Egészségkártya Üzletszabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségkártya Üzletszabályzat"

Átírás

1 Egészségkártya Üzletszabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa a 31/2009. számú határozatával október 1-én Hatályba lépés napja: október 01. Az Igazgatótanács nevében: IT elnök

2

3 Tartalomjegyzék A Szabályzat hatálya A VITAMIN Egészségkártya A kártya kibocsátása Társkártya Limitek Az Egészségkártya használata Fizetés elektronikus környezetben Fizetés Internet kapcsolat vagy automata telefonos rendszer segítségével Fizetés készpénzzel Általános szabályok Elszámolás Adatvédelem Gondosság, letiltás Reklamáció Csere Szerződésszegés Díjak Megszűnés

4

5 A Szabályzat hatálya Jelen VITAMIN Egészségkártya Üzletszabályzat a VITAMIN Egészségpénztár (székhely: 1011 Budapest, Iskola utca 13.; bírósági bejegyzés száma: 11. P /97/4; PSZÁF engedély szám: E/300/97, továbbiakban: VITAMIN Egészségpénztár vagy Pénztár) és tagja (a továbbiakban Pénztártag), vagy a Pénztártag és a Pénztártag felhatalmazása alapján Társkártyával rendelkező közeli hozzátartozói /Ptk (b)./ (a továbbiakban együtt: Kártyabirtokos) között létrejövő Egészségkártya szerződések általános és eljárási feltételeit tartalmazza. Rendelkezései a szerződő felekre és feladatuk ellátásának megfelelő mértékig az elszámolási rendszerben részt vevő szolgáltatókra (egészségpénztári szolgáltató, vagy termékértékesítő vállalkozás, lebonyolító bank, közreműködő egyéb vállalkozás, stb.) külön kikötés nélkül is érvényesek. A VITAMIN Egészségpénztár biztosítja a Pénztártagok, a Kártyabirtokosok, a Szolgáltatók és más érintettek részére, hogy a jelen Szabályzat és a VITAMIN Egészségpénztár hozzá kapcsolódó aktuális szabályzatai, (különösen az Alapszabály, a Szolgáltatási Szabályzat, és a Szolgáltatói Szerződés általános mintája) Interneten - vagy kérésre írott formában - bármikor rendelkezésükre állnak. A VITAMIN Egészségkártya A VITAMIN Egészségpénztár a Pénztártagok és erre felhatalmazott közeli hozzátartozóik, a tagdíjfizetést szüneteltetők és a tagok halála után a tagsági jogviszonyt fenntartó kedvezményezettjeik részére Egészségkártyát bocsát ki. Fentiek közül Kártyabirtokos lehet az a 16. életévét betöltött személy, aki a VITAMIN Egészségpénztárhoz belépési nyilatkozatával csatlakozott, kötelezettséget vállalt és az egységes tagdíjat megfizeti (Alapszabály III/2.), vagy a tagdíjfizetést az Alapszabály III/6. pontja szerint szünetelteti. Az Egészségkártya a VITAMIN Egészségpénztárral arra szerződött szolgáltatóknál és termékértékesítőknél (a továbbiakban együtt: Szolgáltató) az igénybe vett szolgáltatások és a megvásárolt áruk ellenértékének zárolására, a fizetés kezdeményezésére szolgál. 1. oldal

6 Az Egészségszámla terhére vásárolható termékek és igénybe vehető szolgáltatások körét az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló hatályos Törvény (módosított évi XCVI. tv. Öpt.) és az ennek végrehajtására kiadott Kormányrendelet (módosított 263/2003. Korm. rendelet) által biztosított keretek között, a VITAMIN Egészségpénztár Alapszabálya és Szolgáltatási Szabályzata határozza meg. Az Egészségkártya megjelenésében, anyagában és kivitelezésében a készpénzkímélő fizetést elősegítő, széles körben elterjedt és alkalmazott bankkártyával azonos, szabványos 86x54 mm-méretű, mágnescsíkkal ellátott műanyag lap. Az Egészségkártyán az alábbi információk kerülnek megjelenítésre. Az előlapon: - a VITAMIN Egészségpénztár neve, - a Pénztártag neve, társkártya esetén a hozzátartozó neve (dombornyomással), - kártyaszám (dombornyomással), - Pénztártag egyedi pénztári azonosítója (tagkódja), - a kártya érvényességének ideje (két-két számjeggyel jelölve: év/hónap hónap/év). A hátoldalon: - a VITAMIN Egészségpénztár logója, - a Pénztártag azonosító adatait tartalmazó mágnescsík, - a Kártyabirtokos aláírása az erre rendszeresített csíkon, - a VITAMIN Egészségpénztár neve, elérhetőségei: telefonszám, cím, honlapcím. Az Egészségkártya a gyakorlatban betéti típusú (úgynevezett debit) kártyaként működik, tehát csak a Pénztártag egyéni számlájának aktuális pozitív egyenlegéig használható fel. A számlának nem lehet negatív egyenlege. A VITAMIN Egészségpénztár tulajdonát képező Egészségkártya birtokosa a Kártyabirtokos. Az Egészségkártya egyben lehetőséget teremt a szerződött munkáltatóhoz nem tartozó természetes személyek, (új egyéni pénztártagok), valamint társkártya 2. oldal

7 igénylése esetén (Ptk. 685 (b) szerinti) közeli hozzátartozóik szolgáltatásigénybevételének lebonyolítására is. Az Egészségkártyát kizárólag a Kártyabirtokos használhatja, más személyre át nem ruházhatja, használatát másnak át nem engedheti, óvadékként vagy zálogként le nem kötheti. A kártya kibocsátása Új Egészségkártya kibocsátása és a Pénztártagok Egészségkártyával való ellátása, az alábbiak szerint történik. A belépési nyilatkozat aláírásával a Pénztár tagja kötelezettséget vállal az Egészségkártya használatára vonatkozó szabályok betartására. Az újonnan belépő tagok Egészségkártyájukat a Belépési nyilatkozat leadását és a VITAMIN Egészségpénztár által elvégzett záradékolást követően, az Alapszabály szerinti várakozási idő lejártával kapják kézhez. A Pénztártagok az Egészségkártyát külön kérés nélkül, az előzetes értesítésnek megfelelően a VITAMIN Egészségpénztár helyi vagy központi ügyintézésétől kapják meg. Az újonnan belépők és a lejárt kártya birtokosa az új kártyát a VITAMIN Egészségpénztár központi vagy helyi ügyintézőjénél személyesen, vagy a nem aktív állapotú kártyát postai úton kapja meg. A postai úton rendelkezésre bocsátott, nem aktív állapotú kártya a TAJ szám és a születési dátuma megadásával a telefonos ügyintézési rendszerben aktiválható. Az aktiválás módjáról a Pénztár a tagot az egészségkártyával együtt megküldött levélben részletesen tájékoztatja. A Kártyabirtokos az Egészségkártyát a kézhezvételt követően aláírja. A kártya a Kártyabirtokos aláírása nélkül érvénytelen. Az Egészségkártya megszemélyesítése csak a Pénztártag személyazonosító okmányában szereplővel megegyező névre történhet. Értesítési címként csak postafiók nem fogadható el. 3. oldal

8 Az Egészségkártya érvényességi ideje max. 5 év, lejáratának ideje a kártyán (év/hónap hónap/év) van feltüntetve. Az Egészségkártya a lejárati hónap utolsó napján óráig érvényes. Amennyiben a Kártyabirtokos a mindenkori érvényes feltételeknek megfelel, és a lejárat előtt kilépési szándékát nem jelezte, a kártyát a Pénztár annak lejárta előtt automatikusan megújítja. Társkártya A Pénztártag, egyéni számlája terhére, Egészségkártyával történő szolgáltatás igénybevételi és termékvásárlási jogot biztosíthat az általa megnevezett közeli hozzátartozója(-i) részére. A Társkártya Igénylő Lapon (2. sz. Melléklet) így meghatalmazott 16. életévüket betöltött személy(ek) részére térítésmentesen a VITAMIN Egészségpénztár Társkártyát bocsát ki. Társkártya az erre a célra rendszeresített, Internetről is letölthető igénylőlap kitöltésével (2. sz. Melléklet) és a VITAMIN Egészségpénztárhoz való eljuttatásával igényelhető. A Társkártya-birtokos az Egészségkártyát a kézhezvételt követően aláírja. A kártya a Társkártya-birtokos aláírása nélkül érvénytelen. A társkártya használata során az igénybevett szolgáltatás ellenértékével - a VITAMIN Egészségpénztár a tag külön hozzájárulása nélkül - a Pénztártag Egészségszámláját terheli meg. A Tag kérésére a VITAMIN Egészségpénztár a Társkártyát megszüntetheti, egyéb vonatkozásban azonban a Tag a Társkártya használatát nem korlátozhatja. A Társkártya-birtokos kártyahasználattal kapcsolatos jogai megegyeznek a Pénztártag kártyahasználattal kapcsolatos jogaival. A Társkártya lejárati ideje a tagsági jogviszony érvényességi ideje alatt független a Tag kártyájának lejárati idejétől. A VITAMIN Egészségpénztár és a Tag között létrejött (tagsági) jogviszony megszűnésének időpontjában azonban a Pénztár a Társkártyát - a rajta feltüntetett lejárati időtől függetlenül - lejártnak tekinti és lezárja. 4. oldal

9 A Társkártya megújítása nem automatikus, azt lejárat esetén újra kell igényelni. A Társkártyával kapcsolatos követelések tekintetében a Pénztártag, illetve a Társkártya-birtokos a VITAMIN Egészségpénztárral szemben egyetemlegesen kötelezettek. A Társkártya-birtokos által a tagnak esetlegesen okozott kárért a VITAMIN Egészségpénztár nem vállal felelősséget. Limitek A Kártyabirtokos a VITAMIN Egészségpénztár Szolgáltatási Szabályzata szerinti csomaglimitek erejéig használhatja az Egészségkártyát zárolásra. Amennyiben a mindenkori Egészségszámla egyenlege nem éri el a limit összegét, úgy a Kártyabirtokos a számlaegyenlege erejéig jogosult a kártya használatára. Az Egészségkártya-használat alsó értékhatára Ft/művelet, amelynél kisebb értékű tranzakciókat a Pénztár átutalással nem finanszíroz. Az ennél kisebb összegű kifizetéseket a Pénztártag készpénzben fizetheti meg. A készpénzes számla ellenértékét a VITAMIN Egészségpénztár a számla benyújtását követően a Pénztártag által meghatározott bankszámlára utalja át. Az Egészségkártyával készpénzt felvenni nem lehet. Az Egészségkártya használata Az Egészségkártya kétféle funkciót tölt be, a tag azonosítására és az igénybevett szolgáltatás ellenértékének zárolására szolgál. A kártyás vásárlás megkezdése előtt a Pénztártagnak célszerű tájékozódnia az automata telefonos ügyfélszolgálaton, (call centeren) keresztül, az Interneten elérhető honlapról, vagy a helyi/központi ügyintézéstől az egyéni számlája aktuális, szabadon elkölthető egyenlegéről. Az elfogadóhelyek listája a Pénztár honlapján elérhető, illetve azt a szolgáltatóknál kihelyezett VITAMIN Egészségpénztár kártya-elfogadóhely szövegű matrica jelzi. 5. oldal

10 Fizetés elektronikus környezetben EGÉSZSÉGKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT A Pénztártag a szolgáltatás igénybevételét megelőzően jelzi, hogy kártyával kíván fizetni. A Szolgáltató a fizetéskor átveszi az Egészségkártyát és a szolgáltatás ellenértékét betáplálja az automata gépi kártya leolvasóba (POS terminál). A kártyaleolvasó berendezés közvetlen (on-line) kapcsolatba lép a VITAMIN Egészségpénztár központi nyilvántartásával. A rendszer azonosítja a tagot, vizsgálja, hogy a lehívandó összegre fedezetet nyújt-e a rendelkezésre álló egyéni számla egyenleg. Fedezethiány esetén elutasítja a tranzakciót. Megfelelő fedezet esetén előrögzíti a műveletet, elküldi az információs központba a tag és a szolgáltató adatait és zárolja a lehívott összeget. Ez által a Pénztártag egyéni számlájának felhasználható egyenlege a lehívott összeggel azonnal csökken. A kártyaleolvasó berendezés (POS terminál) a helyszínen kártyabizonylatot (slip) állít elő, amelyen a kért művelet jóváhagyása vagy elutasítása szerepel. A kártyabizonylaton szereplő adatok - és különösen a fizetendő összeg - valódiságáról a kártyabirtokos köteles meggyőződni. Ezután a Kártyabirtokos a kártyaleolvasó berendezés (POS terminál) által kinyomtatott nyugta (slip) egyik példányát - a kártyáján lévő aláírásával egyező módon - aláírásával igazolja. A legalább kétpéldányos bizonylat aláírásával igazolja egyúttal a szolgáltatás teljesítését, ill. a termék átvételét is. Sikeres zárolás esetén a szolgáltatás teljesítéséről a Szolgáltató számlát állít ki, amelyen a kötelezően előírt (Szolgáltató-, és Pénztár-) adatok mellett feltünteti a szolgáltatást igénybevevő Kártyabirtokos nevét, a Pénztártag pénztári azonosító számát. A számlát a Szolgáltató hivatalos bélyegzőjével és aláírásával hitelesíti. A kártyabizonylat (slip) egy példányát csatolni kell a VITAMIN Egészségpénztár részére küldendő számla példányhoz, melyet a szolgáltató közvetlenül küld meg a Pénztárnak. Az előrögzítés önmagában nem jelent pénzügyi teljesítést. Az egyéni számla tényleges megterhelésére az átutalásra és a tétel könyvelésére - a szolgáltatótól beérke- 6. oldal

11 ző számla feldolgozása során kerül sor, tehát csak a számla beérkezését, azonosítását és ellenőrzését követően. Fizetés Internet kapcsolat vagy automata telefonos rendszer segítségével Olyan esetekben, amikor a szolgáltató nem rendelkezik elektronikus kártyaleolvasó berendezéssel (POS terminál) az Egészségkártya a Pénztártag, Kártyabirtokos azonosítására szolgál. A Pénztár tagja egészségkártyájának bemutatásával igazolja tagsági jogviszonyát. A Szolgáltató telefonon vagy Interneten bejelentkezik a VITAMIN Egészségpénztár automata információs rendszerébe. Saját azonosító kódszámának megadását követően a Kártyabirtokos jóváhagyása esetén zárolja az igénybevett szolgáltatás/vásárolt termék ellenértékét. A szolgáltatás teljesítéséről a Szolgáltató számlát állít ki, amelyen a kötelezően előírt adatok mellett feltünteti a szolgáltatást igénybevevő Kártyabirtokos (vagy jogosult hozzátartozó) nevét, a pénztártag pénztári azonosító számát, és a tranzakció zárolása során kapott engedélyszámot. A számlát a Szolgáltató hivatalos bélyegzőjével és aláírásával hitelesíti. Ezután az igénybevevő (Kártyabirtokos) a számla egyik példányát - kártyáján lévő aláírásával egyező módon - aláírja. Ez esetben is meg kell győződni a számla valódiságáról, különösen az összeg tekintetében, és arról hogy a Kártyabirtokos azonosítása (név, kártyaszám) megfelelő-e. A tag egyúttal aláírásával igazolja a szolgáltatás teljesítését, ill. a termék átvételét is. Ezután a Szolgáltató továbbítja a VITAMIN Egészségpénztár részére a számla első példányát. Fizetés készpénzzel Készpénzes fizetésre az alábbi esetekben van lehetőség: a.) limit alatti értékű műveletek esetében, b.) fedezethiány esetén, 7. oldal

12 c.) ha a szolgáltató nem rendelkezik kártyaleolvasóval, vagy az nem működik hibátlanul, d.) ha a szolgáltató nem rendelkezik Internet kapcsolattal, telefonnal, vagy ezek nem működnek, e.) ha a Szolgáltató ragaszkodik a készpénzfizetéshez. A számlát a Pénztártag kapja kézhez, és ha szükséges ő látja el a Pénztártag és a Szolgáltató azonosítására alkalmas adatokkal, valamint az aláírásával és juttatja el a VITAMIN Egészségpénztárhoz. Általános szabályok Vásárláskor a Szolgáltató a kártya használatára jogosult személy személyazonosságának ellenőrzése céljából, valamint a Kártyabirtokos biztonságának érdekében a személyazonosságot igazoló fényképes okmány felmutatását kérheti az Egészségkártya használójától. A Szolgáltató megtagadhatja a kártya elfogadását a következő esetekben: a.) a kártya már nem aktív (le van zárva); b.) a kártya még nem aktív; c.) a kártya érvényessége lejárt; d.) a kártya külsőre szemmel láthatóan megváltoztatott, vagy sérült; e.) a Kártyabirtokos felszólításra nem igazolja magát hatósági arcképes igazolványnyal; f.) visszaélés gyanúja esetén. A Szolgáltató további kétség esetén tájékoztatja a VITAMIN Egészségpénztárt. Amennyiben a Kártyabirtokos egyéni számláján nincs elegendő fedezet, úgy az elfogadóhely az átutalásos fizetést elutasítja. Ebben az esetben a szolgáltatás ellenértékét a Pénztártag készpénzben egyenlítheti ki. A számlát a vonatkozó hatályos jogszabályok és a Szolgáltatási szabályzat követelményeinek megfelelően kell kiállítani. 8. oldal

13 A számlák egyértelmű beazonosítását és kifizetését a Pénztár csak abban az esetben tudja elvégezni, ha a számlán feltüntetésre kerül a VITAMIN Egészségpénztár neve és címe, a Pénztártag neve, kártyaszáma, aláírása és a Szolgáltató azonosító adatai. A számlát, a szolgáltatást igénybevevőnek azért kell aláírnia, mert az egyrészt teljesítésigazolás, azonosítási alap, másrészt rendelkezés a pénzügyi rendezésre (utalványozás, átutalás, könyvelés). Az aláírást minden esetben az Egészségkártya használatára jogosulttól származónak kell tekinteni. A VITAMIN Egészségpénztár az engedélykérések, hibás tranzakciók, tranzakciótörlések, jóváírások stb. teljesítéséért azok bizonylatainak az elfogadóhelytől történő megérkezését követően vállal felelősséget. A Pénztár nem vállal felelősséget a Szolgáltatóknak az Egészségkártya használata során tanúsított magatartásáért, sem az Egészségkártyával igénybevett szolgáltatásokért, továbbá azok minőségi vagy mennyiségi megfelelőségéért sem, ezért nem részese a Pénztártag, vagy Kártyabirtokos és az elfogadóhely között a szolgáltatással kapcsolatban esetleg felmerülő jogvitának. A kártyahasználatkor keletkező bizonylatokat a Kártyabirtokosnak - saját érdekében - csatolnia kell a számlához, hogy reklamáció esetén azok felhasználhatók legyenek. Üres (bianco) bizonylat aláírásából fakadó reklamációt a VITAMIN Egészségpénztár nem vesz figyelembe. Elszámolás A VITAMIN Egészségpénztár az engedélyezett műveletek összegét a Pénztártag egészségszámláján a terhelés megtörténtéig zárolja. Az Egészségpénztár a beérkezett átutalásos számlákat az érvényes jogszabályok előírásainak figyelembe vételével, tartalmi és alaki szempontból ellenőrzi. A Pénztár a szabályosan kiállított, elszámolható számlák ellenértékét, a beérkezést követő nyolc banki munkanapon belül a Szolgáltató bankszámlájára átutalja. 9. oldal

14 Az Egészségpénztár a beérkezett készpénzes számlákat az érvényes jogszabályok előírásainak figyelembe vételével, tartalmi és alaki szempontból ellenőrzi. Készpénzes számlák ellenértékét a Pénztár a tag által megadott bankszámlaszámra utalja át. Adatvédelem A VITAMIN Egészségpénztár a Pénztártag hozzájárulása nélkül csak a törvényben meghatározott esetekben ad felvilágosítást harmadik személy részére az Egészségszámla egyenlegéről, forgalmáról. Nem jelenti a VITAMIN Egészségpénztár ezen kötelezettségének megszegését az elfogadóhelyek és kifizetőhelyek részére az egyes tranzakciók végrehajtásával kapcsolatosan a szükséges fedezet meglétéről vagy hiányáról történő információ-szolgáltatás. Gondosság, letiltás A Kártyabirtokos köteles a kártyát biztonságos helyen őrizni. A kártya elvesztése (ellopása, eltűnése) esetén haladéktalanul intézkedni kell annak letiltásáról a Pénztár automata telefonos ügyfélszolgálatának segítségével az erre a célra rendszeresített menüponton belül. Hívószáma (06-1) , amely 0-24 óráig az év minden napján elérhető. A VITAMIN Egészségpénztár a letiltás következményeiért nem felel abban az esetben sem, ha a letiltási kérelem vagy bejelentés nem a Kártyabirtokostól érkezett. A letiltással harmadik személynek, vagy a Kártyabirtokosnak esetlegesen okozott kárért a VITAMIN Egészségpénztár nem vállal felelősséget. Amennyiben a Kártyabirtokos szándékosan vagy súlyosan gondatlan magatartása folytán nem követ el mindent a haladéktalan letiltás érdekében, a VITAMIN Egészségpénztár kizárja felelősségét a bejelentést megelőzően keletkezett károk tekintetében. Szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásnak minősül különösen, amennyiben a kártyabirtokos: a.) nem tiltja le kártyájának használatát, annak elvesztése/ellopása esetén, ill. ha bármilyen más módon kikerült a birtokából (őrzése alól), 10. oldal

15 b.) nem tiltja le kártyájának használatát, amikor kártyájának adataihoz való illetéktelen hozzáférést, azoknak feljegyzését (kártyaszám, név, lejárat), a kártya másik készüléken történő ismételt lehúzását tapasztalja, c.) a kártyát nem tartja biztonságos helyen úgy, hogy mindig a látókörében legyen, d.) a kártyát másnak kölcsönadja vagy zálog (biztosíték) gyanánt odaadja, e.) nem tiltja le kártyájának használatát, ha a számlakivonaton, vagy a számlán, jogosulatlan műveletet észlel ill., ha a rendelkezésére álló egyenleg összegében azonosítatlan eltérést tapasztal, f.) üres (bianco) kártya-bizonylatot vagy általa el nem ismert összeget ír alá. A VITAMIN Egészségpénztár a letiltás kezdeményezésére vonatkozó bejelentés megtételét követően átvállalja az Egészségkártya jogosulatlan felhasználása miatti kockázatot és költségeket. A letiltás végleges. Reklamáció A Kártyabirtokos az egyes kártyaműveletekkel kapcsolatos kifogását, a tranzakció idejét követő 15 napig írásban bejelentheti a Pénztárnak, csatolva a rendelkezésre álló bizonylatokat. A kifogást a VITAMIN Egészségpénztár megvizsgálja és a kézhezvételtől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja a tagot a reklamáció kivizsgálásának, illetve az ennek alapján tett intézkedéseknek az eredményéről, vagy ha az elintézés hosszabb időt kíván, annak várható idejéről. A Pénztártag szavatossági, jótállási, jóteljesítési vagy más fizetési jellegű reklamációjának, ügyének a Szolgáltatónál történő intézéséhez a VITAMIN Egészségpénztár mindenkor rendelkezésére bocsátja a VITAMIN Egészségpénztárnál lévő bizonylatokat, dokumentumokat. Csere Technikailag hibás Egészségkártya cseréjeként a VITAMIN Egészségpénztár a pótkártyát díjtalanul a Kártyabirtokos rendelkezésére bocsátja a lehető legrövidebb időn belül. Az ellopott, elveszett vagy megrongálódott Egészségkártya helyett, illetve névváltozás esetén a Kártyabirtokos kérésére a Pénztár díj ellenében pótkártyát bocsát 11. oldal

16 a Kártyabirtokos rendelkezésére. A pótkártya kibocsátása a társkártyára vonatkozó eljárással azonos. A pótkártya érvényességi ideje megegyezik az eredeti kártya érvényességi idejével. Szerződésszegés Szerződésszegésnek minősül a Kártyabirtokos részéről különösen: a.) ha a Kártyabirtokos a kártyaszerződéssel kapcsolatosan valótlan adatot szolgáltat a VITAMIN Egészségpénztárnak, b.) fedezetlen művelet végrehajtása, c.) a kártyával kapcsolatosan elkövetett vagy megkísérelt, a Pénztárnak kárt okozó visszaélés, különösen: a kártya adatainak megváltoztatása, más személynek történő átadása, lejáraton túli használata, a letiltani kért kártya további használata. Szerződésszegés esetén a VITAMIN Egészségpénztár: a.) az egészségszámlához kibocsátott kártya használatát azonnal letilthatja, b.) a kártyaszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és az Alapszabály rendelkezései szerinti szankciókkal élhet. Díjak Egészségkártya A Pénztártagok az Egészségkártyát a VITAMIN Egészségpénztártól költségtérítés nélkül kapják. Társkártya A VITAMIN Egészségpénztár a Tagok egyedi kérésére a jelen szabályzat szerint költségtérítés nélkül Társkártyát bocsát rendelkezésre. A Társkártya megújítása nem automatikus, azt lejárat esetén újra kell igényelni. Pótkártya Az ellopott, elveszett vagy megrongálódott Egészségkártya helyett, illetve névváltozás esetén kibocsátott Egészségkártya (pótkártya) díja forint/kártya. Fenti díjakat a Pénztártag közvetlenül a VITAMIN Egészségpénztárnak fizeti meg. 12. oldal

17 Megszűnés A Pénztártag írásbeli bejelentést tesz, amennyiben tagsági jogviszonyát meg kívánja szüntetni, vagy más egészségpénztárba kíván átlépni. A VITAMIN Egészségpénztár az egészségkártya használatát ez esetben is változatlanul biztosítja az Egészségszámla megszűnésének napjáig. Akkor a felhasználói limit nulla értékre állításával a kártyahasználatot lezárja. A pénztári tagság megszűnésekor, a bejelentés időpontját követő negyedév első napjától az Egészségkártya és a hozzá tartozó valamennyi társkártya érvényessége megszűnik. A kártyaszerződés megszűnik: a.) a kártya fedezetéül szolgáló számla megszűnésével (pl. átlépés esetén), b.) a kártya lejárati idejével, ha az új kártya kibocsátásának feltételei nem adottak, c.) a Pénztár megszűnésével, d.) a kártyabirtokos halálával. A kártyaszerződés megszűnése esetén a Pénztártag köteles fedezetet biztosítani a VITAMIN Egészségpénztár számára a megszűnés napjáig keletkezett és később elszámolásra kerülő (már végrehajtott, de még el nem számolt műveletekből eredő) követelésekre. 13. oldal

18

19 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 1011 Budapest, Iskola u. 13 T: , F: honlap: Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni! EGÉSZSÉGKÁRTYA IGÉNYLŐ LAP Pénztártag adatai: Neve: Pénztári azonosítója (tagszám): Adóazonosító jele: Lakcím: Alulírott kérem, hogy a Pénztár új Egészségkártyát részemre az alábbi ok miatt készítsen: elveszett megsemmisült megrongálódott egyéb ok: Az egészségkártyámat Interneten/Automata telefonos rendszeren keresztül/ Személyesen* letiltattam. Tudomásul veszem, hogy egyszerre kettő vagy több kártya nem lehet a birtokomban. A megsérült, vagy elveszett és később megkerülő kártyát igénybevett szolgáltatás ellenértékének zárolására nem használhatom. Hibámon kívül használhatatlanná vált kártyát csak a pénztárba történő eljuttatás és ellenőrzés után igényelhetek díjmentesen. Tudomásul veszem, hogy a nevemre kiállított kártyát használatra más személynek át nem engedem, hozzátartozóimra át nem ruházom. A kártya cseréje Ft fizetési kötelezettséget von maga után, melyet kiegyenlíthet - Készpénzben a Pénztár Házipénztárában - Átutalással a Pénztár Bankszámlaszámára ( ), az átutalás közlemény rovatában a tagszám és kártya pótdíj jogcím megjelölésével. - Postai Készpénz-átutalási megbízással ( a postai befizetés jóváírása kb. 2 hét!). A Kártya pótdíj befizetése és jóváírása nélkül kártyát aktiválni nem lehet. Kelt:, év hó nap Pénztártag aláírása *A megfelelő aláhúzandó!

20

21 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE Pénztártag adatai: Neve: 1011 Budapest, Iskola u. 13 T: , F: honlap: TÁRSKÁRTYA IGÉNYLŐ LAP Pénztári azonosítója (tagszám): Adóazonosító jele: Lakcím: Alulírott a VITAMIN Egészségpénztár tagja büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt személyek a Ptk (b) bekezdése szerint közeli hozzátartozóim. Szolgáltatásra jogosult lehet: házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és nevelőszülő, valamint testvér és élettárs. Fentiek közül Kártyabirtokos csak a 16. életévét betöltött személy lehet. Felkérem a VITAMIN Egészségpénztárt, hogy az alább megjelölt személy(ek)nek társkártyát készítsen. Közeli hozzátartozó neve: Rokonsági fok : Születési helye: Születés ideje: TAJ száma: Közeli hozzátartozó neve: Rokonsági fok : Születési helye: Születés ideje: TAJ száma: Közeli hozzátartozó neve: Rokonsági fok : Születési helye: Születés ideje: TAJ száma: Fent nevezett személy(ek) az ÖPT Tv 2 (4) bekezdés a) pontja alapján közeli hozzátartozóim. A Vitamin Egészségpénztár tagjaként feljogosítom a Pénztárat, hogy közeli hozzátartozóim nevére kiállított számláikat / és általuk társkártyával történő fizetést egyéni számlám terhére elszámolja. Kelt:, év hó nap Pénztártag aláírása

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2010. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2011. augusztus 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

www.szigetvaritakarek.hu

www.szigetvaritakarek.hu BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKVÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Jelen Általános Szerződés Feltételek

LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Jelen Általános Szerződés Feltételek LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. április 27. Hatályba lépésének időpontja: 2015. április 27. 1 1. A Lakossági Bankkártya

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

I. Fogalmak. Cb 04/47 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 www.citibank.hu

I. Fogalmak. Cb 04/47 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 www.citibank.hu A Citibank Forintalapú Egyéni Hitelkártyáról szóló Általános Szerzõdési Feltételek A 2015. június 1. napjától hatályos Általános Szerzõdési Feltételekhez képest a változások kiemelve olvashatók. I. Fogalmak

Részletesebben

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03.

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03. HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Szerződés) szabályozza a Budapest Bank Nyrt. (továbbiakban: Bank) és az Ügyfél

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE...

Részletesebben

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. szeptember 01. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. A fizetési és pénzforgalmi fizetési számlára vonatkozó rendelkezések... 3 II. A bank által alkalmazott

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Sopron Bank Zrt. Székhely: Sopron Kossuth Lajos u. 19. Cégjegyzékszám: 08-10-001774 PSZÁF engedélyszám: I-864/2003 PSZÁF engedély kelte: 2003. június 19. Adószáma: 12951659-1-44 PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT II. Lakossági betéti és Prepaid kártyák Hatályos: 2015. június 22. (a változások a szövegben dőlten szedve olvashatóak) OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F.

Részletesebben

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: [origo] klikkbank lakossági számlacsomag és kapcsolódó

Részletesebben

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. december 15. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. A fizetési és pénzforgalmi fizetési számlára vonatkozó rendelkezések... 3 II. A bank által alkalmazott

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2009. november 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2011. augusztus 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. A Lakossági

Részletesebben

CitiBusiness Kisvállalati Üzleti kártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Szerzõdési Feltételei

CitiBusiness Kisvállalati Üzleti kártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Szerzõdési Feltételei A CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés 3. sz. melléklete CitiBusiness Kisvállalati Üzleti kártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Szerzõdési Feltételei MEGHATÁROZÁSOK A jelen Szerzõdési

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

Hartai Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről

Hartai Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Hartai Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Jelen ÁSZF a takarékszövetkezet által kezelt bankszámlaszerződések, mint a takarékszövetkezet által nyújtott pénzforgalmi

Részletesebben

KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS... 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Zirci Takarékszövetkezet

Zirci Takarékszövetkezet Zirci Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételek az elektronikus szolgáltatások igénybe vételéhez (Electra Internet Banking-EIB, Electra-Home Banking, SMS szolgáltatás) Hatályba lépés: 2013. szeptember

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Közzététel: 2013. július 01. Hatályos: 2013. szeptember 02. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Számla

Részletesebben