- a teljes időszak trendfüggvénye-, - az utolsó szignifikánsan eltérő időszak trendfüggvénye-,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- a teljes időszak trendfüggvénye-, - az utolsó szignifikánsan eltérő időszak trendfüggvénye-,"

Átírás

1 DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Témavezető: DR. KARDOS ZOLTÁNNÉ a közgazdaság tudományok kandidátusa AGRÁRGAZDASÁGI FOLYAMATOK VIZSGÁLATA IDŐSOR-MODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL Készítette: Hegedűsné Baranyai Nóra Keszthely 2007.

2 1. A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA, CÉLKITŰZÉSEI, AKTUALITÁSA A magyar mezőgazdaságnak nem csupán gazdasági, hanem társadalmi jelentősége is igen számottevő. A rendszerváltás után másfél évtizeddel, és az Európai Uniós csatlakozást követően nagy jelentőséggel bírnak az elmúlt időszakot elemző kutatások és a jövőt megcélzó előrejelzések. A gazdálkodók számára nélkülözhetetlenek az agrárgazdasági információk ahhoz, hogy világosan lássák saját helyzetüket a piacon, és ezáltal javíthassák gazdálkodásuk eredményességét, illetve felismerjék a jövőbeli sikeres fejlesztési irányokat. A mindenkori gazdaságpolitikának nagy szüksége van az agrárgazdasági folyamatokat alkotó és befolyásoló összetevők megismerésére, a hatások-ellenhatások múltbeli feltérképezésére ahhoz, hogy a jövő agrárstratégiáját már ezek figyelembe vételével alakítsa ki. Az értekezés ehhez kíván segítséget nyújtani a rendelkezésre álló adatbázisok és vizsgálati módszerek felhasználásával. A tudományos vizsgálódás a kilencvenes évek végén tudományos diákköri kutatási téma keretében indult, melynek elsődleges célja a statisztikai módszerek megismerése, valamint azok gazdasági idősorok elemzése során történő alkalmazása volt. Ez a kutatómunka képezte alapját a Makrogazdasági folyamatok a gazdaságstatisztika látókörében című 2001-ben megvédett diplomadolgozatnak. A tovább folytatott kutatás során új módszerek (késleltetett regresszió analízis, sztochasztikus és simító eljárások, autokorreláció, trendszűrés) gyakorlati alkalmazása mellett a téma leszűkült a mezőgazdaságra, de azon belül folyamatos bővülésen ment keresztül. Azt a hipotézisünket szerettük volna igazolni, hogy a gazdaság különböző területén meglévő ciklikusság létezik a mezőgazdaságban is. Az értekezés vizsgálat tárgyává tette: - az agrárgazdasági folyamatok és struktúrák főbb jellemzőit hazánkban a rendszerváltástól napjainkig; - a legfőbb szántóföldi növények vetésterületének és termelésének hosszú távú tartós alaptendenciáját, ciklikus hullámmozgásait az 1920-as évektől a jelenlegi évtized közepéig; - az állatállomány és az állati termék előállítás összevetését a tendenciák, a ciklusok, és a jövőben várható folyamatok szempontjából; - a liszt, a burgonya, a cukor és a főbb vágóállatok fogyasztását; 1

3 - a főbb szántóföldi növények, az állatok, valamint az állati termékek havi felvásárlási árának és felvásárolt mennyiségének ciklikusságát középtávon (1992-től napjainkig); - az egyes termékek ára és mennyisége közötti kapcsolat szorosságát; - az Európai Unió országaiban kialakult termelői árakat, különös tekintettel a gabonafélékre és a vágósertésre. Az értekezés egyes fejezetei e témák részletes kifejtése mentén kerültek meghatározásra. A fenti felsorolásból a kutatás célkitűzései is körvonalazódnak: - a magyar agrárgazdaság főbb termékei vonatkozásában az elmúlt több mint nyolcvan évben lezajlott folyamatok, összefüggések bemutatása; - a termékek havi felvásárlási árának és felvásárolt mennyiségének vizsgálata, a ciklikusság megismerése, az összefüggések és együtthatásuk feltérképezése a kilencvenes évektől napjainkig; - a múltban lejátszódó alaptendenciák (trendek) és a ciklikusság feltárása alapján, több vizsgálati módszer alkalmazásával jövőprognózisok készítése, az eredmények összehasonlítása. 2. ANYAG ÉS MÓDSZER A magyar mezőgazdaság éves adataiból képzett idősorok elemzése során a vizsgálat tárgyát a legjelentősebb gabonafélék, a búza, a kukorica, az árpa, a burgonya, a napraforgó, a cukorrépa ( ), továbbá a legfontosabb haszonállatok, a sertés, a szarvasmarha, a baromfi ( ), valamint a növényi- és az állati termékek, a liszt, a burgonya, a cukor ( ), a tehéntej és a tojás ( ) képezték. Az elemzések magukban foglalják a növények vetésterületét, termésmennyiségét egy főre vetítve, az állatállomány ezer főre jutó nagyságát, és a növényi és állati termékek fogyasztásának színvonalát. A vizsgálatok adatbázisát a Központi Statisztikai Hivatal kiadványai (Magyar mezőgazdaság , a Mezőgazdasági statisztikai évkönyvek-, a Magyar statisztikai évkönyvek sorozatai) szolgáltatták. A kutatás másik nagy területének, a legjelentősebb növényi és állati termékek havi felvásárlási- és piaci árának, valamint felvásárolt mennyiségének ( ) elemzéséhez szükséges adatbázist a Statisztikai havi közlemények , és a KSH elektronikus adatbázisa (STADAT) nyújtották. 2

4 Az Európai Uniós országok termelői árainak egymáshoz történő közeledése is vizsgálat tárgyát képezte az adatok összehasonlíthatósága érdekében 1998 és 2003 között, az EUROSTAT AgrIS adatai alapján. A fent részletezett vizsgálati területek folyamatainak elemzése döntően a determinisztikus idősor-elemzési módszerre épült. A hosszú távú elemzésekben az Y = Ŷ C V, a középtávú havi adatsoros idősoroknál az Y = Ŷ S C V multiplikatív modellek kerültek alkalmazásra. A vizsgálat tárgyát képező vetésterület, termelési színvonal, valamint fogyasztás tekintetében az elemzés első momentuma az idősor alakulására jellemző tartós alaptendencia megállapítása volt. Az idősor trend körüli kisebb-nagyobb hullámzása a hosszú idősor ciklikus komponensének meghatározását tette lehetővé. A lehetséges trendfüggvények közüli választás (specifikáció) minden esetben a grafikus ábrázolásra, az illeszkedés vizsgálatra, illetve szakmai mérlegelésre támaszkodott. Az alapirányzat meghatározása lineáris (ha az idősorban nem volt fordulópont), valamint parabolikus (ha az idősorban egy, vagy több fordulópont volt) trendfüggvénnyel történt. Az adatsor ábrái alapján a hosszú idősorokat szakaszokra bontva résztrendekkel is jellemeztük. Az egyes szakaszok trendfüggvényeinek szignifikáns különbözőségét F próbával teszteltük. A múlt és a jelen megismerése és elemzése lehetőséget adott rövid távú (öt éves) jövőképek felvázolására különböző megközelítésben, többféle módszer, illetve modell alkalmazásával. Az előrejelzések: - a teljes időszak trendfüggvénye-, - az utolsó szignifikánsan eltérő időszak trendfüggvénye-, - a harmonikus súlyozású résztrendek-, valamint - a Brown-féle kettős exponenciális simítás modellje alapján készültek. Az előrejelzések megbízhatóságát a közelmúltra vonatkozó extrapolált és tényleges adatok közötti korreláció meghatározásával ellenőriztük. A hosszú távú ciklushatás kimutatása a többi komponens (trend, véletlen) hatásától megtisztított, majd 9 tagú mozgó átlagolással kisimított idősori adatok ábrázolásával vált lehetővé. A havi felvásárlási árak és felvásárolt mennyiségek ciklikusságának vizsgálatánál a szezonalitás miatt 12 tagú mozgóátlag került alkalmazásra. 3

5 A felvásárlási árak és felvásárolt mennyiségek közötti kapcsolat szorosságát késleltetett regresszió- és korrelációszámítással különböző modellek (eredeti és trendmentes adatok, szukcesszív különbségek, és az időt is beépítő háromváltozós modell) alapján vizsgáltuk. Az eredmények kiértékelésénél az autokorreláció jelenlétét a Durbin-Watson-féle korrelációs együtthatóval mutattuk ki. A legjelentősebb gabonafélék és a vágósertés felvásárlási árának az Európai Unió országaiban történő alakulását, az egyes országok idősorainak konvergenciáját az egyszerűbb leíró statisztikából ismert átlag, szórás, relatív szórás mutatószámokkal elemeztük. 3. EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK A mezőgazdaság legfontosabb termelőalapjainak és kibocsátásainak viszonylag széleskörű időbeli vizsgálata rávilágított arra, hogy a mezőgazdaság utóbbi éve ellentmondásosan alakult. Az Osztrák Magyar Monarchia felbomlása, az I. és a II. világháború, az 1929-es gazdasági világválság, valamint a politikai és gazdasági rendszerváltás jelentős hatással volt mind a növény-, mind az állatállomány alakulására. Mindazonáltal a mezőgazdaság vizsgált termékeinek időbeli változása nem mutatott egységes képet. A szántóföldi növények (kivéve a napraforgót) rendszerváltás utáni vetésterülete lecsökkent. Ebben több tényező játszott közre. A búzánál agrárpolitikai tényezők, a burgonyánál a hasznosításban betöltött szerepének csökkenése, a cukorrépa esetében a cukoripar kisebb igénye vezetett területcsökkenéshez. A napraforgó az egyetlen olyan növény, amelynek vetésterületében pozitív változás következett be a vizsgált időszak alatt, a megváltozott fogyasztási szokások miatt. A növények és az állatok, valamint az állati termékek előállításának elemzési eredményei azt mutatták, hogy a növények termelését az időjárás, a belföldi és a külföldi piaci helyzet, a vetésterület és a földhasználat alakulása, a fajtaszerkezet, a gépesítés, a növényvédelem és az agrotechnika, az infrastruktúra fejlődése, az állatállomány alakulása, valamint a fogyasztói szokások befolyásolták. A gabonafélék és a cukorrépa termelését a 20-as évektől a 80-as évek végéig növekedés jellemezte, majd ezt követően csökkenés vette kezdettét az állatállomány visszaesése, a szövetkezetek szétesése, valamint a cukoripar kisebb cukorigénye miatt. A vizsgált 4

6 időszak alatt a burgonyatermelés visszaesésének, és a napraforgó termelés növekedésének lehettünk tanúi. Az állatállomány és az állati termék előállítás csökkenésére a 90-es évektől kezdve jelentős hatást gyakorolt a nagyüzemek szétesése, az elaprózódott birtokméret kialakulása, a magángazdaságok létrejötte, a termelők nehéz pénzügyi helyzete, a fogyasztói szokások megváltozása, az exportpiacok beszűkülése, valamint a takarmányárak alakulása. A baromfiállomány alakulásában 2000-től kezdve pozitív változás következett be. A felhasznált előrejelzési módszerek alkalmasnak mutatkoztak a vetésterületek, a termelések, és a fogyasztási színvonalak elkövetkezendő öt évének előrejelzésére. A korrelációszámítás alapján megállapítást nyert, hogy a fogyasztás hosszú idősorának alaptendencia szerinti előrejelzése sokkal megbízhatóbbnak bizonyult, mint a termelési mutatóké (vetésterület, termésmennyiség) és az állatállományé. Általános tapasztalat, hogy elfogadható prognózis csak többoldalú közelítéssel, több módszerre támaszkodva készülhet, de még ebben az esetben is óvatosan kell kezelni a kapott eredményeket, hiszen az időjárás, a gazdálkodók jövedelmi helyzete, a piaci kilátások, valamint a kormányzati intézkedések pozitív, illetve negatív hathatást is gyakorolnak a mezőgazdasági termelés trendjére. A vizsgálatok a múltbeli tendencia folytatódásaként a búza, a kukorica, az árpa, a burgonya és a cukorrépa vetésterületének csökkenését, illetve a napraforgó növekedését vetítik előre. A termésmennyiségek prognózisa azt mutatta, hogy a búza, a kukorica, az árpa és a napraforgó esetében emelkedés, a burgonya és a cukorrépa vonatkozásában visszaesés várható. Tanulságos eredményt kapunk, ha összevetjük a vetésterületek és a termésmennyiségek extrapolációját. Ebből az látható, hogy míg a gabonaféléknél ellentétes irányú, addig a burgonya, a cukorrépa (mindkét vizsgált szempontból csökkenés várható) és a napraforgó (mindkét vizsgált szempontból növekedés várható) estében azonos irányú változás bekövetkezése valószínűsíthető a vetésterületek és a termésmennyiség vonatkozásban. Megállapítható volt, hogy a vizsgált növények egy főre vetített termelésének éves adatai a trend körül hullámzást mutattak, ami hosszú távú ciklusok jelenlétére utalt (1. ábra). A gabonafélék ciklusosságára a vizsgált időszak elején 19 éven át tartó 5

7 dekonjunktúra volt jellemző. Ezt követően a búza és a kukorica termésmennyiségének hullámzásában egy, az árpánál két ciklus rajzolódott ki. Konjunktúrában jelenleg a kukorica ciklusa van. A három növény utolsó ciklusának amplitúdója (a trend és a csúcspont közötti távolság) a búzánál volt a legnagyobb, több mint 40 %, ezt követte a kukoricáé, és a legkisebb (20 %) az árpáé volt. A gabonafélékhez hasonlóan a többi szántóföldi növény is mutatott ciklikusságot, de hullámmozgásukban eltértek egymástól % ábra A gabonafélék termelésének hosszú hullámai búza kukorica árpa Forrás: Magyar mezőgazdaság és Mezőgazdasági évkönyv 2004 által közölt adatok alapján saját számítás A jövőre vonatkozó képet árnyalhatjuk azáltal, ha összevetjük az egy főre jutó termésmennyiség alaptendenciájának előrejelzését a hosszú távú ciklikusság alakulásával. A prognózisok készítésénél figyelembe kell venni, hogy a ciklusok felszálló ága az alaptendencia jövőben várható növekvő értékét tovább erősítheti (búza, kukorica, árpa), vagy a csökkenést mérsékelheti (a leszálló ág esetében ez fordítva van). Az állatállomány és az állati termék előállítás öt éves előrejelzése alapján kirajzolódott az a korántsem pozitív kép, miszerint, ha a múltbeli tendenciák tovább folytatódnak, akkor a sertés- és a szarvasmarha-állomány, a tej- és a tojástermelés további csökkenésére, valamint a baromfiállomány mérsékelt ütemű növekedésére lehet számítani. Az állatállomány hosszú idősorait is hullámzások jellemezték. A múltbeli ciklikus folyamatok folytatódását feltételezve az állatállomány és az állati termék előállítás színvonalának ciklusára várhatóan konjunktúra lesz a jellemző. Ez a szarvasmarha, a sertés, a tej és tojástermelés csökkenő alaptendenciáját valószínűleg mérsékli, a baromfi-termelés növekedését pedig felerősíti. 6

8 A növényi- és az állati termékek hazai fogyasztási színvonalának alaptendenciájában jelentős különbségek mutatkoztak az utóbbi ötven évben, ami a marha-, a sertéshús-, a liszt-, a cukor-, a tej- és a tojás fogyasztását negatívan, a baromfihús-fogyasztást pozitívan érintette. Ezen tendenciák folytatódását vetítik előre az öt éves prognózisok. A liszt-, a burgonya- és a cukorfogyasztás színvonalára is jellemző volt a ciklikuság. A ciklusok összevetése során azt az eredményt kaptuk, hogy az egyes termékek fogyasztásának hullámai a 60-as, 70-es évektől a 80-as, 90-es évekig hosszan elnyúló leszálló, vagy felszálló ágban voltak. Ez azt mutatja, hogy ebben az időszakban a fogyasztási szokások nem ingadoztak jelentős mértékben. Megállapítható volt továbbá, hogy a burgonya- és a cukorfogyasztás ciklusára a jövőben dekonjunktúra, a lisztfogyasztásra pedig konjunktúra lesz jellemző. Az állatállomány és a húsfogyasztás ciklusainak lefutását tekintve nagyfokú hasonlóság mutatkozott az állatállomány nagysága és a húsfogyasztás színvonala között. A kilencvenes évek második felétől (kivéve a marhahús-fogyasztást) konjunktúra jellemzi a ciklusokat (1. táblázat). Ez a jövőre nézve pozitív, hiszen az EU és a hazai agrárpolitika is szorgalmazza az állattenyésztés újbóli megerősítését. 1. táblázat Az állatállomány és az állati termék fogyasztás alakulásának ciklikus szakaszai Megnevezés Emelkedés Esés Állatállomány (ezer főre) Időszak Időtartam, év Időszak Időtartam, év Szarvasmarha Sertés Baromfi Fogyasztás (egy főre) Időszak Időtartam, év Időszak Időtartam, év Marhahús Sertéshús Baromfihús Forrás: Magyar mezőgazdaság és Mezőgazdasági évkönyv 2004 által közölt adatok alapján saját számítás 7

9 A havi termékárak elemzése során megállapításra került, hogy a piaci- és felvásárlási árak hasonló hullámmozgást mutattak, ezért csak a felvásárlási árak alakulását vizsgáltuk. A gabonafélék, a burgonya és a vágósertés felvásárlási árainak idősorában három, a napraforgónál, a vágóbaromfinál, a vágómarhánál és a tojásnál kétkét ciklus bontakozott ki az elmúlt évben. A tejár alakulásában nincs ciklus. A búza, az árpa, valamint a kukorica árainak utolsó ciklusa a vizsgált időszak vége felé elérte mélypontját, ami csak óvatos előrejelzésre ad lehetőséget. Eszerint az elkövetkezendőben az árak felfutását lehet valószínűsíteni. A jövőben a várhatóan biztosabb piaci lehetőségeket kínáló korai burgonya termesztésében mutatkozik kitörési pont. A napraforgó világpiaci ára várhatóan nem fog jelentősen változni, az Európai Uniós támogatások hatására azonban a napraforgó exportjában növekedésre lehet számítani. A sertés felvásárlási ára jelenleg dekonjunktúrában van, a nemzetközi sertéskereskedelem bővülése remélhetőleg pozitív változást hoz magával az árakat tekintve. A 2004-ben elindult pozitív folyamat a szarvasmarha-állományt tekintve remélhetőleg a jövőben sem áll meg. Uniós tagságunkkal a gazdák előtt megnyílt a lehetőség a támogatások elnyerésére, amely növelheti a tartási kedvet, így a közeljövőben a vágómarha árak további javulása várható. A vágóbaromfi állomány növekvő trendjét megtörhetik a napjainkban jelentkező járványos megbetegedések. A felvásárolt mennyiségekben jelentkező hullámmozgások elemzése során megállapítható volt, hogy a növények mennyiségei sokkal hektikusabb képet rajzoltak elénk, mint ahogy az a vágóállatok és az állati termékek hullámzásában tapasztalható volt. Mindez arra vezethető vissza, hogy a felvásárolt mennyiségek alakulását a véletlen tényező, az időjárás olyan jelentősen befolyásolja, hogy ennek teljes kiszűrésére nem volt mód. A vágósertés esetében négy, a vágómarhánál és a vágóbaromfinál két és fél ciklus volt megfigyelhető a vizsgált időszak alatt. Az árak és a mennyiségek ciklikus alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a konjunkturális és dekonjunkturális szakaszok ellentétesen alakultak. (2. ábra). Az ár- és a volumenalakulás közötti kapcsolatvizsgálatok kimutatták, hogy két termék (búza és a vágóbaromfi) esetében az árváltozást még ugyanabban a hónapban követte a felvásárolt mennyiség változása. A többi terméknél egy tíz hónapos késéssel reagált a mennyiség az árváltozásra (árpa és vágómarha egy, burgonya öt, napraforgó és tej hat, vágósertés 8

10 nyolc, kukorica tíz hónap). E megállapítások a különböző modellekkel végzett késleltetett regresszió- korrelációszámítás eredményei. Az alkalmazott modellek többsége szignifikáns volt, kivételt ez alól csak a tojás árának és mennyiségének kapcsolatát leíró modellek képeztek. 2. ábra A búza havi felvásárlási árának és mennyiségének ciklikussága % jan jan jan jan jan jan jan jan. mennyiség ár Forrás: Statisztikai havi közlemények alapján saját számítás Megállapítható volt, hogy a búza, valamint a napraforgó felvásárlási ára és mennyisége között a kapcsolat lazának mondható. Az árpánál és a kukoricánál már szorosabb a korreláció az ár és a volumen között. A vizsgált növények közül a burgonya ára és mennyisége között a legszorosabb a kapcsolat. A gabonafélék havi árainak és mennyiségeinek hullámzását az időjárás mellett a minőségi jellemzők, az árakban jelentkező kormányzati szintű beavatkozások, a kivitel támogatása, a keresleti és a kínálati piac kiegyenlítődésének igénye, az agrotechnológiai igények, a támogatások, valamint a vetésterület változása befolyásolta. A számítások alapján elmondható, hogy az állatok felvásárlási ára és felvásárolt mennyisége között a kapcsolat szoros volt. Ez még inkább igaz a kukorica árának és a sertés-, valamint a baromfi árának kapcsolatára. A takarmányozás költségei számottevő befolyással bírnak a sertésárakra, ezt bizonyítja a kukorica és a sertés árának késleltetett regresszió analízise, ami hét hónapos késést mutatott ki. A sertéshús felvásárlási ára nyolc hónappal előzi meg a felvásárolt mennyiségben bekövetkező változást. Mindez azt mutatja, hogy a kukorica árának változására a sertés felvásárlási volumene 15 hónappal később tud reagálni, ami lefedi azt az időt, amíg a sertés eléri a vágósúlyát. A tej felvásárlási ára és felvásárolt mennyisége közötti kapcsolat közepesen szorosnak tekinthető. 9

11 A vágóállatok havi árait és mennyiségeit szintén több tényező együttes hatása alakította ki. A kereslet és a kínálat egymásra hatása, az egyensúlyra való törekvés, az export, az import, a támogatás, az állami beavatkozás, a hazai fogyasztás, valamint a takarmányár volt jelentős hatással a hullámmozgások alakulására. A tej esetében az árakat és a mennyiségeket befolyásoló faktorokként a tehénállomány csökkenése, a tejtermelés minősége, a takarmányárak, a tejfelvásárlók és a termelők közötti megállapodások, az uniós kvóták, valamint a külpiaci értékesítési lehetőségek említhetők. A tojás felvásárlási, illetve piaci árát a tojó állomány nagyságának változása, valamint a hazai-, és az export kereslet határozta meg az elmúlt években. A hazai felvásárlási- és piaci árakat, mint láthattuk nemcsak belső, hanem külső tényezők is befolyásolják. Megállapítást nyert, hogy a termékek felvásárlási árai az Európai Unió vizsgálatba bevont országaiban közeledtek egymáshoz. Sőt egyes országok (Ausztria, Szlovákia, Magyarország) már a csatlakozás előtt mutattak némi konvergenciát. A gabonafélék árai egymáshoz jobban konvergáltak, mint a vágósertésé. Ez főként annak köszönhető, hogy ezen termékek Uniós szabályozás alá esnek. Hazánk szempontjából ez azt jelenti, hogy a hazai felvásárlási árakra az uniós országok árai jelentős befolyást gyakorolnak, mely hatás az elkövetkezendő időben még inkább erősödni látszik. 4. ÖSSZEFOGLALÁS Összegzésként elmondható, hogy a felhasznált statisztikai módszerek alkalmasnak bizonyultak a múltban lejátszódott folyamatok feltárására és a jövőre vonatkozó előrejelzések elkészítésére. Megállapítást nyert, hogy a naturáliák több évtizedes dinamikájában az alaptendencia mellett hosszú távú ciklushatás is kimutatható. A kutatás igazolta azt a hipotézist is, hogy a növényi és az állati termékek havi felvásárlási árai és mennyiségei a kilencvenes évektől napjainkig jelentős rövid távú ciklikusságot mutattak. Az alkalmazott késleltetett regresszió számítás, valamint az idő tényező kiszűrésére használt módszerek segítségével kimutathatóvá vált a piaci árak és a mennyiségek közötti kapcsolat. A kutatás igazolta, hogy a prognózisok készítésekor a tendencia előrejelzéséhez több módszer egyidejű alkalmazása szükséges, valamint azt, 10

12 hogy az előrejelzéseknél a becslés mellett figyelembe kell venni a hosszú és rövid távú ciklushatásokat is. Az elmúlt évek agrárökonómiai nézeteinek ismeretében elmondható, hogy az agrárközgazdászok a mezőgazdaság helyzetét hasonlóan értékelik ugyan, de a problémák megoldását másban vélik megtalálni. Az értekezés mindenekelőtt arra szándékozott rávilágítani, hogy a múlt megismerése hozzásegítheti a gazdaság szereplőit a jövőre vonatkozó döntések meghozatalához. Mint látható volt, lesznek olyan termékek, amelyek termelése a jövőben vissza fog szorulni (pl. cukorrépa, burgonya), ellenben az állattenyésztésben kiaknázatlan lehetőségek vannak. A sertés példája jól mutatta, hogy a felvásárlási árakra, valamint a takarmánynövények árainak változására milyen érzékenyen reagálnak a szereplők. A kiszámíthatóbb tartási feltételek, a külföldi piaci lehetőségek kiaknázása, valamint az EU által nyújtott támogatások kihasználása kitörési pontot nyújthat az állattartóknak. A gabonafélék növekvő termésmennyisége az elkövetkezendő időben remélhetőleg az állattenyésztés megerősödésével, valamint a bioüzemanyag előállításának igényével fog párosulni. 5. ÚJ ÉS ÚJSZERŰ KUTATÁSI EREDMÉNYEK A kutatás átfogó információt szolgáltat a magyar mezőgazdaság néhány alapvető jellemzőjének időbeli alakulásáról. Ennek keretében megállapításokat tett a mezőgazdasági naturáliák több mint nyolcvan évet magában foglaló idősoraiban fellelhető tartós alaptendenciákról, hosszú távú ciklushatások érvényesüléséről. A kutatás igazolta, hogy a prognózisok készítésekor az alaptendencia előrejelzéséhez több módszer egyidejű alkalmazása szükséges, továbbá, hogy a jövőkép trendje a hosszú és rövid távú ciklushatások figyelembe vételével jól árnyalható. A vizsgálatok kimutatták, hogy a növényi és az állati termékek havi felvásárlási árai és mennyiségei a kilencvenes évektől napjainkig jelentős ciklikusságot mutattak. Az alkalmazott késleltetett regresszió számítás, valamint az idő tényező kiszűrésére használt módszerek lehetőséget nyújtottak annak megállapítására, hogy milyen szoros a kapcsolat az idősori árak és mennyiségek között, valamint hogy az egyes termékek árainak változására hány hónappal később reagálnak a felvásárolt mennyiségek. 11

13 6. A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A jövőben további vizsgálati lehetőséget jelenthet az értekezés kereteiben vizsgált naturáliák körének kibővítése (pl. kertészeti termékek, takarmánynövények stb.). További összehasonlításokat érdemes végezni az Európai Unió országaiban a havi felvásárlási árakat és a felvásárolt mennyiségeket tekintve. Az árak alakulásában tapasztalható konvergencia mértékét az értekezésben alkalmazott mutatókon túlmenően más szóródási, illetve kiegyenlítődési mutatószámokkal (pl. Gini-mutatók), vagy pl. a szórásnégyzet felbontás módszerének alkalmazásával is lehetne a jövőben analizálni. A termésátlagokra ható tényezők bővebb értékelése és elemzése szintén új vizsgálati területet jelenthet. A dolgozat keretein túlmutató új vizsgálati lehetőségek között kell megemlíteni a fogyasztás befolyásoló tényezőinek vizsgálatát, amivel lehetőség kínálkozna a fogyasztási preferenciák elemzésére. 7. A TÉMÁBAN MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK LISTÁJA Előadások, konferenciák kiadványaiban teljes terjedelemben megjelent anyagok: 1. Dr. Kardos Zoltánné Hegedűsné Baranyai Nóra (2006): Agrárgazdasági folyamatok és struktúrák főbb jellemzői hazánkban XLVIII. Georgikon Napok konferencia szeptember Keszthely 2. Poór Judit - Hegedűsné Baranyai Nóra (2006): A legjelentősebb hazai agrártermékek felvásárlási- árának és mennyiségének időbeli vizsgálata I. Pannon Gazdaságtudományi Konferencia Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gazdasági Kutatócsoport június 2. Veszprém 3. Judit Poór Nóra Hegedűsné Baranyai (2006): Dynamic Investigation of Market Processes of the Main Agricultural Products, Within the European Union III. Internation Conference University of West-Hungary Faculty of Agricultural and Food Siences 6-7. April Mosonmagyaróvár 4. Hegedűsné Baranyai Nóra Poór Judit (2005): A hazai regionális külkereskedelem dinamikájának és szerkezetének vizsgálata Kis és közepes vállalkozások 12

14 Magyarországon az EU csatlakozás után Tudományos Konferencia a magyar Tudomány Napja alkalmából, ÁVF november 10. Budapest 5. Judit Poór Nóra Hegedűsné Baranyai (2005): Connection of foreign trade of Hungary and the Middle-East European countries Babes-bolyai University The Impact of European Integration on the National Economy Oktober Cluj-Napoca, Romania 6. Hegedűsné Baranyai Nóra Poór Judit (2005): Magyarország és néhány közép kelet európai ország agrár-külkereskedelmi kapcsolata A Gazdálkodásban között publikált PhD hallgatók I. Tudományos Konferenciája, október 14. Mosonmagyaróvár 7. Nóra Hegedűsné Baranyai Judit Poór (2005): Agricultural foreign trade of Hungary in connection with the Middle-East European countries XLVII. Georgikon Napok konferencia, szeptember Keszthely 8. Hegedűsné Baranyai Nóra (2005): Néhány mezőgazdasági termék felvásárlási- és piaci árának havi alakulása 1992 és 2005 között XLVII. Georgikon Napok konferencia, szeptember Keszthely 9. Poór Judit Hegedűsné Baranyai Nóra (2005): A magyar külkereskedelem dinamikájának és szerkezetének vizsgálata különös tekintettel az agrárkülkereskedelemre AVA2 Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés és Agrárinformatika Nemzetközi Konferencia, április 7-8. Debrecen 10. Poór Judit Hegedűsné Baranyai Nóra (2005): Néhány komparatív előny mutató eredményének összehasonlítása a hazai agrár-külkereskedelemmel kapcsolatban XI. Ifjúsági Tudományos Fórum konferencia, március 24. Keszthely 11. Hegedűsné Baranyai Nóra Poór Judit (2005): A magyar külkereskedelem időbeli és szerkezeti vizsgálata különös tekintettel az agrár termékekre RODOSZ Romániai Magyar Doktorandusok És Fiatal Kutatók Országos Szövetségének hatodik országos tudományos konferencia, március Kolozsvár 13

15 12. Hegedűsné Baranyai Nóra - Poór Judit (2004): A magyar külkereskedelem alakulása a rendszerváltástól napjainkig különös tekintettel az agrártermékekre XXX. Óvári Tudományos Konferencia, október 7. Mosonmagyaróvár 13. Kardosné Nagy Judit Hegedűsné Baranyai Nóra Poór Judit (2004): Adalékok a gazdasági versenyképességről kvantitatív megközelítéssel, ágazati betekintéssel Magyarország és a 21. század kihívásai az Európai Unióban tudományos konferencia, április 29. Komárom 14. Hegedűsné Baranyai Nóra (2004): A globalizáció avagy a termékek szabad áramlása a számok tükrében X. Ifjúsági Tudományos Fórum konferencia, április 29. Keszthely 15. Baranyai Nóra (2003): Az előrejelzés és módszerei a hazai vállalkozásokban XLV. Georgikon Napok konferencia, szeptember Keszthely 16. Baranyai Nóra Dr. Kardos Zoltánné (2003): A kilencvenes évek agrárgazdasági folyamatainak főbb jellemzői hazánkban Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén nemzetközi konferencia, április 1-2. Debrecen 17. Baranyai Nóra (2003): A mezőgazdaság néhány jellemzőjének regionális egyenlőtlensége IX. Ifjúsági Tudományos Fórum konferencia, március 20. Keszthely 18. Baranyai Nóra Dr. Kardos Zoltánné (2002): Agrártermékek termelési és forgalmi folyamatai a statisztikai adatok tükrében XXIX. Óvári Tudományos Napok konferencia, október 3-4. Mosonmagyaróvár 19. Baranyai Nóra (2002): Agrárgazdasági folyamatok a stabilitás szemszögéből XLIV. Georgikon Napok konferencia, szeptember Keszthely 20. Dr Kardos Zoltánné Baranyai Nóra (2002): Az agrárgazdaság főbb jellemvonásai területi megközelítésben az új évezred elején A rendszerváltás (változtatás) mérlege konferencia, április 27. Komárom 14

16 Lektorált folyóiratcikkek: 1. Hegedűsné Baranyai Nóra Poór Judit (2006): Analysis of Hungarian Regional Foreign Trade with Especial Regard to the Agriculture STUDIA OECONOMICA, Románia 2. Hegedűsné Baranyai Nóra Poór Judit (2006): A hazai agrár-külkereskedelem regionális vizsgálata Gazdálkodás 50. évf. 16. különkiadás 3. Hegedűsné Baranyai Nóra Poór Judit (2005): Magyarország és néhány közép kelet európai ország agrár-külkereskedelmi kapcsolata Gazdálkodás 49. évf. 14. sz. különkiadás 4. Judit Poór Nóra Hegedűsné Baranyai (2006): Dynamic Investigation of the pruchase price and quantity of maize and pig, Journal Central European Agriculture megjelenés alatt 15

(^) 全 国 二 级 建 造 师 执 业 资 格 考 试 用 书 第 四 版 20300000 動!9X1111^ 鬚 鱗 1 瞧 : 霸 義 爾 瓢 零 賴! 醐 飾 應, 鲫 ^ 1^ 1^ 編 鬅 ; 乾 : 鐵 桌 \ 苗 福! 纖 丨 々 1^ ^ 8111181^11 公 路 工 程 管 理 与 实 努 圓 雜 : :: 爾 ;: : : : : : 圖 纖 X \ ;\ 龈 ~ 襄

Részletesebben

专科疾病诊治(二十)

专科疾病诊治(二十) ...1... 11...19...32...43...50...52...53...58...61...64...66...69...84...89...92...95 I ...97... 100... 103... 107... 109 AD...111... 125... 128... 131... 135... 138... 140... 143... 146... 149... 152...

Részletesebben

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550 EC(2013-1 4)13 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2014 年 1 月 8 日 總 目 100- 海 事 處 分 目 000 運 作 開 支 總 目 92- 律 政 司 分 目 000 運 作 開 支 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員

Részletesebben

宋代诗学批评视野中的白居易论

宋代诗学批评视野中的白居易论 第 14 卷 第 1 期 铜 仁 学 院 学 报 Vol. 14, No.1 2012 年 1 月 Journal of Tongren University Jan. 2012 马 克 思 政 治 经 济 学 批 判 的 科 学 起 点 : 哲 学 的 贫 困 商 大 恒 ( 西 南 大 学 政 治 与 公 共 管 理 学 院, 重 庆 北 碚 400715 ) 摘 要 :1847 年 哲 学 的

Részletesebben

小儿疾病防治(四).doc

小儿疾病防治(四).doc ...1...3...6...10...12...13...14...15...17...20...21...22...23...23...24...25 B...28...31...32 I ...33...35...37...40...41...43 X...44...45...47...49...50...52...52...54...56...57...59...61...62...62...63...66

Részletesebben

12_04.indd

12_04.indd 1 02 09 13 20 26 33 41 45 51 56 08 12 19 25 50 61 62 2 3 4 ö 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Részletesebben

商丘职业技术学院

商丘职业技术学院 国 家 骨 干 高 等 职 业 院 校 建 设 项 目 ( 中 央 财 政 重 点 支 持 专 业 ) 二 〇 一 二 年 六 月 畜 牧 兽 医 专 业 建 设 指 导 委 员 会 主 任 委 员 : 朱 金 凤 ( 河 南 省 高 等 学 校 教 学 名 师 ) 副 主 任 委 员 : 王 居 强 ( 河 南 省 肉 牛 工 程 技 术 开 发 中 心 ) 潘 书 林 ( 中 牟 县 奶 业 科

Részletesebben

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Részletesebben

穨學前教育課程指引.PDF

穨學前教育課程指引.PDF i 1 1.1 1 1.2 1 4 2.1 4 2.2 5 2.3 7 2.4 9 2.5 11 2.6 1 2 1 5 3.1 1 5 3.2 1 5 19 4.1 19 4.2 19 4.3 2 1 4.4 29 4.5 38 4.6 4 3 4.7 47 50 5.1 5 0 5.2 5 0 5.3 6 2 5.4 9 4 5.5 1 2 6 ( ) 1 2 7 ( ) 1 31 ( ) 1

Részletesebben

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本 1. 2. 3. (1) (6) ( 21-52 ) (7) (12) (13) (16) (17) (20) (21) (24) (25) (31) (32) (58) 1 2 2007-2018 7 () 3 (1070) (1019-1086) 4 () () () () 5 () () 6 21 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( ) 7 1. 2.

Részletesebben

全唐诗28

全唐诗28 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 8 I II... 8... 9... 9... 9...10...10...10...11...11...11...11...12...12...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17

Részletesebben

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2014. június 4. Cimke 8. évfolyam KÍNAI nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. Három feladatsort kell megoldanod: először a hallott szöveg

Részletesebben

中国石化齐鲁股份有限公司

中国石化齐鲁股份有限公司 2004 2004 3 4 6 9 13 14 15 22 24 26 49 1 2004 9 2 2004 SINOPEC QILU COMPANY LTD. 0533-3583728 lifan@qilu.com.cn 0533-7512530 baoweisong@163.net 0533-3583718 255086 qlsh600002@126.com http://www.qilu.com.cn

Részletesebben

Microsoft Word - 75413980_4

Microsoft Word - 75413980_4 中 国 资 产 管 理 业 翘 首 等 待 修 订 后 的 证 券 投 资 基 金 法 及 配 套 法 规 的 施 行 2012 年 12 月 28 日, 业 内 期 盼 已 久 的 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ( 新 基 金 法 ) 修 订 通 过, 自 2013 年 6 月 1 日 起 施 行 为 了 支 持 新 基 金 法 的 实 施, 有 关 监 管 部 门, 主

Részletesebben

郑州大学(下).doc

郑州大学(下).doc ...1...10 ( )...12...14...18...20...24...26...30...33...37...39...42...45...48...52...53 I ...57...63...65...74...82...84...85...87...91...95...97... 101... 103... 106... 109... 115... 124... 126... 128

Részletesebben

厨房小知识(六)

厨房小知识(六) ...1...1...2...2...4...6...7...8...9...10...13...14...17...18...20...20...21...23...24...24...26...27...28 I II...31...32...32...35...36...39...40...41...41...42...43...44...47?...49...50...52...53...54...54...60...67...68...69

Részletesebben

广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 发 展 党 员 公 示 制 实 施 办 法...189 关 于 推 荐 优 秀 团 员 作 为 党 的 发 展 对 象 工 作 的 意 见...192 后 勤 管 理 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 新 引 进 教 职 工 周 转 房 管 理

广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 发 展 党 员 公 示 制 实 施 办 法...189 关 于 推 荐 优 秀 团 员 作 为 党 的 发 展 对 象 工 作 的 意 见...192 后 勤 管 理 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 新 引 进 教 职 工 周 转 房 管 理 目 党 政 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 委 理 论 中 心 组 学 习 制 度...1 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 教 职 工 政 治 理 论 学 习 制 度...4 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 风 廉 政 建 设 责 任 制 实 施 办 法 ( 试 行 )...6 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 风 廉 政 建 设 暂 行 规 定...18

Részletesebben

2005 2005 12

2005  2005 12 2005 2005 http://www.nsfc.gov.cn 2005 12 2005...1 1-1 2005...1 1-2 2005...2 1-3 2005...5 1-4 2005...6 1-5 2005...7 1-6 2005...8 1-7 2005...9 1-8 2005...10 1-9 2005 200...11 1-10 2005...21 1-11 2005...61

Részletesebben

游戏攻略大全(五十).doc

游戏攻略大全(五十).doc I...1...2...18...32...37...39...40...40...41...41...41...42...42...42...43...44...44...44...45...45...45...46 ...46...46...47...47...47...47...48...48...48...49...51...72...80...82...85...86...91...94...97

Részletesebben

金融英语证书考试大纲

金融英语证书考试大纲 金 融 英 语 证 书 考 试 大 纲 第 一 部 分 考 试 说 明 一 考 试 目 的 金 融 英 语 证 书 考 试 是 国 家 级 行 业 性 专 业 外 语 水 平 考 试, 旨 在 通 过 统 一 的 标 准 化 考 试 程 序 和 测 试 标 准, 为 中 国 金 融 业 提 供 金 融 英 语 水 平 行 业 参 考 标 准, 测 试 并 认 定 应 试 人 员 的 金 融 英 语

Részletesebben

I...1...2...3...4...6...7...8...10... 11...12...13...14...16...17...18...20...21...22...23...25...26...27...28...30 II...31...33...34...35...37...38...39...41...43...44...45...47...49...50...52...54...55...56...57...59...60...61...62...63...64...65

Részletesebben

健康知识(二)

健康知识(二) I...1...6...7...8...10...12...14...15...17...19...22...26...28...29...30...31...32...34...36...37...38...39...40 II...41...42...43...46 7...47...48...49...53...55...56...57...58...60...66...67...68...69...69...70...73...73...74...75...78...79...79

Részletesebben

中南财经大学(二).doc

中南财经大学(二).doc 2004...1...3 2004...5...9 2004...10 2004...13...16...18...19...23...35...39...42...44...46...50 I ...53...54 ( )...57...58...62... 121... 124... 149 ( )... 151... 152... 154... 157... 158... 159... 163...

Részletesebben

广西大学(一).doc

广西大学(一).doc .....1... 11...14...15...16...17...19...19...22 ( )...30 ( )...32...34...39...44 ( )...63...64...67...69 I ...75...77...79...81...87 ( )...88...92...93...95...98... 100... 104... 114... 116... 124 ( )...

Részletesebben

根据学校教学工作安排,2011年9月19日正式开课,也是我校迁址蓬莱的第一学期开学

根据学校教学工作安排,2011年9月19日正式开课,也是我校迁址蓬莱的第一学期开学 济 南 大 学 泉 城 学 院 2014 届 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 前 言 济 南 大 学 泉 城 学 院 是 国 家 教 育 部 和 山 东 省 人 民 政 府 正 式 批 准 成 立, 实 施 本 科 层 次 学 历 教 育 的 综 合 性 高 等 院 校 自 2005 年 建 校 以 来, 学 院 依 托 济 南 大 学 雄 厚 的 办 学 实 力, 坚 持 以 学 生

Részletesebben

山东大学(一).doc

山东大学(一).doc ...1...8...23...27...30 ( )...33...36...40...44...46...52 ( )...53...54...54 I ...55...56...58...59...60 ( )...63...75...88...92...99 ( )... 110... 118... 138... 142... 148 ( )... 152 2004 2006... 156

Részletesebben

主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清

主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清 主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清 周 秋 婷 李 忆 萍 徐 如 雪 何 雯 技 术 编 辑 : 李 雅 清 曹 纯 纯 薛 莞 陈 敏

Részletesebben

最新文物管理执法全书(十四).doc

最新文物管理执法全书(十四).doc I...1...3...5...8...12...15...19...23...25...28...30...34...37...39...43...47...50...52...55...59...60...63...67...70 ...75...79...82...83...85...90...92...95...99... 103... 106... 113... 117... 119...

Részletesebben

园林常识(二).doc

园林常识(二).doc I...1...1...1...2...32...33...36...38...41...42...43...43...43...44...45...45...46...48...49...56...62...65 ...68...77...84...98... 103 :... 104... 105 :... 107 :... 109... 110...111... 126... 127... 130

Részletesebben

前 言 二 一 六 年 四 月 四 日, 兒 童 節, 誕 生 了 一 件 美 事 : 中 國 作 家 曹 文 軒 在 意 大 利 博 洛 尼 亞 國 際 童 書 展 榮 獲 國 際 安 徒 生 文 學 獎, 是 該 獎 創 設 六 十 年 來, 第 一 位 摘 桂 的 中 國 作 家, 意 義 重

前 言 二 一 六 年 四 月 四 日, 兒 童 節, 誕 生 了 一 件 美 事 : 中 國 作 家 曹 文 軒 在 意 大 利 博 洛 尼 亞 國 際 童 書 展 榮 獲 國 際 安 徒 生 文 學 獎, 是 該 獎 創 設 六 十 年 來, 第 一 位 摘 桂 的 中 國 作 家, 意 義 重 目 錄 前 言 i 童 年 1 關 於 肥 肉 的 歷 史 記 憶 ( 節 錄 ) 7 疲 民 15 水 邊 的 文 字 屋 23 海 邊 的 屋 29 紅 葫 蘆 37 追 隨 永 恆 ( 草 房 子 代 跋 一 ) 53 因 水 而 生 草 房 子 寫 作 札 記 59 書 香 人 家 73 朗 讀 的 意 義 79 知 無 涯, 書 為 馬 85 讀 是 誰 91 給 孩 子 講 課 文 學

Részletesebben

湖 南 科 技 大 学

湖 南 科 技 大 学 I 目 录 第 一 章 2015 年 度 培 训 概 况 1 1 基 本 情 况 1 1.1 项 目 申 报 情 况 1 1.2 项 目 实 施 情 况 3 1.3 学 员 来 源 情 况 5 1.4 项 目 经 费 情 况 7 2 组 织 管 理 9 2.1 学 校 设 立 培 训 项 目 实 施 工 作 领 导 小 组 9 2.2 施 训 学 院 设 立 项 目 实 施 办 公 室 9 3 培

Részletesebben

上海外国语大学(二).doc

上海外国语大学(二).doc ...1...3...4...9...10 ( )... 11...12...16...31...33...34...50...56...58...60...62 I II...63...65...68...74...75...75...76...76...78...87...92...96 ( )...96 ( )...97 ( )...98 ( )...99... 100 ( )... 101

Részletesebben

2009 陳 敦 德

2009 陳 敦 德 前 言 : 發 掘 香 港 歷 史 獨 有 的 寶 藏 2010 2009 陳 敦 德 目 錄 前 言 發 掘 香 港 歷 史 獨 有 的 寶 藏 / i 第 一 章 香 港 設 立 八 路 軍 辦 事 處, 青 年 廖 承 志 為 主 任 /1 一 毛 澤 東 認 為, 八 路 軍 駐 香 港 辦 事 處, 是 個 獨 特 的 辦 事 處 /10 二 毛 澤 東 親 自 點 將, 為 小 廖 舉

Részletesebben

切 实 加 强 职 业 院 校 学 生 实 践 能 力 和 职 业 技 能 的 培 养 周 济 在 职 业 教 育 实 训 基 地 建 设 工 作 会 议 上 的 讲 话 深 化 教 育 教 学 改 革 推 进 体 制 机 制 创 新 全 面 提 高 高 等 职 业 教 育 质 量 在

切 实 加 强 职 业 院 校 学 生 实 践 能 力 和 职 业 技 能 的 培 养 周 济 在 职 业 教 育 实 训 基 地 建 设 工 作 会 议 上 的 讲 话 深 化 教 育 教 学 改 革 推 进 体 制 机 制 创 新 全 面 提 高 高 等 职 业 教 育 质 量 在 目 录 中 华 人 民 共 和 国 职 业 教 育 法... 1 国 务 院 关 于 大 力 推 进 职 业 教 育 改 革 与 发 展 的 决 定... 7 国 务 院 关 于 大 力 发 展 职 业 教 育 的 决 定... 17 教 育 部 财 政 部 关 于 实 施 国 家 示 范 性 高 等 职 业 院 校 建 设 计 划 加 快 高 等 职 业 教 育 改 革 与 发 展 的 意 见...

Részletesebben

鸽子(三)

鸽子(三) ...1...3...5...7....9...12...20...28...30...33...39...52....53...56...60...61...64...67....86 I ...88...90...95.... 102... 107... 112... 115... 125... 127... 128... 134... 139... 149... 151... 152... 156...

Részletesebben

兽药基础知识(四)

兽药基础知识(四) ...1...1...3...4...9...10... 11...13...14...15...16...18...19...23...24...26...29...32...34 I ...36...38...39...40...41...43...45...47...49...50...52...53...54...55...57...59...61...64 E...68...69...72

Részletesebben

园林植物卷(十).doc

园林植物卷(十).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Részletesebben

园林植物卷(十七).doc

园林植物卷(十七).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Részletesebben

临床手术应用(三)

临床手术应用(三) ...1...5...5... 11...16...16...24...30...34...36...38...42...49...49...51...53...55...57...58...58...61 I ...63...65...67...69...73...73...75...80...83...85...86...88...92...94...94...98... 101... 102...

Részletesebben

家装知识(二十)

家装知识(二十) I..1...2...5...7...10... 11...12...14...17...19...20...21...25...26...27...30...32...33...37...40...42...44...45 II...49...50...53...54...56...61...62...63...64...67...68...69...71...74...75...76...79...80...81...81...82...83...87...90...91...93

Részletesebben

医疗知识小百科

医疗知识小百科 ...1...3...4...7...8...9... 10... 12... 13... 13... 14... 15... 17... 19... 29... 30... 32... 34... 37... 38... 39... 42 I ... 47... 48... 52... 53... 57... 58... 59... 61... 63... 65... 66... 67... 69...

Részletesebben

家庭万事通(一)

家庭万事通(一) I...1...2...3...5...7...9...10... 11...12...14...14...16...18...19...21...22...24...27...28...29...31...32...34 II...36...37...38...39...41...45...46...46...49...50...51...52...54...56...58...59...67...69...71...72...73...75...77...78...80...83

Részletesebben

家装知识(三)

家装知识(三) I...1...2...3...4...7...8... 11...13...16...18...19...20...21...23 10...25...26...30...31...33...35...38...42...44 II...45...47...49...51...53...54...56...57...59...62...64...66...68...69...71...75...77...80...81...82...83...85...85...88...90...91

Részletesebben

园林绿化(一)

园林绿化(一) ( 20 010010) 7871092 32 162.50 2004 12 1 2004 12 1 11 000 495.00 ( 19.80 ) ...1...2 605...5 84K...7 9...9...12...15...17...18...20...30...32...36...40...40...43...45...50 ( )...52 I ... 106... 113... 121...

Részletesebben

园林植物卷(十五).doc

园林植物卷(十五).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Részletesebben

最新监察执法全书(一百五十).doc

最新监察执法全书(一百五十).doc ................................ I ............................. 2000.................. II ...... III [2002]5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1993 8 14 () () () () () () () () () () () () () () () () () ()

Részletesebben

兽药基础知识(三)

兽药基础知识(三) ...1...2...5...8...10... 11...16...18...20...24...26...27...30...31...35...39...43...45...46 I ...49...50...52...53...54...54...57...61...62 ()...64...65...67...68...71...73...75...77...77...78.....80...81

Részletesebben

奥运档案(四).doc

奥运档案(四).doc ...1 2012...1...2 (2004.3.22 28)...2 (2004 3 15 21)...8 (2004.3.8 14)...14 (2004.3.1 3.7)...21 (2004.2.23 29)...28 (2004.3.8 14)...34...41 2012...45...48...50 1964...51 1968...59 1972...69 1976...79 1980...90

Részletesebben

最新监察执法全书(五十).doc

最新监察执法全书(五十).doc ............................ ( )... I ................................. II ..................... III @ 3 12 2 2 1 ( ) ( [1999]9 ) ( [2001]21 ) 1. 2. 3.

Részletesebben

最新执法工作手册(三百八十四)

最新执法工作手册(三百八十四) [1999 2 5 1999 7 ]............... I ... 1998... 1998................... II ....................... III [1999 2 5 1999 7 ] 30 30 2 1 15 30 30 B 15 1 1 2 2 l 2 1 5 12 5 10 18 10 24 1 1 2 1 l 24 1 12 13 24

Részletesebben

中华美食大全4

中华美食大全4 I...1...1...2...3...5...6...8...9...12...13...14...16...17...19...20...21...23...24...26...27...28...30...31...33 II...35...37...39...40...41...43...44...45...47...48...49...50...52...54...55...56...57...58...60...62...63...65...66...67...69...70

Részletesebben

动物杂谈_二_.doc

动物杂谈_二_.doc I...1...2...4...5...6...7...12...13...14 :...16...18 10...19...21...23...24...24 50...25...26...27 :...28...29...30 :...31...32 II...33...34...35...35...36...37 -...43...44...45...49...50 8000...54...54...57...58...60...61...63...65...68...77...78...79...90...93

Részletesebben

抗非典英雄赞歌(三)

抗非典英雄赞歌(三) ...1...8... 16... 25... 30... 34... 38... 45... 48 15... 50... 51... 53... 54 :... 56 309... 61... 64 I ... 67.. 70... 73... 76... 80... 85... 87... 91... 94... 98... 100... 103... 106 80...116...118...

Részletesebben

新时期共青团工作实务全书(三十五)

新时期共青团工作实务全书(三十五) ....................................... I ................................. II ...... 90 90... III ' ' 1 2 3 4 1 2 3 30 90 02 0.15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12

Részletesebben

经济法法律法规第十九卷

经济法法律法规第十九卷 ...1...6...12...18...29 ( )...34...39...53...62...67...76...83...87 (2001 )...92...99 I ...111... 118... 120... 122... 128... 134... 137... 140... 141... 144... 151... 152 II ... 153... 158... 163 ()...

Részletesebben

游戏攻略大全(五十九).doc

游戏攻略大全(五十九).doc ...1 ----...15...41 2...41...41...42...43...43...44...45...46...47...48...49...50...51...52...53...54...55...57...58...59 I II...60...61...63...64...65...66...66...67...69...70...70...71...72...73 ---...78...79...79...79...80...80...80...80...81...81...82...82

Részletesebben

火灾安全实例

火灾安全实例 ...1...2...3...4... 19... 21... 26... 30... 40... 41... 43... 45... 51... 58... 61... 63... 66... 73... 79... 95... 97 I ... 98... 103... 105...113 ( )... 126... 135... 137... 144... 149... 157... 161...

Részletesebben

兽药基础知识(七)

兽药基础知识(七) ...1...4...5...7...9... 11...14...15...17...19...21...24...27.....28...29...31...32...38...39 I ...42...43...46...47...48...50...52...54...56...57...62...64...65...66...69...71...78...79...82...83...87

Részletesebben

实用玉米技术(二)

实用玉米技术(二) 1...1...6...10...16...18...20...22...24...26...26...31...32...32...34...35...37...42...43...44...46 I ...47...50...52...53...54...55...57...58...59...62...63...66...67...69...72...80...80...81...82...84...85...87

Részletesebben

中国政法大学(一).doc

中国政法大学(一).doc ...1...6...7...31...32...35...36...40...45...53...60...67...79...82 () I ...88...96... 108... 120 ()... 124... 126... 128 ( )... 132... 134... 143 ( )... 143 ( )... 146... 160... 163... 166 II ... 169

Részletesebben

水产知识(一)

水产知识(一) I...1...2...4...5...6...7...10...12...13...19...20...22...23...25...28...30...31...32...33 :...36 ...37...38...40...42...44...47...48...51...51...55...57...58...59...59...61...70...73...74...76...76...78

Részletesebben

招行2002年半年度报告全文.PDF

招行2002年半年度报告全文.PDF 2 2 12 13 13 16 19 19 1 2 7088 518040 14,444 2,744-370 -1,955-864 14,889 3 4 8% 16.38 14.01 10.26 11.39 11.93 11.61 4% 10.73 9.69 4.23 10.89 11.11 11.30 15% 6.43 7.59 8.15 10.64 9.28 11.44 75% 55.67 57.74

Részletesebben

(Microsoft Word - outline for Genesis 9\243\2721\243\25529.doc)

(Microsoft Word - outline for Genesis 9\243\2721\243\25529.doc) 創 世 紀 9:1-29; 神 的 憐 憫 及 與 挪 亞 立 約 韋 江 傳 道 暖 身 問 題 : 當 別 人 無 意 識 地 踩 到 你 的 腳, 確 一 句 話 不 說 就 走 開 的 時 候, 你 會 怎 麼 樣 做? 注 意 : 大 綱 中 問 題 較 多, 但 顯 然 不 是 所 有 的 都 需 要 討 論 到, 比 較 多 的 是 供 你 們 參 考 所 以, 每 一 個 帶 領 者

Részletesebben

穨Shuk-final.PDF

穨Shuk-final.PDF : : ( ( ( ( ( D : 20 25 -, -, - :, D ( ( ((,! ( ( ( 15 20 ( - - - ( ( ( 1985 33 ( ( ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 - - - - - ( ( ( - --- ( - ( - - - - ( ( ( ( ( ( ( ( 1985 35 1. ( ( ( ( ( 2.

Részletesebben

2

2 1 2 3 4 4 5 5 6 6 I 17 27 31 63 II 79 87 91 99 103 107 113 119 III 129 135 137 141 145 153 163 165 169 175 177 181 7 187 193 195 199 201 7 8 9 9 10 11 11 12 12 I 13 13 14 14 I.... 17... 27 15... 31...

Részletesebben

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF I II ..1.1.1.1.4. 4.....5...11.13... 13...23.........31........42....42 57.......70...70... 75.......83......83......88....100..115.115.127.130..137.137.138..141 III 1979 860 1 1979 1980 4 1987 1979 34

Részletesebben

Microsoft Word - 405-mpc-min-chi.doc

Microsoft Word - 405-mpc-min-chi.doc 城 市 規 劃 委 員 會 都 會 規 劃 小 組 委 員 會 二 零 零 九 年 十 月 九 日 上 午 九 時 舉 行 的 第 4 0 5 次 會 議 記 錄 出 席 者 規 劃 署 署 長 伍 謝 淑 瑩 女 士 黃 遠 輝 先 生 主 席 副 主 席 陳 華 裕 先 生 陳 弘 志 先 生 梁 乃 江 教 授 林 雲 峰 教 授 杜 本 文 博 士 邱 小 菲 女 士 陳 家 樂 先 生 陳

Részletesebben

穨cwht.PDF

穨cwht.PDF 1 3 3 4 5 6 6 8 10 12 13 13 14 15 16 ii 17 17 18 19 20 21 21 22 22 23 24 25 25 26 26 27 27 28 28 iii 29 29 29 30 30 31 31 32 33 1 85 000 70% 2 1 1 41 3 1 1 1 2 1 3 (a) 4 (b) (c) (d) 1 4 1 5 1.6% 457 000

Részletesebben

900502_Oasis.indb

900502_Oasis.indb 2010 1 22 93 1996 4 1 2009 8 27 2015 4 24 2005 5 1 94 12 95 2013 5 15 2 2005 12 1 2015 5 30 1993 11 12011 1 8 96 1994 10 11 1996 2005 3 28 2005 5 1 2009 10 11 97 98 (i) (ii) (iii) 2002 11 1 2014 8 31 2015

Részletesebben

bnb.PDF

bnb.PDF - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-6 - 5 5 900,000,000 2 10 10 10 10-7 - - 8 - - 9 - -14,833.25 (%) (%) - 10 - - 11 - 277.84 0 21,003.87 6668.57 355.99 18,421.47 405.7290.67 0 0 399.79-12

Részletesebben

untitled

untitled 2016 3 175,688 163,875 510,091 493,725 (85,912) (81,373) (253,533) (262,191) 89,776 82,502 256,558 231,534 3 611 827 3,158 7,011 3 656 326 2,768 1,480 (53,355) (48,544) (148,127) (120,526) (12,592) (14,056)

Részletesebben

Microsoft Word - om388-rnt _excl Items 16 & 38_ 23.1.09 _final_for uploading_.doc

Microsoft Word - om388-rnt _excl Items 16 & 38_ 23.1.09 _final_for uploading_.doc 城 市 規 劃 委 員 會 鄉 郊 及 新 市 鎮 規 劃 小 組 委 員 會 二 零 零 九 年 一 月 二 十 三 日 下 午 二 時 三 十 分 舉 第 3 8 8 次 會 議 記 錄 行 的 出 席 者 規 劃 署 署 長 伍 謝 淑 瑩 女 士 主 席 陳 偉 明 先 生 簡 松 年 先 生 梁 廣 灝 先 生 吳 祖 南 博 士 鄭 恩 基 先 生 鄺 心 怡 女 士 陳 漢 雲 教 授

Részletesebben

% 25% (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2

% 25% (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2 01165 2016 12 30 (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 1 14.22 14.07 5% 25% 14 14 2016 12 30 (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2 2016 12 30 (i) (ii)

Részletesebben

¨Æ·~½g¡ã¾·~¤ÀÃþ

¨Æ·~½g¡ã¾·~¤ÀÃþ 事 業 篇 年 級 課 題 名 稱 目 標 1. 讀 書 時 讀 書 遊 戲 時 遊 戲 生 活 計 劃 初 2. 一 寸 光 陰 一 寸 金 處 事 態 度 3. 職 業 分 類 職 業 資 訊 1. 個 人 每 天 生 活 時 間 表 生 活 計 劃 中 2. 誰 的 工 作 處 事 態 度 3. 十 條 問 題 猜 一 猜 職 業 資 訊 1. 時 間 投 資 大 拍 賣 生 活 計 劃 高

Részletesebben

1050502公務員懲戒法實務及新制

1050502公務員懲戒法實務及新制 公 務 員 懲 戒 實 務 及 新 制 智 慧 財 產 法 院 法 官 林 欣 蓉 修 法 沿 革 74 年 5 月 3 日 修 正 89 年 10 月 19 日 函 送 立 法 院 審 議 91 年 3 月 15 日 函 送 立 法 院 審 議 91 年 8 月 29 日 函 送 立 法 院 審 議 94 年 11 月 23 日 函 送 立 法 院 審 議 99 年 2 月 9 日 函 送 立 法

Részletesebben

大小通吃-糖尿病

大小通吃-糖尿病 壹 前 言 貳 正 文 ㆒ 認 識 糖 尿 病 1. 病 因 2. 症 狀 3. 高 危 險 群 4. 類 型 5. 併 發 症 ㆓ 糖 尿 病 的 治 療 1. 飲 食 方 面 2. 運 動 方 面 3. 藥 物 方 面 4. 糖 尿 病 的 良 好 控 制 ㆔ 糖 尿 病 的 併 發 症 1. 急 性 併 發 症 2. 慢 性 併 發 症 ㆕ 糖 尿 病 的 問 題 Q1 是 否 禁 菸 禁 酒?

Részletesebben

1065 # [1994]21 [1995]1 (2014)19 ... 1... 3... 4... 6... 7... 10... 12... 17... 21... 37... 40... 50... 56... 57... 59... 62... 71... 72 ... 83... 86... 87... 89... 93... 94... 95... 96 [1992]45 009079

Részletesebben

98825 (Project Sunshine) Chi_TC_.indb

98825 (Project Sunshine) Chi_TC_.indb 60 19501992 2005 2008 12 15 97.5%0.6%0.6%0.6%0.6% 2008 12 16 2008 2010 6 2011 7 160 2012 1 2013 5 2014 6 3 5 4 1 E 2016 13 1 2016 161 300,000,000 2010 36,000,000 200,000,000 536,000,000 2011 64,320,000

Részletesebben

游戏攻略大全(五十二).doc

游戏攻略大全(五十二).doc ...1 III...1...2...7... 11...14...21...29...32 4...38...50...55...56...61...62 2...66 3...88... 101... 124... 134... 134... 138... 141 I ... 145... 148... 150 II 1 III 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Részletesebben

游戏攻略大全(五十一).doc

游戏攻略大全(五十一).doc I...1...5...5...12 2...12...13...13...14...15...15...16...17...17...18...19...20...21...21...22...23...24...24...25 II...26...27...27...28...29...30...30...48...48...51...54...63 -...67...67...75...81...86...89...94...94...97...

Részletesebben

5. 委 员 会 在 第 七 十 七 届 会 议 上 继 续 审 查 联 合 国 整 套 报 酬 制 度, 收 到 了 公 务 员 制 度 委 员 会 秘 书 处 起 草 的 三 份 文 件, 这 些 文 件 : (a) 着 重 指 出 报 酬 理 念 的 作 用, 认 为 它 是 根 据 公 务

5. 委 员 会 在 第 七 十 七 届 会 议 上 继 续 审 查 联 合 国 整 套 报 酬 制 度, 收 到 了 公 务 员 制 度 委 员 会 秘 书 处 起 草 的 三 份 文 件, 这 些 文 件 : (a) 着 重 指 出 报 酬 理 念 的 作 用, 认 为 它 是 根 据 公 务 执 行 委 员 会 第 一 三 四 届 会 议 临 时 议 程 项 目 12.5 EB134/50 2013 年 11 月 6 日 国 际 公 务 员 制 度 委 员 会 的 报 告 秘 书 处 的 报 告 1. 根 据 国 际 公 务 员 制 度 委 员 会 章 程 1, 委 员 会 需 向 联 合 国 大 会 提 交 年 度 报 告, 该 报 告 由 联 合 国 系 统 各 其 他 组 织 行

Részletesebben

第二章

第二章 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 手 册 (2009 年 版 ) 目 录 第 一 章 总 则 1 编 制 内 部 控 制 手 册 目 的 依 据 1 2 内 部 控 制 手 册 的 适 用 范 围 1 3 内 部 控 制 基 本 原 则 1 4 内 部 控 制 的 基 本 要 求 2 5 内 部 控 制 组 织 机 构 4 6 内 部 控 制 手 册 的 更 新 与 监 督 4

Részletesebben

一、

一、 ... 1...24...58 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - i. ii. iii. iv. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. - 9 - xi. - 10 - - 11 - -12- -13- -14- -15- C. @ -16- @ -17- -18- -19- -20- -21- -22-

Részletesebben

北 美 医 学 基 金 会 和 教 育 基 金 会 首 席 执 行 官 丁 文 京 来 我 院 访 问 交 流 韩 国 仁 丨 丨 医 疗 集 团 代 表 团 来 我 院 参 观 交 流 我 院 与 天 津 市 眼 科 医 院 签 署 友 好 合 作 医 院 协 议 书 " 首 届 甘 肃 省 萃

北 美 医 学 基 金 会 和 教 育 基 金 会 首 席 执 行 官 丁 文 京 来 我 院 访 问 交 流 韩 国 仁 丨 丨 医 疗 集 团 代 表 团 来 我 院 参 观 交 流 我 院 与 天 津 市 眼 科 医 院 签 署 友 好 合 作 医 院 协 议 书  首 届 甘 肃 省 萃 探 究 百 年 历 史 彳 搭 建 交 流 平 台 丨 展 现 二 院 风 采 〇 兰 州 大 学 第 二 医 院 院 刊 扬 规 范 之 帆 起 年 度 新 航 规 范 管 理 创 新 机 制 科 学 发 展 明 天 的 承 诺 : 护 航 二 院 腾 飞 共 泛 梦 想 之 舟 母 亲 河 畔 的 微 笑 大 医 精 城 德 为 先 本 期 封 面 : 扬 帆 起 肮 0 时 讯 0 学 科 0

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED> 華 夏 盃 全 國 全 國 數 學 奧 林 匹 克 邀 請 賽 ( 華 南 賽 區 ) 晉 級 賽 比 賽 詳 情 : 一 比 賽 對 象 : 小 學 一 至 六 年 級 中 學 一 二 年 級 二 比 賽 日 期 及 時 間 : 年 2 月 15 日 ( 星 期 日 ) 小 學 組 小 一 級 小 二 級 小 三 級 小 四 級 小 五 級 小 六 級 時 間 13:10~1:20 13:10~1:20

Részletesebben

-i-

-i- -i- -ii- -iii- -iv- -v- -vi- -vii- -viii- -ix- -x- -xi- -xii- 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11

Részletesebben

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx 1 1 - / 2 - / 3 - / 4 - / 5 - I. 1. / 2. / 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11. 12. 2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22 23. 24. / / 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. II. 1. 2 3. 4 3 5. 6 7 8. 9 10 11 12 13 14. 15.

Részletesebben

滬 港 股 票 市 場 交 易 互 聯 互 通 機 制 上 市 公 司 常 問 問 題 滬 港 股 票 市 場 交 易 互 聯 互 通 機 制 ( 滬 港 通 ) 是 在 中 國 內 地 與 香 港 兩 地 證 券 市 場 建 立 的 交 易 及 結 算 互 聯 互 通 機 制 在 滬 港 通 項

滬 港 股 票 市 場 交 易 互 聯 互 通 機 制 上 市 公 司 常 問 問 題 滬 港 股 票 市 場 交 易 互 聯 互 通 機 制 ( 滬 港 通 ) 是 在 中 國 內 地 與 香 港 兩 地 證 券 市 場 建 立 的 交 易 及 結 算 互 聯 互 通 機 制 在 滬 港 通 項 常 問 問 題 系 列 29 ( 於 2014 年 11 月 17 日 生 效 ) 滬 港 股 票 市 場 交 易 互 聯 互 通 機 制 常 問 問 題 說 明 我 們 編 制 下 列 常 問 問 題, 是 爲 了 協 助 發 行 人 理 解 和 遵 守 上 市 規 則, 尤 其 是 對 某 些 情 况 上 市 規 則 可 能 未 有 明 確 說 明, 或 者 是 某 些 規 則 可 能 需 作

Részletesebben

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一 作 出 發 者 : 劉 梓 淩 版 : 精 工 出 版 社 行 : 精 工 印 書 局 香 港 銅 鑼 灣 道 168 號 電 話 :2571 1770 2554 1247 傳 真 :2806 0974 2873 2412 網 二 O 一 一 年 址 :http://www.jingkung.com 初 版 版 權 所 有, 翻 版 必 究 如 未 獲 得 本 公 司 同 意, 不 得 用 任 何

Részletesebben

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的 附 錄 美 國 國 家 兒 童 健 康 與 人 類 發 展 中 心 (NICHD) 偵 訊 指 導 手 冊 I. 開 場 白 1. 你 好, 我 的 名 字 是, 我 是 警 察 [ 介 紹 房 間 內 的 其 他 人, 不 過, 在 理 想 狀 態 下, 房 間 裡 不 該 有 其 他 人 ] 今 天 是 ( 年 月 日 ), 現 在 是 ( 幾 點 幾 分 ) 我 是 在 ( 地 點 ) 問 你

Részletesebben

捕捉儿童敏感期

捕捉儿童敏感期 目弽 2010 捕捉儿童敏感期 I a mao 2010-3-27 整理 早教资料每日分享 http://user.qzone.qq.com/2637884895 目弽 目彔 目弽... I 出版前言... - 1 竨一章 4 丢孝子癿敂感朏敀乞... - 1 - 妞妞 0 4 岁 海颖 妞妞癿妈妈... - 1 黑白相亝癿地斱... - 1 斵转... - 2 就丌要新帰子... - 2 小霸王...

Részletesebben

(譯本)

(譯本) 機 密 ( 二 零 一 二 年 四 月 二 十 日 解 密 ) 都 會 規 劃 小 組 委 員 會 二 零 一 二 年 三 月 三 十 日 舉 行 的 第 463 次 會 議 記 錄 荃 灣 及 西 九 龍 區 [ 荃 灣 及 西 九 龍 規 劃 專 員 陳 偉 信 先 生 高 級 城 市 規 劃 師 / 特 別 職 務 梁 美 玲 女 士 高 級 城 市 規 劃 師 / 葵 青 洪 鳳 玲 女 士

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63> 98 年 3 月 11 日 依 本 校 98 學 年 度 招 生 委 員 會 第 1 次 會 議 核 定 大 同 技 術 學 院 98 學 年 度 重 點 運 動 項 目 績 優 學 生 單 獨 招 生 簡 章 大 同 技 術 學 院 招 生 委 員 會 編 印 校 址 :600 嘉 義 市 彌 陀 路 253 號 電 話 :(05)2223124 轉 203 教 務 處 招 生 專 線 :(05)2223124

Részletesebben

北 京 农 业 职 业 学 院 学 报 2014 年 第 2 期 结 构 调 整, 促 进 职 业 教 育 资 源 整 合, 一 些 省 市 组 建 职 教 集 团 实 施 集 团 化 办 学, 如 浙 江 江 西 两 省,2002 年 2003 年 在 全 国 率 先 出 台 了 有 关 职 教

北 京 农 业 职 业 学 院 学 报 2014 年 第 2 期 结 构 调 整, 促 进 职 业 教 育 资 源 整 合, 一 些 省 市 组 建 职 教 集 团 实 施 集 团 化 办 学, 如 浙 江 江 西 两 省,2002 年 2003 年 在 全 国 率 先 出 台 了 有 关 职 教 第 28 卷 第 2 期 2014 年 3 月 北 京 农 业 职 业 学 院 学 报 Journal of Beijing Agricultural Vocation College Vol.28 No.2 Mar. 2014 杜 晓 林 ( 北 京 农 业 职 业 学 院, 北 京 102442) 摘 要 都 市 农 业 职 业 教 育 集 团 是 非 营 利 性 契 约 型 职 业 教 育 合

Részletesebben

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 纪 委 书 记 职 责... 5 院 长 办 公 室... 6 院 长 办 公 室 工 作 职 责...

Részletesebben

才俊學校課程設計 _總目_.PDF

才俊學校課程設計 _總目_.PDF ( 2002.1.4) 1 2 3 / [ ] 4 0-2 2-7 7-11 11-15 1) 2)3) 4) / / / 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 20 ] 50-53,133-166 5 1. ( ) 2. ( ) 3. ( ) 4. ( / / / / )

Részletesebben

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01%

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 48.55% 1998 19986 30%20086 2009 2009 200 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 200820092010 772 928960200820092010 1512928 201 1. 20091222(2009)7267 20042008 16,980,954.02

Részletesebben