TAO, Telephely választás. 2015/2016. II. Dr Lakatos Mária

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAO, Telephely választás. 2015/2016. II. Dr Lakatos Mária"

Átírás

1 TAO, Telephely választás

2 Miről is volt szó? Nemzetközi adózás alapjai Fogalmak Állampolgár Illetőség Illetőség meghatározása

3 Miről lesz szó? Telephely meghatározása Speciális esetek Adóbeszámítás lehetőségei Mentesség Beszámítás

4 Telephely A külföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cég, személyi egyesülés, egyéb szervezet adókötelezettségének elbírálásánál annak van jelentősége, hogy az említettek rendelkeznek-e Magyarországon telephellyel vagy sem. Ha a két érintett ország között hatályban van kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmény, akkor a telephely meghatározására az egyezményben foglaltakat kell alkalmazni. Ilyen egyezmény hiányában a Tao. tv. telephelyre vonatkozó rendelkezései alapján kell megítélni, hogy a tevékenységet telephelyen folytatja-e a vállalkozás.

5 A telephely fogalmát rendszerint az egyezmények 5. cikke határozza meg általánosan és példaszerűen, valamint itt szabályozzák azt is, hogy az általános definíciótól függetlenül mi nem minősül telephelynek. Az általános megfogalmazás szerint a telephely kifejezés olyan állandó üzleti, illetőleg kereskedelmi, ipari vagy termelőberendezést jelent, ahol a vállalkozás a tevékenységét egészben vagy részben kifejti. A telephely keletkezéséhez az OECD Modellegyezmény alapján az alábbi feltételek szükségesek:

6 1. A tevékenységi hely megléte, amelyen keresztül a vállalkozás egy másik államban a tevékenységét kifejti. Ez lehet helyiség, terület, gép, berendezés, felszerelés stb. A tevékenységi hely telephellyé minősítése független attól, hogy azt a vállalkozás milyen jogcímen (pl. tulajdonosként vagy bérlőként) használja. 2. A tevékenységi hely állandó jellege. Az állandóság tartósságot feltételez, amely megvalósul akkor is, ha a vállalkozás a tevékenységi helyet folyamatos üzleti tevékenység folytatása érdekében alapította, de külső okoknál fogva ez nem valósult meg, illetve akkor is, ha a tevékenységi helyet ideiglenes jelleggel hozta létre, de tartóssá vált. 3. A tevékenységi helyen gazdasági tevékenység kifejtése. Gazdasági tevékenységnek az üzletszerűen - ellenérték fejében, nyereség- és vagyonszerzés céljából, rendszeresen - folytatott tevékenység minősül.

7 Az egyezmények példálózó jelleggel felsorolják, hogy mi minősül telephelynek. Így telephely különösen: a vezetés helye, a fiók, az iroda, a kirendeltség, a gyártelep, a műhely, a bánya, a kőfejtő vagy a föld kincseinek kiaknázására szolgáló más telep.

8 Telephelynek minősül általában az egyezmények szerint, ha egy személy az egyik államban a másik állam vállalkozása érdekében tevékenykedik, és ennek a személynek meghatalmazása van a vállalkozás nevében szerződéseket kötni, és meghatalmazásával ebben az államban rendszeresen él. Nem minősül azonban telephelynek, ha tevékenysége javaknak vagy áruknak a vállalkozás részére való vételére korlátozódik. Az egyezmények mindezek mellett felsorolják azokat a tevékenységi helyeket, amelyek lévén nem jön létre telephely. Ezek általában a vállalkozás tevékenységét kiegészítik vagy előkészítik.

9 Ilyenek: azok a berendezések, amelyeket kizárólag a vállalkozás javainak vagy áruinak raktározására, kiállítására vagy kiszolgáltatására használnak; a vállalkozás javainak vagy áruinak olyan készletei, amelyeket kizárólag raktározás, kiállítás vagy kiszolgáltatás céljából tartanak; a vállalkozás javainak vagy áruinak olyan készletei, amelyeket kizárólag abból a célból tartanak, hogy azokat egy másik vállalkozás megmunkálja vagy feldolgozza; az állandó üzleti berendezés, amelyet kizárólag abból a célból tartanak fenn, hogy a vállalkozás részére javakat vagy árukat vásároljanak vagy információkat szerezzenek; az állandó üzleti berendezés, amelyet kizárólag előkészítő vagy kisegítő jellegű tevékenység céljából tartanak fenn, vagyis azért, hogy a vállalkozást reklámozzák, információkat adjanak, tudományos kutatást végezzenek vagy hasonló tevékenységet folytassanak.

10 Külföldi vállalkozás fióktelepe A külföldi vállalkozás fióktelepét a törvény jogi személyiséggel nem rendelkező, gazdálkodási önállósággal felruházott olyan szervezeti egységként definiálja, amelyet a belföldi cégnyilvántartásba önálló cégformaként bejegyeztek. A fióktelep nem önálló szervezet, nem is jogi személy, hanem csak a külföldi vállalkozás Magyarországon működő szervezeti egysége, amely bizonyos értelemben gazdálkodási önállósággal, korlátozott jogalanyisággal bír. A fióktelep jár el a hatóságokkal és harmadik személyekkel fennálló jogviszonyokban, illetve szerződéses kapcsolatokban, valamint a külföldi vállalkozás más fióktelepeivel fennálló kapcsolataiban is. A fióktelep magyar bíróság előtt perelhető és ő maga is pert indíthat.

11 Kereskedelmi képviselet A kereskedelmi képviselet a külföldi vállalkozás vállalkozási tevékenységet nem folytató, a belföldi cégnyilvántartásba önálló cégformaként bejegyzett olyan szervezeti egysége, amely a szerződések közvetítésével, előkészítésével, az üzletfelek tájékoztatásával és a velük való kapcsolattartással összefüggő feladatokat lát el. A kereskedelmi képviselet nem önálló jogalany, rajta keresztül mindig a külföldi cég közvetlenül lép szerződéses kapcsolatokba. A kereskedelmi képviselet (a fogalom meghatározástól némileg eltérően) még szervezeti egységnek sem tekinthető igazán, csupán jogképesség nélküli iroda, amelyet a külföldi vállalkozás tart fenn, jórészt üzletközvetítés céljára.

12 Nem telephely Nem minősül telephelynek az sem, ha a vállalkozás a tevékenységét a másik államban alkusz, bizományos, vagy más független képviselő útján fejti ki, feltéve, hogy ezek a személyek rendes üzleti tevékenységük keretében járnak el. Végül nem minősül telephelynek az sem, ha az egyik államban illetőséggel bíró jogi személy egy másik államban illetőséggel bíró jogi személyt ural. Ilyenkor a két jogi személy egyike sem lesz a másik telephelye, hiszen mind-kettő a saját államában adóalanynak minősül

13 Speciális esetek Az építkezés, mint telephely kiemelt jelentőséggel bír az egyezményekben, szinte kivétel nélkül speciális rendelkezéseket találhatunk e vonatkozásban. Az építési, kivitelezési vagy szerelési munkához általában akkor kapcsolódik telephely, ha azok végzése egy meghatározott időtartamot meghalad. Ez az időtartam rendszerint 12 hónap, de vannak egyezmények, amelyek rövidebb vagy hosszabb időtartamot írnak elő. Az egyezmény szerint meghatározott időtartamnál rövidebb ideig tartó építkezések nem társaságiadó-kötelesek Magyarországon, akkor sem, ha azt fióktelep útján végzik.

14 Példák a szabályozásra Az építkezés és az összeszerelő tevékenység telephellyé válásához szükséges minimális időtartam: 24 hónap az Amerikai Egyesült Államokkal, Ausztriával, Dániával, Jugoszlávia utódállamaival, Nagy-Britanniával, Olaszországgal és Spanyolországgal kötött egyezmények alapján; 18 hónap a Franciaországgal kötött egyezmény alapján; 9 hónap a Máltával, Romániával kötött egyezmények alapján; 6 hónap a Brazíliával, Kuvaittal kötött egyezmények alapján.

15 Építkezés időtartama Az időtartam minden egyes építkezési területre, illetve munkára külön-külön érvényes. De azonos projekt egybe számítandó, még akkor is, ha egymástól földrajzilag távolabbra esik. Így, ha az építési-kivitelezési munkát a vállalkozó az egyezményben meghatározott időtartamon belül befejezi, majd ezt követően egy újabb építési-kivitelezési munkát kezd el, akkor az időtartam ismét elkezdődik.

16 Annak meghatározásánál, hogy milyen hosszú ideig tart egy építkezés, nem kell figyelembe venni azt az időt, amelyet a cég más, teljesen független építkezési területen vagy más munkálatokkal töltött

17 Egyéb speciális előírások A telephely meghatározásánál az egyezmények gyakran tartalmaznak speciális rendelkezéseket. A Norvégiával és Finnországgal kötött egyezmény szerint az érintett államok illetékes hatóságai közös egyetértéssel esetenként úgy határozhatnak, hogy valamely lényeges komplett termelő berendezés (pl. egy erőmű vagy papírgyár) szerelése nem képez telephelyet még akkor sem, ha annak időtartama a 12 hónapot meghaladja. Ha azonban az időtartam a 24 hónapot meghaladja, akkor már telephelynek minősül.

18 A Görögországgal kötött egyezmény telephelynek minősíti a tengerfenék, az altalaj és természeti kincseinek feltárásával, valamint kiaknázásával összefüggő tevékenységet is, ha az bármely 12 hónapos időtartamon belül a 30 napot meghaladja. Az Amerikai Egyesült Államokkal kötött egyezmény 24 hónapot meghaladó idő-tartam után telephelynek tekinti a természeti kincsek feltárására vagy kiaknázására használt berendezést, mélyfúróberendezést vagy hajót is. A Belgiummal és Franciaországgal kötött egyezmény nem minősíti telephelynek az egyik állam vállalkozása által árukon vagy felszerelési javakon végzett szerelést, ha a másik államból származó áru vagy felszerelés a tulajdonát képezi. A Luxemburggal, Svájccal, Hollandiával, Dániával és Finnországgal kötött egyezmények nem tekintik telephelynek az egyik állam vállalkozása által végzett olyan szerelést, amely gépeknek vagy berendezéseknek az egyik államból a másik államba történő szállításával kapcsolatos. A Németországgal, az Egyesült Királysággal és az Olaszországgal kötött egyezmények nem tartalmaznak arra vonatkozóan rendelkezést, hogy az előkészítő vagy kisegítő jellegű tevékenységek kombinációja nem minősül telephelynek, de ettől függetlenül, ha az egyezmény rendelkezései alapján nem válnak külön-külön telephellyé, akkor az össztevékenységet nem lehet telephelynek tekinteni.

19 Tao hatálya Ha a külföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cég, személyi egyesülés, egyéb szervezet állama és Magyarország között nincs kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmény, akkor a Tao. tv. telephelyre vonatkozó rendelkezései alapján kell megítélni, hogy a tevékenységet telephelyen folytatja-e a vállalkozás. A Tao. tv. szerint telephely az olyan állandó üzleti létesítmény, berendezés, felszerelés, ahol és/vagy amellyel az adózó részben vagy egészben vállalkozási tevékenységet folytat, függetlenül attól, hogy az adózó milyen jogcímen használja.

20 Telephelynek minősül különösen: az üzletvezetés helye, a belföldi székhellyel létesített képviselet, az iroda, a gyár, az üzem, a műhely, a bánya, a kőolaj- vagy földgázkút, a természeti erőforrás feltárására, kiaknázására szolgáló más létesítmény, az építkezés vagy az összeszerelő tevékenység helye - ideértve az ezen tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti tevékenységet is, - abban az esetben, ha időtartama (folyamatosan vagy megszakításokkal) összesen legalább 3 hónapig tart, melyet építkezési területenként kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy azok több önálló szerződésen alapulnak-e, vagy különböző személyek adták-e a megrendeléseket. A gazdasági, üzleti és földrajzi szempontból egy egységet képező építkezések egy épít-kezési területnek minősülnek.

21 A külföldi személyt telephellyel rendelkezőnek kell tekinteni: belföldön lévő természeti erőforrás közvetlen hasznosítása esetén; ingatlan és természeti erőforrás térítés ellenében történő hasznosítása, ingatlanhoz és természeti erőforráshoz kapcsolódó vagyoni értékű jog térítés ellenében történő átadása, értékesítése, apportálása (együtt: ingatlan hasznosítása) esetén; azon tevékenységek esetében, amelyeket más személy a külföldi személy nevében vállal, ha a külföldi személy nevében szerződést köthet belföldön - és e jogával rendszeresen él-, illetve áru- vagy termékkészletet tart fenn, amelyből rendszeresen szállít a külföldi személy nevében;

22 Nem minősül telephelynek: a külföldi személy árujának vagy termékének kizárólag a tárolására, bemutatására használt létesítmény; a külföldi személy árujának, illetve termékének kizárólag tárolás, bemutatás, más személy általi feldolgozás céljából történő készletezése; létesítménynek kizárólag a külföldi személy számára történő áru-, illetve termékbeszerzési, valamint információgyűjtési célú fenntartása; a létesítménynek kizárólag egyéb előkészítő vagy kisegítő jellegű tevé-kenység folytatása céljából való fenntartása; a független képviselő - ideértve a bizományost is - útján kifejtett tevékenység, amennyiben ez a személy szokásos üzleti tevékenysége keretében jár el.

23 Telephely keletkezés egyéb jogcíme Telephelyet keletkeztethet az adott ország joga, vagy a kettős adóztatás elkerülését szolgáló törvény szerint az ügyvezetés helye. De hogyan határozható meg az ügyvezetés helye?

24 Az ügyvezetés helye az a hely, ahova a vezetés berendezkedett (Tao-tv pont). Ennek megítélésében fontos szerepet kaphat a vezető tisztségviselő lakóhelye és a fióktelep irodájának ügyvezetésre való alkalmassága (például nem székhelyszolgáltatónál, hanem önállóan bérelt irodában, saját alkalmazottakat foglalkoztat).

25 Egyezmények egyeztetése A Tao. tv. alapján a külföldi személyt telephellyel rendelkezőnek kell tekinteni, ha fióktelep útján végez vállalkozási tevékenységet. Ez azonban nem alkalmazható olyan államban illetőséggel bíró külföldi személy esetében, amelynek illetősége szerinti állammal nemzetközi egyezmény van hatályban. Ekkor ugyanis a fióktelep csak akkor minősül telephelynek, ha megfelel az egyezményben foglalt meghatározásnak.

26 Telephely: üzletvezetés helye A ország Illetőség csak bejegyzéssel keletkezik X üzletvezetésének helye A" országban van B ország Illetőség csak az üzletvezetés helye alapján keletkezik( bejegyzéssel nem) Nincs adóügyi illetősége Magyarországon az üzlet vezetés helye keletkeztet telephelyet Nincs adóügyi illetősége

27 Telephely : időben és térben állandó Térbeli önállóság, nem átmeneti, földrajzi helyhez kötött Nem kell tulajdonban lennie Nem kell legálisnak lennie Lehet egy piacon is Nem kell kizárólagosnak lennie DE: a vállalkozás puszta léte még nem keletkeztet telephelyet

28 Üzleti hely térbeli állandóság Ha egy vállalkozás embere egy másiktól kap szobát, hogy ott dolgozzon. Festő két éven keresztül heti 2 napot fest ügyfélnél, akkor ott telephelye keletkezik. DE ha szállítmányozónál ügyfél használ egy rakodóhelyet éveken keresztül, az nem telephely.

29 Üzleti hely: időbeni állandóság Állandó időben, a tevékenység jellege dönti el Rendszeres, hosszú időn keresztül, rövid idős tevékenység telephely Ismétlődő tevékenységnél össze kell adni az időszakot Ha rövid időre tervezték, de tovább fennáll telephely

30 Rendszeres tevékenység Ha másik országban lévő berendezést, felszerelést, eljárást egy üzleti helyen adnak bérbe telephely Ha állandó üzleti hely nélkül ad bérbe más országban valamit nem telephely Ha az ellenőrzést a bérbeadó, vagy dolgozói végzik telephely Építési tevékenység 12 hónap Összeszámíthatóak az egy projekthez tartozók telephely

31 Telephely: ügynök Nem telephely: alkusz, bizományos, független ügynök Telephely: nem független ügynök, egy vállalkozás érdekében tevékenykedik erre felhatalmazása van és evvel rendszeresen él is telephely Szállodai szobában banknak szerződéskötési tevékenységet végez telephely

32 IPS szolgáltató Saját szerveren helyet ad másnak nem telephely Webhely nem telephely Szerver ált tev. Telephely Bérel helyet és ott elad Telephely

33 Külföldön fizetett adó: Taobeszámítás Egyezmény szerint: ha az egyezmény nem a mentesítés elvét alkalmazza, hanem beszámítást tesz lehetővé, akkor a külföldön fizetett (fizetendő), társasági adónak megfelelő adó ráfordításként elszámolt összegével az adózás előtti eredményt szintén növelni kell, de a külföldön fizetett (fizetendő), a társasági adónak megfelelő adó a társasági adóból adóvisszatartás formájában levonható. Ha nincs egyezmény: Tao szerint Magyarországon a külföldön fizetett (fizetendő), a társasági adónak megfelelő adó beszámítható.

34 Ha a kettős adóztatás elkerülése érdekében az adózó a beszámítás módszerét alkalmazza, akkor a levont összeg nem haladhatja meg az adókedvezményekkel csökkentett társasági adónak azt a hányadát, amennyit a külföldi jövedelem az adóalapban képvisel, függetlenül attól, hogy van-e kettős adóztatást kizáró egyezmény a két ország között. A külföldről származó jövedelmet a Tao. tv. rendelkezései szerint kell megállapítani. Ennek során a külföldről származó árbevétel és bevétel összegének az összes árbevétel és bevétel összegéhez viszonyított arányában kell megosztani a külföldről származó jövedelem megszerzéséhez közvetlenül hozzá nem rendelhető költségeket, ráfordításokat, az adózás előtti eredményt növelő és csökkentő tételeket.

35 Osztalék A Tao. tv. szabályai ezen túlmenően azt is biztosítják, hogy az osztalékból származó jövedelmet Magyarországon ne terhelje még egyszer társasági adó. Ezért az adó alap megállapításánál az adózás előtti eredményt csökkenti a kapott osztalék és részesedés címén az adó évben elszámolt bevétel. De az AEE-t növeli a kint megfizetett adó 2010-től!

36 Nem vonatkozik ez a lehetőség az ellenőrzött külföldi társaságtól kapott (járó) osztalék és részesedés címén az adóévben elszámolt bevételre. Ellenőrzött külföldi társaság az a külföldi személy, amelyben az adózó vagy kapcsolt vállalkozása részesedéssel rendelkezik, és amelynek székhelye olyan államban van, ahol a külföldi személy jövedelmére jogszabály nem ír elő a társasági adónak megfelelő adókötelezettséget, vagy az adóévre előírt adómérték legfeljebb a nálunk fizetendő adó 2/3- a. Amennyiben a külföldi személy székhelye szerinti állammal a Magyar Köztársaságnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, a külföldi személy akkor sem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak, ha az illetősége szerinti állam nemzeti jogszabályai szerint jövedelme nem esik adókötelezettség alá, vagy legfeljebb 10 százalékos kulccsal adózik.

37 NGM tájékoztató A pénzügyminiszter/gazdasági miniszter által közzétett tájékoztató tartalmazza azon államok felsorolását, amelyekben a külföldi személy jövedelmére jogszabály nem ír elő társasági adó- vagy annak megfelelő adókötelezettséget, vagy az adóévre előírt adómérték legfeljebb 10 százalék, illetve ahol bizonyos feltételeknek megfelelő cégek adómentességet élveznek.

38 Telephelyet eredményez: irodát bérel a másik államban, azonban nem végez benne tevékenységet, 2 hónapos vásár miatt végez átmeneti tevékenységet a másik államban, új beruházásként üzleti tevékenységet végez azonban a beruházás csődbe megy, nyári szezonban (évente 3 hónap) 10 éve vendéglátó-ipari egységet üzemeltet, berendezést nem állandó üzleti helyén keresztül adja bérbe, de a berendezés üzemeltetését, és szervizelését a bérbeadó munkavállalója a bérbe adó felelősségére végzi, játék automaták másik államban történő üzemeltetése, ha egy a vállalattól függő ügynök üzemelteti azt.

39 Példák 118.Ha egy vállalkozás egy másik államban telephely és nem telephely útján is végez tevékenységet, akkor a másik állam csak a telephelyhez kötődő nyereséget adóztathatja, a másik állam a területén keletkezett összes nyereséget adóztathatja, a másik államnak nincs adóztatási joga.

40 A telephely vagyonának egy részét egy másik államban illetőséggel rendelkező telephelyének átadja: mindig adóköteles ügylet, a Modellegyezmény lehetőséget ad az adóztatásra, nem adóztatható ügylet.

41 A telephely vagyonának egy másik államban illetőséggel rendelkező telephelyének átadásakor az adó realizálódásának az időpontja: a pénzügyi teljesítés időpont ja, az érintett államok nemzeti jogától függ az időpont, vagyon átadásának az időpont ja.

42 Amennyiben a vállalkozás tényleges üzletvezetésének helye a hajó fedélzetén található, akkor az adóztatás joga: a hajó kikötője szerinti állam joga, hajó üzemeltetőjének illetősége szerinti állam joga, a hajó szokásos tartózkodási helye szerinti állam joga.

43 Példa A országban korlátlanul adókötelezett X cég, egy szervert bérel határozatlan időre B országban. A szerveren fut a cég összes alkalmazása, amely egy üzletághoz kötődik, és kizárólagos joggal rendelkeznek a szerver felett. A kettős adóztatást elkerülő egyezmény szerint annak van joga adóztatni az így keletkezett jövedelmet, ahol telephely keletkezik és ekkor az OECD modell egyezmény használják. A cégnek nincs alkalmazottja B -ben. Hol lesz telephely/adóztatható a cég jövedelme?

44 Megoldás A országbeli cég bérli a szervert B -ben és jogában áll rendelkezni felette. Hosszabb időtávra bérli. Meghatározott, fix helyen található. A cég forgalmát, vagy legalább ezt az üzletágat a szerver bonyolítja le. Nem számít, hogy B országban nincs A ország beli cégnek alkalmazottja, aki a szerverrel dolgozna. Vagyis B -ben adóztatható.

45 Példa 2. Az előbbi példában felsoroltakat a következőkkel egészítjük ki: Van egy alkalmazottja a cégnek B -ben, aki személyes közreműködik. A szerveren mutatják be a termékeket, ott lehet megrendelni, tehát rendelés felvétel, fizetések lebonyolítása is ott történik Megoldás: Még mindig telephely, mert ez nem előkészítő tevékenység.

46 Példa 3. A cég csak egy részét bérli a szervernek, amelyen bemutatják a termékeiket, de amikor a rendelés-felvételre kerül a sor, a szerver átirányítja a kapcsolatot az A országbeli szerverre. Megoldás: a szerver nem minősül telephelynek, mert csak továbbít, ráadásul a cég miután a szerver egy részét bérli, nem is rendelkezhet a szerver felett.

47 Példa a telephelyről származó jövedelem kiszámítására Általános séma 1.Külföldi telephely/fióktelep bevétele 2.Külföldi telephelyhez/fióktelephez közvetlenül köthető költség, ráfordítás, 3.Külföldi telephelyhez/fióktelephez közvetetten köthető költség, ráfordítás 4.Külföldi jövedelem: ( )

48 5. Külföldi telephelyhez/fióktelephez közvetlenül hozzárendelhető adóalap növelő tétel, 6. Külföldi telephelyhez/fióktelephez közvetetten hozzárendelhető adóalap növelő tétel, 7. Külföldi telephelyhez/fióktelephez közvetlenül hozzárendelhető adóalap csökkentő tétel, 8. Külföldi telephelyhez/fióktelephez közvetten hozzárendelhető adóalap csökkentő tétel, 9.Külföldön adóztatható jövedelem( )

49 Jogcímek és forrásállamok A külföldről származó jövedelmet jogcímenként és forrásállamonként különkülön kell meghatározni. Tehát a jogdíj nem vonható össze a többi jövedelemmel.

50 Példa beszámításra Legyen egy magyar cég külföldi fióktelepének árbevétele 150 millió forint Közvetlen ráfordítás: 70 millió forint Nem a központnak és nem más telephelynek betudható közvetett ráfordítása: 120 millió forint Vállalkozás összes árbevétele 900 millió Külföldi fióktelep közvetlenül hozzárendelhető adóalap növelő tétel: 20 millió forint Külföldi fióktelephez közvetlenül hozzárendelhető adóalap csökkentő tétel 24 millió forint. Külföldi fióktelephez közvetetten hozzárendelhető adóalap növelő tétel 30 millió forint Külföldi fióktelephez közvetetten hozzárendelhető adóalap csökkentő tétel 24 millió forint. Külföldön megfizetett adó: 4 millió forint Látvány-csapatsport kedvezménye. 10 millió forint A cég itthoni társasági adó alapja 349 millió forint. Mennyi a külföldön adóztatható jövedelem? Mennyi adót fizet a társaság?

51 Megoldás 1.(ezer forintban) 1.Külföldi fiók árbevétele Közvetlenül hozzárendelhető ktg Közvetett ktg arányosítása * / = Külföldi jövedelem( )

52 5.Külföldi jövedelemhez közvetlenül hozzárendelhető adóalap növelő tétel Külföldi jövedelemhez közvetve hozzárendelhető adóalap növelő tétel * / = Külföldi jövedelemhez közvetlenül hozzárendelhető adóalap csökkentő tétel Külföldi jövedelemhez közvetve hozzárendelhető adóalap csökkentő tétel Külföldön adóztatható jövedelem: ( )=

53 A külföldi jövedelem után fizetett adó 90 százaléka beszámítható De maximum az átlagos adókulcs Adó alapja: = Adó: 10%: Le: látványcsapatsportok kedvezménye: = Átlag adókulcs:30.000/ = 7,5%

54 Fizetendő adó kiszámítása: vagy *0.075=3.826 vagy 4.000*0,9=3.600 de a kisebb, vagyis számítható be. Vagyis =

Munkavállalók adózása

Munkavállalók adózása Munkavállalók adózása Külföldi munkavállalók Magyarországon, magyarok külföldön 2015/2016. II.. ADÓZÁS II. Leggyakrabban előforduló jövedelmek Nem önálló munkából származó jövedelmek Önálló jövedelmek

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (Xll.1.) RENDELETE az iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 25/2009.(XII.22.), 1/2011.(II.03.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete/

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/1999.(XI.26.) ÖKT sz. R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/1999.(XI.26.) ÖKT sz. R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/1999.(XI.26.) ÖKT sz. R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Jogdíjak, licencek, ingatlan elidegenítésből származó jövedelem

Jogdíjak, licencek, ingatlan elidegenítésből származó jövedelem Jogdíjak, licencek, ingatlan elidegenítésből származó jövedelem Jogdíjak (12.cikk) jogdíjnak minősül minden olyan térítés, amelyet irodalmi, művészeti vagy tudományos művek, beleértve a mozgóképfilmeket

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Jogdíjak, licencek, ingatlan elidegenítésből származó jövedelem

Jogdíjak, licencek, ingatlan elidegenítésből származó jövedelem Jogdíjak, licencek, ingatlan elidegenítésből származó jövedelem Jogdíjak (12.cikk) jogdíjnak minősül minden olyan térítés, amelyet irodalmi, művészeti vagy tudományos művek, beleértve a mozgóképfilmeket

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról 1 Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetbe foglalva a módosítására kiadott 31/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

Társasági adózás, telephely, 2015/2016. II ADÓZÁS II.

Társasági adózás, telephely, 2015/2016. II ADÓZÁS II. Társasági adózás, telephely, Vállalkozási nyereség Az egyezmények általános szabálya szerint az egyik államban illetőséggel rendelkező vállalkozás nyeresége abban az államban adóztatható, amelyben a vállalkozás

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Nemzetközi adózás, nemzetközi egyezmények 2014/2015. II. ADÓZÁS II.

Nemzetközi adózás, nemzetközi egyezmények 2014/2015. II. ADÓZÁS II. Nemzetközi adózás, nemzetközi egyezmények Globalizáció A gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok nemzetközivé válásával, a tőkeáramlás fokozódásával a természetes és jogi személyek, valamint az egyéb szervezetek

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30.

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30. Colling Ügyfél-tájékoztató 2011. május 30. 1 H 1138 Budapest, Váci út 141. Tel: +36 1 452 6900 Fax: +36 1 452 6910 colling@colling.hu www.colling.hu Tisztelt Olvasó! Ebben a hónapban is összeállítottunk

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO ADÓZÁS GYAKORLAT SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Alulírott, (név).., mint a (cégnév) (adószám).

Alulírott, (név).., mint a (cégnév) (adószám). 34 6. sz. melléklet Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről I. Törvény

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

Kamat, Modellegyezmény 11.cikk 2014/2015. II. ADÓZÁS II.

Kamat, Modellegyezmény 11.cikk 2014/2015. II. ADÓZÁS II. Kamat, Modellegyezmény 11.cikk Kamat adózása Magyarország a kamat jövedelmet vagy a Tao. tv. vagy az Szja-tv. alapján adóztatja, attól függően, hogy magánszemélyről vagy külföldi jogszabályok alapján létrejött

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben az időközi módosításokat tartalmazó 9/2003. (III. 28.), a

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t a helyi adókról Buzsák községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben)

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben) ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (IV. 20.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról 2014.01.01-től BERKESDI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2000. (XII.01.) sz. rendelete a helyi iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

Írta: Administrator június 07. kedd, 11:17

Írta: Administrator június 07. kedd, 11:17 Külföldi szervezet magyarországi adózása, külföldiek adófizetési kötelezettsége. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 2. (4) bekezdésének 2010.

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (XII.15.) rendelete a helyi adók megállapításáról a 8/2007.(III.08.), a 16/2008.(XI.20.), 11/2009.(XI.17.), és a 13/2010.(XI.23.) rendelettel

Részletesebben

I. Adókötelezettség 1..

I. Adókötelezettség 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 33/2007/XII.28./., 23/2002/VIII.14./sz., 17/2002/VI.14./ sz., a 25/2001/XII.12./, a 29/2000/XII.21./sz., a 21/1999./VI.9./sz. és a 35/2011.(XII.20.)számú

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

A német- és magyarországi társasági-, valamint személyi jövedelemadóztatás egyes gyakorlati aspektusai

A német- és magyarországi társasági-, valamint személyi jövedelemadóztatás egyes gyakorlati aspektusai A német- és magyarországi társasági-, valamint személyi jövedelemadóztatás egyes gyakorlati aspektusai RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Főbb témák Személygépjárművek egyes gyakorlati

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben)

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1..

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1.. Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE Helyi adókról - egységes szerkezetben - Dombrád Város Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Ht.)

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (VI.28.) rendelete a helyi iparűzési adóról A Bakonyszentkirály Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Ht.)

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Adótörvény változások

Adótörvény változások Adótörvény változások 2009-2010 A külföldi illetőségű társaságokkal kapcsolatos jogszabály módosítások 2009. Július 28. & I. rész Az adóelkerülés megakadályozását célzó főbb intézkedések A külföldi társaságnál

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

Társas vállalkozók 2012/2013.II ADÓZÁS I.

Társas vállalkozók 2012/2013.II ADÓZÁS I. Társas vállalkozók Hol tartunk? Társasági adózás eredete VÁNYA,TÁNYA A társasági adózás elvei Társasági adó alapjának kiszámítása Mit rejt az adózás előtti eredmény? Növelő és csökkentő tételek Páros és

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

17/2003. (XII.01.) RENDELETE. A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK

17/2003. (XII.01.) RENDELETE. A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK 1 JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2003. (XII.01.) RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ Jászszentandrás község önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről A nyilatkozatban kért adatokat

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e az iparűzési adóról Hegyesd Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Ht.) 1. - ának

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (XI.20.), 9/2004. (IV.20.), 21/2004. (XII. 07.) 7/2005. (IV.05.) és 16/2007. (XI.27.) rendeletével módosított 5/1999. (VI.29.) számú rendelet

Részletesebben

Az adókötelezettség, az adó alanya

Az adókötelezettség, az adó alanya Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XII. 30.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 18/2002 (XII. 20.) számú rendelettel módosított 17/1999 ( XII. 22. ) számú

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

T/ 14078. számú. törvényjavaslat

T/ 14078. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14078. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormány között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának

Részletesebben

A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/1996.(XII.31.)KT számú rendelet. A rendelet hatálya kiterjed Balotaszállás Községi illetékességi területére.

A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/1996.(XII.31.)KT számú rendelet. A rendelet hatálya kiterjed Balotaszállás Községi illetékességi területére. A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/199.(XII.31.)KT számú rendelet Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület a helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának 18/2002.(XII.12) rendelete. a helyi iparűzési adóról. /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzatának 18/2002.(XII.12) rendelete. a helyi iparűzési adóról. /Egységes szerkezetben/ 1 Zalalövő Város Önkormányzatának 18/2002.(XII.12) rendelete a helyi iparűzési adóról. /Egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Ingóság, felesleg értékesítése

Ingóság, felesleg értékesítése Horváth János. Ingóság, felesleg értékesítése Nem minősül a kereskedelmi törvény szerint kereskedelmi tevékenységnek, ha a terméket nem üzletszerű gazdasági tevékenységként értékesíti valaki. Üzletszerű

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 50/2004.(XII.16.) és 4/2007. (I.24.) rendelettel módosított 29/2004. (VII.16.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9.

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. MÉG MINDIG OFFSHORE Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. tőke Multi cég Magyar leányvállalat Osztalék adómentes tőke Tulajdonos magánszemély Magyar középvállalkozás

Részletesebben

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett

Részletesebben