Pedagógus szakvizsgával bıvített. továbbképzési szak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógus szakvizsgával bıvített. továbbképzési szak"

Átírás

1 ELTE Tanító - és Óvóképzı Fıiskolai Kar Testnevelési Tanszék Szakindítási kérelem Pedagógus szakvizsgával bıvített óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés szakirányú továbbképzési szak 2006.

2 Adatlap 1. A kérelmezı intézmény neve, címe: Eötvös Loránd Tudományegyetem (1054 Budapest, Egyetem tér 1-3.) 2. A képzésért felelıs kar megnevezése: ELTE Tanító és Óvóképzı Fıiskolai Kar 3. A képzés helyszíne: ELTE Tanító és Óvóképzı Fıiskolai Kar Kiss János altb. utca A képzés megnevezése: Óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés szakirányú továbbképzési szak 5. A szakmai és vizsgakövetelményeket tartalmazó miniszteri rendelet száma: 4/1998.(II. 13.) MKM rendelet 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 6. A szak oktatási formája: esti tagozat 7. A képzési idı: 5 8. Tervezett hallgatói létszám: 25 fı 9. A képzés indításának idıpontja: 2006/2007. tanév 10. A szakért felelıs oktató megnevezése és cégszerő aláírása: Buttás Pál tanszékvezetı fıiskolai docens Az oktatás szervezéséért felelıs intézményen (karon) belüli szervezeti egység: ELTE Tanító és Óvóképzı Fıiskolai Kar, Testnevelési Tanszék 12. Az intézmény felelıs vezetıjének megnevezése és cégszerő aláírása: Dr. Klinghammer István rektor, egyetemi tanár Dr. Hortobágyi István fıigazgató, fıiskolai tanár 2

3 Pedagógus szakvizsgával bıvített óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés szakirányú továbbképzési szakszakindítási kérelmének indoklása Budapest és környékének óvodapedagógusai, tanítói évek óta várnak a számukra is elérhetı gyógytestnevelési ismeretek, ortopédiai illetve más egészségügyi problémák megelızésérıl szóló képzés lehetıségének megteremtésére. A tanító és óvodapedagógus alapképzésben ilyen irányú ismeretszerzésre nincs idıkeret, valamint Budapesten ebben a témakörben az érintett célcsoport számára továbbképzési lehetıség sincs. Ismert, hogy a vidéki képzı intézmények évek óta biztosítanak gyógytestnevelés szakirányú továbbképzést, ezért Budapest és Pest megye régióban a képzés indítása hiánypótló szerepet töltene be. A fenti indokokat támasztják alá azok a tények, hogy a gyermekek fejlıdése során morfológiai és funkcionális változások mennek végbe. Az egyébként sem egyenletes változások dinamikáját különösen a mozgásszegény életmód befolyásolja negatívan. A mozgatórendszer, szív,-keringési rendszer bármelyikének alulfejlettsége orthopédiai és belgyógyászati problémákat eredményez. A test szerkezeti, összetételi és funkcionális problémáinak nagy része nem csak felismerhetı, de javítható is. A problémák kezelése, korrekciója nem csak az egyén, hanem a társadalom számára is fontos, hiszen jobb életminıséget eredményez felnıtt korban. Ennek megfelelıen, a 3-12 éves korban jelentkezı mozgatórendszer, szív,-keringésirendszer elváltozásainak korai felismerésére, kezelésére, valamint prevenciójára és korrekciójára való felkészítés indokolja a Gyógytestnevelés szakirányú képzés indítását - óvodapedagógusok és tanítók számára - karunkon. A fentieken túl, a továbbképzés biztosítja a pedagógusok szakmai fejlıdését és ennek eredményeként képesek a szerzett új ismeretek felhasználására és átadására is óvodai és/vagy iskolai környezetükben. A program kialakításakor a következı szempontokat vettük figyelembe: o az képes az egészséges test kialakításáért tenni, aki tisztában van a test anatómiájával és élettani mőködésével; o a hibák felismerésében az elsı lépés a normális állapotok megismerésében történik; o a betegségek okainak feltárása lehetıvé teszi a preventív gondolkodást; o a gyermekkori betegségek következményeit az láthatja át, aki ismeri magukat a betegségeket is; o a testnevelés foglalkozások, órák speciális gyakorlatanyagának kiválasztására, csak szakirányban képzett pedagógus képes; o minden betegség speciális gyógymódot igényel, speciális képzést kell biztosítani; o a mozgáselemzést, a funkciók szerinti mozgások kiválasztását meg kell tanulni, meg kell érezni, sokat kell gyakorolni; o a tanultakat gyermekek közt, csoportban, osztályban, speciális gyógytestnevelés körülményei közt egyaránt kell tudni alkalmazni; o az képes eredményesebb pedagógiai munkát végezni, aki tájékozott a nevelési intézménynek mint rendszernek a mőködésérıl; 3

4 o az rendelkezik megfelelı, korszerő szemlélettel, aki teljesíti a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. Törvényben szabályozott szakvizsga követelményeit. 4

5 A képzés programja A 4/1998. (II. 13.) MKM rendelet és 20/2001.(VI.30.)OM rendeletek alapján A képzés megnevezése: Pedagógus szakvizsgával bıvített óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés szakirányú továbbképzési szak A képzés célja: Olyan óvodapedagógusok és tanítók szakirányú továbbképzése, akik az alapképzésben szerzett pedagógiai, pszichológiai, testnevelési mőveltségtartalmak ismeretében képesek az óvodás és a kisiskolás korú gyermekek könnyített és gyógytestnevelési feladatainak ellátására. A képzés követelményei: A képzésben részt vevı óvodapedagógusok és tanítók ismerjék meg az óvodás és kisiskolás korban leggyakrabban elıforduló mozgásszervi elváltozásokat és a belgyógyászati betegségeket, az ismeretek birtokában legyenek képesek az óvodás és a kisiskolás korú gyermekek prevenciós feladatainak ellátására, illetve a már kialakult elváltozások korrigálására. Rendelkezzenek az emberi test felépítésének, mőködésének alapvetı (anatómiai, élettani) ismereteivel, továbbá alapvetı ortopédiai ismeretekkel. Sajátítsák el az elváltozások, betegségek habilitációjának, rehabilitációjának mozgás- és sportterápiáját, és tudják alkalmazni a rendellenességek típusának és szintjének megfelelıen. Legyenek képesek önállóan és alkotó módon a könnyített és gyógytestnevelésre utalt gyermekek megfelelı foglalkoztatására, a differenciált mozgásformák alkalmazására. Szerezzenek jártasságot a rekreációs feladatok szervezésében és lebonyolításában. Az oklevélben szereplı szakirányú szakképzettség megnevezése: Óvodapedagógus, gyógytestnevelés szakirányon. Tanító, gyógytestnevelés szakirányon. A képzésben résztvevık köre: A szakirányú továbbképzésben fıiskolai végzettséggel és óvodapedagógusi, illetve tanítói szakképzettséggel rendelkezık vehetnek részt. A képzési idı: A képzési idı: 5 Óraszám: 584 óra (elmélet: 370 óra, gyakorlat: 214 óra), amely a konzultációkon, gyakorlaton, tréningen való részvételt foglalja magába. Összes kredit: 120 kr 5

6 A képzés fıbb tanulmányi területei: I. Gyógytestnevelés tantárgyai 454 óra 1. Gyógytestnevelés-történet 5 óra 2. Anatómia, az emberi test felépítése, mőködése, központi idegrendszeri mőködés anatómiája, a mozgás funkcionális anatómiája 3. Élettan és egészségtan, alapvetı élettani funkciók fejlıdése, szerkezete; elváltozásokat kísérı betegségek, ezek sajátos pszichoszomatikus jellegzetességei 4. Ortopédia és belgyógyászat fogalma, alapvetı vizsgálati kezelési módszerek; gyermekkorban leggyakrabban elıforduló elváltozások: a gerinc, nyak, vállöv, végtagok és ízületek (csípı, térd) legjellemzıbb betegségei; alapvetı belgyógyászati, a betegségek kórtanának, gyógyításának ismerete 5. Gyógytestnevelés módszertana, tartáshibák, deformitások javításának lehetıségei, módszerei 6. Gyakorlatvezetés és elemzés, diagnosztikai csoportoknak, illetve betegségeknek megfelelı - egyéni és csoportos foglalkozások gyakorlatanyagának tervezése és alkalmazása 50 óra 20 óra 75 óra 120 óra 100 óra 7. A könnyített és gyógytestnevelés szervezése és tervezése 20 óra 8. Mozgáskommunikációs tréning 50 óra 9. Komplex záróvizsgára felkészítı speciális kontaktóra 14 óra II. Pedagógus szakvizsgára felkészítı tantárgyak 130 óra 1. Közigazgatási vezetési ismeretek 30 óra 2. A nevelési oktatási intézmény mint szervezet mőködése és külsı kapcsolatai 30 óra I. 3. A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet mőködése II. 20 óra 4. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. 30 óra 5. A pedagógus a nevelési oktatási intézmény szervezetében 20 óra Az ismeretek ellenırzési rendszere: Az ismeretek ellenırzési rendszere a tantervben elıírt - részben egymásra épülı, részben egymástól független - aláírások és gyakorlati jegyek megszerzésébıl, vizsgák - beszámolók, kollokviumok, szigorlatok - letételébıl, szakmai gyakorlat(ok) elvégzésébıl, diplomamunka elkészítésébıl, valamint záróvizsgából tevıdik össze. 6

7 Kötelezı szigorlati tárgyak: Ortopédia Belgyógyászat Gyógytestnevelés módszertana Anatómia Közigazgatási ismeretek Szakdolgozat: A szakdolgozat a könnyített és gyógytestnevelési ismeretanyagából konzulens irányításával készített olyan szakmai munka, amely igazolja, hogy a hallgató a hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozásával képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerő összefoglalására, a témakörbe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munkavégzésére. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltételei: - A tantervben elıírt vizsgák letétele. - A tantervben elıírt írásbeli dolgozatok benyújtása. - A bíráló által elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga részei: - Komplex szóbeli vizsga: Gyógytestnevelés elméleti tananyagának szóban történı számonkérése, amely felöleli az anatómia, ortopédia, valamint könnyített és gyógytestnevelési szervezési, tervezési ismeretek, továbbá a gyógytestnevelés módszertana témaköröket. Pedagógus szakvizsga tantárgyai által meghatározott ismeretanyag. - A szakdolgozat megvédése. A záróvizsga eredménye: - A hallgató három érdemjegyet kap: A szakdolgozat és annak védésére kapott érdemjegy, A komplex szóbeli vizsga kettı szóbeli tételének kifejtésére kapott két jegy. A három jegy egészre kerekített átlaga a záróvizsga eredménye. Az oklevél minısítését a záróvizsga átlagának jegye, a szigorlatok átlagának jegye, a zárófoglalkozás/zárótanítás érdemjegyének átlaga adja. 7

8 A képzés személyi feltételei: Gyógytestnevelés története Anatómia Fejlıdéstan Élettan Egészségtan Ortopédia Belgyógyászat Gyermekgyógyászat Gyógytestnevelés módszertana Mozgásterápia elmélet és gyakorlat Funkcionális gimnasztika Gyógyúszás Masszázs alapismeretek Dietetika alapismeretek Természetgyógyászat Gyakorlatvezetés és elemzés I. mikró Gyakorlatvezetés és elemzés II. gyak.on Hospitálás Kommunikáció Könnyített és gyógytestnevelés szervezése és tervezése Mozgáskommunikációs tréning: Zene és táncmővészet alapelemeinek felhasználása Sportági adaptációk Testnevelési játékok Komplex záróvizsgára felkészítı speciális kontakt óra Közigazgatási vezetési ismeretek A nevelési oktatási intézmény mint szervezet mőködése és külsı kapcsolatai I. A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet mőködése II. Csányi Tamás fıiskolai tanársegéd Tihanyiné Dr. Hıs Ágnes Ph.D fıiskolai docens, Dr. Darvai Sarolta Ph.D fıiskolai docens Gergely Ildikó fıiskolai adjunktus Dr. Darvai Sarolta Ph.D fıiskolai docens Bihariné Krekó Ilona fıiskolai docens Dr. Dobos József sebész Dr. Téglási György belgyógyász Dr.Papp Erzsébet gyermekgyógyász Vörös Vera fıiskolai adjunktus, Gergely Ildikó fıiskolai adjunktus Dr. Ramocsa Gábor egyetemi tanársegéd, Gyógytestnevelı, Érdi Krausz Zsuzsa - gyógytestnevelı Tihanyiné Dr. Hıs Ágnes Ph.D fıiskolai docens dr. Jafcsák Péter fıiskolai adjunktus, ELTE Tanárképzı Fıiskolai Kar testnevelı tanár, úszó szakedzı, iskolai gyógytestnevelı, pszichológus Vári Péter fıiskolai tanársegéd Patay Dorottya gyógytornász, gyógymasször Dr. Téglási György belgyógyász Dr Leitem Ágnes orvos, természetgyógyász Vörös Vera fıiskolai adjunktus Pappné Gazdag Zsuzsa gyógytestnevelı Érdi Krausz Zsuzsa - gyógytestnevelı Pappné Gazdag Zsuzsa - gyógytestnevelı Körmöczi Katalin fıiskolai adjunktus Gergely Ildikó fıiskolai adjunktus, Vörös Vera fıiskolai adjunktus Mándy Ildikó táncpedagógus-középiskolai testnevelı tanár és gyógytestnevelı Csányi Tamás fıiskolai tanársegéd Vári Péter fıiskolai tanársegéd Gergely Ildikó fıiskolai adjunktus V.Fónagy Erzsébet fıiskolai docens, szakoktatási szakértı V.Fónagy Erzsébet fıiskolai docens szakoktatási szakértı Szymczak Judit Közoktatási és minıségügyi szakértı, középiskolai tanár Szymczak Judit, Közoktatási és minıségügyi szakértı, középiskolai tanár, Serfızı Mónika Ph.D fıiskolai adjunktus 8

9 A nevelési-oktatási intézmény Hatékonysága A pedagógus a nevelési oktatási intézmény szervezetében Szymczak Judit, Közoktatási és minıségügyi szakértı, középiskolai tanár, Szılısi Zsuzsa Expanzió Oktatás Kutató Intézet, Minıségügyi Tanácsadó és szakértı V.Fónagy Erzsébet fıiskolai Docens, szakoktatási szakértı, Dr Szilágyi Klára pszichológus, Szent István Egyetem Intézetvezetı Tanár Minıségbiztosítás módszerei: Orvosok és nagy gyakorlattal rendelkezı szakemberek bevonása a képzésbe. A legkorszerőbb szakkönyvek, a gyógytestnevelés mozgásanyagát feldolgozó oktatási segédletek alkalmazása / programfüzetek, gyakorlatgyőjtemények, video felvételek/. Szaklapok, WEB oldalak felhasználása. A hallgatók a második és utolsó végén elégedettségi kérdıívet töltenek ki. Ebben a képzés körülményeirıl, a tárgyi feltételekrıl, a szervezettségrıl, az oktatás színvonaláról adnak visszajelzést. A beérkezett adatok alapján van lehetıség az esetleges változtatásokra. A vizsgák eredményei, a gyakorlati feladatok elvégzése a tananyag elsajátításának mértékére utalnak, és arra, hogy az elsajátított tudás birtokában képesek e ellátni feladatukat 3-10 éves gyermekek körében. Tárgyi feltételek: Az elméleti órák és a gyakorlatok színhelyei: ELTE TÓFK tantermei, tornaterem A és B épületben, ELTE uszoda. Felszerelés: Hagyományos sporteszközök, a gyógytestnevelés speciális eszközei, csoportlétszámnak megfelelı darabszámban (különbözı mérető kézisúlyzók, thera szalag, -gumikötelek, -thera-labda, gömbös végő tornabot, különbözı labdák, bordásfal, tornapad, tornaszınyegek, zsámoly, gördülı deszka. Uszodai eszközök: vízi nudli, úszótábla, úszóöv, vízi súlyzó, úszóbója). Videó-, DVD lejátszó, TV, projektor, számítógép, flopy,- CD, - DVD lemezek, nyomtató, festékek, írásvetítı, tábla, íróeszközök. 9

10 Tantárgy Gyógytestnevelé s története 5 óra A képzés óra és vizsgaterve Félévek/ok/kreditek Tantárgyelem Gyógytestnevelés története 5 óra 5gy/1 Anatómia 50 óra Anatómia 40 óra 30k/5 10sz/5 Élettan és egészségtan 20 óra Ortopédia belgyógyászat 75 óra és Fejlıdéstan Élettan Egészségtan Ortopédia Belgyógyászat 10 óra 14 óra 6 óra 54 óra 15 óra 10ma/1 14k/5 6 ma/2 18k/5 26k/5 10sz/5 15sz/5 Gyógytestnevelé s elmélet és gyakorlat. 120 óra Gyermekgyógyászat Gyógytestnevelés módszertana 6óra 10 óra Mozgásterápia elmélet és gyakorlat 56 óra 10gy/2 20gy/3 6k/3 18k/4 18sz/5 Funkcionális gimnasztika 18 óra 18gy/3 Gyógyúszás 18 óra 9ma/1 9gy/2 Masszázs alapismeretek 6 óra 6ma/1 Dietetika alapismeretek 6 óra 6 ma/1 Természetgyógyászat 6 óra 6ma/2 10

11 Tantárgy Gyakorlatvezeté s és elemzés 100 óra Félévek/ok/kreditek Tantárgyelem Gyakorlatvezetés és elemzés I. mikró 44 óra 22gy/2 22gy/2 Gyakorlatvezetés és elemzés II. gyak.on 30 óra 10gy/2 10gy/2 10gy/3 Hospitálás 20 óra 10ma/1 10ma/1 Könnyített és gyógytestnevelés szervezése és tervezése 20 óra Mozgáskommun ikációs tréning 50 óra Kommunikáció 6 óra Könnyített és gyógytestnevelés szervezése és tervezése 20 óra Mozgáskommunikációs tréning 50 óra Zene és táncmővészet alapelemeinek felhasználása 18 óra Sportági adaptációk(18 óra) 6 ma/1 18ma/6 18ma/6 20ma/2 14ma/6 Komplex záróvizsgára felkészítı spec. kontakt óra 14 óra Pedagógus szakvizsgára felkészítı tantárgyak 130 óra Testnevelési játékok 14 óra Komplex záróvizsgára felkészítı speciális kontakt óra 14 óra Közigazgatási ismeretek vezetési 30 óra A nevelési oktatási intézmény mint szervezet mőködése és külsı kapcsolatai I. 30 óra 30k/2 30k/2 14aí/0 11

12 Tantárgy Pedagógus szakvizsgára felkészítı tantárgyak 130 óra Félévek/ok/kreditek Tantárgyelem A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet mőködése II. 20 óra A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. 30 óra 20ma/2 30sz/2 A pedagógus a nevelési 20ma/2 oktatási intézmény szervezetében 20 óra Záródolgozat /10 szám: kr 27kr 31kr 15kr 25kr Óraszám:

13 Tantárgyelemek Óraszám Lezárási Kre dit z Elıfeltétel Javasolt szemeszter Gyógytestnevelés története 5 gyj 1 K I. Anatómia 30 k 5 K I. 10 sz 5 K II. Fejlıdéstan 10 ma 1 K I. Élettan 14 k 5 K II. Egészségtan 6 ma 2 K I. Ortopédia 18 k 5 K I. 26 k 5 K II. 10 sz 5 K III. Belgyógyászat 15 sz 5 K III. Gyermekgyógyászat 6 k 3 K III. Gyógytestnevelés 10 gyj 2 K I. módszertana Mozgásterápia elmélet és 20 gyj 3 K II. gyakorlat 18 k 4 K III. 18 sz 5 K IV. Funkcionális gimnasztika 18 gyj 3 K I. Gyógyúszás 9 ma 1 K II. 9 gyj 2 K V. Masszázs alapismeretek 6 ma 1 K III. Dietetika alapismeretek 6 ma 1 K I. Természetgyógyászat 6 ma 2 K III. 22 gyj 2 K II. Gyakorlatvezetés és elemzés I. mikró 22 gyj 2 K III. Gyakorlatvezetés és elemzés II. gyak.on 10 gyj 2 K III. 10 gyj 2 K IV. 10 gyj 3 K V. Hospitálás 10 ma 1 K I. 10 ma 1 K III. Kommunikáció 6 ma 1 K I. Könnyített és 20 ma 2 K IV. gyógytestnevelés szervezése és tervezése 18 ma 6 K II. Mozgáskommunikációs 18 ma 6 K III. tréning 14 ma 6 K V. Komplex záróvizsgára 14 aí K V. felkészítı speciális kontakt óra Közigazgatási vezetési 30 k* 2 K IV. ismeretek A nev. okt. intézmény mint 30 k* 2 K IV. szervezet mőködése I. 13

14 Tantárgyelemek A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet mőködése II. Óra- Lezárási Kre z Elıfeltétel Javasolt szám dit szemeszter 20 ma 2 K IV. A nevelési-oktatási 30 sz * 2 K V. intézmény hatékonysága. A pedagógus a nevelési 20 ma 2 K V. oktatási intézmény szervezetében * V. ben összevont szigorlat Csoportbontásban tartott órák - 2 csoport Csoportbontásban tartott órák 4 csoport A képzés rendje: A képzés a (584) magába foglalja az elméleti és gyakorlati óráinak számát. Az elméleti órák száma: 370, a gyakorlati óráké: 214. Lezárási formák: aláírás Minısített aláírás Gyakorlati jegyek Kollokviumok száma Szigorlatok száma I II l III IV l V l Összesen

15 A tantárgy neve Gyógytestnevelés története A képzés tantárgyleírásai GYÓGYTESTNEVELÉS TÖRTÉNETE /5 óra/ 5 1 gyj K I. A tantárgy célja: A hallgatók ismerjék meg a preventív egészségmegırzı szemlélet kialakulásának történelmi hátterét. Különbözı nemzetek gyógytestneveléshez kapcsolódó szemléletének alakulását, és ezek egymásra hatását. A mozgás és a gyógyítás évszázados kapcsolatának történeti áttekintése. Különbözı korok eltérı gyógyító terápiáinak alkalmazásai. A gyógytestnevelés kialakulásának, fejlıdésének hazai és nemzetközi történetének feldolgozása. Az ortopédia fı irányzatainak kialakulása. A hallgató legyen tájékozott a gyógytestnevelésnek, mint a testkultúra egyik speciális területének történeti hátteréhez kapcsolódó ismeretekben. 1. Perjés Kornél: Ortopédia SE TSK jegyzet, A tantárgy célja: ANATÓMIA /50 óra/ A hallgatók felkészítése a mai kor követelményének megfelelı korszerő prevenciós és korrekciós szemlélet kialakítására az emberi test felépítésének és a különbözı életkori szakaszok fejlıdési sajátosságainak megismerésével. Az anatómiai ismeretek segítsék a hallgatókat a gyógytestnevelés tanítása során a felkészülésben és a gyakorlatok adekvát alkalmazásában. 15

16 Az emberi test általános jellemzése. Az emberi test felosztása. A mozgás passzív szervrendszere, általános csont és izülettan. Részletes csont és izülettan. Törzs csontjai és csontjainak összeköttetései, a végtagok csontjai, és csontjainak összeköttetései. A mozgás aktív szervrendszere, általános izomtan. Részletes izomtan /nyak, törzs, végtagok izmai/. Szervezetet szabályozó rendszerek. Idegrendszer felépítése. Központi idegrendszer. Környéki idegrendszer. Vegetatív idegrendszer. Belsı elválasztású mirigyek (endokrin mirigyek). A csont és izomnövekedés jellemzıi. Mozgásfejlıdés, életkori sajátosságok összefüggése. A gerinc görbületeinek kialakulása, a hozzá kapcsolódó mozgásfázisok. A helyes testtartás kialakulása. A testtartást befolyásoló tényezık alakulása. A hallgató legyen birtokában az alapvetı anatómiai ismereteknek, ismerje a szervezet anatómiai felépítését, fejlıdési, mőködési törvényszerőségeit, legyen képes felismerni a rendellenes mőködés tüneteit. Irodalom: 1. Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai I-II Plantin Bt. 2. Tihanyiné Hıs Á.: A mozgás anatómiai és élettani alapjai. BTF Jegyzet Farmosi István: Mozgásfejlıdés Bp.-Pécs, Dialóg Kampus Kiadó Csider Tibor- Kránitz Istvánné : Gyógyító testmozgás / Franklin Nyomda, Budapest 1972 / 5. Henrik Seyffarth: Gyermekedrıl van szó / Gondolat Kiadó, 1977 / Anatómia 1. Anatómia k K I. A hallgató ismerje meg az aktív és passzív mozgatórendszert. Az izmok elhelyezkedését és mőködését. A csontok, izületek és szalagok elhelyezkedését, funkcionális mőködését. Az emberi test általános jellemzése. Az emberi test felosztása. A mozgás passzív szervrendszere, általános csont és izülettan. Részletes csont és izülettan. Törzs csontjai és csontjainak összeköttetései, a végtagok csontjai, és csontjainak összeköttetései. A mozgás aktív szervrendszere, általános izomtan. Részletes izomtan /nyak, törzs, végtagok izmai/. 16

17 Követelmény: A hallgató legyen birtokában az emberi test felépítéséhez és mőködéséhez tartozó ismereteknek, hogy a gyógytestnevelés foglalkozások gyakorlatainak tervezését, vezetését jellemezze a tudatosság és a magas szakmai színvonal. 1. Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai I-II Plantin Bt. 2. Tihanyiné Hıs Á.: A mozgás anatómiai és élettani alapjai. BTF Jegyzet Anatómia 2. Anatómia k K I. A hallgató ismerje meg az idegrendszer mőködését, mely lehetıvé teszi az akaratlagos és koordinált mozgást. A hormonális rendszer ismeretével a szervezet fejlıdésének és mőködésének megértetése. Szervezetet szabályozó rendszerek. Az idegrendszer felépítése. Központi idegrendszer. Környéki idegrendszer. Vegetatív idegrendszer. Belsı elválasztású mirigyek (endokrin mirigyek). A hallgató legyen képes átlátni a szervezetet szabályozó mechanizmusokat és ezek mőködésének összefüggéseit. 1. Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai I-II Plantin Bt. 2. Tihanyiné Hıs Á.: A mozgás anatómiai és élettani alapjai. BTF Jegyzet

18 Fejlıdéstan Fejlıdéstan 10 1 ma K I. A hallgató rendelkezzen azokkal az ismeretekkel, melyek a test növekedésének, fejlıdésének folyamatos egyensúlybomlást okozó tényezıi. A csont és izomnövekedés jellemzıi. Mozgásfejlıdés, életkori sajátosságok összefüggése. A gerinc görbületeinek kialakulása, a hozzá kapcsolódó mozgásfázisok. A helyes testtartás kialakulása. A testtartást befolyásoló tényezık alakulása. A hallgató legyen birtokában a preventív gondolkodás képességének. Az ismeretek birtokában a hallgató legyen képes az anatómiailag helyes testtartást gátló tényezık felismerésére. 1. Farmosi István: Mozgásfejlıdés, Bp.-Pécs, Dialóg Kampus Kiadó Csider Tibor- Kránitz Istvánné : Gyógyító testmozgás / Franklin Nyomda, Budapest 1972 / 3. Henrik Seyffarth : Gyermekedrıl van szó / Gondolat Kiadó, 1977 / ÉLETTAN ÉS EGÉSZSÉGTAN /20 óra/ A tantárgy célja: A hallgatók sajátítsák el a mozgások és életmőködések hátterét biztosító szervrendszerek felépítését. Ismerjék az egészséges környezet biztosításának feltételeit. Érzékszervek rendszere, az egyes szervek mőködése, a mozgás közben játszott szerepe. Anyagcsere folyamatok. Tápanyag ellátás. Keringési és légzı rendszer. Egészségnevelés fogalma, feladatai, területei. Környezet egészségtan. Terápiás eljárások. Személyi higiénia. Elsısegélynyújtás. Baleseti források. 18

19 A hallgatók a tanultak alapján legyenek képesek felismerni a szervezet reakcióit és alkalmazkodási folyamatait fizikai terhelés hatására. 1. Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai I-II Plantin Bt. 2. Frenkl Róbert: Sportélettan, MTE Bpest, Élettan Élettan 14 5 k K II. A hallgatók sajátítsák el azokat az alapvetı élettani ismereteket, melyek elengedhetetlenek a gyermekek szervezetének komplex fejlesztéséhez. Érzékszervek rendszere, mőködése. Izomérzékelés. Látószerv, egyensúlyozó és hallószerv. Tapintó érzékszerv. Keringési szervek rendszere. Szív, a vér, vérerek, vérkörök. Légzırendszer, légutak, tüdı. Zsigerek élettana. Emésztı rendszer. Kiválasztás szervrendszere. A hallgató legyen képes felismerni a szervezet mőködésének sajátosságait, adott esetben rendellenes mőködését és a fizikai terhelésre történı reakciókat. 1. Frenkl Róbert: Sportélettan, MTE Bpest, Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai I-II Plantin Bt. Egészségtan Egészségtan 6 2 k K I. A hallgató ismerje azokat a lehetıségeket (biztonságos, egészséges környezet stb.), melyeket pedagógiai munkája során biztosítania kell a gyermekek számára. 19

20 Egészségnevelés fogalma, feladatai, területei. Környezet egészségtan. Terápiás eljárások. Személyi higiénia. Baleseti források. Elsısegélynyújtás. A hallgató szerezzen biztos tudást a tanulók balesetmentes, egészséges környezetben történı foglalkoztatásához. 1.Tihanyiné Hıs Á:. Rekreáció, szabadidısport, egészség Elsısegélynyújtás In: Testnevelés tantárgypedagógia. (szerk. Ozsváth K.) ELTE TÓFK Jegyzet, Meleg Csilla: Iskolai egészségnevelés: A feladat újrafogalmazása, Magyar Pedagógia, 102. évf. 1.sz ORTOPÉDIA ÉS BELGYÓGYÁSZAT /75 óra/ A tantárgy célja: A hallgató ismerje meg a gyermekek körében elıforduló mozgásszervi és belgyógyászati betegségeket. Ortopédia célja, tárgya. Kezelési elvek az ortopédiában. Biomechanikai elemzések. Egyensúlyi helyzetek és azoktól való eltérések. Csontok és izületek megbetegedései. Felsı végtag betegségei (nyak-váll, kar, kéz). Gerinc betegségei és deformitásai. Mellkas deformitások. Csípı izület betegségei. Elváltozások. Alsóvégtag betegségei (térd és lábszár, láb betegségei és deformitásai). Izomzat rendellenességei és betegségei. A megszerzett ismeretek birtokában a hallgató legyen képes felmérni az adott betegség jellemzıit, a gyógyítás lehetıségeit, az ellenjavallt gyakorlatokat. 1. Perjés Kornél: Ortopédia SE - TSKjegyzet 2. Gárdos Magda-Mónus András: Gyógytestnevelés Plantin-print 3. Iskolás korú gyermekek gyógytestnevelése I-II. Tankönyvkiadó

21 Ortopédia- 1. Ortopédia k K I. Ismerjék meg a hallgatók az ortopédia szakterületeit, eszközeit, vizsgálati eljárásait, a mozgáselemzés módszereit. Az emberi test optimális izületi helyzeteit, stabilitások biomechanikai szempontjait. Ortopédia célja, tárgya. Kezelési elvek az ortopédiában, mozgásvizsgálat. Forma és funkció összefüggése. Normális állás, ülés, járás biomechanikai elemzése. A gerinc biomechanikája, szerkezete és mőködése, mozgásai. A helyes és helytelen testtartás. Lábboltozat fiziológiás és attól eltérı állása. Járás zavarok. Legyen képes a hallgató felismerni a rendellenes mőködés tüneteit. A hallgató rendelkezzen a mozgások elemzéséhez szükséges kompetenciákkal. 1. Perjés Kornél: Ortopédia SE - TSKjegyzet Ortopédia 2. Ortopédia k K II. A hallgatók ismerjék meg az alapvetı ortopédiai betegségeket, elváltozásokat, amelyekkel munkájuk során találkozhatnak. Izületek és csontok heveny és idült gyulladása. Csontok és izületek megbetegedései Felsı végtag betegségei (nyak-váll, kar, kéz). Gerinc betegségei és deformitásai. Mellkas deformitások. Csípı izület betegségei. Elváltozások. Alsóvégtag betegségei (térd és lábszár, láb betegségei és deformitásai). 21

22 A hallgatók legyenek tisztában az ortopédiai betegségek jellegével, és azok tüneteivel. 1. Perjés Kornél: Ortopédia SE - TSKjegyzet Ortopédia 3. Ortopédia sz K III. Az elızı tananyagának folytatásaként a hallgató ismerjen meg további betegségeket, elváltozásokat, amelyek a növekedés, fejlıdés során jelentkezhetnek. Gyermekkori aseptikus necrosisok. Neuro-musculáris betegségek. Izomzat rendellenességei és betegségei. Rachitis. A hallgató legyen képes felismerni a tanult betegségek ok-okozati tényezıit. Inklúzió során megértéssel járhasson el. 1.Perjés Kornél: Ortopédia SE - TSKjegyzet Belgyógyászat Belgyógyászat 15 5 sz K III. A hallgatók felkészítése a szívbeteg tanulók fogadására. A szívbetegségek hátterének megismertetése. A szívmőködés. A szív betegségek patológiája. A szív elégtelenségek tünetei. A szív gyulladásos megbetegedései. Veleszületett szívbetegségek. Szív ritmus zavarai. Vérkeringés elégtelensége. Vegetatív disztonia. Magas vérnyomás. 22

23 Értsék a hallgatók a betegségek jellegét, hogy a regenerálódást szakszerően befolyásolhassák. Ismerjék fel a szervezet terhelésre történı reagálását. Inklúzió során szakszerően legyenek képesek eljárni. 1. Iskolás korú gyermekek gyógytestnevelése I-II. Tankönyvkiadó Gárdos Magda-Mónus András. Gyógytestnevelés Plantin-print Gyermekgyógyászat Gyermekgyógyászat 6 3 sz K III. A hallgatók ismerjék meg a legjellemzıbb gyermekbetegségeket, valamint a betegségek szervezetre gyakorolt hatását. Légzıszervi megbetegedések. Emésztı csatorna megbetegedései. Anyagcsere elváltozások. Epilepszia. Autoimmun betegségek. Fertızı betegségek. A lábadozó gyermek. A hallgatók legyenek képesek vigyázni a gyermekek egészségére. A lábadozás elısegítése mellett a szervezet mőködésének ismeretében kialakuljon a prevenciós szemlélet 1. Iskolás korú gyermekek gyógytestnevelése I-II. Tankönyvkiadó Gárdos Magda-Mónus András: Gyógytestnevelés Plantin-print 23

24 GYÓGYTESTNEVELÉS ELMÉLET ÉS GYAKORLAT /120 óra/ A tantárgy célja: A növekedés, fejlıdés sajátosságait figyelembe vevı ortopédiai problémák megelızését célzó szemlélet kialakítása. A könnyített és gyógytestnevelés mozgásanyagának összegyőjtése betegség fajtánként. Módszerek kiválasztása, különös tekintettel a prevencióra és az integrációra. Könnyített és gyógytestnevelés fogalma. A gyógytestnevelésben alkalmazott korszerő edzésmódszerek, mozgásanyagának jellemzıi. A gyakorlatok elemzése izomcsoportonként, és hatásonként különbözı gimnasztikai alaphelyzetekben. A helyes testtartás kialakítása. A tartáshibák mozgásterápiája. Izomegyensúly. Ortopédiai és belgyógyászati betegségek gyógytestnevelése. A szemészeti elváltozásos gyermekek bevonása a testmozgásba. A jóga, a gyógyúszás és vízi torna, a tánc, a masszázs, a testnevelési játékok mozgásszervi javító, korrigáló lehetıségeivel való ismerkedés elméletben és gyakorlatban. Holisztikus szemléletmód alapjai. Test és lélek gyógyítása egymással összefüggésben, természetes módon. Legyen képes a módszertani ismeretek birtokában mozgáselemzésre. Tudja önállóan alkalmazni a tanultakat, a prevenciós és a terápiás foglalkozások tervezéséhez. Legyen szakszerősége mellett vonzó, a gyermekek korosztályához illeszkedı a kiválasztott mozgásanyag. 1. Érdi Krausz Zsuzsa: Mindenki gyógytestnevelése Fıvárosi Ped.i Int. Okker 2. Gárdos M.-Mónus A.: Gyógytestnevelés Plantin-print 3. Iskolás korú gyermekek gyógytestnevelése I-II. Tankönyvkiadó Oettinger T. Oettinger B.: Funkcionális gimnasztika. Dialóg Campus Kiadó. Bp-Pécs, Somhegyi Annamária- Gardi Zsuzsa: Tartáskorrekció Magyar Gerincgyógyászati Társaság 6. Varga Norbert / Ramocsa Gábor : A hasizom-erısítés szerepe a lordotikus elváltozások megelızésében és korrekciójában Módszertani Lapok : Testnevelés IX. évf. dec. 4.sz. 7. Bt.Paramhans Swarni Maheshwarananda: Jóga gyerekekkel. Józsefvárosi SC Jógaközpont. Bp Karen Zebroff: Jóga mindenkinek Deli Levente: Stretching OTSH. Bp Kuti Ilona : Gyógyúszás Flaccus

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2009. Miskolc GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+ tanév) Tantárgy Félévek/óraszám/kredit Kredit Vizsgaforma KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ (75 kredit

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védını szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) Tantárgyak A tantárgy felvételének féléve A tantárgy felvételének előfeltétele

Részletesebben

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Tájékoztató ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Szakirányú továbbképzési program megnevezése: Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú

Részletesebben

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fitness terápia 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat Kód Tantárgy Feltétel ALAPOZÓ SZAKASZ Medicinális ismeretek I. ANTSRA1013 Funkcionális anatómia 2/0 1 1 v 2 ANTSRA1014

Részletesebben

képzési és kimeneti követelményei

képzési és kimeneti követelményei Közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezetı és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE 2014. SZEPTEMBERTŐL Tantárgy I. Vezetési- és szervezetfejlesztési ismeretek (6 kredit) 3 10 1É

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS OKTATÁS A SPORTBAN SPORT AZ OKTATÁSBAN II. SZAKMAI KONFERENCIA ELTE Kihívások az új köznevelési és felsőoktatási törvény koncepciói alapján

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Utánpótlás-nevelés: nevelés: az egészséges fejlesztés gyógytornász szakmai szempontjai Moldvay Ildikó Sportági jellemzők Mozgató szervrendszer Axiális aszimmetrikus terhelés Erőközpont: medence Medence

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Gimnázium 12. évfolyam (4 évfolyamos közoktatási típusú sportiskolai labdarúgó osztály) 1. A tanterv szerzıi: Rozmán Sándor Tóthné Kulcsár

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır szakképesítés Masszázs alapozás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır szakképesítés Masszázs alapozás modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Korlátozott terjesztéső! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig minısítı neve: Vízvári László minısítı beosztása: fıigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7.

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7. A 2011/2012 tanév elsı félévének értékelése Nevelési tanácsadó Személyi feltételekrıl Helyzetkép Kalocsa - Farkasné Bagó Emília, helyettesítések szükségessége Kiskırös - Bánsági Elza Tárgyi feltételek

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek Készítette: Mohácsy Barnáné Szakmai

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig minısítı neve: Vízvári László minısítı beosztása: fıigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

A testnevelő tanár szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben

A testnevelő tanár szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben A testnevelő tanár szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: testnevelő tanár szak Tagozat: levelező Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés Levelező tagozat I. félév: II. félév: III.

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány. minta - tanterve

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács a 36/2012. sz. határozatával Elfogadta a Miskolci

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Szakindítási kérelem. Pedagógus szakvizsgával bıvített óvodai környezeti nevelı szakirányú továbbképzési szak

Szakindítási kérelem. Pedagógus szakvizsgával bıvített óvodai környezeti nevelı szakirányú továbbképzési szak ELTE Tanító- és Óvóképzı Fıiskolai Kar Természettudományi Tanszék Szakindítási kérelem Pedagógus szakvizsgával bıvített óvodai környezeti nevelı szakirányú továbbképzési szak 2004 Adatlap 1. A kérelmezı

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítı

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

A SZABADEGYETEM FŐ TÉMAKÖREI. 1. Az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos általános, korszerű ismeretek átadása 2011. március 26-27., április 9-10.

A SZABADEGYETEM FŐ TÉMAKÖREI. 1. Az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos általános, korszerű ismeretek átadása 2011. március 26-27., április 9-10. A SZABADEGYETEM FŐ TÉMAKÖREI 1. rész: az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos általános, korszerű ismeretek átadása (részletes tartalom: lásd BHRG Szabadegyetem 2011. tavasz című file ) 1. Az autizmus

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A képzés mintatanterve 2013. szeptember

A képzés mintatanterve 2013. szeptember A képzés mintatanterve 2013. szeptember A szak képesítési követelményét a mintatanterv a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet és a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006.

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái I. Felépítés Nappali tagozat A német nemzetiségi szakirány

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Felnıtt beteg C-vitamin tartalmú készítményt szeretne kérni Öntıl. Tájékoztassa

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22.

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22. Gábor Edina Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetıségei Budapest, 2009. szeptember 22. Feladataink: Intézetünkrıl Korszerő tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és módszertani fejlesztı

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Pedagógus képzés, továbbképzés pályázat alapvető célja A pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A lista személyes adatokat nem tartalmaz 2015/16. tanítási év Tanévkezdés: 2015. szeptember 1. A 2015/2016os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik. A tanítási napok száma

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M I. Elıkészítı lépések 47 1. Szerepvállalás deklarálása 47 2. Egészségfejlesztı team létrehozása 47 3. Segítı kapcsolatok, partnerek 48 4. Tájékozódás, információgyőjtés

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben