SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS kiegészítő egészségügyi szolgáltatás illetve egészségügyi célú egyéb szolgáltatás, valamint egészségpénztári kártyaelfogadás tárgyában amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Egészségpénztár (1132 Budapest, Váci út 30., levelezési cím: 1439 Budapest Pf.: 601., tel.: +36-1/ , fax: +36-1/ , adószáma: , bankszámlaszáma: , a Fővárosi Bíróság 16.Pk.60950/2004/2. sz. végzésével 267. sorszám alatt nyilvántartásba vett, tevékenységi engedély száma: IV- 596/2004), képviseli dr. Ferencz Beatrix, az Igazgatótanács elnöke (továbbiakban: Egészségpénztár), másrészről Cégnév (egyéni vállalkozó neve) Székhely Levelezési cím Cégbejegyzési szám (vállalkozási engedély száma) Adószám Főtevékenység (TEÁOR) Egészségpénztári szolgáltatás fajtája (TEÁOR 08) Bankszámla szám Képviselő neve, beosztása Kapcsolattartó neve, telefonszáma, fax száma, címe QUAESTOR Egészségpénztári kártya elfogadása igen, POS terminálon keresztül, papíralapú számlázással igen, telefonos engedélyeztetéssel, papíralapú számlázással Amennyiben itt a Szolgáltató egyik lehetőséget sem jelöli be, akkor jelen szerződés 7 9. pontjai, valamint 5. melléklete nem lép hatályba. (továbbiakban: Szolgáltató, illetve amennyiben kártyaelfogadó hely is akkor: Elfogadó is) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Alapvetések 1.1. Egészségpénztár az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) és az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997.Korm. rendelet alapján tagjai részére a jelen szerződés 1. számú elválaszthatatlan mellékletében rögzített feltételek szerint nyújtandó egészségügyi, illetve egészségügyi célú egyéb szolgáltatásokat szervez és finanszíroz.

2 1.2. Szolgáltató kijelenti, hogy szerződés kötésére jogosult, rendelkezik egészségügyi, illetve egészségügyi célú egyéb szolgáltatás nyújtásához szükséges hatósági engedélyekkel, a Szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja Szolgáltató kötelezi magát, hogy a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló CXXXVI. törvényben foglaltaknak megfelelően a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a jelen szerződés mellékleteként átadja működési engedélyének másolatát, cégkivonatát, egyéni vállalkozó esetén az ezt igazoló okirat másolatát, a Szolgáltató képviseletére jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, egészségügyi szolgáltató esetében: a területileg illetékes Járási Népegészségügyi Intézet/ Országos Tisztifőorvosi Hivatal (ÁNTSZ) nyilvántartásba vételéről szóló igazolás másolatát, egészségügyi szolgáltatók és utazásszervezők esetében: érvényes felelősségbiztosítás meglétét igazoló iratokat A Szolgáltató vállalja, hogy jelen szerződésben rögzített adatokban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül írásban tájékoztatja az Egészségpénztárt. 2. A szerződés tárgya 2.1. Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató a pénztártagok/bejelentett közeli hozzátartozói (továbbiakban Jogosult(ak)) részére az l. sz. mellékletben részletezett szolgáltatásokat nyújtja díj ellenében Szolgáltató tudomásul veszi, hogy tevékenysége jelen szerződés keretében kizárólag közösségi és egyéni egészségvédelmi programok, betegségmegelőző szolgáltatások, természetgyógyászati, egészségügyi szolgáltatások, otthoni betegápolás, ápolási szolgáltatás, rehabilitáció, szanatóriumi ellátás, gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelés szervezésére, nyújtására, valamint a társadalombiztosítás által nem, vagy csak részben finanszírozott egészségügyi szakellátáson belüli kiegészítő ellátások és egészségügyi alapellátáson felüli kiegészítő ellátások nyújtására, továbbá a 3. sz. mellékeltben felsorolt termékek értékesítésére irányulhat. 3. A teljesítés helye és ideje 3.1. Szolgáltató a jelen szerződésből fakadó kötelezettségét az 1. sz. mellékletben megjelölt helyen/helyeken és szolgáltatási (rendelési) időben teljesíti. 4. Egészségpénztár kötelezettsége 4.1. Egészségpénztár köteles Szolgáltatóval együttműködni, ennek keretében: Szolgáltató konkrét szolgáltatásairól, a szolgáltatás helyéről a tagokat tájékoztatja, Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, a tagra/bejelentett közeli hozzátartozójára vonatkozó, a szolgáltatás igénybevételének rendelkezésre álló fedezetéről információt szolgáltat, adategyeztetést biztosít, a tag, ill. Szolgáltató kérésére az igényelt szolgáltatás díjának egyéni számlát érintő részét zárolja. 5. Szolgáltató kötelezettsége 5.1. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásait a szolgáltatás nyújtására jogosult személyek közreműködésével, a szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályoknak és szakmai előírásoknak megfelelő magas színvonalon biztosítja. 6. A szolgáltatási díj 6.1. Szolgáltató vállalja, hogy az általa nyújtott szolgáltatások mindenkori díjából a szerződés fennállása alatt az Egészségpénztár tagjai/bejelentett közeli hozzátartozói részére..% kedvezményt nyújt A szolgáltatás(ok)/termék(ek) ellenértékét a készpénzfizetési számla alapján a pénztártag készpénzben, illetve amennyiben a Szolgáltató kártyaelfogadó hely is, akkor egészségkártyával egyenlíti ki. 2

3 6.2.1 A természetbeni szolgáltatás - egészségügyi szolgáltatás - készpénzben történő kiegyenlítése esetében a Szolgáltató a számlát a szolgáltatást igénybe vevő részére az Egészségpénztár nevére és címére állítja ki, feltüntetve a szolgáltatást igénybe vevő pénztártag (bejelentett közeli hozzátartozója) nevét, tagi azonosítóját is Egyéb szolgáltatás - gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, sportszervásárlás - készpénzben történő kiegyenlítése esetén a Szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevő pénztártag (bejelentett közeli hozzátartozója) nevére és címére állítja ki a számviteli jogszabályok szerinti számlát Szolgáltató készpénz visszafizetést a pénztártag részére nem teljesíthet. Jótállási vagy egyéb okból történő esetleges visszafizetésnél helyesbítő számla kibocsátásával a Szolgáltató köteles a Pénztártag javára (az azonosító adatok feltüntetésével) az Egészségpénztárnak átutalni az összeget A szolgáltatás átutalással történő kiegyenlítése esetén Egészségpénztár a formailag és tartalmilag megfelelően kiállított számla ellenértékét annak beérkezését követő 15 (tizenöt) napon belül Szolgáltatónak kifizeti A Pénztár a szolgáltatásokat kizárólag szabályosan, a jogszabályi előírásoknak és jelen szerződésben rögzítetteknek megfelelően kiállított számla ellenében teljesíti. Egészségpénztár a hiányosan kiállított számlát Szolgáltató részére visszaküldi, aki köteles annak javítására, korrigálására, sztornírozására és új számla kiállítására, melyet 10 (tíz) munkanapon belül az Egészségpénztár részére megküld. 7. Díjfizetés egészségkártyával 7.1. Az Elfogadó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy lehetőséget biztosít az Egészségpénztár tagjai számára, hogy a évi XCVI. törvény és a 268/1997 (XII.22) Kormányrendelet alapján a vásárolt, az Egészségpénztár által finanszírozható termékek és szolgáltatások ellenértékét készpénzkímélő módon, az Egészségpénztárnál vezetett egyéni számlájuk terhére az Egészségpénztár egészségkártyájának igénybevételével egyenlítsék ki. Az egészségkártya elfogadásának részletes szabályait az 5. számú melléklet tartalmazza A telefonon az Egészségpénztár kérelmére történő engedélyeztetés is az egészségkártya elfogadásának minősül Az egészségkártyával történő fizetési módot a pénztártag akkor veheti igénybe, ha a szolgáltatás tényleges igénybevétele (termék megvásárlása) előtt a pénztártag, illetve a Szolgáltatásra jogosult felmutatta az Egészségpénztár által kibocsátott egészségkártyát Az Elfogadó vállalja, hogy egészségkártya elfogadása esetén kizárólag olyan, termékeket értékesít, illetve szolgáltatásokat nyújt az Egészségpénztár tagjai és azok szolgáltatásra jogosultjai részére, melyek a 4. sz. mellékletben felsoroltaknak megfelelnek Az Egészségpénztár kötelezettséget vállal arra, hogy a pénztártag, illetve a Szolgáltatásra jogosult által az egészségkártya használatával vásárolt, jelen megállapodás 4. számú mellékletében foglaltaknak megfelelő termékek, illetve szolgáltatások ellenértékét az érintett pénztártag számlájának terhére közvetlenül az Elfogadónak megtéríti, a számlája Egészségpénztárba való beérkezésétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül banki átutalás útján Az Elfogadó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés alapján értékesített termék, illetve nyújtott szolgáltatás kapcsán a pénztártag részére készpénz kifizetést nem teljesíthet. A vásárlás alapján garanciális, vagy egyéb okokból esetlegesen felmerülő jogos visszatérítési igénynek az Elfogadó helyesbítő számla kibocsátásával az Egészségpénztár Kártyahasználati Szabályzatában foglaltak szerint tehet eleget, az összeget pedig köteles a pénztártag javára a pénztártag azonosító adatainak feltüntetésével az Egészségpénztár bankszámlájára átutalni A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés nem zárja ki, hogy az Egészségpénztár tagjai a szolgáltatást, illetve a termék vásárlását készpénzfizetés ellenében vegyék igénybe. 8. Papíralapú számlakiállítás 8.1. Az Elfogadó vállalja, hogy a vásárolt termékek, illetve a nyújtott szolgáltatás ellenértékéről a hatályos jogszabályoknak megfelelő számlát állít ki az Egészségpénztár nevére és címére, amelyen a kötelezően előírt adatok mellett feltünteti a szolgáltatást igénybe vevő tag (igénybevevő kedvezményezett / kártyabirtokos) nevét, vagy tagi azonosító számát vagy egészségkártyájának 3

4 számát azonosítható módon. A kiállított és beküldött számla, valamint a POS terminál által továbbított elektronikus adat együttesen képezi az Elfogadó és az Egészségpénztár közötti elszámolás alapját. A számlán a tranzakció beazonosításához fel kell tűntetni a tranzakciós számot, vagy a számlához csatolni szükséges a POS terminál által kiadott Slip-et (annak másolatát) A szolgáltatás teljesítését (termék átvételét) az Elfogadó a pénztártaggal, illetve a Szolgáltatásra jogosulttal igazoltatni köteles (pl. számlán, átvételi elismervényen történő aláírással) 8.3. Amennyiben az Egészségpénztár a számlák tételes ellenőrzésekor nem elszámolható terméket, illetve szolgáltatást talál, felveszi a kapcsolatot az Elfogadóval az elszámolható termékek, illetve szolgáltatások körének egyeztetése érdekében Az Elfogadó jogosult saját hatáskörben meghatározni az Egészségpénztárhoz beküldendő számlák küldési gyakoriságát, mely a forgalom függvényében (is) változhat. Az Elfogadó vállalja azonban, hogy összegyűjtött számláit legalább havonta, a tárgyhót követő hó ötödik munkanapjáig elküldi az Egészségpénztárnak Az egészségkártyás vásárlás alapján a pénztártag egyéni számláján az Elfogadó javára végrehajtott zárolás megszűnik az összeg felhasználásával (Elfogadó részére történő kifizetéssel), jogosulatlanul igénybevett termékvásárlás, illetve szolgáltatás nyújtás esetén a zárolás Egészségpénztár által megszüntetésével, továbbá a 268/1997. (XII.22.) Korm. rendelet erejénél fogva legkésőbb a zárolás kezdeményezésétől számított 181. napon, amennyiben ez időpontig a számla nem érkezett be az Egészségpénztárba. A számlának a tag egyéni számláján fedezettel nem rendelkező részösszege tekintetében az Egészségpénztár pénzügyi rendezésre nem kötelezett. 9. Kártyaelfogadásra vonatkozó egyéb rendelkezések 9.1. Az Elfogadó gondoskodik arról, hogy kártyaleolvasó berendezései (POS terminál) fogadni tudják az egészségkártyát. Ennek érdekében vállalja, hogy az üzemelő terminálok adatait jelen szerződés 1. mellékletében megadja. A POS terminál használata miatt felmerült költségek az Elfogadót terhelik. Az egészségkártyák használata után megfizetendő forgalmi jutalékot a Bank az Egészségpénztár szerződött kártyarendszer-üzemeltető partnerén, a Card-Consulting Kft-n keresztül szedi be, aki erről az Elfogadó felé számlát bocsát ki Amennyiben az Elfogadó működésében, adataiban változás következik be, úgy Elfogadó a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles az Egészségpénztárt írásban értesíteni. Amennyiben a POS terminál adataiban következik be változás, úgy arról a Card-Consulting Kft-t is értesíteni kell. 10. Egyéb rendelkezések A szerződő felek kijelentik, hogy minden, jelen szerződés alapján tudomásukra jutott információt bizalmasan kezelnek A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Egészségpénztár működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot és a pénztártagokra vonatkozó pénztártitkot időbeli korlátozás nélkül, a szerződés megszűnését követően is megtartja és munkavállalóival, egyéb közreműködőivel is megtartatja Az Egészségpénztár vállalja, a Szolgáltató pedig hozzájárul ahhoz, hogy az Egészségpénztár honlapján a Szolgáltató, mint az Egészségpénztár szerződött partnere megjelenjen az alábbi adatokkal: név, szolgáltatási hely címe és telefon-elérhetősége, jelen szerződés keretében nyújtott szolgáltatás megnevezése, valamint a pénztártagoknak nyújtott kedvezmény mértéke Az Elfogadó vállalja, hogy az egészségpénztári szolgáltatás teljesítésének helyén jól láthatóan elhelyezi az Egészségpénztár által átadott, a pénztár logóját ábrázoló matricát Jelen szerződés megszüntethető írásban közös megegyezéssel a Ptk. 6:3. e) pontjában foglaltaknak megfelelően Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba és határozatlan időtartamra jön létre A Jelen szerződést bármelyik Fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli jognyilatkozatával indoklási kötelezettség nélkül, 30 napos felmondási idő mellett felmondással megszüntetni. A felmondási idő a jognyilatkozat címzett Fél általi kézhezvételét követő napon kezdődik. Felek megállapodnak abban, hogy a 30 napos felmondási határidő lejárta előtt megrendelt és visszaigazolt szolgáltatásokat mindkét fél akkor is teljesíteni köteles, ha a szolgáltatás időpontja a szerződés megszűnésének időpontját követő időre esik. 4

5 10.8. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal megszüntetheti súlyos szerződésszegés esetén. Felek rögzítik, hogy különösen az alábbi eseték minősülnek súlyos szerződésszegésnek: az Egészségpénztár felhívása ellenére a termékértékesítés, illetve a szolgáltatásnyújtás nem szerződésszerű teljesítése (ideértve különösen egészségpénztári szolgáltatás során igénybe nem vehető termékek értékesítését, illetve szolgáltatások nyújtását), az Egészségpénztár felhívása ellenére a jelen szerződésnek és a jogszabályi előírásoknak meg nem felelő számlázás, az Egészségpénztárt terhelő, jogszabály- és szerződésszerűen értékesített termékek, illetve a nyújtott szolgáltatások ellenértéke megfizetésének 8 napot meghaladó késedelme, az üzleti titok, személyes adatok és pénztártitok megtartására vonatkozó kötelezettség megszegése Jelen szerződést a Felek kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezését valamely hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy más hatóság érvénytelennek nyilvánítja, akkor az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem eredményezi a teljes Szerződés érvénytelenségét. A Szerződés érvénytelenséggel nem érintett részei érvényben maradnak és kikényszeríthetők, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a Felek a Szerződést egyáltalán nem kötötték volna meg. Amennyiben a Felek nem helyettesítik az érvénytelen rendelkezést egy érvényes rendelkezéssel, akkor a vonatkozó jogszabályokban szereplő előírásokat kell alkalmazni az érvénytelen kikötés helyett A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó jogvitáikat elsődlegesen peren kívül rendezik, s annak eredménytelensége esetén veszik csak igénybe a bírósági utat, mely esetben a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény rendelkezéseit alkalmazzák Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló évi XCVI. törvény és az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló a 268/1997 (XII.22) Kormányrendelet, valamint egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak Felek jelen szerződést annak átolvasása után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják Felek kijelentik, hogy a közöttük esetlegesen korábban létrejött szolgáltatói szerződés, illetve a Felek közötti e tárgyban létrejött szóbeli megállapodás jelen szerződés aláírásával hatályát veszti. Szerződő felek jelen szerződést és annak mellékleteit - mely 2 eredeti példányban készült -, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és együttes értelmezés után képviselőjük útján jogszabályszerűen jóváhagyólag írják alá. Kelt.,..... QUAESTOR Országos Önkéntes Egészségpénztár... Elfogadó 5

6 Mellékletek: 1. Szolgáltató (Elfogadó) telephelyei 2. A számlák tartalmi követelményeire vonatkozó előírások 3. Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak által finanszírozható termékek listája 4. Az Egészségpénztár kártyájának leírása és a kártyaelfogadás általános szabályai Továbbá, az Elfogadó (Szolgáltató) által biztosított alábbi dokumentumok: 5. Járási Népegészségügyi Intézet/Országos Tisztifőorvosi Hivatal (ÁNTSZ) által kiállított Működési engedély/nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum másolata 6. Cégkivonat, Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata 7. Szolgáltató/Elfogadó képviseletére jogosult személy (ek) Aláírási címpéldánya 8. Egészségügyi szolgáltatók és Utazásszervezők esetében az érvényes Felelősségbiztosítás meglétét igazoló irat 6

7 SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS 1. sz. melléklete 1. Szolgáltatási hely neve: (amit a Pénztártag is felkereshet) SZOLGÁLTATÓ TELEPHELYEI (Kettőnél több telephely esetén a még kitöltetlen lapot kérjük fénymásolni!) Szolgáltatás telephelye: Ir.sz: Város:... Utca, házszám:. Bankszámlaszám: (ha a telephely önálló bankszámlaszámmal rendelkezik) - - Szolgáltatások megnevezése (KSH besorolása v. OENO kódja, stb.) Nyitvatartási /Rendelési idő: (mely napokon, mettől-meddig?) Telefonszám és Faxszám: (a nyilvános adatbázisban megjelenő) (a nyilvános adatbázisban megjelenő) POS terminál(ok) azonosító száma (ha van terminál): POS terminált kihelyező bank (ha van terminál): Telefonos fizetés (voice authorizáció) lehetősége (ha nincs terminál): IGEN - NEM 7

8 SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklete A számlák tartalmi követelményeire vonatkozó előírásokról 1.) Számla A számla az általános forgalmi adóról szóló 2007 évi CXXII. törvény (továbbiakban: áfa törvény) 169. legalább a következő adatokat tartalmazza: (a) a) a számla kibocsátásának kelte; (b) b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja; (c) c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette; (d) d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének (e) da) adószáma, amely alatt, mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy (f) db) adószáma, amely alatt a 89. -ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették, vagy (g) dc) adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalanyra a k) pont szerinti áthárított adó a forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön; (h) e) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe; (i) f) az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető; (j) g) a 163. (1) bekezdés a) és b) pontjában említett időpont, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől; (k) h) a pénzforgalmi elszámolás kifejezés, a XIII/A. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében; (l) i) az adó alapja, továbbá az értékesített termék, adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza; (m) j) az alkalmazott adó mértéke; (n) k) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja; (o) l) az önszámlázás kifejezés, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki; (p) m) adómentesség esetében jogszabályi vagy a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól; (q) n) a fordított adózás kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett; (r) o) új közlekedési eszköz 89. -ban meghatározott értékesítése esetében az új közlekedési eszközre vonatkozó, a pontjában meghatározott adatok; (s) p) a különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák kifejezés, a XV. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében; (t) q) a különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek vagy a különbözet szerinti szabályozás - műalkotások, vagy a különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok és régiségek kifejezések közül a megfelelő kifejezés, a XVI. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében; (u) r) pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma. 8

9 2.) Egyszerűsített számla: Az áfa törvény 13. (1) bekezdése 17. pontja alapján adóigazgatási azonosításra alkalmas bármely olyan bizonylat, amely a megnevezésén túlmenően legalább a következő adatokat tartalmazza: (a) a számla sorszáma; (b) a számla kibocsátójának neve, címe és adóigazgatási azonosító száma; (c) a vevő neve és címe, adószáma; (d) a számla kibocsátásának kelte; (e) a termék (szolgáltatás) megnevezése, valamint besorolási száma, amely legalább szükséges az e törvény szerinti hivatkozás azonosításához; (f) a termék, szolgáltatás - ha ez utóbbi természetes mértékegységben kifejezhető - mennyiségi egysége és mennyisége; (g) a termék, szolgáltatás - ha ez utóbbi egységre vetíthető - adóval együtt számított egységára; (h) a termék (szolgáltatás) adóval együtt számított ellenértéke tételenként és összesen; (i) a pénztártagnak biztosított kedvezmény mértéke; (j) a 44. (2) bekezdésében meghatározott százalékérték. Az áfa törvény 44. (1) bekezdése a törvény 13. -ában megfogalmazott követelményeken túl a számla és az egyszerűsített számla esetében is további előírást tartalmaz, mely szerint a tételenkénti és összesen adatok mellett az adómérték szerinti részletezésben is fel kell tüntetni az adó alapját és összegét. A számlák hitelességét a gazdálkodó képviseletére jogosult személy vagy pedig az általa a bizonylat aláírására feljogosított személynek - ideértve a Ptk. szerint vélelmezett képviseletet is - aláírásával is igazolhatja. 9

10 SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS 3. sz. melléklete Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak által adómentesen finanszírozható termékek: 1. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek törzskönyvezéséről és a forgalomba hozataluk engedélyezéséről szóló jogszabályban meghatározott, hatóság által engedélyezett, lakosság számára közvetlenül forgalmazott humán gyógyszerek (beleértve a homeopátiás gyógyszereket és az immunológiai készítményeket is). 2. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló jogszabályban meghatározott egyedi gyógyszerbeszerzés keretében alkalmazásra kerülő gyógyszerek és immunológiai készítmények. 3. Orvosi vényen rendelt egyedi összetételű (magisztrális) gyógyszerkészítmények. 4. A hatályos Magyar Gyógyszerkönyvben és a hatályos Formulae Normalesben meghatározott, közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas gyógyszeranyagok. 5. Az anyatej helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek. 6. A speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek. 7. A társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről szóló jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközök megvásárlása, kölcsönzése, a társadalombiztosítás által nem finanszírozott részre, vagy e támogatás igénybevétele nélküli megvásárlása. 8. Közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, minőségi tanúsítványok kiadására jogosult intézmény által kiadott tanúsítvánnyal rendelkező, illetve CE jelöléssel ellátott, az orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti orvostechnikai eszközök. 9. Egészségügyi hatóság által engedélyezett csecsemő- és betegápolási cikkek. 10. Gyógyvizek és gyógyiszap. 11. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet által kiadott engedélyszámmal és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek. 12. Az pontokban felsorolt termékek házhozszállítása 13. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatásaként finanszírozható a gyógyszerész gondozás díja és a gyógyszertári ügyeleti díj is. Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásként (adókötelesen) finanszírozható termékek 14. Gyógyszertárban értékesített gyógyteák. 15. Gyógyszertárban értékesített fog- és szájápolók. 16. Sporteszköz, melynek keretében az aktív testmozgást segítő sporteszköz (ideértve a sporttevékenység során a testi épséget közvetlenül védő kiegészítő eszközöket is, mint kar-könyök-,térd- és fejvédő vásárlása, bérlése). 10

11 SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS 4. sz. melléklete A QUAESTOR Egészségpénztár kártyájának leírása és a kártyaelfogadás általános szabályai A QUAESTOR Egészségpénztár kártyája A QUAESTOR Egészségpénztár kártyájának leírása: A QUAESTOR Egészségpénztár által kibocsátott kártya tagsági kártya, ISO/MSZ 7810 szabvány szerinti méretű (86*54 mm) műanyag plasztiklap. A kártyaszám és a kártyabirtokos neve dombornyomással van rögzítve az előlapon. A kártya azonosító száma 16 karakter hosszúságú, melyből az első nyolc karakter minden esetben A kártya lejáratának ideje a kártyán év és hónap szerint van feltüntetve. A kártya a lejárati hónap utolsó nap 24:00 óráig érvényes. A kártyához PIN kód nem tartozik. A kártya előlapján a következő adatok találhatók: A QUAESTOR Egészségpénztár neve és emblémája Dombornyomással a kártya 16 jegyű azonosító száma: XXXX XXXX A kártyabirtokos neve A pénztártag tagkódja (6 karakter hosszúságú) A kártya lejárata év/hó megjelöléssel A kártya hátlapja az alábbiakat tartalmazza: A kártya hátlapján azonosításra szolgáló mágnescsík Az aláírás helye A következő szöveg: Ez a kártya a QUAESTOR Egészségpénztár tulajdona, kérjük, ha Ön találta ezt a kártyát jutassa el a 1132 Budapest váci út 30 címre. A kártyát a QUAESTOR Egészségpénztár szerződött partnereinél lehet használni, melyek helyét matricával jelöljük. Ha a kártyahasználat során bármilyen problémája merül fel, kérjük, hívja a +36-1/ telefonszámot! Kártyaelfogadási szabályok 1. A QUAESTOR Egészségpénztár az Egészségpénztári kártyát (a továbbiakban: Kártya) kizárólag pénztártagjai, illetve az általuk nyilatkozatban megnevezett közeli hozzátartozójuk számára bocsátja ki. A Kártya birtokosa a Kártyán megjelölt természetes személy. 2. A Kártya a pénztártag egyéni számlájához kapcsolódóan az Egészségpénztár szolgáltatásainak és az Elfogadó által nyújtott kedvezmények igénybevételére szolgál és a tagság igazolására alkalmas. Áruk, szolgáltatások igénybevétele a kereskedelmi, egészségpénztári elfogadóhelynél történik. A kártyával elfogadóhelynél készpénz nem vehető fel. 3. A Kártyát az Egészségpénztári tag által megjelölt szolgáltatásra jogosult személyek is használhatják. A kedvezményezettek listáját az Egészségpénztár a kártyákhoz csatoltan adja ki. A kártya használatának feltételei a Pénztártagra és a szolgáltatásra jogosult hozzátartozójára (továbbiakban együttesen: Kártyahasználó) azonos módon érvényesek. 4. A szolgáltatás igénybevételekor az Elfogadó minden esetben elkéri a Kártyát. 5. Az Elfogadó a Kártya elfogadását ahhoz az előfeltételhez kötheti, hogy a Kártyahasználó okmányával (személyi igazolvány, útlevél stb.) igazolja személyazonosságát, így ellenőrzi, hogy a kártyát a használatra jogosult személy használja-e. Tízezer forint feletti vásárlás esetén minden esetben szükséges a kártyabirtokos vagy a szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozó személyazonosságának igazolása. 6. Az Elfogadó a kártya használatának jogosultságát leellenőrizheti az Egészségpénztár Kártyaközpontja, a Card-Consulting Kft. telefonos megkeresésével is ( ). 7. Az Elfogadó ellenőrzi, hogy a kártya megfelel a jelen melléklet kártya leírást tartalmazó rendelkezéseiben írt tulajdonságoknak és nincs lyukasztással vagy más módon érvénytelenítve. Amennyiben az Elfogadó elektronikus rendszere elutasítja, a tranzakciót az Elfogadó felajánlja a készpénzes fizetést, vagy az alábbiakban meghatározott esetekben a Kártyaközpontnál telefonos engedélyeztetést kezdeményezhet. 8. Az elutasítás okai leggyakrabban a következők: a. fedezethiány: kevesebb összeg áll rendelkezésre, mint a szolgáltatás ellenértéke; 11

12 b. inaktív a kártya: a kártyát a pénztártag nem élesítette be a Kártyaközpontban, vagy a kártyát letiltották; c. a kártyaelfogadó terminál nem ismeri fel a kártyát az Elfogadó jelentse azonnal a Kártyaközpontban; d. terminál műszaki meghibásodása vagy telefonvonal hiánya; e. a kártya mágnesezettsége vagy maga a kártya sérült. Az a. - c. esetekben csak készpénzzel tud fizetni a Kártyahasználó, d. - e. esetben lehetséges a telefonos engedélyeztetés. 9. Elektronikus kártyaelfogadás: a tranzakció engedélyezése és továbbítása POS terminálon keresztül történik. 10. Az elektronikus kártyaelfogadás esetében a POS terminál minden tranzakcióra automatikusan engedélyt kér, a kártya érvényessége elektronikus úton automatikusan ellenőrzésre kerül. Letiltott kártyát a rendszer nem fogad el. Elektronikus kártyaelfogadás esetében a POS terminál kétpéldányos bizonylatot (slip) nyomtat, amelyet az Elfogadó köteles a Kártyahasználóval aláíratni. A POS terminál által továbbított elektronikus adat és a beküldött, a Kártyahasználó nevére kiállított számla együttesen az Elfogadó és az Egészségpénztár közötti elszámolás alapja. 11. A POS terminál működésképtelensége esetén, vagy ha a kártyát az Elfogadó valamilyen okból nem tudja elfogadni, akkor a telefonos engedélyeztetés szabályai érvényesek. 12. Telefonos engedélyeztetés: abban az esetben használható, ha nem elektronikus környezetben végzi az Elfogadó az engedélyeztetést. Az Elfogadó munkanapokon 8-20 óra között telefonon bejelentkezik a Kártyaközpontba ( ), azonosítja magát, a kártya használóját, a Kártyát, a számlát és a számla ellenértékét, és engedélyszámot kér. Telefonos engedélyezés csak a kártya jogos használójának jelenlétében és aktív közreműködésével történhet. Amennyiben a tranzakció engedélyeztetése sikeres, úgy a Kártyaközpont közli az engedélyszámot, melyet a számlára az Elfogadónak fel kell írnia. Az engedélyeztetés elutasításakor a szolgáltatás csak készpénzben egyenlíthető ki. 13. A Kártyahasználó a kártyabizonylatot, illetve a számlát ellenőrzi, és helytállósága esetén aláírja. Aláírásával elismeri, hogy a kártya használata a kártyabizonylaton feltüntetettek szerint megtörtént, a szolgáltatást vagy az árut hiánytalanul, jó minőségben megkapta. Az aláírást minden esetben a kártya használatára jogosulttól származónak kell tekintetni. 14. A kártyaelfogadás során bekövetkező elgépelésből, tévesztésből bekövetkező hibák, visszáru és egyéb az Elfogadói árcsökkentések javítására csak az elfogadás napján van mód. Az eredeti tranzakciós érték visszavonása után az új érték engedélyezése ezt követően történhet. 15. Az üzleti napon túl, de még a tranzakcióhoz tartozó számla elküldése előtt lehetséges a tranzakció törlését kezdeményezni az elfogadóhelyről. A tranzakciótörlést a jegyzőkönyv felvételével levélben vagy faxon kell kérni az Egészségpénztártól, az esemény rövid leírásával és az eseményhez tartozó fizetési tranzakció bizonylat másolatának csatolásával. A számla beküldését követően pénzügyi rendezést igénylő, reklamációs ügyintézést csak külön eljárásban lehet intézni, ennek szabályait az Elfogadónak és az Egészségpénztárnak egyedileg kell megállapítani. 16. Tilos a pénztártag részére készpénzt visszafizetni. 17. Az Egészségpénztár az engedélykérések, hibás tranzakciók, tranzakciótörlések, jóváírások, stb. teljesítéséért azok bizonylatainak az elfogadóhelytől történő megérkezését követően vállal felelősséget. 12

MEGÁLLAPODÁS Gyógyszertári termékek árának megtérítésére

MEGÁLLAPODÁS Gyógyszertári termékek árának megtérítésére Megállapodás gyógyszertári termékek árának megtérítésére Szerződés száma./201_ MEGÁLLAPODÁS Gyógyszertári termékek árának megtérítésére mely létrejött egyrészről a Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő

Részletesebben

GYÓGYSZERTÁRI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS

GYÓGYSZERTÁRI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS Szolgáltató OEP azonosítója: (Szolgáltató tölti ki!) A patika rendszergazdája: (Szolgáltató tölti ki!) Szolgáltató kódja: (Egészségpénztár tölti ki!) GYÓGYSZERTÁRI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött

Részletesebben

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS (Egészségpénztár tölti ki!) Szolgáltató azonosító kódja: EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Vitamin Egészségpénztár (székhely: 1023 Budapest, Bécsi u.

Részletesebben

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS (Egészségpénztár tölti ki!) Szolgáltató kódja: EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az MKB Egészségpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38., adószám: 18232761-1-41, tel:

Részletesebben

SZNY_01 EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS

SZNY_01 EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS VITAMIN Egészségpénztár 1023. Budapest, Bécsi út 4.; 1301. Budapest, Pf.32. +36-1-304-2278; fax: +36-1-214-2224; e-mail: vitaminep@vitaminep.hu PSZÁF engedély száma: E /300/1997; Bankszámlaszám: 10700024-04451202-51100005;

Részletesebben

Egészségpénztári szolgáltatási szerződés

Egészségpénztári szolgáltatási szerződés Egészségpénztári szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; számlavezető bankja: Citibank, számlaszáma: 10800007-94627008, adószáma: 18177796-2-42), mint Megrendelő,

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 3/2004. (V.7.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva: 2/2004. (XI.12.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva:

Részletesebben

EP014 Szolgáltatói szerződés

EP014 Szolgáltatói szerződés EP014 Szolgáltatói szerződés Szolgáltatói szerződés amely létrejött egyrészről az 1.1 pontban meghatározott megbízó (a továbbiakban: Egészségpénztár), valamint az 1.2 pontban meghatározott szolgáltató,

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Egészségpénztári szolgáltatási szerződés egészségpénztári kártya elfogadási opcióval

SZERZŐDÉS. Egészségpénztári szolgáltatási szerződés egészségpénztári kártya elfogadási opcióval SZERZŐDÉS Egészségpénztári szolgáltatási szerződés egészségpénztári kártya elfogadási opcióval amely létrejött egyrészről az OTP Országos Egészségpénztár /székhely: Magyarország, 1051 Budapest, Mérleg

Részletesebben

Képviselő/ kapcsolattartó személye:.. Működési /ÁNTSZ/ engedélyszám: OEP azonosító:.. Rendszergazdai feladatok ellátója:.

Képviselő/ kapcsolattartó személye:.. Működési /ÁNTSZ/ engedélyszám: OEP azonosító:.. Rendszergazdai feladatok ellátója:. Szerződés száma EPSZ /201 GYÓGYSZERTÁRI EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYA ELFOGADÓI SZERZŐDÉS EDI rendszeren alapuló elektronikus számla elfogadási opcióval amely létrejött egyrészről az OTP Országos Egészségpénztár

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 33/2014. számú határozatával 2014. április 25-én Hatályba lépés napja: 2014. április 25. Az Igazgatótanács nevében IT Elnök Verziószám: v1_20140425 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 23. Levelezési cím: 1821 Budapest Telefon: (1) 268 7272 Fax: (1) 268 7002 Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének,

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 3/2004. (V.7.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva: 2/2004. (XI.12.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva:

Részletesebben

Szolgáltatások Jegyzéke

Szolgáltatások Jegyzéke A PROV1TA Első Magyar Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabályának elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatások Jegyzéke Elfogadva a /2015. (2015. 05. 28.) sz. Küldött Közgyűlési határozattal Hatályos:

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE...

Részletesebben

KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Elfogadta az Igazgatótanács a 6/2014.02.18. számú határozatával. Hatályos 2014. március 1-től 1. Bevezető A MKB Egészségpénztár a szolgáltatások igénybevételére Egészségkártyát

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat

Szolgáltatási Szabályzat az Alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva a 19/2015. (2015.05.28.) sz. Közgyűlési határozattal Hatályos: 2015. június 1-től BEVEZETŐ Jelen Szolgáltatási Szabályzat,

Részletesebben

Egészségkártya Üzletszabályzat

Egészségkártya Üzletszabályzat Egészségkártya Üzletszabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa a 31/2009. számú határozatával 2009. október 1-én Hatályba lépés napja: 2009. október

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (kiskereskedelmi egység vendéglátás szolgáltatása)

S Z E R Z Ő D É S VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (kiskereskedelmi egység vendéglátás szolgáltatása) (Intézmény tölti ki!) Szolgáltató azonosítója: S Ez a szám az internetes és telefonos engedélyeztetéshez nem alkalmas! Az internetes és telefonos engedélyeztetéshez szükséges telephely azonosító(k) az

Részletesebben

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 23. Levelezési cím: 1821 Budapest Adószám: 12351035-2-41 Telefon: (1) 268 7272 Fax: (1) 268 7002 Az MKB Széchenyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. által kibocsátott OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA e-utalvány elfogadásáról Hatályos: 2013. július 1. napjától I. Általános rendelkezések 1. Az

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOKHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL

S Z E R Z Ő D É S SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOKHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (Intézmény tölti ki!) Szolgáltató azonosítója: S Ez a szám az internetes és telefonos engedélyeztetéshez nem alkalmas! Az internetes és telefonos engedélyeztetéshez szükséges telephely azonosító(k) az

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁRÓL

S Z E R Z Ő D É S MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁRÓL (Intézmény tölti ki!) Szolgáltató azonosítója: S Ez a szám az internetes és telefonos engedélyeztetéshez nem alkalmas! Az internetes és telefonos engedélyeztetéshez szükséges telephely azonosító(k) az

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Cégnév (vagy egyéni vállalkozó, magánszállásadó neve): Vállalkozás székhelye: ir. sz.: település:...

Cégnév (vagy egyéni vállalkozó, magánszállásadó neve): Vállalkozás székhelye: ir. sz.: település:... (Intézmény tölti ki!) Szolgáltató azonosítója: S Ez a szám az internetes és telefonos engedélyeztetéshez nem alkalmas! Az internetes és telefonos engedélyeztetéshez szükséges telephely azonosító(k) az

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Típus szerződés száma: PETR_T_04_KARB_KIVITEL_20140315 Megjegyzés: jelen típus szerződés csak akkor alkalmazható, ha a releváns szabályozásokon túlmenően a PETR_T_04_KARB_KIVITEL_20140315 számú FEDLAP-on

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA 1036 Budapest, Lajos u. 78. Telefon: 06-80-201-417 Fax: 472-32-40 Adószám: 18234732-1-41 Pénzforgalmi jelzőszám: Kereskedelmi és Hitelbank

Részletesebben

Szolgáltatások Jegyzéke

Szolgáltatások Jegyzéke az Alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatások Jegyzéke Elfogadva a KGY 27./2012. (2012. 12. 06.) sz. Közgyűlési határozattal Hatályos: 2013. január 1.-től 1 BEVEZETŐ Jelen Szolgáltatások

Részletesebben

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz:

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: LEADER rendelet 2013: Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: (6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra

Részletesebben