Megválaszolt olvasói kérdések az e-napló bevezetésével kapcsolatban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megválaszolt olvasói kérdések az e-napló bevezetésével kapcsolatban"

Átírás

1 Megválaszolt olvasói kérdések az e-napló bevezetésével kapcsolatban I. Az elektronikus építési naplóról Gazdasági társaságunk családi vállalkozás keretében építőipari kivitelezési tevékenységet folytat, alkalmazottat nem tart, mivel anyagi lehetőségeink behatároltak. Társaságunk általában alvállalkozóként működik közre kisebb-nagyobb beruházásokban. Tudomásunk van arról, hogy 1. napját követően indult építőipari kivitelezések esetén már csak elektronikus építési napló vezetésével lehet eleget tenni a dokumentálási kötelezettségnek. Kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy van-e kivétel ez alól a jogszabályi rendelkezés alól? Egy kisebb vállalkozás mentesülhet-e valamilyen módon az elektronikus építési napló vezetésének kötelezettség alól? Olvasónk kérdésének megválaszolásához indokolt röviden ismertetni az építőipari kivitelezésről szóló 191/2009. (IX. 15.) kormányrendelet (Épkiv.) előírásainak az elektronikus építési naplóról szóló rendelkezéseit, amelyet az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) kormányrendelet iktatott be az alaprendeletbe. A hivatkozott rendelet hatálya valamennyi építőipari kivitelezési tevékenység folytatására kiterjed, és meghatározza az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításában részt vevők, így az építtető, a beruházáslebonyolító, az építészeti-műszaki tervező, a kivitelező, a felelős műszaki vezető, a tervezői művezető, az építési műszaki ellenőr, az építtetői fedezetkezelő feladatait. A kormányrendelet nem tesz különbséget az építőipari tevékenységet végző mikro- és makrovállalkozások között, valamennyire nézve, azonos tartalommal írja elő azokat a rendelkezéseket, amelyeket a vállalkozások tevékenységük végzése során kötelesek betartani. A rendelet hatálya kiterjed a többi között az építési napló/az elektronikus építési napló, az építési napló/az elektronikus építési napló alvállalkozói nyilvántartásának és a felmérési napló vezetésére is, vagyis nincs kivétel a jogszabályi rendelkezések alól. A kormányrendelet előírása szerint az építési hatósági engedélyhez, tudomásulvételi eljáráshoz kötött és a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzése esetén kötelező építési naplót vezetni.

2 Helyesen tudja olvasónk, hogy a 1. napját megelőzően indult építőipari kivitelezések, beruházások esetén még papíralapon történik az építési napló vezetése, míg az ezt követően indultaknál már az elektronikus eljárás a kötelező. Az építési napló olyan jelentős tényeket tartalmazó dokumentáció, amely az építőipari tevékenység teljes időtartama alatt (a kezdéstől a befejezésig) időrendben tartalmazza az építési, szerelési munkák adatait. Ez a dokumentáció hatósági és bírósági eljárásban olyan tényeket tartalmazó, bizonyító erejű okirat, amellyel nyomon követhető az építési, szerelési munka menete, megfelelősége, és megkönnyíti a felek közötti elszámolást is, például a pótmunka elrendelése esetén. Az e-építési naplóban köteles ugyanis a fővállalkozó kivitelező az építtetővel a pótmunka műszaki szükségességét, az építtető a fővállalkozó kivitelezővel a pótmunkaigényét közölni. Az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építésinapló-vezetési, ellenőrzési, bejegyzési kötelezettségüket internetes alapú, elektronikus építési napló alkalmazásának a segítségével kötelesek teljesíteni. Az e-építési napló tartalmára nézve előírt jogszabályi előírások nem változtak, azaz ugyanazok a rendelkezések vonatkoznak erre is, mint a papíralapú építési napló vezetésére előírtak. Az e-építési napló vezetéséhez számítógép és internetkapcsolat szükséges, ingyenes általános nyomtatványkitöltő program telepítése esetén a rendszer ügyfélkapun keresztül használható. A belépés, a napi jelentés, az eseti bejegyzés, a naplómelléklet benyújtása az ügyfélkapun keresztül bonyolódik. Amennyiben átmenetileg nincs internet-hozzáférés, akkor lehetőség van az internetkapcsolat nélküli (offline) naplóvezetésre, azonban az e-építési napló vezetésére kötelezett 3 naponként köteles pótolni az internetes naplóvezetést. Az elektronikus építési napló (e-építési napló) bevezetésével a jogalkotó egyik célja, hogy csökkenjenek az építőipari vállalkozások adminisztratív terhei, mert ezután egy adott építési beruházáshoz csak egy e-napló tartozik a korábban előírt, több papíralapú építési napló helyett. Az e-építési napló alkalmazásával egyszerűbbek a fő- és alvállalkozók között az irányítási, ellenőrzési, összehangolási feladatok is, mivel az építőipari kivitelezés teljes folyamata, készültsége nemcsak a beruházás helyszínén, hanem elektronikus úton más helyszínről is figyelemmel kísérhető, ellenőrizhető. A jogalkotó másik célja, hogy az elektronikusan dokumentált kivitelezési folyamat javítsa az építőipar jogbiztonságát, megakadályozza a lánctartozásokat és az ezek sajnálatos eredményeként, főként az alvállalkozó építőipari gazdasági társaságok esetén bekövetkezett felszámolási, végelszámolási és csődeljárásokat.

3 A hivatkozott kormányrendelet 24/A. (1) bekezdése szerint: Az elektronikus építési naplót magyar nyelven kell vezetni. Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői egymást az elektronikus építési naplóba történő bejegyzéssel értesítik azokról a tudomásukra jutott, az építési tevékenységet érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek az építési szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik. Kinek kell ellenőriznie folyamatosan az e-építési napló vezetését? Az e-építési naplót az építőipari kivitelezés időtartama alatt az építtető megbízása alapján az építési műszaki ellenőrnek, a beruházási tanácsadónak, a beruházáslebonyolítónak kell folyamatosan ellenőriznie, és észrevételeit, megállapításait rögzítenie. Az alvállalkozói elektronikus építési naplót a megrendelő vállalkozó kivitelező vagy felelős műszaki vezetője ellenőrzi folyamatosan. Milyen e-építési naplóvezetési előírásokat tartalmaz a kormányrendelet? Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektronikus építési főnapló megnyitásával és az előírt adatok felvitelével teljesül. A naplórészt naponta kell vezetni, azt naprakész állapotban kell tartani. A naplórész napi jelentés rovatának adatait akkor is minden nap ki kell tölteni, ha az építési munkahelyen bejegyzést igénylő esemény nem történt. Az egyéb bejegyzéseket az esemény bekövetkezése napján kell megtenni. Milyen részei vannak az e-építési főnaplónak és e-építési alnaplónak? Mindkettőnek része a címoldal, a nyilvántartási rész oldal, a naplórész és összesítő lap. Milyen esetben képezi az elektronikus építési napló mellékletét az alvállalkozói nyilvántartás? Építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén a fedezetkezelő által kezelt elektronikus alvállalkozói nyilvántartás az e-építési napló mellékletét képezi. Mit jelent az e-építési napló készenlétbe helyezése? Milyen szakhatóság biztosítja az e- naplóhoz való hozzáférést? Az építésügyi hatóság helyezi készenlétbe az e-építési naplót és ahhoz az építtető számára egyszer használatos belépési jelszó megadásával biztosítja az elektronikus hozzáférést építési, bontási engedély megadása esetén, tudomásulvételi eljárás során a tudomásulvétellel egyidejűleg.

4 Az építtető kérelmére az építésfelügyeleti hatóság helyezi készenlétbe a kérelemben megjelölt építési, bontási tevékenységhez tartozó e-naplót, és egyszer használatos belépési jelszót biztosít az építtető számára. Milyen esetben szünteti meg az e-napló készenlétét az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság? Abban az esetben, ha az e-főnaplót nem nyitották meg, és az építési, bontási engedély hatálya lejárt, a bontás tudomásulvétele esetén egy év eltelt, a közbeszerzés hatálya alá tartozó, de építési, bontási engedélyhez, bontás-tudomásulvételi eljáráshoz nem kötött építőipari kivitelezési tevékenység esetén az építési szerződésben szereplő határidő lejárt. Megszünteti az e-napló készenlétét az építésügyi, építésfelügyeleti hatóság abban az esetben is, ha az e-főnapló megnyitására sor került, és az építtető az elkészült építményre jogerős és végrehajtható használatbavételi engedélyt kapott, illetve az építtető a használatra a szakhatóság tudomásulvételével jogosulttá vált. A közbeszerzés hatálya alá tartozó, de építési, bontási engedélyhez, bontás-tudomásulvételi eljáráshoz nem kötött építőipari kivitelezési tevékenység esetén akkor szünteti meg az e-napló készenlétét, ha az e-naplóban megadott építési szerződéses határidő lejárt, és azt nem hosszabbították meg. Amennyiben az építési szakhatóság a használatbavételi engedélyben kötelezi az építtetőt hiányzó építőipari kivitelezési feladatok elvégzésére, akkor csak az előírt tevékenységek befejezését követően szünteti meg a szakhatóság az e-napló készenlétét. Hogyan állítja készenlétbe az építtető a fővállalkozó kivitelező e-főnaplóját? Az építtető rögzíti a fővállalkozói szerződés adatait, és a fővállalkozó számára egyszer használatos belépési jelszó megadásával biztosítja a hozzáférést, ezzel állítja készenlétbe a fővállalkozó kivitelező e-főnaplóját. Hogyan állítja készenlétbe a fővállalkozó kivitelező a vele szerződésben álló alvállalkozó e- alnaplóját? A fővállalkozó (megrendelő vállalkozó kivitelező) az alvállalkozói szerződés adatainak rögzítésével és az alvállalkozó(k) számára hozzáférést biztosító, egyszer használatos belépési jelszó megadásával állítja készenlétbe az alvállalkozó(k) e-alnaplóját.

5 Hogyan tud eleget tenni az előírt e-naplóvezetési kötelezettségének a fő- és az alvállalkozó kivitelező? Mikor kerül sor az egyszer használatos belépési jelszó átadására? Az érintettek egyszer használatos belépési jelszó alapján képezhetnek egyedi végleges jelszót, amellyel teljesíteni tudják az e-naplóvezetési kötelezettségüket. Az egyszer használatos belépési jelszó átadására abban az esetben kerülhet sor, ha a fő- vagy alvállalkozó kivitelező a felelős műszaki vezetőt bízta meg az e-napló vezetésével. Mikor és kinek kell az e-főnaplót és az e-alnaplót megnyitnia, illetve lezárnia? Az építési munkaterület átvételekor (amelynek időpontját a vállalkozási szerződésben rögzítették) nyitja meg a fővállalkozó kivitelező az e-főnaplót, az alvállalkozó kivitelező pedig az e-alnaplót, ennek tényét és időpontját tartalmazza mindkét e-napló. Az e-naplók lezárására a munkaterületről történő levonulás időpontjának rögzítésével kerül sor, az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően. Kinek a feladata az e-főnapló vezetése? A fővállalkozó kivitelezőnek vagy megbízása esetén a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének a feladata. Kinek a feladata az e-alnapló vezetése? Az alvállalkozó kivitelezőnek vagy megbízása esetén az alvállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének a feladata. Olvasónk kérdése arra irányul, hogy mentesülhet-e egy kisebb építőipari vállalkozás az elektronikus építési napló vezetésének kötelezettsége alól. Igen, abban az esetben, ha a kisebb építőipari vállalkozás alvállalkozóként szerződéses jogviszonyban áll a fővállalkozó (vagy megrendelő) kivitelezővel, aki/amely az e-alnapló vezetését átvállalhatja tőle mint alvállalkozótól. Arra is van jogszabályi lehetőség, hogy a fővállalkozó (vagy megrendelő) kivitelező ezen alvállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló, további alvállalkozó e-alnaplójának a vezetését is átvállalja. Az átvállalást és annak feltételeit írásban, szerződésben célszerű rögzíteni, amelyben meghatározandó az e-napló, e-alnapló vezetésének módja (tartalom és forma), valamint vezetésért járó ellenérték is. Az e-főnapló vagy az e-alnapló vezetésének átvállalását, átadását az érdekelt szerződő felek jóváhagyásával kell rögzíteni az e-főnaplóban, illetve az e-alnaplóban.

6 A kormányrendelet azonban kimondja, hogy a naplóvezetés átvállalása nem vonatkozhat azokra a naplórészekre és mellékletekre, amelyet kizárólag a naplóvezetésre kötelezett tölthet ki, így a teljesítésigazolási naplóra, az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásra és a gyűjtőnaplóra. Milyen módon kerül sor az e-építési napló, e-alnapló átadására a napló vezetésének átvállalása esetén? Az átadó vállalkozás a saját e-naplójának/e-alnaplójának vezetését lehetővé tevő, egyszer használatos belépési jelszó rendelkezésre bocsátásával adja át az e-napló/e-alnapló vezetését az átvállalónak. Fontos jogszabályi megkötés, hogy az a vállalkozó kivitelező, amely/aki a saját e-építési naplójának vezetését átadta az építőipari kivitelezés során, az átadás időtartama alatt nem vállalhatja át az alvállalkozó e-építési naplójának vezetését. Milyen szabályok érvényesek az átvállalt e-alnapló vezetésére? Az átvállaló kivitelező felelős műszaki vezetőjének az átvállalt e-alnapló vezetését a kivitelezői saját napló vezetésétől elkülönülten, külön-külön kell végeznie. Milyen jogszabály által biztosított lehetősége van az alvállalkozónak az átadott e-alnapló vezetésével kapcsolatban? Az e-alnapló vezetésére eredetileg kötelezett alvállalkozó az átvállaló által tett bejegyzésekkel kapcsolatban észrevételt tehet, és bármikor visszaveheti az e-napló vezetését. Észrevételét és a visszavonásra irányuló nyilatkozatát az e-naplóban kell rögzítenie. Ez esetben azonban az alvállalkozó további alvállalkozójának az e-alnapló vezetésének átadására vonatkozó megállapodása is megszűnik. Milyen előírások vonatkoznak az e-főnapló és e-alnapló vezetésére? Az e-főnapló és e-alnapló vezetésére kötelezett a napi bejegyzést, a kivitelezés egyéb dokumentumait közvetlenül az e-napló internetes alkalmazásba, internet-hozzáférés hiányában az e-napló alkalmazás helyi futtatására alkalmas számítástechnikai eszköz igénybevételével köteles rögzíteni. A naplóvezetésre kötelezettnek gondoskodnia kell arról, hogy a helyi számítástechnikai eszközzel rögzített napi bejegyzés és egyéb dokumentumok legfeljebb a bejegyzési vagy dokumentálási kötelezettség napjától számított 3 napon belül az internetes alkalmazásban is rögzítésre kerüljenek.

7 Hol kell elérhetővé tenni az e-főnaplónak és az e-alnaplónak azokat a munkarészeit, amelyek még nem kerültek az e-napló internetes alkalmazásban rögzítésre? Az építési munkaterületen, a helyszínen az e-építési napló vezetésére kötelezettnek elérhetővé kell tenni az e-főnapló és az e-alnapló munkarészeit azon jogosultak számára, akik a naplóba bejegyezhetnek vagy betekinthetnek. Az építőipari kivitelezés végzésének teljes időtartama alatt az építési munkaterületen kérésre hozzáférést kell biztosítani az e-főnaplóhoz, az e-alnaplóhoz és ezek mellékleteihez a bejegyzésre vagy betekintésre jogosultak részére. Ki, mely időpontig tehet bejegyzést az e-naplóba, e-alnaplóba a naplóvezetésre kötelezetten kívül? Az e-napló készenlétének lezárásáig bejegyzést tehet az e-főnaplóba és mellékleteibe: - az építtető, - az építési műszaki ellenőr vagy a beruházási tanácsadó, - a beruházás-lebonyolító vagy a tervezői művezető (ha az erre irányuló feladat meghatározást az írásbeli szerződésük tartalmazza). Az e-alnapló készenlétének lezárásáig bejegyzést tehet az e-alnaplóba és mellékleteibe: - a napló vezetésére kötelezett alvállalkozó kivitelezővel szerződéses viszonyban álló fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, a fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője. Milyen hatóság tehet az e-főnaplóba, az e-alnaplóba és mellékleteibe bejegyzést? Az építésfelügyeleti hatóság jogosult bejegyzést tenni valamennyi e-főnaplóba, e-alnaplóba és ezek mellékleteibe. Milyen hatóság tehet az e-főnapló és e-alnapló hatósági napló-mellékletébe bejegyzést? Az ellenőrzésre és bejegyzésre külön jogszabállyal feljogosított hatóságok. Ki tehet az e-főnaplóba és mellékleteibe bejegyzést? A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor. Ki tehet az e-főnaplóba és az e-alnapló alvállalkozói nyilvántartás mellékleteibe bejegyzést? Az építtetői fedezetkezelő.

8 Kik tehetnek észrevételt más jogosult bejegyzésére az e-főnaplóba, az e-alnaplóba és mellékleteibe? Minden bejegyzésre jogosult a más jogosult bejegyzésére ellenészrevételt tehet, illetve a bejegyzéseket tudomásul veheti. Ki tekinthet be időbeli korlátozás nélkül az e-főnaplóba, az e-alnaplóba és mellékleteibe? - Az építtető és helyszíni képviselője, az építési műszaki ellenőr vagy a beruházási tanácsadó, - az építésfelügyeleti hatóság, - az építésügyi hatóság, - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal építés helye szerint illetékes szerve, - külön jogszabályban az ellenőrzésre feljogosított más hatóság, Ki tekinthet be az e-főnaplóba, az e-alnaplóba és mellékleteibe az e-napló készenlétének lezárásáig? - Az ellenőrzésre jogszabályban feljogosított egyéb hatóság, - a helyszíni ellenőrzést folytató munkavédelmi és munkaügyi hatóság, - az építtetői fedezetkezelő, - az építtető által (egyszer használatos belépési jelszó átadásával) betekintésre felhatalmazott, az építési beruházás megvalósításához támogatást nyújtó szervezet, - az építtető megbízása alapján a tervezői művezető. Milyen hatóság, illetve ki jogosult látni az e-főnaplóban, az e-alnaplóban és mellékleteikben feltüntetett fő- vagy alvállalkozói teljesítés, részteljesítés ellenértékét? A szerződő felek, az építtetői fedezetkezelői eljárásban feljogosítottak, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatal építés helye szerint illetékes szerve. Milyen tartalommal és formában kell vezetni az e-főnaplót és az e-alnaplót? Az építőipari kivitelezésről szóló 191/2009. (IX. 15.) kormányrendelet (Épkiv.) 2. számú mellékletében részletesen felsorolt tartalommal és formában. Melyek az e-építési napló és az e-alnapló részei? Milyen adatokat tartalmaznak ezek a részek?

9 - Címoldal (építmény megnevezése, tartalomjegyzék, nyilvántartási rész, a szerződés főbb adatai, szerződésmódosítások, vállalkozó kivitelező, alvállalkozó kivitelező, tervező, építtetői fedezetkezelő adatai), - I. naplórész (a napló vezetésére kötelezett által bejegyzésre indokoltnak tartott adatok, tények, körülmények), - II. naplórész (napi jelenés, eseti bejegyzések, összesítő lap). A napi bejegyzéseket és a mellékelt dokumentumokat a naplóvezető a bejegyzés napját követő napon automatikusan lezárja, de ezeknek az utólagos módosítása, törlése nyomon követhető. A nyilvántartási oldalakat a napló megnyitásakor kell kitölteni, a nem ismert adatokat pedig a tudomásra jutáskor kell rögzíteni. Az alvállalkozói nyilvántartási rész tartalmazza a teljesítésben részt vevő fő- és alvállalkozó kivitelezők megnevezését, székhelyét, adószámát, vállalkozói engedélyének, cégbírósági bejegyzésének számát, nyilvántartási számát, az általuk vállalt kivitelezési tevékenység meghatározását, a kivitelezési tevékenység megkezdésének, szakaszolásának és befejezésének időpontjait, a fizetési határidőt. Melyek az e-főnapló és az e-alnapló mellékletei? Az e-főnapló és az e-alnapló mellékletei: - jogerős építésügyi hatósági engedély, - engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció, - kivitelezési és megvalósulási dokumentáció, - tervezői művezető által átadott tervrajzok, egyéb tervrajzok, - számításokat tartalmazó tervnapló, - hatósági napló (amely az ellenőrző hatóságok, szakhatóságok jegyzőkönyveit, okiratait tartalmazza), - felmérési napló, - teljesítésösszesítő, - teljesítésigazolás, - teljesítésigazolási napló, - elektronikus alvállalkozói nyilvántartás (építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén), - hulladék-nyilvántartás, - építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatok, mérési jegyzőkönyvek, - felülvizsgálati jegyzőkönyvek,

10 - elvégzett üzempróbák jegyzőkönyvei, - üzembe helyezési vizsgálati tanúsítványok, - gyűjtőnapló (amely egyéb dokumentumokat tartalmaz). [Megjegyzés: az e-napló elektronikus alvállalkozói nyilvántartás mellékletét az építtetői fedezetkezelő nyitja meg.] Milyen esetben kell felmérési naplót vezetni? Az építési-szerelési munka mennyiségének folyamatos ellenőrzése céljából akkor kell felmérési naplót vezetni, ha az építtető és a kivitelező a vállalkozói szerződésben a felmérést tekinti az elvégzett munkák mennyiségének elszámolási alapjául. Milyen tartalommal és formában kell vezetni a felmérési naplót? Az építőipari kivitelezésről szóló 191/2009. (IX. 15.) kormányrendelet (Épkiv.) 3. számú mellékletében részletesen felsorolt tartalommal. A felmérési napló (teljesítésigazolási napló) az e- napló része. Milyen estben nem kell felmérési naplót vezetni? Akkor, ha - az elvégzett munkák mennyisége egyszeri felméréssel, vagy az építési napló bejegyzéseiből megfelelően megállapítható, - felmérési napló a kivitelezési dokumentáció idom- és méretjegyzékével helyettesíthető, vagy - a felmérési adatokat a szintezési jegyzőkönyv, a keresztszelvényrajzok és a tömeg-számítások tartalmazzák. Összefoglalva: Az építőipari kivitelezésről szóló 191/2009. (IX. 15.) kormányrendelet szabályai minden építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőre kötelezően kiterjednek, legyen az mikrovagy makrovállalkozás. Olvasónk gazdasági társasága amely alvállalkozóként működik közre kisebb-nagyobb építőipari beruházásokban megbízást adhat az e-építési alnapló vezetésére annak a fővállalkozónak, akivel alvállalkozói szerződést kötött. Az átvállalást és ennek feltételeit indokolt írásban rögzíteni. Az e- alnapló vezetésének átvállalását, átadását az érdekelteknek a jóváhagyásával kell rögzíteni az e- alnaplóban.

11

Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban

Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban Az építési napló elektronizálása Az építésügyi jogszabályok tekintetében 2013. január 1-jétől igen nagy változás fog életbe lépni, ugyanis az elektronizálás

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ

AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 2.ELŐADÁS (2014.01.23-24.) Célja: Az elektronikus építési napló előírásainak felelevenítése. 1 - 191/2009. (IX.15.) Kormány rendelet [2014.01.01.- ] az építőipari kivitelezési tevékenységről (Épkiv.) Ez

Részletesebben

Vállalkozás. Dr. Bartal Géza 2014. november 25.

Vállalkozás. Dr. Bartal Géza 2014. november 25. Vállalkozás Dr. Bartal Géza 2014. november 25. A Kúria 1/2014. PJE 1. az új Ptk. alkalmazása körében is megfelelően irányadónak tekinti: - a PJE határozatok közül a 1/2002., 3/2004., 2/2006., 4/2006.,

Részletesebben

Az elektronikus építési napló bevezetésének jogszabályi hátterének ismertetése. Belügyminisztérium 2013. július

Az elektronikus építési napló bevezetésének jogszabályi hátterének ismertetése. Belügyminisztérium 2013. július Az elektronikus építési napló bevezetésének jogszabályi hátterének ismertetése Belügyminisztérium 2013. július Jogszabályi háttér O Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ

ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ Elektronikus építés napló bevezetése Cél: a kivitelezési tevékenység dokumentálásának korszerűsítése, a kivitelezési folyamat nyomon követhetősége, a hitelesség erősítése, távolról

Részletesebben

Története Már a XIX. századból találhatók máig megőrzött építési naplók (akkori nevükön munkanaplók). Egy kiállított példánnyal lehet találkozni Budap

Története Már a XIX. századból találhatók máig megőrzött építési naplók (akkori nevükön munkanaplók). Egy kiállított példánnyal lehet találkozni Budap Az építési napló Története Már a XIX. századból találhatók máig megőrzött építési naplók (akkori nevükön munkanaplók). Egy kiállított példánnyal lehet találkozni Budapesten a Földalatti Vasúti Múzeumban

Részletesebben

Az e-építési napló. 2013. október 1.

Az e-építési napló. 2013. október 1. Az e-építési napló 2013. október 1. e-építési napló alkalmazás központi internetes felületen elérhető, komplex alkalmazás, egy beruházáshoz egy építési napló = e-napló tartozik, segíti az építési napló

Részletesebben

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő Definíció: Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció,

Részletesebben

Elektronikus építési napló. oktatási anyaghoz segédlet

Elektronikus építési napló. oktatási anyaghoz segédlet Elektronikus építési napló oktatási anyaghoz segédlet A jelenlegi papír alapú építési naplót 2013. október 1-től az elektronikus építési napló fogja felváltani. Az elektronikus építési napló bevezetésével

Részletesebben

Dr. Hegedűs Annamária

Dr. Hegedűs Annamária ÉTDR, e-napló, e-ügyintézés Új alapokon az építésügy A felelős műszaki vezető megváltozott feladatai, jogai és kötelezettsége a gyakorlatban Dr. Hegedűs Annamária 2013. Március 8. Az Étv. 39/A. (4) bekezdése

Részletesebben

Az e-építési napló. 2013. október 1. Belügyminisztérium Építésügyi Főosztály. Összeállította: Wolford Ágnes

Az e-építési napló. 2013. október 1. Belügyminisztérium Építésügyi Főosztály. Összeállította: Wolford Ágnes Az e-építési napló 2013. október 1. Belügyminisztérium Építésügyi Főosztály Összeállította: Wolford Ágnes e-építési napló alkalmazás központi internetes felületen elérhető, komplex alkalmazás, egy beruházáshoz

Részletesebben

Az építésügyi jogszabályok változása. az e-építési napló bevezetése 2013. október 1.

Az építésügyi jogszabályok változása. az e-építési napló bevezetése 2013. október 1. Az építésügyi jogszabályok változása az e-építési napló bevezetése 2013. október 1. A legfontosabb változások I. TSzSz : Teljesítésigazolási Szakértői Szerv: az építmények tervezésével és kivitelezésével

Részletesebben

Építési napló. e-napló)

Építési napló. e-napló) Építési napló (elektronikusan vezetett és az e-napló) Az elektronikusan vezetett építési napló A hatályos 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rögzíti az építési napló formai-tartalmi követelményeit. Nem

Részletesebben

Az építésügyi jogszabályok változása. az e-építési napló bevezetése 2013. október 1.

Az építésügyi jogszabályok változása. az e-építési napló bevezetése 2013. október 1. Az építésügyi jogszabályok változása az e-építési napló bevezetése 2013. október 1. A legfontosabb változások I. TSzSz : Teljesítésigazolási Szakértői Szerv: az építmények tervezésével és kivitelezésével

Részletesebben

Az e-napló a BM által szervezett oktatás és az E-ÉPÍTÉS portálon lévő tananyag alapján

Az e-napló a BM által szervezett oktatás és az E-ÉPÍTÉS portálon lévő tananyag alapján ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ - E-NAPLÓ Az e-napló a BM által szervezett oktatás és az E-ÉPÍTÉS portálon lévő tananyag alapján Előadó: Kiss Andor Tel: 06-20-921-9543 E-mail: akiss4410@gmail.com Elektronikus

Részletesebben

Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében

Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara hírközlési és informatikai szakmai továbbképzése Bölsei Tamás Hírközlés-felügyeleti Főosztály bolsei.tamas@nmhh.hu 06

Részletesebben

26. AZ ÉPÍTÉSI NAPLÓ...

26. AZ ÉPÍTÉSI NAPLÓ... Tartalomjegyzék 26. AZ ÉPÍTÉSI NAPLÓ... 3 26.1. Építési napló és e-építési napló fogalma... 3 26.2. Építési naplóra vonatkozó további törvényi szabályozás... 3 26.2.1. Vezetéssel kapcsolatos előírások...

Részletesebben

E-napló és annak vezetése. E-napló. Nemes András okl. építőmérnök

E-napló és annak vezetése. E-napló. Nemes András okl. építőmérnök és annak vezetése Nemes András okl. építőmérnök Mit várunk az e-naplótól Rendet Fegyelmet Gazdaság fehéredését Hatékony állami ellenőrzés megnövekedését Építőipar szereplői Építtető beruházó műszaki ellenőr

Részletesebben

Elektronikus építési napló vezetés lépésenként. segédlet az e-építési napló alkalmazás használatához

Elektronikus építési napló vezetés lépésenként. segédlet az e-építési napló alkalmazás használatához Elektronikus építési napló vezetés lépésenként segédlet az e-építési napló alkalmazás használatához Mi az építési napló? Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig

Részletesebben

Az elektronikus építési napló

Az elektronikus építési napló Mi az építési napló? Olyan hiteles dokumentum, mely a teljes építőipari kivitelezési folyamatot dokumentálja, bizonyítási eszköz a polgári peres jogvitákban elősegíti a teljesítések területén keletkezett

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 61. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 61. szám MAGYAR KÖZLÖNY 61. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 9., kedd Tartalomjegyzék 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet Az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről 49452 110/2013.

Részletesebben

GYAKORLATI ALKALMAZÁS

GYAKORLATI ALKALMAZÁS Az elektronikus építési napló bevezetése 2013. október 1. GYAKORLATI ALKALMAZÁS I. fejezet Saját adatok megadása I. Saját adatok I.1. A személyes profil I. Saját adatok I.2. Kamarai adatok I. Saját adatok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 61. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 61. szám MAGYAR KÖZLÖNY 61. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 9., kedd Tartalomjegyzék 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet Az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről 49452 110/2013.

Részletesebben

E-napló. 2013. október 01. Veszprémi Mérnök Kamara Építési Szakcsoport. Készítette:

E-napló. 2013. október 01. Veszprémi Mérnök Kamara Építési Szakcsoport. Készítette: Készítette: Veszprémi Mérnök Kamara Építési Szakcsoport Mit várunk az e-naplótól Rendet Fegyelmet Gazdaság fehéredését Hatékony állami ellenőrzés megnövekedését Építőipar szereplői Építtető beruházó műszaki

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

Az elektronikus építési napló vezetés lépésenként. segédlet az e-építési napló alkalmazás használatához

Az elektronikus építési napló vezetés lépésenként. segédlet az e-építési napló alkalmazás használatához Az elektronikus építési napló vezetés lépésenként segédlet az e-építési napló alkalmazás használatához 2 Mi az építési napló? Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak

Részletesebben

Válaszok. Gyakran Ismételt Kérdésekre

Válaszok. Gyakran Ismételt Kérdésekre Válaszok Gyakran Ismételt Kérdésekre az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból nyújtott támogatások építési beruházásokhoz való felhasználásának megváltozott feltételeiről

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről

Kormányrendeletek. A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről 49452 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 61. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről A Kormány az 1.

Részletesebben

Hol lesz elérhető az alkalmazás? az e-építes.hu portál nyilvános felületén keresztül, az OÉNY nyilvános felületén. www.e.epites.

Hol lesz elérhető az alkalmazás? az e-építes.hu portál nyilvános felületén keresztül, az OÉNY nyilvános felületén. www.e.epites. Hol lesz elérhető az alkalmazás? az e-építes.hu portál nyilvános felületén keresztül, az OÉNY nyilvános felületén. www.e.epites.hu/oeny Mi szükséges az e-építési napló alkalmazás használatához? ügyfélkapu

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatalának évi ellenőrzési terve

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatalának évi ellenőrzési terve Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal i Hivatal Járási Építésügyi Hivatalának 2015. évi ellenőrzési terve Ez a munkaterv Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint

Részletesebben

E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ A GYAKORLATBAN

E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ A GYAKORLATBAN E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ A GYAKORLATBAN Előadók: Beck Károly Erdélyi Szabolcs Veszprémi Mérnök Kamara: E-Építési napló a gyakorlatban 1./28. Építési napló: Már elektronikusan? Egyes építkezéseknél építési naplót

Részletesebben

Kormányrendelet az építőipari lánctartozás megakadályozására

Kormányrendelet az építőipari lánctartozás megakadályozására Kormányrendelet az építőipari lánctartozás megakadályozására Dr. Hegedűs Annamária Az építőipari lánctartozás gazdaságra gyakorolt negatív hatásai miatt sajnos régóta jelentős problémát okoz. Az elmúlt

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE

AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE 1.ELŐADÁS Készült: a Komárom-Esztergom Megyei -ÉpítészKamara, -MérnökiKamara, -Kerekedelmiés Iparkamara és az önkéntes segítőik együttműködésével. Célja:

Részletesebben

Felkészülés a kivitelezésre

Felkészülés a kivitelezésre Budapest, 2015. március 26. Tóth Balázs okleveles építészmérnök Értékesítési Csoport vezető ÉMI Nonprofit Kft. Az építés titka Tóth Balázs 2 Kazinczy Ferenc (1759-1831) A nagy titok (1808) Jót s jól! Ebben

Részletesebben

1. A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása 67160 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 153. szám 2. Az Mmtr. 3. melléklet f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A negatív értékelőpontok keretei a munkáltatói kötelezettségek megszegésének

Részletesebben

Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok. Hatály: 2014. január 1.

Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok. Hatály: 2014. január 1. Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok Hatály: 2014. január 1. Az alábbi táblázatok 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet mellékletei alapján készültek, de a mellékletek szerinti felbontást

Részletesebben

Építési beruházáshoz tartozó követelmények

Építési beruházáshoz tartozó követelmények Építési beruházáshoz tartozó követelmények Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet alapján A rendelet hatálya kiterjed: a) az építőipari kivitelezési tevékenység

Részletesebben

Az építőipari kivitelezés ellenőrzése. Építésfelügyelet

Az építőipari kivitelezés ellenőrzése. Építésfelügyelet Az építőipari kivitelezés ellenőrzése Építésfelügyelet Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) követelményei: településrendezési és építészeti-műszaki tervek

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

Építésfelügyeleti ellenőrzés

Építésfelügyeleti ellenőrzés Építésfelügyeleti ellenőrzés Folyamatban lévő kivitelezés ellenőrzése hagyományos építésfelügyeleti ellenőrzés Előkészítés - elméletben Az építésfelügyeleti hatóság munkaterv alapján dolgozik - elkészítés

Részletesebben

Az építésügyi tervezés és kivitelezés során használt szerződések a módosult építésügyi jogszabályok és az új Ptk. tükrében

Az építésügyi tervezés és kivitelezés során használt szerződések a módosult építésügyi jogszabályok és az új Ptk. tükrében Az építésügyi tervezés és kivitelezés során használat szerződésekkel kapcsolatosan 2013-ban és 2014-ban több új jogszabály vagy jogszabály-módosítás jelent meg. Az egyik fontos újdonság az új Ptk. azaz

Részletesebben

2012-2013 évben bekövetkezett és várható építésügyi változások

2012-2013 évben bekövetkezett és várható építésügyi változások 2012-2013 évben bekövetkezett és várható építésügyi változások Az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedések 2013. április 11. dr. Bedő Katalin A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete

Részletesebben

Veszprém Megyei Mérnök Kamara. e-építési napló alkalmazási segédlet

Veszprém Megyei Mérnök Kamara. e-építési napló alkalmazási segédlet Veszprém Megyei Mérnök Kamara 1-27 Veszprém Megyei Mérnök Kamara Szerzők: Beck Károly Dr. Bors István Erdélyi Szabolcs Gulyás Gábor Kántor Miklós Nemes András Soós Norbert Szerkesztő: Erdélyi Szabolcs

Részletesebben

27. AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT SZEREPLŐI...

27. AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT SZEREPLŐI... Tartalomjegyzék 27. AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT SZEREPLŐI... 3 27.1. Az építtető... 3 27.1.1. Meghatározása... 3 27.1.2. Felelőssége... 3 27.1.3. A kivitelezővel közös felelőssége... 4 27.1.4. Feladata... 4 27.1.5.

Részletesebben

Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre. Építész tervezők és tervezői művezetők részére

Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre. Építész tervezők és tervezői művezetők részére Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre Építész tervezők és tervezői művezetők részére készítette Lechner Nonprofit Kft. Infokommunikációs Igazgatóság Budapest, 2016. június Tartalom

Részletesebben

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Mi is az az építési napló?

Mi is az az építési napló? Mi is az az építési napló? Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható olyan hiteles dokumentum, amely

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

Az elektronikus építési napló bevezetésének tapasztalatai. dr. Bedő Katalin BM Építésügyi Főosztály

Az elektronikus építési napló bevezetésének tapasztalatai. dr. Bedő Katalin BM Építésügyi Főosztály Az elektronikus építési napló bevezetésének tapasztalatai dr. Bedő Katalin BM Építésügyi Főosztály Országos Építésügyi Nyilvántartás Egységes, központi elektronikus nyilvántartás a korábbi széttagolt,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

Építési kivitelezési szerződés

Építési kivitelezési szerződés Építési kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről (építtető) lakhelye: születési helye, ideje: anyja mint Megrendelő, másrészről (építőipari kivitelező vállalkozó) Neocasa Construct Kft székhelye:

Részletesebben

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. melléklet a 238/2005.

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSÜGY 2013. ÉVI VÁLTOZÁSAI

AZ ÉPÍTÉSÜGY 2013. ÉVI VÁLTOZÁSAI AZ ÉPÍTÉSÜGY 2013. ÉVI VÁLTOZÁSAI ANYAGI JOGI VÁLTOZÁSOK MKIK ELŐADÁS, SZEKSZÁRD Mándity Zoltán Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 2013. február 26. AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Közlekedési szakterület 2014. szeptember 08. Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 8 I. A Miniszterelnökség által jóváhagyott

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

- 1 - 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet

- 1 - 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet - 1-51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról (2007.03.20-án

Részletesebben

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről Hatályos: 2017.01.01-155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1a)

Részletesebben

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély!

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! A 312/2012. Kormányrendeletben, a használatba vételi engedélynél kettő fontos dolog változott 2015. április

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről OptiJUS Opten Kft. I 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 2013.10.2. és 2013.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Irodalom: az Építésijog.hu oldalon található tematikus leírások (a tematika alapján a teljes előadásanyag letölthető);

Irodalom: az Építésijog.hu oldalon található tematikus leírások (a tematika alapján a teljes előadásanyag letölthető); YBL - SGYMMEN235XXX - Jogi ismeretek III. Tantárgyfelelős: dr. Jámbor Attila tanársegéd Tárgyelőadó: dr. Jámbor Attila tanársegéd Tantárgyi leírás Oktatási cél: A kurzus célja a speciálisan a kivitelezési

Részletesebben

A kivitelezési dokumentáció elektronizálása és az e-építési napló

A kivitelezési dokumentáció elektronizálása és az e-építési napló ÉTDR, e-napló, e-ügyintézés Új alapokon az építésügy A kivitelezési dokumentáció elektronizálása és az e-építési napló Dr. Hegedűs Annamária 2013. Március 8. Az előadás témái Az Országos Építésügyi Nyilvántartás

Részletesebben

Az építési folyamat résztvevői

Az építési folyamat résztvevői Az építési folyamat résztvevői Az építési folyamat résztvevői A keretszabályozás: az építési törvény III. fejezete Részletes szabályozás: az Építési kódex (Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló

Részletesebben

Az építtető döntése a beruházásról Tervezési fázis generáltervező szakági tervezők. Ötletterv, vázlatterv Engedélyezési terv Tenderterv, kiviteli terv

Az építtető döntése a beruházásról Tervezési fázis generáltervező szakági tervezők. Ötletterv, vázlatterv Engedélyezési terv Tenderterv, kiviteli terv Az építtető döntése a beruházásról Tervezési fázis generáltervező szakági tervezők Ötletterv, vázlatterv Engedélyezési terv Tenderterv, kiviteli terv Közbeszerzés Szerződéskötés kivitelezővel (generálkivitelező

Részletesebben

Építési, tervezési szerződés, többletmunka, pótmunka Kitekintéssel az új Polgári Törvénykönyv szabályaira

Építési, tervezési szerződés, többletmunka, pótmunka Kitekintéssel az új Polgári Törvénykönyv szabályaira DR. PAPP FERENC Építési, tervezési szerződés, többletmunka, pótmunka Kitekintéssel az új Polgári Törvénykönyv szabályaira Nincs könnyű helyzetben, aki építési és tervezési szerződést készül megkötni. Miért

Részletesebben

291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről

291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék A rendelet hatálya

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató az új iskola

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 1 / 49 2013.11.29. 13:24 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 2013.10.02 2013.12.31 18 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Építésügyi Hivatal Építésfelügyelet

Építésügyi Hivatal Építésfelügyelet Építésügyi Hivatal Építésfelügyelet illetékességi területe: Zala Megye területe az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, 1.

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL T á j é k o z t a t ó az építtetők és a kivitelezési folyamat egyéb résztvevői számára az építésfelügyeleti ellenőrzésről és az építőipari kivitelezési

Részletesebben

Építési jog Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Építéskivitelezési és Szervezési Tanszék

Építési jog Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Építéskivitelezési és Szervezési Tanszék Építési jog Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Építéskivitelezési és Szervezési Tanszék Építőipari kivitelezési tevékenység dr. Bányai Judit A kivitelezési vagy építési kódex

Részletesebben

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon

Részletesebben

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról.

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. I. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerint: 38. (1)

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól 1.) Milyen esetben lehet összevont engedélyt kérni? Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó

Részletesebben

Veszprém Megyei Mérnök Kamara e-építési napló alkalmazási segédlete

Veszprém Megyei Mérnök Kamara e-építési napló alkalmazási segédlete Veszprém Megyei Mérnök Kamara 1-41 Veszprém Megyei Mérnök Kamara e Szerzők: Beck Károly Dr. Bors István Erdélyi Szabolcs Gulyás Gábor Kántor Miklós Nemes András Soós Norbert Szerkesztő: Erdélyi Szabolcs

Részletesebben

Budapest, 2015. november

Budapest, 2015. november Magyarország Kormánya T/7830. számú törvényjavaslat az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások

Részletesebben

AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKE YSÉGRŐL 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKE YSÉGRŐL 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKE YSÉGRŐL 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet E rendelet szabályozza: a) az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, b) az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításában

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE

AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE A bejelentési adatszolgáltatást nyomtatott betűkkel, olvashatóan kérjük kitölteni. AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról

Részletesebben

Építésügyi szakmagyakorlás 2013-ban

Építésügyi szakmagyakorlás 2013-ban Építésügyi szakmagyakorlás 2013-ban Fórum Akadémia Műszaki Ellenőrök Országos Konferenciája Előadó: Dr. Gáts Andrea ügyvéd, jogalkotási szakjogász dr.gatsandrea.ugyved@t-online.hu 1 Jogszabálykeresés elektronikusan-i

Részletesebben

Közlekedési E- építési napló alkalmazás használata

Közlekedési E- építési napló alkalmazás használata Közlekedési E- építési napló alkalmazás használata Fő funkciók és alaplépések V1.1 Készítette a Lechner Nonprofit Kft. 2015. január 1 Az e-építési napló vezetésének lépései Tartalom 1. Belépés az e-építési

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BK-01D/004/75-2/14. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BAJAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALÁNAK 15. ÉVI ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE Hatályos : 15. január 1-től Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

E-építési napló alkalmazás használata lépésről lépésre

E-építési napló alkalmazás használata lépésről lépésre E-építési napló alkalmazás használata lépésről lépésre Készítette a Lechner Nonprofit Kft. 2015. november 1 Az e-építési napló vezetésének lépései: Tartalom Az e-építési napló vezetésének lépései:... 2

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2015.04.01-191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

A műszaki ellenőr és a beruházás-lebonyolító megváltozott feladatai, jogai és kötelezettségei a gyakorlatban

A műszaki ellenőr és a beruházás-lebonyolító megváltozott feladatai, jogai és kötelezettségei a gyakorlatban ÉTDR, e-napló, e-ügyintézés Új alapokon az építésügy A műszaki ellenőr és a beruházás-lebonyolító megváltozott feladatai, jogai és kötelezettségei a gyakorlatban Fischer Tamás okl. épületgépészmérnök műszaki

Részletesebben

Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre től Építész tervezők és tervezői művezetők részére

Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre től Építész tervezők és tervezői művezetők részére Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre 2016.07.01-től Építész tervezők és tervezői művezetők részére Frissítve: 2016. november 24. 1 Tartalom 1. Belépés az e-építési napló alkalmazásba...

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2014.01.01-191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította

2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította 2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (Étv.) A 2013. 01. 01-től hatályba lépő rendelkezések

Részletesebben

T/16302/27.szám. i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés. Alkotmány- és igazságügyi bizottságának. ajánlása

T/16302/27.szám. i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés. Alkotmány- és igazságügyi bizottságának. ajánlása T/16302/27.szám A, i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottságának ajánlása az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről KIVONAT Lezárva 2014. június 28. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya - a (2) és

Részletesebben

25. AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK...

25. AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK... Tartalomjegyzék 25. AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK... 3 25.1. Fogalmak... 3 25.2. Az építőipari kivitelezési tevékenységről általánosságban... 3 25.3. Az építőipari kivitelezésre vonatkozó

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről (az úgynevezett KIVITELEZÉSI KÓDEX) A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A 2011.02.09. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet

Részletesebben

Hírközlési hálózatok engedélyezésének legújabb feltételei

Hírközlési hálózatok engedélyezésének legújabb feltételei Hírközlési és Informatikai Tagozat Hírközlési hálózatok engedélyezésének legújabb feltételei Slyuch András NMHH Debreceni Hatósági Iroda 2016. szeptember 23. Tartalomjegyzék 1. Feladataink, SZIP stb.

Részletesebben

Tájékoztató az építési beruházásokra vonatkozó jogszabályi változásokról az Uniós támogatások szempontjából

Tájékoztató az építési beruházásokra vonatkozó jogszabályi változásokról az Uniós támogatások szempontjából Tájékoztató az építési beruházásokra vonatkozó jogszabályi változásokról az Uniós támogatások szempontjából Jelen ügyféltájékoztató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati

Részletesebben