PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola"

Átírás

1 PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Külső tőkeforrásból létrejött borászati befektetések hatása a magyar szőlő-bor ágazat fejlődésére Tézis füzet Szerző: Brazsil Dávid Témavezető: Dr. habil. Pupos Tibor Keszthely 2013.

2 Tartalomjegyzék 1. A kutatási terület lehatárolása Kutatási hipotézisek A kutatás módszertana Kutatási eredmények Új kutatási eredmények A kutatás további irányai Irodalomjegyzék: Publikációs jegyzék

3 1. A kutatási terület lehatárolása A második világháborút követően a mezőgazdaság termelési rendszerében, illetve az agrárélelmiszeripari termékek kereskedelmében lezajlott koncentrációs és liberalizációs folyamatok erős hatást gyakoroltak a szőlő-bor ágazat fejlődésére is. A világon új szőlőtermelési központok jöttek létre, valamint a globális kereskedelemi hálózatok térnyerése miatt minden földrészen megfigyelhető a szőlő-bor ágazat kínálati oldalának erőteljes koncentrációjára. E szerkezeti átalakulást gyorsították a globális tőkepiaci mozgások: a hagyományosan családi gazdaságokra és szövetkezetekre alapozott termelési szerkezetben egyre nagyobb számban jelentek meg a külső tőkeforrással finanszírozott pincészetek, melyek az ezredfordulón dinamizálták az ágazat fejlődését. Tehát új típusú, borászati beruházásokra specializálódott vállalatcsoportok jelentek meg az ágazatban. Másként fogalmazva, a szőlő-bor ágazat kellően attraktív beruházási formát jelent a globális tőkepiacon, mely ugyanakkor az ágazat új típusú koordinációjának a problémáját is felveti. A szőlő-bor ágazaton belül megfigyelhető borászati koncentrációs folyamatok a magyar ágazat fejlődésére is hatást gyakoroltak, jóllehet annak eseményeit speciális történelmi körülmények befolyásolták: e folyamatok szorosan összekapcsolódnak a gazdasági átmenet és a privatizáció történéseivel. A témával foglalkozó publikációk alapján hazánkban a koncentráció elsősorban a privatizáció időszakában a külföldi működő tőke hatására zajlott le. A disszertáció a külső tőkeforrásokból megvalósult szőlészeti- és borászati beruházásoknak az adott termelési körzet koordinációs folyamataira gyakorolt hatásait vizsgálja két magyar borvidék példáján keresztül (Villány és Tokaj), kiemelve azoknak ökonómiai, szakmai és társadalmi aspektusait. 2. Kutatási hipotézisek A kutatások az alábbi állítások igazolásának vagy cáfolatának bizonyítását tűzték célul: 1. hipotézis: A külső tőkeforrások a privatizációhoz kötődően jelentek meg a magyar szőlő-bor ágazatba és a befektetések külföldi működő tőkebefektetéseknek minősülnek; 2

4 2. hipotézis: A magyar borvidékek termelési szerkezetének megújulását egyértelműen a külső tőkeforrásból megvalósult befektetések dinamizálták; 3. hipotézis: A külső forrásból megvalósult befektetések hatásai pozitívak a helyi gazdasági szereplők fejlődésére; 3. A kutatás módszertana A disszertáció kutatásainak elméleti hátterét a külföldi működő tőkebefektetések és az ágazati tanulmányok elmélete jelenti. Az ágazati tanulmányokat illetően fontos kiemelni, hogy az elméleti megközelítésen túl fontos módszertani alapokat biztosít az oltalom alatt álló eredetmegjelöléses és földrajzi jelzéses borászati termékek termelői körzetének elemzésére: célja egy lehatárolható terméknek dinamikus rendszerként való bemutatása, amely figyelembe veszi a gazdasági, technológiai, történelmi és szervezeti aspektusokat is. A kutatás két témakört ölel fel: a magyar szőlő-bor ágazat piaci környezetének vizsgálata, valamint a borászati külső működő tőkebefektetések hatásai Magyarországon. A témakörök jellegéből adódóan eltérő adatforrások és elemzési módszerek kerültek alkalmazásra, melyeket az 1. táblázat foglal össze. A kutatás hipotéziseire adott válaszokat alapvetően ágazati esettanulmányokra alapozva kerültek megfogalmazásra. Az esettanulmányok nem kvalitatív méréseken, hanem az adatgyűjtés (elsősorban irányított interjúk) során felhalmozott ismeretanyagok kvalitatív elemzésén alapulnak. Ennek lényege, hogy nem csupán a statisztikai elemzés és a feltevések számokkal történő igazolása válik fontossá, hanem a jelenségek mélyebb megismerése is. Az esettanulmányok eredményei alapján csak korlátozottan lehet olyan általános kijelentéseket megfogalmazni, mint az ökonometriai vizsgálatok esetében. Az ágazati esettanulmány a jelenséget ugyanis a környezetével együtt vizsgálja, és viszonylag nagyszámú változó emelhető ki az eredményekből. 3

5 1. Táblázat : Vizsgálat anyaga és módszerei Elemzett témakörök A magyar szőlő-bor ágazat piaci környezetének elemzése Külső befektetők hatása a magyar szőlőbor ágazatban Résztéma A világ és az EU borpiacának elemzése Hazai borpiac elemzése a gazdasági átmenet szemszögéből Külső tőkebefektetések a globális szőlőbor ágazatban Rioja és Malbeck példáján keresztül Külső tőkebefektetések Villányi borvidéken Külső befektetők Tokaji borvidéken Forrás: saját eredmények Kutatási módszerek Szekunder adatgyűjtés Szekunder primer adatgyűjtés Szekunder adatgyűjtés Szekunder primer adatgyűjtés, Szekunder primer adatgyűjtés, és és és Adatforrás OIV, FAO, KSH, EuroStat, HNT adatok; szakmai kiadványok HNT, KSH, VPOP adatok, Tudományos és szakmai folyóiratok Irányított interjú szakértőkkel Tudományos és szakmai folyóiratok; Szakmai szervezetek kiadványai Tudományos és szakmai folyóiratok; KIM E- beszámoló, Opten adatbázis; Irányított interjú (15 pincészet) Tudományos és szakmai folyóiratok; KIM E- beszámoló, Opten adatbázis; Irányított interjúk (21 pincészet) Elemzési módszerek Leíró statisztika, összehasonlító elemzés Leíró statisztika, összehasonlító elemzés, tartalom elemzés Tartalomelemzés, összehasonlító elemzés Tartalomelemzés, összehasonlító elemzés Tartalomelemzés, összehasonlító elemzés 4

6 Sidlovits (2008) megállapítása szerint, az esettanulmányokat gyakran az a kritika éri, hogy a vizsgálatot végző személy szubjektivitásából adódóan, az eredmények torzulhatnak, a vizsgálat nehezen reprodukálható, a tényezők változékonyak. Az irányított interjúk ugyanakkor lehetővé teszik a kutató számára, hogy holisztikus képet alkosson a kutatás tárgyáról. Az eredmények más forrásból történő alátámasztása, a különböző interpretációk megvitatása az interjúalanyokkal, eltérő információforrások alkalmazása (pl.: éves beszámolók, sajtóanyagok) jelentősen csökkentheti a kutatási eredmények torzulását. Az ágazati gazdasági szereplők beazonosítását és osztályba sorolását követően az irányított interjúkra kiválasztott pincészetek úgy kerültek meghatározásra, hogy valamennyi ágazati szereplő típus (befektető tulajdonú pincészetek, családi pincészetek, koordinátorok, szőlészeti termelők) véleménye megjelenhessen a kutatásban. 4. Kutatási eredmények A két külföldi és két eltérő termelési struktúrájú magyar borvidék példáján keresztül a disszertáció problematika részében megfogalmazott hipotézisekre az alábbi válaszok adhatók. 1. Hipotézis: A hipotézisre részben nemleges választ kell adni. Külső ágazati befektetők jelentős számban jelentek meg a privatizáció időszakában, de letelepedésük nem kizárólag e rövid időszakhoz köthető. A külső ágazati befektetők közül a külföldi működő tőkebefektetések alapvetően a privatizációhoz kötődően jelentek meg, de jelenlétük nem érinti valamennyi borvidéket. Több állami gazdaság és pincegazdaság került magyar befektetői csoportok, illetve magánszemélyek tulajdonába. A külső tőkeforrásból létrejött vállalkozások száma az ezredfordulót követően jelentősen emelkedett a vizsgált borvidékeken. 2. Hipotézis: A két borvidék eltérő történelmi hagyományait figyelembe véve megállapítható, hogy a külső tőkeforrásokból létrejött pincészeteknek a borvidék termelési szerkezetének modernizációjában betöltött szerepét nagyban befolyásolja megjelenésük időpontja. További módosító hatással bír, 5

7 hogy a befektetők megjelenésének pillanatában milyen mértékű a családi borászatok gazdasági aktivitása és versenyképessége. Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a tőkeerős befektetői borászatok minden esetben pozitív hatást gyakorolnak az adott termelési körzet értékesítési rendszerének modernizációjára. 3. Hipotézis: A két magyar példa és a bemutatott spanyolországi tendencia alapján ki lehet jelenteni, hogy a külső tőkeforrásból létrejött pincészetek számos pozitív hatása ellenére több negatív hatást is gyakorolnak a borvidék egyes gazdasági szereplőinek tevékenységére. E negatív hatások leginkább a fejlődésben lévő családi pincészeteket, helyi termelőket érintik, tehát mindazokat, akiknek az ősei megteremtették az adott borvidék arculatát, imázsát. Ez utóbbi tény jelentősen ronthatja a befektetők társadalmi megítélését. 5. Új kutatási eredmények A hazai és külföldi borvidéki esettanulmányokon keresztül az alábbi önálló kutatási eredmények kerültek megfogalmazásra. 1. Tézis Az agrár-élelmiszeripar egyéb szakágazataihoz viszonyítva megállapítható, hogy a szőlő-bor ágazatban lezajlott koncentrációs folyamatok a kezdeti szakaszban járnak. A keresleti oldalon (disztribúciós csatornák) megfigyelhető verseny hatására a szőlő- és bortermelés további koncentrációjára lehet számítani. 2. Tézis Magyarországon a koncentrációs folyamatok speciális körülmények között zajlottak le, hiszen a bortermelési oldal koncentrációja a szocialista piacgazdaságban alakult ki, amelyet a privatizáció folyamata konzervált. A külföldi működő tőkebefektetések hazánkban szorosan összeforrtak a privatizáció folyamatával. A külső tőkeforrásból származó befektetések száma és 6

8 aránya várhatóan Magyarországon is emelkedni fog az elkövetkező évtizedben. A szőlő-bor ágazat jövedelemtermelő képességének csökkenése, különösen a szőlőtermesztés jövedeltermelő képességének megszűnése a vázolt koncentrációs folyamatokat gyorsíthatja. 3. Tézis A szakmai megítéléssel szemben, a szőlő-bor ágazatba befektető magánszemélyek borászati beruházásaikat nem kizárólag magánvagyonukból hozzák létre, és markáns eltérés figyelhető meg a borászati és szőlészeti befektetések között. Pincészeti vállalkozásukat elsősorban más ágazatban sikeresen működő vállalkozásaik, olykor offshore vállalkozások tőkeapportjával alapítják meg. A földtörvény földtulajdonra vonatkozó szigorú előírásaiból adódóan a szőlőterületeket jellemzően magyar állampolgárként, magánemberként, adózott jövedelmükből vásárolják meg a befektetők. 4. Tézis A külső tőkeforrásból létrejött borászati beruházások alapítását számos szubjektív, közgazdaságilag nehezen értelmezhető és mérhető tényező befolyásolja. A szőlészeti-borászati befektetések gazdasági megtérülését nem a vállalkozás számviteli szempontból vett nyereséges gazdálkodása jelenti a befektetők számára, hanem a létrehozott pincészet jövőbeli várható értéknövekedése és hírneve. A befektetés helyszínének megválasztása szempontjából meghatározó az adott borvidék hírneve és termékeinek fejlődési potenciálja. A borászati befektetést inspirálja a bor pozitív társadalmi megítélése, és a borkultúrába történt beruházáson keresztül szerezhető ismertség. Fenti önálló és újszerű eredményeket nem szabad általános érvényű megállapításoknak tekinteni. A disszertáció térben és időben kiterjedt vizsgálatai is azt kívánták alátámasztani, hogy a problémakör közgazdasági és társadalmi megítélése borvidékenként eltérő következtetéseket hoznak felszínre. Ez a megfogalmazás összecseng Rastoin (2006) megállapításával, miszerint egy agrobusinesshez kötődő ágazati tanulmánynak minden esetben figyelembe kell vennie a vizsgált területnek a földrajzi helyzetéből és történelméből adódó gazdasági, technológia (bele értve termékstruktúráját) és szervezeti aspektusait. 7

9 Kutatási eredményeim egyértelműen a szocialista piacgazdaságból a kapitalista piacgazdaságba történő átmenetben lévő országok mezőgazdasági és élelmiszeripari befektetéseinek kvantitatív elemzése során alkalmazhatók. Ezen belül is az értelmezési tartomány az oltalom alatt álló eredetmegjelöléses és földrajzi jelzéses, minőségi agrárélelmiszeripari termelési körzetek vizsgálatára szorítkozik. 6. A kutatás további irányai A szélesebb értelmezési tartományú következetések és megállapítások megfogalmazásához indokolt a kutatási eredmények érvényességét további magyar termelési körzetekben folytatott ágazati tanulmányokon keresztül tesztelni. Kiemelt fontosságú lenne a külső tőkeforrásból létrejött befektetések és azok hatásainak vizsgálata a Balaton és a Duna borrégióban. Utóbbi vizsgálat fontosságát mutatja, hogy Magyarország borászati kapacitásának jelentékeny része a Duna-Tisza közi területen koncentrálódik. A vizsgálatok eredményeinek nemzetközi szintű disszeminációját jelentősen javítaná, a vizsgálatok kiterjesztése az EU 2004 után csatlakozott bortermelő országaira, különös tekintettel Bulgáriára, Romániára és a Cseh Köztársaságra. Az eltérő szocialista gazdasági modellek és a rendszerváltozást követő gazdaságmodernizációs politikák hatására a külső tőkeforrásból létrejött borászati befektetések volumene, gazdasági szerepe és hatásai is eltérőek lehetnek az egyes tagországokban. A vizsgálati módszertan fejlesztését jelentené a kvantitatív elemzési módszerek bevezetése. Ez elsősorban a vizsgált vállalatok gazdálkodási tevékenységének pénzügyi elemzését jelenti, különös tekintettel a beruházás megtérülési számításokra. Ez esetben viszont újabb irányított interjúkat vagy olyan szekunder adatforrásokat szükséges találni, melyek elegendő információt nyújtanak a kvalitatív elemzésekhez. A kutatás újabb irányát jelentheti - az új intézményi közgazdaságtan elméletéből kiindulva - a szabályozási környezet változásának a szőlészeti-borászati befektetésekre gyakorolt hatásának vizsgálata május 1-jétől lejáró földvásárlási moratórium és az új földtörvény szintén jelentős változásokat indukálhat a magyar ágazatban. További kutatási lehetőséget jelentene az irányított interjúk eredményeinek szociológiai elemzése. A társadalmi kapcsolatok, emberi érzések (hit, szeretet, gyűlölet, bizalom, gyanakvás, 8

10 érdekszövetségek) olyan szubjektív, ökonómiai szempontból nehezen definiálható fejlődési faktorokat jelentenek, melyek hosszú távon befolyásolhatják egy borvidék fejlődésének irányát és ütemét. 7. Irodalomjegyzék: SIDLOVITS Diána (2008), Vertikális koordináció a szőlő- és borágazatban, A magyar és a francia gyakorlat összehasonlítása, Doktori értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest RASTOIN Jean-Louis (2006), Economie et Stratégie Agro-Industrielle : Le système alimentaire, Document pédagogique, Agro-Montpellier, 219 p. 9

11 8. Publikációs jegyzék IDEGEN NYELVŰ PUBLIKÁCIÓ: Nemzetközi folyóiratban megjelent publikáció: CIOLOS-VILLEMIN Valérie BRAZSIL David (2013), Les ressorts du renouveau dans les secteurs vitivinicoles hongrois et roumains, POUR 217, GREP, Paris, pp ISSN Idegen nyelvű folyóiratban megjelent publikáció: KATOR Zoltán BRAZSIL Dávid SIDLOVITS Diána (2010), Preparing product specification of PDO and PGI wines according to the new Community reguations. Hungarian trademark news, Hungarian Trademark Assocaition, Budapest, pp Nemzetközi konferencia kiadványában megjelent publikáció: BRAZSIL József BRAZSIL Dávid (2006), Die Problematik der ungarischen Weinbaubranche im Anschluss an der EU, WITHIN THE EUROPEAN UNION III. Internationales Konferenz, WESTUNGARISCHE UNIVERSITÄT Fakultät für Landwirtschafts- und Lebensmittelwissenschaften, Mosonmagyaróvár, Ungarn, CD kiadvány BRAZSIL József KOVÁCS Attila BRAZSIL Dávid (2007), Le changement du système de production dans une zone viticole importante en Hongrie à partir des années, 90. XXX th OIV World Congress. Budapest, juin 2007, CD kiadvány 10

12 BRAZSIL David (2011), Un secteur viti-vinicole au développement contrasté. Colloque à la découverte du monde du vin, Zoom sur l Europe Centrale et Orientale. Béziers, 22 novembre 2011, pp Internet alapú kiadvány MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓ: Magyar nyelvű folyóiratban megjelent publikáció: BRAZSIL Dávid BRAZSIL József KOVÁCS Attila (2002), A mezőgazdasági munkaszervezés információigénye és a triádmodell alkalmazhatósága, Informatika, 5. évfolyam, 2. szám, pp BRAZSIL Dávid SIDLOVITS Diána (2009), Az eredetmegjelölés koncepcionális kérdései a Balatoni Borrégióban; Gazdálkodás ; 53 (4) pp HU ISSN BRAZSIL Dávid (2009): A bortermelés struktúrájának változásai ; Gazdálkodás; 53 (5) pp HU ISSN SIDLOVITS Diána KATOR Zoltán BRAZSIL Dávid (2012): Borpiaci tendenciák a harmadik évezred elején, Borászati füzetek, (6) pp HU ISSN Magyar nyelvű konferencia kiadványában megjelent publikáció: BRAZSIL Dávid BRAZSIL. József (2005), Eredetvédett bor termelésében rejlő lehetőségek a Tagyoni Hegyközség példáján bemutatva, Gazdálkodás Klnsz., 49 (14) HU ISSN

13 BRAZSIL József BRAZSIL Dávid (2005), A magyar bor eredetvédelmének jelentősége az uniós versenyben, Verseny élesben Európa-napi Nemzetközi Konferencia, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár, CD kiadvány BRAZSIL Dávid BRAZSIL. József (2005), A bor eredetvédelmi rendszerében rejlő lehetőségek a Tagyoni Hegyközség példáján bemutatva, XLVII. Georgikon Napok, Közép Európa mezőgazdasága lehetőségek és kockázatok Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely, szeptember BRAZSIL Dávid BRAZSIL József MÁJER János LAKATOS Anita (2006), Borszőlőtermesztés gazdaságossága a Balatoni Borrégióban, X. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Károly Róbert Főiskola FAO, Gyöngyös március CD kiadvány, BRAZSIL Dávid (2008), Eredetvédelem és borkategóriák változása a Közösségi Borpiaci Szabályozás reformjának hatására, Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely, április 3. CD kiadvány BRAZSIL Dávid SIDLOVITS Diána (2008), Eredetmegjelölés mint bormarketing eszköz a Balatoni borrégióban Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban, Tudományos konferencia a Magyar Tudomány Napja 2008 tiszteletére, Kereskedelem és Marketing Szekció, Budapesti Gazdálkodási Főiskola, Budapest, november 6-7. ELEKTRONIKUS TANKÖNYV BRAZSIL Dávid (2010), Borpiaci ismeretek ; ÚMVP; 139/2008 FVM rendelet szerinti Képzés, Lajstromszám: an 18, VKSZI, Budapest, 86 p., Elektronikus tankönyv, elérhető: 12

14 KONFERENCIA ELŐADÁSOK IDEGEN NYELVEN BRAZSIL József BRAZSIL Dávid (2006), Die Problematik der ungarischen Weinbaubranche im Anschluss an der EU, WITHIN THE EUROPEAN UNION III. Internationales Konferenz, WESTUNGARISCHE UNIVERSITÄT Fakultät für Landwirtschafts- und Lebensmittelwissenschaften, Mosonmagyaróvár, Ungarn, BRAZSIL David (2010), La nécessité et des outils de gestion de la production des produits d AOP et IGP l exemple du vin, Round table on the evolution of the European quality policy, European Parliament, 28 septembre BRAZSIL David (2011), Die Wirkungen der Einführung der gemeinsamen Martorganisation für Wein in Ungarn, Intervitis Interfructa, Mitteleuropäisches Weinforum: 2013 und dann?, Wien 10 April BRAZSIL David (2011), Un secteur viti-vinicole au développement contrasté, Colloque à la découverte du monde du vin, Zoom sur l Europe Centrale et Orientale. Béziers, 22 novembre 2011, KONFERENCIA ELŐADÁSOK MAGYAR NYELVEN: BRAZSIL József BRAZSIL Dávid (2005), A magyar bor eredetvédelmének jelentősége az uniós versenyben, Verseny élesben Európa-napi Nemzetközi Konferencia, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár, 13

15 BRAZSIL Dávid BRAZSIL. József (2005), A bor eredetvédelmi rendszerében rejlő lehetőségek a Tagyoni Hegyközség példáján bemutatva, XLVII. Georgikon Napok, Közép Európa mezőgazdasága lehetőségek és kockázatok Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely, szeptember BRAZSIL Dávid BRAZSIL József MÁJER János LAKATOS Anita (2006), Borszőlőtermesztés gazdaságossága a Balatoni Borrégióban, X. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Károly Róbert Főiskola FAO, Gyöngyös BRAZSIL Dávid (2008), Eredetvédelem, borkategóriák, eljárási szabályok az EU borreform kapcsán", IX. Szőlészeti Borászati Konferencia, Eger, 2008 január BRAZSIL Dávid (2008), Eredetvédelem és borkategóriák változása a Közösségi Borpiaci Szabályozás reformjának hatására, Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely, április 3. BRAZSIL Dávid (2010), Tőkés befektetők és a termőföld kapcsolata a szőlő-bor vertikumban, MTA - Jövőkutatási Bizottság tudományos ülése, Budapest, február 12. BRAZSIL Dávid (2012), Globalizáció, lokalizáció, eltérő fejlődési alternatívák, A Világ agrár-élelmiszeriparának kihívásai 2050-ig, MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság, Jövőkutatási Tudományos Albizottságának tudományos ülése, Budapest, 2012 április 13. SZAKMAI FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓ: BRAZSIL Dávid (2009), Globalizálódó borpiac, Bor és Piac, (5-6) pp ISSN

16 BRAZSIL Dávid (2010), Szövetkezés, avagy kincs ami nincs, Bor és Piac, (1-2) pp ISSN BRAZSIL Dávid (2010), Liberalizáció?! Milyen áron!? ; Bor és Piac, (3-4) pp ISSN SIDLOVITS Diána KATOR Zoltán - BRAZSIL Dávid (2012), A legújabb tendenciák a világ borpiacán, Agrofórum, (12) pp ISSN

PANNON UNIVERSITY. Doctoral School of Management Sciences and. Business Administration

PANNON UNIVERSITY. Doctoral School of Management Sciences and. Business Administration PANNON UNIVERSITY Doctoral School of Management Sciences and Business Administration Impact of external sources of capital investment on the development of the established Hungarian wine industry Thesis

Részletesebben

Az eredetmegjelölés koncepcionális kérdései a Balatoni Borrégióban

Az eredetmegjelölés koncepcionális kérdései a Balatoni Borrégióban gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 376 V ITA Az eredetmegjelölés koncepcionális kérdései a Balatoni Borrégióban BRAZSIL DÁVID SIDLOVITS DIÁNA Kulcsszavak: közös borpiaci szabályozás, borkategóriák, EU, Balatoni

Részletesebben

Péter Erzsébet A VÁLLALKOZÁSI HAJLANDÓSÁG ELEMZÉSE. A kiskereskedelmi- és vendéglátó vállalkozások példáján a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben

Péter Erzsébet A VÁLLALKOZÁSI HAJLANDÓSÁG ELEMZÉSE. A kiskereskedelmi- és vendéglátó vállalkozások példáján a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben Pannon Egyetem Gazdálkodás-és szervezéstudományok Doktori Iskola Péter Erzsébet A kiskereskedelmi- és vendéglátó vállalkozások példáján a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben c. Ph.D értekezéshez TÉZISFÜZET

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KACZ KÁROLY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KACZ KÁROLY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KACZ KÁROLY KESZTHELY 2006 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Gazdaságtudományi Intézet

Részletesebben

A kis- és közepes vállalkozások informatikai beruházásai és azok megtérülési lehetőségei Magyarországon

A kis- és közepes vállalkozások informatikai beruházásai és azok megtérülési lehetőségei Magyarországon Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Erdős Ferenc okleveles közgazdász, informatikus mérnök A kis- és közepes vállalkozások informatikai beruházásai és azok megtérülési

Részletesebben

A TOKAJI BORVIDÉK BORKÜLÖNLEGESSÉGEINEK MARKETING SZEMPONTÚ ELEMZÉSE

A TOKAJI BORVIDÉK BORKÜLÖNLEGESSÉGEINEK MARKETING SZEMPONTÚ ELEMZÉSE DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

TARTALOM ÁBRAJEGYZÉK

TARTALOM ÁBRAJEGYZÉK TARTALOM oldal I. A KUTATÁS CÉLJA, A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA 2 II. ELMÉLETI HÁTTÉR, SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 6 III. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 9 IV. KUTATÁSI EREDMÉNYEK, A HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE 13 V. PUBLIKÁCIÓK,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK FEJLESZTÉSÉNEK GAZDASÁGI ELEMZÉSE DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TIBOLDI TIBOR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK FEJLESZTÉSÉNEK GAZDASÁGI ELEMZÉSE DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TIBOLDI TIBOR SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK FEJLESZTÉSÉNEK GAZDASÁGI ELEMZÉSE DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TIBOLDI TIBOR GÖDÖLLŐ 2008 A DOKTORI ISKOLA megnevezése: Gazdálkodás- és Szervezéstudományok

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph.D) értekezés tézisei Készítette: Hágen

Részletesebben

Az állami támogatások szerepe a magyar autóiparban

Az állami támogatások szerepe a magyar autóiparban Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Az állami támogatások szerepe a magyar autóiparban Hallgató: Kemenczei Nóra Témavezető: Dr. Kurtán Lajosné

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SIMON SZILVIA Debrecen 2009. DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Zárda Nóra A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN PH. D. ÉRTEKEZÉS RÁCZ ANDRÁS BUDAPEST, 2004 RÁCZ ANDRÁS A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS

Részletesebben

Területfejlesztés és Innováció

Területfejlesztés és Innováció Területfejlesztés és Innováció A PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszékének valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata Tartalom

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOI: 1.1475/ME.215.21 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DR. ILYÉS CSABA MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ELEMZÉSE, ALKALMAZÁSA A VÁLLALKOZÁSOK GAZDÁLKODÁSÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PÉNZÜGYI SZÁMLÁK TERÜLETÉN

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Párizs8 Egyetem Társadalomtudományi Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Párizs8 Egyetem Társadalomtudományi Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Párizs8 Egyetem Társadalomtudományi Doktori Iskola Nagyvárostérségi kapcsolatrendszerek Fővárostérségi összehasonlító

Részletesebben

Jancsik András. Integrációs folyamatok az Európai Unió turizmusában

Jancsik András. Integrációs folyamatok az Európai Unió turizmusában Jancsik András Integrációs folyamatok az Európai Unió turizmusában Világgazdaságtan Tanszék Témavezető: Dr. Surányi Sándor Jancsik András Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Nemzetközi

Részletesebben

A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK GAZDÁLKODÁSI SIKERTÉNYEZŐINEK ÉS STRATÉGIA- VÁLASZTÁSÁNAK HATÁSA A VÁLLALAT EREDMÉNYESSÉGÉRE

A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK GAZDÁLKODÁSI SIKERTÉNYEZŐINEK ÉS STRATÉGIA- VÁLASZTÁSÁNAK HATÁSA A VÁLLALAT EREDMÉNYESSÉGÉRE Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK GAZDÁLKODÁSI SIKERTÉNYEZŐINEK ÉS STRATÉGIA- VÁLASZTÁSÁNAK HATÁSA A VÁLLALAT EREDMÉNYESSÉGÉRE

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÖRŐNÉ DUNAY ANNA GÖDÖLLŐ 2012 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

Innovációs rendszerek. Szereplők, kapcsolatok és intézmények

Innovációs rendszerek. Szereplők, kapcsolatok és intézmények Innovációs rendszerek Szereplők, kapcsolatok és intézmények SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2013 A kötet hátteréül a 2012 novemberében, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara és az MTA

Részletesebben

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A mikro-, a kis- és a középvállalkozások pénzügyi szaktanácsadásának fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a mezőgazdasági vállalkozásokra

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSI HAJLANDÓSÁG ELEMZÉSE

A VÁLLALKOZÁSI HAJLANDÓSÁG ELEMZÉSE 1 Pannon Egyetem Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskola Péter Erzsébet A VÁLLALKOZÁSI HAJLANDÓSÁG ELEMZÉSE A kiskereskedelmi- és vendéglátó vállalkozások példáján a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Készítette: Morvai

Részletesebben

A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA

A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA Készítette: Kelle Veronika

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR M I S K O L C I E G Y E T E M GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SÁFRÁNYNÉ GUBIK ANDREA A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK ELVI KÉRDÉSEI ÉS GYAKORLATI TAPASZTALATAI BORSOD- ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN PH.D. ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Elszigetelten nem lehet a tudományt művelni. A kollektivitás fontos eleme a tudományos tévedések feltárásának." Beck Mihály Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Program és előadás-kivonatok

Részletesebben

Kis- és közepes vállalkozások együttműködési aktivitása

Kis- és közepes vállalkozások együttműködési aktivitása Győri Ágnes Kis- és közepes vállalkozások együttműködési aktivitása Egy közép-dunántúli kistérségben működő kis- és közepes vállalkozások kapcsolatrendszerének helyzetfeltárása Szociológia és Társadalompolitika

Részletesebben

Kisvárosi felsőoktatási intézmények lokális hatásrendszere az Alföldön

Kisvárosi felsőoktatási intézmények lokális hatásrendszere az Alföldön Doktori (PhD) értekezés Kisvárosi felsőoktatási intézmények lokális hatásrendszere az Alföldön Petrás Ede Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola 2009 2 KISVÁROSI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LOKÁLIS

Részletesebben