NAPJAINK NEMI SZEREPEI A NŐK TÜKRÉBEN KISNÉMET MÓNIKA. SZTE BTK Pszichológiai Intézet tavaszi szemeszter

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAPJAINK NEMI SZEREPEI A NŐK TÜKRÉBEN KISNÉMET MÓNIKA. E-mail: monavilag@indamail.hu. SZTE BTK Pszichológiai Intézet. 2008-2009 tavaszi szemeszter"

Átírás

1 NAPJAINK NEMI SZEREPEI A NŐK TÜKRÉBEN KISNÉMET MÓNIKA SZTE BTK Pszichológiai Intézet MŰHELYMUNKA Szociálpszichológia tavaszi szemeszter

2 Összefoglaló Mivel a társadalmi normák, köztük a nemi szerepek szabályozzák a nemeknek a társadalomban betöltendő feladatait, és a társadalom által számukra biztosított lehetőségeket, így a nemi sztereotípiák a pszichológia kutatások egyik igen fontos területe. Jelen kutatás azt vizsgálta, hogy a családi állapot (egyedülálló vagy párkapcsolatban élő) befolyásolja-e a nők nemi szerep-kategóriáját, illetve az ő elvárásaikat a nemekkel szemben. A vizsgálatban 70 egyedülálló és 90 párkapcsolatban élő nő vett részt. A kutatás hipotézisei ugyan nem igazolódtak, azonban az eredmények összhangban vannak más kutatások eredményeivel, miszerint bár a nemi szerepek közelednek egymáshoz, a családon belüli szereptartalmak még mindig a hagyományos felfogást tükrözik. Kulcsszavak: nemi szerepek, társadalmi nemek, feminin, maszkulin, szereptartalmak Plágium nyilatkozat: A plágium szabályokat ismerem, és dolgozatomban azokat betartottam. Kisnémet Mónika, Budapest, május 15.

3 Napjaink nemi szerepei a nők tükrében A nemi szerepekkel kapcsolatos tudás már egy igen korai életszakaszban a birtokunkba kerül. Születésüket követően a gyermekek fejlődésük során elsajátítják annak biztos érzését, hogy ők fiúk vagy lányok, azaz megszerzik nemi azonosságtudatukat. A nemi identitás kialakulása mellett azonban el kell sajátítaniuk a kultúra által az adott nemhez megfelelőnek tartott viselkedések és tulajdonságok tárházát is (Atkinson, Atkinson, Smith és Bem, 1997, 87. o.). A nemhez igazodás tehát az a folyamat, ahogy az egyén magáévá teszi a nemi szerepeket, azaz azokat a magatartásmódokat, attitűdöket, amelyeket a kultúra, a társadalom nőiesnek vagy férfiasnak tart. A két nem szocializációja azonban a születéstől fogva különbségeket mutat, mivel a gyermekek a kulturális minták függvényében, nemüktől függően már a kezdetektől eltérő válaszokat, viselkedési megerősítéseket kapnak szüleiktől (Darnyik, Márián, Szabó, Mirnics és Bagdy, 2008). Pszichológiai (szocializációs), biológiai (érési), valamint gazdasági-társadalmi (kulturális) folyamatok hatására minden emberben kialakul egy-egy séma a nemi szerepekre, hiszen amint kimondjuk, hogy nő vagy férfi, rögtön megjelenik két fogalom, két reprezentáció, amelyek biológiailag, anatómiailag és személyiségbeli, valamint viselkedésbeli különbözőségeket is mutatnak (H. Sass, 1983). Ezek a sztereotípiák sémák, absztrakt kognitív reprezentációk általában túláltalánosítottak, és feltételezésekhez vezetnek egy adott embercsoportra (a nemi sztereotípiák esetében a nőkre, illetve a férfiakra) nézve az ő viselkedésüket, személyiségüket és testi jegyeiket illetően (Atkinson et al., 1997). A tipikus hagyományos sztereotípiák szerint a nők viselkedése passzív, szeretetteljes, érzékeny, a szociális kapcsolatokban támogató empatikus, melegszívű viszonyulás, veszély- és stresszhelyzetben pedig szorongó, és szexualitásában valamint a nyílt agresszió kifejezését illetően nagyobb mértékben elfojtó, míg a férfiak magatartása kontrolláló, független, asszertív, domináns és versengő (Darnyik et al., 2008, 185. o.). Mivel a nemi szerepek kialakulása számos tényező együttes hatásától függ, felmerül a kérdés, hogy a nemi szerepek reprezentáció mennyire állandóak (pl.: időben, kultúrától függően). H. Sass (1983) szerint az elmúlt 150 évben végbemenő makrostrukturális változások (tulajdonviszony, gazdasági- és foglalkoztatási struktúra nők tömeges munkavállalása, vásárlási szokások, osztályszerkezet, stb.) hatására jelentős átalakulás figyelhető meg a nemi szerepeket illetően, bár bevallja, hogy a kutatások azt támasztják alá, a 1

4 családon belüli szerepek továbbra is makacsul kitartanak a hagyományos szereptartalmak mellett. Hetherington és Parke (2005, id. Darnyik et al., 2008, 185. o.) szerint a nemi sztereotípiákat illetően kisebb különbségek ugyan megfigyelhetőek, azonban gyakorlatilag a világ valamennyi országában hasonló sémák érvényesek. Hetherington és Parke véleményének függvényében felmerül a kérdés, hogy a társadalmi nem akkor létezik-e vagy sem, hiszen a világban számos különböző társadalmi, gazdasági szerkezetet, illetve igen változatos kulturális környezetet találunk. Vagy esetleg a globalizációs hatások miatt tűntek el azok a szociokulturális különbségek, amelyek a társadalmi-nemi szerepkülönbségeket okozták? Vitathatatlan, hogy az elmúlt 200 évben drámai változások történtek mind társadalmi, gazdasági, kulturális, technológiai értelemben, így kedvelt területe a kutatásoknak a nemi szerepek, illetve sztereotípiák vizsgálata. Napjaink nemi szerepeit vizsgáló kutatásai kétféle megközelítésből, a biológiai és a társadalmi nemekből indulnak ki (Bajner, 2007; Tóth, 1996). A biológiai megközelítés a nemeket az elsődleges-, másodlagos-, illetve harmadlagos nemi jellegek alapján különbözteti meg, míg a társadalmi a nemek közötti pszichológia, társadalmi és kulturális eltérésekből indul ki, és a feminin, valamint a maszkulin jellegeket vizsgálja (Bajner, 2007; Sugihara és Katsurada, 1999; Tóth, 1996). A biológiai megközelítés általában a hagyományos társadalmi munkamegosztást támogatja, míg a kulturális a nemek egyenjogúságát és a szocializációs folyamatoknak a szerepek kialakulásában betöltött hangsúlyát állítja a középpontba. Bajner (2007) szerint a nemi sztereotípiákat jól kifejezik a nemekhez gyakran kapcsolt jelzők, amelyek egyértelműen köthetők a nemi szerepekhez. Wood (2007) utal a nemi szerepsztereotípiák dichotóm jellegére, miszerint ezek a sémák tulajdonképpen társított tulajdonságok, amelyek kétpólusú kategóriák összekapcsolásával jönnek létre. Azt az ítélethozatalt, hogy valakit igazán nőiesnek vagy férfiasnak címkézzünk azaz az egyén beleillik-e az adott nemi sztereotípiába egy mindent vagy semmit elven működő összefüggő hiedelemcsoport szabályozza. Ezzel szemben Bem (1974 id Wood, 2007) elmélete szerint a nemeket három lencsén keresztül szemléljük: ezek a biológiai esszencializmus (a reprodukcióból eredő különbségek), az androcentrizmus (férfiközpontúság) és a nemi polarizáció (kétpólusosság). Ezen három szűrőn keresztül 2

5 hozzuk meg ítéleteinket, amelyek a tulajdonságokat nemi sémákká szervezi, s amely döntés tükrözi az ítélethozó nemiséggel kapcsolatos attitűdjét (Wood, 2007). Bem (1974 id Wood, 2007) szerint a nőiesség és a férfiasság nem egy skála két végpontja, hanem két folytonos dimenzió (a maszkulinitás és a femininitás). A dimenziókban felvett értékek alapján négy csoportba lehet osztani az embereket, amely alapján eltérések figyelhetők meg az attitűdök, illetve viselkedést illetően. A négy típus a következő: Férfias: gyenge feminin és erős maszkulin jelleg Nőies: erős feminin és gyenge maszkulin jelleg Androgün: erős feminin és erős maszkulin jelleg Nem differenciált: gyenge feminin és gyenge maszkulin jelleg A társadalmi nemi szerepek különbségeit számos tényező függvényében vizsgálták, mint például az életkor, a végzettség, a családi állapot, a nemzetiség, a vallási hovatartozás, az önelfogadás, az önbecsülés, a kontroll helye vagy az énkép. Calvo-Salguero, García-Martínez és Monteoliva (2008) kutatásukban az összefüggéseket vizsgálták a kor, a végzettség és a társadalmi nem tekintetében. Eredményeik azt támasztják alá, hogy szignifikáns különbség van feminin jelleg és a végzettség esetében, valamint mind a feminin, mind a maszkulin jelleget illetően a éves nőknél, míg a férfiaknál egyik esetben sem. Szerintük ez azzal magyarázható, hogy feminin társadalmakban a nemi szerepeket illetően nincs különbség a nemeknél. Marsh és Bryne (1991) kutatásuk során több olyan modellt teszteltek, amelyek a társadalmi nemi jelleget írták le (Spence, 1984, és Bem, 1974, adrogün elmélete, Kohlberg, 1966, sex-típus elmélete; Cook, 1985, maszkulin modellje és Hall és Taylor, 1985, egyensúlyinteraktív modellje). Kutatásuk célja az volt, hogy az énkép és a társadalmi nemi jelleg összefüggéseit teszteljék a modellek tükrében. Azt találták, hogy az énkép szoros összefüggésben áll a nemi jelleggel, de a feminin, illetve maszkulin vonások az énkép más és más területeire vannak hatással. Long és Martinez (1994) kutatásuk során azt találták, hogy a dolgozó spanyol nőknél a maszkulinitás szignifikánsan magasabb, míg az önelfogadás szignifikánsan alacsonyabb értéket mutatott más nemzetiségű dolgozó nőkhöz képest. A családi állapot tükrében idén Baker, Sanchez, Nock és Wright (2009) tette közzé kutatásaik eredményeit a házastársi nemi szerepről, amelyet a családi állapot (vallásos vagy polgári házastársi kapcsolatban élők), illetve vallási hovatartozás függvényében vizsgáltak. Olsen (2009) pedig Trinidadban és Tobagóban vizsgálta a nemi szerepekről való 3

6 vélekedéseket annak fényében, hogy házastársi (egy vagy több feleség), élettársi kapcsolatban él-e a személy vagy egyedülálló. Baker és munkatársainak eredményei alapján úgy tűnik, hogy a vallásos alapú házasságban élők elutasítják az Istennek által elrendelt aláfölérendeltségi szereposztást és egy hibrid házasságról alkotott sémájuk van, amely magában foglalja a tradíciókat és az egyenlőséget is, míg a nem vallásos házasságoknál sokkal jobban előtérbe helyeződik az individualizmus értéke. Olsen eredményei pedig azt támasztják alá, hogy az, ki milyen családi állapotot valószínűsít magának, nagymértékben függ a családi szerkezettől, a családi anyagi helyzetétől, az iskolai végzettségtől és a nemtől. Tóth (1996) szerint a társadalmi nem kérdése megkerülhetetlen minden társadalomtudomány számára, mivel a társadalom működését többek között a normák, szerepek szabályozzák, illetve biztosítják, így a nemeknek a társadalomban betöltendő feladatait, és a társadalom által számukra biztosított lehetőségeket is befolyásolják ezek a normák, azon belül a nemi szerepek is. Wood (2007) utal arra, hogy a férfiasság és a nőiesség minősége, tartalma élethelyzettől, szerepektől függően változó, ahogy ő mondja: a határok a legjobb esetben is elmosódottak, messze nem élesek, inkább olyan, mint egy impresszionista festmény ugyanaz az ember a férfias és nőies viselkedés kicsit más formáit produkálja különböző időkben és körülmények között (61. o.). A fenti kutatások és modellek fényében úgy vélem, hogy a nemi szerepekről, sztereotípiákról való vélekedést számos tényező befolyásolja. Az egyik ilyen lényeges faktor az élettapasztalat, az életvitel, azaz annak összessége, milyen értékeket hozunk otthonról és milyen tapasztalatokat élünk meg az élet során. Így az életkor előrehaladtával annak tükrében, hogy egyedülállóként vagy párkapcsolatban élve szerzi az egyén a tapasztalatait, eltérés lesz a társadalmi nemet érintő sémákban. Jelen kutatás célja, hogy megvizsgálja a év közötti nők nemi szerepekre vonatkozó kognitív reprezentációit, vagyis azon fogalmakat, amelyek aktiválódnak, ha kimondják, hogy nő vagy férfi, még mielőtt differenciálnák a két sztereotípiát élethelyzettől vagy szerepektől függően. Kutatásom során arra keresem a választ, hogy a nemi szerepek készletében van-e eltérés attól függően, hogy a válaszadó nők párkapcsolatban élnek vagy egyedülállók. Hipotéziseim: Az egyedülálló nők szignifikánsan magasabb pontszámot érnek el a Bem-skála maszkulin dimenziójában, mint a párkapcsolatban élő nők. 4

7 Az egyedülállók sokkal tradicionálisabban fogják fel a férfi és a női szerepeket, mint a kapcsolatban élők, tehát a mérőeszközben szereplő hagyományos jellemzőkre szignifikánsan magasabb értékeket adnak. Módszerek Résztvevők A kutatásban budapesti, Pest megyei és kecskeméti, év közötti nők vettek részt. Az alanyok 43,8%-a (70 fő) egyedülálló és 56,3%-a (90 fő) párkapcsolatban élő személy, akik hozzáférés alapú, illetve hólabda mintavétellel kerültek kiválasztásra. A vizsgálati személyek átlagéletkora 34,47 (s=5,463; egyedülállók átlagéletkor 34,03, s=5,626; párkapcsolatban élők átlagéletkora 34,82, s=5,339). A megkérdezettek 50,6%-a gyermektelen volt (53,1% (43 nő) egyedülálló és 46,9% (38 nő) kapcsolatban élő). A vizsgálati személyeknek több, mint a fele (53,7%) felsőfokú végzettséggel rendelkezett. Az iskolázottság megoszlását az 1. számú táblázat mutatja. % (teljes mintán belül) Általános iskola Szakmunkás képző Szakközép Gimnázium Főiskola Egyetem Egyedülálló 1,3 5 6,3 8,1 15,6 7,5 Párkapcsolatban élő 1,3 3,8 9,9 10,6 24,4 6,2 Összes 2,6 8,8 16,2 18, ,7 1. számú táblázat: A vizsgálati személyek iskolai végzettségének megoszlása a kapcsolat/egyedülállóság függvényében. A táblázat megmutatja az egyedülállók és a párkapcsolatban élők iskolai végzettségének a teljes mintához viszonyított százalékos megoszlását. Eszközök A kutatásnál egy már előzetesen kifejlesztett kérdőívet, illetve egy mások kutatása alapján saját magam által készített kérdőívet is felhasználtam. A válaszadók nemi szereptípusainak meghatározására a Bem-féle Nemi Szerep Kérdőívet (1974 id. Quackenbush, 1987) használtam fel, amely jelen kutatás kérdőívében a második rész. A nemi szereptartalmak vizsgálatához egy általam elkészített, 30 azonos tételt tartalmazó kérdőívet használtam, amely a kutatási kérdőív első és harmadik része. A kettébontás oka, hogy a két nemmel szemben támasztott elvárások közé késleltetést alkalmazzak, az emlékezeti, illetve összehasonlítási kognitív folyamatok kontrollálása érdekében. A szereptartalmak mérésénél a válaszadók minden tételt egy 7-fokozatú Likert-skálán értékelnek annak függvényében, hogy 5

8 az adott jellemzőt lényegesnek tartják-e egy férfinél vagy egy nőnél. A 30 tulajdonság kiválasztása több kutatás figyelembevételével történt. A kutatás kérdőívét az 1. számú melléklet, a Bem-féle Nemi Szerep Kérdőív bemutatását a 2. számú melléklet, míg a szereptartalmak vizsgálatának általam alkalmazott módszerét megalapozó vizsgálatokat a 3. számú melléklet tartalmazza. A vizsgálat leírása A nyomtatott kérdőíveket részben egy budapesti óvodában elérhető anyukák és alkalmazottak, részben egy kecskeméti iskola tanárnői kapták meg és töltötték ki, illetve elektronikusan kényelmi mintavétellel elérhető személyekhez juttattam el a kérdőívet, amelyet kitöltve ben vagy faxon küldtek vissza a válaszadók. Eredmények A válaszadók nemi szereptípusai A Bem-féle nemi szerep két dimenziójának, a feminitásnak és a maszkulinitásnak, független mintás t-próba hipotézisvizsgálattal való elemzése nem mutatott szignifikáns különbséget a párkapcsolatban élők és az egyedülállók csoportjai között. Maszkulinitás: (t(158)=1,310; p=0,655), ahol az egyedülállók átlagértéke 4,52 (s=0,927), a párkapcsolatban élők átlagértéke 4,33 (s=0,833), és a feminitás: (t(158)=-0,484; p=0,629), ahol az egyedülállók átlagértéke 4,82 (s=0,655), a párkapcsolatban élők átlagértéke pedig 4,87 (s= 0,544). A Bem-féle nemi szereptípusokat illetően a vizsgálati személyek 40%-a differenciálatlan, akiknek 60%-a párkapcsolatban él, 28%-a feminin típus és 32%-a fele-fele arányban maszkulin vagy androgén típus. A nemi szereptípusokat illetően egy kivételével nem volt szignifikáns különbség kimutatható az egyedülállók és a kapcsolatban élők között. Az egyetlen kivétel az androgén típus volt (t(110,838)=-2,601; p=0,011), ahol az egyedülállók szignifikánsan magasabb értékeket értek el (egyedülállók átlagértéke 0,6857 s=1,269; párkapcsolatban élők átlagértéke 0,2333 s=0,808). Az adatok elemzését független mintás t- próba hipotézisvizsgálattal végeztem el. 6

9 Feminin Maszkulin Androgén Differenciálatlan Összes Egyedülállók 10% (15) 6,6% (10) 10,6% (16) 15,9% (24) 43% (65) Kapcsolatban élők 18,5% (28) 9,2% (14) 4,6% (7) 24,5% (37) 57% (86) Összes 28,5% (43) 15,9% (24) 15,2% (23) 40,5% (61) 100% (151) 2. számú táblázat: A vizsgálati személyek nemi szereptípusainak a mintában való százalékos (és darabszámos) megoszlása. A nemi szereptartalmak A tulajdonságlista 30 tételének egyenkénti elemzését páros mintás t-próba hipotézisvizsgálattal végeztem el annak érdekében, hogy van-e különbség a jellemzők nemenkénti megítélésében családi állapottól függően, illetve függetlenmintás t-próbával, hogy van-e szignifikáns különbség a jellemzők értékelésében szintén családi állapottól függően. Az egyedülállók csoportját elemezve 20 (3. számú táblázat), míg a párkapcsolatban élőknél 19 (4. számú táblázat) jellemzőnél volt szignifikáns különbség abban a tekintetben, hogy férfiaknál vagy nőknél értékelték fontosabbnak az adott jellemzőt. A két csoport ítéletében 11 esetben volt szignifikáns különbség (5. számú táblázat). Fontosabb Átlagérték férfi Szórás férfi Átlagérték nő Szórás nő t-érték (df=69) p Érzelmekben gazdag Nők 6,03 1,129 6,44 0,911-3,628 0,001 Humor Férfiak 5,91 1,151 5,56 1,39 2,532 0,014 Kedves Nők 5,87 1,191 6,19 0,839-2,396 0,019 Gondoskodó Nők 5,79 1,329 6,39 0,967-3,892 0,000 Van lélekjelenléte Férfiak 5,76 1,301 5,33 1,613 2,684 0,009 Bátor Férfiak 5,47 1,401 4,59 1,518 4,583 0,000 Gyermekszerető Nők 5,97 1,494 6,37 1,182-2,509 0,014 Magabiztos Férfiak 6,16 1,044 5,64 1,362 3,094 0,003 Rendelkezik egzisztenciával Férfiak 5,60 1,609 5,14 1,032 2,672 0,009 Határozott Férfiak 6,09 1,032 5,53 1,316 3,329 0,001 Házimunkában segít/házias Nők 4,74 1,612 5,91 1,294-5,346 0,000 Anyagi biztonságot teremt Férfiak 5,77 1,466 4,73 1,801 4,855 0,000 Jóképű/szép Nők 4,54 1,369 5,27 1,329-4,444 0,000 Szexi Nők 4,76 1,469 5,5 1,316-3,967 0,000 Őszinte Férfiak 6,47 1,032 6,21 0,961 2,177 0,033 Romantikus Nők 4,99 1,469 5,27 1,215-2,216 0,000 Barátságos Nők 5,80 1,137 6,14 0,767-2,603 0,011 Harmóniát teremt Nők 5,67 1,622 6,36 1,274-4,261 0,000 Jó kommunikációs képesség Nők 5,76 1,29 6 1,063-2,096 0,040 Vonzó Nők 5,34 1,361 5,94 1,166-3,826 0, számú táblázat: Azon 20 jellemző statisztikai adatai, amelyeknél szignifikáns különbség volt a férfiakra, illetve a nőkre vonatkozó itemek értékelése miszerint mennyire tartják fontosnak az adott jellemzőt az adott nemre között az egyedülállók mintájában. 7

10 Fontosabb Átlagérték férfi Szórás férfi Átlagérték nő Szórás nő t-érték (df=89) p Érzelmekben gazdag Nők 6,12 1,015 6,54 0,639-5,144 0,000 Humor Férfiak 5,77 1,102 5,53 1,124 2,176 0,032 Gondoskodó Nők 6,18 0,955 6,52 0,691-3,969 0,000 Bátor Férfiak 5,31 1,167 4,4 1,261 6,194 0,000 Jó megjelenés/csinos Nők 4,73 1,159 5,51 1,019-5,979 0,000 Intelligens Férfiak 6,27 0,716 5,99 0,727 3,928 0,000 Szakmailag sikeres Férfiak 5,41 1,131 4,99 1,166 3,217 0,002 Magabiztos Férfiak 5,91 0,956 5,59 1,016 2,705 0,008 Rendelkezik egzisztenciával Férfiak 5,20 1,283 4,74 1,232 3,261 0,002 Határozott Férfiak 5,93 0,909 5,42 1,19 3,729 0,000 Házimunkában segít/házias Nők 4,79 1,345 6,18 1,012-7,49 0,000 Anyagi biztonságot teremt Férfiak 5,94 1,032 4,44 1,246 9,481 0,000 Jóképű/szép Nők 4,01 1,232 4,87 1,192-6,356 0,000 Szexi Nők 4,53 1,274 5,23 1,29-4,792 0,000 Jól beosztja a pénzt Nők 5,72 1,2 6,04 1,038-2,705 0,008 Őszinte Férfiak 6,56 0,795 6,32 0,805 2,176 0,032 Sportos Férfiak 4,41 1,483 3,69 1,26 4,155 0,000 Romantikus Nők 4,87 1,22 5,22 1,279-2,543 0,013 Vonzó Nők 5,16 1,235 5,56 1,092-3,052 0, számú táblázat: Azon 19 jellemző statisztikai adatai, amelyeknél szignifikáns különbség volt a férfiakra, illetve a nőkre vonatkozó itemek értékelése miszerint mennyire tartják fontosnak az adott jellemzőt az adott nemre között a párkapcsolatban élők mintájában. Fontosabb Átlagérték Szórás Átlagérték Szórás t-érték p df párkapcsola párkapcsola egyedülállóak egyedülállóak tban tban Gondoskodó férfi Párkapcsolatban élők 5,79 1,329 6,18 0,955-2,085 0, ,508 Jó megjelenés férfi Egyedülállók 5,14 1,219 4,73 1,159 2,167 0, Gyerekszerető férfi Párkapcsolatban élők 5,97 1,494 6,59 0,701-3,195 0,002 92,588 Jóképű férfi Egyedülállók 4,54 1,369 4,01 1,232 2,546 0, ,133 Harmóniát teremtő férfi Párkapcsolatban élők 5,67 1,622 6,48 0,877-3,755 0,000 99,956 Lélekjelenlét nő Párkapcsolatban élők 5,33 1,613 5,81 1,037-2,177 0, ,605 Gyerekszerető nő Párkapcsolatban élők 6,37 1,182 6,71 0,604-2,193 0,031 96,811 Szép nő Egyedülállók 5,27 1,329 4,87 1,192 2,026 0, Sportos nő Egyedülállók 4,34 1,35 3,69 1,26 3,156 0, Barátságos nő Egyedülállók 6,14 0,767 5,8 0,914 2,522 0, Vonzó nő Egyedülállók 5,94 1,166 5,56 1,092 2,161 0, számú táblázat: Azon 11 jellemző statisztikai adatai, amelyeknél szignifikáns különbség volt a párkapcsolatban élők illetve az egyedülállók ítéletében miszerint mennyire tartják fontosnak az adott jellemzőt. A jellemzők korrelációit abban a tekintetben, hogy a válaszadók az adott tulajdonságot fontosnak tartották-e, mindkét nem esetén a 6. számú táblázat ábrázolja. 8

11 Egyedülállók Párkapcsolatban élők Érzelmileg gazdag 0,58 0,64 Jó humorú 0,58 0,58 Figyelmes 0,57 0,28 Kedves 0,46 0,60 Gondoskodó 0,40 0,54 Van lélekjelenléte 0,60 0,47 Bátor 0,55 0,34 Jó megjelenésű/csinos 0,59 0,36 Intelligens 0,69 0,57 Szakmailag sikeres 0,61 0,41 Gyermekszerető 0,52 0,22 Megértő 0,41 0,36 Magabiztos 0,36 0,34 Rendelkezik egzisztenciával 0,57 0,45 Határozott 0,31 0,26 Politikában jártas 0,72 0,66 Segít a házimunkában/házias 0,22-0,10 Anyagi biztonságot teremt 0,41 0,14 Jóképű/szép 0,48 0,45 Szexi 0,37 0,42 Jól beosztja pénzt 0,47 0,50 Őszinte 0,51 0,19 Sportos alkat 0,59 0,29 Romantikus 0,69 0,47 Jó szerető 0,78 0,62 Barátságos 0,38 0,43 Vidám 0,52 0,57 Családi harmóniát biztosít 0,59 0,43 Jó kommunikációs képesség 0,68 0,49 Vonzó 0,47 0,44 Erős korreláció Közepes korreláció Gyenge korreláció 6. számú táblázat: a vizsgálati személyek véleménye lineáris korrelációs értékének bemutatása a két nemet illetően családi állapot szerint. Faktoranalízissel elemezve az adatokat, megvizsgáltam egyrészről, hogy van-e eltérés a szereptartalmak struktúrájában családi állapottól függően, másrészről főkomponenseket kialakítva a női, illetve férfi szerepekre, mutat-e valamilyen eltérést a két csoport (egyedülállók és kapcsolatban élők) között. Az alábbi táblázatok bemutatják a szereptartalmakat lefedő faktorokat (a faktorsúlyokat a 4. számú melléklet tartalmazza): 1. faktor 2. faktor 3. faktor 4. faktor 5. faktor Feminin tulajdonságok Külső jegyek Család Szociális készségek Maszkulin tulajdonságok Figyelmes Jó megjelenés Gyermekszerető Érzelmileg gazdag Van lélekjelenléte Kedves Szakmailag sikeres Rendelkezik egzisztenciával Humoros Bátor Gondoskodó Jóképű Házimunkában segít Intelligens Magabiztos Megértő Szexi Anyagi biztonságot teremt Jó szerető Határozott Őszinte Sportos Jól beosztja a pénzt Politikában jártas Barátságos Vonzó Romantikus Jó kommunikációs készség Vidám Harmóniát teremt 7. számú táblázat: Az egyedülállók mintájában beazonosított, férfijellemzőkre vonatkozó faktorok. 9

12 1. faktor 2. faktor 3. faktor 4. faktor Feminin tulajdonságok Külső jegyek Szociális készségek Maszkulin tulajdonságok Érzelmileg gazdag Csinos Humoros Bátor Figyelmes Szép Van lélekjelenléte Szakmailag siekeres Kedves Szexi Intelligens Magabiztos Gondoskodó Jó szerető Jól beosztja a pénzt Rendelkezik egzisztenciával Gyermekszerető Vidám Őszinte Határozott Megértő Vonzó Jó kommunikációs képesség Politikában jártas Házias Anyagi biztonságot teremt Romantikus Sportos Barátságos Harmóniát teremt 8. számú táblázat: Az egyedülállók mintájában beazonosított, a női jellemzőkre vonatkozó faktorok. Az egyedülállók válaszai alapján a férfijellemzőkre 5 (feminin jegyek, maszkulin jegyek azaz a hagyományos megközelítésből eredő jelzők külső megjelenés, családi élettel összefüggő jelzők és a szociális készségeket adó vonások), míg a nőiekre 4 faktort találtam. A női vonásoknál a férfiaknál családnak címkézett faktor nem volt beazonosítható, hanem ezen itemek a feminin, illetve a szociális készségek faktoraiba találhatóak meg. 1. faktor 2. faktor 3. faktor 4. faktor 5. faktor Feminin tulajdonságok Külső jegyek Család Szociális készségek Maszkulin tulajdonságok Érzelmileg gazdag Jó megjelenésű Szakmailag sikeres Humoros Van lélekjelenléte Figyelmes Jóképű Anyagi biztonságot teremet Segít a házimunkában Bátor Kedves Szexi Jól beosztja a pénzt Jó szerető Intelligens Gondoskodó Sportos Barátságos Magabiztos Gyermekszerető Vonzó Vidám Rendelkezik egzisztenciával Megértő Határozott Őszinte Politikában jártas Romantikus Jó kommunikációs képesség Harmóniát teremt 9. számú táblázat: A párkapcsolatban élők mintájában beazonosított, férfijellemzőkre vonatkozó faktorok. 1. faktor 2. faktor 3. faktor 4. faktor 5. faktor Ézelmi élet tulajdonságai Külső jegyek Család Feminin szociális készségek Maszkulin tulajdonságok Érzelmileg gazdag Csinos Gondoskodó Kedves Van lélekjelenléte Humoros Szép Gyermekszerető Megértő Bátor Figyelmes Szexi Házias Őszinte Intelligens Romantikus Jó szerető Harmóniát teremt Barátságos Szakmailag sikeres Vonzó Vidám Magabiztos Rendelkezik egzisztenciával Határozott Politikában jártas Anyagi biztonságot teremt Jól beosztja a pénzt Sportos Jó kommunikációs képesség 10. számú táblázat: A párkapcsolatban élők mintájában beazonosított, női jellemzőkre vonatkozó faktorok. A párkapcsolatban élőknél mind a férfi, mind a női jellemzőkre 5 faktort lehetett beazonosítani, annyi különbséggel, hogy nőkre vonatkozó feminin jelzők jobban szétváltak, úgy, mint érzelmi életet vagy szociális készségeket lefedő tulajdonságok. 10

13 1. faktor 2. faktor 3. faktor 4. faktor 5. faktor Feminin tulajdonságok Külső jegyek Család Szociális készségek Maszkulin tulajdonságok Érzelmileg gazdag Jó megjelenésű Gondoskodó Humoros Bátor Figyelmes Jóképű Gyermekszerető Van lélekjelenléte Intelligens Kedves Szexi Segít a házimunkában Őszinte Szakmailag sikeres Megértő Sportos Anyagi biztonságot teremt Jó szerető Magabiztos Vonzó Jól beosztja a pénzt Barátságos Rendelkezik egzisztenciával Romantikus Vidám Határozott Harmóniát teremt Jó kommunikációs készség Politikában jártas 11. számú táblázat: A vizsgálati személyek teljes mintájában beazonosított faktorok a férfijellemzőkre vonatkozóan 1. faktor 2. faktor 3. faktor 4. faktor Feminin tulajdonságok Külső jegyek Szociális készségek Maszkulin tulajdonságok Érzelmileg gazdag Csinos Humoros Bátor Figyelmes Szép Van lélekjelenléte Szakmailag sikeres Kedves Szexi Intelligens Magabiztos Gondoskodó Jó szerető Őszinte Rendelkezik egzisztenciával Gyermekszerető Vonzó Vidám Határozott Megértő Jó kommunikációs képességek Politikában jártas Házias Anyagi biztonságot teremt Romantikus Jól beosztja a pénzt Barátságos Sportos Harmóniát teremt 12. számú táblázat: A vizsgálati személyek teljes mintájában beazonosított faktorok a női jellemzőkre vonatkozóan A teljes mintát megvizsgálva ugyanazt kaptam, mint az egyedülállók mintájában, miszerint a család faktora nem kimutatható a nőkre nézve (a férfiaknál idetartozó itemek szintén a feminin, illetve a szociális készségek faktoraiban találhatóak meg). Főkomponens vizsgálattal a férfiakra jellemző itemekből kialakított 5 faktort független mintás t-próba hipotézisvizsgálattal elemezve egy faktorban, a családban találtam szignifikáns különbséget családi állapottól függően (t(105,321)=-2,023; p=0,046), ahol az egyedülállók átlagértéke 0,191 (s=1,244), a párkapcsolatban élők átlagértéke 0,148 (s= 0,733). A nőkre jellemző faktorok esetén is csak az egyikben volt szignifikáns különbség a két csoport között, mégpedig a külső megjelenésben (t(158)=2,182; p=0,031), ahol az egyedülállók átlagértéke 0,193 (s=1,053), a párkapcsolatban élők átlagértéke pedig -0,150 (s=0,935). Megvitatás A kutatás hipotézisei, miszerint az egyedülálló nők szignifikánsan magasabb pontszámot érnek el a Bem-skála maszkulin dimenziójában, mint a párkapcsolatban élő nők, 11

14 valamint hogy az egyedülállók sokkal tradicionálisabban fogják fel a férfi és a női szerepeket, mint a kapcsolatban élők, nem igazolódtak. A Bem-féle nemi szerep két dimenziójának, a feminitásnak és a maszkulinitásnak, vizsgálata nem mutatott szignifikáns különbséget a párkapcsolatban élők és az egyedülállók között. Azonban érdekes eredményt hozott a kutatás a Bem-féle nemi szerepkategóriák két kitűntetett típusát, a differenciálatlant és az androgént illetően. Bem szerint (1974, id. Wood, 2007) az androgén a legalkalmazkodóbb típus, mivel ez a típus egyszerre nagyon nőies és nagyon férfias is, így a legjobb nemi szereppel rendelkezik, ahhoz, hogy az élet különböző területein érvényesüljön, illetve megőrizze pszichológiai egészségét, míg a differenciálatlan pont az androgén ellentétje (Bem, 1974, id Liste, 1999,). A vizsgálati személyek 40%-a differenciálatlan (ezen belül az alanyok 60%-a párkapcsolatban él), és 32%-a androgén (kétszer annyi található az egyedülállóknál, mint a párkapcsolatban élőknél, ami összhangban van a kutatás első hipotézisével) nemi szerepkategóriába tartozik, ami azt jelenti, hogy a nők 40%-a a legkevésbé hatékony, míg 32%-a a legoptimálisabb nemi szereptípussal rendelkezik (Wood, 2007). A szereptartalmak vizsgálatának eredményei arra utalnak, hogy ma már a nők kívánatosnak tartják, ha mind a feminin, mind a maszkulin vonások megtalálhatóak legyenek mindkét nemben. Vagyis a jellemző kívánalma nem a nemi szereptől függ, hanem az ítéletet hozó személy tulajdonság-preferenciájától, függetlenül attól, hogy melyik kulturális nemről beszél, ahogy azt jelen kutatás számtalan erős és közepesen erős korrelációs eredményei is sugallják. Ezen eredmények egybecsengnek Szilágyi (2006) véleményével, miszerint a nemi szerepek az utóbbi évtizedekben rendkívül nagy mértékű változásokon mentek keresztül, ahogy ő fogalmaz a nemi szerepek közeledtek egymáshoz és rugalmasabbá, felcserélhetőbbé váltak. Már nehéz elkülöníteni az igazi férfi és az igazi nő jellemző tulajdonságait (157. o.). Szilágyi szerint a hagyományos nemi sztereotípiák már elavultak, és az alternatívák is gyorsan változnak. Az egyedülállók az alábbi jellemzőket tartották fontosabbnak vagy az egyik, vagy a másik nemre nézve, amely felosztásban egyértelműen megmutatkozik a hagyományos szerepfelfogás: 12

15 Nőknél fontosabb: Érzelmekben gazdag Kedves Gondoskodó Gyermekszerető Házias Szépség Szexisség Romantikusság Barátságosság Családi harmóniát teremtő Jó kommunikációs képességgel rendelkező Vonzó Férfiaknál fontosabb: Humor Lélekjelenléte megléte Bátor Magabiztos Rendelkezik egzisztenciával Határozott Anyagi biztonságot teremt Őszinte A párkapcsolatban élőknél is ugyanúgy a hagyományos felosztást találjuk, csak néhány itemben tér el az egyedülállóak eredményeihez képest. Nőknél fontosabb: Szakmai siker Érzelmekben gazdag Magabiztos Gondoskodó Rendelkezik egzisztenciával Csinos Határozott Házias Anyagi biztonságot teremt Szépség Őszinte Szexisség Sportos Jól beosztja pénzt Vonzó Férfiaknál fontosabb: Humor Bátor Intelligencia 13

16 Ha az egyedülállók és a párkapcsolatban élők tulajdonságokra vonatkozó ítéleteit nézzük, akkor 11 esetben van szignifikáns különbség a két csoport között. Az egyedülállók fontosabbnak tartják mind a férfiaknál, mind a nőknél a külső megjelenést (jó megjelenés, jóképű, szép, sportos, vonzó) valamint a barátságosságot, amelyre a szociálpszichológia jelenségeiből az első benyomás fontosságát tartom az egyik legelfogadhatóbb magyarázatnak. A párkapcsolatban élők a férfiaknál a gondoskodást, a gyerekszeretetet, a harmóniateremtést, míg a nőknél a lélekjelenlét és a gyerekszeretet meglétét értékelték fontosabbnak, amely véleményem szerint a családalapítás és családi élet mindennapi feladataiból, illetve a munkamegosztás XXI. századi modelljéből eredhet. Ha a kialakított faktorokat vizsgáljuk meg, az is azt támasztja alá, hogy nincs lényeges különbség az egyedülállók és a párkapcsolatban élők között abban a tekintetben, hogy milyen jellemzőket kezelnek egyformán fontosnak a férfiaknál. Ugyanakkor a nőkre jellemző faktoroknál az egyedülállóknál nem volt kimutatható a család mint különálló faktor, ahogy az a párkapcsolatban élőknél. Véleményem szerint ez abból adódhat, hogy az egyedülállók a párkapcsolat kialakítására (első benyomás az itemek vizsgálatánál), míg a párkapcsolatban élők nagy valószínűséggel a családalapításra, illetve a családi élet fenntartására összpontosítanak akkor, amikor elvárásokat fogalmaznak meg a nemekkel szemben. Ugyanakkor a főkomponens vizsgálattal kapott eredmények részben megcáfolják az előzőeket, mivel ott a férfi jellemzők esetén a család faktorban egyértelműen az egyedülállók adatai mutatják a nagyobb fontosságot (míg a faktorok szerkezete ezt nem mutatta ki). A női jellemzők esetében azonban ez az elemzés is alátámasztja, hogy a külső jegyek, azaz az első benyomás nagyon fontos az egyedülállóknak, míg a párkapcsolatban élőknek nem annyira. Összességében véve, kutatás eredményei ugyan nem igazolták, hogy a nemi szerepekre vonatkozó elvárásokra lényeges hatást gyakorolna a családi állapot, azonban összhangban állnak a szakirodalomban találtakkal. Ahogy H. Sass (1983) is fogalmazott: az elmúlt évszázadban végbemenő makrostrukturális változások hatására jelentős eltolódás figyelhető meg a nemi szerepeket illetően, amely jelen kutatásban is megmutatkozott, hiszen nagy átfedés van a vizsgálatban résztvevő nők férfiakra, illetve nőkre vonatkozó nemi sémáikban, de H. Sass (1983) és a kutatási eredményei abban is összecsengnek, hogy a családon belüli szerepek továbbra is a hagyományos tartalmakat mutatják. 24

17 Felhasznált irodalom Atkinson, R. L, Atkinson R. C., Smith, E. E., Bem, D. J. (1997). Pszichológia. Budapest: Osiris Kiadó. Bajner, M. (2007). Egymás nemében. Budapest: Gondolat Kiadó. Baker, E. H., Sanchez, L. A., Nock, S. L., Wright, J. D. (2009). Convenant Marriage and the Sanctification of Gendered Marital Roles. Journal of Family Issues, 30, Calvo-Salguero, A., García-Martínez, J. M. Á., Monteoliva, A. (2008). Differences Between and Within Genders in Gender Role Orientation According to Age and Level of Education. Sex Roles, 58, Darnyik, A., Márián, R., Szabó, B., Mirnics, Zs., Bagdy, E. (2008). Nemi szerepek vizsgálata a közös Rorschach tartalomelemzése útján egyéni, páros és családi helyzetben. In: Bagdy, E., Mirnics, Zs., Vargha, A. (szerk) Egyén-Pár-Család: Tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztő kutatások köréből. Budapest: Animula Könyvkiadó; H. Sass, J. (1983). Nőies nők és férfias férfiak. Budapest: Akadémia Kiadó. Liste, K. H. (1999). Breast cancer, personality and the feminine role. Patient Education and Counseling, 36, Long, V. O., Martinez, E. A. (1994). Masculinity, feminity and Hyspanic Pofesessional women s self-esteem and self-acceptance. Journal of Counseling & Development, 73, Marsh, H. W., Byrne, (1991). Differentiated additive Androgyny model: relation between masculinity, feminity, and multiple dimensions of self-concept. Journal of Personality and Social Psychology, 5,

18 Olsen, R. N. (2009). Marital status in developing economy: gender, ethnicity and family structure. Applied economics, 41, Quackenbush, R. L. (1987). Sex Roles and Social Perception. Human Relations, 40, Szilágyi, V. (2006). Szexuálpszichológia. Budapest: Medicina Könyvkiadó; Tóth, L. (1996). Bevezetés. In: Tóth, L. (szerk) A szex. Szociológiai és társadalomtörténet Szöveggyűjtemény I. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó; Wood, G. W. (2007). Nemek, hazugságok és sztereotípiák. Debrecen: Hajja & Fiai Könyvkiadó 26

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Varianciaanalízis 4/24/12

Varianciaanalízis 4/24/12 1. Feladat Egy póker kártya keverő gép a kártyákat random módon választja ki. A vizsgálatban 1600 választott kártya színei az alábbi gyakorisággal fordultak elő. Vizsgáljuk meg, hogy a kártyák kiválasztása

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

STATISZTIKA. András hármas. Éva ötös. Nóri négyes. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ANNA BÉLA CILI 0,5 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM.

STATISZTIKA. András hármas. Éva ötös. Nóri négyes. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ANNA BÉLA CILI 0,5 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM. STATISZTIKA 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM. ANNA BÉLA CILI András hármas. Béla Az átlag 3,5! kettes. Éva ötös. Nóri négyes. 1 mérés: dolgokhoz valamely szabály alapján szám rendelése

Részletesebben

Érettségi előtt álló fiatalok hosszú távú céljai

Érettségi előtt álló fiatalok hosszú távú céljai Gebauer Ferenc Hajdú Endre Érettségi előtt álló fiatalok hosszú távú céljai Bevezető Jóllehet, a jövőre irányuló elképzelésekhez, fejlődési tendenciákhoz kapcsolódó személyiségtényezők igen nagy jelentőségűek

Részletesebben

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása.

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. Árgyelán Anikó-Kriston Pálma SZTE-BTK Pszichológia a.ancsa27@gmail.com 2012 Összefoglalás Serdülők és egyetemisták:

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Egy oktatási intézmény életében különös jelentőséggel bírnak az egyetemi nyílt napok, hiszen ez kiváló lehetőség arra, hogy

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Apaság és a második párkapcsolat kialakítása Franciaországban, Norvégiában és Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig

Apaság és a második párkapcsolat kialakítása Franciaországban, Norvégiában és Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig Apaság és a második párkapcsolat kialakítása Franciaországban, Norvégiában és Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig Murinkó Lívia KSH Népességtudományi Kutatóintézet Szalma Ivett Swiss Centre of

Részletesebben

4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta)

4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta) 4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta) Az 1999. évi TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálat a társas kapcsolatok feltérképezésére az 1985-ös Egyesült Államok-béli általános társadalmi felmérésben

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Etikai Kollégiumának

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Etikai Kollégiumának A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Etikai Kollégiumának A hajléktalan betegek ápolói (szakdolgozói) ellátásának legfontosabb etikai kérdései tárgyában kialakított 1/2009. számú állásfoglalásának

Részletesebben

Szociálpszichológia I.

Szociálpszichológia I. Szociálpszichológia I. BTPS241BA Bernáth Ágnes 1. A szociálpszichológiai kutatás történeti előzményei (a szociálpszichológia definíciója; történeti áramlatok és aktuális témák a szociálpszichológiában;

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems)

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Christina Schwenck, Angelika Gensthaler Marcel Romanos Christine M. Freitag, Wolfgang Schneider, Regina

Részletesebben

A lovassportban versenyzők szakágak, nemek és életkor szerinti elemzése

A lovassportban versenyzők szakágak, nemek és életkor szerinti elemzése Bardóczky Veronika A lovassportban versenyzők szakágak, nemek és életkor szerinti elemzése 2015. március 25. Tartalom 1. Összefoglaló... 1 2. Módszertan... 2 3. Eredmények... 4 3.1. Díjlovaglás... 4 3.2.

Részletesebben

Szemléletváltás a női szexuális zavarok megítélésében és terápiájában. dr. Lukács Eszter magánpraxis

Szemléletváltás a női szexuális zavarok megítélésében és terápiájában. dr. Lukács Eszter magánpraxis Szemléletváltás a női szexuális zavarok megítélésében és terápiájában dr. Lukács Eszter magánpraxis Problémák a szexuális válaszciklus hagyományos, lineáris modelljével (avagy a férfi szexualitás Prokrusztész

Részletesebben

10.2. A szülők iskolázottsága és a fiatalok készségei közötti kapcsolat

10.2. A szülők iskolázottsága és a fiatalok készségei közötti kapcsolat 10.2. A szülők iskolázottsága és a fiatalok készségei közötti kapcsolat Ez a fejezet a szülők iskolai végzettségének az ALL kutatásban részt vevő fiatalok készség szintjére gyakorolt hatását vizsgálja.

Részletesebben

Az Együttható Egyesület által tartott rendkívüli szülői értekezlet értékekelése elégedettségi kérdőív alapján

Az Együttható Egyesület által tartott rendkívüli szülői értekezlet értékekelése elégedettségi kérdőív alapján Az Együttható Egyesület által tartott rendkívüli szülői értekezlet értékekelése elégedettségi kérdőív alapján Populáció: Liszt Ferenc Általános Iskolában szülői N: 47 fő Mintavétel: önkényes, nem reprezentatív

Részletesebben

Miskolc három városrészének kriminálgeográfiai vizsgálata a magyarországi és az Európai Uniós folyamatok aspektusából

Miskolc három városrészének kriminálgeográfiai vizsgálata a magyarországi és az Európai Uniós folyamatok aspektusából Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép Európájában Nemzetközi Földrajzi Konferencia Beregszász (Kárpátalja, Ukrajna), 2012. március 29 30. Siskáné Dr. Szilasi Beáta Piskóti Zsuzsa egyetemi

Részletesebben

Szükségletek és személyiség

Szükségletek és személyiség Szükségletek és személyiség (Pszichológia előadás) Az előadás tematikája: 1. A pszichológia fogalma, vizsgáló módszerei 2. Szükségletek, önmegvalósítás, önmegvalósító személy 3. A személyiség fogalma,

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

A hazai vállalkozások bankválasztása és az elmúlt hónapok pénzintézeti csődjei

A hazai vállalkozások bankválasztása és az elmúlt hónapok pénzintézeti csődjei A hazai vállalkozások bankválasztása és az elmúlt hónapok pénzintézeti csődjei 2015. június Elemzésünk azt vizsgálja, hogy a hazai vállalkozók milyen szempontokat tartanak fontosnak egy-egy bank megítélésénél

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Dr. Budavári Ágota ECP 1 Életvitel, veszélyeztetettség Válási gyakoriság Balesetező hajlam Munkanélküliség, hajléktalanság Kriminális cselekmény

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK Szociális alapismeretek középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Napjainkban egyre gyakoribbá válik a diákok körében a külföldi oktatási intézményekben

Napjainkban egyre gyakoribbá válik a diákok körében a külföldi oktatási intézményekben I~ KUTATÁS KÖZBEN Napjainkban egyre gyakoribbá válik a diákok körében a külföldi oktatási intézményekben történő tanulmányok folytatása. A külföldi tanulásnak különös jelentőséget adott hazánk tavalyi

Részletesebben

Győri Lóránt, Mikolai Júlia

Győri Lóránt, Mikolai Júlia És mégis ifjúságkutatás? Közönség és kultúrafogyasztás a Művészetek Völgyében Előadók: Győri Lóránt és Mikolai Júlia Készítette: Antók Péter, Bak Anita, Győri Lóránt, Hordósy Rita, Mikolai Júlia Előzmények

Részletesebben

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban Lukács Péter DEOEC ORFMT A pszichológiában a pszichodiagnosztika alatt a különféle lelki folyamatok egyéni, ill. típusos jellegzetességeinek feltérképezése

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA 2012. szeptember ÖSSZEFOGLALÓ 2 A 18-49 rendszeresen internetezők több mint harmada (37%) rendelkezik okostelefonnal, vagyis a kérdőív definíciója

Részletesebben

Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után

Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után Látos Melinda pszichológus Szegedi Tudományegyetem ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged XVIII. Debreceni Nephrologiai Napok 2013. május

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI 2015.07.07. A téma A kérdésfelvetés és a kutatás bemutatása:

Részletesebben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Németh Ágnes 1, Kertész Krisztián 1, Örkényi Ágota 1, Költő András

Részletesebben

családon belüli erőszak elleni

családon belüli erőszak elleni ábrák családon belüli erőszak elleni tárcaközi kampány a lelki elsősegély telefonszolgálatok hozzájárulása 23. december 1. 24. február 29. 24. A kampányt megelőző, a kampány-időszak, valamint az azt követő

Részletesebben

Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN

Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN (Babbie) 1. Konceptualizáció 2. Operacionalizálás 3. Mérés 4. Adatfeldolgozás 5. Elemzés 6. Felhasználás KUTATÁS LÉPÉSEI 1. Konceptualizáció 2. Operacionalizálás

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama

7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama 7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama A neoklasszikus közgazdasági elmélet szerint a termelés végső értékéhez jobban hozzájáruló egyének számára elvárt a magasabb kereset. Sőt, mi

Részletesebben

A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz

A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz Lőrincz Jenő Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Vázlat Fogalmak, elvek A kardiovaszkuláris kockázatok

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

" JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT " Tartalom

 JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT  Tartalom 1 Tartalom I. A TELJES (MAGYAR ÉS SZERB) MINTA ÖSSZETÉTELE... 3 1. Nemzetiség szerint... 3 2. Az adatfelvétel helyszíne szerint... 4 3. Nemek szerint... 5 II. MAGYAR MINTA ÖSSZETÉTELE... 6 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése Rövid összefoglaló - Összességében elmondható, hogy a fiatalok elégedettek voltak a csoportvezetők teljesítményével, hisz átlagos érékelésük sehol

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat A devianciák értelmezése Társadalomtudományok 1 Tud.ág Kezdete Kutatója Tárgya Módszer Demográfia XVII. sz. közepe John Graunt népesedés statisztika Politikatudomány

Részletesebben

Az Iskola és társadalom kutatás székesfehérvári eredményeinek másodelemzése

Az Iskola és társadalom kutatás székesfehérvári eredményeinek másodelemzése A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 1. jelentés Az középiskolás korú népesség demokráciaismerete és politikai attitűdjeik Az Iskola és társadalom kutatás székesfehérvári

Részletesebben

Abban a farmerba nem mehetsz színházba. A (bvn) variabilitásának vizsgálata a BUSZI tesz9eladataiban

Abban a farmerba nem mehetsz színházba. A (bvn) variabilitásának vizsgálata a BUSZI tesz9eladataiban Abban a farmerba nem mehetsz színházba. A (bvn) variabilitásának vizsgálata a BUSZI tesz9eladataiban Mátyus Kinga, Bokor Julianna IV. AlkalmazoD NyelvészeG Doktorandusz Konferencia Budapest, 2010. február

Részletesebben

Az erkölcsi gondolkodás fejlődése

Az erkölcsi gondolkodás fejlődése Az erkölcsi gondolkodás fejlődése Integrál Pszichológia képzés 2007. Október 14. Ferenczi Szilvia Az erkölcsi gondolkodás Gyerekeknek el kell sajátítaniuk a társadalom erkölcsi normáit, a helyes viselkedés

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Családok, barátok, közösségek a testi, lelki és szociális jóllét kapcsolata városi felnõtt fiatalok körében

Családok, barátok, közösségek a testi, lelki és szociális jóllét kapcsolata városi felnõtt fiatalok körében BUSA CSILLA KESZTYÜS MÁRK FÜZESI ZSUZSANNA TISTYÁN LÁSZLÓ Családok, barátok, közösségek a testi, lelki és szociális jóllét kapcsolata városi felnõtt fiatalok körében Bevezetés A fiatal felnõttek egészségmagatartása

Részletesebben

A demográfiai öregedésről: konvencionális és új mérőeszközökkel Spéder Zsolt

A demográfiai öregedésről: konvencionális és új mérőeszközökkel Spéder Zsolt A demográfiai öregedésről: konvencionális és új mérőeszközökkel Spéder Zsolt Előadás Az öregedés káráról és hasznáról Társadalomtudományok a demográfiai öregedésről Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

Részletesebben

EGY NEVELŐSZÜLŐI KUTATÁS TAPASZTALATAI

EGY NEVELŐSZÜLŐI KUTATÁS TAPASZTALATAI EGY NEVELŐSZÜLŐI KUTATÁS TAPASZTALATAI DARVAS ÁGNES, ELTE TÁTK, GYEREKESÉLY EGYESÜLET Alkalmazkodás és fejlesztés a gyermekvédelemben, 2013. május 23-25., Fővárosi TEGYESZ Konferenciája Az MTA Gyerekprogram

Részletesebben

Házasság és család a 19-20. századi Magyarországon. Őri Péter KSH Népességtudományi Kutatóintézet Pécs, 2015. május 14.

Házasság és család a 19-20. századi Magyarországon. Őri Péter KSH Népességtudományi Kutatóintézet Pécs, 2015. május 14. Házasság és család a 19-20. századi Magyarországon Őri Péter KSH Népességtudományi Kutatóintézet Pécs, 2015. május 14. Család, házasság, háztartás Család: társadalmi intézmény az egyén és környezete között

Részletesebben

A Nő természetrajza, a Férfi fejlődése

A Nő természetrajza, a Férfi fejlődése A Nő természetrajza, a Férfi fejlődése ingyenes e-book segítségül a másik nem megértéséhez életed sikeresebbé tételéhez 1 Az alábbiakban alapvető tudnivalókat olvashatsz arról, milyen fejlődési fázisokon

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Gábor Edina. Mentálhigi. Balogh Judit. 2004. április 26.

Gábor Edina. Mentálhigi. Balogh Judit. 2004. április 26. Gábor Edina Balogh Judit Mentálhigi Munkahely lhigiénés s szervezetek örömteli szerepe az egészs szségfejleszt szervezet? gfejlesztésbensben Jelen és s jövőj 2004. április 26. Magyarország évközi lakosságszáma

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika 2010. Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika A felsőoktatási, továbbképzési és pályakezdési tehetségműhelyek támogatása NTP-OKA-I pályázat része Készítette: Kissné

Részletesebben

1. Bevezető. 2. Zenta Község népessége 2002-ben

1. Bevezető. 2. Zenta Község népessége 2002-ben 1. Bevezető Zenta népességének demográfiai folyamatai nem érthetőek meg Vajdaság demográfiai folyamatai nélkül. Egy községben vagy településen végbemenő demográfiai folyamatokat meghatározó tényezőket

Részletesebben

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata MPT Nagygyűlés Szombathely 2012. június 1. Társadalmi igény A társadalompolitikai

Részletesebben

Tuesday, 22 November 11

Tuesday, 22 November 11 Hogyan befolyásolta az írás a társadalmakat? Humánetológiai perspektívák Csányi Vilmos MTA A Humán viselkedési komplexum három dimenziója I. Szociális viselkedésformák II. Szinkronizációs viselkedési mechanizmusok

Részletesebben

A felnőtté válás Magyarországon

A felnőtté válás Magyarországon A felnőtté válás Magyarországon Murinkó Lívia KSH NKI Helyzetkép 50 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 2014. január 20. Általános megállapítások a felnőtté válással kapcsolatban 1. Kitolódó életesemények,

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Női karrierutak a magyar felsőoktatásban a Bologna folyamat tükrében BORSOS ESZTER-KISS ÁDÁM GERGŐ SZIE EGYRTDI 2014.11.28.

Női karrierutak a magyar felsőoktatásban a Bologna folyamat tükrében BORSOS ESZTER-KISS ÁDÁM GERGŐ SZIE EGYRTDI 2014.11.28. Női karrierutak a magyar felsőoktatásban a Bologna folyamat tükrében BORSOS ESZTER-KISS ÁDÁM GERGŐ SZIE EGYRTDI 2014.11.28. Felsőoktatási körkép Rendszerváltozás utáni expanzió (hallgatói, intézményi oldalról

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola """Magyar-kút"" ÁMK Etyek, Német Nemzetiségi Általános Iskolája, Nemzetiségi Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Könyvtár-közművelődés" 2091 Etyek,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

Pszichometria Szemináriumi dolgozat

Pszichometria Szemináriumi dolgozat Pszichometria Szemináriumi dolgozat 2007-2008. tanév szi félév Temperamentum and Personality Questionnaire pszichometriai mutatóinak vizsgálata Készítette: XXX 1 Reliabilitás és validitás A kérd ívek vizsgálatának

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Segítség az outputok értelmezéséhez

Segítség az outputok értelmezéséhez Tanulni: 10.1-10.3, 10.5, 11.10. Hf: A honlapra feltett falco_exp.zip-ben lévő exploratív elemzések áttanulmányozása, érdekességek, észrevételek kigyűjtése. Segítség az outputok értelmezéséhez Leiro: Leíró

Részletesebben

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről A tantárgy oktatásának a célja: A Pszichológia

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

Krizbai Tímea, Szentes Erzsébet, Horváth Zsófia, Kovács Réka Rozália, Gál Győző Harold

Krizbai Tímea, Szentes Erzsébet, Horváth Zsófia, Kovács Réka Rozália, Gál Győző Harold Krizbai Tímea, Szentes Erzsébet, Horváth Zsófia, Kovács Réka Rozália, Gál Győző Harold Az egészségvédő tényezők szerepe a serdülők egészségtudatos magatartásának alakulásában Bevezetés A kilencvenes évektől

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Ergonómia I.-Termék-ergonómia

Ergonómia I.-Termék-ergonómia A felhasználói kör fogalma, tervezői megközelítések Termék-ergonómia modellje Termékhasználat körülményei környezeti hatások társas, szociális környezet pillanatnyi állapot fizikai kialakítás testméretek,

Részletesebben

Q1 = 1575 eft Me = 2027,7778 eft Q3 = 2526,3158 eft

Q1 = 1575 eft Me = 2027,7778 eft Q3 = 2526,3158 eft Gyak1: b) Mo = 1857,143 eft A kocsma tipikus (leggyakoribb) havi bevétele 1.857.143 Ft. c) Q1 = 1575 eft Me = 2027,7778 eft Q3 = 2526,3158 eft Gyak2: b) X átlag = 35 Mo = 33,33 σ = 11,2909 A = 0,16 Az

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET 1024 Budapest, Buday László u. 1 3 Telefon: (36 1) 345 6320, FAX: (36 1) 345 1115 e-mail: nki@demografia.hu ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI Ezt a címet

Részletesebben

Az Excel táblázatkezelő program használata a matematika és a statisztika tantárgyak oktatásában

Az Excel táblázatkezelő program használata a matematika és a statisztika tantárgyak oktatásában Az Excel táblázatkezelő program használata a matematika és a statisztika tantárgyak oktatásában Hódiné Szél Margit SZTE MGK 1 A XXI. században az informatika rohamos terjedése miatt elengedhetetlen, hogy

Részletesebben