Szerződés egészségpénztári kártyaelfogadásra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerződés egészségpénztári kártyaelfogadásra"

Átírás

1 Szerződés egészségpénztári kártyaelfogadásra amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Egészségpénztár (1132 Budapest, Váci út 30., levelezési cím: 1439 Budapest Pf.: 601., tel.: +36-1/ , fax: +36-1/ , adószáma: , bankszámlaszáma: , a Fővárosi Törvényszék 16.Pk.60950/2004/2. sz. végzésével 267. sorszám alatt nyilvántartásba vett, tevékenységi engedély száma: IV-596/2004), képviseli dr. Ferencz Beatrix, az Igazgatótanács elnöke (továbbiakban: Egészségpénztár), másrészről Cégnév (egyéni vállalkozó neve) Székhely Levelezési cím Cégbejegyzési szám (vállalkozási engedély száma) Adószám Főtevékenység (TEÁOR) Egészségpénztári szolgáltatás fajtája (TEÁOR 08) Bankszámla szám Képviselő neve, beosztása Kapcsolattartó neve, fax száma, címe QUAESTOR Egészségpénztári kártya elfogadása igen, POS terminálon keresztül, papíralapú számlázással igen, telefonos engedélyeztetéssel, papíralapú számlázással (A szolgáltatási helyre/helyekre vonatkozó adatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.) mint egészségpénztár kártyát elfogadó szolgáltató (továbbiakban: Elfogadó, együttesen Szerződő felek) között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint. Szerződéskötési jogosultság 1. Az Egészségpénztár az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló évi XCVI. törvény (továbbiakban: Törvény.) és az önkéntes kölcsönös egészség - és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997 (XII.22.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján, tagjai részére Alapszabályában és Szolgáltatási Szabályzatában foglalt szolgáltatásokat szervezi és finanszírozza. 2. Az Elfogadó kijelenti, hogy a szerződés megkötésére jogosult, rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges tárgyi feltételekkel, hatósági engedéllyel és felelősségbiztosítással. Az Elfogadó vállalja, hogy legkésőbb a szerződés megkötésével egyidejűleg átadja az 1

2 Egészségpénztár részére a működési engedélyének másolatát, mely dokumentum a szerződés 2. számú mellékletét képezi. 3. A szerződés tárgya az Egészségpénztár tagjai, illetve azok Alapszabály szerinti közeli hozzátartozói (továbbiakban: Szolgáltatásra jogosultak) részére egészségpénztárban elszámolható termékek vagy szolgáltatás értékesítése az Elfogadó által. Számlázás és díjfizetés 4. Az Elfogadó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy lehetőséget biztosít az Egészségpénztár tagjai számára, hogy Törvény. és a Kormányrendelet alapján a vásárolt, az Egészségpénztár által finanszírozható termékek és szolgáltatások ellenértékét készpénzkímélő módon, az Egészségpénztárnál vezetett egyéni számlájuk terhére az Egészségpénztár egészségkártyájának igénybevételével egyenlítsék ki. Az egészségkártya elfogadásának részletes szabályait a 3. számú melléklet tartalmazza. 5. A telefonos engedélyeztetés is az egészségkártya elfogadásának minősül. 6. Az egészségkártyával történő fizetési módot a pénztártag akkor veheti igénybe, ha a szolgáltatás tényleges igénybevétele (termék megvásárlása) előtt a pénztártag, illetve a Szolgáltatásra jogosult felmutatta az Egészségpénztár által kibocsátott egészségkártyát. 7. Az Elfogadó vállalja, hogy egészségkártya elfogadása esetén kizárólag olyan, termékeket értékesít, illetve szolgáltatásokat nyújt az Egészségpénztár tagjai és azok szolgáltatásra jogosultjai részére, melyek a 3. sz. mellékletben felsoroltaknak megfelelnek. 8. Az Egészségpénztár kötelezettséget vállal arra, hogy a pénztártag, illetve a Szolgáltatásra jogosult által az egészségkártya használatával vásárolt, jelen megállapodás 3. számú mellékletében foglaltaknak megfelelő termékek, illetve szolgáltatások ellenértékét az érintett pénztártag számlájának terhére közvetlenül az Elfogadónak, annak számlájának az Egészségpénztárba való beérkezésétől számított 8 munkanapon belül banki átutalás útján megtéríti az Elfogadó bankszámlájára. 9. Az Elfogadó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés alapján értékesített termék, illetve nyújtott szolgáltatás kapcsán tilos a pénztártag részére készpénzt kifizetni. A vásárlás alapján garanciális, vagy egyéb okokból esetlegesen felmerülő jogos visszatérítési igénynek az Elfogadó helyesbítő számla kibocsátásával az Egészségpénztár Kártyahasználati Szabályzatában foglaltak szerint tehet eleget, az összeget pedig köteles a pénztártag javára a tag azonosító adatainak feltüntetésével az Egészségpénztár bankszámlájára átutalni. 10. A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés nem zárja ki, hogy az Egészségpénztár tagjai a szolgáltatást, illetve a termék vásárlását készpénzfizetés ellenében vegyék igénybe. Papíralapú számlakiállítás 11. Az Elfogadó vállalja, hogy a vásárolt termékek, illetve a nyújtott szolgáltatás ellenértékéről a hatályos jogszabályoknak megfelelő számlát állít ki az Egészségpénztár nevére és címére, amelyen a jogszabályban kötelezően előírt adatok mellett feltünteti a szolgáltatást igénybe vevő tag (igénybevevő kedvezményezett / kártyabirtokos) nevét, és tagi azonosító számát vagy egészségkártyájának számát azonosítható módon. A kiállított és beküldött számla, valamint a POS terminál által továbbított elektronikus adat együttesen képezi az Elfogadó és az Egészségpénztár közötti elszámolás alapját. A számlán a tranzakció beazonosításához fel kell tűntetni a tranzakciós számot, vagy a számlához csatolni szükséges a POS terminál által kiadott Slip-et (annak másolatát). 12. A szolgáltatás teljesítését (termék átvételét) az Elfogadó a pénztártaggal, illetve a Szolgáltatásra jogosulttal igazoltatni köteles (pl. számlán, átvételi elismervényen történő aláírással). 13. Amennyiben az Egészségpénztár a számlák tételes ellenőrzésekor nem elszámolható terméket, illetve szolgáltatást talál, felveszi a kapcsolatot az Elfogadóval az elszámolható termékek, illetve szolgáltatások körének egyeztetése érdekében. 14. Az Elfogadó jogosult saját hatáskörben meghatározni az Egészségpénztárhoz beküldendő számlák küldési gyakoriságát, mely a forgalom függvényében (is) változhat. Az Elfogadó vállalja azonban, hogy összegyűjtött számláit legalább havonta, a tárgyhót követő hó ötödik munkanapjáig elküldi az Egészségpénztárnak. 2

3 15. Az egészségkártyás vásárlás alapján a pénztártag egyéni számláján az Elfogadó javára végrehajtott zárolás megszűnik az összeg felhasználásával (Elfogadó részére történő kifizetéssel), jogosulatlanul igénybevett termékvásárlás, illetve szolgáltatás nyújtás esetén a zárolás Egészségpénztár által megszüntetésével, továbbá a Kormányrendelet erejénél fogva legkésőbb a zárolás kezdeményezésétől számított 181. napon, amennyiben ez időpontig a számla nem érkezett be az Egészségpénztárba. A számlának a tag egyéni számláján fedezettel nem rendelkező részösszege tekintetében az Egészségpénztár pénzügyi rendezésre nem kötelezett. Egyéb rendelkezések 16. Az Elfogadó gondoskodik arról, hogy kártyaleolvasó berendezései (POS terminál) fogadni tudják az egészségkártyát. Ennek érdekében vállalja, hogy az üzemelő terminálok adatait jelen szerződés 1. mellékletében megadja. A POS terminál használata miatt felmerült költségek az Elfogadót terhelik. Az egészségkártyák használata után megfizetendő forgalmi jutalékot a Bank az Egészségpénztár szerződött kártyarendszer-üzemeltető partnerén, a Card-Consulting Kft-n keresztül szedi be, aki erről az Elfogadó felé számlát bocsát ki. 17. A szerződő felek kijelentik, hogy minden, jelen szerződés alapján tudomásukra jutott információt bizalmasan kezelnek. 18. Az Elfogadó kötelezettséget vállal arra, hogy az Egészségpénztár működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot és a pénztártagokra vonatkozó pénztártitkot időbeli korlátozás nélkül, a szerződés megszűnését követően is megtartja és munkavállalóival, egyéb közreműködőivel is megtartatja. 19. Az Egészségpénztár vállalja, az Elfogadó pedig hozzájárul ahhoz, hogy az Egészségpénztár honlapján az Elfogadó, mint az Egészségpénztár szerződött partnere megjelenjen az alábbi adatokkal: név, szolgáltatási hely címe és telefon-elérhetősége, jelen szerződés keretében nyújtott szolgáltatás megnevezése, valamint a pénztártagoknak nyújtott kedvezmény mértéke. 20. Az Elfogadó vállalja, hogy az egészségpénztári szolgáltatás teljesítésének helyén jól láthatóan elhelyezi az Egészségpénztár által átadott, a pénztár logóját ábrázoló matricát. 21. Jelen szerződés megszüntethető a felek írásbeli kölcsönös megállapodásával. 22. Jelen szerződést a felek határozatlan időtartamra kötik, melyet mindkét fél a másik félhez intézett írásbeli jognyilatkozatával indoklási kötelezettség nélkül 30 napos felmondási idő mellett felmondhatja. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 30 napos felmondási határidő lejárta előtt megrendelt és visszaigazolt szolgáltatásokat mindkét fél akkor is teljesíteni köteles, ha a szolgáltatás teljesítésének időpontja a szerződés megszűnésének időpontját követő időre esik. 23. A felek megállapodnak abban, hogy különösen az alábbi esetékben kerülhet sor a szerződés indokolással ellátott - rendkívüli, azonnali hatályú felmondására, írásban meg tett nyilatkozattal: az Egészségpénztár felhívása ellenére a termékértékesítés, illetve a szolgáltatásnyújtás nem szerződés szerinti teljesítése (ideértve különösen egészségpénztári szolgáltatás során igénybe nem vehető termékek értékesítését, illetve szolgáltatások nyújtását), az Egészségpénztár felhívása ellenére a jelen szerződésnek és a jogszabályi előírásoknak meg nem felelő számlázás, az Egészségpénztárt terhelő, jogszabály- és szerződésszerűen értékesített termékek, illetve a nyújtott szolgáltatások ellenértéke megfizetésének 8 napot meghaladó késedelme, az üzleti titok, személyes adatok és pénztártitok megtartására vonatkozó kötelezettség megszegése. 24. Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírása napjától jön létre és lép hatályba, mely kizárólag írásban közös megegyezéssel módosítható. 25. Amennyiben az Elfogadó működésében, adataiban változás következik be, úgy Elfogadó a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles az Egészségpénztárt írásban értesíteni. Amennyiben a POS terminál adataiban következik be változás, úgy arról a Card- Consulting Kft-t is értesíteni kell. 3

4 26. A jelen szerződés a felek teljes megállapodását jelenti, és a felek bármely korábbi, a szerződés tárgyával kapcsolatos írásbeli vagy szóbeli korábbi nyilatkozata, kijelentése, gyakorlata vagy megállapodása hatályát veszti a szerződés aláírásával, azonban a szerződés rendelkezései nem zárják ki a megtévesztő vagy valótlan kijelentésért való felelősséget. 27. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezését valamely hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy más hatóság érvénytelennek nyilvánítja, akkor az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem eredményezi a teljes jelen szerződés érvénytelenségét. A szerződés érvénytelenséggel nem érintett részei érvényben maradnak és kikényszeríthetők, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a felek a szerződést egyáltalán nem kötötték volna meg. Amennyiben a felek nem helyettesítik az érvénytelen rendelkezést egy érvényes rendelkezéssel, akkor a vonatkozó jogszabályokban szereplő előírásokat kell alkalmazni az érvénytelen kikötés helyett. 28. A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó jogvitáikat elsődlegesen peren kívül rendezik, s annak eredménytelensége esetén veszik csak igénybe a bírósági utat, mely esetben a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény rendelkezéseinek megfelelően járnak el. 29. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, évi XCVI. törvény és a 268/1997 (XII.22) Kormányrendelet, valamint egyéb vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak. 30. Felek jelen szerződést annak átolvasása után, mint a valósággal, s mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. Kelt.,..... QUAESTOR Országos Önkéntes Egészségpénztár... Elfogadó Mellékletek: 1. A szolgáltatási helyre/helyekre vonatkozó adatok 2. Az önkéntes kölcsönös Egészségpénztárak által finanszírozható termékek 3. Az Egészségpénztár kártyájának leírása és a kártyaelfogadás általános szabályai Továbbá, az Elfogadó által biztosított alábbi dokumentumok: 4. Járási Népegészségügyi Intézet/Országos Tisztifőorvosi Hivatal (ÁNTSZ) által kiállított Működési engedély/nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum másolata 5. Cégkivonat, Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata 6. Elfogadó képviseletére jogosult személy(ek) Aláírási címpéldánya 7. Egészségügyi szolgáltatók és Utazásszervezők esetében az érvényes Felelősségbiztosítás meglétét igazoló irat 4

5 4. telephely 3. telephely 2. telephely 1. telephely Elfogadó 1. számú melléklet Szolgáltatási helyek adatai Elfogadó elnevezése Elfogadó címe, Az üzlet (telephely) elnevezése címe, ÁNTSZ engedély száma POS terminál azonosító száma POS terminált kihelyező bank Nyitva tartási idő Az üzlet (telephely) elnevezése címe, ÁNTSZ engedély száma POS terminál azonosító száma POS terminált kihelyező bank Nyitva tartási idő Az üzlet (telephely) elnevezése címe, ÁNTSZ engedély száma POS terminál azonosító száma POS terminált kihelyező bank Nyitva tartási idő Az üzlet (telephely) elnevezése címe, ÁNTSZ engedély száma POS terminál azonosító száma POS terminált kihelyező bank Nyitva tartási idő 5

6 2. számú melléklet Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak által adómentesen finanszírozható termékek: 1. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek törzskönyvezéséről és a forgalomba hozataluk engedélyezéséről szóló jogszabályban meghatározott, hatóság által engedélyezett, lakosság számára közvetlenül forgalmazott humán gyógyszerek (beleértve a homeopátiás gyógyszereket és az immunológiai készítményeket is). 2. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló jogszabályban meghatározott egyedi gyógyszerbeszerzés keretében alkalmazásra kerülő gyógyszerek és immunológiai készítmények. 3. Orvosi vényen rendelt egyedi összetételű (magisztrális) gyógyszerkészítmények. 4. A hatályos Magyar Gyógyszerkönyvben és a hatályos Formulae Normalesben meghatározott, közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas gyógyszeranyagok. 5. Az anyatej helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek. 6. A speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek. 7. A társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről szóló jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközök megvásárlása, kölcsönzése, a társadalombiztosítás által nem finanszírozott részre, vagy e támogatás igénybevétele nélküli megvásárlása. 8. Közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, minőségi tanúsítványok kiadására jogosult intézmény által kiadott tanúsítvánnyal rendelkező, illetve CE jelöléssel ellátott, az orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti orvostechnikai eszközök. 9. Egészségügyi hatóság által engedélyezett csecsemő- és betegápolási cikkek. 10. Gyógyvizek és gyógyiszap. 11. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet által kiadott engedélyszámmal és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek. 12. Az pontokban felsorolt termékek házhozszállítása. 13. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatásaként finanszírozható a gyógyszerész gondozás díja és a gyógyszertári ügyeleti díj is. Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásként (adókötelesen) finanszírozható termékek 14. Gyógyszertárban értékesített gyógyteák. 15. Gyógyszertárban értékesített fog- és szájápolók. 16. Sporteszköz, melynek keretében az aktív testmozgást segítő sporteszköz (ideértve a sporttevékenység során a testi épséget közvetlenül védő kiegészítő eszközöket is, mint karkönyök-,térd- és fejvédő vásárlása, bérlése). 6

7 3. számú melléklet A QUAESTOR Egészségpénztár kártyájának leírása és a kártyaelfogadás általános szabályai A QUAESTOR Egészségpénztár kártyája A QUAESTOR Egészségpénztár kártyájának leírása: A QUAESTOR Egészségpénztár által kibocsátott kártya tagsági kártya, ISO/MSZ 7810 szabvány szerinti méretű (86*54 mm) műanyag plasztiklap. A kártyaszám és a kártyabirtokos neve dombornyomással van rögzítve az előlapon. A kártya azonosító száma 16 karakter hosszúságú, melyből az első nyolc karakter minden esetben A kártya lejáratának ideje a kártyán év és hónap szerint van feltüntetve. A kártya a lejárati hónap utolsó nap 24:00 óráig érvényes. A kártyához PIN kód nem tartozik. A kártya előlapján a következő adatok találhatók: A QUAESTOR Egészségpénztár neve és emblémája Dombornyomással a kártya 16 jegyű azonosító száma: XXXX XXXX A kártyabirtokos neve A pénztártag tagkódja (6 karakter hosszúságú) A kártya lejárata év/hó megjelöléssel A kártya hátlapja az alábbiakat tartalmazza: A kártya hátlapján azonosításra szolgáló mágnescsík Az aláírás helye A következő szöveg: Ez a kártya a QUAESTOR Egészségpénztár tulajdona, kérjük, ha Ön találta ezt a kártyát jutassa el a 1132 Budapest váci út 30 címre. A kártyát a QUAESTOR Egészségpénztár szerződött partnereinél lehet használni, melyek helyét matricával jelöljük. Ha a kártyahasználat során bármilyen problémája merül fel, kérjük, hívja a +36-1/ telefonszámot! Kártyaelfogadási szabályok 1. A QUAESTOR Egészségpénztár az Egészségpénztári kártyát (a továbbiakban: Kártya) kizárólag pénztártagjai, illetve az általuk nyilatkozatban megnevezett közeli hozzátartozójuk számára bocsátja ki. A Kártya birtokosa a Kártyán megjelölt természetes személy. 2. A Kártya a pénztártag egyéni számlájához kapcsolódóan az Egészségpénztár szolgáltatásainak és az Elfogadó által nyújtott kedvezmények igénybevételére szolgál és a tagság igazolására alkalmas. Áruk, szolgáltatások igénybevétele a kereskedelmi, egészségpénztári elfogadóhelynél történik. A kártyával elfogadóhelynél készpénz nem vehető fel. 3. A Kártyát az Egészségpénztári tag által megjelölt szolgáltatásra jogosult személyek is használhatják. A kedvezményezettek listáját az Egészségpénztár a kártyákhoz csatoltan adja ki. A kártya használatának feltételei a Pénztártagra és a szolgáltatásra jogosult hozzátartozójára (továbbiakban együttesen: Kártyahasználó) azonos módon érvényesek. 4. A szolgáltatás igénybevételekor az Elfogadó minden esetben elkéri a Kártyát. 5. Az Elfogadó a Kártya elfogadását ahhoz az előfeltételhez kötheti, hogy a Kártyahasználó okmányával (személyi igazolvány, útlevél stb.) igazolja személyazonosságát, így ellenőrzi, hogy a kártyát a használatra jogosult személy használja-e. Tízezer forint feletti vásárlás esetén minden esetben szükséges a kártyabirtokos vagy a szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozó személyazonosságának igazolása. 6. Az Elfogadó a kártya használatának jogosultságát leellenőrizheti az Egészségpénztár Kártyaközpontja, a Card-Consulting Kft. telefonos megkeresésével is ( ). 7. Az Elfogadó ellenőrzi, hogy a kártya megfelel a jelen melléklet kártya leírást tartalmazó rendelkezéseiben írt tulajdonságoknak és nincs lyukasztással vagy más módon érvénytelenítve. Amennyiben az Elfogadó elektronikus rendszere elutasítja a tranzakciót, az Elfogadó 7

8 felajánlja a készpénzes fizetést, vagy az alábbiakban meghatározott esetekben a Kártyaközpontnál telefonos engedélyeztetést kezdeményezhet. 8. Az elutasítás okai leggyakrabban a következők: a. fedezethiány: kevesebb összeg áll rendelkezésre, mint a szolgáltatás ellenértéke; b. inaktív a kártya: a kártyát a pénztártag nem élesítette be a Kártyaközpontban, vagy a kártyát letiltották; c. a kártyaelfogadó terminál nem ismeri fel a kártyát az Elfogadó jelentse azonnal a Kártyaközpontban; d. terminál műszaki meghibásodása vagy telefonvonal hiánya; e. a kártya mágnesezettsége vagy maga a kártya sérült. Az a. - c. esetekben csak készpénzzel tud fizetni a Kártyahasználó, d. - e. esetben lehetséges a telefonos engedélyeztetés. 9. Elektronikus kártyaelfogadás: a tranzakció engedélyezése és továbbítása POS terminálon keresztül történik. 10. Az elektronikus kártyaelfogadás esetében a POS terminál minden tranzakcióra automatikusan engedélyt kér, a kártya érvényessége elektronikus úton automatikusan ellenőrzésre kerül. Letiltott kártyát a rendszer nem fogad el. Elektronikus kártyaelfogadás esetében a POS terminál kétpéldányos bizonylatot (slip) nyomtat, amelyet az Elfogadó köteles a Kártyahasználóval aláíratni. A POS terminál által továbbított elektronikus adat és a beküldött, a Kártyahasználó nevére kiállított számla együttesen az Elfogadó és az Egészségpénztár közötti elszámolás alapja. 11. A POS terminál működésképtelensége esetén, vagy ha a kártyát az Elfogadó valamilyen okból nem tudja elfogadni, akkor a telefonos engedélyeztetés szabályai érvényesek. 12. Telefonos engedélyeztetés: abban az esetben használható, ha nem elektronikus környezetben végzi az Elfogadó az engedélyeztetést. Az Elfogadó munkanapokon 8-20 óra között telefonon bejelentkezik a Kártyaközpontba ( ), azonosítja magát, a kártya használóját, a Kártyát, a számlát és a számla ellenértékét, és engedélyszámot kér. Telefonos engedélyezés csak a kártya jogos használójának jelenlétében és aktív közreműködésével történhet. Amennyiben a tranzakció engedélyeztetése sikeres, úgy a Kártyaközpont közli az engedélyszámot, melyet a számlára az Elfogadónak fel kell írnia. Az engedélyeztetés elutasításakor a szolgáltatás csak készpénzben egyenlíthető ki. 13. A Kártyahasználó a kártyabizonylatot, illetve a számlát ellenőrzi, és helytállósága esetén aláírja. Aláírásával elismeri, hogy a kártya használata a kártyabizonylaton feltüntetettek szerint megtörtént, a szolgáltatást vagy az árut hiánytalanul, jó minőségben megkapta. Az aláírást minden esetben a kártya használatára jogosulttól származónak kell tekintetni. 14. A kártyaelfogadás során bekövetkező elgépelésből, tévesztésből bekövetkező hibák, visszáru és egyéb az Elfogadói árcsökkentések javítására csak az elfogadás napján van mód. Az eredeti tranzakciós érték visszavonása után az új érték engedélyezése ezt követően történhet. 15. Az üzleti napon túl, de még a tranzakcióhoz tartozó számla elküldése előtt lehetséges a tranzakció törlését kezdeményezni az elfogadóhelyről. A tranzakciótörlést a jegyzőkönyv felvételével levélben vagy faxon kell kérni az Egészségpénztártól, az esemény rövid leírásával és az eseményhez tartozó fizetési tranzakció bizonylat másolatának csatolásával. A számla beküldését követően pénzügyi rendezést igénylő, reklamációs ügyintézést csak külön eljárásban lehet intézni, ennek szabályait az Elfogadónak és az Egészségpénztárnak egyedileg kell megállapítani. 16. Tilos a pénztártag részére készpénzt visszafizetni. 17. Az Egészségpénztár az engedélykérések, hibás tranzakciók, tranzakciótörlések, jóváírások, stb. teljesítéséért azok bizonylatainak az elfogadóhelytől történő megérkezését követően vállal felelősséget. 8

SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS kiegészítő egészségügyi szolgáltatás illetve egészségügyi célú egyéb szolgáltatás, valamint egészségpénztári kártyaelfogadás tárgyában amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS Gyógyszertári termékek árának megtérítésére

MEGÁLLAPODÁS Gyógyszertári termékek árának megtérítésére Megállapodás gyógyszertári termékek árának megtérítésére Szerződés száma./201_ MEGÁLLAPODÁS Gyógyszertári termékek árának megtérítésére mely létrejött egyrészről a Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő

Részletesebben

GYÓGYSZERTÁRI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS

GYÓGYSZERTÁRI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS Szolgáltató OEP azonosítója: (Szolgáltató tölti ki!) A patika rendszergazdája: (Szolgáltató tölti ki!) Szolgáltató kódja: (Egészségpénztár tölti ki!) GYÓGYSZERTÁRI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött

Részletesebben

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS (Egészségpénztár tölti ki!) Szolgáltató kódja: EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az MKB Egészségpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38., adószám: 18232761-1-41, tel:

Részletesebben

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS (Egészségpénztár tölti ki!) Szolgáltató azonosító kódja: EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Vitamin Egészségpénztár (székhely: 1023 Budapest, Bécsi u.

Részletesebben

SZNY_01 EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS

SZNY_01 EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS VITAMIN Egészségpénztár 1023. Budapest, Bécsi út 4.; 1301. Budapest, Pf.32. +36-1-304-2278; fax: +36-1-214-2224; e-mail: vitaminep@vitaminep.hu PSZÁF engedély száma: E /300/1997; Bankszámlaszám: 10700024-04451202-51100005;

Részletesebben

EP014 Szolgáltatói szerződés

EP014 Szolgáltatói szerződés EP014 Szolgáltatói szerződés Szolgáltatói szerződés amely létrejött egyrészről az 1.1 pontban meghatározott megbízó (a továbbiakban: Egészségpénztár), valamint az 1.2 pontban meghatározott szolgáltató,

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 3/2004. (V.7.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva: 2/2004. (XI.12.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva:

Részletesebben

Egészségpénztári szolgáltatási szerződés

Egészségpénztári szolgáltatási szerződés Egészségpénztári szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; számlavezető bankja: Citibank, számlaszáma: 10800007-94627008, adószáma: 18177796-2-42), mint Megrendelő,

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Egészségpénztári szolgáltatási szerződés egészségpénztári kártya elfogadási opcióval

SZERZŐDÉS. Egészségpénztári szolgáltatási szerződés egészségpénztári kártya elfogadási opcióval SZERZŐDÉS Egészségpénztári szolgáltatási szerződés egészségpénztári kártya elfogadási opcióval amely létrejött egyrészről az OTP Országos Egészségpénztár /székhely: Magyarország, 1051 Budapest, Mérleg

Részletesebben

Képviselő/ kapcsolattartó személye:.. Működési /ÁNTSZ/ engedélyszám: OEP azonosító:.. Rendszergazdai feladatok ellátója:.

Képviselő/ kapcsolattartó személye:.. Működési /ÁNTSZ/ engedélyszám: OEP azonosító:.. Rendszergazdai feladatok ellátója:. Szerződés száma EPSZ /201 GYÓGYSZERTÁRI EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYA ELFOGADÓI SZERZŐDÉS EDI rendszeren alapuló elektronikus számla elfogadási opcióval amely létrejött egyrészről az OTP Országos Egészségpénztár

Részletesebben

KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Elfogadta az Igazgatótanács a 6/2014.02.18. számú határozatával. Hatályos 2014. március 1-től 1. Bevezető A MKB Egészségpénztár a szolgáltatások igénybevételére Egészségkártyát

Részletesebben

Egészségkártya Üzletszabályzat

Egészségkártya Üzletszabályzat Egészségkártya Üzletszabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa a 31/2009. számú határozatával 2009. október 1-én Hatályba lépés napja: 2009. október

Részletesebben

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 23. Levelezési cím: 1821 Budapest Telefon: (1) 268 7272 Fax: (1) 268 7002 Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 33/2014. számú határozatával 2014. április 25-én Hatályba lépés napja: 2014. április 25. Az Igazgatótanács nevében IT Elnök Verziószám: v1_20140425 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Multi-Pay kártyaelfogadási szolgáltatás általános szerződési feltételei Érvényes: 2014. december 31-ig

Multi-Pay kártyaelfogadási szolgáltatás általános szerződési feltételei Érvényes: 2014. december 31-ig A Multi-Pay küldetése, hogy minden magyar vállalkozás részére elérhető, európai színvonalú szolgáltatást nyújtson, legyen az humánus munkáltató, aki dolgozói számára cafeteria kártyát vált, vagy szorgalmas

Részletesebben

Kardirex Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2015.május 20. Hatályos: 2015.január 01.- Hatályát vesztette:

Kardirex Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2015.május 20. Hatályos: 2015.január 01.- Hatályát vesztette: SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2015.május 20. Hatályos: 2015.január 01.- Hatályát vesztette: 1 A KARDIREX Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (2015.május 20-án tartott

Részletesebben

HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségbiztosító Pénztár Alapszabály

HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségbiztosító Pénztár Alapszabály HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségbiztosító Pénztár Alapszabály A Küldöttközgyűlés elfogadta: 20134. május 10. napján Hatályos: 20134. május 11. napjától. 1135 Budapest, Aba u. 4 Tel: 412-3320,

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 3/2004. (V.7.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva: 2/2004. (XI.12.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva:

Részletesebben

Szolgáltatások Jegyzéke

Szolgáltatások Jegyzéke A PROV1TA Első Magyar Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabályának elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatások Jegyzéke Elfogadva a /2015. (2015. 05. 28.) sz. Küldött Közgyűlési határozattal Hatályos:

Részletesebben

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 23. Levelezési cím: 1821 Budapest Adószám: 12351035-2-41 Telefon: (1) 268 7272 Fax: (1) 268 7002 Az MKB Széchenyi

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (kiskereskedelmi egység vendéglátás szolgáltatása)

S Z E R Z Ő D É S VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (kiskereskedelmi egység vendéglátás szolgáltatása) (Intézmény tölti ki!) Szolgáltató azonosítója: S Ez a szám az internetes és telefonos engedélyeztetéshez nem alkalmas! Az internetes és telefonos engedélyeztetéshez szükséges telephely azonosító(k) az

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat

Szolgáltatási Szabályzat az Alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva a 19/2015. (2015.05.28.) sz. Közgyűlési határozattal Hatályos: 2015. június 1-től BEVEZETŐ Jelen Szolgáltatási Szabályzat,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. által kibocsátott OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA e-utalvány elfogadásáról Hatályos: 2013. július 1. napjától I. Általános rendelkezések 1. Az

Részletesebben

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYA HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYA HASZNÁLATI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYA HASZNÁLATI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. MÁJUS 05. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A SZABÁLYOZÁS CÉLJA...

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOKHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL

S Z E R Z Ő D É S SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOKHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (Intézmény tölti ki!) Szolgáltató azonosítója: S Ez a szám az internetes és telefonos engedélyeztetéshez nem alkalmas! Az internetes és telefonos engedélyeztetéshez szükséges telephely azonosító(k) az

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA 1036 Budapest, Lajos u. 78. Telefon: 06-80-201-417 Fax: 472-32-40 Adószám: 18234732-1-41 Pénzforgalmi jelzőszám: Kereskedelmi és Hitelbank

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁRÓL

S Z E R Z Ő D É S MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁRÓL (Intézmény tölti ki!) Szolgáltató azonosítója: S Ez a szám az internetes és telefonos engedélyeztetéshez nem alkalmas! Az internetes és telefonos engedélyeztetéshez szükséges telephely azonosító(k) az

Részletesebben

Cégnév (vagy egyéni vállalkozó, magánszállásadó neve): Vállalkozás székhelye: ir. sz.: település:...

Cégnév (vagy egyéni vállalkozó, magánszállásadó neve): Vállalkozás székhelye: ir. sz.: település:... (Intézmény tölti ki!) Szolgáltató azonosítója: S Ez a szám az internetes és telefonos engedélyeztetéshez nem alkalmas! Az internetes és telefonos engedélyeztetéshez szükséges telephely azonosító(k) az

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Tartalom Általános rendelkezések... 3 Hatásköri szabályok... 3 Módosítás... 3 Jogi környezet... 4 Rövidítések... 4 Irányadó jogszabályok...

Részletesebben