiak szerint határozom meg: 15

16 : 1211Bp. Kiss János alt. u. 52. Szervezeti és Működési Szabályzat : Óvodavezető Vezetői beosztás megnevezése Vezető helyettes Az intézményben való tartózkodás rendje kötetlen mindenkori munkarendje szerint Tagóvoda - vezető mindenkori munkarendje szerint Szakmai munkaközösség-vezetők mindenkori munkarendje szerint 3. A vezetők közötti feladatmegosztás rendje Ellátandó feladatok a vezetők munkaköri leírása alapján Stratégiai, középtávú, éves tervezés, intézményi működés irányítása, szervezés, döntés, értékelés, alapdokumentumok beválás vizsgálata, módosítása Gyermekvédelem ellenőrzése Tervezés, szervezés, döntés, ellenőrzés, értékelés előkészítésében való részvétel Szakmai dokumentumok, pedagógiai gyakorlat ellenőrzése, értékelése, mérése Szakmai munkaköz. munkájának figyelemmel kisérése Technikai dolgozók munkájának szervezése, ellenőrzése, értékelése Ünnepek szervezése, lebonyolításának értékelése Partnerközpontú kapcsolattartás Tanügyigazgatás, humánerőforrás fejlesztés ellenőrzése Munkáltatói feladatok ellátása, szervezése, ellenőrzése Gazdálkodási feladatok ellátása, szervezése, ellenőrzése Munkavédelem, tűzvédelem Vezető Vezető Feladatot ellátó vezető Vezető, vezető-helyettes, tagóvoda-vezető, munkaközösség vezető Vezető, vezető-helyettes, tagóvoda-vezető, munkaközösség vezető Vezető, vezető-helyettes, tagóvoda-vezető Vezető, vezető-helyettes, tagóvoda-vezető Vezető-helyettes, tagóvodavezető Vezető, vezető-helyettes, tagóvoda-vezető Vezető, vezető-helyettes, tagóvoda-vezető Vezető, vezető-helyettes, tagóvoda-vezető Vezető, vezető-helyettes, tagóvoda-vezető Vezető, vezető-helyettes, tagóvoda-vezető 16

17 : 1211Bp. Kiss János alt. u. 52. Szervezeti és Működési Szabályzat : A vezető vagy vezető-helyettes, ill. tagóvoda-vezető akadályoztatásakor a helyettesítés rendje Amennyiben a vezető nem tartózkodik az intézményben, helyettese és a tagóvoda-vezető köteles teljes felelősséggel ellátni a vezetői teendőket. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Az óvodavezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű, kivéve, ha a fenntartó másként intézkedik. Tartós távollétnek minősül a 2 hétnél hosszabb időtartam. Mindkét vezető távollétében a mindenkori munkaközösség vezető a felelős, ő utána a leghosszabb szolgálati idővel rendelkező felsőfokú képesítésű óvodapedagógus. A vezető, illetve a vezető helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások: A helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg A helyettes csak olyan ügyben járhat el, melyek gyors intézkedést igényel, halaszthatatlan, s amelynek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírásában felhatalmazást kapott A helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet 5. A vezetők és a szülők közösségének, valamint az óvodapedagógusok és szülők közötti kapcsolattartás rendje, formája Az intézmény vezetőjének, helyettesének, tagóvoda-vezetőjének, SZK összekötőjének feladata a szülői szervezettel való együttműködés. A szülői szervezet és a vezetők kapcsolattartási formái: szóbeli személyes megbeszélés, értekezletek, írásbeli tájékoztatók. Az pedagógusok, és szülők között a nevelési feladatok összehangolására lehetőség nyílik az alábbi esetekben: a gyermek óvodai beilleszkedése során, nyílt napokon, játszódélutánokon, családlátogatásokon, szülői értekezleteken, fogadó órákon, a faliújságon keresztül közölt információk által, a szülők képviselőjének részvételével nevelési értekezleteken, a gyermekvédelmi intézkedéseken keresztül, az óvodai közös ünnepélyek, rendezvények, kirándulások szervezése során. A szülők számára szülői értekezlet összehívható az pedagógusok javaslatára, a szülők kérésére, az óvodavezető javaslatára. Témája a mindenkori csoportot, a gyermekeket érintő nevelési, tanulási, szervezési, együttműködési feladatok megoldása. Az értekezlet időpontja, helyi szervezése a csoport gyermekinek zavarása nélkül történhet. Az értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni. 6. A szülők közösségének jogai, és azok gyakorlásának rendje, formái Az óvodában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezetet hoznak létre. A szülői szervezet dönt saját működési rendjéről, tisztségviselőinek, képviselőinek megválasztásáról. Az óvodai Szülői Közösség működésének alapelveit a választmány készíti el a vezető helyettessel közösen. A szülői szervezet értekezleteinek megtartása a megbeszélt témában, időben történik. 17

18 : 1211Bp. Kiss János alt. u. 52. Szervezeti és Működési Szabályzat : A család óvoda kapcsolattartásában, a szülők tájékoztatási formáiban, valamint a szülői értekezletek témáinak meghatározásában, az óvodában folyó hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásában, pedagógiai programról, Szervezeti és Működési Szabályzatról, Házirend elfogadásakor, módosításakor véleményt nyilváníthat. A szülők számára nyilvános óvodai dokumentumok: Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Pedagógiai Program. Megtekintését az intézmények központi faliújságján biztosítjuk. 7. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatellátás szabályai Gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok: Közös megemlékezés a gyermekek névnapjáról, születésnapjáról Ajándékkészítés karácsonyra, anyák napjára Gyermekek megajándékozása Mikulás, Karácsony, gyermeknap Ünnep: Március 15-i megemlékezés Óvodai ünnepélyek, rendezvények: Integrációs évforduló, Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Ovi szülinap, Napsugár napok, Színházi est, Anyák Napja, Gyermeknap, Iskolába menők búcsúztatója, Kihívás Napja, őszi, téli, tavaszi kirándulások. A nevelőtestülettel kapcsolatos hagyományok: Szakmai napok, házi bemutatók Továbbképzéseken, tanfolyamokon szerzett ismeretek átadása, megvitatása Az óvoda helyi programjával kapcsolatos konferenciákon való aktív részvétel Dajkák továbbképzése, tájékoztatása az aktuális nevelési feladatokról A gyakornokok, ill. újonnan belépő dolgozók segítése Közös ünnepélyek szervezése: karácsony, pedagógusnap, kirándulások Nyugdíjas kollégáinkkal való rendszeres kapcsolattartás Névnapok megünneplése 8. A külső kapcsolatok rendszere, formája, módja A fenntartóval való kapcsolattartás formái: szóbeli tájékoztatásadás,- írásbeli beszámoló adása, egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel,- a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából,- speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan. 18

19 : 1211Bp. Kiss János alt. u. 52. Szervezeti és Működési Szabályzat : A fenntartóval, a Nevelési Tanácsadóval, egyéb szervezetekkel való együttműködés az óvodavezető feladata. Az óvoda vezetője, valamint a megbízott pedagógus kapcsolatot tart a Szakértői Bizottságokkal. Folyamatosan adatokat szolgáltat, jelentési kötelezettségének eleget tesz. A Humán Szolgáltatások Igazgatóságával való kapcsolattartás eseti és folyamatos a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében, illetve gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal, így, Nevelési Tanácsadó, Csepeli Gyámügyi Iroda, Gyermekjóléti Iroda, Anyaotthon. Az intézmény segítséget kér a csepeli Humán Szolgáltatások Igazgatóságától, ha pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni a veszélyeztető okokat. Formái, lehetséges módjai: a gyermekjóléti szolgálat értesítése, a családgondozó és koordinátor megkeresése, ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja, esetmegbeszélés az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás folyamatos. A szolgáltatatást a szolgáltató szolgáltatási szerződés alapján biztosítja az intézménynek. A szolgáltatás díját az intézmény költségvetésében tervezni kell. Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény- anyagi helyzetéről, támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak előnyeiről, az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást vezessen, hogy abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége stb. Egyértelműen megállapítható legyen; a támogató ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen. Az intézményvezető feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s azokat megtartsa. Az óvoda vezetője, pedagógusai rendszeres kapcsolatot tartanak fenn az óvoda környezetéhez legközelebb eső általános iskolák igazgatóival, pedagógusaival. A kapcsolattartás az óvoda sajátosságaiból, lehetőségeiből és igényeiből adódjék. A kapcsolatfelvétel az óvodavezető feladata, a kapcsolattartást az arra kijelölt pedagógus végzi. Az együttműködés célját, módját, eszközét kölcsönösség alapján az óvodai munkatervben rögzítjük. Az óvoda vezetője, pedagógusai kapcsolatot tartanak a környezetünkben lévő bölcsődékkel, a korai fejlesztésben részt vevő SNI gyermekek esetleges óvodai integrálhatóságának folytatási lehetőségéről. 9. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének elvei, szempontjai, rendje Az ellenőrzés célja: A vizsgálatok eredményeiből következtetéseket vonjunk le, a hatékony működést segítsük elő, a tények okait keressük, lehetővé tegyük a hiányok pótlását, a hibák javítását, valós eredményeket tárjunk fel, erősítsük meg azokat, az alkalmazott módszerek elterjesztése. Az ellenőrzés területei: pedagógiai munka, munkafolyamatba épített ügyrend, az óvoda gazdálkodásával kapcsolatos ellenőrzések. A belső ellenőrzés feladata: A pedagógiai önállóság tiszteletben tartása, fejlesztése. A pedagógusok - mint egyéniségek - elért eredményekben való megítélése, valamint ösztönzése arra, hogy saját módszereiket, önállóságukat megtartva, továbbfejlesztve növeljék eredményességüket. 19

20 : 1211Bp. Kiss János alt. u. 52. Szervezeti és Működési Szabályzat : Az előírásoknak megfelelően végzett iktatás, irattárazás, költségvetési felhasználás nyilvántartás naprakész állapotának folyamat ellenőrzése. A belső ellenőrzés fajtái: Tervszerű: Előre megbeszélt, ütemezett időpontokban, megadott szempontok alapján Spontán, alkalomszerű: a problémák feltárása, megoldása érdekében, valamint a napi felkészülés ellenőrzése. A belső ellenőrzés tárgya, időpontja: Az ellenőrzés tárgyát, időpontját a mindenkori éves munkatervek tartalmazzák konkrétan, az ellenőrzési ütemtervvel együtt. Munkatervi elfogadás után nyilvánosságra hozzuk. A belső ellenőrzés kiterjed: A munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére, a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre. A belső ellenőrzést végzők köre: Óvodavezető, helyettes, tagóvoda-vezető munkaközösség vezető, gyermekvédelmi felelős, munkavédelmi és tűzvédelmi felelős. Feladataikat írásban rögzített munkamegosztás alapján végzik, konkrét feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza. A belső ellenőrzés szempontjait az éves munkaterv rögzíti. A belső ellenőrzés dokumentálása: Az ellenőrzést végzők tapasztalataikat elemzik, értékelik, írásban rögzítik, valamint a nevelőtestülettel az összegzést ismertetik. 10. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések Intézményi alapdokumentumok: Alapító Okirat, Pedagógiai Program,SZMSZ, Házirend. A tájékoztatás, megismerés rendje: az óvoda Házirendjét a beiratkozott gyermekek szüleinek beiratkozáskor át kell adni. A pedagógiai programról, házirendről, éves munkatervről a szülőket az első szülői értekezleten tájékoztatni szükséges. A gyermekek félévenkénti fejlődéséről készült dokumentációba való betekintés biztosítása a szülő számára. A pedagógia programról tájékoztatást kérhet a szülő, megismerheti a tartalmát az óvoda nyitvatartási ideje alatt a tárgyalóban található szakmai faliújságon. A tájékoztatás kérésének és erre tájékoztatás adásának rendje csoportos óvónők szóban szülői értekezleten, fogadóórán, óvodavezető fogadóóráin, írásban benyújtott tájékoztatási kéréskor írásban, 30 napon belül kell válaszolni. Az óvodák tevékenységükhöz kapcsolódóan közzétételi listán kötelesek a jövőben közzétenni az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségét, szakképzettségét, a dajkák számát, szakképzettségét, az óvodai nevelési év rendjét, az óvodai csoportok számát, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszámát. Közzététel a meghatározott adatoknak internetes honlapon, digitális formában bárki számára, személyazonosításra alkalmatlan formában, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is kimásolható módon, a betekintés, 20

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete Módosító Okirat Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aprófalva Óvoda Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.szeptember 16-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi

Részletesebben

pdfmachine trial version

pdfmachine trial version Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. Az alapító okirat száma: 3/1998.(I. 29.) sz. KT. Határozat 2. Az intézmény neve: A L A P Í TÓ O K I R A T Tolcsvai Napközi Otthonos Óvoda OM. Azonosítója: 28791

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2015.07.13. /2015.(...) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátai Pitypang Óvoda alapító okiratának elfogadása Báta Községi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata, mint a Német Nemzetiségi Óvoda Újhartyán ( 2367 Újhartyán Kossuth L.u.2.) alapítója és irányító szerve- az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. (6) bekezdése, valamint

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása 8/06. (IV. 8.) önkormányzati határozat Intézmény Alapító Okiratának elfogadása Heves Város Önkormányzat megtárgyalta a Intézmény Módosító Okiratának és Alapító Okiratának elfogadása tárgyában előterjesztett

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

13/2013. ( ) Kgy.h.

13/2013. ( ) Kgy.h. 13/2013. (02. 01.) Kgy.h. Döntés a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Exner Leó Óvoda létrehozásáról valamint az alapító okirat elfogadásáról HATÁROZAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben