Kazincbarcika Város Önkormányzata pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a. alábbiak szerint: Lakbér és Komfortfokozat. Ft/hó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kazincbarcika Város Önkormányzata pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a. alábbiak szerint: Lakbér és Komfortfokozat. Ft/hó"

Átírás

1 RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS garzonházi lakások bérbeadására Kazincbarcika Város Önkormányzata pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a Bercsényi úton épülõ fiatalok garzonházában lévõ 18 db önkormányzati bérlakást, az alábbiak szerint: Cím: Bercsényi út, hrsz:1786 fsz: 1., 2., 3., 4., 5., 6. I.em: 1., 2., 3., 4., 5., 6. Alapterület (m 2 ) Lakbér és külön szolg. díj összesen (Ft/hó) Komfortfokozat Szobaszám Elõtakarékosság mértéke Ft/hó 38 összkomfortos , ,- Bercsényi út, hrsz:1786 II. em: 1., 2., 5., összkomfortos , ,- Bercsényi út, hrsz:1786 II. em: 3., összkomfortos , ,- Pályázati feltételek: Az igénylõk olyan nagykorú, természetes személyek lehetnek, akik - Kazincbarcika város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezõ magyar állampolgárok, vagy - a magyar idegenrendészeti hatóság által kiadott tartózkodási engedéllyel, vagy magyarországi lakóhellyel rendelkezõ uniós állampolgárok. Az igénylõk csak házastársak, vagy élettársi kapcsolatban élõk, és mindketten 35 év alattiak lehetnek. Az igénylõk lakásra vonatkozó tulajdonjoggal vagy önkormányzati bérlakásra vonatkozóan határozatlan idejû bérlõtársi jogviszonnyal nem rendelkezhetnek. Lakás tulajdonjogának az igényjogosultság szempontjából csak az számít, ha az igénylõk bármelyike vagy ketten együtt lakás teljes (1/1) tulajdoni hányadával rendelkeznek. Az igénylõknek meg kell felelniük az alábbi feltételek valamelyikének: - mindketten állandó jellegû keresõ tevékenységet folytatnak (beleértve az anyasági ellátásban részesülõket is), - mindketten felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói, - egyikük állandó jellegû keresõ tevékenységet folytat, másikuk felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója. Abban az esetben ha az igénylõk egyike, vagy mindkettõjük keresõ tevékenységet folytat, legalább a táblázatban szereplõ összegû lakáscélú elõtakarékosságot kell vállalniuk. Az elõtakarékossági szerzõdést Magyarországon bejegyzett hitelintézettel vagy biztosító társasággal kell megkötniük, legalább a bentlakás idõtartamára. Az elõtakarékossági szerzõdés megléte a pályázat benyújtásának nem, a bérleti szerzõdés megkötésének viszont feltétele.

2 2 Abban az esetben, ha az igénylõk mindketten felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói lakáscélú elõtakarékosságot nem kötelesek vállalni. Az igénylõk családjában az egy fõre esõ havi nettó jövedelemnek el kell érni, vagy meg kell haladni a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, jelenleg ,-Ft-ot. Amennyiben az igénylõk egyike felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, és családjukban az egy fõre esõ jövedelem nem éri el a ,- Ft-ot, akkor is jogosultak garzonházi bérlakásra, ha a lakásfenntartás költségeinek megfizetésére és az elõtakarékosság fizetésére helyettük más személy kezességet vállal. Amennyiben az igénylõk mindketten felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói, és családjukban az egy fõre esõ jövedelem nem éri el a ,-Ft-ot, akkor is jogosultak garzonházi bérlakásra, ha a lakásfenntartás költségeinek megfizetésére helyettük más személy kezességet vállal. Az igénylõknek pályázati kérelmet kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal által biztosított formanyomtatványon legkésõbb április óráig a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályára. A pályázati kérelem benyújtásával egyidejûleg be kell mutatni: Az igénylõk személyazonosító igazolványát, lakcímigazolványát, házassági anyakönyvi kivonatát, vagy élettársi kapcsolat esetén a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Osztálya által kiállított hatósági bizonyítványt, a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatát, a lakásbérleti szerzõdést, egyéb olyan iratot, amely a jogosultság elbírálásának alapjául szolgálhat (pld: felsõfokú nappali tagozatos hallgatók esetén a szülõ, vagy egyéb más hozzátartozó, személy azonosító igazolványait, lakcímigazolványát). A pályázati kérelemhez be kell nyújtani: A felsõfokú oktatási intézmény igazolását a hallgatói jogviszonyra vonatkozóan, vagy a munkáltató nyilatkozatát az alkalmazásra vonatkozóan, a foglalkoztatás idõtartamát és hogy a kérelmezõ (vagy házastárs, élettárs) jelenleg is munkaviszonyban (egyéb alkalmazási jogviszonyban) áll, jövedelemigazolást az elõzõ 6 hónapra vonatkozóan, ügyvéd által ellenjegyzett vagy készített megállapodást a szülõ vagy más személy kezességvállalásáról, amennyiben a kérelmezõk egyike, vagy mindketten felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói, és nem rendelkeznek az elõírt mértékû jövedelemmel.

3 A bérbeadás feltételei: A bérleti jogviszony határozott idejû: 3 kezdete várhatóan: június 01. idõtartama: maximum 5 év, ezt követõen a bérlõtársaknak a garzonházat el kell hagyni. Amennyiben az állandó jellegû keresõ tevékenységet folytató bérlõ keresõtevékenysége 90 napnál hosszabb idõre megszûnik, vagy az elõtakarékosságra vállat kötelezettségének nem tesz eleget, illetõleg a felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló bérlõ hallgatói jogviszonya megszûnik, úgy a bérleti jogviszonyt a bérbeadó köteles 6 hónapos felmondási idõvel megszüntetni. A bérlõnek a bérlet idõtartama alatt lakbért és külön szolgáltatási díjat kell fizetni, melyek összegét a fenti táblázat tartalmazza. A bérleti és külön szolgáltatási díj mértékét a tulajdonos évente felülvizsgálhatja és módosíthatja. A bérlõnek a lakással kapcsolatban igénybevett közüzemi szolgáltatásokra (vízés csatornahasználat, villamosenergia, gáz) szerzõdést kell kötni és a közüzemi díjakat fizetni kell. A bérleti szerzõdést a TIMPANON Ingatlankezelési Kft.-vel kell megkötni. A bérbeadás egyéb feltételeit a vonatkozó jogszabályok, elsõsorban az évi LXXVIII. törvény és a 25/2004. (IX.03.) sz. önkormányzati rendelet szabályozza. Egyéb tudnivalók: A lakások jelenleg építés alatt állnak, a félkész lakások megtekintésére az alábbi idõpontokban van lehetõség: március 10. csütörtök óra, március 11. péntek 9 00 óra. A bérlõk személyét Kazincbarcika Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Bizottsága választja ki. Az elbírálás idõpontja április vége, melynek eredményérõl minden pályázó írásos értesítést kap. Az Önkormányzat fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

4 4 P Á L Y Á Z A T I K É R E L E M Bercsényi úti garzonházi bérlakás bérbeadására Alulírottak pályázatot nyújtunk be Kazincbarcika Város Önkormányzata által meghirdetett, Kazincbarcika, Bercsényi úti garzonházban lévõ bérlakás bérleti jogának elnyerésére. 1. A kérelmezõk személyi adatai: A kérelmezõ neve: (családi állapota) A házastárs (élettárs) neve: (leánykori név is) családi állapota Születési hely, idõ: Anyja neve: Lakóhelyének címe: Tartózkodási helyének címe: (ha nem azonos a lakóhely címével) 2. A kérelmezõk lakáskörülményei, vagyoni helyzete: 2.1. A kérelmezõ és házastársa (élettársa) által jelenleg lakott lakás címe: szobaszáma,alapterülete m2, komfortfokozata, a lakásban lakók száma fõ, a kérelmezõk által kizárólagosan használt szobák száma: 2.2. A lakást milyen minõségben használják: bérlõ, albérlõ, családtag, egyéb

5 5 (A megfelelõ szó aláhúzásával (beírásával) kérjük a tényleges lakáshasználati jogcímet megjelölni!) 2.3 A kérelmezõknek van-e lakástulajdona, vagy résztulajdona: IGEN NEM (A megfelelõ választ kérjük aláhúzni.) Ha IGEN, milyen arányban és ebben az esetben kérjük beírni a lakás címét is A kérelmezõknek van-e önkormányzati lakásra bérleti vagy bérlõtársi jogviszonya. IGEN NEM (A megfelelõ választ kérjük aláhúzni.) Ha IGEN, az önkormányzati lakás címe, szobaszáma, komfortfokozata, illetve a bérleti szerzõdés lejártának idõpontja: (Megjegyzés: Ha a kérelmezõ önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozó határozott idejû bérleti szerzõdéssel rendelkezik, a garzonházi bérlakás bérleti jogának elnyerése esetén a korábbi határozott idejû bérleti szerzõdést közös megegyezéssel meg kell szüntetni.) 3. A kérelmezõk jövedelmi helyzete: 3.1. A kérelmezõ havi nettó jövedelme: A házastárs (élettárs) havi nettó jövedelme: A kérelmezõ munkahelyének neve, címe: A felsõfokú oktatási intézmény neve és címe (ahol a kérelmezõ nappali tagozatos hallgató): A házastárs (élettárs) munkahelyének neve, címe: A felsõfokú oktatási intézmény neve és címe (ahol a házastárs, élettárs nappali tagozatos hallgató): 3.2. Az egy fõre esõ havi nettó jövedelem: (Megjegyzés: Havi nettó jövedelemként a kérelem benyújtását megelõzõ hat hónap nettó összjövedelmének egyhatod részét kell figyelembe venni.)

6 6 A havi nettó jövedelmet hitelt érdemlõ módon kell igazolni. (A munkáltató, segély kifizetõhely, Egészségbiztosítási Pénztár, APEH által kiadott igazolás stb.) Ha a kérelmezõk egyike nappali tagozatos hallgató, akkor a 3.3 Jövedelemmel rendelkezõ családtag, vagy más személy adatai. (Aki kezességet vállal a lakásfenntartás költségeinek megfizetésére és az elõtakarékossági szerzõdésben vállalt összeg megfizetésére): Kérelmezõ h e l y e t t Házastárs (élettárs) Név (leánykori név): Születési idõ: _ Kapcsolata az igénylõhöz: Jövedelem: Ha mindketten felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói, akkor 3.4. Jövedelemmel rendelkezõ családtag, vagy más személy adatai: (Aki kezességet vállal a lakásfenntartás költségeinek megfizetésére): Kérelmezõ h e l y e t t Házastárs (élettárs) Név (leánykori név): Születési idõ: _ Kapcsolata az igénylõhöz: Jövedelem: 4. A kérelmezõ családjának összetétele a saját háztartásban eltartott gyermek(ek): Neve: szül.idõ: (A 6 hónapon túli terhességrõl szóló orvosi igazolást a kérelemhez mellékelni kell.) 5. A kérelem elbírálása szempontjából a pályázók által elõadni kívánt indokok: 6. A pályázati kérelem benyújtásával egyidejûleg be kell mutatni: - az igénylõk személyazonosító igazolványát,

7 7 - lakcímigazolványát, - házassági anyakönyvi kivonatát, vagy élettársi kapcsolat esetén a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Osztálya által kiállított hatósági bizonyítványt, - a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatát, - a lakásbérleti szerzõdést, - egyéb olyan iratot, amely a jogosultság elbírálásának alapjául szolgálhat (pld: felsõfokú nappali tagozatos hallgatók esetén a szülõ, vagy egyéb más hozzátartozó, személy azonosító igazolványait, lakcímigazolványát) 7.A pályázati kérelemhez be kell nyújtani: - a felsõfokú oktatási intézmény igazolását a hallgatói jogviszonyra vonatkozóan, - vagy a munkáltató nyilatkozatát az alkalmazásra vonatkozóan, a foglalkoztatás idõtartamát és hogy a kérelmezõ (vagy házastárs, élettárs) jelenleg is munkaviszonyban (egyéb alkalmazási jogviszonyban) áll, - jövedelemigazolást az elõzõ 6 hónapra vonatkozóan - ügyvéd által ellenjegyzett vagy készített megállapodást a szülõ vagy más személy kezességvállalásáról, amennyiben a kérelmezõk egyike, vagy mindkettõ felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, és nem rendelkezik annyi jövedelemmel, amelybõl a lakásfenntartás költségeit és az elõtakarékossági szerzõdésben vállaltakat fedezni tudja Alulírottak nyilatkozunk, hogy a részletes pályázati kiírást átvettük, annak tartalmát megismertük és az abban foglaltakat tudomásul vettük. A pályázati kiírásban és a jelen pályázati kérelemben foglalt feltételeket elfogadjuk és vállaljuk. Alulírottak büntetõjogi és teljes felelõsségünk tudatában kijelentjük, hogy a pályázati kérelemben általunk feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a pályázati kérelemben olyan valótlan adatot, tényt közlünk, amely számunkra a kérelem elbírálása szempontjából jogosulatlan elõnyt eredményezne, valamint lényeges tény, adat vonatkozásában az önkormányzatot (bizottságot) megtévesztjük, továbbá az önkormányzat (bizottság) félrevezetésével jutnánk lakáshoz, és ez a kérelmet elbíráló bizottságnak a tudomására jut, úgy a kérelmem elutasításra kerül. Ha a számunkra jogosulatlan elõnyt eredményezõ adatok a lakásbérleti szerzõdés megkötése után jutnak az önkormányzat tudomására, vállaljuk ennek minden hátrányos következményét. Kazincbarcika, hó...nap kérelmezõ aláírása házastárs (élettárs) aláírása

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. költségalapú lakás bérbeadására. pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. költségalapú lakás bérbeadására. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS költségalapú lakás bérbeadására A Szerencsi Városüzemeltető Non - Profit Kft (3900 Szerencs, Eperjes út 9.), mint bérbeadó a Szerencs Város Önkormányzata (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.)

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10./2014 (IX.15.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10./2014 (IX.15.) önkormányzati rendelete Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2014 (IX.15.) önkormányzati rendelete a Zalacsány községben épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről Zalacsány község Önkormányzat

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 A PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL MEGVALÓSÍTOTT, KÖLTSÉGALAPON MEGHATÁROZOTT LAKBÉRŰ ÉS GARZON

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről

TÁJÉKOZTATÁS. fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről TÁJÉKOZTATÁS fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. április 23-án megtartott ülésén tárgyalta a fecske és nyugdíjas

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2004.(XII.17.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. (egységes szerkezetben) A lakások és

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról A Képviselő Testület a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLY

KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLY KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLY Osztályvezető I. emelet 26. iroda Ügyfélfogadási idő: kedd 7.30 12.00 szerda 7.30 12.00 13.00 17.00 péntek 7.30 12.00 Ügyintéző: Polgár Jenő köztisztviselő osztályvezető Telefon:

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről Egységes szerkezetben! Dunaharaszti Város Önkormányzatának képviselő-testülete a

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1.

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1. 85. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2012. (XII. 18.) ÖR, 45/2011. (X. 14.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 59/2010. (XII. 15.) ÖR, 43/2010. (X. 26.) ÖR, 51/2008. (XII.

Részletesebben

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének. a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 12/2006. (V.11.) rendelete

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének. a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 12/2006. (V.11.) rendelete Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 12/2006. (V.11.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete

Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokról és nem lakáscélú helyiségekről Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Módosítások: /2011. II. 28-

Módosítások: /2011. II. 28- A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Kiskunhalas Város

Részletesebben

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Kóspallag Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, és elidegenítésük feltételeinek szabályairól

Részletesebben

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2006. (III. 24.) rendelete

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2006. (III. 24.) rendelete Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2006. (III. 24.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére vonatkozó szabályokról Tápiószele

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 41/2014.(XII.19.)

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 67/2007. (XII. 5.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 67/2007. (XII. 5.) rendelete Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2007. (XII. 5.) rendelete Az önkormányzati tulajdonú nyugdíjasházban lévő lakások bérbeadásáról és lakbérének megállapításáról szóló 19/1998. (IX.16.)

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának jogcímei

Az önkormányzati lakások bérbeadásának jogcímei Örvényes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2002. (IV. 25.) KT. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007.(II.22.), 23/2007.(VI.6.), 26/2007.(VI.29.), 6/2008.(I.30.), 14/2008.(II.27.), 24/2008.(V. 7.), 56/2008.(XII.19.), 32/2009.(IX.10.), 30/2010.(XI.9.),

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított 25/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.

I. fejezet A rendelet hatálya 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a 128/2012. (VI.26) Kormányrendeletben foglaltaknak eleget téve pályázatot hirdet állami tulajdonú, vagyonkezelésében lévő, lakhatásra alkalmas, üresen

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Tájékoztató a Szobabérlők Házában található lakóegységek bérletéről

Tájékoztató a Szobabérlők Házában található lakóegységek bérletéről Tájékoztató a Szobabérlők Házában található lakóegységek bérletéről A Szobabérlők Házában lévő nem közszolgálati lakóegységeket az Önkormányzat a rendeletében meghatározott módon és feltételekkel bérbeadás

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről a módosításáról szóló 25/2011. (XII. 13.)

Részletesebben