KÉRELEM. 1. A kérelmező adatai: További kérelmező adatai:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉRELEM. 1. A kérelmező adatai: További kérelmező adatai:"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 1102 Budapest, Szent László tér 29. Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Az Ügyfélszolgálaton (1102 Budapest, Szent László tér 2-4.) megvásárolt formanyomtatvány ára oldalanként 50 Ft, a internetes honlapról történő letöltése ingyenes, a kérelem benyújtása az Ügyfélszolgálaton történik. KÉRELEM önkormányzati lakás igényléséhez 1. A kérelmező adatai: További kérelmező adatai: Családi és utóneve: Születési neve: Születési helye, ideje: Családi állapota: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási helye: Tényleges tartózkodási helye: Foglalkozása: Munkahelye neve: Telefonszám/mobil: Havi nettó jövedelme: Együttköltözők száma:... fő Együttköltözők összes havi nettó jövedelme:... Ft Egy főre jutó havi nettó jövedelem:... Ft 2. A kérelmezőkön kívül a lakásba együttköltöző személyek adatai: Név Születési idő Kapcsolata a kérelmezővel

2 2 3. A kérelmező által ténylegesen lakott lakásra vonatkozó adatok: Bérlő / tulajdonos / jogcím nélküli lakáshasználó* neve:...születési neve: A kérelmező rokonsági kapcsolata a bérlővel / tulajdonossal:.... A lakás pontos címe:... A lakás alapterülete:.m 2 szobák száma:... komfortfokozata: szükséglakás / komfort nélküli / félkomfortos / komfortos / összkomfortos* a lakás használatának jogcíme: családtag / szívességi lakáshasználó / albérlő / jogcím nélküli,* egyéb:... A lakásban lakó személyek száma:... fő 4. A kérelmező, valamint a vele együttköltöző személyeknek bármely ingatlanra fennálló önkormányzati bérleti jogviszonya, ¼ tulajdon-, illetve haszonélvezeti joga* Van / Nincs Amennyiben igen, az ingatlan adatai: a) Az ingatlan / lakás pontos címe: b) Az ingatlan / lakás alapterülete:.m 2 szobák száma:... komfortfokozata: szükséglakás / komfort nélküli / félkomfortos / komfortos / összkomfortos* 5. A kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül:* a) rendelkezett önkormányzati lakással igen nem b) önkormányzati lakásra szóló lakásbérleti szerződése lejárt igen nem év..hó..napján c) önkormányzati lakását lakbérhátralék miatt vesztette el igen nem ca) a lakásbérleti szerződése...ft lakbérhátralék, illetve.. Ft közműtartozás miatt..napjára felmondásra került. cb) a fenti tartozások napján megfizetésre kerültek. d) önkormányzati lakás bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében. év. hó. napján...ft-ért lemondott igen nem e) önkormányzati lakását évben magántulajdonra cserélte igen nem f) beköltözhető ingatlanát elidegenítette igen nem g) lakást, illetve helyiséget önkényesen elfoglalt..évben igen nem Az igazolásokat mellékelni kell a kérelemhez. *A megfelelő aláhúzandó

3 3 6. A családban tartósan beteg személyek neve: (Orvosi igazolás alapján) 7. A kérelem indokolása: Nyilatkozat Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Elfogadom, hogy a lakás bérbeadása eseten a lakásbérleti szerződés közjegyzői okiratban foglalt feltételekkel kerül megkötésre. Hozzájárulok az adataimnak a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) rendelet szerinti kezeléséhez, valamint az irataim másolásához a kérelmező aláírása a további kérelmező aláírása 1. Aláírás: Aláírás:... Név:... Lakcím:...

4 4 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük, a kérelem kitöltése előtt figyelmesen olvassa el az alábbiakat: 1. A kérelem minden rovatát ki kell tölteni, a kért adatokat meg kell adni, nemleges válasz esetén a rovatot ki kell húzni. 2. Az együttköltözőknek családi állapot és lakcím igazolása szükséges. 3. A kérelmet saját kezűleg kell aláírni. Amennyiben az aláírás nem a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ügyintéző előtt történik, akkor a kérelmet két tanúval is alá kell íratni és a lakcímüket feltüntetni. A tanúk azt igazolják, hogy a kérelmező előttük írta alá a kérelmet, vagy az aláírást a magáénak ismerte el. 4. Valamennyi együttköltözőről külön adatlapot kell kitölteni, amit az érintett aláír, és ami a kérelem része. Kiskorú gyermekek esetén a törvényes képviselő nyilatkozik. Az együttköltözőnek nyilatkoznia kell, hogy bérlőtárs kíván-e lenni. 5. A kért adatokat igazolni szükséges az alábbiak szerint: a. személyi azonosító és lakcímkártya bemutatása vagy fénymásolatban csatolása, b. családi állapotról anyakönyvi kivonat, élettársi nyilatkozat magán okirati formában, c. gyermekekről anyakönyvi kivonat, házasság felbontása esetén a törvényes képviseletről bírósági ítélet, igazolás tartásdíj összegéről, d. jövedelemigazolás a kérelmező és az együttköltözők utolsó hat havi nettó jövedelméről, e. középiskolai- vagy nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató személy esetén az oktatási, felsőoktatási intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról, f. amennyiben az önkormányzati lakását lakbér-, illetve közüzemi tartozás miatt vesztette el, annak igazolása, hogy a hátralékát kiegyenlítette, g. tartósan beteg személy állapotáról háziorvosi igazolás, h. önkormányzati bérlakásra vonatkozó korábbi bérleti jogviszony megszüntetése esetén annak igazolása, hogy a lakbér- és közüzemi tartozások, valamint egyéb költségek (pl. karbantartás) kifizetésre kerültek. 6. Jövedelemigazolásként az alábbi iratok fogadhatók el: a. munkabér, illetmény esetén munkáltatói igazolás, b. egyéb (vállalkozásból vagy őstermelői tevékenységből származó) rendszeres jövedelmeknél az adóbevallással lezárt időszakra vonatkozóan a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása, az adóbevallással még nem lezárt időszakra vonatkozóan a könyvelő által kiállított igazolás, c. családi pótlékról, gyes-ről, gyet-ről stb. a Magyar Államkincstár igazolása, gyermektartásdíjról postaszelvény vagy banki folyószámla-kivonat, egyéb átvételi elismervény, d. nyugdíjszerű jövedelemről a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása (év elején küldött zöld irat) és nyugdíjszelvény vagy banki folyószámla-kivonat, e. álláskeresési ellátásban részesülő esetén a Munkaügyi Központ határozatának másolata és postaszelvény vagy banki folyószámla-kivonat. 7. Vagyonnyilatkozatot minden költözőnek ki kell töltenie (kiskorú esetén a törvényes képviselő nyilatkozik). 8. Ha az önkormányzati lakását lakbér, illetve közüzemi tartozás miatt vesztette el, vagy lakásbérleti szerződése felmondásra került, igazolnia kell, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felé tartozását minden jogcímen kiegyenlítette.

5 5 ADATLAP az együttköltöző személyről Családi és utóneve:... Születési neve:... Születési helye, ideje:... Családi állapota:... Anyja neve:... Bejelentett lakóhelye:... Bejelentett tartózkodási helye:... Tényleges tartózkodási helye:... Foglalkozása:... Munkahelye neve:... Telefonszám/mobil:... Havi nettó jövedelme:... Nyilatkozat Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Elfogadom, hogy a lakás bérbeadása eseten a lakásbérleti szerződés közjegyzői okiratban foglalt feltételekkel kerül megkötésre. Hozzájárulok az adataimnak a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) rendelet szerinti kezeléséhez, valamint az irataim másolásához. az együttköltöző aláírása 1. Aláírás: Aláírás:... Név:... Lakcím:...

6 6 NYILATKOZAT a lakás felújításának vállalásáról Alulírott...(név, születési név)... (születési hely és idő) kijelentem, hogy Ft, azaz forint önerővel rendelkezem, ezért önkormányzati lakás részemre történő bérbeadása esetén annak felújítását vállalom. Tudomásul veszem, hogy a munkálatok elvégzése során betartom a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által készített műszaki előírásokat kérelmező aláírása további kérelmező aláírása 1. Aláírás: Aláírás:...

7 7 VAGYONNYILATKOZAT A vagyonnyilatkozatot minden költözőnek ki kell töltenie (kiskorú esetén a törvényes képviselő nyilatkozik). Alulírott...(név, születési név)... (születési hely és idő) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alábbi vagyontárgyakkal rendelkezem: Ingatlanvagyon Lakástulajdon Címe:... Helyrajzi száma:... Tulajdoni hányad, haszonélvezeti jog:... Üdülőtulajdon, ill. üdülőtelek-tulajdon Címe:... Helyrajzi száma:... Tulajdoni hányad, haszonélvezeti jog:... Egyéb nem lakás céljára szolgáló ingatlan Címe:... Helyrajzi száma:... Tulajdoni hányad:... Nagyértékű ingóságok Személygépkocsi Típusa:... Gyártási év:... Egyéb ingóság (műalkotás, gyűjtemény) Jellege:... Pénz és értékpapír Jellege:... Becsült értéke:... Nem lakáscélú, összességében egymillió forintot meghaladó hitel Összege:... Lejárati ideje:... Havi törlesztő részlet összege:.... olvasható aláírás 1. Aláírás: Aláírás:... Név:... Lakcím:...

8 8 NYILATKOZAT nem rendszeres munkából származó jövedelemről Alulírott... (név, születési név)... (születési hely és idő) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy bejelentett munkahellyel nem rendelkezem. Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjánál regisztráltattam / nem regisztráltattam magam.* Munkanélküli vagy egyéb ellátást nem folyósítanak részemre. Nem rendszeres munkából származó jövedelmem az elmúlt 3 hónapban összesen...ft volt, melynek a havi átlaga:...ft. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatok felhasználásához, kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát az ágazati törvény felhatalmazása alapján az önkormányzat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizheti. 1. Aláírás:.... olvasható aláírás 2. Aláírás:... * az ellátásról az igazolást csatolni kell

9 9 NYILATKOZAT bérlőtársi szándékról Alulírottak...(kérelmező neve)...(kérelmező születési helye és ideje)... (további kérelmező neve)... (további kérelmező születési helye és ideje)...(együttköltöző neve)... (együttköltöző születési helye és ideje) kijelentjük, hogy önkormányzati lakás számunkra történő bérbeadását követően a lakásnak együttesen kívánunk bérlőtársai lenni kérelmező további kérelmező együttköltöző 1. Aláírás: Aláírás:...

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Hatályos: 2015.03.01-től KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1.1 A kérelmező

Részletesebben

Lakásfenntartási támogatási kérelem

Lakásfenntartási támogatási kérelem Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottság 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel/Fax: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu Lakásfenntartási támogatási kérelem Alulírott, kérem részemre

Részletesebben

KÉRELEM lakhatási támogatás megállapítására

KÉRELEM lakhatási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM lakhatási támogatás megállapítására 1. Személyes adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje

Részletesebben

Önkormányzati tulajdonú, helyreállításra szoruló lakások költség-elven való, pályázati úton történő bérbeadásához

Önkormányzati tulajdonú, helyreállításra szoruló lakások költség-elven való, pályázati úton történő bérbeadásához 16.30 Budapest Főváros III. kerületi Ügyfélfogadás: hétfő 9.00-18.00 Polgármesteri Hivatal kedd: 8.00-16.30 szerda: 8.00 - Szociális Szolgáltató Főosztály csütörtök: 8.00-16.30 1033 Budapest, Fő tér 2.

Részletesebben

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:,

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:, KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szocugy@pannonhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs Ferencné Illetékmentes eljárás!

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM Igénylő neve: (Asszonyoknál születési név is) Lakóhelye:.... Tartózkodási helye (emelet, ajtó is):... Életvitelszerűen az alábbi címen élek:. Születési helye:.

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI KÖLTSÉGEKHEZ NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI KÖLTSÉGEKHEZ NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI KÖLTSÉGEKHEZ NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...... 1.1.2. Születési neve:..... 1.1.3.

Részletesebben

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására 1. számú melléklet K É R E L E M Lakhatási támogatás megállapítására I. Személyi adatok: 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Lakóhelye:...

Részletesebben

Lakásfenntartási támogatás:

Lakásfenntartási támogatás: Ügyintéző: Márkusné Kapronczai Anita 7.számú iroda Helyettesítő ügyintéző: Farkas Ildikó 9. számú iroda Az eljárás indul: kérelemre Ügyintézési határidő: 30 nap Lakásfenntartási támogatás: 2011. szeptember

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Körjegyzőségi Hivatal 6922-Földeák, Szent László tér 1. Tel: (62) 524-092,Fax: (62)524-090. Átvétel dátuma:20 év hó nap Ügyintéző a: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Neve: Születési neve: Szül. hely:

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Leírás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot akkor lehet megállapítani, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege

Részletesebben

-1- K É R E L E M Rendkívüli települési támogatás megállapítására

-1- K É R E L E M Rendkívüli települési támogatás megállapítására 1. melléklet a 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez -1- K É R E L E M Rendkívüli települési támogatás megállapítására Csak az alábbi rendkívüli élethelyzetben nyújtható be: - életet és/vagy testi

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY CSALÁDVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

FORMANYOMTATVÁNY CSALÁDVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Érkezett: Átvevő: Ügyintéző: Előzmény: FORMANYOMTATVÁNY CSALÁDVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Gyermek adatai: Gyermek neve: anyja születési neve: Születési hely: idő: év hónap nap. Gyermek állampolgársága:

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására (Átvétel: szignó: ) 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok Név: Születési hely, év, hó, nap: Születéskori név: Anyja

Részletesebben

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1. Személyi adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés

Részletesebben

Aláhúzással jelölje, ahol életvitelszerűen lakik!

Aláhúzással jelölje, ahol életvitelszerűen lakik! GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 2131 GÖD, PESTI ÚT 81. HATÓSÁGI OSZTÁLY E-MAIL: varoshaza@god.hu (27) 530-064 Fax (27) 345-279 Tárgy: Kérelem lakásfenntartási támogatás megállapításához A

Részletesebben

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

Kérelem lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás megállapítására

Kérelem lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás megállapítására BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfő 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

FORMANYOMTATVÁNY ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Érkezett: Átvevő: Ügyintéző: Előzmény: FORMANYOMTATVÁNY ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve:

Részletesebben

KÉRELEM. a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM. a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1.1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:....

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

KÉRELEM a 2012. évi NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM a 2012. évi NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Átvétel: Szignó: Előzmény: ) KÉRELEM a 2012. évi NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! I. SZEMÉLYI ADATOK 1. IGÉNYLŐ ADATAI: (Kérjük

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSÉPÍTÉSHEZ VAGY LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ NYÚJTHATÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ. Név: Születési név: Anyja neve: Születési hely:

KÉRELEM LAKÁSÉPÍTÉSHEZ VAGY LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ NYÚJTHATÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ. Név: Születési név: Anyja neve: Születési hely: KÉRELEM LAKÁSÉPÍTÉSHEZ VAGY LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ NYÚJTHATÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ 1.a. Kérelmező adatai: Alulírott, Név: Születési név: Anyja neve: Születési hely: Születési idő: év, hó, nap.

Részletesebben

T E L E P Ü L É S I T Á M O G A T Á S M E G Á L L A P Í T Á S Á R A

T E L E P Ü L É S I T Á M O G A T Á S M E G Á L L A P Í T Á S Á R A Téti Közös Önkormányzati Hivatal 9100 Tét, Fő u. 88. Tel: 96/461-134; 561-093 1. melléklet a 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM 14 T E L E P Ü L É S I T Á M O G A T Á S M E G Á L L A P

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez Gégény Község Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8 00-12 00-13 00-16 00 Polgármesteri Hivatala Kedd NINCS 4517 Gégény, Dombrádi u. 2. Szerda 8 00-12 00-13

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2011. (IX. 01.) önkormányzati rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2011. (IX. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (IX. 01.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 36/2009. (VIII. 27.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 36/2009. (VIII. 27.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 36/2009. (VIII. 27.) rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 46/2001. (2002. I. 2.) rendelet módosításáról

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

Temetési segély kérelem

Temetési segély kérelem Temetési segély kérelem 1. Kérelmező neve: Születési neve: TAJ szám: Adóigazolvány száma: 2. Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Családi állapota: 3. Lakóhely: 4. Tartózkodási hely: 5. Telefonszám

Részletesebben