Pedagógus szakvizsgával bıvített. továbbképzési szak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógus szakvizsgával bıvített. továbbképzési szak"

Átírás

1 ELTE Tanító - és Óvóképzı Fıiskolai Kar Testnevelési Tanszék Szakindítási kérelem Pedagógus szakvizsgával bıvített óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés szakirányú továbbképzési szak 2006.

2 Adatlap 1. A kérelmezı intézmény neve, címe: Eötvös Loránd Tudományegyetem (1054 Budapest, Egyetem tér 1-3.) 2. A képzésért felelıs kar megnevezése: ELTE Tanító és Óvóképzı Fıiskolai Kar 3. A képzés helyszíne: ELTE Tanító és Óvóképzı Fıiskolai Kar Kiss János altb. utca A képzés megnevezése: Óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés szakirányú továbbképzési szak 5. A szakmai és vizsgakövetelményeket tartalmazó miniszteri rendelet száma: 4/1998.(II. 13.) MKM rendelet 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 6. A szak oktatási formája: esti tagozat 7. A képzési idı: 5 8. Tervezett hallgatói létszám: 25 fı 9. A képzés indításának idıpontja: 2006/2007. tanév 10. A szakért felelıs oktató megnevezése és cégszerő aláírása: Buttás Pál tanszékvezetı fıiskolai docens Az oktatás szervezéséért felelıs intézményen (karon) belüli szervezeti egység: ELTE Tanító és Óvóképzı Fıiskolai Kar, Testnevelési Tanszék 12. Az intézmény felelıs vezetıjének megnevezése és cégszerő aláírása: Dr. Klinghammer István rektor, egyetemi tanár Dr. Hortobágyi István fıigazgató, fıiskolai tanár 2

3 Pedagógus szakvizsgával bıvített óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés szakirányú továbbképzési szakszakindítási kérelmének indoklása Budapest és környékének óvodapedagógusai, tanítói évek óta várnak a számukra is elérhetı gyógytestnevelési ismeretek, ortopédiai illetve más egészségügyi problémák megelızésérıl szóló képzés lehetıségének megteremtésére. A tanító és óvodapedagógus alapképzésben ilyen irányú ismeretszerzésre nincs idıkeret, valamint Budapesten ebben a témakörben az érintett célcsoport számára továbbképzési lehetıség sincs. Ismert, hogy a vidéki képzı intézmények évek óta biztosítanak gyógytestnevelés szakirányú továbbképzést, ezért Budapest és Pest megye régióban a képzés indítása hiánypótló szerepet töltene be. A fenti indokokat támasztják alá azok a tények, hogy a gyermekek fejlıdése során morfológiai és funkcionális változások mennek végbe. Az egyébként sem egyenletes változások dinamikáját különösen a mozgásszegény életmód befolyásolja negatívan. A mozgatórendszer, szív,-keringési rendszer bármelyikének alulfejlettsége orthopédiai és belgyógyászati problémákat eredményez. A test szerkezeti, összetételi és funkcionális problémáinak nagy része nem csak felismerhetı, de javítható is. A problémák kezelése, korrekciója nem csak az egyén, hanem a társadalom számára is fontos, hiszen jobb életminıséget eredményez felnıtt korban. Ennek megfelelıen, a 3-12 éves korban jelentkezı mozgatórendszer, szív,-keringésirendszer elváltozásainak korai felismerésére, kezelésére, valamint prevenciójára és korrekciójára való felkészítés indokolja a Gyógytestnevelés szakirányú képzés indítását - óvodapedagógusok és tanítók számára - karunkon. A fentieken túl, a továbbképzés biztosítja a pedagógusok szakmai fejlıdését és ennek eredményeként képesek a szerzett új ismeretek felhasználására és átadására is óvodai és/vagy iskolai környezetükben. A program kialakításakor a következı szempontokat vettük figyelembe: o az képes az egészséges test kialakításáért tenni, aki tisztában van a test anatómiájával és élettani mőködésével; o a hibák felismerésében az elsı lépés a normális állapotok megismerésében történik; o a betegségek okainak feltárása lehetıvé teszi a preventív gondolkodást; o a gyermekkori betegségek következményeit az láthatja át, aki ismeri magukat a betegségeket is; o a testnevelés foglalkozások, órák speciális gyakorlatanyagának kiválasztására, csak szakirányban képzett pedagógus képes; o minden betegség speciális gyógymódot igényel, speciális képzést kell biztosítani; o a mozgáselemzést, a funkciók szerinti mozgások kiválasztását meg kell tanulni, meg kell érezni, sokat kell gyakorolni; o a tanultakat gyermekek közt, csoportban, osztályban, speciális gyógytestnevelés körülményei közt egyaránt kell tudni alkalmazni; o az képes eredményesebb pedagógiai munkát végezni, aki tájékozott a nevelési intézménynek mint rendszernek a mőködésérıl; 3

4 o az rendelkezik megfelelı, korszerő szemlélettel, aki teljesíti a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. Törvényben szabályozott szakvizsga követelményeit. 4

5 A képzés programja A 4/1998. (II. 13.) MKM rendelet és 20/2001.(VI.30.)OM rendeletek alapján A képzés megnevezése: Pedagógus szakvizsgával bıvített óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés szakirányú továbbképzési szak A képzés célja: Olyan óvodapedagógusok és tanítók szakirányú továbbképzése, akik az alapképzésben szerzett pedagógiai, pszichológiai, testnevelési mőveltségtartalmak ismeretében képesek az óvodás és a kisiskolás korú gyermekek könnyített és gyógytestnevelési feladatainak ellátására. A képzés követelményei: A képzésben részt vevı óvodapedagógusok és tanítók ismerjék meg az óvodás és kisiskolás korban leggyakrabban elıforduló mozgásszervi elváltozásokat és a belgyógyászati betegségeket, az ismeretek birtokában legyenek képesek az óvodás és a kisiskolás korú gyermekek prevenciós feladatainak ellátására, illetve a már kialakult elváltozások korrigálására. Rendelkezzenek az emberi test felépítésének, mőködésének alapvetı (anatómiai, élettani) ismereteivel, továbbá alapvetı ortopédiai ismeretekkel. Sajátítsák el az elváltozások, betegségek habilitációjának, rehabilitációjának mozgás- és sportterápiáját, és tudják alkalmazni a rendellenességek típusának és szintjének megfelelıen. Legyenek képesek önállóan és alkotó módon a könnyített és gyógytestnevelésre utalt gyermekek megfelelı foglalkoztatására, a differenciált mozgásformák alkalmazására. Szerezzenek jártasságot a rekreációs feladatok szervezésében és lebonyolításában. Az oklevélben szereplı szakirányú szakképzettség megnevezése: Óvodapedagógus, gyógytestnevelés szakirányon. Tanító, gyógytestnevelés szakirányon. A képzésben résztvevık köre: A szakirányú továbbképzésben fıiskolai végzettséggel és óvodapedagógusi, illetve tanítói szakképzettséggel rendelkezık vehetnek részt. A képzési idı: A képzési idı: 5 Óraszám: 584 óra (elmélet: 370 óra, gyakorlat: 214 óra), amely a konzultációkon, gyakorlaton, tréningen való részvételt foglalja magába. Összes kredit: 120 kr 5

6 A képzés fıbb tanulmányi területei: I. Gyógytestnevelés tantárgyai 454 óra 1. Gyógytestnevelés-történet 5 óra 2. Anatómia, az emberi test felépítése, mőködése, központi idegrendszeri mőködés anatómiája, a mozgás funkcionális anatómiája 3. Élettan és egészségtan, alapvetı élettani funkciók fejlıdése, szerkezete; elváltozásokat kísérı betegségek, ezek sajátos pszichoszomatikus jellegzetességei 4. Ortopédia és belgyógyászat fogalma, alapvetı vizsgálati kezelési módszerek; gyermekkorban leggyakrabban elıforduló elváltozások: a gerinc, nyak, vállöv, végtagok és ízületek (csípı, térd) legjellemzıbb betegségei; alapvetı belgyógyászati, a betegségek kórtanának, gyógyításának ismerete 5. Gyógytestnevelés módszertana, tartáshibák, deformitások javításának lehetıségei, módszerei 6. Gyakorlatvezetés és elemzés, diagnosztikai csoportoknak, illetve betegségeknek megfelelı - egyéni és csoportos foglalkozások gyakorlatanyagának tervezése és alkalmazása 50 óra 20 óra 75 óra 120 óra 100 óra 7. A könnyített és gyógytestnevelés szervezése és tervezése 20 óra 8. Mozgáskommunikációs tréning 50 óra 9. Komplex záróvizsgára felkészítı speciális kontaktóra 14 óra II. Pedagógus szakvizsgára felkészítı tantárgyak 130 óra 1. Közigazgatási vezetési ismeretek 30 óra 2. A nevelési oktatási intézmény mint szervezet mőködése és külsı kapcsolatai 30 óra I. 3. A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet mőködése II. 20 óra 4. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. 30 óra 5. A pedagógus a nevelési oktatási intézmény szervezetében 20 óra Az ismeretek ellenırzési rendszere: Az ismeretek ellenırzési rendszere a tantervben elıírt - részben egymásra épülı, részben egymástól független - aláírások és gyakorlati jegyek megszerzésébıl, vizsgák - beszámolók, kollokviumok, szigorlatok - letételébıl, szakmai gyakorlat(ok) elvégzésébıl, diplomamunka elkészítésébıl, valamint záróvizsgából tevıdik össze. 6

7 Kötelezı szigorlati tárgyak: Ortopédia Belgyógyászat Gyógytestnevelés módszertana Anatómia Közigazgatási ismeretek Szakdolgozat: A szakdolgozat a könnyített és gyógytestnevelési ismeretanyagából konzulens irányításával készített olyan szakmai munka, amely igazolja, hogy a hallgató a hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozásával képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerő összefoglalására, a témakörbe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munkavégzésére. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltételei: - A tantervben elıírt vizsgák letétele. - A tantervben elıírt írásbeli dolgozatok benyújtása. - A bíráló által elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga részei: - Komplex szóbeli vizsga: Gyógytestnevelés elméleti tananyagának szóban történı számonkérése, amely felöleli az anatómia, ortopédia, valamint könnyített és gyógytestnevelési szervezési, tervezési ismeretek, továbbá a gyógytestnevelés módszertana témaköröket. Pedagógus szakvizsga tantárgyai által meghatározott ismeretanyag. - A szakdolgozat megvédése. A záróvizsga eredménye: - A hallgató három érdemjegyet kap: A szakdolgozat és annak védésére kapott érdemjegy, A komplex szóbeli vizsga kettı szóbeli tételének kifejtésére kapott két jegy. A három jegy egészre kerekített átlaga a záróvizsga eredménye. Az oklevél minısítését a záróvizsga átlagának jegye, a szigorlatok átlagának jegye, a zárófoglalkozás/zárótanítás érdemjegyének átlaga adja. 7

8 A képzés személyi feltételei: Gyógytestnevelés története Anatómia Fejlıdéstan Élettan Egészségtan Ortopédia Belgyógyászat Gyermekgyógyászat Gyógytestnevelés módszertana Mozgásterápia elmélet és gyakorlat Funkcionális gimnasztika Gyógyúszás Masszázs alapismeretek Dietetika alapismeretek Természetgyógyászat Gyakorlatvezetés és elemzés I. mikró Gyakorlatvezetés és elemzés II. gyak.on Hospitálás Kommunikáció Könnyített és gyógytestnevelés szervezése és tervezése Mozgáskommunikációs tréning: Zene és táncmővészet alapelemeinek felhasználása Sportági adaptációk Testnevelési játékok Komplex záróvizsgára felkészítı speciális kontakt óra Közigazgatási vezetési ismeretek A nevelési oktatási intézmény mint szervezet mőködése és külsı kapcsolatai I. A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet mőködése II. Csányi Tamás fıiskolai tanársegéd Tihanyiné Dr. Hıs Ágnes Ph.D fıiskolai docens, Dr. Darvai Sarolta Ph.D fıiskolai docens Gergely Ildikó fıiskolai adjunktus Dr. Darvai Sarolta Ph.D fıiskolai docens Bihariné Krekó Ilona fıiskolai docens Dr. Dobos József sebész Dr. Téglási György belgyógyász Dr.Papp Erzsébet gyermekgyógyász Vörös Vera fıiskolai adjunktus, Gergely Ildikó fıiskolai adjunktus Dr. Ramocsa Gábor egyetemi tanársegéd, Gyógytestnevelı, Érdi Krausz Zsuzsa - gyógytestnevelı Tihanyiné Dr. Hıs Ágnes Ph.D fıiskolai docens dr. Jafcsák Péter fıiskolai adjunktus, ELTE Tanárképzı Fıiskolai Kar testnevelı tanár, úszó szakedzı, iskolai gyógytestnevelı, pszichológus Vári Péter fıiskolai tanársegéd Patay Dorottya gyógytornász, gyógymasször Dr. Téglási György belgyógyász Dr Leitem Ágnes orvos, természetgyógyász Vörös Vera fıiskolai adjunktus Pappné Gazdag Zsuzsa gyógytestnevelı Érdi Krausz Zsuzsa - gyógytestnevelı Pappné Gazdag Zsuzsa - gyógytestnevelı Körmöczi Katalin fıiskolai adjunktus Gergely Ildikó fıiskolai adjunktus, Vörös Vera fıiskolai adjunktus Mándy Ildikó táncpedagógus-középiskolai testnevelı tanár és gyógytestnevelı Csányi Tamás fıiskolai tanársegéd Vári Péter fıiskolai tanársegéd Gergely Ildikó fıiskolai adjunktus V.Fónagy Erzsébet fıiskolai docens, szakoktatási szakértı V.Fónagy Erzsébet fıiskolai docens szakoktatási szakértı Szymczak Judit Közoktatási és minıségügyi szakértı, középiskolai tanár Szymczak Judit, Közoktatási és minıségügyi szakértı, középiskolai tanár, Serfızı Mónika Ph.D fıiskolai adjunktus 8

9 A nevelési-oktatási intézmény Hatékonysága A pedagógus a nevelési oktatási intézmény szervezetében Szymczak Judit, Közoktatási és minıségügyi szakértı, középiskolai tanár, Szılısi Zsuzsa Expanzió Oktatás Kutató Intézet, Minıségügyi Tanácsadó és szakértı V.Fónagy Erzsébet fıiskolai Docens, szakoktatási szakértı, Dr Szilágyi Klára pszichológus, Szent István Egyetem Intézetvezetı Tanár Minıségbiztosítás módszerei: Orvosok és nagy gyakorlattal rendelkezı szakemberek bevonása a képzésbe. A legkorszerőbb szakkönyvek, a gyógytestnevelés mozgásanyagát feldolgozó oktatási segédletek alkalmazása / programfüzetek, gyakorlatgyőjtemények, video felvételek/. Szaklapok, WEB oldalak felhasználása. A hallgatók a második és utolsó végén elégedettségi kérdıívet töltenek ki. Ebben a képzés körülményeirıl, a tárgyi feltételekrıl, a szervezettségrıl, az oktatás színvonaláról adnak visszajelzést. A beérkezett adatok alapján van lehetıség az esetleges változtatásokra. A vizsgák eredményei, a gyakorlati feladatok elvégzése a tananyag elsajátításának mértékére utalnak, és arra, hogy az elsajátított tudás birtokában képesek e ellátni feladatukat 3-10 éves gyermekek körében. Tárgyi feltételek: Az elméleti órák és a gyakorlatok színhelyei: ELTE TÓFK tantermei, tornaterem A és B épületben, ELTE uszoda. Felszerelés: Hagyományos sporteszközök, a gyógytestnevelés speciális eszközei, csoportlétszámnak megfelelı darabszámban (különbözı mérető kézisúlyzók, thera szalag, -gumikötelek, -thera-labda, gömbös végő tornabot, különbözı labdák, bordásfal, tornapad, tornaszınyegek, zsámoly, gördülı deszka. Uszodai eszközök: vízi nudli, úszótábla, úszóöv, vízi súlyzó, úszóbója). Videó-, DVD lejátszó, TV, projektor, számítógép, flopy,- CD, - DVD lemezek, nyomtató, festékek, írásvetítı, tábla, íróeszközök. 9

10 Tantárgy Gyógytestnevelé s története 5 óra A képzés óra és vizsgaterve Félévek/ok/kreditek Tantárgyelem Gyógytestnevelés története 5 óra 5gy/1 Anatómia 50 óra Anatómia 40 óra 30k/5 10sz/5 Élettan és egészségtan 20 óra Ortopédia belgyógyászat 75 óra és Fejlıdéstan Élettan Egészségtan Ortopédia Belgyógyászat 10 óra 14 óra 6 óra 54 óra 15 óra 10ma/1 14k/5 6 ma/2 18k/5 26k/5 10sz/5 15sz/5 Gyógytestnevelé s elmélet és gyakorlat. 120 óra Gyermekgyógyászat Gyógytestnevelés módszertana 6óra 10 óra Mozgásterápia elmélet és gyakorlat 56 óra 10gy/2 20gy/3 6k/3 18k/4 18sz/5 Funkcionális gimnasztika 18 óra 18gy/3 Gyógyúszás 18 óra 9ma/1 9gy/2 Masszázs alapismeretek 6 óra 6ma/1 Dietetika alapismeretek 6 óra 6 ma/1 Természetgyógyászat 6 óra 6ma/2 10

11 Tantárgy Gyakorlatvezeté s és elemzés 100 óra Félévek/ok/kreditek Tantárgyelem Gyakorlatvezetés és elemzés I. mikró 44 óra 22gy/2 22gy/2 Gyakorlatvezetés és elemzés II. gyak.on 30 óra 10gy/2 10gy/2 10gy/3 Hospitálás 20 óra 10ma/1 10ma/1 Könnyített és gyógytestnevelés szervezése és tervezése 20 óra Mozgáskommun ikációs tréning 50 óra Kommunikáció 6 óra Könnyített és gyógytestnevelés szervezése és tervezése 20 óra Mozgáskommunikációs tréning 50 óra Zene és táncmővészet alapelemeinek felhasználása 18 óra Sportági adaptációk(18 óra) 6 ma/1 18ma/6 18ma/6 20ma/2 14ma/6 Komplex záróvizsgára felkészítı spec. kontakt óra 14 óra Pedagógus szakvizsgára felkészítı tantárgyak 130 óra Testnevelési játékok 14 óra Komplex záróvizsgára felkészítı speciális kontakt óra 14 óra Közigazgatási ismeretek vezetési 30 óra A nevelési oktatási intézmény mint szervezet mőködése és külsı kapcsolatai I. 30 óra 30k/2 30k/2 14aí/0 11

12 Tantárgy Pedagógus szakvizsgára felkészítı tantárgyak 130 óra Félévek/ok/kreditek Tantárgyelem A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet mőködése II. 20 óra A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. 30 óra 20ma/2 30sz/2 A pedagógus a nevelési 20ma/2 oktatási intézmény szervezetében 20 óra Záródolgozat /10 szám: kr 27kr 31kr 15kr 25kr Óraszám:

13 Tantárgyelemek Óraszám Lezárási Kre dit z Elıfeltétel Javasolt szemeszter Gyógytestnevelés története 5 gyj 1 K I. Anatómia 30 k 5 K I. 10 sz 5 K II. Fejlıdéstan 10 ma 1 K I. Élettan 14 k 5 K II. Egészségtan 6 ma 2 K I. Ortopédia 18 k 5 K I. 26 k 5 K II. 10 sz 5 K III. Belgyógyászat 15 sz 5 K III. Gyermekgyógyászat 6 k 3 K III. Gyógytestnevelés 10 gyj 2 K I. módszertana Mozgásterápia elmélet és 20 gyj 3 K II. gyakorlat 18 k 4 K III. 18 sz 5 K IV. Funkcionális gimnasztika 18 gyj 3 K I. Gyógyúszás 9 ma 1 K II. 9 gyj 2 K V. Masszázs alapismeretek 6 ma 1 K III. Dietetika alapismeretek 6 ma 1 K I. Természetgyógyászat 6 ma 2 K III. 22 gyj 2 K II. Gyakorlatvezetés és elemzés I. mikró 22 gyj 2 K III. Gyakorlatvezetés és elemzés II. gyak.on 10 gyj 2 K III. 10 gyj 2 K IV. 10 gyj 3 K V. Hospitálás 10 ma 1 K I. 10 ma 1 K III. Kommunikáció 6 ma 1 K I. Könnyített és 20 ma 2 K IV. gyógytestnevelés szervezése és tervezése 18 ma 6 K II. Mozgáskommunikációs 18 ma 6 K III. tréning 14 ma 6 K V. Komplex záróvizsgára 14 aí K V. felkészítı speciális kontakt óra Közigazgatási vezetési 30 k* 2 K IV. ismeretek A nev. okt. intézmény mint 30 k* 2 K IV. szervezet mőködése I. 13

14 Tantárgyelemek A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet mőködése II. Óra- Lezárási Kre z Elıfeltétel Javasolt szám dit szemeszter 20 ma 2 K IV. A nevelési-oktatási 30 sz * 2 K V. intézmény hatékonysága. A pedagógus a nevelési 20 ma 2 K V. oktatási intézmény szervezetében * V. ben összevont szigorlat Csoportbontásban tartott órák - 2 csoport Csoportbontásban tartott órák 4 csoport A képzés rendje: A képzés a (584) magába foglalja az elméleti és gyakorlati óráinak számát. Az elméleti órák száma: 370, a gyakorlati óráké: 214. Lezárási formák: aláírás Minısített aláírás Gyakorlati jegyek Kollokviumok száma Szigorlatok száma I II l III IV l V l Összesen

15 A tantárgy neve Gyógytestnevelés története A képzés tantárgyleírásai GYÓGYTESTNEVELÉS TÖRTÉNETE /5 óra/ 5 1 gyj K I. A tantárgy célja: A hallgatók ismerjék meg a preventív egészségmegırzı szemlélet kialakulásának történelmi hátterét. Különbözı nemzetek gyógytestneveléshez kapcsolódó szemléletének alakulását, és ezek egymásra hatását. A mozgás és a gyógyítás évszázados kapcsolatának történeti áttekintése. Különbözı korok eltérı gyógyító terápiáinak alkalmazásai. A gyógytestnevelés kialakulásának, fejlıdésének hazai és nemzetközi történetének feldolgozása. Az ortopédia fı irányzatainak kialakulása. A hallgató legyen tájékozott a gyógytestnevelésnek, mint a testkultúra egyik speciális területének történeti hátteréhez kapcsolódó ismeretekben. 1. Perjés Kornél: Ortopédia SE TSK jegyzet, A tantárgy célja: ANATÓMIA /50 óra/ A hallgatók felkészítése a mai kor követelményének megfelelı korszerő prevenciós és korrekciós szemlélet kialakítására az emberi test felépítésének és a különbözı életkori szakaszok fejlıdési sajátosságainak megismerésével. Az anatómiai ismeretek segítsék a hallgatókat a gyógytestnevelés tanítása során a felkészülésben és a gyakorlatok adekvát alkalmazásában. 15

16 Az emberi test általános jellemzése. Az emberi test felosztása. A mozgás passzív szervrendszere, általános csont és izülettan. Részletes csont és izülettan. Törzs csontjai és csontjainak összeköttetései, a végtagok csontjai, és csontjainak összeköttetései. A mozgás aktív szervrendszere, általános izomtan. Részletes izomtan /nyak, törzs, végtagok izmai/. Szervezetet szabályozó rendszerek. Idegrendszer felépítése. Központi idegrendszer. Környéki idegrendszer. Vegetatív idegrendszer. Belsı elválasztású mirigyek (endokrin mirigyek). A csont és izomnövekedés jellemzıi. Mozgásfejlıdés, életkori sajátosságok összefüggése. A gerinc görbületeinek kialakulása, a hozzá kapcsolódó mozgásfázisok. A helyes testtartás kialakulása. A testtartást befolyásoló tényezık alakulása. A hallgató legyen birtokában az alapvetı anatómiai ismereteknek, ismerje a szervezet anatómiai felépítését, fejlıdési, mőködési törvényszerőségeit, legyen képes felismerni a rendellenes mőködés tüneteit. Irodalom: 1. Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai I-II Plantin Bt. 2. Tihanyiné Hıs Á.: A mozgás anatómiai és élettani alapjai. BTF Jegyzet Farmosi István: Mozgásfejlıdés Bp.-Pécs, Dialóg Kampus Kiadó Csider Tibor- Kránitz Istvánné : Gyógyító testmozgás / Franklin Nyomda, Budapest 1972 / 5. Henrik Seyffarth: Gyermekedrıl van szó / Gondolat Kiadó, 1977 / Anatómia 1. Anatómia k K I. A hallgató ismerje meg az aktív és passzív mozgatórendszert. Az izmok elhelyezkedését és mőködését. A csontok, izületek és szalagok elhelyezkedését, funkcionális mőködését. Az emberi test általános jellemzése. Az emberi test felosztása. A mozgás passzív szervrendszere, általános csont és izülettan. Részletes csont és izülettan. Törzs csontjai és csontjainak összeköttetései, a végtagok csontjai, és csontjainak összeköttetései. A mozgás aktív szervrendszere, általános izomtan. Részletes izomtan /nyak, törzs, végtagok izmai/. 16

17 Követelmény: A hallgató legyen birtokában az emberi test felépítéséhez és mőködéséhez tartozó ismereteknek, hogy a gyógytestnevelés foglalkozások gyakorlatainak tervezését, vezetését jellemezze a tudatosság és a magas szakmai színvonal. 1. Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai I-II Plantin Bt. 2. Tihanyiné Hıs Á.: A mozgás anatómiai és élettani alapjai. BTF Jegyzet Anatómia 2. Anatómia k K I. A hallgató ismerje meg az idegrendszer mőködését, mely lehetıvé teszi az akaratlagos és koordinált mozgást. A hormonális rendszer ismeretével a szervezet fejlıdésének és mőködésének megértetése. Szervezetet szabályozó rendszerek. Az idegrendszer felépítése. Központi idegrendszer. Környéki idegrendszer. Vegetatív idegrendszer. Belsı elválasztású mirigyek (endokrin mirigyek). A hallgató legyen képes átlátni a szervezetet szabályozó mechanizmusokat és ezek mőködésének összefüggéseit. 1. Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai I-II Plantin Bt. 2. Tihanyiné Hıs Á.: A mozgás anatómiai és élettani alapjai. BTF Jegyzet

18 Fejlıdéstan Fejlıdéstan 10 1 ma K I. A hallgató rendelkezzen azokkal az ismeretekkel, melyek a test növekedésének, fejlıdésének folyamatos egyensúlybomlást okozó tényezıi. A csont és izomnövekedés jellemzıi. Mozgásfejlıdés, életkori sajátosságok összefüggése. A gerinc görbületeinek kialakulása, a hozzá kapcsolódó mozgásfázisok. A helyes testtartás kialakulása. A testtartást befolyásoló tényezık alakulása. A hallgató legyen birtokában a preventív gondolkodás képességének. Az ismeretek birtokában a hallgató legyen képes az anatómiailag helyes testtartást gátló tényezık felismerésére. 1. Farmosi István: Mozgásfejlıdés, Bp.-Pécs, Dialóg Kampus Kiadó Csider Tibor- Kránitz Istvánné : Gyógyító testmozgás / Franklin Nyomda, Budapest 1972 / 3. Henrik Seyffarth : Gyermekedrıl van szó / Gondolat Kiadó, 1977 / ÉLETTAN ÉS EGÉSZSÉGTAN /20 óra/ A tantárgy célja: A hallgatók sajátítsák el a mozgások és életmőködések hátterét biztosító szervrendszerek felépítését. Ismerjék az egészséges környezet biztosításának feltételeit. Érzékszervek rendszere, az egyes szervek mőködése, a mozgás közben játszott szerepe. Anyagcsere folyamatok. Tápanyag ellátás. Keringési és légzı rendszer. Egészségnevelés fogalma, feladatai, területei. Környezet egészségtan. Terápiás eljárások. Személyi higiénia. Elsısegélynyújtás. Baleseti források. 18

19 A hallgatók a tanultak alapján legyenek képesek felismerni a szervezet reakcióit és alkalmazkodási folyamatait fizikai terhelés hatására. 1. Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai I-II Plantin Bt. 2. Frenkl Róbert: Sportélettan, MTE Bpest, Élettan Élettan 14 5 k K II. A hallgatók sajátítsák el azokat az alapvetı élettani ismereteket, melyek elengedhetetlenek a gyermekek szervezetének komplex fejlesztéséhez. Érzékszervek rendszere, mőködése. Izomérzékelés. Látószerv, egyensúlyozó és hallószerv. Tapintó érzékszerv. Keringési szervek rendszere. Szív, a vér, vérerek, vérkörök. Légzırendszer, légutak, tüdı. Zsigerek élettana. Emésztı rendszer. Kiválasztás szervrendszere. A hallgató legyen képes felismerni a szervezet mőködésének sajátosságait, adott esetben rendellenes mőködését és a fizikai terhelésre történı reakciókat. 1. Frenkl Róbert: Sportélettan, MTE Bpest, Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai I-II Plantin Bt. Egészségtan Egészségtan 6 2 k K I. A hallgató ismerje azokat a lehetıségeket (biztonságos, egészséges környezet stb.), melyeket pedagógiai munkája során biztosítania kell a gyermekek számára. 19

20 Egészségnevelés fogalma, feladatai, területei. Környezet egészségtan. Terápiás eljárások. Személyi higiénia. Baleseti források. Elsısegélynyújtás. A hallgató szerezzen biztos tudást a tanulók balesetmentes, egészséges környezetben történı foglalkoztatásához. 1.Tihanyiné Hıs Á:. Rekreáció, szabadidısport, egészség Elsısegélynyújtás In: Testnevelés tantárgypedagógia. (szerk. Ozsváth K.) ELTE TÓFK Jegyzet, Meleg Csilla: Iskolai egészségnevelés: A feladat újrafogalmazása, Magyar Pedagógia, 102. évf. 1.sz ORTOPÉDIA ÉS BELGYÓGYÁSZAT /75 óra/ A tantárgy célja: A hallgató ismerje meg a gyermekek körében elıforduló mozgásszervi és belgyógyászati betegségeket. Ortopédia célja, tárgya. Kezelési elvek az ortopédiában. Biomechanikai elemzések. Egyensúlyi helyzetek és azoktól való eltérések. Csontok és izületek megbetegedései. Felsı végtag betegségei (nyak-váll, kar, kéz). Gerinc betegségei és deformitásai. Mellkas deformitások. Csípı izület betegségei. Elváltozások. Alsóvégtag betegségei (térd és lábszár, láb betegségei és deformitásai). Izomzat rendellenességei és betegségei. A megszerzett ismeretek birtokában a hallgató legyen képes felmérni az adott betegség jellemzıit, a gyógyítás lehetıségeit, az ellenjavallt gyakorlatokat. 1. Perjés Kornél: Ortopédia SE - TSKjegyzet 2. Gárdos Magda-Mónus András: Gyógytestnevelés Plantin-print 3. Iskolás korú gyermekek gyógytestnevelése I-II. Tankönyvkiadó

21 Ortopédia- 1. Ortopédia k K I. Ismerjék meg a hallgatók az ortopédia szakterületeit, eszközeit, vizsgálati eljárásait, a mozgáselemzés módszereit. Az emberi test optimális izületi helyzeteit, stabilitások biomechanikai szempontjait. Ortopédia célja, tárgya. Kezelési elvek az ortopédiában, mozgásvizsgálat. Forma és funkció összefüggése. Normális állás, ülés, járás biomechanikai elemzése. A gerinc biomechanikája, szerkezete és mőködése, mozgásai. A helyes és helytelen testtartás. Lábboltozat fiziológiás és attól eltérı állása. Járás zavarok. Legyen képes a hallgató felismerni a rendellenes mőködés tüneteit. A hallgató rendelkezzen a mozgások elemzéséhez szükséges kompetenciákkal. 1. Perjés Kornél: Ortopédia SE - TSKjegyzet Ortopédia 2. Ortopédia k K II. A hallgatók ismerjék meg az alapvetı ortopédiai betegségeket, elváltozásokat, amelyekkel munkájuk során találkozhatnak. Izületek és csontok heveny és idült gyulladása. Csontok és izületek megbetegedései Felsı végtag betegségei (nyak-váll, kar, kéz). Gerinc betegségei és deformitásai. Mellkas deformitások. Csípı izület betegségei. Elváltozások. Alsóvégtag betegségei (térd és lábszár, láb betegségei és deformitásai). 21

22 A hallgatók legyenek tisztában az ortopédiai betegségek jellegével, és azok tüneteivel. 1. Perjés Kornél: Ortopédia SE - TSKjegyzet Ortopédia 3. Ortopédia sz K III. Az elızı tananyagának folytatásaként a hallgató ismerjen meg további betegségeket, elváltozásokat, amelyek a növekedés, fejlıdés során jelentkezhetnek. Gyermekkori aseptikus necrosisok. Neuro-musculáris betegségek. Izomzat rendellenességei és betegségei. Rachitis. A hallgató legyen képes felismerni a tanult betegségek ok-okozati tényezıit. Inklúzió során megértéssel járhasson el. 1.Perjés Kornél: Ortopédia SE - TSKjegyzet Belgyógyászat Belgyógyászat 15 5 sz K III. A hallgatók felkészítése a szívbeteg tanulók fogadására. A szívbetegségek hátterének megismertetése. A szívmőködés. A szív betegségek patológiája. A szív elégtelenségek tünetei. A szív gyulladásos megbetegedései. Veleszületett szívbetegségek. Szív ritmus zavarai. Vérkeringés elégtelensége. Vegetatív disztonia. Magas vérnyomás. 22

23 Értsék a hallgatók a betegségek jellegét, hogy a regenerálódást szakszerően befolyásolhassák. Ismerjék fel a szervezet terhelésre történı reagálását. Inklúzió során szakszerően legyenek képesek eljárni. 1. Iskolás korú gyermekek gyógytestnevelése I-II. Tankönyvkiadó Gárdos Magda-Mónus András. Gyógytestnevelés Plantin-print Gyermekgyógyászat Gyermekgyógyászat 6 3 sz K III. A hallgatók ismerjék meg a legjellemzıbb gyermekbetegségeket, valamint a betegségek szervezetre gyakorolt hatását. Légzıszervi megbetegedések. Emésztı csatorna megbetegedései. Anyagcsere elváltozások. Epilepszia. Autoimmun betegségek. Fertızı betegségek. A lábadozó gyermek. A hallgatók legyenek képesek vigyázni a gyermekek egészségére. A lábadozás elısegítése mellett a szervezet mőködésének ismeretében kialakuljon a prevenciós szemlélet 1. Iskolás korú gyermekek gyógytestnevelése I-II. Tankönyvkiadó Gárdos Magda-Mónus András: Gyógytestnevelés Plantin-print 23

24 GYÓGYTESTNEVELÉS ELMÉLET ÉS GYAKORLAT /120 óra/ A tantárgy célja: A növekedés, fejlıdés sajátosságait figyelembe vevı ortopédiai problémák megelızését célzó szemlélet kialakítása. A könnyített és gyógytestnevelés mozgásanyagának összegyőjtése betegség fajtánként. Módszerek kiválasztása, különös tekintettel a prevencióra és az integrációra. Könnyített és gyógytestnevelés fogalma. A gyógytestnevelésben alkalmazott korszerő edzésmódszerek, mozgásanyagának jellemzıi. A gyakorlatok elemzése izomcsoportonként, és hatásonként különbözı gimnasztikai alaphelyzetekben. A helyes testtartás kialakítása. A tartáshibák mozgásterápiája. Izomegyensúly. Ortopédiai és belgyógyászati betegségek gyógytestnevelése. A szemészeti elváltozásos gyermekek bevonása a testmozgásba. A jóga, a gyógyúszás és vízi torna, a tánc, a masszázs, a testnevelési játékok mozgásszervi javító, korrigáló lehetıségeivel való ismerkedés elméletben és gyakorlatban. Holisztikus szemléletmód alapjai. Test és lélek gyógyítása egymással összefüggésben, természetes módon. Legyen képes a módszertani ismeretek birtokában mozgáselemzésre. Tudja önállóan alkalmazni a tanultakat, a prevenciós és a terápiás foglalkozások tervezéséhez. Legyen szakszerősége mellett vonzó, a gyermekek korosztályához illeszkedı a kiválasztott mozgásanyag. 1. Érdi Krausz Zsuzsa: Mindenki gyógytestnevelése Fıvárosi Ped.i Int. Okker 2. Gárdos M.-Mónus A.: Gyógytestnevelés Plantin-print 3. Iskolás korú gyermekek gyógytestnevelése I-II. Tankönyvkiadó Oettinger T. Oettinger B.: Funkcionális gimnasztika. Dialóg Campus Kiadó. Bp-Pécs, Somhegyi Annamária- Gardi Zsuzsa: Tartáskorrekció Magyar Gerincgyógyászati Társaság 6. Varga Norbert / Ramocsa Gábor : A hasizom-erısítés szerepe a lordotikus elváltozások megelızésében és korrekciójában Módszertani Lapok : Testnevelés IX. évf. dec. 4.sz. 7. Bt.Paramhans Swarni Maheshwarananda: Jóga gyerekekkel. Józsefvárosi SC Jógaközpont. Bp Karen Zebroff: Jóga mindenkinek Deli Levente: Stretching OTSH. Bp Kuti Ilona : Gyógyúszás Flaccus

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas 2014 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyır, 200. április 2 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t é s 3. oldal I. Alapelvek 5. oldal I/1. Az iskola célrendszere 5. oldal I/2. Az iskola képzési rendje 5. oldal I/3. Eljárási rend

Részletesebben

Simon István Ágoston

Simon István Ágoston A gyógytestnevelés tantárgy vizsgálata az új típusú tanár diák kapcsolatrendszerben Doktori értekezés Simon István Ágoston Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományok Doktori Iskola (Sport és Társadalomtudomány)

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Funkcionális anatómia és terhelésélettan Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10

TANTÁRGYLEÍRÁS. Funkcionális anatómia és terhelésélettan Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10 TANTÁRGYLEÍRÁS Funkcionális anatómia és terhelésélettan FT1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Gyógytornász szakirány

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Gyógytornász szakirány Tantárgyleírások Ápolás és betegellátás alapszak Gyógytornász szakirány 1 Tantárgynevek Oldalszám Kötelezı tantárgyak 1. Alkalmazott edzésmódszertan 1 2. Anatómia III 2 3. Belgyógyászat gyógytornászoknak

Részletesebben

KOMPLEX REHABILITÁCIÓS MENTOR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ALAPÍTÁSI ÉS INDÍTÁSI KÉRELEM PTE-IGYFK PTE-ETK

KOMPLEX REHABILITÁCIÓS MENTOR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ALAPÍTÁSI ÉS INDÍTÁSI KÉRELEM PTE-IGYFK PTE-ETK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS MENTOR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ALAPÍTÁSI ÉS INDÍTÁSI KÉRELEM PTE-IGYFK PTE-ETK Szekszárd-Pécs, 2007 I. SZAKALAPÍTÁSI KÉRELEM OKTATÁSI HIVATAL FRKP-6030 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY RÉSZÉRE

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ: Tervezõszerkesztõ: Szöveggondozás: Szerkesztõbizottság: Digitális szerkesztés: Digitális megjelenés:

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet

Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet Mentálhigiénés és szervezetfejlesztı szakirányú továbbképzési szak programja Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet (2010-2012) 1 Mentálhigiénés és szervezetfejlesztı szakirányú továbbképzési szak programja

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA 2011 XXXIX. évfolyam 2 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ:

Részletesebben

16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet

16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: 1. (1) E rendelet mellékletének

Részletesebben

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012.

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. Ahhoz hogy jobb teljesítményt lehessen elérni egy elérendı

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA készítette: Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezetı 1.2 A pedagógiai program célja,

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 TARTALOM 1. AZ ISKOLA ADATAI... 1 2. AZ ISKOLÁBAN ELLÁTOTT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPFELADATOK... 3 3. NEVELÉSI PROGRAM... 4 3.1 ALAPELVEK,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Pedagógiai programja Gyır 2008 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2. Beköszöntı.5.

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Motoros képességek fejlesztése és mérése I.

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Motoros képességek fejlesztése és mérése I. Tantárgy neve Motoros képességek fejlesztése és mérése I. TNM1001 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+1 G Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása...5.. Az intézmény

Részletesebben

Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.)

Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.) 1. sz. melléklet Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.) Az anya-, gyermekvédelemnek korábbi hagyományai, a századforduló Magyarországának társadalmi, gazdasági és ebbıl következıen

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-782/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-782/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-782/2013. számú ügyben Előadók: dr. Bene Beáta dr. Bogárdi Dóra dr. Kozicz Ágnes Az eljárás megindítása Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény

Részletesebben

Testnevelő-edző alapszak Tantárgyi programok

Testnevelő-edző alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Anatómia I. Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: X Síkok, irányok, tengelyek. Csonttan I. Általános csonttan. Részletes csonttan: A koponya

Részletesebben

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA Pedagógiai program Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka világnézeti és pedagógiai alapelvei: Iskolánk neve, a kis tigris azokra a keleti országokra

Részletesebben