J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról"

Átírás

1 Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban az illetékesek az alábbi tájékoztatást adták: 6/2011.(I.31.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci 210 helyrajzi számú ingatlan telekalakítását az előterjesztés mellékletét képező térképen jelöltek szerint jóváhagyja. A telekalakítás jogerős befejezése után az így kialakított ingatlant a törzsvagyonból kiveszi és egyéb vagyonná (forgalomképes) minősíti. 2./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlant elidegeníti a Magyar Állam képviseletében eljáró Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságnak (Csopak, Kossuth u. 16.). Az ingatlan vételára a kérelmező által felajánlott 50,- Ft/m 2. A telekalakítás jogerős befejeződését a végleges adásvételi szerződés feltételeként meghatározva a jogügyletet előszerződésbe kell foglalni azzal, hogy a kérelmezőt terheli a telekalakítással kapcsolatos költségek megelőlegezése, valamint az előszerződés, a végleges adásvételi szerződés ügyvédi díja, a földhivatali eljárás díja és az illetékfizetés. 3./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ és 2./ pontban leírtakhoz szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 1./ pont esetében: február 3. 2./ és 3./ pont esetében: folyamatos A zirci 210 hrsz-ú ingatlan megosztásra került 210/1 és 210/2 hrsz-ú ingatlanokra. A 210/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés én aláírásra került. 10/2011.(I.31.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KKK KÖZL-BIZT pályázati felhívásra a 82. sz. II. rendű főút km szelvény bal oldalán (Zirc, Kossuth L. u. 24.) buszöböl és a sz. porvai bekötőúton (Zirc, Deák F. u. 59.) buszöböl pár építésére. A fejlesztés bekerülési költsége eft Saját forrás (10 %) eft Pályázott összeg (90 %) eft 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fejlesztés bekerülési költségének 10 %-át biztosítja a évi költségvetéséből.

2 3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: 1./ és 3./ pont esetében: február / pont esetében: december 31. Pályázatunk a pályázati kiírásban szereplő bírálati szempontok alapján felállított sorrendben nem érte el a támogatáshoz szükséges helyezést. 68/2011.(III.28.) Kt. határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 67/2011.(III.28.) Kt. határozatában leírt térségi TDM szervezet alapítása kapcsán a helyi szolgáltató szervezetek bevonásával helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet (továbbiakban: helyi TDM szervezet) létrehozását kezdeményezi. 2./ Vállalja a regisztrációhoz elengedhetetlen, jelenleg a fenntartásában lévő Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc részeként működő Tourinform Iroda, mint információs iroda átadását a helyi TDM szervezet részére azzal, hogy: - A helyi TDM szervezet megalakulásakor az induláshoz szükséges személyi és dologi költségekhez hozzájárul. Ezen hozzájárulás éves összege nem haladhatja meg a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc részeként működő Tourinform Iroda által ellátott feladatok évi finanszírozásának szintjét. - A Tourinform Irodát a helyi TDM szervezet megszűnése, ellehetetlenülése esetén tovább működteti az átadáskori feltételeknek megfelelően. 3./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírt szolgáltató szervezetekkel a helyi TDM szervezet létrehozására irányuló tárgyalásokra, és a társasági szerződés döntésre történő előkészítésére. 2./ pont esetében: folyamatos 3./ pont esetében: május 31. A képviselő-testület október 24-i ülésén napirendre került a város területén működő szolgáltatókkal és attrakciókkal karöltve a település közigazgatási területén egy Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet létrehozásával és működtetésével kapcsolatos előterjesztés, melynek mellékletét képezte a szervezet feladatait ellátó nonprofit gazdasági társaság Társasági Szerződésének tervezete. A képviselő-testület a 249/2011.(X.24.) Kt. határozatával a Zirc és Vidéke Turisztikai Nonprofit Kft. társasági szerződésének tervezetét, mint munkaanyagot tudomásul vette; a működés módjával, elveivel egyetértett, az önkormányzati kötelezettségvállalás mértékét elfogadta. 140/2011.(VI.27.) Kt. határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bázisintézményében a 2011/2012-es gondozási évre 3 bölcsődei csoport indítását engedélyezi. Felelős: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető Határidő: szeptember 1. 2

3 A 2011/2012-es gondozási évre a 3 bölcsődei csoport indítása megtörtént. 165/2011.(VIII.8.) Kt. határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010.(I.28.) Korm. rendelet alapján benyújtott, 2010/9025 igénylési azonosítóval ellátott kérelem alapján a helyreállításhoz kapcsolódóan megítélt forint összegű támogatás összegéből igazoltan forint összegű támogatást használt fel. 2./ A képviselő-testület az 1./ pontban megjelölt megítélt támogatás összegének fel nem használt részéről, azaz forintról lemond. Ez forint összegben a 8420 Zirc, Alkotmány utca 14., 1897 hrsz alatti károk önkormányzati vagyonbiztosításból való megtérüléséből, valamint forint összegben a tényleges helyreállítási költségek tervezettől való kedvezőbb eltéréséből tevődik össze. 3./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához a vis maior eseményhez kapcsolódó támogatás végleges elszámolásával egyidejűleg küldje meg. Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal 3./ pont esetében: október 15. A határozat, illetve a vis maior eseményhez kapcsolódó elszámolás elküldésre került a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához. 211/2011.(IX.12.) Kt. határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdésének ae), illetve af) alpontjaiban nevesített Sportegyesületek támogatására irányuló működési céltartalék forint, azaz Ötszázezer forint, valamint a Civil Pályázati Alap működési céltartalék forint, azaz Ötszázezer forint összegének felszabadítását. 2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a pályázati felhívások megjelentetésére, úgy, hogy a beérkezett pályázatokról a október 24-i testületi ülésen döntések születhessenek. 2./ pont esetében: október 24. A képviselő-testület október 24-i ülésén döntött a benyújtott pályázatok alapján - a sportegyesületek és helyi civil szervezetek, közösségek támogatásáról. 227/2011.(X.5.) Kt. határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012-es évben is támogatni kívánja a felsőoktatásban tanuló, szociálisan rászoruló zirci fiatalokat a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozással, és az Általános Szerződési Feltételek elfogadása alapján a évi pályázat kiírásával. 3

4 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására, és határidőben megküldésére a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő felé. 2./ pont esetében: október 14. A Zirc Város Polgármestere által aláírt BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi önkormányzati csatlakozási nyilatkozatát a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő felé határidőben megküldte a pályázat lebonyolításáért felelős megbízott intézményvezető. 228/2011.(X.5.) Kt. határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012-es évben is támogatni kívánja a felsőoktatásban tanuló, szociálisan rászoruló zirci fiatalokat a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat A és B típusú pályázatának kiírásával. 2./ A pályázati rendszert a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Általános Szerződési Feltételeinek és határidőinek betartásával, a helyben szokásos formában kell közzétenni és lebonyolítani. 3./ A képviselő-testület az ösztöndíjalap összegéről a évi költségvetési koncepció készítésekor, de legkésőbb a pályázatok elbírálási határidejéig dönt. Felelős: 1./ és 3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester 2./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző Encz Ilona mb. intézményvezető 2./ pont esetében: október 17., és az Általános Szerződési Feltételek szerint 3./ pont esetében: december 5. A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi A és B típusú pályázatának kiírása megtörtént. A pályázat bonyolítását a NEFMI Általános Szerződési Feltételeinek és határidőinek betartásával folyamatosan végzi a lebonyolításáért felelős megbízott intézményvezető. 229/2011.(X.5.) Kt. határozat Zirc Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézkedési Terve felülvizsgálatáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézkedési Terve felülvizsgálatát az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. Határidő: azonnal 4

5 A képviselő-testület határozatát megküldtük a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete részére. 230/2011.(X.5.) Kt. határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának hatályon kívül helyezését az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján. 2./ A Képviselő-testület jóváhagyja a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás módosított egységes szerkezetű Társulási Megállapodását. 3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társuláshoz történő eljuttatására. 4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal 3./ pont esetében: október / pont esetében: október 15. A határozatot a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás részére eljuttattuk. A Társulási Megállapodás aláírásra került. 231/2011.(X.5.) Kt. határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ,- Ft, azaz Egymillió forint összegű támogatást nyújt Veszprém Megyei Önkormányzat részére a Bakonyi Természettudományi Múzeum évi fenntartásához, az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdésének ah) alpontjában nevesített Veszprém Megyei Önkormányzat III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közös fenntartásával, továbbá a Bakonyi Természettudományi Múzeum Zirci Ciszterci Apátságban elhelyezett kiállítótér bérleti díjával kapcsolatos terhek közös viselése tárgyában képzett céltartalék terhére. 2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat Veszprém Megyei Önkormányzathoz történő eljuttatására. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen előterjesztés 2. mellékletét képező Támogatási Szerződés megkötésére. 2./ és 3./ pontok esetében: október 30. A határozatot és az aláírt Támogatási Szerződést eljuttattuk a Veszprém Megyei Önkormányzathoz. A MÖK részéről aláírt szerződést visszakaptuk, és ennek megfelelően intézkedtünk a támogatás átutalásáról. 5

6 232/2011.(X.5.) Kt. határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolába, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődébe térerősségmérő műszert telepítsen. 2./ A mérőműszerekkel, illetve azok telepítésével kapcsolatban felmerülő káresemények kockázatát teljes mértékben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság viseli. 2./ pont esetében: folyamatos A képviselő-testület határozatát megküldtük a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére. 233/2011.(X.5.) Kt. határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Zirc városára vonatkozó környezetvédelmi program elkészíttetéséről - a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 48/E. (5) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve - Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa által elkészíttetendő környezetvédelmi program útján kíván gondoskodni. 2./ Utasítja a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg a Zirc Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete részére. Határidő: 1./ pont esetében: folyamatos 2./ pont esetében: azonnal A képviselő-testület határozatát megküldtük a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete részére. 235/2011.(X.18.) Kt. határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Villamos energia beszerzése Zirc város önkormányzati fenntartású intézményei részére tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíti és nyertesének az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út ) vállalkozást, második helyezettnek a MÁSZ Magyar Áramszolgáltató Kft. (1132 Budapest, Váci út ) vállalkozást nevezi meg. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti döntést megküldje az ajánlattevők részére. 3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban nyertes vállalkozással a szerződést aláírja. 2./ pont esetében: október / pont esetében: október 31. A közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés megküldésre került az ajánlattevőknek. Nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés folyamatban van. 6

7 237/2011.(X.24.) Kt. határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Stúdió KB - Ifjúsági és Közösségi Ház magasabb vezetői állására a 108/2011.(V.30.) Kt. határozatával kiírt pályázatát eredménytelennek nyilvánítja. 2./ Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetői pályázat újbóli kiírását célzó előterjesztést terjessze a képviselő-testület elé. 2./ pont esetében: november 18. Az intézményvezetői álláspályázat kiírásáról szóló előterjesztés a képviselő-testület november 28-i ülésén napirendre kerül. 245/2011.(X.24.) Kt. határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyi rendezvény, rendezvénysorozatok támogatása és a Kis értékű bakonyi rendezvény célterületekre benyújtott pályázatokhoz valamennyi nem önkormányzati ügyfél esetén beadási feltételként előírt Támogató nyilatkozatot megadja. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat-minta alapján a Támogató nyilatkozatok aláírására. 2./ pont esetében: október 25. A Támogató nyilatkozatok aláírása megtörtént, amit valamennyi a határozatban megjelölt célterületekre pályázó szervezet részére eljuttattunk. 250/2011.(X.24.) Kt. határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosító okiratát az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja. 3./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt az alapító okirat-módosítás bírósági nyilvántartáson történő átvezetése végett az alapító okiratot módosító okirat két példányának, az ennek kapcsán egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat egy példányának a Veszprém Megyei Bírósághoz történő megküldésére. Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester 3./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: 1./ - 2./ pont esetében: azonnal 3./ pont esetében: október 31. Az alapító okiratot módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldése folyamatban van. 7

8 254/2011.(X.24.) Kt. határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján az "A BAKONYÉRT" Egyesülethez a meghatározott alábbi pályázati kiírásra: Szabadidő eltöltését, az egészséges életmód megőrzését szolgáló többfunkciós közösségi terek kialakítása, fejlesztése, célterület azonosítója: A projekt megvalósulási helyszíne: Zirc, 1897 hrsz, Alkotmány u. 14. Projekt címe: Játszótér építése Zirc, Erdőalja városrészen Projekt tervezett összköltsége: Ft Projekt tervezett nettó költsége: Ft Projekt támogatási igénye: Ft Önrész forrása: Pályázati tartalékalap 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontra vonatkozóan elkészített pályázatot aláírja és benyújtsa. Felelős: 1./ és 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester 2./ pont esetében: november 15. Pályázat benyújtásra került. 255/2011.(X.24.) Kt. határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KDOP 4.2.1/B 11 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése című pályázathoz szükséges pályázati dokumentáció elkészítésével megbízza a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt-t (6087 Dunavecse, Fő út 79.) a mellékelt árajánlatának megfelelően. A pályázat elkészítésének díját a évi költségvetés pályázati tartalékalap terhére biztosítja. 2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiválasztott ajánlattevővel az Ajánlati Felhívásban meghatározott feltételekkel a szerződést megkösse. 2./ pont esetében: november 4. Nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés folyamatban van. 257/2011.(X.24.) Kt. határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségügyi Minisztérium Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Zirc Városi Erzsébet Kórház és Rendelőintézet új, emelt szintű (R1) járóbeteg szakrendelőjének kialakítása című, TIOP / azonosító számú projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbízza a Quercus Tanácsadó Kft-t (8200 Veszprém, Szajkó u. 14/b) a mellékelt ajánlatnak megfelelően. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést megkösse. 2./ pont esetében: november 07. 8

9 Szerződéskötés az ügyfél betegsége miatt elhúzódott, de már folyamatban van. Z i r c, november 18. Ottó Péter polgármester 9