ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés szeptember 26-i ü l é s é r e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ü l é s é r e"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés szeptember 26-i ü l é s é r e Tárgy: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról Előterjesztő: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke Előadó: Előkészítő: Dr. Péntek Péter, megyei főjegyző Bodnár Mihály, osztályvezető Antal Julianna, osztályvezető helyettes Horváth Anita költségvetési és pénzügyi referens

2 2 Tisztelt Megyei Közgyűlés! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és végrehajtási rendeletei alapján a Megyei Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló költségvetési beszámoló elkészült és a Magyar Államkincstár felé továbbításra került. A Megyei Önkormányzat első féléves gazdálkodásának tapasztalatairól készült beszámolót az alábbiakban terjesztem elő. A beszámoló a Megyei Önkormányzat számviteli politikája, a számvitelről szóló évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) számú kormányrendelet, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) előírásai alapján készült. I. A MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE A Megyei Önkormányzat a első félévi gazdálkodását a tárgyévre elfogadott költségvetési rendeletében meghatározott feltételeknek megfelelően kezdte meg. A Megyei Önkormányzat a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátását megoldotta, a feladatok, finanszírozását biztosítani tudta, gazdálkodása, likviditása kiegyensúlyozott, működése stabil. Költségvetésünket a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítettük, megfelelve az Önkormányzat és Hivatal önálló jogalannyá válása miatti kettéválásnak. A beszámolóban az I. féléves könyvelt, pénzforgalmilag rendezett, a Magyar Államkincstár által a KGR rendszerben jóváhagyott gazdálkodási adatokról adunk számot. A működéshez kapcsolódó szállítói számlákat, ill. egyéb 3. személy felé fennálló kötelezettségeinket (támogatások, tiszteletdíjak, egyéb rendszeres és nem rendszeres kifizetések) határidőre kiegyenlítettük. A Magyar Államkincstárnál vezetett számláink - a pénzforgalmi számlánk mellett ideértve a Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap számlát első félévben pozitív egyenleget mutatnak. A Megyei Önkormányzat I. félévében 17 fővel kialakított Hivatali szerkezetben látta el feladatait. Az ellátandó feladatok mellett, a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodásokban rögzített feltételrendszer értelmében a jogszabályoknak (Áht., Vhr.) megfelelően ellátja a megyei nemzetiségi önkormányzatok gazdasági, ügyviteli, beszámolási feladatait is. A Megyei Önkormányzat I. félévben az alaptevékenységen kívül vállalkozási tevékenységet nem végzett. 1 Ahol a beszámoló szövege Megyei Önkormányzatot említ, abban az esetben az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal összevont, együttes értelmezésben olvasandó. 2

3 3 A felelős, és pénzügyileg megalapozott, kockázatmentes gazdálkodás követelményeinek szellemében Önkormányzatunk adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem tudott, és nem vállalt. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése eredeti költségvetési rendeletét 2 alkalommal ( és ) módosította a gazdálkodás során bekövetkezett gazdasági események lekövetésére, költségvetésen történő átvezetésére. A beszámoló szöveges részében történő következtetések levonása, a gazdálkodás adatainak összehasonlítása a módosított előirányzathoz viszonyítva történik, tekintettel, hogy az államháztartás alrendszerei módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvitelt vezetnek. Az adott táblázat tartalmának szöveges indoklásában feltüntetésre kerül a vonatkozó táblázat(ok) száma. II. AZ ÖNKORMÁNYZATI /KÖZGYŰLÉS/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ALAKULÁSA (2. melléklet) Az Önkormányzat összes bevétele (bevételi főösszeg) június 30-án E Ft volt, ami a módosított előirányzat 41,6 %-a. Az összes bevételt a költségvetési pénzforgalmi bevételek és pénzforgalom nélküli tételek (pénzmaradvány) teljesített összege adta. A bevételek teljesítésének részletes bemutatása jogcímek szerinti bontásban a következő: 1. Működési bevételek (2. melléklet A.) A működési bevételek 751 E Ft-ra teljesültek. A működési bevételek forrása tisztán az intézményi működési bevételek. Az intézményi működési bevételek jogcímen 751 E Ft realizálódott. A bérleti díj bevételek vonatkozásában az EGTC irodabérletéből származó, valamint a nagytanácsterem bérletéből származó bevételek rendszeresen érkeztek az első félév során. A nagytanácsterem bérleti díjából befolyó bevételek 59 %-az Önkormányzat és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem között fennálló bérleti szerződés alapján került kiszámlázásra, mely során az Önkormányzat a Kormányablak kollegáinak képzésére biztosított helységet. A jelentős túlteljesítés (1341 %) abból adódik, hogy a bevételek beérkezése a június 28-i rendeletmódosítás után érkezett, így a soron következő költségvetési rendeletmódosítás során igazítjuk a teljesítés adatokhoz a módosított előirányzat oszlopát. 2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2. melléklet B.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételekkel az Önkormányzat nem tervezett és nem is érkezett ilyen jogcímen bevétel, így az összes saját bevétel teljesítési adata a működési bevételekből képződik. 3. Támogatások és végleges támogatásértékű bevételek (2. melléklet C. és D.) Az Önkormányzat központi forrása a működésre kapott állami támogatás, mely időarányosan 50,0 %-ra teljesült, felhasználása folyamatos. 3

4 4 Az egyéb központi támogatás jogcímen 193 E Ft összegben kaptunk bérkompenzációt. Végleges támogatás értékű bevételként szerepeltettük az előző évi pénzmaradvány átadásból képződő E Ft-ot A fenti előirányzat a Működési célú előző évi pénzmaradvány átvétele soron szerepel, míg a teljesítés adatot a Működési célú támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól soron szerepeltettük. Az előirányzat teljesítés adathoz való igazítására a soron következő rendeletmódosítás során kerül sor. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről háztartásoktól soron lévő 10 E Ft a évben átadott Vályi díjjal kapcsolatos, az egyik felajánlótól évben került befizetésre. Felhalmozási célú állami támogatása Önkormányzatunknak nem volt I. félévében. 4. Támogatási szerződés keretében nyújtott kölcsön visszatérítésének bevétele (2. melléklet E.) A kölcsön visszatérülésén a Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alapba befizetett, valamint a Területfejlesztési Tanács által nyújtott vízrendezési támogatás visszafizetéseként megjelenő összegeket értjük, összesen E Ft értékben, a törlesztések az alábbi települési önkormányzatok részéről történtek: Ete 488 E Ft Szákszend E Ft Héreg 750 E Ft Bajót 750 E Ft Tardos 750 E Ft Mogyorósbánya 750 E Ft Ácsteszér 750 E Ft Úny 750 E Ft Vértessomló 750 E Ft Dunaszentmiklós 375 E Ft Dömös 483 E Ft Naszály 800 E Ft Bakonysárkány 203 E Ft 5. Finanszírozási műveletek és pénzforgalom nélküli bevételek (2. melléklet F. és G.) A finanszírozási műveletek, és pénzforgalom nélküli bevételek soron bevételek az első félévben Önkormányzatunknál E Ft képződött. III. AZ ÖNKORMÁNYZATI /KÖZGYŰLÉS/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ALAKULÁSA (3. melléklet) 4

5 5 Az Önkormányzat június 30-i összes kiadása (kiadási főösszeg) E Ft volt, ami a módosított előirányzat 33,4 %-a. A kiemelt előirányzatokat vizsgálva fontos hangsúlyozni, hogy mind a személyi juttatás (45,1 %), mind a munkaadókat terhelő járulékok (46,6 %), mind a dologi kiadások (12,5 %) esetében az időarányos szint alatt teljesítettünk. Ez köszönhető annak, hogy a költségvetési végrehajtása során következetesen a kiemelt kiadási előirányzatok tekintetében az időarányos kereten belül gazdálkodtunk. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatokon a Közgyűlés és bizottságai tagjainak tiszteletdíjával, egyéb juttatásaival, a közgyűlés elnökének és alelnökének illetményével és költségtérítésével, cafetéria juttatásával, valamint a személyükhöz kapcsolódó egyéb működési költségekkel kapcsolatos kiadásokat, valamint a fentiekhez kapcsolódó munkáltató által fizetendő kapcsolódó közterheket terveztük meg és ilyen jogcímeken kerültek rögzítésre a teljesítés adatok ig E Ft-ot ill E Ft -ot fordítottunk a fenti kiadások ellentételezésére. Működési célra átadott pénzeszközök A működési célú pénzeszközök átadása címén E Ft (39,3 %-os teljesítés) realizálódott. Legjelentősebb tételt képvisel a Hivatalnak finanszírozás keretében átadott pénzeszköz ( E Ft). A fedezetátvezetés a Hivatali feladatok ellátásának finanszírozására folyamatos és időarányosan a teljesítés kielégítő. Működési célú pénzeszközátadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek átadott támogatás A működési célú pénzeszközátadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek átadott támogatás összege az első félévben összesen E Ft. A fenti jogcímen az alábbi összegű kifizetések történtek: A május 11-én megrendezésre került XI. Komárom-Esztergom Megyei Nemzetiségi Gyermek Együttesek Találkozója rendezvény lebonyolításának céljából Önkormányzatunk E Ft összegben vissza nem térítendő támogatást biztosított. Az 59/2013. (IV.25.) Kgy. határozat alapján Gyermely Község Polgármesteri Hivatala részére 200 E Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított. Működési célú pénzeszköz átadás nemzetiségi önkormányzatoknak Az Önkormányzat Közgyűlés által elfogadott együttműködési megállapodás alapján a Nemzetiségi Önkormányzatok (német, roma, szlovák) részére a évben E Ft átalány-költség hozzájárulást biztosított működési feltételeikhez, melynek időarányos átadása (750 E Ft) az első félév során megtörtént. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszköz átadása jogcímen államháztartáson kívülre összesen E Ft került kifizetésre (módosított előirányzathoz képest 65,6 %) a pénzeszközátadás címzettjei a non-profit szervezetek az alábbiak szerint: 5

6 6 o A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés döntése értelmében, a VI.184/2013. sz.-ú támogatási szerződése alapján a Diáksport Tanács részére a megyei diáksport versenyek szervezéséhez: 530 E Ft. o A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés döntése értelmében, a VI.178/2013. sz.-ú támogatási szerződése alapján a Kézilabda Szövetség részére a nemzetközi sportversenyek rendezésére ill. a Szövetség működéshez: 200 E Ft. o A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés döntése értelmében, VI.179/2013. sz.-ú támogatási szerződés alapján a Komárom-Esztergom Megyei Labdarúgó Szövetsége részére a működés alapvető feltételeire továbbá nemzetközi sportkapcsolatok fenntartására: 250 E Ft. o A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés döntése értelmében, a VI.180/2013. ill. a VI. 181/2013. sz.-ú, és a VI.237/2013. sz-ú támogatási szerződés alapján a Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére a működés alapvető feltételeire, a nemzetközi sportkapcsolatok támogatására, és a Bírkozó Szakszövetség támogatására: E Ft. o A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés döntése értelmében, a VI.236/2013. sz-ú támogatási szerződés alapján a Megyei Atlétikai Szövetség működésének alapvető feltételeire: 200 E Ft. o A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés döntése értelmében, a VI.251/2013. sz-ú támogatási szerződés alapján az Alapítvány céljaira, pályázat alapján kiosztható feladatokra: E Ft. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök Beruházási célú támogatás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek A soron szereplő 900 E Ft ot vis major támogatás keretében önkormányzatok részére az alábbi bontásban használtuk fel: Bana Község Önkormányzata 300 E Ft Mogyorósbánya Község Önkormányzata 200 E Ft Pilismarót Község Önkormányzata 400 E Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre A Közgyűlési döntés alapján a Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., mint térségi szintű TDM szervezet szakmai tevékenységének megalapozása című, KDOP-2.2.1/D kódszámú pályázatához a költségvetésünk biztosította a Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. részére a pályázat megvalósításához szükséges törzsbetét arányos (20%) önrészt Ft összegben. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás A fenti jogcímen a Hivatali beruházási, felújítási munkálataihoz biztosított forrást 728 E Ft összegben. Részletezése a Hivatal bevételeinél történik. 6

7 7 A Beruházások soron szereplő E Ft az alábbiakból tevődik össze: Területrendezési terv III. ütem E Ft, fényképezőgép beszerzés 97 E Ft Kölcsön nyújtása A fenti soron a Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alapból kifizetett összegeket értjük, összesen E Ft értékben, a kihelyezések az alábbi települési önkormányzatok részére történtek június 30-ig: Visszatérítendő támogatások: Tárkány-Ete 484 E Ft Epöl E Ft Gyermely E Ft Bajna E Ft Tartalékok A tartalékok esetében az Önkormányzati általános tartalék és céltartalék soron teljesítés nem képződött, és nem képezi a beszámoló témáját. IV. VAGYON ALAKULÁSA A helyi önkormányzatok vagyona a nemzeti vagyon részét képezi. A helyi önkormányzatok vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. Az üzleti vagyonba az önkormányzati tulajdonban lévő forgalomképes vagyontárgyak tartoznak. A kötelező önkormányzati feladatkör ellátását szolgáló forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak alkotják a helyi önkormányzatok törzsvagyonát. A helyi önkormányzatok vagyonának rendeltetése a közérdek szolgálata. Az önként vállalt feladatok céljára vagyonfelhasználásra akkor kerülhet sor, ha a vagyonfelhasználás nem veszélyezteti a helyi önkormányzat kötelező közszolgáltatási feladatainak ellátását. Korlátozottan forgalomképes ingatlanaink Tatabánya, Fő tér 4. sz. alatti Megyeháza - I. emeletén lévő 21 iroda (alapterületük összesen: 357 m2), - I. emeletén lévő Nagytanácsterem (alapterülete: 134 m2), - alagsorában lévő irattári helyiség, (alapterülete: 40 m2). Forgalomképes ingatlanaink Gépkocsi tárolók - Tatabánya Gál I ltp /17 hrsz. (alapterülete: 22 m2.) - Tatabánya Millenniumi ltp. 7165/16/A/3 hrsz. (alapterülete 18 m2.) 7

8 8 Egyéb vagyonelemek - 4 db személygépjármű, - a Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú KFT 20%-os üzletrésze, - a napi munkavégzéshez szükséges irodai bútorok, informatikai és irodatechnikai eszközök, - EGTC-ben tartós részesedés 100 E Ft értékben. A év I. félévében önkormányzatunk vagyoni állománya megfelelő szinten biztosította feladataink ellátását. A meglévő vagyon takarékos üzemeltetése, és a vagyon megőrzése jellemezte a vagyongazdálkodási stratégiánkat. A vagyonleltár az év végi beszámoló mellékleteként készül véglegesítésre, év közben nincs mérlegkészítési kötelezettség. V. AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA (4. melléklet) Az Önkormányzati Hivatal összes bevétele (bevételi főösszeg) június 30-án E Ft volt, ami a módosított előirányzat 37,8 %-a. A bevételek teljesítésének részletes bemutatása jogcímek szerinti bontásban a következő: 1. Működési bevételek (4. melléklet A.) Az Áht. belülre továbbszámlázott belf. szolg. műk. bev. soron a router bérlet tovább számlázása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére, összesen: 152 E Ft összegben, a módosított előirányzattól való eltérés (5 E Ft) a szeptemberi rendeletmódosításban kerül átvezetésre. Az Áht. kívülre továbbszámlázott belf. szolg. műk. bev. soron a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére továbbszámlázott postaköltség jelentkezik 34 E Ft összegben. Az Önkormányzati Hivatal egyéb sajátos működési bevétellel nem tervezett és nem is érkezett ilyen jogcímen bevétel. 2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4. melléklet B.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételekkel az Önkormányzati Hivatal nem tervezett és nem is érkezett ilyen jogcímen bevétel. 3. Támogatások és végleges támogatásértékű bevételek (4. melléklet C. és D.) Az irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (működési) soron keletkező E Ft-os teljesítés (37,9 %) Az önkormányzati irányítói támogatás összegét (a Hivatal részére átadásra kerülő, a Hivatal folyamatos működéséhez, a Hivatal által ellátott helyi önkormányzati és nemzetiségi 8

9 9 önkormányzati feladatok szakszerű végrehajtásához szükséges működési és felhalmozási célú pénzeszközöket) szerepeltettük ezen a soron, melyet az irányító szerv a Hivatal részére ig átadott. Az irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (felhalmozási) soron keletkező 728 E Ft részletezése: A támogatást az alábbi eszközök beszerzésére fordítottuk az I. félévben: 2 db számítógép konfiguráció, 9 db billentyűzet tabletekhez, 1 db kávéfőző, valamint 1 db páncélszekrény beszerzésére. 4. Támogatási kölcsön visszatérítés bevételek, finanszírozási műveletek és pénzforgalom nélküli bevételek (2. melléklet E., F. és G.) Támogatási kölcsön visszatérítés, finanszírozási műveletek, és pénzforgalom nélküli bevételek soron a Hivatalnál bevételek az első félévben nem képződtek, így teljesítés adatot nem szerepeltettünk a fenti sorokban. VI. AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA (5. melléklet) Az Önkormányzati Hivatal június 30-i összes kiadása (kiadási főösszeg) E Ft volt, ami a módosított előirányzat 39,7 %-a. A kiemelt előirányzatokat vizsgálva fontos hangsúlyozni, hogy mind a személyi juttatás (37,1 %), mind a munkaadókat terhelő járulékok (34,8 %), mind a dologi kiadások (45,6 %) esetében az időarányos szint közelében teljesítettünk. Összességében a fenti tételek tekintetében a teljesítés 39,7 %-os. Ez köszönhető részben annak, hogy a költségvetés végrehajtása során következetesen a kiemelt kiadási előirányzatok tekintetében az időarányos kereten belül gazdálkodtunk, valamint a személyi juttatás soron bérmegtakarítás keletkezett. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat sorokon a Hivatallal közszolgálati jogviszonyban, megbízási jogviszonyban, vállalkozási jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állók díjazásával, illetményével, cafetéria juttatásával, stb, kapcsolatos kiadásokat, valamint a fentiekhez kapcsolódó munkáltató által fizetendő kapcsolódó közterheket terveztük meg és ilyen jogcímeken kerültek rögzítésre a teljesítés adatok ig E Ft-ot ill E Ft -ot fordítottunk a fenti kiadások ellentételezésére. Tekintettel, hogy valamennyi bérjellegű kiadás az Önkormányzati Hivatalnál került megtervezésre, a tervezéskor kalkulált jól becsülhető és havonta jelentkező kiadások (munkavállalók bérezésével kapcsolatos rendszeres személyi juttatások) esetében a teljesítés időarányosan megfelelő, tekintettel a be nem töltött státuszokon keletkező bérmaradványra. A Beruházások soron a felhalmozási célra átvett irányító szervtől kapott támogatás 728 E Ft-ot szerepeltettük. 9

10 10 Az Önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét és az Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási mérlegét tartalmazó összevont, bevételi és kiadási mérleget az 1. melléklet tartalmazza. Jelen beszámoló féléves költségvetési és gazdálkodási adatai a pénzforgalommal és a főkönyvi nyilvántartással, főkönyvi analitikával alátámasztottak és összhangban vannak. Kérem a T. Közgyűlést, hogy beszámolómat az alábbi határozati javaslattal elfogadni szíveskedjék. Tatabánya, szeptember 10. Popovics György közgyűlés elnöke HATÁROZATI JAVASLAT A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat első félévi gazdálkodásáról készített beszámolót és annak mellékleteit megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetértve azt elfogadja. Felelős: Popovics György Határidő: folyamatos 10

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/137-17/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. június 18.

MEGHÍVÓ. 2015. június 18. MEGHÍVÓ 2015. június 18. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-án (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról . számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő testület! Az elmúlt években az a

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXIV. (LII.) évfolyam 1. szám 2014. február 19. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 1/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról (a 6/2015.(III.2) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

84 Vegyszegyszerbeszerzés. 179 Irodaszer, nyomtatvány. 84 Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés % 104. 117 Adatátviteli célú távközési dijak (Internet)

84 Vegyszegyszerbeszerzés. 179 Irodaszer, nyomtatvány. 84 Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés % 104. 117 Adatátviteli célú távközési dijak (Internet) Gyógyszerbeszerzés 34 55 55 46 84 Vegyszegyszerbeszerzés 35 410 410 736 179 Irodaszer, nyomtatvány 36 400 400 338 84 Könyv beszerzés 37 Folyóirat beszerzés 38 Egyéb információ beszerzés 39 4 4 Hajtó,-kenőanyag

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1221 Budapest Városház tér 11.

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1221 Budapest Városház tér 11. Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1221 Budapest Városház tér 11. Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Budafok - Tétény Budapest

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán község önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT. Beszámoló a Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT. Beszámoló a Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT Beszámoló a Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Csatolt előterjesztés alapján kérem a képviselő-testület

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és egyéb kapcsolódó előterjesztések

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és egyéb kapcsolódó előterjesztések MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 4128-4/2007. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. február 23. 2. szám R E N D E L E T E K 4/2012. (II.24.) önk. rendelet a tervezett beruházások felülvizsgálatáról, 2011. évi elmaradt hitelfelvétellel

Részletesebben

24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Ü G Y R E N D A Kölked Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2012. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Jászkisér Város

Részletesebben