TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy tartalma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy tartalma"

Átírás

1 EU alapismeretek AIB1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Rozgonyi Ibolya Tantárgyfelelős tanszék kódja PO A tantárgy tartalma Az egységes Európa gondolat politikai, gazdasági gyökerei, az egységesülés kezdeti lépései. Az Európai Közösségek kialakulása, a továbbfejlődés útjai. A Párizsi és Római Szerződések. Az Egyesülési Szerződés és az Egységes Európai Okmány. Nemzetközi gazdasági szervezetből nemzetközi politikai szervezettté válás folyamata Maastricht, az Európai Uniós Szerződés elfogadása, majd ratifikálása, az Európai Unió létrejötte. A három pillérre épülő Európai Unió modellje. Az Amszterdami Szerződés. Az Európai Unió intézményrendszere. Az Európai Tanács a tagállamok legmagasabb szintű találkozójából a közösség legfőbb döntéshozó szervévé válásának folyamata, az Európai Tanács politikai szerepe. Az Európai Unió Tanácsának funkcionálisan rétegződő modellje. Eljárási módok, szavazási módok a Tanácsban. A szupranacionális bürokráciára épülő kormányközi együttműködést biztosító Európai Bizottság felépítése és összetétele. Az európai biztosok és az európai bizottsági apparátus működési modellje, funkciók és hatáskörök a Bizottságban. Az Európai Parlament vitafórumból felelős döntéshozó szervvé válásának útja, a hatáskörök bővítésének folyamata. A Parlament hatáskörei. A parlamenti képviselők jogállása. Európai politikai pártok parlamenti csoportjai, csoportközi csoportok. Az európai érdekcsoportok rendszere. Az autonóm jogrendszerként létező közösségi jog, mint a jogszabályok szervezett és strukturált rendje, amelynek saját forrásai, intézményei és eljárási módjai vannak. A luxemburgi Európai Bíróság, az Elsőfokú Bíróság és a Főügyészi Hivatal szerepe, felépítése, módszerei, eljárási módjai. A közösségi jog közvetlen hatálya, elsőbbsége, az előfoglalás és a jogharmonizáció kérdései. Egyéb Uniós szervezetek. Az Európai Közösségek Számvevőszéke. Az Uniós Szerződés által fő szervvé vált Számvevőszék feladat-és hatásköre. Az Európai Központi Bank és az Európai Beruházási Bank A Gazdasági és Szociális Bizottság tanácsadó, véleményező, konzultatív szerepe. A Régiók Bizottságának feladatköre, az Európai Unió regionális politikája. Gazdasági és Monetáris Unió. A monetáris integráció kialakulása, a közös pénz előnyei. Az Európai Unió költségvetése. Az Uniós intézmények szerepe a költségvetés előkészítésében, elfogadásában és ellenőrzésében. Közös politikák és közösségi tevékenységek az Európai Unióban. Kereskedelem és versenypolitika. Mezőgazdasági és halászati politika. Közös közlekedési politika és transzeurópai hálózatok. Foglalkoztatás-és szociálpolitika. Ipar-, energia-, és kutatásfejlesztési politikák. Környezetvédelem, fogyasztóvédelem és egészségügyi politikák. Oktatási és kulturális politikák.

2 Kötelező ill. ajánlott irodalom - Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. Magyar Országgyűlés. Bp Navracsics Tibor : Európai belpolitika. Korona, Kende Tamás : Európai közjog és politika. Osiris-Századvég Az Európai Bizottság éves jelentése Magyarország előrehaladásáról a tagság felé. 1997,1998,1999, Európa A-tól Z-ig. Az Európai Integráció Kézikönyve. Európai Bizottság Az Európai Unió intézményi szemmel. EU csatlakozásunk stratégiai kérdései. ISM EU csatlakozásunk stratégiai kérdései. Az Integrációs Stratégiai Munkacsoport - koordinátorainak szektor-elemzései. ISM Glatz Ferenc : Globalizáció és nemzeti érdek. MTA Magyarország a 90-es években. A magyar kormány válasza az Európai Unió kérdőívére.szerk. Forgács Imre. - Magyarország politikai évkönyve A gazdasági jog harmonizálása az Európai Unióban. Magyar és európai aspektusok. Szerk. Vida Sándor Európai politikai évkönyv MTA. - Párbeszéd a jövő Európájáért. Európa Ház Martonyi János : Európa, nemzet, jogállam. Magyar Szemle-Európai Utas

3 Minőségirányítás alapjai AIB1008 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Borda Jenő, egyetemi docens Tantárgyfelelős tanszék kódja KT : A hallgatók ismerjék meg a minőségbiztosítás, minőségirányítás alapelveit, fogalomtárát az ISO 9000:2000 alapján. Ismerkedjenek meg a minőségirányítási rendszerek követelményivel, felülvizsgálatuk folyamatával, továbbfejlesztési lehetőségeivel. Sajátítsák el az általánosan használt minőségfejlesztési és javítási módszereket és technikákat. : A minőségügy alapfogalmai az ISO 9000:2000 alapján. A minőségirányítási rendszerek fejlődése, a szabványos minőségbiztosítási rendszerek. A minőségirányítási rendszer felépítése, kialakításának alapvető lépései. A minőségirányítási rendszer auditjai. A minőségirányítási rendszer dokumentációs háttere és azok felhasználása. Termékek minősítése, az EU tanúsítási rendszer. A minőségfejlesztés, minőségszabályozás, minőségbiztosítás, minőségtanúsítás általános jogi és technikai vonatkozásai. A fogyasztóvédelem és termékfelelősség tartalma. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 2 db zárthelyi dolgozat. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi pontszám: 2 db zárthelyi dolgozat 50 pont Vizsgajegy: 50 pont : Félévközi teljesítmény + vizsgateljesítmény. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédletek. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.): - Dr. Koczor Zoltán: Bevezetés a minőségügybe. Műszaki könyvkiadó, Budapest, Dr. Veress Gábor: A minőségügy alapjai. Műszaki könyvkiadó, Budapest, Bálint Julianna: Minőség - Tanuljuk és tanítsuk. Műszaki könyvkiadó, Budapest, Minőség és megbízhatóság c. folyóirat - Minőségirányítás műszaki ellenőrzés c. OMIKK kiadvány - Dr. Szigeti F.- Dr. Végső K.:A minőségirányítás alapjai. Nyíregyházi Főiskola, 2004.

4 TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi kód AIB1004 (Ekvivalencia) Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgyfelelős tanszék kódja Környezettani alapismeretek Kollokvium (KV1001) Dr. Kiss Ferenc, tanszékvezető, főisk. tanár KT A környezettudomány főbb területeinek bemutatása, ismereti és szemléleti alapozás a későbbi tantárgyakhoz. Az ember és környezete kapcsolatának, valamint az ember környezet-átalakító tevékenységének és a tevékenység környezeti hatásainak ismertetése. Földünk és kozmikus környezetünk. A környezet a környezetvédelem; a környezettudomány és az ökológia fogalma. Ember és a természet közötti kapcsolat a kezdetektől napjainkig. Az emberi tevékenység káros hatásai. A talaj, a víz és a levegő szennyeződése. Globális környezeti problémák: üvegházhatás, ózonréteg vékonyodása, savas esők, füstköd. A megváltozott környezeti feltételek hatása az emberi egészségre. Biológiai sokféleség megtartásának szükségessége, az emberiség felelőssége és feladatai. Hulladékgazdálkodási értékrend. Környezet és társadalom. Fenntartható fejlődés. 3. Évközi tanulmányi követelmények - 4. Megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Annak ellenőrzése és értékelése, hogy a félév során előadott környezettani alapismereteknek (mint például fogalmak, jelenségek, folyamatok, adatok stb.) a hallgató birtokában van-e. A hallgató tudásának értékelése írásban történik, az elért százalékos eredmények alapján. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Multimédiás környezettudományi segédanyagok: Globális irányzatok a környezetvédelemben és a fejlődésben: Kozmikus hulladék - kozmikus környezetvédelem: Környezet-tudomány-történet: 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Kötelező:

5 Kiss Ferenc-Vallner Judit: Környezettudományi alapismeretek, Ajánlott: Kerényi Attila: Környezettan, Rachel Carson: Néma tavasz, 1994 (1962). Daniel Quinn: Izmael, 1993.

6 Informatika AIB1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Mihály, főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja MI A hallgató az alapszintről elindulva sajátítsa el a minimális informatikai és számítógép kezelési alapismereteket, szerezzen jártasságot néhány gyakran használt felhasználói program alkalmazásában. Információtechnológiai alapismeretek. Operációs rendszerek, a Windows és a Linux. Számítógép hálózatok. Az Internet. Elektronikus levelezés. Szövegszerkesztési alapismeretek és prezentációkészítés. Táblázatkezelés. Adatbázis-kezelés alapjai. 3. Évközi tanulmányi követelmények A gyakorlati foglalkozásokon feladatlapok feldolgozása történik, illetve egy vázlatosan megfogalmazott feladat (pl. adott témában prezentációkészítés) önálló, kreatív megvalósítása. Az órák látogatása kötelező. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Gyakorlati jegy. Három számonkérő feladat várható és ezek átlaga adja a félévi jegyet. Egy-egy feladat a felhasználói programok foglalkozásokon begyakorolt alapismereteit összegzi, vagy önállóan kell elkészíteni egy dokumentumot adott elvárások szerint. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) 1. Bártfai Barnabás: Hogyan használjam? (8. kiadás) BBS-Info Kft., Budapest, Iszáj-Kató-Nagy: Számítástechnika: Az alapoktól az Internetig. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, Kovácsné-Nagy-Ozsváth: Office XP. Computerbooks Kft., Budapest, Lengyel Veronika: Az Internet világa. Computerbooks Kft., Budapest, 1995.

7 Alkalmazott matematika és módszerei II. MTB1902 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Károly, főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja MI A tárgy keretében a hallgatók a lineáris algebra valamint a valószínűségszámítás és matematikai statisztika alapvető témaköreivel ismerkednek meg. A szerzett ismereteket feladatmegoldásokban alkalmazzák. Komplex számok definíciója, műveletek komplex számok körében, összeadás, kivonás, szorzás, osztás, n-edik gyök. Komplex számok kanonikus és trigonometrikus alakja, műveletek elvégzése (hatványozás, szorzás, osztás) a trigonometrikus alak segítségével, komplex szám abszolút értéke, konjugáltja, n-edik egység gyökök. Algebrai egyenletek, az algebra alaptétele, n-ed fokú algebrai egyenlet megoldásainak a száma. Mátrixok, nevezetes mátrixok (négyzetes mátrix, zérusmátrix, egységmátrix, diagonál mátrix, szimmetrikus és antiszimmetrikus mátrix, felső és alsó háromszög mátrixok). Műveletek mátrixokkal, mátrixok összeadása, transzponáltja, szorzása skalárral illetve mátrixszal, mátrixok inverze, a műveletek tulajdonságai. Determinánsok, a determináns tulajdonságai, a lineáris egyenletrendszer általános alakja, determinánsok és lineáris egyenletrendszer megoldhatóságának kapcsolata: Cramerszabály, lineáris egyenletrendszerek megoldása Gauss eliminációval. Lineáris terek. Lineáris függetlenség, függőség, bázis. Lineáris operátorok. Belső szorzat, norma, ortogonalitás (a szám n-esek terében). A kombinatorika elemei: permutáció, ismétléses permutáció, variáció, ismétléses variáció, kombináció és ismétléses kombináció (mintavétel és visszatevéses mintavétel). Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Eseménygyűrű és eseményalgebra, a Kolmogorov-féle valószínűségi mező (példa: klasszikus valószínűségi mező, geometriai valószínűségi mező), a valószínűség tulajdonságai, feltételes valószínűség, a teljes valószínűség tétele, a Bayes-tétel, események függetlensége, biztos és lehetetlen esemény. A valószínűségi változó, eloszlásfüggvény, diszkrét és folytonos valószínűségi változó, sűrűségfüggvény. Az eloszlásfüggvény és a sűrűségfüggvény jellemzése. Várható érték és tulajdonságai, szórás és tulajdonságai, kovariancia és korrelációs együttható, a függetlenség, függőség és a korrelációs együttható kapcsolata. Nevezetes diszkrét eloszlások ismertetése és jellemzése: diszkrét egyenletes eloszlás, binomiális eloszlás, Poisson-eloszlás. Nevezetes folytonos eloszlások ismertetése és jellemzése: egyenletes eloszlás, exponenciális eloszlás, normális eloszlás (és standard normális, standardizálás). A nagy számok törvényei. Markov- és Csebisev-egyenlőtlenség. Statisztikai függvények: átlag, tapasztalati szórás, korrigált tapasztalati szórás, tapasztalati eloszlásfüggvény és tapasztalati sűrűségfüggvény (hisztogram ).

8 Néhány statisztikai próba. 3. Évközi tanulmányi követelmények Aktív részvétel a gyakorlatokon. A gyakorlat sikeres teljesítése feltételezi az előadás anyagának alapos ismeretét. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) A gyakorlati jegy két zárthelyi dolgozat alapján kerül megállapításra. Az írásbeli dolgozatokban egyaránt szerepelnek az előadáshoz kapcsolódó elméleti kérdések és gyakorlati feladatok. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Gát György: Valószínűségszámítás. ~ gatgy 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Solt György: Valószínűségszámítás. Műszaki Könyvkiadó, Scharnitzky Viktor: Mátrixszámítás. Műszakai Könyvkiadó, Nagy Márta, Sztrik János, Tar László: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika feladatgyűjtemény, Kossuth Egyetemi Kiadó, Kovács Zoltán : Feladatgyűjtemény lineáris algebra gyakorlatokhoz. KEK, 2001.

9 Biológiai alapismeretek BIB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Cserné Dr. Szappanos Henrietta; főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja AM A hallgatók ismerjék meg tanulmányaik eredményes elsajátításához szükséges alapvető biológiai alapfogalmakat, összefüggéseket és vizsgálatokat. Az élő rendszerek felépítése és életfolyamatai. Az élővilág rendszerezése. A humánbiológia alapjai. A klasszikus és a modern genetika elméleti és gyakorlati lehetőségei. A mikrobiológia, a molekuláris biológia és biotechnológia múltja, jelene és várható jövője. Az élővilág egyed feletti szerveződési szintjei. Az ökológiai világkép alapjai. Az élővilág evolúciója. Az ember evolúciója. Az állati magatartásformák. 3. Évközi tanulmányi követelmények Egy zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) szóbeli kollokvium 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Írásvetítő fóliák, Power Point bemutatók, DVD és CD demonstrációk. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) - G. dr. Szabó T. dr. Nyilas K. (1995): Biológia. ART-EAST Kft. Nyíregyháza. - Fazekas Gy. Szerényi G. (2002): Biológia I., II. Scolar Kiadó, Budapest. - Szerényi G. Albacker V. Berend M. Fazekas Gy. (2003): Biológia I-II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

10 A biológia kémiai alapjai BIB1102 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) BIB1103E Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Molnár Mónika, főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja AM Az élőlényeket felépítő elemek illetve molekulák szerkezete és biológiai funkciói közötti összefüggések megismerése. A biokémia illetve molekuláris biológia eredményes tanulásához szükséges elméleti ismeretanyag elsajátítása. Az élő anyag kémiai összetétele és szerveződési szintjei. A biogén elemek és szervetlen ionok szerepe. A víz szerkezete, fizikai, kémiai tulajdonságai és ebből adódó biológiai funkciói. Ionegyensúlyok, pufferek. A diffúzió és az ozmózis folyamata. A szerves kémia biológiai szempontból fontos alapjai. Az izomériák típusai. A szerves vegyületek csoportosítása és reakciókészségük. Alapvető reakciómechanizmusok. Természetes vegyületek: a szénhidrátok, aminosavak, peptidek, fehérjék, nukleotidok, nukleinsavak és a lipidek. Nitrogén tartalmú heterociklusos vegyületek. 3. Évközi tanulmányi követelmények Az elméleti anyagban való folyamatos haladásra két zárthelyi dolgozat megírásával ösztönözzük a hallgatókat. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) A zárthelyi dolgozatok eredménye alapján vizsgajegy megajánlás történhet. Írásbeli kollokvium, melynek érdemjegyét a hallgató szóban javíthatja. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Az Intézet honlapján elérhető anyagok (az elméleti ismeretek PowerPoint-os prezentációja, gyakorló és ellenőrző feladatok, tematikák, az internetről letölthető anyagokra való hivatkozások). A felkészülést segítő CD-k, tankönyvek, stb. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) - Litkei, Gy. (2002): Szerves kémia I-II. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. - Boross, L.,Sajgó, M. (2003): A biokémia alapjai, Mezőgazda Kiadó. Budapest. - Berg, J.M., Tymoczko, J.L., Stryer L. (2002): Biochemistry. W.H. Freeman and Company. New York. - Voet, D., Voet and J.G., Pratt, C. W. (1999): Fundamentals of Biochemistry. John Wiley and Sons. Inc. New York. - Ádám, V. (2002): Orvosi biokémia. Szerk. Ádám. V. Medicina Könyvkiadó RT. Budapest.

11 A biológia kémiai alapjai BIB1103 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Molnár Mónika, főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja AM A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a laboratóriumi kísérletek tervezését, a laboratóriumi munkához szükséges eszközöket, műszereket, és jártasságot szerezzenek azok használatában. Legyenek tisztában az elméleti és gyakorlati ismeretek szoros kapcsolatával Az ozmózis kísérleti igazolása. Néhány biogén elem kimutatása. Aminosavak, fehérjék színreakciói. Aminosavak kromatográfiája. Fehérjék reverzibilis és irreverzibilis kicsapása. Globulinok és albuminok elválasztása. Dialízis, gélszűrés. Szénhidrátok: Redukáló és nem redukáló sajátság vizsgálata. Pentózok és hexózok, aldózok és ketózok megkülönböztetése. Mono- és diszacharidok kromatográfiás vizsgálata. Növényi minta redukáló cukortartalmának meghatározása fotometriásan. Kísérletek lipidekkel. Koleszterin kimutatása. Kísérletek epével. Kísérletek nukleinsavakkal. 3. Évközi tanulmányi követelmények A gyakorlatokon való részvétel és a laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése kötelező. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) A félévi munka értékelése folyamatos szóbeli beszámolókkal és zárthelyi dolgozatokkal. Az értékelés az elvégzett kísérletek bemutatása és írásbeli feladatok alapján történik. Különös figyelmet fordítunk a megszerzett ismeretek készség szintű alkalmazására, melynek segítségével képessé válhatnak önálló kísérletek tervezésére. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok A laboratóriumi munkához szükséges anyagok eszközök, műszerek, vegyszerek biztosítása. A laboratóriumi gyakorlati munkafüzet, a műszerek használati útmutatója, elméleti kiegészítő anyagok az Intézet honlapján, CD-n, illetve nyomtatott változatban is a hallgatók rendelkezésére állnak.

12 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) - Balogh, Á., Kalucza, L-né (2004): Biokémiai laboratóriumi gyakorlatok. Kézirat. Nyíregyháza. - Kandra, L., (2002): Biokémiai gyakorlatok. Kézirat. Debrecen. - Boross L.-Sajgó M. (2003): A biokémia alapjai, Mezőgazda Kiadó. Budapest. - Berg, J.M., Tymoczko, J.L., Stryer L. (2002): Biochemistry. W.H. Freeman and Company. New York. - Ádám, V. (2002): Orvosi biokémia. Medicina Könyvkiadó RT. Budapest.

13 Kémiai alapismeretek I. KEB1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium (írásbeli) Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Balogh József, tanszékvezető egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja AM Az általános természetszemlélet kialakítása érdekében a gyakorlati (mindennapi) élet számára fontos kémiai ismeretek továbbítása a hallgatók számára, valamint az adott szakterületen való továbbhaladáshoz szükséges ismeretek elsajátíttatása. A kémia és más természettudományi tárgyak kapcsolata. A kémia tárgya. A kémiai elem fogalma, relatív atom és móltömeg. Az atomok elektronszerkezete. Kvantumszámok. A hidrogénatom. A periódusos rendszer. A kémiai kötés fogalma. Vezetők és félvezetők. Az anyag halmazállapotának jellemzői. Oldatok. Kristályos és amorf anyagok. A kémiai reakciók. A kémiai egyenlet jelentése. A kémiai reakciók sebessége, típusai. Az oldat kémhatása, ph fogalom. Hidrolízis és elektrolízis. Szervetlen kémia. Nemfémes elemek és vegyületeik tulajdonsága. Fémek, az ötvözetek fogalma. Korrózió. Szénvegyületek általános jellemzése. A szénhidrogének. Metán, etilén, acetilén. Alkoholok, fenolok, éterek, aldehidek, ketonok. Szénhidrátok. Karbonsavak. Műanyagok. 3. Évközi tanulmányi követelmények A lehetőség szerint részvétel az előadásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése A zárthelyi dolgozatokra félévközi jegy szerezhető. A félév végén kollokvium. A kollokviumra az előzetesen kiadott tételsor alapján kell felkészülni. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Az intézményi és a tanszéki könyvtár szakirodalmi bázisa, CD és videoállománya, valamint audiovizuális eszközökkel felszerelt előadóterem. 7. Kötelező, ajánlott irodalom Hargitainé dr. Tóth Ágnes: Kémia, Bessenyei György Könyvkiadó, Ménes-Kónya-Kónyáné: Természetismeret I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, SH atlasz KÉMIA Springer Hungarica Kft. Budapest, Nyilasi János: Általános kémia, Gondolat Kiadó, Budapest, Nyilasi János: Szervetlen kémia, Gondolat Kiadó, Budapest, Verő József: Fémtan, Tankönyvkiadó Nagy P.-Szabolcsi L.: Általános és fizikai kémia I., Tankönyvkiadó, Budapest, Kovács Kálmán - Halmos Miklós: A szerves kémia alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest, 1976.

14 Kémiai alapismeretek II. KEB1002 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Balogh József, tanszékvezető egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja AM A hallgatók ismerjék meg az alapvető laboratóriumi eszközöket és sajátítsák el azok használatát. Legyenek képesek az egyszerű anyagvizsgálatok leírás alapján törjténő önálló elvégzésére, a tapasztalatok rögzítésére és elemzésére. Előkészítő műveletek (aprítás, bemérés, oldatkészítés, készülékek szerelése). Egyszerű fizikai műveletek (melegítés, hűtés, szűrés, kirázás, desztillálás). Egyszerű kémiai műveletek (gázfejlesztés, oldhatósági kísérletek). Kísérletek kolloidokkal, adszorpció. Kémiai reakciók egyensúlya, sebessége. Redoxreakciók, sav-bázis reakciók, sók hidrolízise. Műszeres mérések, műszerhasználat (refraktométer, spektrofotométer, stb) 3. Évközi tanulmányi követelmények A gyakorlaton zárthelyi dolgozatok íratása, a laboratóriumi jegyzőkönyv, illetve a témával kapcsolatos számítások ellenőrzése. A mérési eredmények pontosságának értékelése. 4. A megszerzett ismeretek értékelése A zárthelyi dolgozatokra félévközi jegy szerezhető. A félév végén gyakorlati jegy. A gyakorlati munka folyamatos értékelése a félév közben a mérési eredmények alapján szóban és jegyekkel. A zárthelyi dolgozatok értékelése. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok A kísérletek elvégzéséhez szükséges laboreszközök és vegyszerek. 7. Kötelező, ajánlott irodalom Kollár Gy. - Kiss J.: Általános és preparatív kémiai gyakorlatok. Tankönyvkiadó. Lengyel B.: Általános és szervetlen kémiai praktikum. Tankönyvkiadó, Budapest, Torkos K. Meszticzky A.: Általános kémiai praktikum. Eötvös Kiadó, Farsang Gy., Szakács O.: Műszeres analitikai gyakorlatok méréseinek rövid leírása. Kézirat. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest Rózsahegyi Márta - Wajand Judit: 575 kísérlet a kémia tanításához. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.

15 Földtudományi alapismeretek FDB1401 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Tar Károly Tantárgyfelelős tanszék kódja FD 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy átfogó ismereteket kíván nyújtani a földrajzi burok legfontosabb folyamatairól és azok környezetre és a társadalmi-gazdasági életre kifejtett hatásairól 2. A tantárgy tartalma: Alapismeretek a Naprendszerről, a Föld helyzetéről, mozgásairól, azok következményeiről. A Föld belső szerkezete. A fölkéreg felépítése, mozgásai, a legfontosabb kőzetképző folyamatok. A lemeztektonika alapjai. A hegységképződések folyamatai. A földtörténet alapjai. A földtörténet korbeosztása, az egyes idők, időszakok, korok és korszakok legfontosabb eseményeinek a bemutatása. A legfontosabb geomorfológiai folyamatok alapismeretei. A hidroszféra általános jellemzése. A talajföldrajz alapjai. A legfontosabb talajképző folyamatok és magyarországi talajtípusok bemutatása. A légkör felépítése, összetétele, időjárási jelenségek alapelemei. Ciklonok, anticiklonok, a nagy földi légkörzés alapjai. A földrajzi övezetesség általános ismeretei. A szoláris és a valódi éghajlati övezetek rendszere. Az egyes földrajzi övezetek felszínformálódása és fő természetföldrajzi jellemzői. 3. Az évközi ellenőrzés módja: - 4. A tárgy előírt szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom: Gábris Gy. - Marik M. - Szabó J.: Csillagászati földrajz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Péczely Gy.: Éghajlattan. Tankönyvkiadó, Bp Borsy Z. (szerk.): Általános természetföldrajz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Molnár B.: A Föld és az élet fejlődése. Tankönyvkiadó, Bp A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: projektor, térképek

16 Általános gazdasági és menedzsment ismeretek AIB1011 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Egri Imre, tanszékvezető főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja KO : A hallgatók megismerik a gazdasági élet alapvető jelenségeit. Felismerik a társadalmi, gazdasági összefüggéseket, amelyek szükségesek a mindennapi munkaügyi, közgazdasági, vállalkozási döntésekhez. : Megismertetni a hallgatókat a gazdasági élet alapfogalmaival, a gazdaság és társadalom kapcsolatrendszerével. Ismerjék meg az árutermelés és piacgazdaság, a pénzügyi rendszer működését. Szerezzenek ismeretet a gazdasági élet szervezetrendszeréről, kapcsolódásáról az állam gazdálkodási rendszeréhez, a szervezeti rendszer, a vállalkozások irányítási és menedzselési mechanizmusaihoz. Kapjanak betekintést hazánk és az Európai Unió, a világgazdaság gazdasági kapcsolódási rendszeréről. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 2 db zárthelyi dolgozat és 1 db házi dolgozat írása, aktuális közgazdasági témából. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Kollokviumi jegy A kollokválás előfeltétele az évközi követelmények legalább 60%-os teljesítése. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Folyóiratok, a tanszék honlapján előadási anyagok és esettanulmányok. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Egri Imre: Menedzsment ismeretek. Stúdium Kiadó, Nyíregyháza, 2004 Hale, Robert E. Taylor John B.: Makroökonómia. KJK Budapest, 1997 Hale, R. Varian: Mikroökonómia középfokon. KJK Budapest, 2001 Mayer, Dietmar-Solt Katalin: Makroökonómia. Aula Kiadó, Budapest, 1999 Samuelson- Nordhaus: Közgazdaságtan I-II-III. KJK, 1998

17 Fizikai alapismeretek FIB1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Tarján Péter, főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja FI A természettudományos orientációjú hallgatók részére tartandó bevezető előadás, amely elhelyezi a fizikát a társtudományok rendszerében. A természettudományok interdiszciplinaritásának a hangsúlyozása révén olyan fizikai elvek és módszerek kerülnek bemutatásra, amit a hallgatók könnyen használhatnak egyéb területeken. A fizika helye a természettudományok körében. A fizikai megismerési folyamat és módszerei. Alapvető fizikai kölcsönhatások, jellemzésük, megjelenésük a természetben. Mozgások kinematikai- és dinamikai leírása. A termodinamika főtételei. Halmazállapotváltozások. Elektrosztatikai alapfogalmak és alapjelenségek. Az elektromos tér, térerősség fogalma értelmezése. Egyenáramú áramforrások és jellemzésük. Ohm-törvénye, Kirchofftörvények. Áramvezetési mechanizmusok. Elektromos vezetés félvezetőkben. Váltakozó áram és szerepe a mindennapokban. A teljes elektromágneses színkép és tartomány. Természetesés poláros fény. A radioaktivitás és szerepe a mindennapi életben. Méret és energiatartományok. Anyagvizsgálati módszerek. Az energiatermelés alapelvei és lehetséges formái. 3. Évközi tanulmányi követelmények - 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Ötfokozatú vizsgajegy. Szóbeli. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Az adott tantárgy elsajátításához szükséges tanári demonstrációs, illetve laboratóriumi gyakorlati eszközök. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) - Természettudományi alapismeretek (Társszerzők), Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza, Holics László: Fizika I.-II. Műszaki Könyvkiadó, Bp LIFE-A TUDOMÁNY CSODÁI sorozat: Az anyag, Az energia, Az idő. Műszaki Könyvkiadó, Bp Öveges könyvek Gondolat Kiadó 1979.

18 Növényszervezettan BIB1201 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) BIB1202E Tantárgyfelelős neve és beosztása Dobróné Dr. Tóth Márta, főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja KT : A növények alapvető sejttani, szövettani és morfológiai tulajdonságainak megismertetése. : A növénytan tárgya, diszciplínái. Alapvető sejtorganellumok. A növényi szövet fogalma, típusai (osztódó-,bőr-, szállító- és alapszövet-rendszer). A gyökér- és a gyökérrendszerek (felépítés, funkció, típusok, módosult és járulékos gyökerek). A hajtás és a szár típusai, módosult hajtások. A szár szövettana. A levél és levéltípusok. Levelek szöveti felépítése. Egyszerű és összetett levél. Levélállás szabályai. Levélerezet. Levélmódosulások. A virág fogalma, részei (takarótáj, porzótáj, termőtáj szerveződése, virágképlet, virágdiagram). A virág szövettana. A megporzás és módjai, a zárvatermők kettős megtermékenyítése. Virágzatok. A mag és a termés morfológiája, anatómiája. Terméstípusok. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Egy szabadon választott növény morfológiai és anatómiai leírása 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Kollokvium : Beadott dolgozat értékelése, mely a félévi előadás aláírásának feltétele 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Herbáriumi növények Bemutató gyűjtemények Diaképek Írásvetítő fóliák CD-ROM 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db): Haraszty, Á.(ed.)(1979): Növényszervezettan és növényélettan. Tankönyvkiadó, Budapest. Mihalik,E. (et al)(1999): Növényszervezettan, Szeged. Simon,T. Seregélyes,T. (2000): Növényismeret. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Papp,M. Hamvas,M. (2001): A magvas növények életmenete és alaktana. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. Gracza, P.(2004): Növényszervezettan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

19 Növényszervezettan BIB1202 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dobróné Dr. Tóth Márta, főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja KT : A mikroszkópos vizsgálat és a morfológiai megfigyelés képességének, a gondolkodó, problémamegoldó és megfigyelő készség fejlesztése. : A fénymikroszkóp felépítése, működése. Növényi sejtek fénymikroszkópos vizsgálata. Osztódó szövetek. Bőrszövetrendszer: epidermisz általános szerkezete, sztómák típusai. Trichomák. Periderma és lenticella vizsgálata. Edénynyalábok típusai. Alapszövetrendszer. Az elsődleges és a másodlagos gyökerek szöveti sajátosságai. Az elsődleges szár szövetei, lágy és fás szárak. Szárvastagodások. Levél típusok morfológiája és szöveti felépítése. Virágmorfológia. Virágtakarók. Termőtáj, magház, magkezdemények. Termések morfológiája és szöveti felépítése. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Gyakorlatokon való részvétel Munkafüzet pontos vezetése Zárthelyi dolgozatok teljesítése Virágzatok, termések, hajtás és szártípusok, levéltípusok, gyökérrendszerek felismerése Szövettani metszetfelismerés 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Gyakorlati jegy : Virágzatok, termések, hajtás és szártípusok, levéltípusok, gyökérrendszerek felismerésének értékelése Szövettani metszetfelismerés értékelése 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Szövettani tartósított preparátumok Herbáriumi növények CD-ROM 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db): Haraszty,Á., Fridvalszky,L., Gracza,P. (1982): Mikroszkópos növényanatómia. Tankönyvkiadó, Budapest. Sárkány S Szalai I.(1966): Növényszervezettani gyakorlatok. Tankönyvkiadó, Budapest. Bíró M.(2002): Növényszervezettan gyakorlatok I. Főiskolai jegyzet. Hok és trs. Nyomda, Nyíregyháza.

20 Növényrendszertan BIB1203 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) BIB1201, BIB1204E Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Sándor, főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja KT A tárgy fő célja hogy a hallgatók eligazítást és támpontot kapjanak a biológiai sokféleség növényekkel kapcsolatos megjelenési formái között. A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a fejlődéstörténeti növényrendszertannal a különböző rendszertani irányzatokkal, a rendszerezés alapelveivel a növényvilág legfontosabb taxonjaival és a legfőbb fejlődési trendekkel. A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a fejlődéstörténeti növényrendszerrel, a különböző rendszertani irányzatokkal, a rendszerezés alapelveivel. A cianobaktériumok (prokarióta) és az eukarióta moszattörzsek rendszere és fontosabb fajai. A gombák általános jellemzése és törzsinek ismertetése. A bazídiumos gombák rendszere, a zuzmók formatörzse és fontosabb fajaik ismertetése. A mohák és harasztok törzseinek rendszere és legfontosabb fajaik. A magvas növények törzse és rendszerezése és a fontosabb taxonok ismertetése. 3. Évközi tanulmányi követelmények 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Vizsgajegy. Írásbeli kollokvium (esszé- és tesztfeladatok). 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Oktatástechnikai esközökkel ellátott előadóterem. A hallgatók által rendelkezésre álló digitális képanyag növényekről. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Borhidi A.: A zárvatermők fejlődéstörténeti rendszere. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Juhász M.: Növényrendszertani gyakorlatok I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Simon T.: Magyarország edényes Flóra határozója, Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest Simon T., Seregélyes T.: Növényismeret, Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika Informatika Tantárgy kódja AIB1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy. Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Mihály, főiskolai tanár Tantárgyfelelős

Részletesebben

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. TARTALOMJEGYZÉK I...2 Adatlap...2 II...5 A szakindítási kérelem indoklása...5 A képzési kapacitás bemutatása...5 III....9 Az földrajz BSc alapszak mintatanterve...9 és a tantárgyi programok leírása...9

Részletesebben

Fizika tanári mesterszak Tantárgyleírása

Fizika tanári mesterszak Tantárgyleírása Fizika tanári mesterszak Tantárgyleírása (Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában a korábbi szakképzettségnek megfeleltethető tanári szakképzettség megszerzése esetén) SZAKMAI TÖRZSANYAG (KÖTELEZŐ

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

KÖRNYEZETVÉDELEM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Matematika MT1006 Meghirdetés féléve 1. kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tibor Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens A hallgatók ismerjék meg tanulmányaik eredményes

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS MATEMATIKA

TANTÁRGYLEÍRÁS MATEMATIKA OK MATEMATIKA MMB1111 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Balogh Zsolt, főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

SZÁMÍTÁSTECHNIKA-TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

SZÁMÍTÁSTECHNIKA-TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Bevezetés az informatikába ST1101 Meghirdetés féléve 1 Óraszám (elm.+gyak.) 1+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Tóthné Dr. Szűcs Etelka Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS SZAKCSOPORT AL. Informatika I. modul : ECDL felkészítés. Információtechnológiai alapismeretek, szövegszerkesztés.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS SZAKCSOPORT AL. Informatika I. modul : ECDL felkészítés. Információtechnológiai alapismeretek, szövegszerkesztés. Informatika I. modul : ECDL felkészítés Információtechnológiai alapismeretek, szövegszerkesztés. ST1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 6 Összóraszám (elm+gyak) 0+40 K Tantárgyfelelős neve Dr. Iszáj

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A BIOMÉRNÖKI ALAPSZAKRÓL (BSc)

TÁJÉKOZTATÓ A BIOMÉRNÖKI ALAPSZAKRÓL (BSc) Tartalom Előszó 2 Tájékoztató a biomérnöki alapszakról 2 A biomérnöki alapszak (BSc) tantervi hálója 3 A biomérnöki alapszak (BSc) tantárgyainak kódjai és előfeltételei 7 A biomérnöki alapszak (BSc) tantárgyi

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Anatómia TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002 Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

Környezetmérnöki szak

Környezetmérnöki szak Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Környezetmérnöki szak Főiskolai szintű B.Sc. alapképzési Szakindítási kérelem TARTALOM JEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szakindítási

Részletesebben

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN 10-12. évfolyam Készítette: Gál Béla A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

RÉSZLETES TANTÁRGY LAP

RÉSZLETES TANTÁRGY LAP Ok 1. FÉLÉV RÉSZLETES TANTÁRGY LAP Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező szak (BSc) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Orvostudomány (1): HUMÁN ANATÓMIA I. IBKHUM006_1M

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. (AV_PLA206-K7)

KÖZGAZDASÁGTAN I. (AV_PLA206-K7) Tantárgyi program KÖZGAZDASÁGTAN I. (AV_PLA206-K7) Pénzügy és számvitel (BA) levelező szak II. évfolyam, 2011/2012-es tanév, 1. félév 1. A tantárgy neve (csoportja): Közgazdaságtan I. (AV_PLA206-K7) 2.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar BIOMÉRNÖKI MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM

Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar BIOMÉRNÖKI MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar BIOMÉRNÖKI MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Debrecen 2010 Tartalom Előszó 3 A biomérnöki mesterszakra való belépés feltételei 4 Tájékoztató a biomérnöki

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAL150101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

A biológia tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A biológia tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A biológia tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv

Részletesebben

Biológia-egészségtan tantárgyi program

Biológia-egészségtan tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Biológia-egészségtan tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2014/2015-ös tanév 10.

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos osztályainkban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

Biológia tantárgyi program

Biológia tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Biológia tantárgyi program 2010. 1. Feladatok A biológia gimnáziumi oktatásának az oktatási rendszer egyik elemeként szerepe van abban,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési

Részletesebben

ADATLAP. Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez

ADATLAP. Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez ADATLAP Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 1. A tantárgy adatai 1.1. A tantárgy neve: Agrometeorológia 1.2. Neptun kódja: SMKTG2033XN 1.3. Az oktató tanszék/intézet: MKK-KTI-TTÖT 1.4.

Részletesebben

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAK LEVELEZŐ TAGOZAT 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAK LEVELEZŐ TAGOZAT 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAK LEVELEZŐ TAGOZAT 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Anatómia ETAET6188L 2. A kurzus típusa: Kredit: A tantárgy féléves óraszáma: elmélet, gyakorlat 2 5 elmélet, 5 gyakorlat

Részletesebben