AZ EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. A Budapesti Eötvös József Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. A Budapesti Eötvös József Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 A Budapesti Eötvös József Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014

2 Tartalomjegyzék Bevezetés Intézményi alapadatok Szervezeti felépítés és feladatok A szervezeten belüli kapcsolattartás rendje A külső kapcsolatok rendszere Működési rend Tanórán kívül szervezett foglalkozások rendje Ünnepek, megemlékezések rendje, hagyományápolás A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje A könyvtár működési rendje A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Óvó és védő előírások Rendkívüli események esetén szükséges teendők A létesítmények és helyiségek használati rendje A fegyelmi eljárás rendje Egyéb kérdések

3 Bevezetés A közöktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Eötvös József Gimnázium (1053 Budapest, Reáltanoda u. 7.) a belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendlekezéseket jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SzMSz) határozza meg. (Kt. 40. (1) bek.) 1. Az SzMSz célja és tartalma Az SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesülejenek az adott közoktatási intézményben. Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentumokkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 2. Az SzMSz jogszabályi háttere A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) - a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (továbbiakban: R.) - az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) - a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) - a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Tpr.) - a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet - a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet - az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet További, az adott intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: - az alapító okiratban foglaltakat a jogszabályban megjelölt szerv vagy felügyeleti szerv által jóváhagyott SZMSZ-ban részletezni kell Ámr. (13/A. (3) bekezdés) - a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények - az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény - a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény - a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény

4 - a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény - a diákigazolványról szóló 17/2005. (II.8.) Korm. rendelet - a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet - az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet - a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet - a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet - a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet - a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet - a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet - az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, valamint az Országos képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet - az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet - a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 3. Az SZMSZ személyi és időbeli hatálya Az SzMSz és az egyéb belső szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényűek. Az SzMSz-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik annak szolgáltatásait. Az SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. A Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyási időpontjával lép hatályba és határozatlan időre szól. Intézményi alapadatok

5 1. Intézményi azonosítók a./ Alapító okirat szerinti megnevezése: Eötvös József Gimnázium b./ Székhelye: 1053 Budapest, Reáltanoda u. 7. d./ Az alapító okirat száma: 1909/2011. (VI.22) Főv. KGy. e./ Az alapító okirat kelte: július 29. f./ OM azonosító: g./ KSH azonosító: h./ PIR azonosító: i./ Törzskönyvi azonosító: h./ Tipusa: közoktatási intézmény, gimnázium i./ Címkód: Az intézmény tevékenységei (jogállása és képvviselete) Az intézmény szakágazati besorolása: Általános középfokú oktatás Az intézmény alap szakfeladata: Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés-oktatás feladatmutató: a tanulók létszáma (fő) forrás: költségvetési támogatás, saját bevétel További szakfeladatok: Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása (tartós és súlyos SNI A, súlyos SNI B) feladatmutató: a tanulók létszáma (fő) forrás: költségvetési támogatás, saját bevétel Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) feladatmutató: A foglalkozásokon résztvevők száma (fő) forrás: költségvetési támogatás, saját bevétel Oktatási célok és egyéb feladatok feladatmutató: - forrás: költségvetési támogatás, saját bevétel Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása feladatmutató:- forrás: költségvetési támogatás Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység feladatmutató:- forrás: saját bevétel A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenységek

6 feladatmutató:- forrás: saját bevétel Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Budapest Főváros Közgyűlése Budapest, V. ker. Városház u Az intézményen belüli kiadmányozási jog az intézmény vezetőjét illeti meg. Az intézmény illetékességi és működési köre: Budapest Az intézmény önálló jogi személy Az intézményi bélyegzők felirata és lenyomata: Hosszúbélyegző: Fővárosi Önkormányzat Eötvös József Gimnázium 1053 Bp. Reáltanoda u. 7. Telefon: Fax: Körbélyegző: Eötvös József Gimnázium 1053 Bp. Reáltanoda u. 7. Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: igazgató, igazgatóhelyettesek, gazdasági ügyintéző, iskolatitkárok Az intézmény képviselője: A megbízott intézményvezető. Az intézményvezetőt helyettesítheti az első igazgatóhelyettes Az intézmény gazdálkodási módja: Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga a fenntartót, az ingóságok, berendezések feletti rendelkezés joga a GSZ-t (az együtttműködési megállapodás alapján), a vagyon állagának megőrzése és a letározás megszervezése (letárkörzetek kijelölése és a leltárfelelősök megnevezése) az igazgató feladata. Tevékenységeket meghatározó jogszabályok: évi LXXIX törvény a közoktatásról 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények műküdéséről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 138/1992.(X.8.) Kormány rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben. Igazgató Szervezeti felépítés és feladatok Az iskola vezetése

7 Feladatai: Az iskolai élet minden területének általános felügyelete. Az osztályfőnöki munkaközösség felügyelete A testnevelés munkaközösség felügyelete A diákönkormányzat felügyelete A szülői kapcsolatok felügyelete A nemzetközi kapcsolatok felügyelete Az öregdiákok felügyelete Igazgatóhelyettesek Az igazgató bízza meg őket. Jelenleg két igazgatóhelyettes segíti a munkát. Feladataik : Elsősorban szakmai alapon oszlanak meg a feladatok, vagyis minden helyettes a hozzá tartozó munkaközösségek minden ügyéért felelős. Ezzel képes teljesebb, átfogó képet alkotni a közösségekről, és minden dolgukról, gondjukról van információja. A munkaközösségek felügyelete mellett a helyettesek a tagozatokat és projekteket is irányítják. Iskolánkban ilyen a hatévfolyamos, a C-osztály, a D- osztály, az E-osztály, az F-osztály, az informatika és a 12. évfolyam. Természetesen az egyéb feladatokat is, lehetőleg egyenlő terhelésben. megosztják, s az adott területek fejlesztéséért, koordinálásáért, ellenőrzéséért teljes mértékben ők a felelősek. Igazgatótanács Tagjai: igazgató, igazgatóhelyettesek, a szakmai munkaközösségek választott vezetői, a dolgozói érdekvédelmi szervezet(ek) vezetője(i), a DÖ patronáló tanár, Iskolai rendszergazda Feladatai: Minden hónapban legalább egyszer ülésezik. Ezen az előző hónap legfontosabb eseményeinek értékelése és az elkövetkezendő hónap feladatainak megbeszélése történik. Minden témában véleményezési joga van. A pedagógusok közösségei Nevelőtestület Tagjai az iskola pedagógusai (főállású, mellékfoglalkozású és óraadó tanárok) Feladatai: Az iskolai élet legfontosabb kérdéseiben véleményezési és döntési joga van. Az iskolai közösségekre átruházható nevelőtestületi feladatok: Az egy osztályban tanító tanárok testületére: a tanuló osztályozó vizsgára bocsátása (döntési jog), a tanulók egyes fegyelmi ügyeiben való döntés, a közösség beszámol a döntésekről az igazgatónak. Az igazgató tájékoztatja a nevelőtestületet Szakmai munkaközösségekre: a pedagógus álláshelyek pályázati kiírásának véleményezése egyéni tantervek jóváhagyásának javaslata. A szakszervezeti bizalmi testületre és a Közalkalmazotti Tanácsra:

8 címek, jutalmak helyi követelményeinek megállapítása. Szakmai munkaközösségek magyar nyelv és irodalom történelem német angol matematika fizika, biológia-kémia testnevelés második idegen nyelv (francia, olasz, latin, orosz) földrajz-társadalomismeret A többi tantárgy is szakmai közösségekbe tömörül (testnevelés, informatika, művészeti tárgyak), s ezek vezetői is részt vesznek az igazgatótanács munkájában, szavaznak és véleményt mondanak az iskola meghatározó kérdéseiről, vagyis képviselik az adott tantárgy(ak) érdekeit. Feladataik: A tantárgyon belüli szakmai munka összehangolása, együttműködés kialakítása. Az iskolai élet fontos területeinek és döntéseinek véleményezése. A munkaközösség vezetők a következő területeken segítik a tanárok munkáját: A tervezésben - A tanév elején elkészítik a munkaközösség éves pedagógiai munkatervét, megszervezik a feladatok végrehajtását, biztosítják az egyenletes feladatmegosztást. A munkaközösség tagjainak tanmenetét ellen ő rzik, az esetleges aránytalanságokat megbeszélik. A szervezésben, ellenőrzésben - Segítséget adnak a házi tanulmányi versenyek eredményes lebonyolításában. Lehetőségeik szerint látogatják a szakórákat, tanácsaikkal segítik a pedagógusok munkájának hatékonyságát, a tehetséggondozást. Folyamatosan figyelemmel kísérik a tagok észrevételeit és javaslatait, ezeket kidolgozzák és előterjesztik. Minden lényeges dologról (az igazgatóhelyettes segítségével) tájékoztatják a tagokat. Gondoskodnak a munkaközösségi tagok továbbképzésének nyilvántartásáról. Segítenek a tartósan távollévők helyettesítésében. Az értékelésben - Véleményükkel és tanácsaikkal segítik az igazgató és igazgatóhelyettesek ellenőrző, értékelő munkáját. Számon tartják a tagok munkáját, javaslatot készítenek a munkaközösség tagjainak jutalmazására, kitüntetésére. Amennyiben szükséges javaslatot tesznek szaktanácsadói vélemény kikérésére. Osztályfőnöki munkaközösség Az öszzes osztályfőnök tagja. A hatékonyabb munka érdekében évfolyamonként is ülésezik.

9 Az egyes évfolyamok munkáját a koordinátorok segítik. Feladatai: Az osztályfőnöki munka összehangolása, a peciális feladatok koordinálása. Az iskolai élet fontos területeinek és döntéseinek véleményezése. Osztályfőnökök Távollétük esetén a választott osztályfőnök-helyettes segíti az osztályt. Feladataik: Az osztály életének koordinálása. Egy osztályban tanító tanárok testülete Az első év megkezdése előtt egyeztetnek a közös elvekről. Az osztályozó konferenciákon élőszóban, közben elektronikus formában tartják a kapcsolatot. Feladataik: Igyekeznek összehangolt pedagógiai munkát folytatni az osztályokban. A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak iskolatitkárok laboránsok könyvtári asszisztens pedagógiai asszisztens rendszergazda pszichológus oktátastechnikus Feladataikat külön munkaköti leírások szabályozzák. A diákok közösségei Diákönkormányzat Az iskola valamennyi tanulóját képviseli. Saját működési szabályzata szerint működik. Munkáját a diákmozgalmat segítő tanár, valamint az osztályfőnökök segítik. Feladatai: A tanulók, a tanulóközösségek, valamint a diákkörök érdekeinek képviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzat vezetősége, illetve annak választott tisztségviselői érvényesítik. A DÖ évente meghatározott állami normatívából biztosított pénzösszeggel, ezen felül az intézményi bevételek minden évben meghatározott %-val, valamint pályázatok útján szerzett támogatások összegével rendelkezik. A DÖ az alagsori hőközpontot használja. Technikai felszerelések és audóvizuális eszközök állnak a rendelkezésükre. Osztályközösségek

10 Az egy osztályban tanuló diákok közössége. Azonos érdeklődésen alapuló csoportok Rendezők: az iskolai rendezvények lebonyolítását segítik Kórus: a karvezető által felkért diákok közössége Színjátszó csoportok: nincs állandó, egy-egy tanár és színdarab köré szerveződnek Sportkör tagjai Szakkörök: a tehetséggondozás fontos fórumai Eötvös Diák (iskolai újság) szerkesztői Rádiósok: Az iskolarádió működtetői GH-sok: Az Eötvös tábor üzemeltetését segítő diákok Táborvezetők: A nulladikos-táborok és gólyatáborok tanári munkáját segítő csapat A szülők közösségei Szülői választmány Az egyes osztályok szülői közül választott képviselőknől áll. Feladatai: A törvény által megállapított jogokat gyakorolja. Ezen felül az alábbi jogokkal rendelkezik: Véleményezési jog: a tanév helyi rendje, a tankönyvtámogatás helyi rendje, SZMSZ, Pedagógiai program, házirend. Alapítványi Kuratóriumok szülői képviseletének megválasztási joga. Erdei iskola, tanulmányi kirándulás helyszínének, útvonalának költségmeghatározásának egyetértési joga. Szülői munkaközösségek Az egyes osztályok szülői közösségei. Feladataik: Az osztályfőnökökkel és a diákönkormányzattal együttműködve végzik munkájukat. Kérhetik a szaktanárok részvételét a szülői értekezleten. A szülői munkaközösség tevékenységét a választott elnök irányítja, döntéseikhez az osztályfőnök egyetértése szükséges. Gazdasági szervezet A gazdálkodási feladatokat a gimnáziumok Gazdasági Szervezete látja el az együttműködési megállapodás alapján (A Gimnáziumi GSZ megalakításról szóló határozat:1290/2011(05.25.)kgy)

11 A szervezeten belüli kapcsolattartás rendje A vezetőség és az iskolai közösségek között A vezetőségen belül Heti két alkalommal személyes megbeszélésen. Folyamtos elektronikus kapcsolat. A vezetőség és a tantestület között Heti egyszer rövid tantestületi értekezlet a napi teendőkről. Elektronikus formában folyamatosan Munkaközösség vezetkön keresztül. Tantestületi értekezleteken. A vezetés és a munkaközösségek között Elektronikus formában folyamatosan. Igazgatótanácsi megbeszéléseken. A vezetés és az érdekképviseletek között Rendszeres havi megbeszéléseken az igazgatótanácsi ülések előtt. A vezetés és a technikai dolgozók között A gazdasági ügyintézőn keresztül. A gondnokon keresztül. Évente kétszer értékelő megbeszélés a dolgozókkal. Folyamatos egyeztetés a gazdasági szervezettel elektronikus formában. A vezetés és a diákönkormányzat között Az iskolai diákközgyűlést (fórum) évente legalább 2 alkalommal össze kell hívni, melyen az iskola igazgatójának vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatni kell az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről. A diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős. Az évenként megtartott diákgyűlésre - amelyet a diákönkormányzat szervez - meghívják az iskola vezetőit és tanárait, akik a felmerült kérdésekre legjobb tudásuk szerint válaszolnak szükség esetén haladéktalanul intézkednek. Az igazgató rendszeresen tartja elektronikus formában a DÖ vezetésével a kapcsolatot. Partnerkapcsolatok: Osztálydiákbizottság - osztályfőnök A diákönkormányzat választott vezetői felelősséggel képviselik az iskola tanulóit.

12 A diákönkormányzat választott vezetői bármikor felkereshetik kéréseikkel, problémáikkal az igazgatót, aki a bejelentkezéstől számított három napon belül fogadja őket. A diákvezetőket - a tanárok részéről - kiemelt figyelem és védelem illeti meg. A tanulókra vonatkozó nevelőtestületi döntésekről a választott testületek - a megfelelő szinten - tájékoztatást kapnak. A vezetés és a kisebb diákközösségek között A kisebb közösségeken belül közvetlen kapcsolatot a vezetőség a rádiósok vezetőivel és a rendezők vezetőivel tart. Félévente szóbeli megbeszélésen és folyamatosan elektronikus formában A vezetőség és az intézményi sportkör között A sportkört vezető tanár minden hónapban beszámol az iskola igazgatójának a sportkör tevékenységéről. A szervezeti egységek között A szakmai munkaközösségek között Minden hónapban az események függvényében igazgatótanácsi ülés van. Ezen az előző hónap legfontosabb eseményeinek értékelése és az elkövetkezendő hónap feladatainak megbeszélése történik. Az igazgatótanács munkája alaposan előkészített. A tagokat előre értesülnek a megbeszélendő témákról, és arról, hogy milyen kérdésekben van véleményezési és milyenekben döntési jogkörük. A tanácskozásokról jegyzőkönyv készül, amit minden MK vezető megkap, és az iskolai elektronikus dokumentumtárba is felkerül, így nyilvánossá válik. Emellett a munkaközösségek vezetői mindennapos elektronikus kapcsolatban vannak egymással. Minden MK vezetőknek kötelessége minden nap megnézni leveleit. A kapcsolattartás rendjét részletesen a tanári kiskáté tartalmazza. Az iskolai vezetés kör- listákat készít, melyeken az MK vezetők elérhetik egymást. Az igazgató és helyettesei a hozzájuk tartozó munkaközösségekkel tartják a kapcsolatokat, koordinálják munkájukat. A munkaközösségek vezetői és a szaktanárok között Értkezleten és elektronikus formában (kör- -ek). A pedagógusok közösségei és a diákok közösségei között Az igazgatótanács évente két alkalommal meghallgatja a DÖ beszámolóját. Az osztályfőnöki MK rendszeresen tartja (elektronikus formában) a kapcsolatot a DÖ vezetésével. Az osztályfőnökök mindennapos kapcsolatban vannak az osztlyuk ODB tagjaival.

13 A pedagógusok közösségei és a szülői közösségek között A tantestület fogadóórákon és szülői értekezleteken tartja a kapcsolatot a szülőkkel. Az osztályfőnökök havi hírlevélben tájékoztatják a szülőket az aktuális kérdésekről. Az igazgatótanács évente 2 alkalommal meghívja a szülői választmány vezetőjét tanácskozásaira.

14 A külső kapcsolatok rendszere A vezetés és a szülői szervezet között A Szülői Választmány évente ötször tart ülést, a szülői értekezletek előtt és után. Folyamatosan kap hírlevelet (minden hónapban) az igazgatótól. A választmány és a vezetés között állandó elektronikus kapcsolat áll fenn. A vezetés és a gazdasági szervezet között A gazdálkodási feladatokat a gimnáziumok Gazdasági Szervezete látja el az együttműködési megállapodás alapján A Gimnáziumi GSZ megalakításról szóló határozat:1290/2011(05.25.)kgy) Az iskolában csak egy gazdasági ügyintéző marad, aki a kapcsolatot tartja az intézmény és a GSZ között pénzügyi és munkaügyi kérdésekben. A vezetés és a Koordinációs Iroda között Elsősorban internetes formában kap az iskola értesítést. Évente vannak szakmai fórumok meghatározott kérdésekről. A vezetés sés a fenntartó között A Budapest Főváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Az OB ülésein részvétel szakmai konzultációkon véleménynyilvánítás Koncepciójának kidolgozásában és megvalósításában együttműködés Oktatási Főosztály a feladatok végrehajtásában együttműködés A vezetés és a szakmai szervezetek között A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat jegyzője: a balatonfenyvesi Eötvös Vízitelep SzMSz-ben megfogalmazottak szerinti együttműködés Az Eötvös József Gimnázium öregdiák Baráti Egyesületével együttműködés Szakmai, pedagógiai együttműködés az Eötvös József Gimnázium modellje szerint működő hat évfolyamos gimnáziumokkal A legmagasabb szintű részvétel a Gimnáziumok Országos Szövetsége munkájában V. ker. PSzK munkájának segítése, a szakértők részt vesznek az V. ker. Oktatási intézmények tevékenységében. A jegyzővel - az igazgató jelzi az illetékes jegyzőnek, ha a diák igazolatlan óráinak száma elérte a tízet. Az intézmény-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval A gyermekjóléti szolgálattal A pedagógiai szakszolgálatokkal

15 Működési rend Nyitva tartás Az intézmény szorgalmi idő alatt munkanapokon hétfőtől péntekig ig tart nyitva. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre eseti kérelmek alapján az intézményvezető adhat engedélyt. Szombaton és vasárnap ill. munkaszüneti napokon az intézmény zárva tart, kivéve rendezvény esetén. Ezektől eltérni csak az igazgató által engedélyezett szervezett programok esetén lehet. Tanítási szünetekben az iskola zárva, ügyelet szerdánként. A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje. Az intézmény hivatalos munkaidejében (7,30 és 15,30 között) legalább egy felelős vezetőnek (ig. vagy helyettesei) az épületben kell tartózkodnia. Az ügyeletes felelős vezető akadályoztatása esetén az igazgató jelöli ki az ügyeleti feladatokat ellátó személyt. A vezető rövid idejű akadályoztatása esetén az aznapra beosztott helyettes, tartós távollét esetén az igazgató által megbízott helyettes vezeti az intézményt. Amennyiben a tartós helyettesítéssel megbízott helyettes akadályoztatva van, úgy az ő általa megbízott helyettes veszi át az írányítást. Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel. Az intézményt a vele munkaviszonyban nem álló személyek vagy csoportok az alábbi rend szerint látogathatják. a./ egyetemi hallgatók (ELTE, PPTE), akik tanítási gyakorlatukat az intézményben végzik a ruhájukra (látható helyre) tűzött fényképes igazolványt kötelesek hordani a benttartózkodásuk ideje alatt. b./ szülők, akik fogadóórára jönnek, az iskolát látogató vendégek a portán névre szóló belépő cédulát kapnak, amelyet kilépéskor az őket fogadó iskolai dolgozó aláírásával igazolva ugyanott leadnak. c./ csoportok, volt diákok és egyéb látogatók csak igazgató engedéllyel tartózkodhatnak az épületben. d./ azon szervezetek, egyesületek stb. akik helyiséget bérelnek az intézményben, azt a bérleti szerződésben megfogalmazottak szerint használhatják. Tanórán kívül szervezett foglalkozások rendje

16 Szakkörök, sportfoglalkozások, énekkari foglalkozások A felsorolt foglalkozások az iskola programjában szerepelhetnek. A foglalkozást vezető tanár a foglalkozásokról naplót vezet. Öntevékeny diákkörök A tanulók érdeklődésüknek megfelelően öntevékenyen szervezik, vezetőik az adott téma szakértői. Működésüket diákmozgalmat segítő tanár támogatja, működési feltételükről az iskola igazgatója gondoskodik. Az 1. és 2. pontban felsorolt foglalkozások 18 óránál tovább nem tarthatnak. A foglalkozások helyéről és időpontjáról a tanári szobában és az irodában tájékozatót kell kifüggeszteni. Diákönkormányzat rendezvényei Saját éves munkaterve és SZMSZ-e szerint. Az iskolai klub rendezvényei A klub szabályzatának megfelelően működik. Programjai az iskola havi programjában szerepelnek. Plakátok a klubvezető aláírásával jelenhetnek meg. Sport- és kulturális rendezvények Az iskola havi programjában és a faliújságon jelennek meg. Propagálásukról a diákönkormányzat és a DSK gondoskodik. Osztályrendezvények Amennyiben az 1-5-ig pontokba nem sorolhatók, az igazgató engedélye szükséges megrendezésükhöz. A tanórán kívüli osztályrendezvényeket az osztálynaplóba bejegyzik. Erdei iskola A hetedik és nyolcadik A, B, valamint a kilencedik C, D, E, F osztályok részére Kirándulások A tanulmányi kirándulásokat az osztályfőnök vagy szaktanár szervezi. Kizárólag a tanmenetben tervezett és jóváhagyott tanulmányi kirándulások szervezhetők tanítás nélküli munkanapon vagy tanítási időben. A tanulmányi kiránduláson minden tanulónak részt kell vennie. A kirándulást csak akkor lehet megszervezni, ha a programmal és a kiadásokkal kapcsolatban az osztály szül ő i közösségének véleményét kikértük. Tanulmányi kirándulás alkalmával felnőtt kísérő 20 tanulóként osztható be. Táborok nulladikos táborok a belépő diákok beilleszkedését szolgálják Tanulmányi táborok - kiemelkedően tehetséges tanulók fejlesztését szolgálják. Az egyes tantárgyak szere- peltetését és arányát a munkaközösség-vezetők testülete határozza meg az éves munkaterv számára a DÖ véleményének meghallgatásával. A résztvevők - tanárok és tanulók - összetételéről,

17 meghívásáról a szakmai munkaközösség dönt. A táborvezetőt az igazgató bízza meg. Sport és egyéb táborok beosztásuk szerint látnak el részfeladatokat. Mindennapi testedzés formái - sportkör Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a helyi tanterv óratervében meghatározott kötelező tanórai testnevelés órákon, valamint a szabadon választható délutáni sportfoglalkozásokon baztosítja. A délutáni sportfoglalkozásokat az iskolai diáksportköri foglalkozások vagy az iskolában működő diáksportköri egyesület szakosztályainak, valamint az iskolai tömegsport órák keretében kell megszervezni. Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt venni. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolása Ünnepélyek tanévnyitó ünnepély szalagavató ünnepély

18 ballagás tanévzáró ünnepély nemzeti ünnepek (október23-a, március 15-e) törvény által meghatározott emléknapok (október hatodika, kommunizmus üldözötteinek emléknapja, holokauszt áldozatainak emléknapja, Nemzeti Összetartozás Emléknapja) Az iskolai ünnepélyekkel kapcsolatos feladatokat az éves munkaterv határozza meg. Szervezésükben domináns részt kell biztosítani a tanulók és szülők közösségeinek. Az iskolai ünnepélyeken valamennyi tanár és tanuló részvétele kötelező, amennyiben a munka- és ütemterv erről másképp nem rendelkezik. Megemlékezéseket, iskolai szintű rendezvényeket az osztályfőnöki munkaközösség koordinálja, szervezi a tanév központilag meghatározott ill. helyi rendeje szerint. Hagyományok Írásos és tárgyi emlékek gyűjtése és őrzése, iskolai kiállítás és múzeum. Iskolai dokumentumok, tanulmányok, tablók, évkönyvek, Eötvös Diák évfolyamai, fotó- és videoanyagok, régi eszközök gyűjteménye. Eötvös József emlékének ápolása. Életrajz, életmű megismertetése, Eötvös szobor koszorúzása Ünnepségek Eötvös-nap, évfordulók megünneplése, időszaki kiállítások, énekkar évenkénti nyilvános hangversenye, iskola születésnapja (január 13-a), iskolai Karácsony, művészeti fesztivál Házi tanulmányi versenyek Alapítványok pályázatai Élő hagyományok őrzése EJG öregdiákok Baráti Egyesülete EJG Öregdiákok Sportegyesülete Volt tanárok és diákok meghívása, baráti körök, egyesületek szervezésének segítése, baráti találkozók szervezése. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat az intézmény Pedagógiai Programja tartalmazza. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje Az iskolában folyó nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanítási óráknak, a tanórákon kívüli tevékenységnek, az adminisztrációs munkának, valamint ezek szervezési, tárgyi feltételeinek az ellenőrzését jelenti. Az ellenőrzést az igazgató, igazgatóhelyettesek, a szakmai munkaközösségek vezetői, az osztályfőnökök, vagy esetenként külön megbízott tanár végzi. Az ellenőrzés célja, hogy az adott munkaterületet vezető személy információt

19 szerezzen, értékelje a tapasztalatokat, intézkedjen az előforduló hiányosságok megszüntetéséről, vonja felelősségre a mulasztást elkövetőket. Az igazgató és az igazgatóhelyettesek Ellenőrzik az egész iskolában folyó nevelő és oktató munkát. Ezen belül kiemelt területek: tanítási órák látogatása, a tapasztalatok megbeszélése az érintett tanárokkal a munkafegyelem betartása (tanórák pontos megtartása, pontos órakezdés, befejezés, stb.) és az adminisztrációs követelmények betartása a kötelező iskolai rendezvények (Eötvös-nap, osztálykirándulások, írásbeli érettségik, stb.) munkabeosztása, ezek betartatása A tanórán kívüli foglalkozások (diákkörök, sportfoglalkozások, énekkar, stb.) látogatása a munkaközösség-vezetők szükség szerinti bevonásával az épület rendeltetésszerű használatának ellenőrzése a folyosóügyelet betartása A munkaközösség-vezetők a tanítási órák látogatása az egységes szaktárgyi követelmények érvényesítése a munkaközösségen belül a tanmenetek betartása, az esetleges lemaradások pótlásának szorgalmazása a pályát kezdő, ill. az iskolában munkát kezdő pedagógusok munkájának figyelemmel kísérése, segítése (szakmai, módszertani és adminisztrációs területeken.) Az osztályfőnökök a tanulókról szerzett tapasztalatai bővítésére látogatja osztálya tanítási óráit a dolgozatírás, házifeladatok és egyéb tanulmányi elfoglaltságok figyelemmel kísérésével törekszik osztályában az egyenletes munkaelosztásra, minden hónap második hetében ellenőrzi az osztálynaplóban az előző havi órák és érdem-jegyek beírását. A tapasztalt hiányosságokat ceruzával megjelöli, az ellenőrzés elvégzését aláírásával jelzi a naplóban. A belső ellenőrzés ütemezését minden tanévben a munkaterv részét képező ellenőrzési terv tartalmazza. A könyvtár működésének rendje Az iskolai könyvtár zárt könyvtár, használói az intézmény tanulói, pedagógusai, alkalmazottai. A könyvtár heti 44 órában tart nyitva (8,00 és 17,00 között). Helyben használat szabályai A helyben használat tárgyi / olvasóhelyek, technikai berendezések / és személyi feltételeit az iskolának, szakmai feltételeit a könyvtáros-tanárnak kell biztosítani. A könyvtáros-tanárnak szakmai segítséget kell adnia az információhordozók közötti eligazodásban

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzata Készítette: Pogonyi-Simon Edit intézményvezető Készült: 2014. 09.01. 2 Bevezetés A szervezeti és

Részletesebben

A Zrínyi Miklós Gimnázium

A Zrínyi Miklós Gimnázium A Zrínyi Miklós Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: 2009/2010 tanévben Felülvizsgálva: 2013 március-április 2 I. Bevezetés A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 25 (4) bekezdésében

Részletesebben

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2014. január 15. 2 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET. A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. A köznevelési intézmény alapadatai III.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Bátai Hunyadi János Általános Iskola

A Bátai Hunyadi János Általános Iskola 2013. 1 A Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogi

Részletesebben

3. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői... 14

3. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői... 14 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 5 1.1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja... 5 1.2 A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata és hatálya... 5 1.3 A közoktatási

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 I. A szervezeti és működési szabályzat célja és feladata II. 1. A szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja, hogy meghatározza az intézmény számára a struktúra és működés alapvető

Részletesebben

Györkönyi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Györkönyi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA i Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: 2010. augusztus 30.-án a nevelőtestület Átdolgozta: 2013. március 22.-én a nevelőtestület Véleményezte: a szülői munkaközösség. Törvényességi

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola 1151 Budapest, Kossuth u. 53.

Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola 1151 Budapest, Kossuth u. 53. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola 1151 Budapest, Kossuth u. 53. Tel./fax: 307-65-46 Budapest, 2013. március 31. jóváhagyta: Bikfalvi Borbála intézményvezető

Részletesebben

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FELADATA... 5 3. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Talentum Baptista Általános iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Talentum Baptista Általános iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Talentum Baptista Általános iskola 2014 1 Tartalomjegyzék I. A működés, a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje...6.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Szervezeti és Működési Szabályzat 2 3 Tartalomjegyzék 1. A működés rendje, a gyermekek, tanulók, alkalmazottak és a vezetők nevelésioktatási intézményben való

Részletesebben

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. TARTALOM 2 Oldal I. rész: Általános rendelkezések 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Tomori Pál Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 2011. 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Módosítva: 2013.

Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Módosítva: 2013. Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Módosítva: 2013. március 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az intézmény:...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Módosítva: 2013.

Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Módosítva: 2013. Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Módosítva: 2013. március 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az intézmény:...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: +36 1 332 5771 Fax: +36 1 332 1362 Telephely:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kovács Pál Gimnázium A Kovács Pál Gimnázium tantestülete 2013.március 25-én megtárgyalta és elfogadta. Megvitatták: A tantestület A tanulók közösségei A Szülői Munkaközösség 1 TARTALOMJEGYZÉK A Kovács

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 EGER, FADRUSZ U. 1/A 2 TARTALOM 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... 6 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI, SZAKMAI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola OM azonosító: 201470 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. : 54-610-895 Fax: 54-451-332 E-mail: erossisk@gmail.com Web: erossreformatusiskola.eoldal.hu

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 5 Az ellátandó alaptevékenységek megjelölése... 5 Szakágazati besorolása... 5 Alap szakfeladata... 5 További szakfeladatai... 5 Alap, illetve speciális feladatai...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037313 Dunakeszi 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

Általános Iskola Torony. Szervezeti és Működési Szabályzat

Általános Iskola Torony. Szervezeti és Működési Szabályzat Általános Iskola Torony Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 2 Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű jogszabályok Az SZMSZ összeállításánál a következő magasabb szintű jogszabályok előírásait

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. Tel / Fax: 06-25-431-890 OM azonosító: 200290 Nyilvántartási szám: 04-0051-05 Felnőttképzési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szalántai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Balogh Györgyné a közoktatási intézmény igazgatója 2013. szeptember TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 Jogszabályi háttér... 5 A Szervezeti

Részletesebben