J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 23-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról"

Átírás

1 Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 23-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban az illetékesek az alábbi tájékoztatást adták: 258/2011.(X.24.) Kt. határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bognár Zita Zirc, Alkotmány u. 3/B és Hubay Attila János Zirc, Bercsényi u.12/a szám alatti lakosok szociális bérlakás-csere kérelmét jóváhagyja. A fentiek alapján Bognár Zitát (8420 Zirc, Alkotmány u. 3/B) jelöli ki a Zirc, Bercsényi u. 12/A szám alatti 2 szobás 50 m 2 -es lakás bérlőjének. Hubay Attila Jánost (8420 Zirc, Bercsényi u.12/a) jelöli ki a Zirc, Alkotmány u. 3/B I/5. szám alatti 1 szobás 33 m 2 -es lakás bérlőjének. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a felújítások elkészítésére, a költöztetés lebonyolítására és a bérleti szerződések megkötésére. 2./ pont esetében: április 01. A lakáscsere és a költözés megtörtént. 262/2011.(XI.28.) Kt. határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi járat üzemeltetésének negyedévenkénti értékelésekor felmerülő esetleges negatív eredmény képződésekor a Szolgáltatóval Bakony Volán Zrt. - együttműködik a veszteség elkerülése érdekében szükséges intézkedések meghatározásában. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Szolgáltatót, hogy vizsgálja meg, miképpen lehetne a bevétellel nem fedezett üzemi veszteséget csökkenteni (járatszámcsökkentés, helyközi buszok bevonása). Határidő: 1./ pont esetében: negyedévet követő képviselő-testületi ülés 2./ pont esetében: március 31.

2 2 Az üzemi veszteség csökkentése érdekében március 5-étől a 4. számú helyi járati vonalon (Rákóczi tér Autóbusz állomás) helyközi járatok elégítik ki a felmerülő utazási igényeket. A helyközi járatok helyi járatként való igénybevételéről a Nemzeti Fejlesztési Miniszterrel február 7-én kötöttünk megállapodást. 294/2011.(XII.19.) Kt. határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy vizsgálja meg a Zirc- Kardosréten található 2360/3 helyrajzi számú ingatlan - volt Valla major - tulajdonviszonyait, és abban az esetben, ha állami tulajdonban van, kezdeményezze Zirc Városi Önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba adását. Felelős: Dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: február 29. A Földhivatallal és az MNV Zrt-vel felvettük a kapcsolatot mindenekelőtt azért, hogy nevezett szervek segítségével tisztázzuk a tényleges vagyonkezelői viszonyokat. 39/2012.(II.27.) határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a képviselő-testület márciusi rendes ülésére az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló 28/2011.(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról készítsen előterjesztést, melyben az Előkészítő Bizottságra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül kerülnek. Felelős: Dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: március 26. A képviselő-testület március 26-i ülésére a határozatban foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztés elkészült. 42/2012.(II.27.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Rákóczi tér 16/a szám alatti lakás lakbérét (Bér Júlia lakása) a tulajdonos kérelmére 3,9 %-kal, havi ,- Ft-ra (kerekítve) emeli március 1. napjától. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás megkötésére. Határidő: március 1. A szerződés-módosítás megkötésre került.

3 3 45/2012.(III.26.) határozat a év Zirc Város Mentőse kitüntetés adományozásáról 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet Zirci Mentőállomása kollektívájának javaslatára Dombi Tamás mentőszakápoló részére a évben végzett kiemelkedő teljesítményének elismeréseképpen év Zirc Város Mentőse kitüntetést adományozza. 2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert az oklevél átadásának végrehajtására. Határidő: azonnal Az elismerő oklevél átadása a március 26-i képviselő-testületi ülésen megtörtént. 46/2012.(III.26.) határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy készítsen előterjesztést a központi jogszabályok vonatkozó változásainak az állattartás szabályairól szóló 18/2011.(V.31.) önkormányzati rendeleten történő átvezetése céljából. Felelős: dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: április 20. A március 26-án megtartott képviselő-testületi ülésen a 47/2012.(III.26.) határozatban arról döntött a képviselő-testület, hogy tájékoztató anyag kerüljön kiküldésre minden háztartásba az állattartásra vonatkozóan. E tájékoztató anyaghoz azonban kiküldésre kerül egy kérdőív is, amelyben megkérjük a lakosokat, hogy a saját, illetve szomszédos ingatlanokon folytatott állattartásról és az azzal kapcsolatos véleményükről nyilatkozzanak. E nyilatkozatok alapján lehetne pontosabban meghatározni a rendelet módosításának irányait. Ezen túlmenően a szabálysértési törvény változása, módosítása folyamatban van, amely valószínűsíthetően érinti a törvény azon rendelkezését, miszerint a helyi önkormányzati rendeletekből ki kell venni május 31-ig a szabálysértéseket rögzítő tényállásokat. Fenti indokok alapján az állattartás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása nem az áprilisi rendes testületi ülésen kerül napirendre, hanem a májusi vagy júniusi képviselő-testületi ülésen. 51/2012.(III.26.) határozat a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: június 1-jétől július 22-ig, illetve augusztus 21-től nyitva; július 23-tól augusztus 20-ig zárva. 2./ A képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről az érdekelteket nyilvánosan közzétett felhívásban tájékoztassa. Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester 2./ pont esetében: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető 2./ pont esetében: április 5.

4 4 A képviselő-testület döntéséről az intézmény vezetőjét értesítettük, a nyári nyitvatartási rendről az érdekelteket nyilvánosan közzétett felhívásban az intézmény vezetője tájékoztatta. 55/2012.(III.26.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci 1893/1 hrsz-ú gyep/rét művelési ágú ingatlan vonatkozásában Hanich Ottó Olaszfalu, Ibolya u. 7. szám alatti lakos ajánlatát elfogadja. A bérmunka-szerződés időtartamát április 1-jétől december 31-ig határozza meg. A szerződésnek tartalmaznia kell az évi kétszeri kaszálást. 2./ Felhatalmazza a polgármestert a bérmunkaszerződés 1./ pontban leírtak szerinti megkötésére. 2./ pont esetében: április 02. A bérmunkaszerződés megkötésre került. 58/2012.(III.26.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 273/2011.(XI.28.) Kt. határozattal módosított 33/2011.(II.28.) Kt. számú határozat 1./ pontját az alábbiak szerint módosítja: 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 16-i hatállyal a STÚDIÓ KB Ifjúsági és Közösségi Ház intézményvezetői feladatainak ellátásával május 31-ig ideiglenesen megbízza Encz Ilona 8420 Zirc, Fáy András utca 6/C. szám alatti lakost. 2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert a módosítással kapcsolatos munkáltatói feladatok ellátására. Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester 2./ pont esetében: március 31. Az intézményvezetői megbízás módosításával kapcsolatos munkaügyi feladatok elvégzése megtörtént. A törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetéséről a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága határozatban rendelkezett. 59/2012.(III.26.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KDOP-5.2.2/B kódszámú, a Benedek Elek Napköziotthonos Bölcsőde fejlesztése című projekthez kapcsolódóan elkészült, az előterjesztésben felsorolt pótmunkák ellenértékét bruttó ,- Ft összegben elfogadja. Az elkészült munkák kifizetését a évi költségvetés terhére jóváhagyja.

5 5 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban szereplő munkák ellenértékének kivitelező AMBISZA Kft. - felé történő kifizetéséről gondoskodjon. 2./ pont esetében: április 10. A kivitelező felé az összeg kifizetésre került. 60/2012.(III.26.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc város belterületi csapadékvíz elvezetése, Rákóczi tér, Luksz Sándor utca térsége és III. Béla utca térsége című beruházás projektvezetői feladatok teljes körű ellátására megbízza az Econoserve Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft. (1122 Budapest, Városmajor u. 10.) vállalkozást a mellékelt ajánlatnak megfelelően. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiválasztott ajánlattevővel a megbízási szerződést megkösse. 2./ pont esetében: április 2. Nyertes ajánlattevő kiértesítése és a szerződés előkészítése megtörtént, aláírása folyamatban. 61/2012.(III.26.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc város belterületi csapadékvíz elvezetése, Rákóczi tér, Luksz Sándor utca térsége és III. Béla utca térsége című beruházás kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására megbízza a VeszprémBer Zrt. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A.) vállalkozást a mellékelt ajánlatnak megfelelően. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiválasztott ajánlattevővel a megbízási szerződést megkösse. 2./ pont esetében: április 2. Nyertes ajánlattevő kiértesítése és a szerződés előkészítése megtörtént, aláírása folyamatban. 62/2012.(III.26.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc város belterületi csapadékvíz elvezetése, Rákóczi tér, Luksz Sándor utca térsége és III. Béla utca térsége című beruházás műszaki ellenőri feladatok ellátására megbízza a VeszprémBer Zrt. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A.) vállalkozást a mellékelt ajánlatnak megfelelően.

6 6 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiválasztott ajánlattevővel a megbízási szerződést megkösse. 2./ pont esetében: április 2. Nyertes ajánlattevő kiértesítése és a szerződés előkészítése megtörtént, aláírása folyamatban. Z i r c, április 12. Ottó Péter polgármester

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt

Részletesebben

99/2015. (05. 11.) Kt. határozat

99/2015. (05. 11.) Kt. határozat 99/2015. (05. 11.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. jóváhagyja a polgármester - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

17/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 18/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 19/2015. (02. 17.) Kt. határozat

17/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 18/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 19/2015. (02. 17.) Kt. határozat 17/2015. (02. 17.) Kt. határozat a balatonfűzfői 1498/320 és 1498/321 helyrajzi számú ingatlanok értékesítése című napirendet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (2)

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2009. év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

2!JJ. számú előterjesztés

2!JJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 2!JJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 29-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 29-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat rendkívüli zárt ülésének könyvéből: 222/2015. (V. 14.)Kt. határozat A Viessmann Technika Kft. fejlesztési elképzeléseinek támogatásáról és a 2980/1. helyrajzi számú ingatlan elvi értékesítéséről Dombóvár

Részletesebben

2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai

2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai 2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai 1/2006.(I.24.)Kt Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Németh Szilárd javaslatára úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjére

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: 1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.01.10-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel,

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 58/2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. április 24 - i ülésére

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. április 24 - i ülésére BESZÁMOLÓ Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2014. április 24 - i ülésére Az előterjesztés címe: Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk,Gyár u.2. Tel./Fax:06-99-360-012, E-mail:nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk,Gyár u.2. Tel./Fax:06-99-360-012, E-mail:nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk,Gyár u.2. Tel./Fax:06-99-360-012, E-mail:nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 91-18/2011 JEGYZŐKÖNYV Jelen vannak: Ivánkovics Ottó polgármester

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ

TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 1 K Ő Z L Ö N Y 4/2. SZÁM 2006. ÁPRILIS HÓ TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 164 / 2006. (04.27.) dr. Soós Attiláné közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről 165 / 2006. (04.27.) dr. Poronyi Gábor közalkalmazotti

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 879-3/2011. 1. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére 324/2010.(VII.08.)Kt.sz. Új szennyvíztisztító telephez vezető út önálló ingatlanná minősítése Jánoshalma Város

Részletesebben