NAPJAINK NEMI SZEREPEI A NŐK TÜKRÉBEN KISNÉMET MÓNIKA. SZTE BTK Pszichológiai Intézet tavaszi szemeszter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAPJAINK NEMI SZEREPEI A NŐK TÜKRÉBEN KISNÉMET MÓNIKA. E-mail: monavilag@indamail.hu. SZTE BTK Pszichológiai Intézet. 2008-2009 tavaszi szemeszter"

Átírás

1 NAPJAINK NEMI SZEREPEI A NŐK TÜKRÉBEN KISNÉMET MÓNIKA SZTE BTK Pszichológiai Intézet MŰHELYMUNKA Szociálpszichológia tavaszi szemeszter

2 Összefoglaló Mivel a társadalmi normák, köztük a nemi szerepek szabályozzák a nemeknek a társadalomban betöltendő feladatait, és a társadalom által számukra biztosított lehetőségeket, így a nemi sztereotípiák a pszichológia kutatások egyik igen fontos területe. Jelen kutatás azt vizsgálta, hogy a családi állapot (egyedülálló vagy párkapcsolatban élő) befolyásolja-e a nők nemi szerep-kategóriáját, illetve az ő elvárásaikat a nemekkel szemben. A vizsgálatban 70 egyedülálló és 90 párkapcsolatban élő nő vett részt. A kutatás hipotézisei ugyan nem igazolódtak, azonban az eredmények összhangban vannak más kutatások eredményeivel, miszerint bár a nemi szerepek közelednek egymáshoz, a családon belüli szereptartalmak még mindig a hagyományos felfogást tükrözik. Kulcsszavak: nemi szerepek, társadalmi nemek, feminin, maszkulin, szereptartalmak Plágium nyilatkozat: A plágium szabályokat ismerem, és dolgozatomban azokat betartottam. Kisnémet Mónika, Budapest, május 15.

3 Napjaink nemi szerepei a nők tükrében A nemi szerepekkel kapcsolatos tudás már egy igen korai életszakaszban a birtokunkba kerül. Születésüket követően a gyermekek fejlődésük során elsajátítják annak biztos érzését, hogy ők fiúk vagy lányok, azaz megszerzik nemi azonosságtudatukat. A nemi identitás kialakulása mellett azonban el kell sajátítaniuk a kultúra által az adott nemhez megfelelőnek tartott viselkedések és tulajdonságok tárházát is (Atkinson, Atkinson, Smith és Bem, 1997, 87. o.). A nemhez igazodás tehát az a folyamat, ahogy az egyén magáévá teszi a nemi szerepeket, azaz azokat a magatartásmódokat, attitűdöket, amelyeket a kultúra, a társadalom nőiesnek vagy férfiasnak tart. A két nem szocializációja azonban a születéstől fogva különbségeket mutat, mivel a gyermekek a kulturális minták függvényében, nemüktől függően már a kezdetektől eltérő válaszokat, viselkedési megerősítéseket kapnak szüleiktől (Darnyik, Márián, Szabó, Mirnics és Bagdy, 2008). Pszichológiai (szocializációs), biológiai (érési), valamint gazdasági-társadalmi (kulturális) folyamatok hatására minden emberben kialakul egy-egy séma a nemi szerepekre, hiszen amint kimondjuk, hogy nő vagy férfi, rögtön megjelenik két fogalom, két reprezentáció, amelyek biológiailag, anatómiailag és személyiségbeli, valamint viselkedésbeli különbözőségeket is mutatnak (H. Sass, 1983). Ezek a sztereotípiák sémák, absztrakt kognitív reprezentációk általában túláltalánosítottak, és feltételezésekhez vezetnek egy adott embercsoportra (a nemi sztereotípiák esetében a nőkre, illetve a férfiakra) nézve az ő viselkedésüket, személyiségüket és testi jegyeiket illetően (Atkinson et al., 1997). A tipikus hagyományos sztereotípiák szerint a nők viselkedése passzív, szeretetteljes, érzékeny, a szociális kapcsolatokban támogató empatikus, melegszívű viszonyulás, veszély- és stresszhelyzetben pedig szorongó, és szexualitásában valamint a nyílt agresszió kifejezését illetően nagyobb mértékben elfojtó, míg a férfiak magatartása kontrolláló, független, asszertív, domináns és versengő (Darnyik et al., 2008, 185. o.). Mivel a nemi szerepek kialakulása számos tényező együttes hatásától függ, felmerül a kérdés, hogy a nemi szerepek reprezentáció mennyire állandóak (pl.: időben, kultúrától függően). H. Sass (1983) szerint az elmúlt 150 évben végbemenő makrostrukturális változások (tulajdonviszony, gazdasági- és foglalkoztatási struktúra nők tömeges munkavállalása, vásárlási szokások, osztályszerkezet, stb.) hatására jelentős átalakulás figyelhető meg a nemi szerepeket illetően, bár bevallja, hogy a kutatások azt támasztják alá, a 1

4 családon belüli szerepek továbbra is makacsul kitartanak a hagyományos szereptartalmak mellett. Hetherington és Parke (2005, id. Darnyik et al., 2008, 185. o.) szerint a nemi sztereotípiákat illetően kisebb különbségek ugyan megfigyelhetőek, azonban gyakorlatilag a világ valamennyi országában hasonló sémák érvényesek. Hetherington és Parke véleményének függvényében felmerül a kérdés, hogy a társadalmi nem akkor létezik-e vagy sem, hiszen a világban számos különböző társadalmi, gazdasági szerkezetet, illetve igen változatos kulturális környezetet találunk. Vagy esetleg a globalizációs hatások miatt tűntek el azok a szociokulturális különbségek, amelyek a társadalmi-nemi szerepkülönbségeket okozták? Vitathatatlan, hogy az elmúlt 200 évben drámai változások történtek mind társadalmi, gazdasági, kulturális, technológiai értelemben, így kedvelt területe a kutatásoknak a nemi szerepek, illetve sztereotípiák vizsgálata. Napjaink nemi szerepeit vizsgáló kutatásai kétféle megközelítésből, a biológiai és a társadalmi nemekből indulnak ki (Bajner, 2007; Tóth, 1996). A biológiai megközelítés a nemeket az elsődleges-, másodlagos-, illetve harmadlagos nemi jellegek alapján különbözteti meg, míg a társadalmi a nemek közötti pszichológia, társadalmi és kulturális eltérésekből indul ki, és a feminin, valamint a maszkulin jellegeket vizsgálja (Bajner, 2007; Sugihara és Katsurada, 1999; Tóth, 1996). A biológiai megközelítés általában a hagyományos társadalmi munkamegosztást támogatja, míg a kulturális a nemek egyenjogúságát és a szocializációs folyamatoknak a szerepek kialakulásában betöltött hangsúlyát állítja a középpontba. Bajner (2007) szerint a nemi sztereotípiákat jól kifejezik a nemekhez gyakran kapcsolt jelzők, amelyek egyértelműen köthetők a nemi szerepekhez. Wood (2007) utal a nemi szerepsztereotípiák dichotóm jellegére, miszerint ezek a sémák tulajdonképpen társított tulajdonságok, amelyek kétpólusú kategóriák összekapcsolásával jönnek létre. Azt az ítélethozatalt, hogy valakit igazán nőiesnek vagy férfiasnak címkézzünk azaz az egyén beleillik-e az adott nemi sztereotípiába egy mindent vagy semmit elven működő összefüggő hiedelemcsoport szabályozza. Ezzel szemben Bem (1974 id Wood, 2007) elmélete szerint a nemeket három lencsén keresztül szemléljük: ezek a biológiai esszencializmus (a reprodukcióból eredő különbségek), az androcentrizmus (férfiközpontúság) és a nemi polarizáció (kétpólusosság). Ezen három szűrőn keresztül 2

5 hozzuk meg ítéleteinket, amelyek a tulajdonságokat nemi sémákká szervezi, s amely döntés tükrözi az ítélethozó nemiséggel kapcsolatos attitűdjét (Wood, 2007). Bem (1974 id Wood, 2007) szerint a nőiesség és a férfiasság nem egy skála két végpontja, hanem két folytonos dimenzió (a maszkulinitás és a femininitás). A dimenziókban felvett értékek alapján négy csoportba lehet osztani az embereket, amely alapján eltérések figyelhetők meg az attitűdök, illetve viselkedést illetően. A négy típus a következő: Férfias: gyenge feminin és erős maszkulin jelleg Nőies: erős feminin és gyenge maszkulin jelleg Androgün: erős feminin és erős maszkulin jelleg Nem differenciált: gyenge feminin és gyenge maszkulin jelleg A társadalmi nemi szerepek különbségeit számos tényező függvényében vizsgálták, mint például az életkor, a végzettség, a családi állapot, a nemzetiség, a vallási hovatartozás, az önelfogadás, az önbecsülés, a kontroll helye vagy az énkép. Calvo-Salguero, García-Martínez és Monteoliva (2008) kutatásukban az összefüggéseket vizsgálták a kor, a végzettség és a társadalmi nem tekintetében. Eredményeik azt támasztják alá, hogy szignifikáns különbség van feminin jelleg és a végzettség esetében, valamint mind a feminin, mind a maszkulin jelleget illetően a éves nőknél, míg a férfiaknál egyik esetben sem. Szerintük ez azzal magyarázható, hogy feminin társadalmakban a nemi szerepeket illetően nincs különbség a nemeknél. Marsh és Bryne (1991) kutatásuk során több olyan modellt teszteltek, amelyek a társadalmi nemi jelleget írták le (Spence, 1984, és Bem, 1974, adrogün elmélete, Kohlberg, 1966, sex-típus elmélete; Cook, 1985, maszkulin modellje és Hall és Taylor, 1985, egyensúlyinteraktív modellje). Kutatásuk célja az volt, hogy az énkép és a társadalmi nemi jelleg összefüggéseit teszteljék a modellek tükrében. Azt találták, hogy az énkép szoros összefüggésben áll a nemi jelleggel, de a feminin, illetve maszkulin vonások az énkép más és más területeire vannak hatással. Long és Martinez (1994) kutatásuk során azt találták, hogy a dolgozó spanyol nőknél a maszkulinitás szignifikánsan magasabb, míg az önelfogadás szignifikánsan alacsonyabb értéket mutatott más nemzetiségű dolgozó nőkhöz képest. A családi állapot tükrében idén Baker, Sanchez, Nock és Wright (2009) tette közzé kutatásaik eredményeit a házastársi nemi szerepről, amelyet a családi állapot (vallásos vagy polgári házastársi kapcsolatban élők), illetve vallási hovatartozás függvényében vizsgáltak. Olsen (2009) pedig Trinidadban és Tobagóban vizsgálta a nemi szerepekről való 3

6 vélekedéseket annak fényében, hogy házastársi (egy vagy több feleség), élettársi kapcsolatban él-e a személy vagy egyedülálló. Baker és munkatársainak eredményei alapján úgy tűnik, hogy a vallásos alapú házasságban élők elutasítják az Istennek által elrendelt aláfölérendeltségi szereposztást és egy hibrid házasságról alkotott sémájuk van, amely magában foglalja a tradíciókat és az egyenlőséget is, míg a nem vallásos házasságoknál sokkal jobban előtérbe helyeződik az individualizmus értéke. Olsen eredményei pedig azt támasztják alá, hogy az, ki milyen családi állapotot valószínűsít magának, nagymértékben függ a családi szerkezettől, a családi anyagi helyzetétől, az iskolai végzettségtől és a nemtől. Tóth (1996) szerint a társadalmi nem kérdése megkerülhetetlen minden társadalomtudomány számára, mivel a társadalom működését többek között a normák, szerepek szabályozzák, illetve biztosítják, így a nemeknek a társadalomban betöltendő feladatait, és a társadalom által számukra biztosított lehetőségeket is befolyásolják ezek a normák, azon belül a nemi szerepek is. Wood (2007) utal arra, hogy a férfiasság és a nőiesség minősége, tartalma élethelyzettől, szerepektől függően változó, ahogy ő mondja: a határok a legjobb esetben is elmosódottak, messze nem élesek, inkább olyan, mint egy impresszionista festmény ugyanaz az ember a férfias és nőies viselkedés kicsit más formáit produkálja különböző időkben és körülmények között (61. o.). A fenti kutatások és modellek fényében úgy vélem, hogy a nemi szerepekről, sztereotípiákról való vélekedést számos tényező befolyásolja. Az egyik ilyen lényeges faktor az élettapasztalat, az életvitel, azaz annak összessége, milyen értékeket hozunk otthonról és milyen tapasztalatokat élünk meg az élet során. Így az életkor előrehaladtával annak tükrében, hogy egyedülállóként vagy párkapcsolatban élve szerzi az egyén a tapasztalatait, eltérés lesz a társadalmi nemet érintő sémákban. Jelen kutatás célja, hogy megvizsgálja a év közötti nők nemi szerepekre vonatkozó kognitív reprezentációit, vagyis azon fogalmakat, amelyek aktiválódnak, ha kimondják, hogy nő vagy férfi, még mielőtt differenciálnák a két sztereotípiát élethelyzettől vagy szerepektől függően. Kutatásom során arra keresem a választ, hogy a nemi szerepek készletében van-e eltérés attól függően, hogy a válaszadó nők párkapcsolatban élnek vagy egyedülállók. Hipotéziseim: Az egyedülálló nők szignifikánsan magasabb pontszámot érnek el a Bem-skála maszkulin dimenziójában, mint a párkapcsolatban élő nők. 4

7 Az egyedülállók sokkal tradicionálisabban fogják fel a férfi és a női szerepeket, mint a kapcsolatban élők, tehát a mérőeszközben szereplő hagyományos jellemzőkre szignifikánsan magasabb értékeket adnak. Módszerek Résztvevők A kutatásban budapesti, Pest megyei és kecskeméti, év közötti nők vettek részt. Az alanyok 43,8%-a (70 fő) egyedülálló és 56,3%-a (90 fő) párkapcsolatban élő személy, akik hozzáférés alapú, illetve hólabda mintavétellel kerültek kiválasztásra. A vizsgálati személyek átlagéletkora 34,47 (s=5,463; egyedülállók átlagéletkor 34,03, s=5,626; párkapcsolatban élők átlagéletkora 34,82, s=5,339). A megkérdezettek 50,6%-a gyermektelen volt (53,1% (43 nő) egyedülálló és 46,9% (38 nő) kapcsolatban élő). A vizsgálati személyeknek több, mint a fele (53,7%) felsőfokú végzettséggel rendelkezett. Az iskolázottság megoszlását az 1. számú táblázat mutatja. % (teljes mintán belül) Általános iskola Szakmunkás képző Szakközép Gimnázium Főiskola Egyetem Egyedülálló 1,3 5 6,3 8,1 15,6 7,5 Párkapcsolatban élő 1,3 3,8 9,9 10,6 24,4 6,2 Összes 2,6 8,8 16,2 18, ,7 1. számú táblázat: A vizsgálati személyek iskolai végzettségének megoszlása a kapcsolat/egyedülállóság függvényében. A táblázat megmutatja az egyedülállók és a párkapcsolatban élők iskolai végzettségének a teljes mintához viszonyított százalékos megoszlását. Eszközök A kutatásnál egy már előzetesen kifejlesztett kérdőívet, illetve egy mások kutatása alapján saját magam által készített kérdőívet is felhasználtam. A válaszadók nemi szereptípusainak meghatározására a Bem-féle Nemi Szerep Kérdőívet (1974 id. Quackenbush, 1987) használtam fel, amely jelen kutatás kérdőívében a második rész. A nemi szereptartalmak vizsgálatához egy általam elkészített, 30 azonos tételt tartalmazó kérdőívet használtam, amely a kutatási kérdőív első és harmadik része. A kettébontás oka, hogy a két nemmel szemben támasztott elvárások közé késleltetést alkalmazzak, az emlékezeti, illetve összehasonlítási kognitív folyamatok kontrollálása érdekében. A szereptartalmak mérésénél a válaszadók minden tételt egy 7-fokozatú Likert-skálán értékelnek annak függvényében, hogy 5

8 az adott jellemzőt lényegesnek tartják-e egy férfinél vagy egy nőnél. A 30 tulajdonság kiválasztása több kutatás figyelembevételével történt. A kutatás kérdőívét az 1. számú melléklet, a Bem-féle Nemi Szerep Kérdőív bemutatását a 2. számú melléklet, míg a szereptartalmak vizsgálatának általam alkalmazott módszerét megalapozó vizsgálatokat a 3. számú melléklet tartalmazza. A vizsgálat leírása A nyomtatott kérdőíveket részben egy budapesti óvodában elérhető anyukák és alkalmazottak, részben egy kecskeméti iskola tanárnői kapták meg és töltötték ki, illetve elektronikusan kényelmi mintavétellel elérhető személyekhez juttattam el a kérdőívet, amelyet kitöltve ben vagy faxon küldtek vissza a válaszadók. Eredmények A válaszadók nemi szereptípusai A Bem-féle nemi szerep két dimenziójának, a feminitásnak és a maszkulinitásnak, független mintás t-próba hipotézisvizsgálattal való elemzése nem mutatott szignifikáns különbséget a párkapcsolatban élők és az egyedülállók csoportjai között. Maszkulinitás: (t(158)=1,310; p=0,655), ahol az egyedülállók átlagértéke 4,52 (s=0,927), a párkapcsolatban élők átlagértéke 4,33 (s=0,833), és a feminitás: (t(158)=-0,484; p=0,629), ahol az egyedülállók átlagértéke 4,82 (s=0,655), a párkapcsolatban élők átlagértéke pedig 4,87 (s= 0,544). A Bem-féle nemi szereptípusokat illetően a vizsgálati személyek 40%-a differenciálatlan, akiknek 60%-a párkapcsolatban él, 28%-a feminin típus és 32%-a fele-fele arányban maszkulin vagy androgén típus. A nemi szereptípusokat illetően egy kivételével nem volt szignifikáns különbség kimutatható az egyedülállók és a kapcsolatban élők között. Az egyetlen kivétel az androgén típus volt (t(110,838)=-2,601; p=0,011), ahol az egyedülállók szignifikánsan magasabb értékeket értek el (egyedülállók átlagértéke 0,6857 s=1,269; párkapcsolatban élők átlagértéke 0,2333 s=0,808). Az adatok elemzését független mintás t- próba hipotézisvizsgálattal végeztem el. 6

9 Feminin Maszkulin Androgén Differenciálatlan Összes Egyedülállók 10% (15) 6,6% (10) 10,6% (16) 15,9% (24) 43% (65) Kapcsolatban élők 18,5% (28) 9,2% (14) 4,6% (7) 24,5% (37) 57% (86) Összes 28,5% (43) 15,9% (24) 15,2% (23) 40,5% (61) 100% (151) 2. számú táblázat: A vizsgálati személyek nemi szereptípusainak a mintában való százalékos (és darabszámos) megoszlása. A nemi szereptartalmak A tulajdonságlista 30 tételének egyenkénti elemzését páros mintás t-próba hipotézisvizsgálattal végeztem el annak érdekében, hogy van-e különbség a jellemzők nemenkénti megítélésében családi állapottól függően, illetve függetlenmintás t-próbával, hogy van-e szignifikáns különbség a jellemzők értékelésében szintén családi állapottól függően. Az egyedülállók csoportját elemezve 20 (3. számú táblázat), míg a párkapcsolatban élőknél 19 (4. számú táblázat) jellemzőnél volt szignifikáns különbség abban a tekintetben, hogy férfiaknál vagy nőknél értékelték fontosabbnak az adott jellemzőt. A két csoport ítéletében 11 esetben volt szignifikáns különbség (5. számú táblázat). Fontosabb Átlagérték férfi Szórás férfi Átlagérték nő Szórás nő t-érték (df=69) p Érzelmekben gazdag Nők 6,03 1,129 6,44 0,911-3,628 0,001 Humor Férfiak 5,91 1,151 5,56 1,39 2,532 0,014 Kedves Nők 5,87 1,191 6,19 0,839-2,396 0,019 Gondoskodó Nők 5,79 1,329 6,39 0,967-3,892 0,000 Van lélekjelenléte Férfiak 5,76 1,301 5,33 1,613 2,684 0,009 Bátor Férfiak 5,47 1,401 4,59 1,518 4,583 0,000 Gyermekszerető Nők 5,97 1,494 6,37 1,182-2,509 0,014 Magabiztos Férfiak 6,16 1,044 5,64 1,362 3,094 0,003 Rendelkezik egzisztenciával Férfiak 5,60 1,609 5,14 1,032 2,672 0,009 Határozott Férfiak 6,09 1,032 5,53 1,316 3,329 0,001 Házimunkában segít/házias Nők 4,74 1,612 5,91 1,294-5,346 0,000 Anyagi biztonságot teremt Férfiak 5,77 1,466 4,73 1,801 4,855 0,000 Jóképű/szép Nők 4,54 1,369 5,27 1,329-4,444 0,000 Szexi Nők 4,76 1,469 5,5 1,316-3,967 0,000 Őszinte Férfiak 6,47 1,032 6,21 0,961 2,177 0,033 Romantikus Nők 4,99 1,469 5,27 1,215-2,216 0,000 Barátságos Nők 5,80 1,137 6,14 0,767-2,603 0,011 Harmóniát teremt Nők 5,67 1,622 6,36 1,274-4,261 0,000 Jó kommunikációs képesség Nők 5,76 1,29 6 1,063-2,096 0,040 Vonzó Nők 5,34 1,361 5,94 1,166-3,826 0, számú táblázat: Azon 20 jellemző statisztikai adatai, amelyeknél szignifikáns különbség volt a férfiakra, illetve a nőkre vonatkozó itemek értékelése miszerint mennyire tartják fontosnak az adott jellemzőt az adott nemre között az egyedülállók mintájában. 7

10 Fontosabb Átlagérték férfi Szórás férfi Átlagérték nő Szórás nő t-érték (df=89) p Érzelmekben gazdag Nők 6,12 1,015 6,54 0,639-5,144 0,000 Humor Férfiak 5,77 1,102 5,53 1,124 2,176 0,032 Gondoskodó Nők 6,18 0,955 6,52 0,691-3,969 0,000 Bátor Férfiak 5,31 1,167 4,4 1,261 6,194 0,000 Jó megjelenés/csinos Nők 4,73 1,159 5,51 1,019-5,979 0,000 Intelligens Férfiak 6,27 0,716 5,99 0,727 3,928 0,000 Szakmailag sikeres Férfiak 5,41 1,131 4,99 1,166 3,217 0,002 Magabiztos Férfiak 5,91 0,956 5,59 1,016 2,705 0,008 Rendelkezik egzisztenciával Férfiak 5,20 1,283 4,74 1,232 3,261 0,002 Határozott Férfiak 5,93 0,909 5,42 1,19 3,729 0,000 Házimunkában segít/házias Nők 4,79 1,345 6,18 1,012-7,49 0,000 Anyagi biztonságot teremt Férfiak 5,94 1,032 4,44 1,246 9,481 0,000 Jóképű/szép Nők 4,01 1,232 4,87 1,192-6,356 0,000 Szexi Nők 4,53 1,274 5,23 1,29-4,792 0,000 Jól beosztja a pénzt Nők 5,72 1,2 6,04 1,038-2,705 0,008 Őszinte Férfiak 6,56 0,795 6,32 0,805 2,176 0,032 Sportos Férfiak 4,41 1,483 3,69 1,26 4,155 0,000 Romantikus Nők 4,87 1,22 5,22 1,279-2,543 0,013 Vonzó Nők 5,16 1,235 5,56 1,092-3,052 0, számú táblázat: Azon 19 jellemző statisztikai adatai, amelyeknél szignifikáns különbség volt a férfiakra, illetve a nőkre vonatkozó itemek értékelése miszerint mennyire tartják fontosnak az adott jellemzőt az adott nemre között a párkapcsolatban élők mintájában. Fontosabb Átlagérték Szórás Átlagérték Szórás t-érték p df párkapcsola párkapcsola egyedülállóak egyedülállóak tban tban Gondoskodó férfi Párkapcsolatban élők 5,79 1,329 6,18 0,955-2,085 0, ,508 Jó megjelenés férfi Egyedülállók 5,14 1,219 4,73 1,159 2,167 0, Gyerekszerető férfi Párkapcsolatban élők 5,97 1,494 6,59 0,701-3,195 0,002 92,588 Jóképű férfi Egyedülállók 4,54 1,369 4,01 1,232 2,546 0, ,133 Harmóniát teremtő férfi Párkapcsolatban élők 5,67 1,622 6,48 0,877-3,755 0,000 99,956 Lélekjelenlét nő Párkapcsolatban élők 5,33 1,613 5,81 1,037-2,177 0, ,605 Gyerekszerető nő Párkapcsolatban élők 6,37 1,182 6,71 0,604-2,193 0,031 96,811 Szép nő Egyedülállók 5,27 1,329 4,87 1,192 2,026 0, Sportos nő Egyedülállók 4,34 1,35 3,69 1,26 3,156 0, Barátságos nő Egyedülállók 6,14 0,767 5,8 0,914 2,522 0, Vonzó nő Egyedülállók 5,94 1,166 5,56 1,092 2,161 0, számú táblázat: Azon 11 jellemző statisztikai adatai, amelyeknél szignifikáns különbség volt a párkapcsolatban élők illetve az egyedülállók ítéletében miszerint mennyire tartják fontosnak az adott jellemzőt. A jellemzők korrelációit abban a tekintetben, hogy a válaszadók az adott tulajdonságot fontosnak tartották-e, mindkét nem esetén a 6. számú táblázat ábrázolja. 8

11 Egyedülállók Párkapcsolatban élők Érzelmileg gazdag 0,58 0,64 Jó humorú 0,58 0,58 Figyelmes 0,57 0,28 Kedves 0,46 0,60 Gondoskodó 0,40 0,54 Van lélekjelenléte 0,60 0,47 Bátor 0,55 0,34 Jó megjelenésű/csinos 0,59 0,36 Intelligens 0,69 0,57 Szakmailag sikeres 0,61 0,41 Gyermekszerető 0,52 0,22 Megértő 0,41 0,36 Magabiztos 0,36 0,34 Rendelkezik egzisztenciával 0,57 0,45 Határozott 0,31 0,26 Politikában jártas 0,72 0,66 Segít a házimunkában/házias 0,22-0,10 Anyagi biztonságot teremt 0,41 0,14 Jóképű/szép 0,48 0,45 Szexi 0,37 0,42 Jól beosztja pénzt 0,47 0,50 Őszinte 0,51 0,19 Sportos alkat 0,59 0,29 Romantikus 0,69 0,47 Jó szerető 0,78 0,62 Barátságos 0,38 0,43 Vidám 0,52 0,57 Családi harmóniát biztosít 0,59 0,43 Jó kommunikációs képesség 0,68 0,49 Vonzó 0,47 0,44 Erős korreláció Közepes korreláció Gyenge korreláció 6. számú táblázat: a vizsgálati személyek véleménye lineáris korrelációs értékének bemutatása a két nemet illetően családi állapot szerint. Faktoranalízissel elemezve az adatokat, megvizsgáltam egyrészről, hogy van-e eltérés a szereptartalmak struktúrájában családi állapottól függően, másrészről főkomponenseket kialakítva a női, illetve férfi szerepekre, mutat-e valamilyen eltérést a két csoport (egyedülállók és kapcsolatban élők) között. Az alábbi táblázatok bemutatják a szereptartalmakat lefedő faktorokat (a faktorsúlyokat a 4. számú melléklet tartalmazza): 1. faktor 2. faktor 3. faktor 4. faktor 5. faktor Feminin tulajdonságok Külső jegyek Család Szociális készségek Maszkulin tulajdonságok Figyelmes Jó megjelenés Gyermekszerető Érzelmileg gazdag Van lélekjelenléte Kedves Szakmailag sikeres Rendelkezik egzisztenciával Humoros Bátor Gondoskodó Jóképű Házimunkában segít Intelligens Magabiztos Megértő Szexi Anyagi biztonságot teremt Jó szerető Határozott Őszinte Sportos Jól beosztja a pénzt Politikában jártas Barátságos Vonzó Romantikus Jó kommunikációs készség Vidám Harmóniát teremt 7. számú táblázat: Az egyedülállók mintájában beazonosított, férfijellemzőkre vonatkozó faktorok. 9

12 1. faktor 2. faktor 3. faktor 4. faktor Feminin tulajdonságok Külső jegyek Szociális készségek Maszkulin tulajdonságok Érzelmileg gazdag Csinos Humoros Bátor Figyelmes Szép Van lélekjelenléte Szakmailag siekeres Kedves Szexi Intelligens Magabiztos Gondoskodó Jó szerető Jól beosztja a pénzt Rendelkezik egzisztenciával Gyermekszerető Vidám Őszinte Határozott Megértő Vonzó Jó kommunikációs képesség Politikában jártas Házias Anyagi biztonságot teremt Romantikus Sportos Barátságos Harmóniát teremt 8. számú táblázat: Az egyedülállók mintájában beazonosított, a női jellemzőkre vonatkozó faktorok. Az egyedülállók válaszai alapján a férfijellemzőkre 5 (feminin jegyek, maszkulin jegyek azaz a hagyományos megközelítésből eredő jelzők külső megjelenés, családi élettel összefüggő jelzők és a szociális készségeket adó vonások), míg a nőiekre 4 faktort találtam. A női vonásoknál a férfiaknál családnak címkézett faktor nem volt beazonosítható, hanem ezen itemek a feminin, illetve a szociális készségek faktoraiba találhatóak meg. 1. faktor 2. faktor 3. faktor 4. faktor 5. faktor Feminin tulajdonságok Külső jegyek Család Szociális készségek Maszkulin tulajdonságok Érzelmileg gazdag Jó megjelenésű Szakmailag sikeres Humoros Van lélekjelenléte Figyelmes Jóképű Anyagi biztonságot teremet Segít a házimunkában Bátor Kedves Szexi Jól beosztja a pénzt Jó szerető Intelligens Gondoskodó Sportos Barátságos Magabiztos Gyermekszerető Vonzó Vidám Rendelkezik egzisztenciával Megértő Határozott Őszinte Politikában jártas Romantikus Jó kommunikációs képesség Harmóniát teremt 9. számú táblázat: A párkapcsolatban élők mintájában beazonosított, férfijellemzőkre vonatkozó faktorok. 1. faktor 2. faktor 3. faktor 4. faktor 5. faktor Ézelmi élet tulajdonságai Külső jegyek Család Feminin szociális készségek Maszkulin tulajdonságok Érzelmileg gazdag Csinos Gondoskodó Kedves Van lélekjelenléte Humoros Szép Gyermekszerető Megértő Bátor Figyelmes Szexi Házias Őszinte Intelligens Romantikus Jó szerető Harmóniát teremt Barátságos Szakmailag sikeres Vonzó Vidám Magabiztos Rendelkezik egzisztenciával Határozott Politikában jártas Anyagi biztonságot teremt Jól beosztja a pénzt Sportos Jó kommunikációs képesség 10. számú táblázat: A párkapcsolatban élők mintájában beazonosított, női jellemzőkre vonatkozó faktorok. A párkapcsolatban élőknél mind a férfi, mind a női jellemzőkre 5 faktort lehetett beazonosítani, annyi különbséggel, hogy nőkre vonatkozó feminin jelzők jobban szétváltak, úgy, mint érzelmi életet vagy szociális készségeket lefedő tulajdonságok. 10

13 1. faktor 2. faktor 3. faktor 4. faktor 5. faktor Feminin tulajdonságok Külső jegyek Család Szociális készségek Maszkulin tulajdonságok Érzelmileg gazdag Jó megjelenésű Gondoskodó Humoros Bátor Figyelmes Jóképű Gyermekszerető Van lélekjelenléte Intelligens Kedves Szexi Segít a házimunkában Őszinte Szakmailag sikeres Megértő Sportos Anyagi biztonságot teremt Jó szerető Magabiztos Vonzó Jól beosztja a pénzt Barátságos Rendelkezik egzisztenciával Romantikus Vidám Határozott Harmóniát teremt Jó kommunikációs készség Politikában jártas 11. számú táblázat: A vizsgálati személyek teljes mintájában beazonosított faktorok a férfijellemzőkre vonatkozóan 1. faktor 2. faktor 3. faktor 4. faktor Feminin tulajdonságok Külső jegyek Szociális készségek Maszkulin tulajdonságok Érzelmileg gazdag Csinos Humoros Bátor Figyelmes Szép Van lélekjelenléte Szakmailag sikeres Kedves Szexi Intelligens Magabiztos Gondoskodó Jó szerető Őszinte Rendelkezik egzisztenciával Gyermekszerető Vonzó Vidám Határozott Megértő Jó kommunikációs képességek Politikában jártas Házias Anyagi biztonságot teremt Romantikus Jól beosztja a pénzt Barátságos Sportos Harmóniát teremt 12. számú táblázat: A vizsgálati személyek teljes mintájában beazonosított faktorok a női jellemzőkre vonatkozóan A teljes mintát megvizsgálva ugyanazt kaptam, mint az egyedülállók mintájában, miszerint a család faktora nem kimutatható a nőkre nézve (a férfiaknál idetartozó itemek szintén a feminin, illetve a szociális készségek faktoraiban találhatóak meg). Főkomponens vizsgálattal a férfiakra jellemző itemekből kialakított 5 faktort független mintás t-próba hipotézisvizsgálattal elemezve egy faktorban, a családban találtam szignifikáns különbséget családi állapottól függően (t(105,321)=-2,023; p=0,046), ahol az egyedülállók átlagértéke 0,191 (s=1,244), a párkapcsolatban élők átlagértéke 0,148 (s= 0,733). A nőkre jellemző faktorok esetén is csak az egyikben volt szignifikáns különbség a két csoport között, mégpedig a külső megjelenésben (t(158)=2,182; p=0,031), ahol az egyedülállók átlagértéke 0,193 (s=1,053), a párkapcsolatban élők átlagértéke pedig -0,150 (s=0,935). Megvitatás A kutatás hipotézisei, miszerint az egyedülálló nők szignifikánsan magasabb pontszámot érnek el a Bem-skála maszkulin dimenziójában, mint a párkapcsolatban élő nők, 11

14 valamint hogy az egyedülállók sokkal tradicionálisabban fogják fel a férfi és a női szerepeket, mint a kapcsolatban élők, nem igazolódtak. A Bem-féle nemi szerep két dimenziójának, a feminitásnak és a maszkulinitásnak, vizsgálata nem mutatott szignifikáns különbséget a párkapcsolatban élők és az egyedülállók között. Azonban érdekes eredményt hozott a kutatás a Bem-féle nemi szerepkategóriák két kitűntetett típusát, a differenciálatlant és az androgént illetően. Bem szerint (1974, id. Wood, 2007) az androgén a legalkalmazkodóbb típus, mivel ez a típus egyszerre nagyon nőies és nagyon férfias is, így a legjobb nemi szereppel rendelkezik, ahhoz, hogy az élet különböző területein érvényesüljön, illetve megőrizze pszichológiai egészségét, míg a differenciálatlan pont az androgén ellentétje (Bem, 1974, id Liste, 1999,). A vizsgálati személyek 40%-a differenciálatlan (ezen belül az alanyok 60%-a párkapcsolatban él), és 32%-a androgén (kétszer annyi található az egyedülállóknál, mint a párkapcsolatban élőknél, ami összhangban van a kutatás első hipotézisével) nemi szerepkategóriába tartozik, ami azt jelenti, hogy a nők 40%-a a legkevésbé hatékony, míg 32%-a a legoptimálisabb nemi szereptípussal rendelkezik (Wood, 2007). A szereptartalmak vizsgálatának eredményei arra utalnak, hogy ma már a nők kívánatosnak tartják, ha mind a feminin, mind a maszkulin vonások megtalálhatóak legyenek mindkét nemben. Vagyis a jellemző kívánalma nem a nemi szereptől függ, hanem az ítéletet hozó személy tulajdonság-preferenciájától, függetlenül attól, hogy melyik kulturális nemről beszél, ahogy azt jelen kutatás számtalan erős és közepesen erős korrelációs eredményei is sugallják. Ezen eredmények egybecsengnek Szilágyi (2006) véleményével, miszerint a nemi szerepek az utóbbi évtizedekben rendkívül nagy mértékű változásokon mentek keresztül, ahogy ő fogalmaz a nemi szerepek közeledtek egymáshoz és rugalmasabbá, felcserélhetőbbé váltak. Már nehéz elkülöníteni az igazi férfi és az igazi nő jellemző tulajdonságait (157. o.). Szilágyi szerint a hagyományos nemi sztereotípiák már elavultak, és az alternatívák is gyorsan változnak. Az egyedülállók az alábbi jellemzőket tartották fontosabbnak vagy az egyik, vagy a másik nemre nézve, amely felosztásban egyértelműen megmutatkozik a hagyományos szerepfelfogás: 12

15 Nőknél fontosabb: Érzelmekben gazdag Kedves Gondoskodó Gyermekszerető Házias Szépség Szexisség Romantikusság Barátságosság Családi harmóniát teremtő Jó kommunikációs képességgel rendelkező Vonzó Férfiaknál fontosabb: Humor Lélekjelenléte megléte Bátor Magabiztos Rendelkezik egzisztenciával Határozott Anyagi biztonságot teremt Őszinte A párkapcsolatban élőknél is ugyanúgy a hagyományos felosztást találjuk, csak néhány itemben tér el az egyedülállóak eredményeihez képest. Nőknél fontosabb: Szakmai siker Érzelmekben gazdag Magabiztos Gondoskodó Rendelkezik egzisztenciával Csinos Határozott Házias Anyagi biztonságot teremt Szépség Őszinte Szexisség Sportos Jól beosztja pénzt Vonzó Férfiaknál fontosabb: Humor Bátor Intelligencia 13

16 Ha az egyedülállók és a párkapcsolatban élők tulajdonságokra vonatkozó ítéleteit nézzük, akkor 11 esetben van szignifikáns különbség a két csoport között. Az egyedülállók fontosabbnak tartják mind a férfiaknál, mind a nőknél a külső megjelenést (jó megjelenés, jóképű, szép, sportos, vonzó) valamint a barátságosságot, amelyre a szociálpszichológia jelenségeiből az első benyomás fontosságát tartom az egyik legelfogadhatóbb magyarázatnak. A párkapcsolatban élők a férfiaknál a gondoskodást, a gyerekszeretetet, a harmóniateremtést, míg a nőknél a lélekjelenlét és a gyerekszeretet meglétét értékelték fontosabbnak, amely véleményem szerint a családalapítás és családi élet mindennapi feladataiból, illetve a munkamegosztás XXI. századi modelljéből eredhet. Ha a kialakított faktorokat vizsgáljuk meg, az is azt támasztja alá, hogy nincs lényeges különbség az egyedülállók és a párkapcsolatban élők között abban a tekintetben, hogy milyen jellemzőket kezelnek egyformán fontosnak a férfiaknál. Ugyanakkor a nőkre jellemző faktoroknál az egyedülállóknál nem volt kimutatható a család mint különálló faktor, ahogy az a párkapcsolatban élőknél. Véleményem szerint ez abból adódhat, hogy az egyedülállók a párkapcsolat kialakítására (első benyomás az itemek vizsgálatánál), míg a párkapcsolatban élők nagy valószínűséggel a családalapításra, illetve a családi élet fenntartására összpontosítanak akkor, amikor elvárásokat fogalmaznak meg a nemekkel szemben. Ugyanakkor a főkomponens vizsgálattal kapott eredmények részben megcáfolják az előzőeket, mivel ott a férfi jellemzők esetén a család faktorban egyértelműen az egyedülállók adatai mutatják a nagyobb fontosságot (míg a faktorok szerkezete ezt nem mutatta ki). A női jellemzők esetében azonban ez az elemzés is alátámasztja, hogy a külső jegyek, azaz az első benyomás nagyon fontos az egyedülállóknak, míg a párkapcsolatban élőknek nem annyira. Összességében véve, kutatás eredményei ugyan nem igazolták, hogy a nemi szerepekre vonatkozó elvárásokra lényeges hatást gyakorolna a családi állapot, azonban összhangban állnak a szakirodalomban találtakkal. Ahogy H. Sass (1983) is fogalmazott: az elmúlt évszázadban végbemenő makrostrukturális változások hatására jelentős eltolódás figyelhető meg a nemi szerepeket illetően, amely jelen kutatásban is megmutatkozott, hiszen nagy átfedés van a vizsgálatban résztvevő nők férfiakra, illetve nőkre vonatkozó nemi sémáikban, de H. Sass (1983) és a kutatási eredményei abban is összecsengnek, hogy a családon belüli szerepek továbbra is a hagyományos tartalmakat mutatják. 24

17 Felhasznált irodalom Atkinson, R. L, Atkinson R. C., Smith, E. E., Bem, D. J. (1997). Pszichológia. Budapest: Osiris Kiadó. Bajner, M. (2007). Egymás nemében. Budapest: Gondolat Kiadó. Baker, E. H., Sanchez, L. A., Nock, S. L., Wright, J. D. (2009). Convenant Marriage and the Sanctification of Gendered Marital Roles. Journal of Family Issues, 30, Calvo-Salguero, A., García-Martínez, J. M. Á., Monteoliva, A. (2008). Differences Between and Within Genders in Gender Role Orientation According to Age and Level of Education. Sex Roles, 58, Darnyik, A., Márián, R., Szabó, B., Mirnics, Zs., Bagdy, E. (2008). Nemi szerepek vizsgálata a közös Rorschach tartalomelemzése útján egyéni, páros és családi helyzetben. In: Bagdy, E., Mirnics, Zs., Vargha, A. (szerk) Egyén-Pár-Család: Tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztő kutatások köréből. Budapest: Animula Könyvkiadó; H. Sass, J. (1983). Nőies nők és férfias férfiak. Budapest: Akadémia Kiadó. Liste, K. H. (1999). Breast cancer, personality and the feminine role. Patient Education and Counseling, 36, Long, V. O., Martinez, E. A. (1994). Masculinity, feminity and Hyspanic Pofesessional women s self-esteem and self-acceptance. Journal of Counseling & Development, 73, Marsh, H. W., Byrne, (1991). Differentiated additive Androgyny model: relation between masculinity, feminity, and multiple dimensions of self-concept. Journal of Personality and Social Psychology, 5,

18 Olsen, R. N. (2009). Marital status in developing economy: gender, ethnicity and family structure. Applied economics, 41, Quackenbush, R. L. (1987). Sex Roles and Social Perception. Human Relations, 40, Szilágyi, V. (2006). Szexuálpszichológia. Budapest: Medicina Könyvkiadó; Tóth, L. (1996). Bevezetés. In: Tóth, L. (szerk) A szex. Szociológiai és társadalomtörténet Szöveggyűjtemény I. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó; Wood, G. W. (2007). Nemek, hazugságok és sztereotípiák. Debrecen: Hajja & Fiai Könyvkiadó 26

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

KISNÉMET MÓNIKA. E-mail: monavilag@indamail.hu. SZTE BTK Pszichológiai Intézet. 2008-2009 tavaszi szemeszter

KISNÉMET MÓNIKA. E-mail: monavilag@indamail.hu. SZTE BTK Pszichológiai Intézet. 2008-2009 tavaszi szemeszter A FUNKCIONÁLIS MEDDŐSÉG ÉS A NŐIESSÉG ÉRZELMI HULLÁMVASÚTJA KISNÉMET MÓNIKA E-mail: monavilag@indamail.hu SZTE BTK Pszichológiai Intézet MŰHELYMUNKA Személyiségpszichológia 2008-2009 tavaszi szemeszter

Részletesebben

A partnerek közötti jövedelem-eloszlás és a szubjektív jóllét kapcsolata

A partnerek közötti jövedelem-eloszlás és a szubjektív jóllét kapcsolata A partnerek közötti jövedelem-eloszlás és a szubjektív jóllét kapcsolata Hajdu Gábor 1,2 Hajdu Tamás 3 1 Szociológiai Intézet, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 2 MTA-ELTE Peripato Kutatócsoport 3

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE Készítette: Szabó Orsolya 2012. június 22. A témaválasztás indoklása - Saját élmény, tapasztalat

Részletesebben

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása.

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. Árgyelán Anikó-Kriston Pálma SZTE-BTK Pszichológia a.ancsa27@gmail.com 2012 Összefoglalás Serdülők és egyetemisták:

Részletesebben

Miért nincs több nő a magyar politikában?

Miért nincs több nő a magyar politikában? Miért nincs több nő a magyar politikában? Vezetői összefoglaló A párton belüli támogatás hiánya és a családi kötelezettségek okozta időhiány ez a két fő oka a nők alacsony parlamenti arányának az Integrity

Részletesebben

STATISZTIKA. András hármas. Éva ötös. Nóri négyes. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ANNA BÉLA CILI 0,5 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM.

STATISZTIKA. András hármas. Éva ötös. Nóri négyes. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ANNA BÉLA CILI 0,5 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM. STATISZTIKA 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM. ANNA BÉLA CILI András hármas. Béla Az átlag 3,5! kettes. Éva ötös. Nóri négyes. 1 mérés: dolgokhoz valamely szabály alapján szám rendelése

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Lakatos Enikő¹, ², Balog Piroska¹ ¹Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest ²Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Pongrácz Tiborné: Demográfiai magatartás és a családi értékek változása

Pongrácz Tiborné: Demográfiai magatartás és a családi értékek változása Pongrácz Tiborné: Demográfiai magatartás és a családi értékek változása HELYZETKÉP 50 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet MTA, 2014. január 20. 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 A teljes első női házasságkötési

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása (In: Balogh-Bóta-Dávid-Páskuné: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához,

Részletesebben

Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN

Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN (Babbie) 1. Konceptualizáció 2. Operacionalizálás 3. Mérés 4. Adatfeldolgozás 5. Elemzés 6. Felhasználás KUTATÁS LÉPÉSEI 1. Konceptualizáció 2. Operacionalizálás

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

Önnek hány gyermeke van? Bevallott és elfelejtett gyermekek egyazon adatfelvételen belül 3-12 év távlatában

Önnek hány gyermeke van? Bevallott és elfelejtett gyermekek egyazon adatfelvételen belül 3-12 év távlatában Önnek hány gyermeke van? Bevallott és elfelejtett gyermekek egyazon adatfelvételen belül 3-12 év távlatában Makay Zsuzsanna Fókuszban a család konferencia, Pécs, 2015. május 14-15. Bevezetés Statisztikai

Részletesebben

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság kutatás 1960-as évek: mai értelemben vett boldogság kutatások kezdete 1980-as évek: szubjektív jóllét fogalma 1990-es

Részletesebben

Centura Szövegértés Teszt

Centura Szövegértés Teszt Centura Szövegértés Teszt Megbízhatósági vizsgálata Tesztfejlesztők: Megbízhatósági vizsgálatot végezte: Copyright tulajdonos: Bóka Ferenc, Németh Bernadett, Selmeci Gábor Bodor Andrea Centura Kft. Dátum:

Részletesebben

Az önértékelés szerepe a továbbtanulási döntésekben

Az önértékelés szerepe a továbbtanulási döntésekben Közmunka, külföldi munkavállalás és a magyar munkaerőpiac 2014. november 28., Szirák, Hotel Kastély Keller Tamás Az önértékelés szerepe a továbbtanulási döntésekben A munka az OTKA PD-105976-os számú poszt-doktori

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Pedagógusdinasztiák létjogosultsága pedagógus karrierpályák tükrében Magyarországon

Pedagógusdinasztiák létjogosultsága pedagógus karrierpályák tükrében Magyarországon Pedagógusdinasztiák létjogosultsága pedagógus karrierpályák tükrében Magyarországon Tanulmányom a pedagógusdinasztiák vizsgálatára koncentrál. 1 A tanulmányom elején olyan kérdésekre keresem a választ,

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Varianciaanalízis 4/24/12

Varianciaanalízis 4/24/12 1. Feladat Egy póker kártya keverő gép a kártyákat random módon választja ki. A vizsgálatban 1600 választott kártya színei az alábbi gyakorisággal fordultak elő. Vizsgáljuk meg, hogy a kártyák kiválasztása

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

V. Gyakorisági táblázatok elemzése

V. Gyakorisági táblázatok elemzése V. Gyakorisági táblázatok elemzése Tartalom Diszkrét változók és eloszlásuk Gyakorisági táblázatok Populációk összehasonlítása diszkrét változók segítségével Diszkrét változók kapcsolatvizsgálata Példák

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

Társadalmi nem gender és egészségmagatartás. Dr. Csörsz Ilona

Társadalmi nem gender és egészségmagatartás. Dr. Csörsz Ilona Társadalmi nem gender és egészségmagatartás Dr. Csörsz Ilona Gender és egészségmagatartás Az orvosi és magatartástudományi szakirodalom a férfiak és nők egészséggel, betegséggel halálozással kapcsolatos

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Egy oktatási intézmény életében különös jelentőséggel bírnak az egyetemi nyílt napok, hiszen ez kiváló lehetőség arra, hogy

Részletesebben

Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása

Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása Készítette: Szabó Ágnes logopédus hallgató; ELTE Bárczi

Részletesebben

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Rohr Adél PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola KSH Népességtudományi Kutatóintézet Fókuszban

Részletesebben

Magyar Családterápiás Egyesület XXVII. Vándorgyűlése Keszthely, 2013. április 5. Tóth Olga, MTA TK Szociológiai Intézet

Magyar Családterápiás Egyesület XXVII. Vándorgyűlése Keszthely, 2013. április 5. Tóth Olga, MTA TK Szociológiai Intézet Magyar Családterápiás Egyesület XXVII. Vándorgyűlése Keszthely, 2013. április 5. A gazda pedig mond egy szives jó estét, Leül, hogy nyugassza eltörődött testét, Homlokát letörli porlepett ingével: Mélyre

Részletesebben

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség 8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség Az IALS kutatás során felmerült egyik kulcskérdés az alapkészségeknek az egyéb készségekhez, mint például az Információs

Részletesebben

Párkapcsolati preferenciák és humor

Párkapcsolati preferenciák és humor Párkapcsolati preferenciák és humor Az önértékelés és a kötődési típus szerepe Tisljár Roland SZTE Pszichológiai Intézet, Szeged Evolúciós Pszichológiai Kutatócsoport, Pécs Párkapcsolati mechanizmusok

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

A párkapcsolati instabilitást meghatározó tényezők

A párkapcsolati instabilitást meghatározó tényezők párkapcsolati instabilitást meghatározó tényezők ilinszki ttila pilinszki.attila@public.semmelweis-univ.hu MSZT konferencia, 2013. október 27. Társadalmi csereelmélet (Lewis-Spanier, 1979) a kapcsolat

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Migrációval kapcsolatos attitűdök nemzetközi összehasonlításban.

Migrációval kapcsolatos attitűdök nemzetközi összehasonlításban. Gerő Márton Messing Vera Ságvári Bence (MTA TK SZI) Migrációval kapcsolatos attitűdök nemzetközi összehasonlításban. A European Social Survey 2015-ös (R7) felvételének előzetes eredményei Globális migrációs

Részletesebben

A lovassportban versenyzők szakágak, nemek és életkor szerinti elemzése

A lovassportban versenyzők szakágak, nemek és életkor szerinti elemzése Bardóczky Veronika A lovassportban versenyzők szakágak, nemek és életkor szerinti elemzése 2015. március 25. Tartalom 1. Összefoglaló... 1 2. Módszertan... 2 3. Eredmények... 4 3.1. Díjlovaglás... 4 3.2.

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

Érettségi előtt álló fiatalok hosszú távú céljai

Érettségi előtt álló fiatalok hosszú távú céljai Gebauer Ferenc Hajdú Endre Érettségi előtt álló fiatalok hosszú távú céljai Bevezető Jóllehet, a jövőre irányuló elképzelésekhez, fejlődési tendenciákhoz kapcsolódó személyiségtényezők igen nagy jelentőségűek

Részletesebben

Z Generáció - MeGeneráció

Z Generáció - MeGeneráció Z Generáció - MeGeneráció Kökönyei Gyöngyi 1, Urbán Róbert 1, Örkényi Ágota 2,3, Költő András 2,3, Zsiros Emese 2, Kertész Krisztián 2, Németh Ágnes 2, Demetrovics Zsolt 1 1 ELTE Pszichológiai Intézet

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems)

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Christina Schwenck, Angelika Gensthaler Marcel Romanos Christine M. Freitag, Wolfgang Schneider, Regina

Részletesebben

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24.

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24. A család mint érték értékteremtő család Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus 2010. november 24. A család mint érték A magyar társadalom a családot és

Részletesebben

A szabadidő értékszociológiai meghatározottsága a campusok világában. Bocsi Veronika DE GyFK.

A szabadidő értékszociológiai meghatározottsága a campusok világában. Bocsi Veronika DE GyFK. A szabadidő értékszociológiai meghatározottsága a campusok világában Bocsi Veronika DE GyFK bocsiveron@gmail.com Az előadás vázlata Elméleti keretek, kapcsolódó kutatások Kutatás bemutatása, hipotézisek

Részletesebben

A mindennapos testnevelés szubjektív helyzete az észak-alföldi régió tanulóinak körében

A mindennapos testnevelés szubjektív helyzete az észak-alföldi régió tanulóinak körében Fintor Gábor Debreceni Egyetem, Nevelés-és Művelődéstudományi Doktori Program A mindennapos testnevelés szubjektív helyzete az észak-alföldi régió tanulóinak körében Fiatal Sporttudósok IV. Országos Konferenciája

Részletesebben

Nemparametrikus tesztek. 2014. december 3.

Nemparametrikus tesztek. 2014. december 3. Nemparametrikus tesztek 2014. december 3. Nemparametrikus módszerek Alkalmazásuk: nominális adatok (gyakoriságok) esetén, ordinális adatok esetén, metrikus adatok esetén (intervallum és arányskála), ha

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Korreláció és lineáris regresszió

Korreláció és lineáris regresszió Korreláció és lineáris regresszió Két folytonos változó közötti összefüggés vizsgálata Szűcs Mónika SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Orvosi Fizika és Statisztika I. előadás 2016.11.02.

Részletesebben

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság mértéke fókuszban a nők, a romák és az LMBT-emberek

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság mértéke fókuszban a nők, a romák és az LMBT-emberek TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság mértéke fókuszban a nők, a romák és az LMBT-emberek

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 9 IX. ROBUsZTUs statisztika 1. ROBUsZTUssÁG Az eddig kidolgozott módszerek főleg olyanok voltak, amelyek valamilyen értelemben optimálisak,

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

Apaság és a második párkapcsolat kialakítása Franciaországban, Norvégiában és Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig

Apaság és a második párkapcsolat kialakítása Franciaországban, Norvégiában és Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig Apaság és a második párkapcsolat kialakítása Franciaországban, Norvégiában és Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig Murinkó Lívia KSH Népességtudományi Kutatóintézet Szalma Ivett Swiss Centre of

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA ALAPJAI című digitális tananyag

SZOCIOLÓGIA ALAPJAI című digitális tananyag TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 SZOCIOLÓGIA ALAPJAI című digitális tananyag Előadó: Szilágyi Tamás A SZOCIOLÓGIA ELMÉLETÉNEK KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE A társadalomról és magáról az emberről már az ókori

Részletesebben

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap:

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap: Kommunikáció Telefon: 522 000/ 1989 mellék Mobil: 06 30 297 86 56 E-mail: langer.katalin@gtk.szie.hu Honlap: www.marketing.szie.hu ww.doktori.hu Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet t 2037sz. szoba

Részletesebben

Abban a farmerba nem mehetsz színházba. A (bvn) variabilitásának vizsgálata a BUSZI tesz9eladataiban

Abban a farmerba nem mehetsz színházba. A (bvn) variabilitásának vizsgálata a BUSZI tesz9eladataiban Abban a farmerba nem mehetsz színházba. A (bvn) variabilitásának vizsgálata a BUSZI tesz9eladataiban Mátyus Kinga, Bokor Julianna IV. AlkalmazoD NyelvészeG Doktorandusz Konferencia Budapest, 2010. február

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable Vélemények A munka törvénykönyvének módosításáról 2011. szeptember Nobody s Unpredictable Módszertani áttekintés A kutatást végezte: Ipsos Média-, Vélemény és Piackutató Zrt. Mintanagyság: 800 fő Mintavétel

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Változás SPSS állomány neve: Budapest, 2002.

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Változás SPSS állomány neve: Budapest, 2002. TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA Változás 2002 SPSS állomány neve: F54 Budapest, 2002. Változás 2002 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI ELOSZLÁSOKKAL...

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Szociálpszichológia I.

Szociálpszichológia I. Szociálpszichológia I. BTPS241BA Bernáth Ágnes 1. A szociálpszichológiai kutatás történeti előzményei (a szociálpszichológia definíciója; történeti áramlatok és aktuális témák a szociálpszichológiában;

Részletesebben

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Prof. Dr. Németh Erzsébet Mit jelent a pénzügyi a) Nemzetközi kutatások: banki termékek ismertsége,

Részletesebben

IV. Változók és csoportok összehasonlítása

IV. Változók és csoportok összehasonlítása IV. Változók és csoportok összehasonlítása Tartalom Összetartozó és független minták Csoportosító változók Két összetartozó minta összehasonlítása Két független minta összehasonlítása Több független minta

Részletesebben

SZEMÉLYÉSZLELÉS. 1. Fizikai észlelés. 2. Szociális észlelés (rejtett minőségekre irányul)

SZEMÉLYÉSZLELÉS. 1. Fizikai észlelés. 2. Szociális észlelés (rejtett minőségekre irányul) SZEMÉLYÉSZLELÉS 1. Fizikai észlelés 2. Szociális észlelés (rejtett minőségekre irányul) A személyészlelés pontossága - 1 Arckifejezés értékelése érzelemkeltő helyzetekben exponált fényképek alapján: alapérzelmeket

Részletesebben

A magyarországi nonprofit szektorban dolgozók motivációjára káros hatások értékelésének elemzése többváltozós statisztikai módszerekkel

A magyarországi nonprofit szektorban dolgozók motivációjára káros hatások értékelésének elemzése többváltozós statisztikai módszerekkel A magyarországi nonprofit szektorban dolgozók motivációjára káros hatások értékelésének elemzése többváltozós statisztikai módszerekkel Kovács Máté PhD hallgató (komoaek.pte) Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA

BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA Jean Piaget Dr. Szabó Attila A pszichológiai fejlődés alapkérdései Milyen kölcsönhatás létezik a biológiai tényezők és a környezeti hatások között a fejlődésben? Folyamatos-e

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A TANULÓI EREDMÉNYESSÉG HÁTTÉRTÉNYEZŐI

A TANULÓI EREDMÉNYESSÉG HÁTTÉRTÉNYEZŐI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A TANULÓI EREDMÉNYESSÉG HÁTTÉRTÉNYEZŐI Ercsei Kálmán Szemerszki Marianna ONK, Debrecen 2014. november 6 8. Az előadás

Részletesebben

TANTÁRGYLAP. 2.6. Kiértékelés típusa

TANTÁRGYLAP. 2.6. Kiértékelés típusa TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet / Tanszék Közigazgatási és Közszolgálati

Részletesebben

NEMI SZTEREOTÍPIÁK, NEMI IDEOLÓGIÁK ÉS KARRIER ASPIRÁCIÓK

NEMI SZTEREOTÍPIÁK, NEMI IDEOLÓGIÁK ÉS KARRIER ASPIRÁCIÓK kovács mónika: nemi sztereotípiák... 99 NEMI SZTEREOTÍPIÁK, NEMI IDEOLÓGIÁK ÉS KARRIER ASPIRÁCIÓK A szociálpszichológiai kutatások ellentmondanak azoknak az elképzeléseknek, melyek szerint biológia neme

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Dr. Láng András. Dr. Láng András Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://pszichologia.pte.hu) Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT

Dr. Láng András. Dr. Láng András Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://pszichologia.pte.hu) Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT Dr. Láng András Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT Pszichológia Intézet 7624 Pécs Ifjúság u. 6. Iroda: B 308 Tel: +36 72 501516 E-mail: andraslang@hotmail.com [1] OKTATÁS Fejlődéslélektani műhelymunka (BA) TAT

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Párkapcsolati stabilitás és minõség egy országos kutatás tükrében

Párkapcsolati stabilitás és minõség egy országos kutatás tükrében PILINSZKI ATTILA PILINSZKI ATTILA Párkapcsolati stabilitás és minõség egy országos kutatás tükrében A család intézményének felgyorsult változásait láthatjuk az utóbbi néhány évtizedben, amely többek között

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár NAPPALI KÖVETELMÉNYEK Inkluzív nevelés - attitűdformálás CGB 2003 Meghirdetés féléve 4,5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában

Részletesebben

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának iránya az elmúlt 50 évben A politikai, gazdasági és társadalmi változások következtében

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével Taskó Tünde Anna Tartalom Előzmények Az alulteljesítés fogalma A metakogníció fogalma A metakogníció és tanulás A KATT kérdőív bemutatása Az alulteljesítés

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

Sportoló nők és az agresszió. Gadanecz Péter Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Pszichológia Tanszék

Sportoló nők és az agresszió. Gadanecz Péter Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Pszichológia Tanszék Sportoló nők és az agresszió Gadanecz Péter Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Pszichológia Tanszék Agyunk evolúciós programozottsága Nemi szerepek Állatvilág: pl. főemlősök domináns

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10. SPSS állomány neve: Budapest, október

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10. SPSS állomány neve: Budapest, október TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10 SPSS állomány neve: F56 Budapest, 2002. október OMNIBUSZ 2002/10 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Dr. Budavári Ágota ECP 1 Életvitel, veszélyeztetettség Válási gyakoriság Balesetező hajlam Munkanélküliség, hajléktalanság Kriminális cselekmény

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

Kultúraváltozó Társadalmi kategóriánként változó kultúra

Kultúraváltozó Társadalmi kategóriánként változó kultúra XII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Reál- és humántudományok Kolozsvár, 2009 Kultúraváltozó Társadalmi kategóriánként változó kultúra Vezető tanár: Dr. Veres Valér egyetemi docens, Babeş-Bolyai

Részletesebben

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Módszertan Kutatásunk ezerfős mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben