Egészségkártya Üzletszabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségkártya Üzletszabályzat"

Átírás

1 Egészségkártya Üzletszabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa a 31/2009. számú határozatával október 1-én Hatályba lépés napja: október 01. Az Igazgatótanács nevében: IT elnök

2

3 Tartalomjegyzék A Szabályzat hatálya A VITAMIN Egészségkártya A kártya kibocsátása Társkártya Limitek Az Egészségkártya használata Fizetés elektronikus környezetben Fizetés Internet kapcsolat vagy automata telefonos rendszer segítségével Fizetés készpénzzel Általános szabályok Elszámolás Adatvédelem Gondosság, letiltás Reklamáció Csere Szerződésszegés Díjak Megszűnés

4

5 A Szabályzat hatálya Jelen VITAMIN Egészségkártya Üzletszabályzat a VITAMIN Egészségpénztár (székhely: 1011 Budapest, Iskola utca 13.; bírósági bejegyzés száma: 11. P /97/4; PSZÁF engedély szám: E/300/97, továbbiakban: VITAMIN Egészségpénztár vagy Pénztár) és tagja (a továbbiakban Pénztártag), vagy a Pénztártag és a Pénztártag felhatalmazása alapján Társkártyával rendelkező közeli hozzátartozói /Ptk (b)./ (a továbbiakban együtt: Kártyabirtokos) között létrejövő Egészségkártya szerződések általános és eljárási feltételeit tartalmazza. Rendelkezései a szerződő felekre és feladatuk ellátásának megfelelő mértékig az elszámolási rendszerben részt vevő szolgáltatókra (egészségpénztári szolgáltató, vagy termékértékesítő vállalkozás, lebonyolító bank, közreműködő egyéb vállalkozás, stb.) külön kikötés nélkül is érvényesek. A VITAMIN Egészségpénztár biztosítja a Pénztártagok, a Kártyabirtokosok, a Szolgáltatók és más érintettek részére, hogy a jelen Szabályzat és a VITAMIN Egészségpénztár hozzá kapcsolódó aktuális szabályzatai, (különösen az Alapszabály, a Szolgáltatási Szabályzat, és a Szolgáltatói Szerződés általános mintája) Interneten - vagy kérésre írott formában - bármikor rendelkezésükre állnak. A VITAMIN Egészségkártya A VITAMIN Egészségpénztár a Pénztártagok és erre felhatalmazott közeli hozzátartozóik, a tagdíjfizetést szüneteltetők és a tagok halála után a tagsági jogviszonyt fenntartó kedvezményezettjeik részére Egészségkártyát bocsát ki. Fentiek közül Kártyabirtokos lehet az a 16. életévét betöltött személy, aki a VITAMIN Egészségpénztárhoz belépési nyilatkozatával csatlakozott, kötelezettséget vállalt és az egységes tagdíjat megfizeti (Alapszabály III/2.), vagy a tagdíjfizetést az Alapszabály III/6. pontja szerint szünetelteti. Az Egészségkártya a VITAMIN Egészségpénztárral arra szerződött szolgáltatóknál és termékértékesítőknél (a továbbiakban együtt: Szolgáltató) az igénybe vett szolgáltatások és a megvásárolt áruk ellenértékének zárolására, a fizetés kezdeményezésére szolgál. 1. oldal

6 Az Egészségszámla terhére vásárolható termékek és igénybe vehető szolgáltatások körét az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló hatályos Törvény (módosított évi XCVI. tv. Öpt.) és az ennek végrehajtására kiadott Kormányrendelet (módosított 263/2003. Korm. rendelet) által biztosított keretek között, a VITAMIN Egészségpénztár Alapszabálya és Szolgáltatási Szabályzata határozza meg. Az Egészségkártya megjelenésében, anyagában és kivitelezésében a készpénzkímélő fizetést elősegítő, széles körben elterjedt és alkalmazott bankkártyával azonos, szabványos 86x54 mm-méretű, mágnescsíkkal ellátott műanyag lap. Az Egészségkártyán az alábbi információk kerülnek megjelenítésre. Az előlapon: - a VITAMIN Egészségpénztár neve, - a Pénztártag neve, társkártya esetén a hozzátartozó neve (dombornyomással), - kártyaszám (dombornyomással), - Pénztártag egyedi pénztári azonosítója (tagkódja), - a kártya érvényességének ideje (két-két számjeggyel jelölve: év/hónap hónap/év). A hátoldalon: - a VITAMIN Egészségpénztár logója, - a Pénztártag azonosító adatait tartalmazó mágnescsík, - a Kártyabirtokos aláírása az erre rendszeresített csíkon, - a VITAMIN Egészségpénztár neve, elérhetőségei: telefonszám, cím, honlapcím. Az Egészségkártya a gyakorlatban betéti típusú (úgynevezett debit) kártyaként működik, tehát csak a Pénztártag egyéni számlájának aktuális pozitív egyenlegéig használható fel. A számlának nem lehet negatív egyenlege. A VITAMIN Egészségpénztár tulajdonát képező Egészségkártya birtokosa a Kártyabirtokos. Az Egészségkártya egyben lehetőséget teremt a szerződött munkáltatóhoz nem tartozó természetes személyek, (új egyéni pénztártagok), valamint társkártya 2. oldal

7 igénylése esetén (Ptk. 685 (b) szerinti) közeli hozzátartozóik szolgáltatásigénybevételének lebonyolítására is. Az Egészségkártyát kizárólag a Kártyabirtokos használhatja, más személyre át nem ruházhatja, használatát másnak át nem engedheti, óvadékként vagy zálogként le nem kötheti. A kártya kibocsátása Új Egészségkártya kibocsátása és a Pénztártagok Egészségkártyával való ellátása, az alábbiak szerint történik. A belépési nyilatkozat aláírásával a Pénztár tagja kötelezettséget vállal az Egészségkártya használatára vonatkozó szabályok betartására. Az újonnan belépő tagok Egészségkártyájukat a Belépési nyilatkozat leadását és a VITAMIN Egészségpénztár által elvégzett záradékolást követően, az Alapszabály szerinti várakozási idő lejártával kapják kézhez. A Pénztártagok az Egészségkártyát külön kérés nélkül, az előzetes értesítésnek megfelelően a VITAMIN Egészségpénztár helyi vagy központi ügyintézésétől kapják meg. Az újonnan belépők és a lejárt kártya birtokosa az új kártyát a VITAMIN Egészségpénztár központi vagy helyi ügyintézőjénél személyesen, vagy a nem aktív állapotú kártyát postai úton kapja meg. A postai úton rendelkezésre bocsátott, nem aktív állapotú kártya a TAJ szám és a születési dátuma megadásával a telefonos ügyintézési rendszerben aktiválható. Az aktiválás módjáról a Pénztár a tagot az egészségkártyával együtt megküldött levélben részletesen tájékoztatja. A Kártyabirtokos az Egészségkártyát a kézhezvételt követően aláírja. A kártya a Kártyabirtokos aláírása nélkül érvénytelen. Az Egészségkártya megszemélyesítése csak a Pénztártag személyazonosító okmányában szereplővel megegyező névre történhet. Értesítési címként csak postafiók nem fogadható el. 3. oldal

8 Az Egészségkártya érvényességi ideje max. 5 év, lejáratának ideje a kártyán (év/hónap hónap/év) van feltüntetve. Az Egészségkártya a lejárati hónap utolsó napján óráig érvényes. Amennyiben a Kártyabirtokos a mindenkori érvényes feltételeknek megfelel, és a lejárat előtt kilépési szándékát nem jelezte, a kártyát a Pénztár annak lejárta előtt automatikusan megújítja. Társkártya A Pénztártag, egyéni számlája terhére, Egészségkártyával történő szolgáltatás igénybevételi és termékvásárlási jogot biztosíthat az általa megnevezett közeli hozzátartozója(-i) részére. A Társkártya Igénylő Lapon (2. sz. Melléklet) így meghatalmazott 16. életévüket betöltött személy(ek) részére térítésmentesen a VITAMIN Egészségpénztár Társkártyát bocsát ki. Társkártya az erre a célra rendszeresített, Internetről is letölthető igénylőlap kitöltésével (2. sz. Melléklet) és a VITAMIN Egészségpénztárhoz való eljuttatásával igényelhető. A Társkártya-birtokos az Egészségkártyát a kézhezvételt követően aláírja. A kártya a Társkártya-birtokos aláírása nélkül érvénytelen. A társkártya használata során az igénybevett szolgáltatás ellenértékével - a VITAMIN Egészségpénztár a tag külön hozzájárulása nélkül - a Pénztártag Egészségszámláját terheli meg. A Tag kérésére a VITAMIN Egészségpénztár a Társkártyát megszüntetheti, egyéb vonatkozásban azonban a Tag a Társkártya használatát nem korlátozhatja. A Társkártya-birtokos kártyahasználattal kapcsolatos jogai megegyeznek a Pénztártag kártyahasználattal kapcsolatos jogaival. A Társkártya lejárati ideje a tagsági jogviszony érvényességi ideje alatt független a Tag kártyájának lejárati idejétől. A VITAMIN Egészségpénztár és a Tag között létrejött (tagsági) jogviszony megszűnésének időpontjában azonban a Pénztár a Társkártyát - a rajta feltüntetett lejárati időtől függetlenül - lejártnak tekinti és lezárja. 4. oldal

9 A Társkártya megújítása nem automatikus, azt lejárat esetén újra kell igényelni. A Társkártyával kapcsolatos követelések tekintetében a Pénztártag, illetve a Társkártya-birtokos a VITAMIN Egészségpénztárral szemben egyetemlegesen kötelezettek. A Társkártya-birtokos által a tagnak esetlegesen okozott kárért a VITAMIN Egészségpénztár nem vállal felelősséget. Limitek A Kártyabirtokos a VITAMIN Egészségpénztár Szolgáltatási Szabályzata szerinti csomaglimitek erejéig használhatja az Egészségkártyát zárolásra. Amennyiben a mindenkori Egészségszámla egyenlege nem éri el a limit összegét, úgy a Kártyabirtokos a számlaegyenlege erejéig jogosult a kártya használatára. Az Egészségkártya-használat alsó értékhatára Ft/művelet, amelynél kisebb értékű tranzakciókat a Pénztár átutalással nem finanszíroz. Az ennél kisebb összegű kifizetéseket a Pénztártag készpénzben fizetheti meg. A készpénzes számla ellenértékét a VITAMIN Egészségpénztár a számla benyújtását követően a Pénztártag által meghatározott bankszámlára utalja át. Az Egészségkártyával készpénzt felvenni nem lehet. Az Egészségkártya használata Az Egészségkártya kétféle funkciót tölt be, a tag azonosítására és az igénybevett szolgáltatás ellenértékének zárolására szolgál. A kártyás vásárlás megkezdése előtt a Pénztártagnak célszerű tájékozódnia az automata telefonos ügyfélszolgálaton, (call centeren) keresztül, az Interneten elérhető honlapról, vagy a helyi/központi ügyintézéstől az egyéni számlája aktuális, szabadon elkölthető egyenlegéről. Az elfogadóhelyek listája a Pénztár honlapján elérhető, illetve azt a szolgáltatóknál kihelyezett VITAMIN Egészségpénztár kártya-elfogadóhely szövegű matrica jelzi. 5. oldal

10 Fizetés elektronikus környezetben EGÉSZSÉGKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT A Pénztártag a szolgáltatás igénybevételét megelőzően jelzi, hogy kártyával kíván fizetni. A Szolgáltató a fizetéskor átveszi az Egészségkártyát és a szolgáltatás ellenértékét betáplálja az automata gépi kártya leolvasóba (POS terminál). A kártyaleolvasó berendezés közvetlen (on-line) kapcsolatba lép a VITAMIN Egészségpénztár központi nyilvántartásával. A rendszer azonosítja a tagot, vizsgálja, hogy a lehívandó összegre fedezetet nyújt-e a rendelkezésre álló egyéni számla egyenleg. Fedezethiány esetén elutasítja a tranzakciót. Megfelelő fedezet esetén előrögzíti a műveletet, elküldi az információs központba a tag és a szolgáltató adatait és zárolja a lehívott összeget. Ez által a Pénztártag egyéni számlájának felhasználható egyenlege a lehívott összeggel azonnal csökken. A kártyaleolvasó berendezés (POS terminál) a helyszínen kártyabizonylatot (slip) állít elő, amelyen a kért művelet jóváhagyása vagy elutasítása szerepel. A kártyabizonylaton szereplő adatok - és különösen a fizetendő összeg - valódiságáról a kártyabirtokos köteles meggyőződni. Ezután a Kártyabirtokos a kártyaleolvasó berendezés (POS terminál) által kinyomtatott nyugta (slip) egyik példányát - a kártyáján lévő aláírásával egyező módon - aláírásával igazolja. A legalább kétpéldányos bizonylat aláírásával igazolja egyúttal a szolgáltatás teljesítését, ill. a termék átvételét is. Sikeres zárolás esetén a szolgáltatás teljesítéséről a Szolgáltató számlát állít ki, amelyen a kötelezően előírt (Szolgáltató-, és Pénztár-) adatok mellett feltünteti a szolgáltatást igénybevevő Kártyabirtokos nevét, a Pénztártag pénztári azonosító számát. A számlát a Szolgáltató hivatalos bélyegzőjével és aláírásával hitelesíti. A kártyabizonylat (slip) egy példányát csatolni kell a VITAMIN Egészségpénztár részére küldendő számla példányhoz, melyet a szolgáltató közvetlenül küld meg a Pénztárnak. Az előrögzítés önmagában nem jelent pénzügyi teljesítést. Az egyéni számla tényleges megterhelésére az átutalásra és a tétel könyvelésére - a szolgáltatótól beérke- 6. oldal

11 ző számla feldolgozása során kerül sor, tehát csak a számla beérkezését, azonosítását és ellenőrzését követően. Fizetés Internet kapcsolat vagy automata telefonos rendszer segítségével Olyan esetekben, amikor a szolgáltató nem rendelkezik elektronikus kártyaleolvasó berendezéssel (POS terminál) az Egészségkártya a Pénztártag, Kártyabirtokos azonosítására szolgál. A Pénztár tagja egészségkártyájának bemutatásával igazolja tagsági jogviszonyát. A Szolgáltató telefonon vagy Interneten bejelentkezik a VITAMIN Egészségpénztár automata információs rendszerébe. Saját azonosító kódszámának megadását követően a Kártyabirtokos jóváhagyása esetén zárolja az igénybevett szolgáltatás/vásárolt termék ellenértékét. A szolgáltatás teljesítéséről a Szolgáltató számlát állít ki, amelyen a kötelezően előírt adatok mellett feltünteti a szolgáltatást igénybevevő Kártyabirtokos (vagy jogosult hozzátartozó) nevét, a pénztártag pénztári azonosító számát, és a tranzakció zárolása során kapott engedélyszámot. A számlát a Szolgáltató hivatalos bélyegzőjével és aláírásával hitelesíti. Ezután az igénybevevő (Kártyabirtokos) a számla egyik példányát - kártyáján lévő aláírásával egyező módon - aláírja. Ez esetben is meg kell győződni a számla valódiságáról, különösen az összeg tekintetében, és arról hogy a Kártyabirtokos azonosítása (név, kártyaszám) megfelelő-e. A tag egyúttal aláírásával igazolja a szolgáltatás teljesítését, ill. a termék átvételét is. Ezután a Szolgáltató továbbítja a VITAMIN Egészségpénztár részére a számla első példányát. Fizetés készpénzzel Készpénzes fizetésre az alábbi esetekben van lehetőség: a.) limit alatti értékű műveletek esetében, b.) fedezethiány esetén, 7. oldal

12 c.) ha a szolgáltató nem rendelkezik kártyaleolvasóval, vagy az nem működik hibátlanul, d.) ha a szolgáltató nem rendelkezik Internet kapcsolattal, telefonnal, vagy ezek nem működnek, e.) ha a Szolgáltató ragaszkodik a készpénzfizetéshez. A számlát a Pénztártag kapja kézhez, és ha szükséges ő látja el a Pénztártag és a Szolgáltató azonosítására alkalmas adatokkal, valamint az aláírásával és juttatja el a VITAMIN Egészségpénztárhoz. Általános szabályok Vásárláskor a Szolgáltató a kártya használatára jogosult személy személyazonosságának ellenőrzése céljából, valamint a Kártyabirtokos biztonságának érdekében a személyazonosságot igazoló fényképes okmány felmutatását kérheti az Egészségkártya használójától. A Szolgáltató megtagadhatja a kártya elfogadását a következő esetekben: a.) a kártya már nem aktív (le van zárva); b.) a kártya még nem aktív; c.) a kártya érvényessége lejárt; d.) a kártya külsőre szemmel láthatóan megváltoztatott, vagy sérült; e.) a Kártyabirtokos felszólításra nem igazolja magát hatósági arcképes igazolványnyal; f.) visszaélés gyanúja esetén. A Szolgáltató további kétség esetén tájékoztatja a VITAMIN Egészségpénztárt. Amennyiben a Kártyabirtokos egyéni számláján nincs elegendő fedezet, úgy az elfogadóhely az átutalásos fizetést elutasítja. Ebben az esetben a szolgáltatás ellenértékét a Pénztártag készpénzben egyenlítheti ki. A számlát a vonatkozó hatályos jogszabályok és a Szolgáltatási szabályzat követelményeinek megfelelően kell kiállítani. 8. oldal

13 A számlák egyértelmű beazonosítását és kifizetését a Pénztár csak abban az esetben tudja elvégezni, ha a számlán feltüntetésre kerül a VITAMIN Egészségpénztár neve és címe, a Pénztártag neve, kártyaszáma, aláírása és a Szolgáltató azonosító adatai. A számlát, a szolgáltatást igénybevevőnek azért kell aláírnia, mert az egyrészt teljesítésigazolás, azonosítási alap, másrészt rendelkezés a pénzügyi rendezésre (utalványozás, átutalás, könyvelés). Az aláírást minden esetben az Egészségkártya használatára jogosulttól származónak kell tekinteni. A VITAMIN Egészségpénztár az engedélykérések, hibás tranzakciók, tranzakciótörlések, jóváírások stb. teljesítéséért azok bizonylatainak az elfogadóhelytől történő megérkezését követően vállal felelősséget. A Pénztár nem vállal felelősséget a Szolgáltatóknak az Egészségkártya használata során tanúsított magatartásáért, sem az Egészségkártyával igénybevett szolgáltatásokért, továbbá azok minőségi vagy mennyiségi megfelelőségéért sem, ezért nem részese a Pénztártag, vagy Kártyabirtokos és az elfogadóhely között a szolgáltatással kapcsolatban esetleg felmerülő jogvitának. A kártyahasználatkor keletkező bizonylatokat a Kártyabirtokosnak - saját érdekében - csatolnia kell a számlához, hogy reklamáció esetén azok felhasználhatók legyenek. Üres (bianco) bizonylat aláírásából fakadó reklamációt a VITAMIN Egészségpénztár nem vesz figyelembe. Elszámolás A VITAMIN Egészségpénztár az engedélyezett műveletek összegét a Pénztártag egészségszámláján a terhelés megtörténtéig zárolja. Az Egészségpénztár a beérkezett átutalásos számlákat az érvényes jogszabályok előírásainak figyelembe vételével, tartalmi és alaki szempontból ellenőrzi. A Pénztár a szabályosan kiállított, elszámolható számlák ellenértékét, a beérkezést követő nyolc banki munkanapon belül a Szolgáltató bankszámlájára átutalja. 9. oldal

14 Az Egészségpénztár a beérkezett készpénzes számlákat az érvényes jogszabályok előírásainak figyelembe vételével, tartalmi és alaki szempontból ellenőrzi. Készpénzes számlák ellenértékét a Pénztár a tag által megadott bankszámlaszámra utalja át. Adatvédelem A VITAMIN Egészségpénztár a Pénztártag hozzájárulása nélkül csak a törvényben meghatározott esetekben ad felvilágosítást harmadik személy részére az Egészségszámla egyenlegéről, forgalmáról. Nem jelenti a VITAMIN Egészségpénztár ezen kötelezettségének megszegését az elfogadóhelyek és kifizetőhelyek részére az egyes tranzakciók végrehajtásával kapcsolatosan a szükséges fedezet meglétéről vagy hiányáról történő információ-szolgáltatás. Gondosság, letiltás A Kártyabirtokos köteles a kártyát biztonságos helyen őrizni. A kártya elvesztése (ellopása, eltűnése) esetén haladéktalanul intézkedni kell annak letiltásáról a Pénztár automata telefonos ügyfélszolgálatának segítségével az erre a célra rendszeresített menüponton belül. Hívószáma (06-1) , amely 0-24 óráig az év minden napján elérhető. A VITAMIN Egészségpénztár a letiltás következményeiért nem felel abban az esetben sem, ha a letiltási kérelem vagy bejelentés nem a Kártyabirtokostól érkezett. A letiltással harmadik személynek, vagy a Kártyabirtokosnak esetlegesen okozott kárért a VITAMIN Egészségpénztár nem vállal felelősséget. Amennyiben a Kártyabirtokos szándékosan vagy súlyosan gondatlan magatartása folytán nem követ el mindent a haladéktalan letiltás érdekében, a VITAMIN Egészségpénztár kizárja felelősségét a bejelentést megelőzően keletkezett károk tekintetében. Szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásnak minősül különösen, amennyiben a kártyabirtokos: a.) nem tiltja le kártyájának használatát, annak elvesztése/ellopása esetén, ill. ha bármilyen más módon kikerült a birtokából (őrzése alól), 10. oldal

15 b.) nem tiltja le kártyájának használatát, amikor kártyájának adataihoz való illetéktelen hozzáférést, azoknak feljegyzését (kártyaszám, név, lejárat), a kártya másik készüléken történő ismételt lehúzását tapasztalja, c.) a kártyát nem tartja biztonságos helyen úgy, hogy mindig a látókörében legyen, d.) a kártyát másnak kölcsönadja vagy zálog (biztosíték) gyanánt odaadja, e.) nem tiltja le kártyájának használatát, ha a számlakivonaton, vagy a számlán, jogosulatlan műveletet észlel ill., ha a rendelkezésére álló egyenleg összegében azonosítatlan eltérést tapasztal, f.) üres (bianco) kártya-bizonylatot vagy általa el nem ismert összeget ír alá. A VITAMIN Egészségpénztár a letiltás kezdeményezésére vonatkozó bejelentés megtételét követően átvállalja az Egészségkártya jogosulatlan felhasználása miatti kockázatot és költségeket. A letiltás végleges. Reklamáció A Kártyabirtokos az egyes kártyaműveletekkel kapcsolatos kifogását, a tranzakció idejét követő 15 napig írásban bejelentheti a Pénztárnak, csatolva a rendelkezésre álló bizonylatokat. A kifogást a VITAMIN Egészségpénztár megvizsgálja és a kézhezvételtől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja a tagot a reklamáció kivizsgálásának, illetve az ennek alapján tett intézkedéseknek az eredményéről, vagy ha az elintézés hosszabb időt kíván, annak várható idejéről. A Pénztártag szavatossági, jótállási, jóteljesítési vagy más fizetési jellegű reklamációjának, ügyének a Szolgáltatónál történő intézéséhez a VITAMIN Egészségpénztár mindenkor rendelkezésére bocsátja a VITAMIN Egészségpénztárnál lévő bizonylatokat, dokumentumokat. Csere Technikailag hibás Egészségkártya cseréjeként a VITAMIN Egészségpénztár a pótkártyát díjtalanul a Kártyabirtokos rendelkezésére bocsátja a lehető legrövidebb időn belül. Az ellopott, elveszett vagy megrongálódott Egészségkártya helyett, illetve névváltozás esetén a Kártyabirtokos kérésére a Pénztár díj ellenében pótkártyát bocsát 11. oldal

16 a Kártyabirtokos rendelkezésére. A pótkártya kibocsátása a társkártyára vonatkozó eljárással azonos. A pótkártya érvényességi ideje megegyezik az eredeti kártya érvényességi idejével. Szerződésszegés Szerződésszegésnek minősül a Kártyabirtokos részéről különösen: a.) ha a Kártyabirtokos a kártyaszerződéssel kapcsolatosan valótlan adatot szolgáltat a VITAMIN Egészségpénztárnak, b.) fedezetlen művelet végrehajtása, c.) a kártyával kapcsolatosan elkövetett vagy megkísérelt, a Pénztárnak kárt okozó visszaélés, különösen: a kártya adatainak megváltoztatása, más személynek történő átadása, lejáraton túli használata, a letiltani kért kártya további használata. Szerződésszegés esetén a VITAMIN Egészségpénztár: a.) az egészségszámlához kibocsátott kártya használatát azonnal letilthatja, b.) a kártyaszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és az Alapszabály rendelkezései szerinti szankciókkal élhet. Díjak Egészségkártya A Pénztártagok az Egészségkártyát a VITAMIN Egészségpénztártól költségtérítés nélkül kapják. Társkártya A VITAMIN Egészségpénztár a Tagok egyedi kérésére a jelen szabályzat szerint költségtérítés nélkül Társkártyát bocsát rendelkezésre. A Társkártya megújítása nem automatikus, azt lejárat esetén újra kell igényelni. Pótkártya Az ellopott, elveszett vagy megrongálódott Egészségkártya helyett, illetve névváltozás esetén kibocsátott Egészségkártya (pótkártya) díja forint/kártya. Fenti díjakat a Pénztártag közvetlenül a VITAMIN Egészségpénztárnak fizeti meg. 12. oldal

17 Megszűnés A Pénztártag írásbeli bejelentést tesz, amennyiben tagsági jogviszonyát meg kívánja szüntetni, vagy más egészségpénztárba kíván átlépni. A VITAMIN Egészségpénztár az egészségkártya használatát ez esetben is változatlanul biztosítja az Egészségszámla megszűnésének napjáig. Akkor a felhasználói limit nulla értékre állításával a kártyahasználatot lezárja. A pénztári tagság megszűnésekor, a bejelentés időpontját követő negyedév első napjától az Egészségkártya és a hozzá tartozó valamennyi társkártya érvényessége megszűnik. A kártyaszerződés megszűnik: a.) a kártya fedezetéül szolgáló számla megszűnésével (pl. átlépés esetén), b.) a kártya lejárati idejével, ha az új kártya kibocsátásának feltételei nem adottak, c.) a Pénztár megszűnésével, d.) a kártyabirtokos halálával. A kártyaszerződés megszűnése esetén a Pénztártag köteles fedezetet biztosítani a VITAMIN Egészségpénztár számára a megszűnés napjáig keletkezett és később elszámolásra kerülő (már végrehajtott, de még el nem számolt műveletekből eredő) követelésekre. 13. oldal

18

19 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 1011 Budapest, Iskola u. 13 T: , F: honlap: Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni! EGÉSZSÉGKÁRTYA IGÉNYLŐ LAP Pénztártag adatai: Neve: Pénztári azonosítója (tagszám): Adóazonosító jele: Lakcím: Alulírott kérem, hogy a Pénztár új Egészségkártyát részemre az alábbi ok miatt készítsen: elveszett megsemmisült megrongálódott egyéb ok: Az egészségkártyámat Interneten/Automata telefonos rendszeren keresztül/ Személyesen* letiltattam. Tudomásul veszem, hogy egyszerre kettő vagy több kártya nem lehet a birtokomban. A megsérült, vagy elveszett és később megkerülő kártyát igénybevett szolgáltatás ellenértékének zárolására nem használhatom. Hibámon kívül használhatatlanná vált kártyát csak a pénztárba történő eljuttatás és ellenőrzés után igényelhetek díjmentesen. Tudomásul veszem, hogy a nevemre kiállított kártyát használatra más személynek át nem engedem, hozzátartozóimra át nem ruházom. A kártya cseréje Ft fizetési kötelezettséget von maga után, melyet kiegyenlíthet - Készpénzben a Pénztár Házipénztárában - Átutalással a Pénztár Bankszámlaszámára ( ), az átutalás közlemény rovatában a tagszám és kártya pótdíj jogcím megjelölésével. - Postai Készpénz-átutalási megbízással ( a postai befizetés jóváírása kb. 2 hét!). A Kártya pótdíj befizetése és jóváírása nélkül kártyát aktiválni nem lehet. Kelt:, év hó nap Pénztártag aláírása *A megfelelő aláhúzandó!

20

21 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE Pénztártag adatai: Neve: 1011 Budapest, Iskola u. 13 T: , F: honlap: TÁRSKÁRTYA IGÉNYLŐ LAP Pénztári azonosítója (tagszám): Adóazonosító jele: Lakcím: Alulírott a VITAMIN Egészségpénztár tagja büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt személyek a Ptk (b) bekezdése szerint közeli hozzátartozóim. Szolgáltatásra jogosult lehet: házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és nevelőszülő, valamint testvér és élettárs. Fentiek közül Kártyabirtokos csak a 16. életévét betöltött személy lehet. Felkérem a VITAMIN Egészségpénztárt, hogy az alább megjelölt személy(ek)nek társkártyát készítsen. Közeli hozzátartozó neve: Rokonsági fok : Születési helye: Születés ideje: TAJ száma: Közeli hozzátartozó neve: Rokonsági fok : Születési helye: Születés ideje: TAJ száma: Közeli hozzátartozó neve: Rokonsági fok : Születési helye: Születés ideje: TAJ száma: Fent nevezett személy(ek) az ÖPT Tv 2 (4) bekezdés a) pontja alapján közeli hozzátartozóim. A Vitamin Egészségpénztár tagjaként feljogosítom a Pénztárat, hogy közeli hozzátartozóim nevére kiállított számláikat / és általuk társkártyával történő fizetést egyéni számlám terhére elszámolja. Kelt:, év hó nap Pénztártag aláírása

OPTISOFT NYRT. UTALVÁNYHASZNÁLATI ÉS ELFOGADÁSI SZABÁLYZAT

OPTISOFT NYRT. UTALVÁNYHASZNÁLATI ÉS ELFOGADÁSI SZABÁLYZAT OPTISOFT NYRT. UTALVÁNYHASZNÁLATI ÉS ELFOGADÁSI SZABÁLYZAT 2010. június 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Az elfogadás szabályai... 3 3. Az utalványok átvétele, érvényessége... 4 4. Az utalvány igénybevételének

Részletesebben

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYA HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYA HASZNÁLATI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYA HASZNÁLATI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. MÁJUS 05. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A SZABÁLYOZÁS CÉLJA...

Részletesebben

BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP Magánszemélyek számára

BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP Magánszemélyek számára BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP Magánszemélyek számára Bank tölti ki: Számlatulajdonos KUT azonosító:... Számlatulajdonos Globus azonosító:... Számlatulajdonos családi és utóneve: Születés helye, ideje: FŐKÁRTYÁRA

Részletesebben

EGÉSZSÉGKÁRTYA HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

EGÉSZSÉGKÁRTYA HASZNÁLATI SZABÁLYZAT . OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGKÁRTYA HASZNÁLATI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2008. DECEMBER 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A SZABÁLYOZÁS CÉLJA... 3

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Allianz Hungária Egészségpénztár Kártyahasználati Szabályzat

Allianz Hungária Egészségpénztár Kártyahasználati Szabályzat Allianz Hungária Egészségpénztár Kártyahasználati Szabályzat Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Egészségpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Elfogadta az Igazgatótanács a 6/2014.02.18. számú határozatával. Hatályos 2014. március 1-től 1. Bevezető A MKB Egészségpénztár a szolgáltatások igénybevételére Egészségkártyát

Részletesebben

MKB Széchenyi Pihenő Kártya. Lehoczky László 2011. november

MKB Széchenyi Pihenő Kártya. Lehoczky László 2011. november MKB Széchenyi Pihenő Kártya Lehoczky László 2011. november Előzmények MKB Pénztárak Létszám, vagyon (2011. 09.30.) Létszám (ezer fő) Vagyon (Mrd Ft) Önkéntes Ág (4.) 95,3 85,5 Magán Ág (6.) 3,3 10,7 Nyugdíjpénztár

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Gyakran ismételt kérdések Főbb adatok Bankszámlaszám: 10800007-94627008-00000000 (Citibank) Levelezési cím: 6713 Szeged, Pf.: 109. Fax: 06/1-452-35-70 E-mail: egeszsegpenztar.hu@generali.com Személyes

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. március 16. napjától visszavonásig 1 Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy az

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Érvényesség: 2015. szeptember 21. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéhez Érvényes: 2013. január 1-től 1. Bevezető Az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZABÁLYZATA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZABÁLYZATA A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZABÁLYZATA Verzió: 1.0 Hatályba lépés időpontja: 2010. május 1. Jóváhagyta:

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE MASTERCARD PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Közzététel napja: 2015. május 25. Hatályos: 2015.

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4 OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Szabályzat hatálya... 3 II. A panasz bejelentésének módja... 3 III. Panasz

Részletesebben

BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Érvényben: 2011. június 1-TŐL. Közzététel: 2011. április 1.

BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Érvényben: 2011. június 1-TŐL. Közzététel: 2011. április 1. K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

1. Kiegészítő fogalmi meghatározások (kizárólag a MasterCard PayPass fizetési eszközök vonatkozásában értendők)

1. Kiegészítő fogalmi meghatározások (kizárólag a MasterCard PayPass fizetési eszközök vonatkozásában értendők) BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE MASTERCARD PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Kiegészítő fogalmi

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Körjegyzőségi Hivatal 6922-Földeák, Szent László tér 1. Tel: (62) 524-092,Fax: (62)524-090. Átvétel dátuma:20 év hó nap Ügyintéző a: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Neve: Születési neve: Szül. hely:

Részletesebben

Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről KÁRTYAELFOGADÁS

Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről KÁRTYAELFOGADÁS Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről KÁRTYAELFOGADÁS Milyen típusú kártyákkal lehet fizetni? A VISA és az Mastercard dombornyomott kártyáival, ill. egyes VISA Electron kártyákkal. A VISA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (K&H lakossági mobilinfo, K&H lakossági hitelkártya

Részletesebben

A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai

A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai Helye: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. földszint 0304-0305

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE A pénztártag a halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet jelölhet

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére Cirrus/Maestro Főkártya éves díja * 1 500,0 Társkártya éves díja 1 500,0 Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 1 500,0 Pótkártya díja (újragyártási

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI KATEGÓRIA PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év Kérjük, X-et tegyen a

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 27 3. A TAGI

Részletesebben

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről az (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; bankszámla száma: CIB Bank Zrt. 10702019-65895993-52000001, adószáma: 18215625-1-42), a továbbiakban

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek hatálybalépés: 2002.11.07.

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek hatálybalépés: 2002.11.07. Bankkártya Általános Szerződési Feltételek hatálybalépés: 2002.11.07. Ezen szerződés alapján a Magyarországi Volksbank Rt. (továbbiakban: Bank) bankkártyát bocsát rendelkezésre a nála bankszámlát vezető

Részletesebben

használata és kockázatai A bankkártya A bankkártyahasználat a kényelmen túl számos kockázatot is rejthet.

használata és kockázatai A bankkártya A bankkártyahasználat a kényelmen túl számos kockázatot is rejthet. A bankkártya használata és kockázatai A bankkártyahasználat a kényelmen túl számos kockázatot is rejthet. Olvassa el tájékoztatónkat, és kezelje körültekintően bankkártyáját! MINDENNAPI PÉNZÜGYEIM 12 Milyen

Részletesebben

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187.

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187. SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat A SVEA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: SVEA Finance Zrt. vagy Társaság; székhely: céget nyilvántartó

Részletesebben

Rektori utasítás. a Széchenyi István Egyetem által kiadott elektronikus kártyák használati szabályairól

Rektori utasítás. a Széchenyi István Egyetem által kiadott elektronikus kártyák használati szabályairól Rektori utasítás a Széchenyi István Egyetem által kiadott elektronikus kártyák használati szabályairól A szabályozás célja A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban Egyetem) által alkalmazott elektronikus

Részletesebben

I. A bankkártyák használatáról. Szépkorúak Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Oktatása MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával

I. A bankkártyák használatáról. Szépkorúak Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Oktatása MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával I. A bankkártyák használatáról A pénzügyi ügyintézéshez kapcsolódó jogszabályok 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység feltételeiről és korlátairól 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI KERET-MEGÁLLAPODÁS (OTP Széchenyi Pihenőkártya és elektronikus-utalvány megrendelésről)

SZOLGÁLTATÁSI KERET-MEGÁLLAPODÁS (OTP Széchenyi Pihenőkártya és elektronikus-utalvány megrendelésről) RUB2012 SZOLGÁLTATÁSI KERET-MEGÁLLAPODÁS (OTP Széchenyi Pihenőkártya és elektronikus-utalvány megrendelésről) amely létrejött egyrészről az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. (székhely: Magyarország, 1051 Budapest,

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Flotta Plusz- Suzuki Ház co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata

Flotta Plusz- Suzuki Ház co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata Flotta Plusz- Suzuki Ház co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák Működési Szabályzata I. Alapfogalmak 1. A Flotta Plusz- Suzuki Ház co-branded kártya egy az Eni Hungaria Zrt. (2040 Budaörs,

Részletesebben

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA Kerekegyháza Város Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását a Kerekegyerdő Bölcsődében ( 6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a) biztosítja.

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS É l ő, de má r n e m n y i tható szá ml á k kondíciói. I. Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS É l ő, de má r n e m n y i tható szá ml á k kondíciói. I. Számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget. Bankszámlaszám: 11705008-29904697 (OTP Bank) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Név: Adószám: Bankszámlaszám: Cím: E-mail cím: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: mint Munkáltató,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

Egészségpénztári szolgáltatási szerződés

Egészségpénztári szolgáltatási szerződés Egészségpénztári szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; számlavezető bankja: Citibank, számlaszáma: 10800007-94627008, adószáma: 18177796-2-42), mint Megrendelő,

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzata Azonosító: 1/2014 Tagi kölcsön szabályzat Állapot: végleges Verzió: 3. Szabályzat címe: A Tagi kölcsön szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice, Pénzügy és számvitel

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015 BEVEZETÉS A Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: pénztár) tagjai részére tagi kölcsön igénybevételi lehetőséget

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ 1. Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel tartozik!

Részletesebben

Szolgáltatási szabályzat

Szolgáltatási szabályzat Szolgáltatási szabályzat Elfogadta a 2011. december 16-i küldöttközgyűlés a 3/(2011.12.16.) sz. határozatával. Hatályos 2012. január 1-től A Pénztár az Alapszabálya és Szolgáltatási Szabályzata szerinti

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

EP001 Önkéntes egészségpénztári belépési nyilatkozat

EP001 Önkéntes egészségpénztári belépési nyilatkozat IKTATÁSI SZÁM EP001 / 20110808 EP001 Önkéntes egészségpénztári belépési nyilatkozat 1. Egészségpénztár adatai 1.1 Egészségpénztár adatai 1.2 Azonosítók Bankszámlaszám 10918001-00000005-06060007 UniCredit

Részletesebben

Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről

Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről KÁRTYAELFOGADÁS Milyen típusú kártyákkal lehet fizetni? A VISA és az Mastercard dombornyomott kártyáival, ill. egyes VISA Electron kártyákkal. A VISA

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

MVM Partner Zrt. PartnerKártya Program Részvételi Szabályzat

MVM Partner Zrt. PartnerKártya Program Részvételi Szabályzat MVM Partner Zrt. PartnerKártya Program Részvételi Szabályzat Az MVM Partner Zrt. PartnerKártya Program Részvételi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) részletesen rendelkezik az MVM PARTNER Zrt. (1031

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról LAKÁS

Részletesebben

Mária Rádió Kártya - Általános kártyaszerződési feltételek

Mária Rádió Kártya - Általános kártyaszerződési feltételek Mária Rádió Kártya - Általános kártyaszerződési feltételek Ezen általános kártyaszerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Mária Rádió Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Mária Rádió) által a magánszemély,

Részletesebben

Eurocard/MasterCard Business konvertibilis forintkártya

Eurocard/MasterCard Business konvertibilis forintkártya Eurocard/MasterCard Business konvertibilis forintkártya Célcsoport Definíció Előnye az ügyfél számára A 18. életévüket betöltött, a Takarékbanknál illetve a Takarékszövetkezeteknél pénzforgalmi bankszámlával

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

MINTATÁR TARTALOMJEGYZÉKE

MINTATÁR TARTALOMJEGYZÉKE MINTATÁR TARTALOMJEGYZÉKE 1. számú minta - Kézi kitöltésű M (mentes) jelzéssel ellátott Készpénzátutalási megbízás 1/a számú minta - Kézi kitöltésű Készpénzátutalási megbízás 2. számú minta - Gépi kitöltésű

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére Mastercard Business 5 000,00 Ft 5 000,00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 5 000,00 Ft Pótkártya díja (újragyártási díj sérülés

Részletesebben

3. Haláleseti kedvezményezett(ek) jelölése

3. Haláleseti kedvezményezett(ek) jelölése Köszönjük, hogy az t választotta! Kérjük, töltse ki a nyilatkozatot, írja alá Ön, illetve foglalkoztatója, és küldje vissza a következő címre:, 1369 Budapest 5, Pf.: 362 Pénzforgalmi jelzőszám:11703006-20411440

Részletesebben

Szerződés egészségpénztári kártyaelfogadásra

Szerződés egészségpénztári kártyaelfogadásra Szerződés egészségpénztári kártyaelfogadásra amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Egészségpénztár (1132 Budapest, Váci út 30., levelezési cím: 1439 Budapest Pf.: 601., tel.: +36-1/299-9977,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 9. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) Jelen szabályozás célja, hogy az Egyesület által kibocsátott,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói HIRDETMÉNY hatályos 2012. szeptember 26-tól a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (továbbiakban: Bank) bankszámla

Részletesebben

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Hatályos 2014. május 28 -tól VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra vonatkozóan

Részletesebben

Név: Alapnyilvántartási szám:

Név: Alapnyilvántartási szám: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Működési nyilvántartás Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok Kérelem Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a hiánytalanul

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény Bankkártya hirdetmény 4.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 25-től Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard MC Business MC Electronic Business VISA Online Kártyadíjak Éves

Részletesebben

Számlabetétek kamatozása Ifjúsági bankszámla és Gyámhatósági betét esetén: Látra szóló 0,25% (0,25%)

Számlabetétek kamatozása Ifjúsági bankszámla és Gyámhatósági betét esetén: Látra szóló 0,25% (0,25%) Számlabetétek kamatozása Ifjúsági bankszámla és Gyámhatósági betét esetén: éves kamat (EBKM) Látra szóló 0,25% (0,25%) Látra szóló MiaManó Perselyszámla esetén 3,00% (3,04%) Egyszeri illetve folyamatos

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49/F. a, a személyi jövedelemadóról szóló

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez (hatályos 2012. január 01. napjától) 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Öttevény Község Önkormányzata Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

Részletesebben

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére VISA Business Főkártya díja (éves részlete: 8,000.00 Ft) 16 000,00 Ft Társkártya díja (éves részlete: 8,000.00 Ft) 16 000,00 Ft Pótkártya

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek PÁLYÁZATI KATEGÓRIA Kérjük, X-et tegyen a megpályázott kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való részvételhez újabb űrlapot kell kitöltenie.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Érvényes: 2011. augusztus 1-től 1. Kiegészítő fogalmi meghatározások

Részletesebben

Sberbank Telebank Üzletszabályzat. Hatályba lépés dátuma: 2013. július 1.

Sberbank Telebank Üzletszabályzat. Hatályba lépés dátuma: 2013. július 1. Sberbank Telebank Üzletszabályzat Hatályba lépés dátuma: 2013. július 1. I. Bevezető rendelkezés A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.), továbbiakban a Bank, meghatározott ügyfélköre

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

1/13 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: PayPass TaPassz termék értékesítésének megszüntetése. Hatályos 2015. február 02-től. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket,

Részletesebben

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

EP001 Önkéntes egészségpénztári belépési nyilatkozat

EP001 Önkéntes egészségpénztári belépési nyilatkozat IKTATÁSI SZÁM EP001 / 20130530 EP001 Önkéntes egészségpénztári belépési nyilatkozat 1. Egészségpénztár adatai 1.1 Egészségpénztár adatai Bankszámlaszám 10918001-00000005-06060007 UniCredit Bank Hungary

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T 50/2004.(VI.18.) rendelet 7. sz. melléklete Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI Számlacsomag neve Számlavezetés

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben