BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete április 24 - i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. április 24 - i ülésére"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ Jánoshalma Város Képviselő-testülete április 24 - i ülésére Az előterjesztés címe: Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Az előterjesztést készítette: Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző Előadó: Czeller Zoltán polgármester Bizottsági véleményezésre megkapta: Elfogadáshoz egyszerű többség szükséges. Az előterjesztésben megvizsgálásra kerültek a következő szempontok: - Hatékonyság igen nem - Gazdaságosság igen nem - Eredményesség igen nem - Fenntarthatóság igen nem Honlapon nyilvánosságra hozható: Igen Nem Részben, mégpedig:

2 Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület április 24 - i ülésére 3/2014.(I.30.)Kt. sz. Gál Sándor ingatlanvásárlási kérelméről Jánoshalma Város Képviselő-testülete Ft+áfa azaz háromszázötvenezer forint + általános forgalmi adó vételáron eladja a tulajdonát képező jánoshalmi 21/1 hrsz-ú, 186 m2 nagyságú ingatlanát Gál Sándor Borota Szent István utca 97. száma alatti lakosnak azzal a kikötéssel, hogy a megvásárolt ingatlanon keresztül a jánoshalmi 21/3, 21/4 és 22 hrsz. alatt lévő társasházi ingatlanokat használóknak a társasház udvarára való bejutáshoz szolgalmi jogot biztosít. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéséket tegye meg. A szolgalmi jog bejegyzés miatt a szerződés meg nem került aláírásra, Gál Sándor és a társasház lakói a kapcsolatot tartják az ügyben. 4/2014.(I.30.)Kt. sz. Zámbó Dénes ingatlanvásárlási kérelméről Jánoshalma Város Képviselő-testülete bruttó Ft azaz százezer forint áron eladja a tulajdonát képező jánoshalmi 3248 helyrajzi számú, beépítetlen terület elnevezésű 671 m2 alapterületű ingatlanát, melyen a Zámbó Dénes tulajdonát képező ház áll. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. A szerződés megkötésre került. A vevő a ,- Ft vételárat én befizette. 5/2014.(I.30.)Kt. sz. Kiss Árpád ingatlanvásárlást módosító kérelméről Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 285/2013. (XI.25.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: Jánoshalma Város Képviselő-testülete Ft + áfa áron eladja a tulajdonát képező jánoshalmi 4565/4 hrsz- ú, 8190 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát

3 Kiss Árpád, Jánoshalma Kossuth u. 20. sz. alatti egyéni vállalkozónak. A vételár megfizetése az alábbiak szerint történik: részlet Ft + áfa szerződés aláírása után 15 banki napon belül részlet Ft + áfa december 31-ig részlet Ft + áfa december 31-ig Kiss Árpád december 31-ig vállalja, hogy telephelyfejlesztést hajt végre a megvásárolt területen. A terület az utolsó részlet megfizetésével kerül a tulajdonába, de addig is birtokba veheti és esetleges területet érintő pályázatához az önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulását megadja. Az esedékes részlet elmaradása a szerződés meghiúsulását vonja maga után és az addig befizetett részleteket az önkormányzat nem téríti vissz A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Kiss Árpád az elkészült szerződések szövegét többször módosítani kívánta. Jelenleg is van nála egy szerződés visszajelzés annak tartalmáról még nem érkezett. 12/2014.(I.30.)Kt. sz. Tulipán u. 34. sz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonrészének értékesítéséről Jánoshalma Város Önkormányzata Ft azaz háromszázezer forint - vételáron eladja a 2047 hrsz-ú, természetben Jánoshalma Tulipán utca 34. szám alatt lévő lakóház, udvar megnevezésű ingatlanában lévő 6/16 részét, Taskovics Gergő Jánoshalma Tulipán utca 34. szám alatti lakosnak. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. A szerződés aláírásra került. 17/2014.(I.30.)Kt. sz. KLIK Jánoshalmi Tankerület szerződésmódosításáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő- testülete jóváhagyja a Használati szerződés 1. számú módosítását és február 1. napjától térítés mentesen használatra átadja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére a Béke tér 11. szám alatt található Gazdasági irodaként megjelölt, 68,9 m2 nagyságú helyiséget. Továbbá a január 15. apján kelt használati szerződés 1. számú módosítását a melléklet szerint elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a használati szerződés módosításának aláírására.

4 A szerződés módosítás aláírása mindkét fél részéről megtörtént, továbbá a helyiségek cseréje is megvalósult. 19/2014.(I.30.)Kt. sz. Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde nyitva tartási és a nyári nyitvatartási idejének jóváhagyásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: Óvodák nyitvatartási rendje: Radnóti u., Batthyány u. nyitvatartási rendje: hétfőtől- péntekig óráig Petőfi utcai óvoda: hétfőtől-péntekig óráig Kéleshalmi óvoda nyitvatartási rendje: hétfőtől-péntekig óráig A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: március 31. Az intézmények a határozatról értesültek. Az óvodai beíratási hirdetmények Jánoshalma Város honlapján, a Hunyadi Népében és a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján közzétételre került. 29/2014.(II.19.)Kt. sz. Jánoshalma Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 300/2013. (XII.11.) Kt. sz. határozatát: Jánoshalma Város Képviselő-testületet eladja a tulajdonában lévő Jánoshalma, 4565/18 hrsz. telephelyet, melynek területe 9018 m2 a Mécses-Gránit Kft-nek (Jánoshalma Molnár J. u. 2. Képviseli. Nagy Zsolt, adószám: ). Az ingatlan vételára Ft., amelyet a vevő egy összegben köteles megfizetni, az adásvételi szerződés megkötését követő 60. napon belül. Az ingatlan a vételár megfizetését követően kerül a vevő tulajdonába, de a szerződés megkötésétől azt birtokba veheti. A vevő vállalja, hogy december 31-ig a jánoshalmi 4565/18 hrsz-ú ingatlanon működő vállalkozást hoz létre, valamint 5 fő részére új munkahelyet teremt. Amennyiben ezen vállalásait nem teljesíti, január 31-ig, egy összegben köteles megfizetni a az ingatlan eredetileg kiírt vételára és a munkahelyteremtés vállalása eredményeként kialkudott kedvezményes ár közötti különbözetet, azaz Ft-ot. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

5 A szerződés aláírásra került. 39/2014.(III.18.)Kt. sz. Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégium 3505/183. altéma kódszámú Könyvtári szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatása elnevezésű pályázat benyújtása A képviselő testület úgy határozott, hogy az önkormányzat által fenntartott könyvtár nyilvános szolgáltatási tereiben elhelyezett új bútorok, kiegészítő berendezések beszerzésére pályázatot nyújt be a Közgyűjteményi Kollégiumhoz. A pályázathoz szükséges 10%-os önerőt, ,-Ft -ot a 2014 évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. A pályázatban szereplő nevezési díjat, bruttó Ft-ot a pályázat feladása előtt befizeti. A képviselő testület nyilatkozik, hogy a Könyvtári szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés pályázat keretében beszerzett bútorokat, kiegészítő berendezéseket a város könyvtárában helyezi el, azokat leltárba veszi. A képviselő testület nyilatkozik, hogy a Könyvtári szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés pályázathoz a szükséges épület-felújítást, könyvtári nyilvános szolgáltató tér bővítését ben elvégzi. A könyvtár nyilvános szolgálati területét növeli A képviselő testület megbízza a Lajtha Kft. ügyvezető igazgatóját, mint a Könyvtár vezetőjét a pályázat benyújtásával. Határidő: azonnal Felelős: Mizser Attila ügyvezető igazgató A határozatról az érintettek értesültek. 45/2014.(III.27)Kt. sz. EU Önerő Alap támogatás igénybevételéről Jánoshalma Városi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújt be a helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásokról szóló 6/2014. (I.31) BM rendelet alapján az alábbiak szerint: Pályázó megnevezése: Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületi határozat száma: 2/2013.(I.07.) Kt. hat. Tervezett fejlesztés: Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Tervezett fejlesztés pontos megnevezése: Imre Zoltán Művelődési Központ villamos energia megtakarítását eredményező napelemes fejlesztés A fejlesztés összköltsége: Pénzügyi ütemezése: HUF év év Összesen

6 EU alapokból igényelt forrás összege Pályázó saját forrásai Természetbeni Pénzbeni Ebből: pályázó által igényelt EU Önerő Alap támogatás összege A beruházás összköltsége Saját forrás biztosításának módja: HUF készpénz EU alapokból igényelt forrás biztosítása: HUF vissza nem térítendő támogatás A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására. Határidő: április 15. Az EU Önerő alap támogatási kérelem április 2-án benyújtásra került. 46/2014.(III.27)Kt. sz. EU Önerő Alap támogatás igénybevételéről Jánoshalma Városi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújt be a helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásokról szóló 6/2014. (I.31) BM rendelet alapján az alábbiak szerint: Pályázó megnevezése: Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületi határozat száma: 3/2013.(I.07.) Kt. hat. 46/2013.(II.04.) Kt. hat. 307/2013.(XII.11.) Kt. hat. Tervezett fejlesztés: Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés Tervezett fejlesztés pontos megnevezése: Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására a Jánoshalmi ipari területen A fejlesztés összköltsége: HUF Pénzügyi ütemezése: év év Összesen EU alapokból igényelt forrás összege Pályázó saját forrásai Természetbeni Pénzbeni Ebből: pályázó által igényelt EU Önerő Alap támogatás összege A beruházás összköltsége

7 Saját forrás biztosításának módja: HUF beruházási hitel HUF készpénz EU alapokból igényelt forrás biztosítása: HUF vissza nem térítendő támogatás A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására. Határidő: április 15. Az EU Önerő alap támogatási kérelem április 2-án benyújtásra került. 47/2014.(III.27)Kt. sz. EU Önerő Alap támogatás igénybevételéről Jánoshalma Városi Önkormányzat a KEOP /C/ Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására a Jánoshalmi ipari területen című nyertes pályázat megvalósításához szükséges munkaerőt részben közfoglalkoztatási jogviszony keretében veszi igénybe (1 fő június 1-től június 30-ig). A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: értelemszerűen (a projekt megvalósítási időszakán belül) A közfoglalkoztatás vállalása az EU Önerő alap támogatási kérelemben rögzítésre került. 48/2014.(III.27)Kt. sz. Pelikán Kft évi ellátási szerződésének elfogadásáról Jánoshalma Város Képviselő-testülete, jóváhagyja Jánoshalma Város Önkormányzata és a Pelikán Szociális és Egészségügyi Nonprofit Kft. között létrejött évi ellátási szerződést, mely egyben a közhasznú megállapodás a melléklet szerint. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg. Az ellátási szerződés mindkét fél részéről aláírásra került. 49/2014.(III.27)Kt. sz. Lajtha Kft évi közművelődési-, közhasznú megállapodás elfogadásáról

8 Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft- vel évi közművelődési megállapodást, - egyben közhasznú megállapodást - a melléklet szerint. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg. Az közművelődési-, közhasznú megállapodás mindkét fél részéről aláírásra került. 50/2014.(III.27)Kt. sz. Éves közbeszerzési terv elfogadásáról Jánoshalma Város Képviselő-testülte elfogadja az Önkormányzat évi Közbeszerzési tervét, azzal, hogy a terv az év közben megvalósítandó közbeszerzésekkel vagy azok elmaradásával módosításra kerüljön. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedés megtételére. Határidő: folyamatos. A határozatról a közbeszerzési referens értesült. 51/2014.(III.27)Kt. sz. Homokbánya felméréséről Jánoshalma Város Képviselő-testülete Ft+áfa fedezetet biztosít a homokbánya geodéziai felmérésére és a szükséges digitális anyag és papír alapú dokumentáció elkészítésre. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Fedezet: Általános tartalék Határidő: április 20. A geodéziai felmérés megrendelésre került és a felmérést elvégezték. 52/2014.(III.27)Kt. sz. Kossuth.u.5 értékleltár - 311/2013.(XII.11.) Kt. sz. határozat módosításáról Jánoshalma Város Képviselő testülete a 311/2013. (XII. 11.) Kt. számú határozatában a Fehérvári Zoltán helyett Hadik András neve szerepel.

9 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: azonnal A határozatról az érintettek értesítése megtörtént. 53/2014.(III.27)Kt. sz. Képviselő-testület 22/2014. (I. 30.) Kt. számú határozat módosításáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2014.(I.30.) Kt. számú határozatának fedezetét, Lajtha László Nonprofit Kft- nek átadott költségvetési támogatás helyett évi Költségvetésre módosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: azonnal A határozatról az érintettek értesítése megtörtént. 54/2014.(III.27)Kt. sz. KLIK Kecskeméti Tankerület Pedagógiai Szakszolgálatának hely biztosításáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő- testülete sajnálattal, de a jelenleginél nagyobb helyet jelenleg nem tud biztosítani a pedagógiai szakszolgálat működéséhez. Abban az esetben tud az Önkormányzat helyet biztosítani, amennyiben a Járási Hivatal és az Önkormányzat között megvalósul az épületcsere, abban az esetben nyílik lehetőség a helyiségbiztosítás tárgyalásainak megkezdésére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére A határozatról KLIK Kecskeméti Tankerület Pedagógiai Szakszolgálatának értesítése megtörtént. 55/2014.(III.27)Kt. sz. Magyar Íjász Szövetség kérelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő- testülete a jelenlegi gazdasági helyzetben a évi költségvetésében nem tervezett civil szervezetek támogatására keretösszeget, így nem tudja a Jánoshalmi Természetbarát és Szabadidősport Egyesületet támogatásban részesíteni. Az Önkormányzat a pályázati lehetőségek kihasználásában tudja a segítségét felajánlani.

10 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A határozatról az érintettek értesítése megtörtént. Jánoshalma, április 16. Czeller Zoltán sk. polgármester

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére 324/2010.(VII.08.)Kt.sz. Új szennyvíztisztító telephez vezető út önálló ingatlanná minősítése Jánoshalma Város

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére 527/2010.(XII.15.)Kt.sz. Erdőtelepítési lehetőségekről önkormányzati területen Jánoshalma Város Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 14 fő (Cserna

Részletesebben

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. évi határozatai

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. évi határozatai Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi határozatai 1/2012. (I.24.) Az Illyés Gyula Általános és Zeneiskola tornaterem létesítéséhez, a szabályozási terv módosításához az iskolaépület

Részletesebben

2!JJ. számú előterjesztés

2!JJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 2!JJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi

Részletesebben

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: 1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.01.10-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel,

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 21.oldal 13/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII.

Részletesebben

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE KÜLÖNKIADÁS 2012. ÁPRILIS BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2012. I. NEGYEDÉVBEN MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZÕ ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEIN AZ ALÁBBI RENDELETEKET ALKOTTA, ILLETVE HATÁROZATOKAT

Részletesebben

2015. évi 13. szám 2015. június 26. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 13. szám 2015. június 26. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 13. szám 2015. június 26. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események, engedélyezéséről, valamint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai

2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai 2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai 1/2006.(I.24.)Kt Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Németh Szilárd javaslatára úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjére

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013. Alsónémedi Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT ülésén hozott határozatai 2013. 1 Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 58/2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2009. év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok I/B. kötet Tartalomjegyzék Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges megállapodások

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 18. oldal 19/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999.

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 186/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben