PIACNYITÁST TÁMOGATÓ INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK A MAVIR-BAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PIACNYITÁST TÁMOGATÓ INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK A MAVIR-BAN"

Átírás

1 PIACNYITÁST TÁMOGATÓ INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK A MAVIR-BAN KASZÁS ÁRPÁD A magyar villamosenergia-rendszer január 1-jétôl új modell szerint mûködik, megtörtént az évek óta tervezett piacnyitás. A törvényi elôírásoknak megfelelôen a fogyasztók egy jelentôs csoportjának lehetôsége van arra, hogy kilépjen az eddigi villamosenergia-ellátás keretei közül, az államilag szabályozott árrendszerbôl és közvetlenül szerezze be a számára szükséges villamos energiát (hazai vagy külföldi termelôtôl, kereskedôtôl). Ez az új mûködési rend, amely igazodik az Európai Unió országaiban követett szabályokhoz, igen szoros együttmûködést követel meg a piaci szereplôktôl és a rendszer irányítását végzô MAVIR-tól. A MAVIR szerepe ebben az új mûködési rendben kitüntetett, független rendszerirányítóként az ô feladata a rendszer megbízható mûködésének biztosítása. Ezen túl feladata még a mérlegkörök elszámoláshoz szükséges, az egész rendszerre vonatkozó hiteles adatok összegyûjtése és az érintettekhez történô eljuttatása is. Az új mûködési modell bevezetésében az informatika szerepe kitûntetett. A villamosenergia-rendszer megbízható és a legkisebb költség elvének megfelelô mûködéshez elengedhetetlen a szereplôk közötti gyors adatcsere. A menetrendek bejelentése, jóváhagyása, elszámolás a megkövetelt igen rövid (esetenként néhány órás) határidôkkel, csak megbízható, egymással együttmûködni képes informatikai rendszerekkel képzelhetô el. A továbbiakban azok a MAVIR-ban elvégzett, vagy folyamatban levô informatikai fejlesztések kerülnek bemutatásra, amelyek lehetôvé tették az új mûködési modellre történô zökkenômentes áttérést. Megemlítésre kerül még a megvalósított rendszerek néhány fontosabb paramétere, jellemzôje és a megvalósítás ütemezése. 1. A MAVIR ÚJ FELADATAI A piacnyitásból eredôen számos új feladat jelentkezett a MAVIR-nál, illetve az addig végzett hagyományos feladatok módosultak olyan jelentôs mértékben, hogy azok az informatikai rendszer bôvítését és átalakítását igényelték. Ilyen új, illetve jelentôsen megváltozott feladatok a következôk: n Az együttmûködô villamosenergiarendszer operatív üzemének irányítása (az új szabályozási környezet figyelembe vételével) n Az együttmûködô villamosenergiarendszer üzemének tervezése (az új szabályozásnak megfelelô módon) n Rendszerszintû szolgáltatások tervezése, biztosítása, szabályozása, elszámolása (feszültség és meddôenergia szabályozás, rendszer újraindítás) n A kiegyenlítô (szerzôdött szállítások és a tényleges energiaigény közötti) piac szervezése és mûködtetése n Szabad átviteli (hálózati) kapacitások meghatározása n A tervezett energia szállítási szerzôdések elbírálása, végrehajthatóságának ellenôrzése, esetleges korlátozása (menetrendek jóváhagyása) n A villamosenergia-forgalom, a termelés, az export-import számlázásához szükséges elszámolási mérések elvégzése és bizonylatok kiadása, a piacon szereplôk mérlegkörök számára. n A mennyiségi elszámolások elvégzése az átviteli- és elosztóhálózati villamosenergia-forgalomra, a termelésre, az export, import és tranzit villamos energiára, valamint a közüzemi villamos energiára vonatkozóan. n Információk gyûjtése és publikálása (adatok nyilvános, illetve zárt körben történô megjelenítése) n Információk biztonságos kezelése, illetve archiválása n Hálózat fejlesztési tervek készítése, fejlesztések kezdeményezése (távlati vizsgálatok és elemzések a szûk keresztmetszetek feloldására) n Rendszerszintû kapacitásmérleg készítése n Elkülönített pénzügyi elszámolási rendszer mûködtetése Természetesen az elôzôekben felsorolt MAVIR feladatok elvégzéséhez nem csak az informatikai rendszert kellett bôvíteni, fejleszteni. Szükséges volt a MAVIR szervezetének átalakítása, bôvítése is, illetve a belsô folyamatok módosítása és újak kialakítása, de ezek ismertetése nem ezen leírás feladata. Az informatikai fejlesztéseket igénylô feladatokon túl a MAVIR még számos új feladatkört is ellát. Ilyen például a magyar villamosenergia-rendszer nemzetközi szervezetekben való képviselete a szabályzati biztonságok vezetése stb., de mivel ezeknek nincs közvetlen informatikai vonzata, ezért nem kerültek említésre. 35

2 Üzemirányító rendszer Energiarendszer hálózat erômûvek üzemi irányítók Mérés Mérés Parancs SPECTRUM Új tervezési és erômû-szabályozási fukciók Adatpublikálás (Internet) Elszámolási adatgyûjtô rendszer Adatgyûjtés Feldolgozás Adatgyûjtés Feldolgozás Adatszerver Adattárház Tranzakciók kezelése Rendszerszintû szolg. Kiegyenlítô piac Kiegyenlítô piac elszám. Piaci rendszer Ajánlat Menetrend (Internet) mavirnet Magyarázat Meglevô Új elem Ügyvitel SAP Vállalati ügyviteli és segédrendszer Számla PIACI szereplôk 1. ÁBRA A MAVIR ÚJ INFORMATIKAI RENDSZERÉNEK ARCHITEKTÚRÁJA 2. AZ ÚJ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMA- TIKAI RENDSZER KIALAKÍ- TÁSA A feladatok ismeretében már ben elkezdôdött az új informatikai rendszer tervezése, a piacnyitást követô feladatok megfogalmazása az informatika szempontjából. Elsô lépésként a MAVIR informatikai stratégiáján belül kialakításra került az informatikai rendszer, amelybe illesztve az egyes jelentôsebb és mûködésben is elkülöníthetô részrendszerek meghatározásra kerültek. Ennek legfontosabb eredménye volt a négy alrendszerbôl felépülô architektúra kialakítása, amely egy integrációs adatbázison, adattárházon keresztül kerül összekapcsolásra. Az egyes részrendszerek feladatainak, kapcsolatainak pontos meghatározása elôtt megfogalmazásra kerültek azok az általános elvek, amelyeket a megvalósítás folyamán feltétlen be kellett tartani. Ilyenek például a szabványos adatkapcsolati felületek, az önálló mûködôképesség, biztonsági követelmények és a késôbbi módosításra, fejlesztésre vonatkozó követelmények. A MAVIR informatikai stratégiájának leírása megtalálható az MVM közleményeiben (XXXVIII. évfolyam 3. szám, szeptember). 3. ÚJ INFORMATIKAI RENDSZEREK Ebben a fejezetben annak a három alrendszernek a rövid leírása található, amelyek új eszközként kerültek megvalósításra. Ebbôl kettô, a nyitott piaci funkciók (NIP) és mérésközpont (MKp), jól körülhatárolt feladatokat old meg, míg az adattárháznak, ODS-nek integrációs és adattárolási feladatai az elsôdlegesek NYITOTT PIACI FUNKCIÓK (NIP RENDSZER) A NIP rendszer feladata a nyitott piac mûködéséhez szükséges legfontosabb MAVIR feladatok megvalósítása. Ezen keresztül történik a piac szereplôivel, mérlegkörfelelôsökkel az adatcsere, a menetrendek bejelentése, jóváhagyása, módosítása és a kiegyenlítô energia elszámolása. A rendszer fôbb feladatai: n mérlegkörök kezelése (mérlegkörök azonosítása, jogosultságok kezelése stb.) n menetrendek fogadása, ellenôrzése (mérlegkörök számára elôírt formai és tartalmi követelmények ellenôrzése) n menetrendek összegzése, ellenôrzése, visszaigazolása n diszpécseri utasított-eltérések nyilvántartása, kezelése, elszámolása n szekunder szabályozás és órás igénybevétel elszámolása 36

3 2. ÁBRA TERHELÉSI ADATOK A NIP RENDSZERBEN n menetrendek rendszerszintû ellenôrzése n tartalékok lekötése (primer, szekunder, perces, órás) n kiegyenlítô energia meghatározása (menetrendek és tényleges forgalmak összevetése, a mérlegkörök által igénybe vett kiegyenlítô energiák meghatározása) n tartalékok elszámolása n határmetszéki kapacitásaukció (napi, heti havi, éves idôszakokra) n hálózati szûkkeresztmetszetek miatti újraelosztás n határmetszéki kapacitás igények elszámolása n adategyeztetés, adatszolgáltatás a mérlegkörfelelôsöknek A menetrendek bejelentését két különbözô módon tehetik meg a mérlegkörfelelôsök. Vagy elküldik a menetrendi értékeket MAVIR által definiált fájlformátumban, egy elektronikus levélben a megadott MAVIR címre, vagy közvetlenül beírják a szükséges adatokat, a funkció által (interneten keresztül) biztosított WEB-es felületen. A fájl formátuma megfelel az európai rendszerirányítók által elfogadott szabvány tartalmi és formai követelményeknek. Átmeneti megoldásként az adatok EX- CEL táblázatban is összeállíthatók, az elôírt formátumra történô konvertáláshoz szükséges eszközt a MAVIR biztosítja a piaci szereplôk számára. Távlati cél, illetve javaslat a mérlegkörfelelôsök számára, hogy hozzanak létre saját informatikai eszközt, amely az adatok összeállítását és elôkészítését automatikusan végzi. Ez azért is javasolt, mert az adatok öszszeállítására, küldésére, ellenôrzésére és az esetleges hibák miatti korrekcióra, mind a MAVIR, mind a mérlegkörfelelôsök számára igen rövid idô áll rendelkezésre (néhány óra). A NIP rendszer Compaq PC-kbôl felépített redundáns rendszer. Az adatbázis kezelést ORACLE 9.1 Enterprice, Editor for Windows verzió biztosítja. Az üzemi rendszer mellett leszállításra került egy fejlesztô rendszer is, amely a késôbbi fejlesztésekben, módosításokban nyújt támogatást, valamint oktatási környezetet biztosít. A rendszer legfontosabb kapcsolata az adattárház (ODS) felé megvalósított összeköttetés, de önálló WEB-es felülettel is rendelkezik. A NIP a többi rendszertôl független önálló mûködésre is képes. A rendszer szállítója az ALSTOM cég MÉRÉSKÖZPONT A mérlegkörökre vonatkozó elszámoláshoz, teljesítés igazolások kiadásához szükséges energiaforgalomra vonatkozó adatok összegyûjtéséért, illetve azok szolgáltatásáért a MAVIR felelôs. Ezen feladat támogatására hozta létre a MAVIR a mérésközpontot. Tekintettel az igen nagyszámú mérésre, valamint arra, hogy a mérô- 37

4 3. ÁBRA MENETREND BEJELENTÉSEK ÁLLAPOTA A NIP RENDSZERBEN berendezések jelentôs része az elosztóhálózaton, illetve az alatti hálózatokon helyezkedik el, az adatok gyûjtése két szinten történik. Az alsó szint az elosztó hálózati engedélyesek által üzemeltetett körzeti mérésközpontok szintje. E fölött helyezkedik el a MAVIR mérésközpontja, amely kapcsolatot tart a mérésközpontokkal, illetve közvetlenül lekérdezi az átviteli hálózatra telepített energiamérô berendezéseket. Ezek közé tartoznak a nemzetközi forgalmat regisztráló, kooperációs távvezetékekre telepített mérôk is. Mivel az alsóbb szintû körzeti mérésközpontok kiépítése még nem történt meg, a mérésközpontok közötti automatikus adatcsere nem biztosított, ezért az adatok küldésére átmeneti megoldások, interneten megvalósuló adatcsere került bevezetésre. A mérésközpontok közötti adatcsere XML (Extensible Markup Language) protokoll szerint fog zajlani. Ez a protokoll, illetve a bevezetett szabványos azonosító rendszer teszi majd lehetôvé, hogy a MAVIR mérési központja az érintett külsô (külföldi) rendszerirányítókkal is tudjon adatot cserélni. A MAVIR mérésközpontjainak fôbb funkciói a következôk: n méréspontok azonosítása n mérési adatok gyûjtése (közvetlenül a mérôkbôl, illetve közvetett módon, a körzeti mérésközpontokon keresztül) n a mérôberendezések óráinak szinkronozása n adatok ellenôrzése, hihetôség vizsgálat n adatok feldolgozása összegzése és egyéb számítások (mérlegkörönkénti összegzések, közüzem számítása stb.) n automatikus adatszolgáltatás külsô és belsô rendszerek felé n adatok helyettesítése, adattörténet rögzítése n adatok archiválása n mûködési statisztikák készítése Bár a mérésközpont és a NIP rendszer belsô felépítése, mûködése jelentôsen eltér egymástól, sikerült a mérések azonosítását egységesíteni mindkét rendszerben. Ez az egységesség jelentôs mértékben csökkenti a hibás mûködés, téves kezelés lehetôségét, amely az állandóan változó piac megbízható mûködése szempontjából igen fontos. Az új mérésközpont nem elôzmény nélküli. Hasonló feladatokat látott el a C2000-es energiamérési adatgyûjtô rendszer, amelyet biztonsági okokból az év elsô felében még üzemben maradt. Az elmúlt években ez a rendszer biztosította az MVM és az áramszolgáltató vállalatok, illetve erômûvek közötti elszámoláshoz szükséges mérések összegyûjtését és feldolgozását. Mivel az újonnan megvalósuló mérésközpontokkal kiépítendô adatcserére és az igen bonyolult feldolgozásokra, számításokra a C2000-es rendszer nem volt alkalmas, ezért 38

5 döntött a MAVIR új rendszer kiépítése mellett. Az új mérésközpont Compaq PC-kbôl épül föl, amelyen Windows 2000 operációs rendszer alatt futhatnak a feldolgozások, illetve a MS Access 2000 és az MS SQL-re épülô adatbázis kezelô rendszerek (ENZ EDW ). A rendszerhez kapcsolt belsô felhasználók száma jelenleg 10, a külsô felhasználók maximális száma 250 lehet. A teljes rendszert a GANZ Mérôgyár Kft. szállította a GÖRLITZ Ausztria GmbH szoftverét felhasználva, aki alvállalkozóként vesz részt a projektben AZ ADATTÁRHÁZ MINT INTEGRÁCIÓS PLATFORM A MAVIR informatikai rendszerének központi eleme az adattárház, amely két fô részbôl áll, az ODS (Online Data Store) integrációs adatbázisból és a lekérdezésekre optimalizált adatbázisból. Az ODS feladata az egyes alrendszerek összekapcsolása (EMS/SCADA, NIP, SAP, Mkp.), adatok fogadása és továbbítása, az adatok egységes formátumra hozása és azok periodikus vagy eseménytôl vezérelt továbbítása a célrendszerek felé. Az ODS-ben megjelenô adatok csak meghatározott ideig (néhány naptól néhány hónapig) tartózkodnak az ODS adatbázisban. A hosszú idejû tárolásra kijelölt adatok innen kerülnek át az adattárház adatbázisába, ahol a hosszúidejû és végleges tárolásuk megtörténik. Az adattárházban tárolt adatok tipikus felhasználása az analitikai célú lekérdezés, elemzés, valamint a több éves elérhetôség biztosítása. Az adattárház kiépítése jelenleg folyik. A piacnyitás idôpontjában (2003. január 1-jén) az informatika rendszerek összekapcsolása átmeneti megoldással valósult meg. Az integrációs adatbázis megvalósítására az üzemirányítási rendszerben (EMS/SCADA) került sor, annak HACMP (High Availability Clauster Multiprocessing) szerverén, amely az üzemirányítási rendszer követelményei miatt eleve redundáns kiépítésû. Az új feladatok befogadására csak a tárolókapacitásokat kellet bôvíteni. Ez az átmeneti állapot az adattárház kiépítésével megszûnik, mert akkor az ide telepített feladatok, feldolgozások átkerülnek a végleges helyükre. Az új végleges integrációs adatbázis kiépítése, amely már folyamatban van, szintén HACMP technológiát fog használni, tekintettel arra, hogy az ODS adatbázis központi helyet foglal el az informatikai rendszeren belül, ezért rendelkezésre állása dön- 4. ÁBRA ELSZÁMOLÁSI ADATOKBÓL KÉPZETT TERHELÉSI GÖRBÉK 39

6 40 5. ÁBRA NAPI VILLAMOSENERGIA-ADATOK

7 SZLOVÉNIA Cirkovce 97 AUSZTRIA Wien Neusiedl Wien Tumbri Nedeljanec Szombathely 120 kv 583 Hévíz Lenti HORVÁTORSZÁG Bôs Győr Oroszlány Litér Toponár Siklós Martonvásár Pécs 120 kv Donji Miholjac 1000 SZLOVÁKIA Levice Göd Zugló Albertfalva Albertirsa Dunamenti Dunaújváros Paks Ernestinovo Ócsa Detk Sándorfalva 310 Rimavská Sobota (Moldava) Szabadka Felsőzsolca Sajószöged Szolnok Sajóivánka Békéscsaba Szeged JUGOSZLÁVIA Tiszalök Arad Kisvárda Debrecen UKRAJNA ROMÁNIA Munkács Zahidno- Ukrainska Fogyasztás 5345 MW Import 417 MW Eltérés az import menetrendtôl -7 MW Frekvencia 49,982 MHz 6. ÁBRA RENDSZERTERHELÉSI ÉS EXPORT-IMPORT PILLANATNYI ADATOK tôen befolyásolja a teljes rendszer mûködését. Természetesen az egyes alrendszerek autonóm kiépítésûek, az informatikai stratégiában megkövetelteknek megfelelôen. Ez azt jelenti, hogy önállóan is mûködôképesek, így a MAVIR az ODS hiánya esetén is képes feladatait ellátni, de jelentôs kezelôi, felhasználói plusz munkával. Az adattárház IBM szállítású hardver elemekbôl épül föl és ORACLE adatbázis-kezelôt használ. A hardver rendszer C4-es gépekbôl áll, amelyek az IBM HACMP technológiának megfelelôen kerülnek összekapcsolásra (hot backup, RAID-5-ös disk alrendszerrel). Az ORACLE adatbázis-kezelô 9.1-es verziószámú. 4. MÓDOSÍTOTT, TOVÁBB- FEJLESZTETT INFORMATI- KAI RENDSZEREK A piacnyitás miatt, mind az üzemirányítási, mind az ügyviteli folyamatok jelentôsen változtak, bôvültek. Ezek tették szükségessé a MAVIR legnagyobb informatikai rendszerének, az üzemirányítási rendszerének az átalakítását, valamint az SAP-val megvalósított ügyviteli rendszer bôvítését ÜZEMIRÁNYÍTÁSI EMS/SCADA (ÜRIK) RENDSZER A MAVIR korszerû üzemirányítási rendszerrel rendelkezik, amelynek megvalósítása egy több éves projekt eredményeként 2001-ben fejezôdött be. Ez a rendszer kiszolgálja az operatív üzemirányítás igényeit és bôvíthetôsége révén alkalmas a piacnyitásból eredô új feladatok megvalósítására is. Az új feladatok megvalósítása, illetve a régi funkciók módosítása jelenleg folyik, melyek közül a legfontosabbak a következôk: n negyedórás menetrendek kezelése az eredeti órás értékek helyett n gazdaságos terheléselosztás növekményköltség helyett behívási sorrend alapon n adat archiválási rendszer bôvítése mind a rögzített paraméterek száma, mind a megôrzés idôtartamra növekszik n tervezési és szabályozási funkciók átállítása, bruttó értékekrôl nettó értékekre n energiamérôk lekérdezésének, helyettesítésének kiterjesztése a teljes mérési körre n termelési statisztika képzése középtávú elôrebecsléshez Az üzemirányítási rendszer hardver és szoftver platformja és rendszere változatlan, csak funkcionális bôvítések és módosítások folynak a rendszerben. Jelentôsen változik viszont a külsô kapcsolati rész. Itt a szükségessé vált adatkapcsolati bôvítés az ODS-en keresztül valósul meg. Ez egyes esetekben új adatfolyamatok kialakítását jelenti. Ilyen eset például a menetrendi adatok köre. Piacnyitás elôtt ezek az adatok a rendszeren belül, a menetrend tervezô funkciókból érkeztek. Most az ODS-en keresztül a NIP rendszerbôl jönnek. De nem kisebb átalakítást igényel a bruttó me- 41

8 netrendi értékek helyett a nettó értékek kezelése sem VÁLLALATI ÜGYVITELI (SAP) RENDSZER FEJLESZTÉSE A MAVIR már a piacnyitást megelôzôen rendelkezett, saját ügyviteli (SAP) rendszerrel. Az eredetileg használt rendszer az MVM rendszerén belül került kialakításra az akkori ügyviteli igényeknek megfelelôen. A piacnyitási feladatokhoz kapcsolódóan azonban ennek jelentôs továbbépítése van folyamatban. A rendszer átalakítása, fejlesztése két lépésben megy végbe. Elsôként az önálló, az MVM rendszertôl független SAP megvalósítása történt meg. A rendszer a feltétlen szükséges funkcionális módosításokkal együtt leválasztásra került az MVM rendszerébôl és a MAVIR székhelyén elhelyezett önálló hardveren került telepítésre. A második lépés, a már csak MAVIR célokat megvalósító rendszer továbbfejlesztése, a piacnyitás miatti új funkciók kiépítése. Ezek az új feladatok, illetve azok SAP-n belüli megoldása, fôként a pénzügyiszámvitel, kontrolling, logisztika és munkaügyi területeket érinti. Az SAP rendszer is az integrációs adatbázison keresztül tart kapcsolatot azokkal a rendszerekkel (pl. NIPpel), amelyek adatot szolgáltatnak, vagy adatot várnak tôle. Ezen kapcsolatok révén integrálódik az új ügyviteli rendszer a MAVIR komplex rendszerébe, lehetôvé téve a belsô vállalati folyamatok átalakítását, korszerûsítését is. A telepített új rendszer három alrendszerbôl áll, üzemi (PRD) fejlesztô (DEV) és minôségbiztosítási (QUA) rendszerbôl. A hardver rendszer Compaq szállítású. Az elsô fázisú szállítás ötven felhasználói licencet tartalmaz. A rendszer szállítását és üzemeltetését a PROCONT végzi outsourcing szerzôdés keretében. 5. ADATPUBLIKÁCIÓS MÓDSZEREK A MAVIR-nak a törvényi szabályozásból eredôen igen jelentôs adatpublikációs, adatszolgáltatási kötelezettsége van. Nyilvánosságra kell hozni azokat az egész villamosenergiarendszerre vonatkozó általános adatokat, amelyek a villamosenergiarendszer mûködésével kapcsolatosak. Ilyenek például a rendszerterhelésre, export-import forgalomra vonatkozó összegzett értékek. Ezek az adatok a MAVIR honlapján címen folyamatosan elérhetôek. Itt visszamenôlegesen is rendelkezésre állnak a napi, heti és havi és éves összesítô adatok. Az ábrán szereplô adatok az adott napot követôen kerülnek összeállításra a MAVIR számára a készítés pillanatában rendelkezésre álló adatokból, tájékoztató jelleggel. Ezek nem képezik késôbbi elszámolok alapját, bár elszámolási mérôrendszerbôl jövô adatokat is felhasznál. Cél a piac szereplôinek folyamatos informálása. Hasonlóan tájékoztatási célt szolgál a pillanatnyi energia forgalomról ötpercenként megjelenített ábra, amelyen a pillanatnyi állapot követhetô nyomon. A honlapon megtalálhatók még a piac mûködésével kapcsolatos elôírások, utasítások, szabályzatok és a piac mûködésével kapcsolatos kezelési és adatszolgáltatási leírások is. Ezeket a MAVIR folyamatosan aktualizálja, melyek a legtöbb esetben letölthetô formában is elérhetôek. Az adatpublikáláshoz kapcsolódik, de azok egy speciális csoportját alkotják azok az adatcsoportok, amelyek elérése ugyan honlapon keresztül történik, de csak meghatározott kör részére biztosított. Ilyen például a NIP rendszer és a Mérésközpont adatai. Ezek elérése jelszóval védett és adatbejelentési, adategyeztetési célokat szolgál. A jelenleg mûködô adatpublikációs rendszer, annak elsô fázisában megvalósított állapotát mutatja, de folyamatban van jelentôs bôvítése, amelynek befejezését követôen lehetôvé válik az adattárházban tárolt hiteles archivált adatok elérése. 6. BIZTONSÁGI SZEMPONTOK A MAVIR mind az elmúlt idôszakban, mind a jövôben kiemelten kezeli az informatikai rendszereinek biztonságát. Különösen igaz ez a piacnyitást követô, jelentôsen megváltozott helyzetre, amikor az addigi viszonylag zárt technológiájú üzemirányítási rendszerrel szemben a MAVIR egy nyitott, az internet által biztosított szolgáltatásokat is használó rendszert üzemeltet. Az új informatikai rendszer, a piacnyitásból következôen, számos, egyre bôvülô számú partnerrel áll összeköttetésben. Ez az új helyzet tette szükségessé az eddig használt biztonsági rendszer jelentôs megerôsítését. A MAVIR informatikai biztonsági követelményeinek megfelelôen, a rendszeren belül új biztonsági zónák kiépítése történt meg. Az internet felé kettôs tûzfalrendszer került kialakításra. Ezen két tûzfal között van az adatpublikációs WEB szerver, így az internet felôl általános céllal csak ez érhetô el, ily módon a külsô támadás is csak ebben okozhat kárt. Esetleges tönkretétele esetén is gyorsan helyreállítható a második tûzfal mögötti állományokból. A biztonsági rendszer alapvetôen Cisco és Sun eszközökbôl épül föl, az internet felé megvalósított tûzfal többek között tartalom- és vírusellenôrzést is végez. A feljogosított, interneten bejelentkezô külsô felhasználónk (például: mérlegkörfelelôsök) jelszóval vannak azonosítva. Az üzemirányítási rendszerre történô külsô bejelentkezés a fokozott biztonsági elôírásoknak megfelelôen személyenkénti azonosító kártyával (secure id) történik. Az informatikai rendszerek biztonságának fontos részét képezi az esetleges adatvesztések elleni védekezés. Ennek megfelelôen az egyes alrendszerek redundáns kialakításúak és általában hibatûrô (RAID-5-án) disk alrendszereket használnak. Ezen túl az egyes alrendszerek biztonsági mentési rendjének kialakításakor lényeges szempont volt a gyors rendszer helyreállítás biztosítása. 7. A MAVIR FELKÉSZÜLÉSI PROJEKTJE, KAPCSOLAT AZ INFORMATIKÁVAL A MAVIR átalakítása, alkalmassá tétele új rendszerirányítási feladatokra, 42

9 egy projekt, a Felkészülési projekt keretében valósul meg. Az informatika fejlesztések részét képezik a MAVIR Felkészülési projektjének. Azon belül önálló projektként valósul meg és hét alprojektbôl épül föl. A Felkészülési projekten belüli egyéb projektek határozták meg azokat az új feladatokat a MAVIR folyamataiból következôen -, amelyek bemenetét képezték az informatikai projektnek. A megvalósítás során az egyes informatikai alprojektek munkacsoportokat hoztak létre, melyekbe a felhasználók is képviseltették magukat, hogy a kialakítandó új funkciók minden várható igényt ki tudjanak elégíteni. Az informatikai rendszer megvalósítása két vagy három fázisban történik. Az elsô fázis január 1-jéig tartott, amely magába foglalta a legfontosabb funkciók szállítását és az azokkal kapcsolatos oktatásokat is. Ezt követi a második fázis, amely feladata a végleges rendszerek leszállítása. Tekintettel, arra, hogy a mûködési modellben, szabályzatokban az év elsô felében az eddigi mûködési tapasztalatokból következôen jelentôs változások történtek, várható még egy további módosítási, fejlesztési fázis, de ezek kezelése az eredeti szállításoktól elkülönítetten fog történni. A szállítók kiválasztására jelentôs elôkészítô munka után zártkörû meghívásos pályázat útján került sor. Egy-egy pályázatra általában 6-8 szállító kapott meghívást, akik ezt megelôzôen alkalmat kaptak arra, hogy általánosságban megismerkedjenek a várható feladatokkal, illetve a MAVIR informatikai környezetével. Az informatika egyik legjelentôsebb jövôbeni feladata az új komplex informatikai rendszer üzemének megszervezése és a várható új feladatok, fejlesztési igények gyors és hatékony kezelése a folyamatos üzem biztosítása mellett. 43

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

AZ IPARÁG ÚJ ELSZÁMOLÁSI MÉRÉSI RENDSZERE

AZ IPARÁG ÚJ ELSZÁMOLÁSI MÉRÉSI RENDSZERE AZ IPARÁG ÚJ ELSZÁMOLÁSI MÉRÉSI RENDSZERE A MAVIR MÉRÉSI KÖZPONTJA n A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZERBEN 2003. JANUÁR 1-JÉN MEGTÖRTÉNT A PIACNYITÁS. EZ LEHETÔVÉ TESZI, HOGY A FELJOGOSÍTOTT FOGYASZTÓK

Részletesebben

Az alaphálózati stratégia megvalósítása

Az alaphálózati stratégia megvalósítása Az alaphálózati stratégia megvalósítása Tari Gábor 2012. október 4. Az átviteli hálózat fejlıdése 19. század vége Villamosenergia szolgáltatás kezdete 20. század első fele Feszültségszint növekedése (60-ról

Részletesebben

A kötelező átvételi rendszer módosításai a partnerek visszajelzései alapján

A kötelező átvételi rendszer módosításai a partnerek visszajelzései alapján A kötelező átvételi rendszer módosításai a partnerek visszajelzései alapján Ezer Tamás MAVIR ZRt. FIO MEE Vándorgyűlés Balatonalmádi, 2009. szeptember 10. Bevezetés 2 A megújuló energiaforrás, a hulladék,

Részletesebben

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály A liberalizált villamosenergia-piac működése Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály 1 A villamosenergia-piac liberalizációja A belső villamosenergia-piac célja, hogy az Európai Unió valamennyi

Részletesebben

Microsoft SQL Server telepítése

Microsoft SQL Server telepítése Microsoft SQL Server telepítése Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió

Részletesebben

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában Tihanyi Zoltán vezérigazgató-helyettes MAVIR ZRt. MESZ XXI. Országos Konferenciája Hódmezővásárhely, 2014.10.14. Tartalom A NES címszavai a villamos energiára,

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai GISopen Földmérési és Távérzékelési Intézet TAKARNET24 szolgáltatásai A TAKARNET24 projekt a Földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltató rendszere ügyfélkapun keresztül Az adatszolgáltatás tekintetében

Részletesebben

Kooperatív tréningek a MAVIR ZRt. egyesített tréningszimulátorán

Kooperatív tréningek a MAVIR ZRt. egyesített tréningszimulátorán 2 Kooperatív tréningek a MAVIR ZRt. egyesített tréningszimulátorán Decsi Gábor üzemirányítási üzemvezető MAVIR ZRt. 2015. szeptember 17. 3 Visszatekintés: 2000-2009 SIEMENS Diszpécseri Tréning Szimulátor

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása 1. Általános célkitűzések: A kisvárosi helyi tömegközlekedés igényeit maximálisan kielégítő hardver és szoftver környezet létrehozása. A struktúra

Részletesebben

MEE 56_DÉMÁSZ_BG_20090910 2009. szeptember 10. Oldal: 1.

MEE 56_DÉMÁSZ_BG_20090910 2009. szeptember 10. Oldal: 1. Oldal: 1. DÉMÁSZ MIRTUSZ munkairányító rendszer alapú üzleti folyamat integráció. Benke Gábor MEE 56. Vándorgyűlés Balatonalmádi 2009.09 Oldal: 2. TARTALOM Miért fontos az üzleti folyamatok integrációja?

Részletesebben

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val)

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) A leolvasási feladat AS Szerver DB Számlázási, ügyfélszolgálati adatbázis Adatgyűjtő szerver Mobil adatgyűjtő AS szerver

Részletesebben

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével 2 Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével Alföldi Gábor Rendszerirányítási igazgató MKET Konferencia, 2015. március 26-27. 3 Tartalom A magyar villamosenergia-rendszer helyzetképe Energiamérleg

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

Nyilvántartási Rendszer

Nyilvántartási Rendszer Nyilvántartási Rendszer Veszprém Megyei Levéltár 2011.04.14. Készítette: Juszt Miklós Honnan indultunk? Rövid történeti áttekintés 2003 2007 2008-2011 Access alapú raktári topográfia Adatbázis optimalizálás,

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

ROOL Bázis - élelmiszeripar

ROOL Bázis - élelmiszeripar ROOL Bázis - élelmiszeripar ROOL Informatika Kft. www.rool.hu 4026 Debrecen, Péterfia u. 4. Tel.: 20/510-7853 ROOL Bázis célok Ágazatspecifikus megoldás az élelmiszeripar és beszállítói kör számára Operatív

Részletesebben

Az átviteli hálózat távkezelése

Az átviteli hálózat távkezelése Az átviteli hálózat távkezelése MEE 20 éves a hazai alállomási számítógépes kezelés 2009.11.18. Bencsik Tibor MAVIR ZRt. üzemviteli igazgató 2 Távvezetékek nyomvonalhossza: 3.600 km Alállomások száma:

Részletesebben

Rubin SMART COUNTER. Műszaki adatlap 1.1. Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba. Rubin Informatikai Zrt.

Rubin SMART COUNTER. Műszaki adatlap 1.1. Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba. Rubin Informatikai Zrt. Rubin SMART COUNTER Műszaki adatlap 1.1 Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba Rubin Informatikai Zrt. 1149 Budapest, Egressy út 17-21. telefon: +361 469 4020; fax: +361

Részletesebben

A MAVIR ZRt. átviteli hálózati alállomásai

A MAVIR ZRt. átviteli hálózati alállomásai A MAVIR ZRt. átviteli hálózati alállomásai Tisztelt Olvasó! A magyar átviteli hálózat 2011-ben a nemzetközi összeköttetésekkel Gönyű Bicske Dél A magyar villamosenergia-rendszer hálózatának fejlesztése

Részletesebben

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég.

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég. A vállalat mint rendszer Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek erőforrások Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Valóságos Működő Gazdasági

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével

Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével III. BMF energetikai konferencia 2008. november 25. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály

Részletesebben

SIMEAS SAFIR Webalapú hálózatminőség elemző és felügyeleti rendszer

SIMEAS SAFIR Webalapú hálózatminőség elemző és felügyeleti rendszer SIMEAS SAFIR Webalapú hálózatminőség elemző és felügyeleti rendszer Horváth Erzsébet, Siemens Zrt. Horváth Erzsébet MEE 54. Vándorgyűlés és Kiállítás Club Tihany, 2007. augusztus 22-24. B3. Szekció: Közszolgáltatások,

Részletesebben

Tájékoztató a határon túli támogatások központi nyilvántartó rendszeréről

Tájékoztató a határon túli támogatások központi nyilvántartó rendszeréről HATÁRON TÚLI MAGYAROK HIVATALA 1518 BUDAPEST 112, PF. 43 I. BÉRC U. 13-15. ( 372-9502 372-9561 - htmh@htmh.gov.hu Tájékoztató a határon túli támogatások központi nyilvántartó rendszeréről A szomszédos

Részletesebben

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Az Uniós országokban már alkalmazott új lehetőségek Korszerű zárt hálózatok, rendszerek,

Részletesebben

Kapcsolási és Feszültségmentesítési. az E.ON-nál

Kapcsolási és Feszültségmentesítési. az E.ON-nál Kapcsolási és Feszültségmentesítési Utasítás Kezelő Rendszer bevezetése az E.ON-nál Lakatos Gábor - E.ON Üzemirányítási osztály Kapta Krisztián - Astron Informatikai Kft. Mi a KFMU? Tervezett munkák végrehajtásának

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO- 542/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: DR. MATLÁK ZSUZSANNA, DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO- / /2010 ÜGYINTÉZŐ: DR. MATLÁK ZSUZSANNA, DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt.

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. ITS fejlesztés Budapesten Rónai Gergely fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. A fővárosi ITS kezdetei Nemzeti Közlekedési Napok 2013 - ITS fejlesztés Budapesten 2 ITS fejlesztések szervezeti háttere Budapest

Részletesebben

Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa. MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT

Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa. MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT A pályázat célja Technológia kidolgozása: légifelvételek nyilvántartására; nézőképek előállítására; a nyilvántartott

Részletesebben

MEE 55. Vándorgyűlés Független rendszerirányítás versenypiaci feltételek mellett Előadó: Tari Gábor Dátum: 2008. szeptember 10. Tartalomjegyzék: Gazdasági környezet Piac működtetés Rendszerirányítás Az

Részletesebben

TIOP 1.1.2. Hatékony informatikai infrastruktúra a központi oktatási rendszerek szolgálatában

TIOP 1.1.2. Hatékony informatikai infrastruktúra a központi oktatási rendszerek szolgálatában TIOP 1.1.2 Hatékony informatikai infrastruktúra a központi oktatási rendszerek szolgálatában Varjasy Gábor Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. IT Fejlesztési Osztály Miről lesz szó? cél főbb

Részletesebben

Mobil BI rendszer bevezetése a MAVIR ZRt.-nél

Mobil BI rendszer bevezetése a MAVIR ZRt.-nél Mobil BI rendszer bevezetése a MAVIR ZRt.-nél 2011. november 22. Timkóné, Fodor Krisztina, terv és kontrolling osztályvezető MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről ÁSZF 1. melléklet GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b részéről Click&Flow licenc, éves szoftverkövetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai érvényes: 2015.08.01-től 1/7

Részletesebben

AZ MVM RT. ÁTVITELI HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

AZ MVM RT. ÁTVITELI HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA AZ MVM RT. ÁTVITELI HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA n AZ MVM RT. IGAZGATÓSÁGA ÁLTAL 1993-BAN ELFOGADOTT, ILLETVE AZ ADAPTÍV TERVEZÉS KÖ- VETELMÉNYEINEK MEGFELELÔEN TÖBBSZÖR PONTOSÍTOTT ALAPHÁLÓZATI

Részletesebben

TakarNet24. Szolgáltatások, aktuális helyzet. Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu

TakarNet24. Szolgáltatások, aktuális helyzet. Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu TakarNet24 Szolgáltatások, aktuális helyzet Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu Közvetlen célok A szolgáltatások non-stop rendelkezésre állása E-szolgáltatások felhasználói körének bővítése Adatszolgáltatás

Részletesebben

Teljesítményprognosztizáló program FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Teljesítményprognosztizáló program FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Teljesítményprognosztizáló FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék 1. A szoftver feladata...3 2. Rendszerigény...3 3. A szoftver telepítése...3 4. A szoftver használata...3 4.1. Beállítások...3 4.1.1. Elszámolási

Részletesebben

IBM felhő menedzsment

IBM felhő menedzsment IBM Váltsunk stratégiát! Budapest, 2012 november 14. IBM felhő menedzsment SmartCloud Provisioning és Service Delivery Manager Felhő alapú szolgáltatások Felhasználás alapú számlázás és dinamikus kapacitás

Részletesebben

A program telepítése

A program telepítése program telepítése Töltse le a telepítőt a www.kocheskochkft.hu internetes oldalról. Programjaink menü alatt válassza a Egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos nyilvántartás programot, kattintson

Részletesebben

TRL Hungary Kft. Cégismertető. TRL Hungary Kft. www.trl.hu

TRL Hungary Kft. Cégismertető. TRL Hungary Kft. www.trl.hu Cégismertető www.trl.hu Cégismertető A 2000. óta Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Finnország és a balti államok regionális Maconomy disztribútora. A ezenkívül Európától Ázsiáig számos nemzetközi

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről ÁSZF 1. melléklet GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b részéről Click&Flow licenc, éves szoftverkövetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai 1/6 Tartalomjegyzék Click &

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

A MAVIR vezénylőtermének hardver eszközei és informatikai költöztetése. Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO

A MAVIR vezénylőtermének hardver eszközei és informatikai költöztetése. Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO A MAVIR vezénylőtermének hardver eszközei és informatikai költöztetése Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO ELŐZMÉNYEK A vezénylőben használt informatikai rendszerek SPECTRUM üzemirányító rendszer éles és tartalék

Részletesebben

1. Szolgáltatásaink. Adatok feltöltése és elemzése. Digitális feltöltés. Analóg korong feltöltés

1. Szolgáltatásaink. Adatok feltöltése és elemzése. Digitális feltöltés. Analóg korong feltöltés v 1.1 1. Szolgáltatásaink Adatok feltöltése és elemzése A Tacho-X rendszer képes a digitális, valamint analóg tachográfból korongokból származó adatokat beolvasni, és elemezni azokat. Az beolvasott adatokat,

Részletesebben

MozaiX Húsipari Értékesítési és Raktározási Rendszer bemutatása

MozaiX Húsipari Értékesítési és Raktározási Rendszer bemutatása MozaiX Húsipari Értékesítési és Raktározási Rendszer bemutatása Az informatikai rendszer elsősorban húsipari cégek értékesítési folyamataira nyújt teljes körű megoldást, a megrendelések feldolgozásától,

Részletesebben

A Fóti Élhető Jövő Park kisfeszültségű hálózati szimulátora. MEE Vándorgyűlés 2015.09.17. Kertész Dávid ELMŰ Nyrt. Sasvári Gergely ELMŰ Nyrt.

A Fóti Élhető Jövő Park kisfeszültségű hálózati szimulátora. MEE Vándorgyűlés 2015.09.17. Kertész Dávid ELMŰ Nyrt. Sasvári Gergely ELMŰ Nyrt. A Fóti Élhető Jövő Park kisfeszültségű hálózati szimulátora MEE Vándorgyűlés 2015.09.17. Kertész Dávid ELMŰ Nyrt. Sasvári Gergely ELMŰ Nyrt. Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 Célok Az eszköz bemutatása A leképzett

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

GCF 1.1 Gas Consumption Forecast

GCF 1.1 Gas Consumption Forecast GCF 1.1 Gas Consumption Forecast A szabadpiaci gáz-kereskedelem alapja a forrás- és a fogyasztói oldali menetrendek tervezése, operatív levezénylése és elszámolása. Az energia kereskedelem a jövõre vonatkozik,

Részletesebben

BIM RENDSZER KIALAKÍTÁSA A KORMÁNYABLAK PROJEKT LEBONYOLÍTÁSÁBAN

BIM RENDSZER KIALAKÍTÁSA A KORMÁNYABLAK PROJEKT LEBONYOLÍTÁSÁBAN BEMUTATKOZÁS DUBECZ GYÖRGY BIM manager BIM Consulting Services Kft. ügyvezető A FELADAT MEGHATÁROZÁSA 40/2012 (XII. 21.) KIM utasítása a kormányablakok fizikai kialakításával összefüggő feladatokról 4.

Részletesebben

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba = hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba HaXSoN Szerver Vékonyterminál vékonyterminál A HaXSoN vékonyterminál jellemzői - kis méretű, alacsony fogyasztású,

Részletesebben

Internetbank-EFER csatlakozás bemutatása. Bali János, Lomniczi Rudolf 2013.07.11

Internetbank-EFER csatlakozás bemutatása. Bali János, Lomniczi Rudolf 2013.07.11 Internetbank-EFER csatlakozás bemutatása Bali János, Lomniczi Rudolf 2013.07.11 EFER GW BANKSZÖVETSÉG BEMUTATÓ Tartalomjegyzék Ügyintézés, elektronikus fizetéssel EFER internetbanki fizetés Fizetés folyamata

Részletesebben

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL A toborzást-kiválasztást támogató humáninformatikai megoldásunk, a nexonjob, rugalmasan a vállalati egyedi igények alapján testre szabható. A rendszer webes felületén keresztül jelentkezhetnek a pályázók

Részletesebben

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona Mintacím szerkesztése Villamos energiapiaci liberalizációs tapasztalatok önkormányzati szemmel avagy az önkormányzatok nagy kihívása: szabadpiac vagy egyetemes szolgáltatás 09. Május 25 Budapest Készítette:

Részletesebben

Kereskedelmi Szabályzat. A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2007. szeptember 13.

Kereskedelmi Szabályzat. A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2007. szeptember 13. A magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzata 2007. szeptember 13. 1 I. A KERESKEDELMI SZABÁLYZAT TÁRGYA, FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK.. 7 I./1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA, TÁRGYA ÉS CÉLJA, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

állapot felügyelete állapot rendelkezésre

állapot felügyelete állapot rendelkezésre Forgógépek állapot felügyelete állapot megbízhat zhatóság rendelkezésre állás A forgógépek állapot felügyelete jelenti az aktuális állapot vizsgálatát, a további üzemeltetés engedélyezését ill. korlátozását,

Részletesebben

14. sz. melléklet Az elektronikus számlázásról

14. sz. melléklet Az elektronikus számlázásról 14. sz. melléklet Az elektronikus számlázásról A 2007. évi CXXVII. Tv. 175. (2) bek. b. pontja, valamint a 46/2007 (XII. 29.) PM. rendelet alapján a felek a közöttük lévő hírközlési szolgáltatások nyújtására

Részletesebben

Neptun kód: Vizsga feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból

Neptun kód: Vizsga feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 14. június 3. Név: Neptun kód: Vizsga feladatok Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 1. Ismertesse a szekunder- és tercier teljesítménytartalékok éves beszerzési módját! Térjen ki a szolgáltatást

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

Oracle9i Alkalmazás Szerver Üzleti folyamat integráció. Molnár Balázs Vezető értékesítési konzultáns Oracle Hungary

Oracle9i Alkalmazás Szerver Üzleti folyamat integráció. Molnár Balázs Vezető értékesítési konzultáns Oracle Hungary Oracle9i Alkalmazás Szerver Üzleti folyamat integráció Molnár Balázs Vezető értékesítési konzultáns Oracle Hungary Üzleti folyamat integráció Kereskedők Beszállítók Partnerek Alkalmazás Disztribútor Belső

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu Számonkérés 2 Papíros (90 perces) zh az utolsó gyakorlaton. Segédanyag nem használható Tematika 1. félév 3 Óra Dátum Gyakorlat 1. 2010.09.28.

Részletesebben

Kicsiben is megéri! Hogyan váltsunk villamosenergia-kereskedőt? - Önkormányzati konferencia Balatonfüred. 2011.11.04-

Kicsiben is megéri! Hogyan váltsunk villamosenergia-kereskedőt? - Önkormányzati konferencia Balatonfüred. 2011.11.04- Kicsiben is megéri! Hogyan váltsunk villamosenergia-kereskedőt? - Önkormányzati konferencia Balatonfüred. 2011.11.04- MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt. A villamos energiáról Az energia színe : fekete,

Részletesebben

Integrált ügyviteli rendszerek fejlesztése A cégre formázható szoftver szállítója. BEMUTATKOZÁS 2016.

Integrált ügyviteli rendszerek fejlesztése A cégre formázható szoftver szállítója. BEMUTATKOZÁS 2016. R-TREND Kft Integrált ügyviteli rendszerek fejlesztése A cégre formázható szoftver szállítója. BEMUTATKOZÁS 2016. Az R-TREND Kft. bemutatása Az R-TREND Kft 1989-ben alakult, 27 éve, öt fő tevékenységi

Részletesebben

Nagyok és kicsik a termelésben

Nagyok és kicsik a termelésben Nagyok és kicsik a termelésben Tihanyi Zoltán osztályvezető Forrástervezési Szolgálat MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. Smart Grid Hungary Budapest, 26. november 3. 1 45

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Kalumet Számlázó. Termék leírás

Kalumet Számlázó. Termék leírás Kalumet Számlázó Termék leírás Rendszerünk potenciális felhasználói Olyan vállalkozások, akiknél fontos cél, szempont, ügyfeleik kiemelt szintű kiszolgálása. Akik szeretnék, hogy a tevékenységeik, ügyfél

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt Követelmény felmérés DW séma tervezése Betöltési modul tervezése Fizikai DW tervezése OLAP felület tervezése Hardver kiépítése Implementáció Tesztelés, bevezetés

Részletesebben

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL GIS Open 2006. 1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS a magyar ingatlan-nyilvántartásban a jogi és térképi adatok egységet képeznek természetes elvárás az adatok integrált rendszerben történő kezelése

Részletesebben

Megújult az ARTISJUS Szerzői Információs Rendszere (SZIR) Online adatszolgáltatás szerzőknek bármikor, bárhonnan

Megújult az ARTISJUS Szerzői Információs Rendszere (SZIR) Online adatszolgáltatás szerzőknek bármikor, bárhonnan Megújult az ARTISJUS Szerzői Információs Rendszere (SZIR) Online adatszolgáltatás szerzőknek bármikor, bárhonnan Grafikus megjelenítés A grafikus felület lehetővé teszi a jogdíjak és elhangzások áttekinthetőbb

Részletesebben

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László VIR alapfogalmai Előadásvázlat dr. Kovács László Információ szerepe Információ-éhes világban élünk Mi is az információ? - újszerű ismeret - jelentés Hogyan mérhető az információ? - statisztikai - szintaktikai

Részletesebben

Informatika témavázlat. 3. évfolyam

Informatika témavázlat. 3. évfolyam Informatika témavázlat 3. évfolyam 1. óra Ismétlés tanévi aktualitások Balesetvédelem baleset megelőzés. Mit tanultunk az elmúl időszakban Miről tanulunk az idei tanévben Felszerelések Munkarend 1. Mi

Részletesebben

PC-BoX Számítástechnikai Kft. által fejlesztett egyedi szoftverek

PC-BoX Számítástechnikai Kft. által fejlesztett egyedi szoftverek A által fejlesztett egyedi szoftverek ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. A PC-BoX Kft. 1989-től fejleszt a gázelosztó hálózat üzemeltetéséhez szükséges, valamint az elosztói engedélyes gázpiaci feladatait

Részletesebben

Adatbevitelt támogató rendszer távközlési objektumok nyilvántartási rendszeréhez. dr. Kovács Oszkár www.logonex.eu

Adatbevitelt támogató rendszer távközlési objektumok nyilvántartási rendszeréhez. dr. Kovács Oszkár www.logonex.eu Adatbevitelt támogató rendszer távközlési objektumok nyilvántartási rendszeréhez dr. Kovács Oszkár www.logonex.eu Helyzetkép (1) 2 Helyzetkép (2) A hálózat üzemeltető: OSS rendszer A hatóság: kataszter,

Részletesebben

Integrált spam, vírus, phishing és hálózati védelem az elektronikus levelezésben. Börtsök András Projekt vezető. www.nospammail.hu

Integrált spam, vírus, phishing és hálózati védelem az elektronikus levelezésben. Börtsök András Projekt vezető. www.nospammail.hu Integrált spam, vírus, phishing és hálózati védelem az elektronikus levelezésben Börtsök András Projekt vezető www.nospammail.hu Email forgalom 2010 2010. májusában Magyarország az egy főre jutó spamek

Részletesebben

Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással. HOUG konferencia, 2007 április 19.

Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással. HOUG konferencia, 2007 április 19. Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással Szabó Balázs HOUG konferencia, 2007 április 19. Mirıl lesz szó NETvisor Kft bemutatása Szolgáltatási szint alapjai Performancia

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2015.12.01/tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás,

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés

Fenntarthatósági Jelentés 2004 M V M T Á R S A S Á G C S O P O R T Fenntarthatósági Jelentés CSOPORT CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 4 Az MVM Csoport Fenntarthatósági Jelentése 2004 Tartalom Köszöntõ A társaságcsoport A

Részletesebben

E LŐTERJ E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

E LŐTERJ E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája E LŐTERJ E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Készült: Szécsény Város Önkormányzat 2011. október 25-ei ülésére. Előterjesztő: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes főjegyző

Részletesebben

Neptun kód: Vizsga feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból

Neptun kód: Vizsga feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 2012. június 1. Név: Neptun kód: Vizsga feladatok Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 1. Tevékenység szerint csoportosítsa a villamosenergia-piac szereplőit! Ahol tud, adjon példát, valamint

Részletesebben

Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon

Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon Németh Sándor Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás T. u. 8-10. nemeths@invitel.co.hu Tel. : +36 1 801 15 00 Tartalom 2 A tipikus IT infrastruktúra

Részletesebben

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Az ERA felületen a digitális aláírásokat a Ponte webes digitális aláíró program (Ponte WDAP) segítségével lehet létrehozni, amely egy ActiveX alapú,

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰVEK TÁRA (MTMT) PUBLIKÁCIÓS ADATBÁZIS SZOLGÁLTATÁSOK ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE MTMT ÉS MTMT2

TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰVEK TÁRA (MTMT) PUBLIKÁCIÓS ADATBÁZIS SZOLGÁLTATÁSOK ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE MTMT ÉS MTMT2 TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰVEK TÁRA (MTMT) PUBLIKÁCIÓS ADATBÁZIS SZOLGÁLTATÁSOK ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE MTMT ÉS MTMT2 MAKARA GÁBOR MTA KIK - MTMT OSZTÁLY 2015.08.26. A PROJEKT RÉSZEI

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK Hálózat kialakulása Telepítési helyszínek meghatározásánál elsődleges szempont az ipar volt ÁNTSZ hálózat 90-es évek KVVM hálózat 2000-es

Részletesebben

Szabványos adatstruktúra a közösségi közlekedés számára

Szabványos adatstruktúra a közösségi közlekedés számára Szabványos adatstruktúra a közösségi közlekedés számára www.cdata.hu CBC-TRANSPLAN, Szeged, 2013 július 3 EU adatszabványok a közlekedésben Data Referential Data Model Dictionnary Localisation Public Transport

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Központi Jogosultsági Rendszer Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 2010. július 23. Verziószám: 1.0 Végleges Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 1 2 A Központi Jogosultsági Rendszer

Részletesebben

A hazai szervezett energiapiac és a napon belüli kereskedelem bevezetése és a tőle várható hatások

A hazai szervezett energiapiac és a napon belüli kereskedelem bevezetése és a tőle várható hatások A hazai szervezett energiapiac és a napon belüli kereskedelem bevezetése és a tőle várható hatások Agenda HUPX bemutatása Miért van szükség ID piacra? ID Piaci design ID piac lehetséges hatásai XBID Projekt

Részletesebben

Hálózatok dokumentálása, törvények, szabályzatok, az egységes közműnyilvántartás utasítás-rendszerének megújítása

Hálózatok dokumentálása, törvények, szabályzatok, az egységes közműnyilvántartás utasítás-rendszerének megújítása Hálózatok dokumentálása, törvények, szabályzatok, az egységes közműnyilvántartás utasítás-rendszerének megújítása Dr. Csemniczky László Műszaki Térinformatika Egyesület Bakonyi Péter ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati

Részletesebben