PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola"

Átírás

1 PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Külső tőkeforrásból létrejött borászati befektetések hatása a magyar szőlő-bor ágazat fejlődésére Tézis füzet Szerző: Brazsil Dávid Témavezető: Dr. habil. Pupos Tibor Keszthely 2013.

2 Tartalomjegyzék 1. A kutatási terület lehatárolása Kutatási hipotézisek A kutatás módszertana Kutatási eredmények Új kutatási eredmények A kutatás további irányai Irodalomjegyzék: Publikációs jegyzék

3 1. A kutatási terület lehatárolása A második világháborút követően a mezőgazdaság termelési rendszerében, illetve az agrárélelmiszeripari termékek kereskedelmében lezajlott koncentrációs és liberalizációs folyamatok erős hatást gyakoroltak a szőlő-bor ágazat fejlődésére is. A világon új szőlőtermelési központok jöttek létre, valamint a globális kereskedelemi hálózatok térnyerése miatt minden földrészen megfigyelhető a szőlő-bor ágazat kínálati oldalának erőteljes koncentrációjára. E szerkezeti átalakulást gyorsították a globális tőkepiaci mozgások: a hagyományosan családi gazdaságokra és szövetkezetekre alapozott termelési szerkezetben egyre nagyobb számban jelentek meg a külső tőkeforrással finanszírozott pincészetek, melyek az ezredfordulón dinamizálták az ágazat fejlődését. Tehát új típusú, borászati beruházásokra specializálódott vállalatcsoportok jelentek meg az ágazatban. Másként fogalmazva, a szőlő-bor ágazat kellően attraktív beruházási formát jelent a globális tőkepiacon, mely ugyanakkor az ágazat új típusú koordinációjának a problémáját is felveti. A szőlő-bor ágazaton belül megfigyelhető borászati koncentrációs folyamatok a magyar ágazat fejlődésére is hatást gyakoroltak, jóllehet annak eseményeit speciális történelmi körülmények befolyásolták: e folyamatok szorosan összekapcsolódnak a gazdasági átmenet és a privatizáció történéseivel. A témával foglalkozó publikációk alapján hazánkban a koncentráció elsősorban a privatizáció időszakában a külföldi működő tőke hatására zajlott le. A disszertáció a külső tőkeforrásokból megvalósult szőlészeti- és borászati beruházásoknak az adott termelési körzet koordinációs folyamataira gyakorolt hatásait vizsgálja két magyar borvidék példáján keresztül (Villány és Tokaj), kiemelve azoknak ökonómiai, szakmai és társadalmi aspektusait. 2. Kutatási hipotézisek A kutatások az alábbi állítások igazolásának vagy cáfolatának bizonyítását tűzték célul: 1. hipotézis: A külső tőkeforrások a privatizációhoz kötődően jelentek meg a magyar szőlő-bor ágazatba és a befektetések külföldi működő tőkebefektetéseknek minősülnek; 2

4 2. hipotézis: A magyar borvidékek termelési szerkezetének megújulását egyértelműen a külső tőkeforrásból megvalósult befektetések dinamizálták; 3. hipotézis: A külső forrásból megvalósult befektetések hatásai pozitívak a helyi gazdasági szereplők fejlődésére; 3. A kutatás módszertana A disszertáció kutatásainak elméleti hátterét a külföldi működő tőkebefektetések és az ágazati tanulmányok elmélete jelenti. Az ágazati tanulmányokat illetően fontos kiemelni, hogy az elméleti megközelítésen túl fontos módszertani alapokat biztosít az oltalom alatt álló eredetmegjelöléses és földrajzi jelzéses borászati termékek termelői körzetének elemzésére: célja egy lehatárolható terméknek dinamikus rendszerként való bemutatása, amely figyelembe veszi a gazdasági, technológiai, történelmi és szervezeti aspektusokat is. A kutatás két témakört ölel fel: a magyar szőlő-bor ágazat piaci környezetének vizsgálata, valamint a borászati külső működő tőkebefektetések hatásai Magyarországon. A témakörök jellegéből adódóan eltérő adatforrások és elemzési módszerek kerültek alkalmazásra, melyeket az 1. táblázat foglal össze. A kutatás hipotéziseire adott válaszokat alapvetően ágazati esettanulmányokra alapozva kerültek megfogalmazásra. Az esettanulmányok nem kvalitatív méréseken, hanem az adatgyűjtés (elsősorban irányított interjúk) során felhalmozott ismeretanyagok kvalitatív elemzésén alapulnak. Ennek lényege, hogy nem csupán a statisztikai elemzés és a feltevések számokkal történő igazolása válik fontossá, hanem a jelenségek mélyebb megismerése is. Az esettanulmányok eredményei alapján csak korlátozottan lehet olyan általános kijelentéseket megfogalmazni, mint az ökonometriai vizsgálatok esetében. Az ágazati esettanulmány a jelenséget ugyanis a környezetével együtt vizsgálja, és viszonylag nagyszámú változó emelhető ki az eredményekből. 3

5 1. Táblázat : Vizsgálat anyaga és módszerei Elemzett témakörök A magyar szőlő-bor ágazat piaci környezetének elemzése Külső befektetők hatása a magyar szőlőbor ágazatban Résztéma A világ és az EU borpiacának elemzése Hazai borpiac elemzése a gazdasági átmenet szemszögéből Külső tőkebefektetések a globális szőlőbor ágazatban Rioja és Malbeck példáján keresztül Külső tőkebefektetések Villányi borvidéken Külső befektetők Tokaji borvidéken Forrás: saját eredmények Kutatási módszerek Szekunder adatgyűjtés Szekunder primer adatgyűjtés Szekunder adatgyűjtés Szekunder primer adatgyűjtés, Szekunder primer adatgyűjtés, és és és Adatforrás OIV, FAO, KSH, EuroStat, HNT adatok; szakmai kiadványok HNT, KSH, VPOP adatok, Tudományos és szakmai folyóiratok Irányított interjú szakértőkkel Tudományos és szakmai folyóiratok; Szakmai szervezetek kiadványai Tudományos és szakmai folyóiratok; KIM E- beszámoló, Opten adatbázis; Irányított interjú (15 pincészet) Tudományos és szakmai folyóiratok; KIM E- beszámoló, Opten adatbázis; Irányított interjúk (21 pincészet) Elemzési módszerek Leíró statisztika, összehasonlító elemzés Leíró statisztika, összehasonlító elemzés, tartalom elemzés Tartalomelemzés, összehasonlító elemzés Tartalomelemzés, összehasonlító elemzés Tartalomelemzés, összehasonlító elemzés 4

6 Sidlovits (2008) megállapítása szerint, az esettanulmányokat gyakran az a kritika éri, hogy a vizsgálatot végző személy szubjektivitásából adódóan, az eredmények torzulhatnak, a vizsgálat nehezen reprodukálható, a tényezők változékonyak. Az irányított interjúk ugyanakkor lehetővé teszik a kutató számára, hogy holisztikus képet alkosson a kutatás tárgyáról. Az eredmények más forrásból történő alátámasztása, a különböző interpretációk megvitatása az interjúalanyokkal, eltérő információforrások alkalmazása (pl.: éves beszámolók, sajtóanyagok) jelentősen csökkentheti a kutatási eredmények torzulását. Az ágazati gazdasági szereplők beazonosítását és osztályba sorolását követően az irányított interjúkra kiválasztott pincészetek úgy kerültek meghatározásra, hogy valamennyi ágazati szereplő típus (befektető tulajdonú pincészetek, családi pincészetek, koordinátorok, szőlészeti termelők) véleménye megjelenhessen a kutatásban. 4. Kutatási eredmények A két külföldi és két eltérő termelési struktúrájú magyar borvidék példáján keresztül a disszertáció problematika részében megfogalmazott hipotézisekre az alábbi válaszok adhatók. 1. Hipotézis: A hipotézisre részben nemleges választ kell adni. Külső ágazati befektetők jelentős számban jelentek meg a privatizáció időszakában, de letelepedésük nem kizárólag e rövid időszakhoz köthető. A külső ágazati befektetők közül a külföldi működő tőkebefektetések alapvetően a privatizációhoz kötődően jelentek meg, de jelenlétük nem érinti valamennyi borvidéket. Több állami gazdaság és pincegazdaság került magyar befektetői csoportok, illetve magánszemélyek tulajdonába. A külső tőkeforrásból létrejött vállalkozások száma az ezredfordulót követően jelentősen emelkedett a vizsgált borvidékeken. 2. Hipotézis: A két borvidék eltérő történelmi hagyományait figyelembe véve megállapítható, hogy a külső tőkeforrásokból létrejött pincészeteknek a borvidék termelési szerkezetének modernizációjában betöltött szerepét nagyban befolyásolja megjelenésük időpontja. További módosító hatással bír, 5

7 hogy a befektetők megjelenésének pillanatában milyen mértékű a családi borászatok gazdasági aktivitása és versenyképessége. Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a tőkeerős befektetői borászatok minden esetben pozitív hatást gyakorolnak az adott termelési körzet értékesítési rendszerének modernizációjára. 3. Hipotézis: A két magyar példa és a bemutatott spanyolországi tendencia alapján ki lehet jelenteni, hogy a külső tőkeforrásból létrejött pincészetek számos pozitív hatása ellenére több negatív hatást is gyakorolnak a borvidék egyes gazdasági szereplőinek tevékenységére. E negatív hatások leginkább a fejlődésben lévő családi pincészeteket, helyi termelőket érintik, tehát mindazokat, akiknek az ősei megteremtették az adott borvidék arculatát, imázsát. Ez utóbbi tény jelentősen ronthatja a befektetők társadalmi megítélését. 5. Új kutatási eredmények A hazai és külföldi borvidéki esettanulmányokon keresztül az alábbi önálló kutatási eredmények kerültek megfogalmazásra. 1. Tézis Az agrár-élelmiszeripar egyéb szakágazataihoz viszonyítva megállapítható, hogy a szőlő-bor ágazatban lezajlott koncentrációs folyamatok a kezdeti szakaszban járnak. A keresleti oldalon (disztribúciós csatornák) megfigyelhető verseny hatására a szőlő- és bortermelés további koncentrációjára lehet számítani. 2. Tézis Magyarországon a koncentrációs folyamatok speciális körülmények között zajlottak le, hiszen a bortermelési oldal koncentrációja a szocialista piacgazdaságban alakult ki, amelyet a privatizáció folyamata konzervált. A külföldi működő tőkebefektetések hazánkban szorosan összeforrtak a privatizáció folyamatával. A külső tőkeforrásból származó befektetések száma és 6

8 aránya várhatóan Magyarországon is emelkedni fog az elkövetkező évtizedben. A szőlő-bor ágazat jövedelemtermelő képességének csökkenése, különösen a szőlőtermesztés jövedeltermelő képességének megszűnése a vázolt koncentrációs folyamatokat gyorsíthatja. 3. Tézis A szakmai megítéléssel szemben, a szőlő-bor ágazatba befektető magánszemélyek borászati beruházásaikat nem kizárólag magánvagyonukból hozzák létre, és markáns eltérés figyelhető meg a borászati és szőlészeti befektetések között. Pincészeti vállalkozásukat elsősorban más ágazatban sikeresen működő vállalkozásaik, olykor offshore vállalkozások tőkeapportjával alapítják meg. A földtörvény földtulajdonra vonatkozó szigorú előírásaiból adódóan a szőlőterületeket jellemzően magyar állampolgárként, magánemberként, adózott jövedelmükből vásárolják meg a befektetők. 4. Tézis A külső tőkeforrásból létrejött borászati beruházások alapítását számos szubjektív, közgazdaságilag nehezen értelmezhető és mérhető tényező befolyásolja. A szőlészeti-borászati befektetések gazdasági megtérülését nem a vállalkozás számviteli szempontból vett nyereséges gazdálkodása jelenti a befektetők számára, hanem a létrehozott pincészet jövőbeli várható értéknövekedése és hírneve. A befektetés helyszínének megválasztása szempontjából meghatározó az adott borvidék hírneve és termékeinek fejlődési potenciálja. A borászati befektetést inspirálja a bor pozitív társadalmi megítélése, és a borkultúrába történt beruházáson keresztül szerezhető ismertség. Fenti önálló és újszerű eredményeket nem szabad általános érvényű megállapításoknak tekinteni. A disszertáció térben és időben kiterjedt vizsgálatai is azt kívánták alátámasztani, hogy a problémakör közgazdasági és társadalmi megítélése borvidékenként eltérő következtetéseket hoznak felszínre. Ez a megfogalmazás összecseng Rastoin (2006) megállapításával, miszerint egy agrobusinesshez kötődő ágazati tanulmánynak minden esetben figyelembe kell vennie a vizsgált területnek a földrajzi helyzetéből és történelméből adódó gazdasági, technológia (bele értve termékstruktúráját) és szervezeti aspektusait. 7

9 Kutatási eredményeim egyértelműen a szocialista piacgazdaságból a kapitalista piacgazdaságba történő átmenetben lévő országok mezőgazdasági és élelmiszeripari befektetéseinek kvantitatív elemzése során alkalmazhatók. Ezen belül is az értelmezési tartomány az oltalom alatt álló eredetmegjelöléses és földrajzi jelzéses, minőségi agrárélelmiszeripari termelési körzetek vizsgálatára szorítkozik. 6. A kutatás további irányai A szélesebb értelmezési tartományú következetések és megállapítások megfogalmazásához indokolt a kutatási eredmények érvényességét további magyar termelési körzetekben folytatott ágazati tanulmányokon keresztül tesztelni. Kiemelt fontosságú lenne a külső tőkeforrásból létrejött befektetések és azok hatásainak vizsgálata a Balaton és a Duna borrégióban. Utóbbi vizsgálat fontosságát mutatja, hogy Magyarország borászati kapacitásának jelentékeny része a Duna-Tisza közi területen koncentrálódik. A vizsgálatok eredményeinek nemzetközi szintű disszeminációját jelentősen javítaná, a vizsgálatok kiterjesztése az EU 2004 után csatlakozott bortermelő országaira, különös tekintettel Bulgáriára, Romániára és a Cseh Köztársaságra. Az eltérő szocialista gazdasági modellek és a rendszerváltozást követő gazdaságmodernizációs politikák hatására a külső tőkeforrásból létrejött borászati befektetések volumene, gazdasági szerepe és hatásai is eltérőek lehetnek az egyes tagországokban. A vizsgálati módszertan fejlesztését jelentené a kvantitatív elemzési módszerek bevezetése. Ez elsősorban a vizsgált vállalatok gazdálkodási tevékenységének pénzügyi elemzését jelenti, különös tekintettel a beruházás megtérülési számításokra. Ez esetben viszont újabb irányított interjúkat vagy olyan szekunder adatforrásokat szükséges találni, melyek elegendő információt nyújtanak a kvalitatív elemzésekhez. A kutatás újabb irányát jelentheti - az új intézményi közgazdaságtan elméletéből kiindulva - a szabályozási környezet változásának a szőlészeti-borászati befektetésekre gyakorolt hatásának vizsgálata május 1-jétől lejáró földvásárlási moratórium és az új földtörvény szintén jelentős változásokat indukálhat a magyar ágazatban. További kutatási lehetőséget jelentene az irányított interjúk eredményeinek szociológiai elemzése. A társadalmi kapcsolatok, emberi érzések (hit, szeretet, gyűlölet, bizalom, gyanakvás, 8

10 érdekszövetségek) olyan szubjektív, ökonómiai szempontból nehezen definiálható fejlődési faktorokat jelentenek, melyek hosszú távon befolyásolhatják egy borvidék fejlődésének irányát és ütemét. 7. Irodalomjegyzék: SIDLOVITS Diána (2008), Vertikális koordináció a szőlő- és borágazatban, A magyar és a francia gyakorlat összehasonlítása, Doktori értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest RASTOIN Jean-Louis (2006), Economie et Stratégie Agro-Industrielle : Le système alimentaire, Document pédagogique, Agro-Montpellier, 219 p. 9

11 8. Publikációs jegyzék IDEGEN NYELVŰ PUBLIKÁCIÓ: Nemzetközi folyóiratban megjelent publikáció: CIOLOS-VILLEMIN Valérie BRAZSIL David (2013), Les ressorts du renouveau dans les secteurs vitivinicoles hongrois et roumains, POUR 217, GREP, Paris, pp ISSN Idegen nyelvű folyóiratban megjelent publikáció: KATOR Zoltán BRAZSIL Dávid SIDLOVITS Diána (2010), Preparing product specification of PDO and PGI wines according to the new Community reguations. Hungarian trademark news, Hungarian Trademark Assocaition, Budapest, pp Nemzetközi konferencia kiadványában megjelent publikáció: BRAZSIL József BRAZSIL Dávid (2006), Die Problematik der ungarischen Weinbaubranche im Anschluss an der EU, WITHIN THE EUROPEAN UNION III. Internationales Konferenz, WESTUNGARISCHE UNIVERSITÄT Fakultät für Landwirtschafts- und Lebensmittelwissenschaften, Mosonmagyaróvár, Ungarn, CD kiadvány BRAZSIL József KOVÁCS Attila BRAZSIL Dávid (2007), Le changement du système de production dans une zone viticole importante en Hongrie à partir des années, 90. XXX th OIV World Congress. Budapest, juin 2007, CD kiadvány 10

12 BRAZSIL David (2011), Un secteur viti-vinicole au développement contrasté. Colloque à la découverte du monde du vin, Zoom sur l Europe Centrale et Orientale. Béziers, 22 novembre 2011, pp Internet alapú kiadvány MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓ: Magyar nyelvű folyóiratban megjelent publikáció: BRAZSIL Dávid BRAZSIL József KOVÁCS Attila (2002), A mezőgazdasági munkaszervezés információigénye és a triádmodell alkalmazhatósága, Informatika, 5. évfolyam, 2. szám, pp BRAZSIL Dávid SIDLOVITS Diána (2009), Az eredetmegjelölés koncepcionális kérdései a Balatoni Borrégióban; Gazdálkodás ; 53 (4) pp HU ISSN BRAZSIL Dávid (2009): A bortermelés struktúrájának változásai ; Gazdálkodás; 53 (5) pp HU ISSN SIDLOVITS Diána KATOR Zoltán BRAZSIL Dávid (2012): Borpiaci tendenciák a harmadik évezred elején, Borászati füzetek, (6) pp HU ISSN Magyar nyelvű konferencia kiadványában megjelent publikáció: BRAZSIL Dávid BRAZSIL. József (2005), Eredetvédett bor termelésében rejlő lehetőségek a Tagyoni Hegyközség példáján bemutatva, Gazdálkodás Klnsz., 49 (14) HU ISSN

13 BRAZSIL József BRAZSIL Dávid (2005), A magyar bor eredetvédelmének jelentősége az uniós versenyben, Verseny élesben Európa-napi Nemzetközi Konferencia, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár, CD kiadvány BRAZSIL Dávid BRAZSIL. József (2005), A bor eredetvédelmi rendszerében rejlő lehetőségek a Tagyoni Hegyközség példáján bemutatva, XLVII. Georgikon Napok, Közép Európa mezőgazdasága lehetőségek és kockázatok Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely, szeptember BRAZSIL Dávid BRAZSIL József MÁJER János LAKATOS Anita (2006), Borszőlőtermesztés gazdaságossága a Balatoni Borrégióban, X. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Károly Róbert Főiskola FAO, Gyöngyös március CD kiadvány, BRAZSIL Dávid (2008), Eredetvédelem és borkategóriák változása a Közösségi Borpiaci Szabályozás reformjának hatására, Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely, április 3. CD kiadvány BRAZSIL Dávid SIDLOVITS Diána (2008), Eredetmegjelölés mint bormarketing eszköz a Balatoni borrégióban Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban, Tudományos konferencia a Magyar Tudomány Napja 2008 tiszteletére, Kereskedelem és Marketing Szekció, Budapesti Gazdálkodási Főiskola, Budapest, november 6-7. ELEKTRONIKUS TANKÖNYV BRAZSIL Dávid (2010), Borpiaci ismeretek ; ÚMVP; 139/2008 FVM rendelet szerinti Képzés, Lajstromszám: an 18, VKSZI, Budapest, 86 p., Elektronikus tankönyv, elérhető: 12

14 KONFERENCIA ELŐADÁSOK IDEGEN NYELVEN BRAZSIL József BRAZSIL Dávid (2006), Die Problematik der ungarischen Weinbaubranche im Anschluss an der EU, WITHIN THE EUROPEAN UNION III. Internationales Konferenz, WESTUNGARISCHE UNIVERSITÄT Fakultät für Landwirtschafts- und Lebensmittelwissenschaften, Mosonmagyaróvár, Ungarn, BRAZSIL David (2010), La nécessité et des outils de gestion de la production des produits d AOP et IGP l exemple du vin, Round table on the evolution of the European quality policy, European Parliament, 28 septembre BRAZSIL David (2011), Die Wirkungen der Einführung der gemeinsamen Martorganisation für Wein in Ungarn, Intervitis Interfructa, Mitteleuropäisches Weinforum: 2013 und dann?, Wien 10 April BRAZSIL David (2011), Un secteur viti-vinicole au développement contrasté, Colloque à la découverte du monde du vin, Zoom sur l Europe Centrale et Orientale. Béziers, 22 novembre 2011, KONFERENCIA ELŐADÁSOK MAGYAR NYELVEN: BRAZSIL József BRAZSIL Dávid (2005), A magyar bor eredetvédelmének jelentősége az uniós versenyben, Verseny élesben Európa-napi Nemzetközi Konferencia, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár, 13

15 BRAZSIL Dávid BRAZSIL. József (2005), A bor eredetvédelmi rendszerében rejlő lehetőségek a Tagyoni Hegyközség példáján bemutatva, XLVII. Georgikon Napok, Közép Európa mezőgazdasága lehetőségek és kockázatok Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely, szeptember BRAZSIL Dávid BRAZSIL József MÁJER János LAKATOS Anita (2006), Borszőlőtermesztés gazdaságossága a Balatoni Borrégióban, X. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Károly Róbert Főiskola FAO, Gyöngyös BRAZSIL Dávid (2008), Eredetvédelem, borkategóriák, eljárási szabályok az EU borreform kapcsán", IX. Szőlészeti Borászati Konferencia, Eger, 2008 január BRAZSIL Dávid (2008), Eredetvédelem és borkategóriák változása a Közösségi Borpiaci Szabályozás reformjának hatására, Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely, április 3. BRAZSIL Dávid (2010), Tőkés befektetők és a termőföld kapcsolata a szőlő-bor vertikumban, MTA - Jövőkutatási Bizottság tudományos ülése, Budapest, február 12. BRAZSIL Dávid (2012), Globalizáció, lokalizáció, eltérő fejlődési alternatívák, A Világ agrár-élelmiszeriparának kihívásai 2050-ig, MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság, Jövőkutatási Tudományos Albizottságának tudományos ülése, Budapest, 2012 április 13. SZAKMAI FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓ: BRAZSIL Dávid (2009), Globalizálódó borpiac, Bor és Piac, (5-6) pp ISSN

16 BRAZSIL Dávid (2010), Szövetkezés, avagy kincs ami nincs, Bor és Piac, (1-2) pp ISSN BRAZSIL Dávid (2010), Liberalizáció?! Milyen áron!? ; Bor és Piac, (3-4) pp ISSN SIDLOVITS Diána KATOR Zoltán - BRAZSIL Dávid (2012), A legújabb tendenciák a világ borpiacán, Agrofórum, (12) pp ISSN

3. Azzal a kérdésével kapcsolatban, hogy Vajon ez lenne a magyar szőlő-bor ágazat jövője?, az opponens azt kérdezi: ha nem ez, akkor a Jelölt szerint

3. Azzal a kérdésével kapcsolatban, hogy Vajon ez lenne a magyar szőlő-bor ágazat jövője?, az opponens azt kérdezi: ha nem ez, akkor a Jelölt szerint OPPONENSI VÉLEMÉNY Brazsil Dávid: Külső tőkeforrásból létrejött borászati befektetések hatása a magyar szőlő-bor ágazat fejlődésére c. doktori (PhD) disszertációjának nyilvános vitára készült változatáról

Részletesebben

Prof. Dr. Kocsis László opponensi véleményre adott hivatalos válasz

Prof. Dr. Kocsis László opponensi véleményre adott hivatalos válasz Prof. Dr. Kocsis László opponensi véleményre adott hivatalos válasz Ezúton szeretném megköszönni, Dr. Kocsis László professzor Úrnak az aprólékos opponensi véleményét. Külön köszönöm azon megállapításait,

Részletesebben

PANNON UNIVERSITY. Doctoral School of Management Sciences and. Business Administration

PANNON UNIVERSITY. Doctoral School of Management Sciences and. Business Administration PANNON UNIVERSITY Doctoral School of Management Sciences and Business Administration Impact of external sources of capital investment on the development of the established Hungarian wine industry Thesis

Részletesebben

A Közösségi Bormarketing Program kidolgozásának szakmai háttere, avagy egy összefogás eredménye

A Közösségi Bormarketing Program kidolgozásának szakmai háttere, avagy egy összefogás eredménye A Közösségi Bormarketing Program kidolgozásának szakmai háttere, avagy egy összefogás eredménye Reich László (CMC jelölt) Budapest, 2008. március 18. Tartalom Előzmények A közösségi bormarketing program

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

XV. Szőlészeti és Borászati Konferencia, Eger 2014. január 22-25 Előzetes program

XV. Szőlészeti és Borászati Konferencia, Eger 2014. január 22-25 Előzetes program 8 00-10 00 Regisztráció: Hotel Eger, Eger, Szálloda u. 1/3. 1. NAP 2014. január 22. szerda 10 00 Megnyitó dr Nyitrai Zsolt, országgyűlési képviselő Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter rektor, Károly Róbert

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

A BOROK EREDETJELÖLÉSE ÉS FÖLDRAJZI JELZÉSE. Várható változások és feladatok az EU borpiaci rendtartásának változása után

A BOROK EREDETJELÖLÉSE ÉS FÖLDRAJZI JELZÉSE. Várható változások és feladatok az EU borpiaci rendtartásának változása után A BOROK EREDETJELÖLÉSE ÉS FÖLDRAJZI JELZÉSE Várható változások és feladatok az EU borpiaci rendtartásának változása után Miért kell változtatni? A támogatások 1/3-a lepárlásokra ment, A kivágások támogatásával

Részletesebben

A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után?

A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után? A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után? XVI. Szőlészeti, Borászati és Marketing Konferencia Lakitelek 2015. január 28. Sztanev Bertalan osztályvezető Az uniós szabályozás 2008.

Részletesebben

A Felvidéki borrégió, mint lehetőség

A Felvidéki borrégió, mint lehetőség VI. SzőlészetiBorászati Téliegyetem, Eger 2005. január 2629. A Felvidéki borrégió, mint lehetőség Gál Lajos mb. igazgató FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Eger VI. SzőlészetiBorászati Téliegyetem,

Részletesebben

PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola 1 PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Külső tőkeforrásból létrejött borászati befektetések hatása a magyar szőlő-bor ágazat fejlődésére Doktori (PhD) értekezés Szerző: Brazsil

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI TERV (Érvényes: 2012-2013. tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) Az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolában a szervezett képzésben részt

Részletesebben

XIII. Lakiteleki Szõlészeti, Borászati és Marketing Konferencia

XIII. Lakiteleki Szõlészeti, Borászati és Marketing Konferencia XIII. Lakiteleki Szõlészeti, Borászati és Marketing Konferencia Lakitelek/Szigetcsép, 2012. február 20-24. A Kunsági Borvidék nagy érdeklõdés mellett immár 13. alkalommal rendezte meg a Duna Borrégió borvidékeinek

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

Az eredetvédelem aktuális kérdései

Az eredetvédelem aktuális kérdései Az eredetvédelem aktuális kérdései XVI. Szőlészeti, Borászati és Bormarketing Konferencia Lakitelek 2015. január 28. Kókai-Kunné Dr. Szabó Ágnes A bor és a szellemi tulajdonvédelem Szabadalom Növényfajta-oltalom

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

A VINGIS rendszer kialakításának tapasztalatai. Katona Zoltán

A VINGIS rendszer kialakításának tapasztalatai. Katona Zoltán A VINGIS rendszer kialakításának tapasztalatai Katona Zoltán 2015.01.21. A VINGIS rendszer célja 1. Az EU tagságunkból adódó kötelezettségek teljesítése, a közös agrárpolitika érvényesítésének kiszolgálása,

Részletesebben

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PH.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN Készítette: Erdélyi Tamás

Részletesebben

V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary

V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary 1991-2011 Lentner Csaba: A magyar mezőgazdaság fejlődésének lehetséges irányai, történelmi tények

Részletesebben

- a teljes időszak trendfüggvénye-, - az utolsó szignifikánsan eltérő időszak trendfüggvénye-,

- a teljes időszak trendfüggvénye-, - az utolsó szignifikánsan eltérő időszak trendfüggvénye-, DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Témavezető: DR. KARDOS ZOLTÁNNÉ a közgazdaság tudományok kandidátusa AGRÁRGAZDASÁGI

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: Kacz Károly Salamon Lajos (2000): Gyır-Moson-Sopron megye egyéni gazdaságai az európai integrációra történı

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP. 2000/5 A külföldi működőtőke-beáramlás hatása a munkaerő-piac regionális különbségeire Magyarországon FAZEKAS KÁROLY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kajári Karolina

Oktatói önéletrajz Dr. Kajári Karolina egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1977-1982 Ujvidéki Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Mezőgazdasági és élelmiszeripari Szak 1985-1990

Részletesebben

Dr. Kaposi József 2014

Dr. Kaposi József 2014 Dr. Kaposi József 2014 A változások hajóerői és korlátai A változások jelentős része európai/nemzetközi trendek hazai megjelenése: Bologna-folyamat és Lisszaboni folyamat emberi képességek felértékelődése,

Részletesebben

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Hazánk tudománya, innovációja és versenyképessége szakmai vitafórum Nagykanizsa, 2012. november 7.

Részletesebben

SZŐLÉSZETI, BORÁSZATI ÉS MARKETING KONFERENCIA

SZŐLÉSZETI, BORÁSZATI ÉS MARKETING KONFERENCIA SZŐLÉSZETI, BORÁSZATI ÉS MARKETING KONFERENCIA 2009. FEBRUÁR 9 12. LAKITELEK, NÉPFŐISKOLA A rendezvény a közösségi bormarketing program és az AMC támogatásával került megrendezésre. 1137 Budapest, Pozsonyi

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

O P P O N E N S I B Í R Á L A T CSEKE ZOLTÁN LÁSZLÓ A KÖZÖSSÉGI PIACSZABÁLYOZÁS ESZKÖZEI ÉS HAZAI ALKALMAZÁSUK LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ

O P P O N E N S I B Í R Á L A T CSEKE ZOLTÁN LÁSZLÓ A KÖZÖSSÉGI PIACSZABÁLYOZÁS ESZKÖZEI ÉS HAZAI ALKALMAZÁSUK LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ O P P O N E N S I B Í R Á L A T CSEKE ZOLTÁN LÁSZLÓ A KÖZÖSSÉGI PIACSZABÁLYOZÁS ESZKÖZEI ÉS HAZAI ALKALMAZÁSUK LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ INTERVENCIÓRA című doktori (Ph.D.) disszertációjáról Pannon

Részletesebben

Világtendenciák (szőlő-bor ágazat)

Világtendenciák (szőlő-bor ágazat) Világtendenciák (szőlő-bor ágazat) SZŐLŐTERMESZTÉS 1 A szőlőterület változása A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia NORth Hungary and Kosice Bilateral Regional Innovation Strategy Project Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia Konszenzus-építő tájékoztató 2007. Június 27. Tartalomjegyzék Régiók elhelyezkedése

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

A szolgáltató szektor regionális különbségei Közép- és Kelet-Európa régióiban. Kovács Sándor Zsolt

A szolgáltató szektor regionális különbségei Közép- és Kelet-Európa régióiban. Kovács Sándor Zsolt A szolgáltató szektor regionális különbségei Közép- és Kelet-Európa régióiban Kovács Sándor Zsolt Tudományos segédmunkatárs MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete MRTT Vándorgyűlés Eger, 2015. november

Részletesebben

Új változatelemzési útmutató a közép-kelet-európai régióban:

Új változatelemzési útmutató a közép-kelet-európai régióban: MaSzeSz XII. Országos Konferencia Megvalósított csatornázási és szennyvíztisztítási beruházások értékelése Új változatelemzési útmutató a közép-kelet-európai régióban: DCCC módszer (Dynamic Cost Comparison

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az élelmiszer-gazdaság társadalmi- gazdasági szerkezetének változásai és

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1989 MKKE, Okleveles közgazda mezőgazdasági szakon Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban

A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

Kutatás+Fejlesztés+Innováció képességei, lehetőségei Zala megyében

Kutatás+Fejlesztés+Innováció képességei, lehetőségei Zala megyében Kutatás+Fejlesztés+Innováció képességei, lehetőségei Zala megyében DR. BIRKNER ZOLTÁN Kampusz igazgató Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz ÁROP- 1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Zala Megyei Fejlesztési

Részletesebben

Az Intézetben, ill. az Intézet közreműködésével készült szakdolgozatok:

Az Intézetben, ill. az Intézet közreműködésével készült szakdolgozatok: Publikációs és oktatási tevékenységünk: Lektorált folyóiratban megjelent publikációk: 1) P. VARGA G. KAZINCZI I. BÉRES I. KOVÁCS (2006): Competition between Sunflover and Ambrosia artemisiifolia in additive

Részletesebben

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi adjunktus, MMT dernoczy@sze.hu A projekt címe: Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói utánpótlás nevelésének

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. KOMAREK LEVENTE

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. KOMAREK LEVENTE DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. KOMAREK LEVENTE Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

Termékleírások térképi megjelenítése, dűlőlehatárolások

Termékleírások térképi megjelenítése, dűlőlehatárolások Termékleírások térképi megjelenítése, dűlőlehatárolások és eredetvédelem a borvidékeken Martinovich László Mikesy Gábor Molnár Ede András Katona Zoltán Polgár József Mishiro Marcella Magyar Földmérési,

Részletesebben

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle Hunyadi László Kilencven éves a Statisztikai Szemle A Statisztikai Szemle az egyik legrégibb szakmai folyóirat, 1923 januárja óta gyakorlatilag folyamatosan megjelenik. Sokan, sokat írtak a történetéről.

Részletesebben

Filière viti-vinicole en Languedoc-Roussillon Szőlészeti-borászati vertikum Languedoc-Roussillon-ban

Filière viti-vinicole en Languedoc-Roussillon Szőlészeti-borászati vertikum Languedoc-Roussillon-ban PRODUCTION VITICOLE:Mise en page 1 29/09/08 10:29 Page1 Filière viti-vinicole en Languedoc-Roussillon Szőlészeti-borászati vertikum Languedoc-Roussillon-ban Grape and wine production in Languedoc-Roussillon

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.25. COM(2014) 390 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Az agglomerációs előnyök és a technológiai közelség befolyása a vállalatok túlélésére Magyarország, mint átmeneti gazdaság esete

Az agglomerációs előnyök és a technológiai közelség befolyása a vállalatok túlélésére Magyarország, mint átmeneti gazdaság esete Az agglomerációs előnyök és a technológiai közelség befolyása a vállalatok túlélésére Magyarország, mint átmeneti gazdaság esete Elekes Zoltán Juhász Sándor Lengyel Balázs MRTT Eger, 20/11/2015 Előadás

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 2012. január info@trinitinfo.hu www.trinitinfo.hu Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...5 2. A megújuló energiaforrások helyzete

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére 2013. OM azonosító: FI47616

Részletesebben

A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái versenyképességi szemléletben

A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái versenyképességi szemléletben Magyarország növekedési kilátásai MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái versenyképességi szemléletben Chikán Attila igazgató Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy program a földrajzi árujelzők előiskolája

A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy program a földrajzi árujelzők előiskolája A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy program a földrajzi árujelzők előiskolája PALLÓNÉ DR. KISÉRDI IMOLA osztályvezető, a HÍR BB elnöke FM Eredetvédelmi Főosztály EREDETVÉDELMI FÓRUM 2016. november

Részletesebben

Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban

Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban A felsőoktatás teljesítményének fenntartható mérhetősége Sándorné Kriszt Éva MTÜ, FENNTARTHATÓSÁG ÉS MAGYARORSZÁG 2025-BEN Az MTA IX.

Részletesebben

I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals

I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals 1991-2011. közöttiek: Lentner Csaba: A mezőgazdasági hitelek árnyoldalai Megjelent: Gazdálkodás,

Részletesebben

A komponensek jellemzőinek és a gyártási műveletek paramétereinek szerepe papírból készült különböző termékek visszaforgathatóságában

A komponensek jellemzőinek és a gyártási műveletek paramétereinek szerepe papírból készült különböző termékek visszaforgathatóságában A komponensek jellemzőinek és a gyártási műveletek paramétereinek szerepe papírból készült különböző termékek visszaforgathatóságában Beszámoló a 2014 15-ös tanév első félévében végzett doktoranduszi tevékenységről

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke 1. Az előrelátó, átfogó szemléletű terméktervezésről 1972. Budapest, vezetőképzés III. évf. 9. sz. 2. A terméktervezésről és szervezéséről a vállalatban 1972.

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben Kihívások az elkövetkező 5 évben (hogyan kell módosítani a könyvvizsgálati módszertant a várható új IFRS-ek követelményeinek figyelembevételével) Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos?

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Az eredetmegjelölés koncepcionális kérdései a Balatoni Borrégióban

Az eredetmegjelölés koncepcionális kérdései a Balatoni Borrégióban gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 376 V ITA Az eredetmegjelölés koncepcionális kérdései a Balatoni Borrégióban BRAZSIL DÁVID SIDLOVITS DIÁNA Kulcsszavak: közös borpiaci szabályozás, borkategóriák, EU, Balatoni

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Agrárgazdaságtan Az elıadások anyagát készítette:dr. Palkovics Miklós Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai:

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban

Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban Előadó: Dr. Péter Zsolt Nagyvárad, 2016. szeptember 16. Az előadás főbb témakörei Témaválasztás indoklása

Részletesebben

A magyar halászat helye az európai akvakultúrában

A magyar halászat helye az európai akvakultúrában II. Szarvasi Horgász és Halas Gasztronómiai Napok, Szarvas, 2012. augusztus 3. A magyar halászat helye az európai akvakultúrában Dr. Váradi László Magyar Akvakultúra Szövetség Szarvas Magyarország az Európai

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala A kutatás-fejlesztési tevékenység rejtelmei Budapest, 2012. május 24. Bizonytalanság

Részletesebben

JELENE ÉS JÖVŐJE. A FEANTSA Európai Kutatási Intézete European Observatory on Homelessness. EOH kutatások és a magyar kapcsolódási pontok

JELENE ÉS JÖVŐJE. A FEANTSA Európai Kutatási Intézete European Observatory on Homelessness. EOH kutatások és a magyar kapcsolódási pontok A FEANTSA Európai Kutatási Intézete European Observatory on Homelessness EOH kutatások és a magyar kapcsolódási pontok Teller Nóra Városkutatás Kft./European Observatory on Homelessness 2012. augusztus

Részletesebben

Munkaerő-piaci visszacsatoló és oktatásfejlesztési döntéstámogató rendszer kialakítása AP

Munkaerő-piaci visszacsatoló és oktatásfejlesztési döntéstámogató rendszer kialakítása AP Munkaerő-piaci visszacsatoló és oktatásfejlesztési döntéstámogató rendszer kialakítása AP Az előrejelzés szempontjai 1. A munkapiac leírása és foglalkoztatási igények előrejelzése. 2. Az oktatási igények

Részletesebben

Publikációs és oktatási tevékenységünk:

Publikációs és oktatási tevékenységünk: Publikációs és oktatási tevékenységünk: Kutatóintézet lévén, az éves munka egyik fontos értékmérője kollégáink publikációs tevékenysége. Az alábbiakban felsoroljuk az intézeti munkatársak elmúlt évben

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA Előadó: Szentesi Fekete

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. 1. FELHÍVÁS 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök Dinya László CSc, egyetemi

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2016. október 20. Célkitűzések

Részletesebben

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről VII. Országos Tanácsadói Konferencia Budapest, 2014. október 30. Dr. Poór József, CMC Iliás Anikó Csak a változás állandó. Schopenhauer

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSHEZ AZ SZTE KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLÁJÁBAN

PUBLIKÁCIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSHEZ AZ SZTE KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLÁJÁBAN PULIKÁIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK OKTORI FOKOZTSZERZÉSHEZ Z SZTE KÖZGZSÁGTNI OKTORI ISKOLÁJÁN doktori képzés átalakuló szabályozási feltételei miatt az SZTE Közgazdaságtani oktori Iskola Tanácsa a 2011. december

Részletesebben

OSS szoftverek használta a VINGIS rendszer kialakításában

OSS szoftverek használta a VINGIS rendszer kialakításában OSS szoftverek használta a VINGIS rendszer kialakításában Előnyök hátrányok felhasználási tapasztalatok Dr. Molnár Attila (Földmérési és Távérzékelési Intézet) A VINGIS rendszer célja 1. Az EU tagságunkból

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Dr. Kocsis M. Tamás: Magyarország és a közösségi védjegyrendszer egy elszalasztott lehetőség. MIE Konferencia 2015. május 14-15.

Dr. Kocsis M. Tamás: Magyarország és a közösségi védjegyrendszer egy elszalasztott lehetőség. MIE Konferencia 2015. május 14-15. Dr. Kocsis M. Tamás: Magyarország és a közösségi védjegyrendszer egy elszalasztott lehetőség MIE Konferencia 2015. május 14-15. Felsőtárkány OHIM A dilemma 2007 és 2012 között dolgoztam a Belső Piaci Harmonizációs

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010.

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010. Felsőoktatás-politikai célok és elvárások Veszprém, 2010. Fejlesztés irányai az utóbbi években Kihívások globális, de különösen Európát érintő változások társadalmi váltást követő hazai átalakulások Dokumentumok

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV Érvényes: tanév I. félévétől

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV Érvényes: tanév I. félévétől SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI TERV Érvényes: 2014-2015. tanév I. félévétől Az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolában a szervezett képzésben résztvevő hallgatóknak 6 aktív

Részletesebben