31/2002. (XI. 30.) BM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "31/2002. (XI. 30.) BM rendelet"

Átírás

1 - 1-31/2002. (XI. 30.) BM rendelet a Szolgálati Jel, Bátorság Érdemjel kitüntető cím és a Miniszteri Díj alapításáról szóló 6/1992. (V. 5.) BM rendelet módosításáról A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló évi XXXI. törvény 7. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: A 6/1992. (V. 5.) BM rendelet kiegészül az e rendelet mellékletében foglalt 4. számú melléklettel. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A évben esedékes Ybl Miklós Díjra a 8/E. (2) bekezdésében meghatározott előterjesztés rendjére vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az előterjesztésre jogosultak körét tartalmazó felhívást a díj átadása előtt legkésőbb három hónappal kell a Belügyminisztérium hivatalos lapjában közzétenni. Melléklet a 31/2002. (XI. 30.) BM rendelethez

2 - 2-6/1992. (V. 5.) BM rendelet Szolgálati Jel, Bátorság Érdemjel kitüntető cím és a Miniszteri Díj alapításáról Az évi XXXI. törvény 7. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Belügyminisztériumban és a belügyminiszter által irányított szerveknél rendészeti és közigazgatási tevékenység végzése és támogatása során szerzett kiemelkedő érdemek elismerésére az alábbiakat rendelem: 1. A rendelet hatálya kiterjed a Belügyminisztérium hivatali szerveivel és intézményeivel, valamint a belügyminiszter irányításával működő rendészeti szervekkel (a rendőrség, a határőrség, a tűzoltóság, a polgári védelem) (a továbbiakban együtt: BM szervek) foglalkoztatási viszonyban állók, illetve ezen szervek munkáját segítő személyek tevékenységének e rendeletben alapított kitüntetésekkel vagy díjjal való elismerésére. 2. A BM szerveknél huzamos időn át szolgálati jogviszonyban álló személyek teljesítményének elismerésére kitüntető címként "Szolgálati Jel"-et alapítok. (A Szolgálati Jel leírását és viselésének rendjét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.) 3. A Szolgálati Jel a hivatásos szolgálatban eltöltött évek után járó kitüntetés, amely a belügyminiszter által irányított rendészeti szervek valamelyikénél eltöltött 10, 20 és 30 év szolgálati idő után kerül adományozásra. A szolgálati idő számítása szempontjából kizárólagosan a belügyminiszter által irányított és ugyanazon rendészeti szervnél eltöltött szolgálati idő vehető figyelembe. 4. A BM szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek, szolgálati tevékenységük során tanúsított kiemelkedő helytállása, bátor magatartása elismerésére kitüntető címként "Bátorsági Érdemjel"-et alapítok. (A Bátorsági Érdemjel leírását és viselésének rendjét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.) A Bátorság Érdemjel adományozására a belügyminiszter által irányított rendészeti szervek vezetői, parancsnokai - a szolgálati út betartásával - tehetnek előterjesztést. 5. A Bátorság Érdemjel a BM szervek tevékenységét segítő, vele foglalkoztatási viszonyban nem álló személyek részére is adományozható. 6. (1) A közigazgatási, a rendészeti szakterület fejlesztése, ésszerűsítése, vagy valamennyi, a szerv feladatköréhez tartozó tevékenység magas szintű művelésével elért szakmai, tudományos eredmény, valamint a rendkívüli körülmények közötti - az életét és testi épségét közvetlenül fenyegető veszélynek kitett - példamutató szolgálatteljesítés, továbbá ennek során súlyos sérülést szenvedett, vagy életét vesztett hivatásos állományú, illetve a közigazgatási és rendészeti szervek munkájának tárgyilagos és hiteles megismertetésében, feladataik teljesítéséhez nyújtott támogatásban kimagasló érdemeket szerzett - az írott és elektronikus sajtóban dolgozó - személyek elismerésére "MINISZTERI DÍJ"-at alapítok. (2) A közigazgatási tevékenység magas szintű végzéséért adományozott díjon ŻA Közigazgatásért elnevezést kell feltüntetni. (3) A közigazgatási és rendészeti szervek tevékenységének tárgyilagos és hiteles megismertetésében, illetve a feladataik teljesítéséhez nyújtott támogatásban kimagasló érdemeket szerzett, az írott és elektronikus sajtóban dolgozó személyek részére adományozott díjon ŻA Közszolgálatért megkülönböztető elnevezést kell feltüntetni. (4) A polgárbarát rendőrség, határőrség, tűzoltóság, polgári védelem érdekében, huzamosabb idő óta végzett példamutató szolgálatellátás és a tárgyévben nyújtott kiemelkedő teljesítmény, a rendészeti szerv népszerűsítése és a társadalmi kapcsolatok építése terén végzett tevékenység elismerésére adományozott díjon "Az Év Rendőre"

3 - 3 - "Az Év Határőre" "Az Év Tűzoltója" "A Polgári Védelemért" megkülönböztető elnevezést kell feltüntetni. (A díjak leírását e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.) (5) A rendkívüli körülmények közötti, példamutató szolgálatteljesítés közben súlyos sérülést szenvedett, vagy életét vesztett elismerésére adományozott díjon "SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK" megkülönböztető elnevezést kell feltüntetni. 7. (1) A Miniszteri Díj évente legfeljebb 15 főnek adományozható. A belügyminiszter a díj odaítéléséről személyre szólóan dönt. A díj odaítélésére az államtitkár, a helyettes államtitkár, az országos parancsnok, a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal vezetője, a Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat igazgatója, valamint a közigazgatási és a rendészeti szerveknél működő szakszervezeti szövetség tehet javaslatot. Odaítéléséről - a miniszter által felkért - legalább háromtagú bizottság tesz javaslatot. (2) A díjjal a helyettes államtitkár mindenkori egyhavi bruttó személyi alapbérének megfelelő összegű jutalom jár. (3) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a "Szolgálunk és védünk" Miniszteri Díjra. A díj odaítéléséről a belügyminiszter személyre szólóan dönt. 8. (1) A kitüntető címet és a díjat a miniszter vagy személyes megbízottja ünnepélyes keretek között adja át. A szolgálati jelek átadásáról - az erről hozott miniszteri döntés alapján - az országos parancsnok vagy megbízottja gondoskodik. (2) A kitüntetett az adományozás tényét igazoló okiratot kap, a kitüntető cím és díj adományozását a minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni. (3) A miniszter által adományozandó elismerésekkel összefüggő kiadások fedezetét a Belügyminisztérium költségvetésében kell biztosítani. (4) Ezen rendeletben alapított kitüntetéseket és díjat a belügyminiszter visszavonhatja attól, aki magatartása, életvitele miatt arra érdemtelenné vált. Az érdemtelenné válás tényét minden esetben a belügyminiszter állapítja meg. 8/A. (1) A belügyminiszter által az épített környezet alakítása és védelme területén kiemelkedő tevékenységet végzők részére adományozható szakmai díjakban (a továbbiakban: szakmai díj) az épített környezet alakításában, védelmében tevékenységet folytató magyar államigazgatási szervek, intézmények, gazdálkodó és társadalmi szervezetek, köztestületek (a továbbiakban együtt: szervezetek), valamint az e területeken kiemelkedő munkát végző, Magyarországon élő természetes személyek részesíthetők. (2) A szakmai díjakban külföldön élő magyar állampolgárok, illetve magyar nemzetiségű, nem magyar állampolgárok is részesíthetők. 8/B. A kiemelkedő építészeti alkotó tevékenység, továbbá az épített környezet alakításában, védelmében és fejlesztésében, valamint a települési és építészeti értékek feltárásában, megőrzésében kifejtett eredményes és kiemelkedő munka elismerésére a következő szakmai díjakat alapítom: a) Ybl Miklós Díj, b) Pro Architektura Díj, c) Kós Károly Díj. 8/C. (1) Az Ybl Miklós Díj a hazai környezet építése, alakítása, értékmegőrzése érdekében huzamosan kifejtett kimagasló építészeti alkotó tevékenység elismeréséül, március 15-e alkalmából adományozható. A díjjal emlékérem, az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár. Évente 5 db díj adományozható, csak egyéni építészeti teljesítmény elismeréseként. (2) A Pro Architectura Díj kiemelkedő építészeti alkotás (épület, épületegyüttes) létrehozásában kifejtett építészeti-tervezői tevékenységért, az építészeti világnap - október első hétfője - alkalmából adományozható. A díjjal emlékérem, az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár. Évente 5 db díj adományozható, több építész között megosztva is. (3) A Kós Károly Díj a településvédelem és a településszépítés területén kimagasló eredményt elért személyek és szervezetek elismerésére, Kós Károly születésnapja - december alkalmából adományozható. A díjjal emlékérem, az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár. Évente 3-3 db díj adományozható. 8/D. (1) A szakmai díjak adományozásáról a miniszter az általa kinevezett bizottságok előterjesztése alapján dönt. A bizottságok az ügyrendjüket maguk határozzák meg. (2) A szakmai díjakkal járó pénzjutalom összege egyéni díj esetében a mindenkori köztisztviselői illetményalap ötszöröse, szervezetek esetében tizenötszöröse.

4 - 4 - (3) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzjutalmak, valamint az (1) bekezdés szerinti bizottságok működésének fedezetét a Belügyminisztérium költségvetése tartalmazza. 8/E. (1) A szakmai díjakat a miniszter vagy megbízottja - ünnepélyes keretek között - adja át. (2) A szakmai díjak leírását a 4. számú melléklet tartalmazza. Az adományozási javaslatra vonatkozó tartalmi és formai követelményeket, valamint az előterjesztésre jogosultak körét tartalmazó felhívást a 8/D. (1) bekezdés szerinti bizottságok minden évben - a díj átadása előtt legkésőbb négy hónappal - a Belügyminisztérium hivatalos lapjában közzéteszik. A felhívás azonos formában és tartalommal közzétehető bármely szakmai folyóiratban, szakmai fórumon is. (3) Külföldi állampolgár díjazása esetén a külügyminisztert előzetesen tájékoztatni kell. 8/F. (1) A szakmai díjban részesítettek nevét - érdemeik egyidejű feltüntetésével - a Belügyminisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni. (2) Méltatlanná válik a szakmai díjjal járó cím viselésére az, akit jogerős ítélettel a közügyektől vagy - ha az elismerést a foglalkozásával összefüggő tevékenységéért kapta - a foglalkozásától eltiltottak. 9. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1jétől kell alkalmazni. Egyidejűleg hatályát veszti a 12/1988. BM utasítással kiadott Kitüntetési és Elismerési Szabályzat, valamint a belügyi törzsgárdáról szóló 22/1988. BM utasítás. E rendeletben meghatározottak végrehajtását, valamint egyéb elismerések adományozásának rendjét külön utasításban szabályozom. 1. számú melléklet a 6/1992. (V. 5.) BM rendelethez A "Szolgálati Jel" kitüntető cím leírása 1. A Szolgálati Jel 40 x 30 mm nagyságú, lent kereszteződő, fent egymásba érő tölgy és olajág. Az alsó kereszteződés felett ívelt szalag ezüst szegéllyel, zöld tűzzománc borítással, a zománcozott mezőben X., XX., XXX. római számokkal. Anyaga ezüst. A Szolgálati Jel szalagja a kitüntetés kitűző változata. 2. A Szolgálati Jel szalagja: a) a rendőrségi szolgálati jelnél: világoskék; b) a határőrségi szolgálati jelnél: fűzöld; c) a köztársasági őrezredi szolgálati jelnél: meggyvörös és kék; d) a tűzoltó szolgálati jelnél: skarlátpiros; e) a polgári védelmi szolgálati jelnél: skarlátpiros és fehér. 3. A Szolgálati Jel eredeti formában csak dísz- és társasági öltözeten viselhető. A kitüntetést a bal felső zubbonyzseb fölé úgy kell elhelyezni, hogy az alsó széle a zsebtakaró felső varrását érintse. Egy kitüntetést úgy kell viselni, hogy a zsebtakaró középvonalával egybeessen. A kitűző változat a köznapi, a szolgálati és a megengedett öltözeten is viselhető a fenti előírás szerint. 2. számú melléklet a 6/1992. (V. 5.) BM rendelethez A "Bátorság Érdemjel" kitüntető cím leírása 1. A Bátorság Érdemjel 50 mm átmérőjű, sima sugaras, nyolcágú csillag, kör alakú, zöld tűzzománccal borított középpajzsában, körgyűrűben ezüst felirattal: fölül "PRO VIRTUTE", alul "BÁTORSÁGÉRT" felirat. A középkörben a Magyar Köztársaság ezüst címere. 2. A Bátorság Érdemjel viselésének rendje: a Bátorság Érdemjelet valamennyi öltözeten a bal felső zsebtakaró geometriai középpontjában kell felerősíteni. 3. számú melléklet a 6/1992. (V. 5.) BM rendelethez A "Miniszteri Díj" leírása

5 - 5 - A díjazott Miniszteri Díj (szakmai) emlékplakettet és igazoló okiratot kap. A Miniszteri Díj emlékplakett kerek alakú, bronzból készült, átmérője 150 mm, vastagsága 12 mm. A plakett egyik oldalát a címer díszíti. A másik oldalára a díjazott nevét és a díjazás időpontját kell rávésetni. A Közszolgálatért adományozott Miniszteri Díj plakettjének hátoldalára körkörösen ŻAZ IGAZSÁG MINDIG A LEGERŐSEBB ÉRV feliratot kell rávésetni. 4. számú melléklet a 6/1992. (V. 5.) BM rendelethez 1. Ybl Miklós Díj Az emlékérem bronzból készül, kör alakú, 60 mm átmérőjű. Egyik oldalán Ybl Miklós dombormű arcképe található, a szélén Ybl felirattal. A másik oldalán vésett felirattal az adományozott neve és az adományozás évszáma található. 2. Pro Architectura Díj Az emlékérem bronzból készül, kör alakú, 76 mm átmérőjű. Egyik oldalán építészetet szimbolizáló ábra PRO ARCHITECTURA körfelirattal, másik oldalán nyitott könyv, "Alapítva 1992" felirattal található. 3. Kós Károly Díj Az emlékérem bronzból készül, kör alakú, 135 mm átmérőjű. Egyik oldalán Kós Károly domborműves arcképe található, "Kós Károly " körfelirattal. A másik oldal közepén "KÓS KÁROLY" felirat, négyzet alakban "Településeink védelméért, szépítéséért emlékérem" felirat található.

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárdi Önkormányzat 20/2005.(X.3.) rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV.

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere. /2012. (.) EMMI rendelete. az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

Az emberi erőforrások minisztere. /2012. (.) EMMI rendelete. az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. (.) EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről

Részletesebben

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 4. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd Tartalomjegyzék 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsõoktatás vonatkozásában

Részletesebben

1991. évi XXXI. törvény a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről

1991. évi XXXI. törvény a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről 1991. évi XXXI. törvény a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről 1. A Magyar Köztársaság nagyra becsüli a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az

Részletesebben

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen 2014. szeptember 25. 2 A Debreceni Egyetem Szenátusa a jelen szabályzatban meghatározott egyetemi kitüntetéseket alapítja, és

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról Módosította: 24/2007. (IX. 27.)

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 5.) sz. rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 5.) sz. rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2004. (IV. 5.) sz. rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA június 30., szeptember 23. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 10/ (VII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 132. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 132. szám MAGYAR KÖZLÖNY 132. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 7., szerda Tartalomjegyzék 3/2013. (VIII. 7.) MEKH rendelet A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének a rendelet

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

39/1997. (VII. 18.) BM

39/1997. (VII. 18.) BM 39/1997. (VII. 18.) BM rendelet a belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.

Részletesebben

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2011. Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA 3. oldal II. A KARI TANÁCS ÁLTAL

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 205. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 205. szám MAGYAR KÖZLÖNY 205. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 10., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi CCVII. törvény Egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról 84230

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/303-9/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje 3. SZ. VERZIÓ TÖRZSPÉLDÁNY A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009.ÁPRILIS 3 () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2011. (..) önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. október 27., hétfő Tartalomjegyzék 8/2014. (X. 27.) NMHH rendelet A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke által alapított elismerésekről

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 11. szám 2006. június 29. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 19/2006. (VI. 29.) Ö.r. Az egycsatornás

Részletesebben

A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 2012. május 19.-én, a Küldöttközgyűlés határozata alapján) TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE... 3 2. AZ EGYESÜLET

Részletesebben

A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 2014. november 15-én a Küldöttközgyűlés határozata alapján) TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE... 3 2. AZ EGYESÜLET

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 24. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 24. szám MAGYAR KÖZLÖNY 24. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 3., kedd Tartalomjegyzék 4/2015. (III. 3.) IM rendelet Az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről 1906 120/2015. (III.

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott közoktatási, egészségügyi

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

3. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

3. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben MTAtv. = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend (A

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át.

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át. Dorog Város Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület által alapított és adományozott címekről, díjakról, elismerésekről Dorog Város Önkormányzat

Részletesebben