PÁLYÁZATI KIÍRÁS. költségalapú lakás bérbeadására. pályázatot hirdet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI KIÍRÁS. költségalapú lakás bérbeadására. pályázatot hirdet"

Átírás

1 PÁLYÁZATI KIÍRÁS költségalapú lakás bérbeadására A Szerencsi Városüzemeltető Non - Profit Kft (3900 Szerencs, Eperjes út 9.), mint bérbeadó a Szerencs Város Önkormányzata (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) tulajdonában lévő lakás bérbeadására I. A lakások adatai : pályázatot hirdet Cím Alapterület (m 2 ) Szobaszám Szerencs, Ondi út 10/B I. em Egyéb helyiségek konyha, fürdőszoba Lakbér Bruttó (Ft/hó) Ft A lakás központi gázfűtéssel rendelkezik, 3 szintes épületben helyezkedik el, összkomfortos. A földszinten a lakásokhoz 1 db 1,5 m 2 -s tároló tartozik. II. A pályáztatással kapcsolatos tudnivalók: A pályázatot benyújtani pályázati adatlapon a kezelő, a Szerencsi Városüzemeltető Non - Profit Kft (3900 Szerencs Kossuth tér 1.) illetve, Fürdő és Wellness házban (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) irodájában, valamint a Szerencsi Polgármesteri Hivatal (3900 Szerencs Rákóczi út 89.) ügyfélszolgálatánál lehet. A pályázat benyújtási határideje: május 29. (péntek) 12 oo óra. A pályázati kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni: az igénylő (k) személyazonosító igazolványát, lakcímigazolványát, házassági anyakönyvi kivonatát, vagy élettársi kapcsolat bejegyzéséről szóló okiratot, amennyiben ezzel rendelkezik, a gyermek (ek) születési anyakönyvi kivonatát, egyéb olyan iratot, amely a jogosultság elbírálásának alapjául szolgálhat. A pályázati adatlap átvehető az alábbi helyeken: Szerencsi Városüzemeltető Non - Profit Kft (3900 Szerencs Kossuth tér 1.), Fürdő és Wellness ház (Szerencs, Rákóczi út 94.), Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.), valamint letölthető a honlapról. 1 / 3

2 Pályázati feltételek: A pályázó az a pályázati feltételeknek megfelelő, lakással nem rendelkező magyar állampolgár, vagy a magyar idegenrendészeti hatóság által kiadott tartózkodási engedéllyel, magyarországi lakóhellyel rendelkező uniós állampolgár, illetve család lehet, amely igazolt jövedelme figyelembevételével képes a havi lakbér és közüzemi díjak megfizetésére. Pályázni lakások esetében Ft bánatpénz megfizetése mellett lehet. A bánatpénz befizethető a pályázati adatlap mellékletét képező csekken, a Szerencsi Városüzemeltető Non - Profit Kft. pénztárában, vagy a Szerencsi Városüzemeltető Non - Profit Kft számú OTP Nyrt-nél vezetett számlájára. Pályázónak nyilatkoznia kell, hogy előzetesen legalább 6 havi időtartamra vállalja a lakbér előzetes egyösszegű megfizetését. A pályázatok elbírálását a versenyeztetés útján, írásban tett ajánlat alapján, 3 tagú bírálóbizottság végzi. A bírálóbizottság a döntés meghozatalát követő 3 munkanapon belül a pályázókat írásban értesíti. Érvénytelen az az ajánlat, amely a kiinduló árat nem éri el, határidőn túl érkezett, nem tartalmazza a csatolandó igazolásokat, nyilatkozatokat, úgymint a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapra vonatkozó jövedelemigazolásokat, a bánatpénz megfizetését igazoló csekkszelvényt, befizetési pénztárbizonylatot, vagy átutalási megbízásról szóló igazolást, valamint a pályázó nyilatkozatát, hogy előzetesen milyen időtartamra vállalja a lakbér előzetes egyösszegű megfizetését, (minimum: 6 hó) vállalhatatlanul magas összegű lakbérre tesz ajánlatot (vállalhatatlanul magas összegű lakbérnek minősül az az ajánlat, amely a pályázó jövedelmének 30 % -át meghaladja). A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű havi lakbérre tesz érvényes ajánlatot. Ajánlategyezőség esetén a bírálóbizottság - a pályázók jelenlétében - sorsolással dönt. III. A bérbeadás feltételei: A bérleti jogviszony határozott idejű: kezdete: június 16. időtartama: legalább 6 hónap és legfeljebb 1 év A bérlő a meghatározott időre szóló lakásbérleti jogviszonyt legalább 3 hónappal megelőzően mondhatja fel. A meghatározott idő lejárta után a volt bérlőt azonos összegű ajánlat esetén elő bérleti jog illeti meg. A bérlőnek a bérlet időtartama alatt lakbért kell fizetni, melyek összegét a pályázati kiírás tartalmazza. A bérbeadó a lakbért a lakbéremeléshez arányosítva évente jogosult megemelni. A bérlőnek a lakással kapcsolatban igénybe vett közüzemi szolgáltatásokra (víz- és csatornahasználat, villamos energia, stb.) szerződést kell kötnie és a közüzemi díjakat fizetnie kell. 2 / 3

3 A bérlő, bérleti szerződést köteles kötni a Szerencsi Városüzemeltető Non - Profit Kft.-vel az eredményhirdetést követő 8 napon belül. A bérbeadás egyéb feltételeit a vonatkozó jogszabályok, elsősorban az évi LXXVIII. törvény és a 8/2009.(II.12.) önkormányzati rendelet szabályozza. IV. Egyéb tudnivalók: A lakás megtekintésére a kezelő képviselőjével történt előzetes egyeztetést követően van lehetőség. A képviselő elérhetősége: Pályázni Ft bánatpénz megfizetése mellett lehet. A bérbeadó a bánatpénz összegét az esedékes bérleti díjba beszámítja. A pályázók közül az részesül előnyben, aki vállalja lakbér előzetes egyösszegű megfizetését, mely beszámításra kerül a bérleti jogviszony megszűnését közvetlenül megelőző időszakban. A bérbeadó a pályázatot elnyert személlyel köti meg a lakásbérleti szerződést. Amennyiben a pályázat nyertese visszalép, úgy az általa letétbe helyezett bánatpénzt elveszti, a bérbeadó jogosult a soron következő ajánlattevőknek a szerződés megkötésére ajánlatot tenni. Visszalépésre az eredményhirdetés napjától számított 8 napon belül van lehetőség. Visszalépés esetén - amennyiben a soron következő ajánlat összege több mint 20 %- kal kevesebb, úgy - a bérbeadó jogosult a pályázatot eredménytelennek tekinteni és új pályázatot kiírni. A nem nyertes pályázóknak a bánatpénzt az eredményhirdetést követően a bérbeadó visszafizeti. Szerencs, május / 3

4 P Á L Y Á Z A T I K É R E L E M Szerencs, Ondi úti Önkormányzati költségalapú bérlakás bérbeadására Alulírottak, pályázatot nyújtunk be Szerencs Város Önkormányzata tulajdonában lévő, a Szerencsi Városüzemeltető Non - Profit Kft, mint bérbeadó által meghirdetett Szerencs, Ondi út 10/B I. e. 4. a. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére 1. A kérelmezők személyi adatai: Megnevezés Kérelmező Házastárs/Élettárs N é v: (születéskori név is) Születési hely, idő: Anyja neve: Családi állapota: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Elérhetősége (telefonszám, ): 2. A kérelmezők lakáskörülményei, vagyoni helyzete: 2.1. A kérelmező és házastársa (élettársa) által jelenleg lakott lakás címe: szobaszáma:, alapterülete: m 2, komfortfokozata, a lakásban lakók száma fő, 2.2. A lakást milyen minőségben használják: 1 / 3

5 bérlő, albérlő, családtag, egyéb: 2.3 A kérelmezőknek van-e lakástulajdona, vagy résztulajdona: IGEN NEM Ha igen, milyen arányban és ebben az esetben kérjük beírni a lakás címét is. 3, A kérelmezők jövedelmi helyzete: 3.1. A kérelmező munkahelyének neve, címe: A kérelmező havi nettó jövedelme: A kérelmező házastársa/élettársa munkahelyének neve, címe: A házastárs (élettárs) havi nettó jövedelme: Amennyiben a kérelmező, házastárs/élettárs felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, az intézmény neve és címe: 3.2. Az egy főre eső havi nettó jövedelem: (Megjegyzés: Havi nettó jövedelemként a kérelem benyújtását megelőző 6 hónap nettó összjövedelmének 1/6-od részét kell figyelembe venni.) Ha a kérelmezők egyike, vagy mindketten felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói, akkor az alábbi táblázat kitöltése kötelező. 3.3 Jövedelemmel rendelkező családtag, vagy más személy adatai: (Aki kezességet vállal a lakásfenntartás költségeinek megfizetésére): Megjegyzés Név (születéskori név) Születési hely, idő Rokonsági fok Havi nettó jövedelem Kérelmező Házastárs (élettárs) h e l y e t t 4. A kérelmező családjának összetétele: 2 / 3

6 Saját háztartásban eltartott gyermek(ek): Neve: szül. ideje: Neve: szül. ideje: Neve: szül. ideje: 5. A kérelem elbírálása szempontjából a pályázók által előadni kívánt indokok: Alulírottak nyilatkozunk, hogy a részletes pályázati kiírást átvettük, annak tartalmát megismertük és az abban foglaltakat tudomásul vettük. A pályázati kiírásban és a jelen pályázati kérelemben foglalt feltételeket elfogadjuk és vállaljuk. Alulírottak büntetőjogi és teljes felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a pályázati kérelemben általunk feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a pályázati kérelemben valótlan adatot, tényt közlünk, a pályázat elutasításra kerül. Ha a számunkra jogosulatlan előnyt eredményező adatok a lakásbérleti szerződés megkötése után jutnak a bérbeadó tudomására, vállaljuk ennek minden hátrányos következményét. S z e r e n c s, év. hó...nap kérelmezõ aláírása házastárs (élettárs) aláírása 3 / 3

7 NYILATKOZAT Versenyeztetés esetére Alulírott,. (szül. hely;idő:... an: ).. szám alatti lakos nyilatkozom, hogy a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft, mint kezező által meghirdetett pályázatra, mely a 3900 Szerencs Ondi út 10/B I. em. 4. a. szám alatti lakás bérbeadására vonatkozik, versenyeztetés esetén az alábbi ajánlatott teszem: A pályázatban megjelölt bruttó Ft/hó lakbér ellenében. azaz, bruttó.. Ft/hó lakbér megfizetését vállalom. Szerencs, aláírás

8 NYILATKOZAT Alulírott,...lakcím:. (szül.hely, idő:...an:...) és...lakcím: (szül.hely, idő:...an:.....) nyilatkozom(unk), hogy amennyiben a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. üzemeltetésében lévő 3900 Szerencs Ondi út 10/B. I. em. 4. a. szám alatti lakás bérleti jogát a pályázat elbírálásának eredményeként elnyerem(jük), akkor a döntés időpontjától számított 5 napon belül..havi bérleti díj összegének megfelelő összegű kauciót a Szerencsi Városüzemeltető Non Profit Kft házipénztárába, ill. a OTP Bank Nyrt-nél vezetett számú számlájára befizetek(tünk). Szerencs, befizető befizető tanú tanú

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 67/2007. (XII. 5.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 67/2007. (XII. 5.) rendelete Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2007. (XII. 5.) rendelete Az önkormányzati tulajdonú nyugdíjasházban lévő lakások bérbeadásáról és lakbérének megállapításáról szóló 19/1998. (IX.16.)

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 A PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL MEGVALÓSÍTOTT, KÖLTSÉGALAPON MEGHATÁROZOTT LAKBÉRŰ ÉS GARZON

Részletesebben

11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a 128/2012. (VI.26) Kormányrendeletben foglaltaknak eleget téve pályázatot hirdet állami tulajdonú, vagyonkezelésében lévő, lakhatásra alkalmas, üresen

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről

TÁJÉKOZTATÁS. fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről TÁJÉKOZTATÁS fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. április 23-án megtartott ülésén tárgyalta a fecske és nyugdíjas

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (IX.28.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól 1 Martonvásár Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ADATLAP A SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ. a pályázó neve:...

ADATLAP A SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ. a pályázó neve:... ADATLAP A SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ A megpályázott lakások sorszámai, rangsor szerint 1 :... 1. Lakásbérleti szerződés megkötésére a pályázó neve:... a bérlőtárs 2 neve:... 2. Pályázó adatai

Részletesebben

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Kóspallag Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, és elidegenítésük feltételeinek szabályairól

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. A pályázaton részt vehet aki: A.) a 35. évüket be nem töltött egyedülállók esetén:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. A pályázaton részt vehet aki: A.) a 35. évüket be nem töltött egyedülállók esetén: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat, mint kiíró megbízásából a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.) mint bonyolító - a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Pacsa

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.) KR.,

Részletesebben

KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Kérelmező neve:. Születési neve:. Születési hely:..születési idő:... Anyja születési neve:..

KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Kérelmező neve:. Születési neve:. Születési hely:..születési idő:... Anyja születési neve:.. Ilki Közös Önkormányzati Hivatal 4566 Ilk, Petőfi u. 2. KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Figyelem! Az igénylőlap kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni a mellékelt tájékoztatót.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.29.) rendelete

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Hatályos 2013. december 15. napjától a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet melléklete KÉRELEM

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 3/2007. (III.5.), az 1/2008. (II.15.), 6/2009. (III.6.), a 23/2009. (IX.18.), a 4/2011. (III.8.) és a 10/2012. (V.1.) ör. sz. rendeletekkel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról Jászivány Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE Zsámbék Város Képviselő-testületének 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről A

Részletesebben

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Telefonszám (nem kötelező megadni):... E-mail cím (nem kötelező megadni):

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Telefonszám (nem kötelező megadni):... E-mail cím (nem kötelező megadni): DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Hatályos 2012. január 1. napjától

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 25/2002. (X. 22.) 3, A

Részletesebben

B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági Osztály Sárbogárd Város közigazgatási területe

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

1. számú melléklet a 3 /2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

1. számú melléklet a 3 /2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. számú melléklet a 3 /2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben