Az építésügyi jogszabályok változása. az e-építési napló bevezetése október 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az építésügyi jogszabályok változása. az e-építési napló bevezetése 2013. október 1."

Átírás

1 Az építésügyi jogszabályok változása az e-építési napló bevezetése október 1.

2 A legfontosabb változások I. TSzSz : Teljesítésigazolási Szakértői Szerv: az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló évi XXXIV. Törvény Vállalkozásminősítés lehetősége: az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet, Változtak a szakmagyakorlás szabályai, szankciói: Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Kormány rendelet Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet

3 Jogszabályi háttér Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Kormány rendelet Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI.8.) Kormány rendelet

4 Jogszabályi háttér Módosítások: az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet, az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről szóló 109/2013. (IV. 9.) Korm. Rendelet a Kormány 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelete a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról

5 A legfontosabb változások az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai kivitelezési tevékenységvégzés feltételei a munkaterület átadás-átvétele és a használatbavételi engedélyezés kapcsolata az elektronikus építési napló bevezetése

6 A legfontosabb változások az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai kivitelezési tevékenységvégzés feltételei a munkaterület átadás-átvétele és a használatbavételi engedélyezés kapcsolata az elektronikus építési napló bevezetése

7 Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai Az építtető feladata többek között: az építési napló ellenőrzése, a fővállalkozó kivitelező építési naplóban történő azonnali értesítése, ha még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértéke nem áll rendelkezésre, felel azért, hogy az építési napló a hatósági ellenőrzések és eljárások során az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság rendelkezésére álljon,

8 Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai Az építtető feladata többek között: az elektronikus építési napló készenlétbe helyezése a fővállalkozó kivitelező elektronikus építési főnaplójának készenlétbe helyezése a fővállalkozó kivitelező számára egyszer használatos jelszó átadásával a hozzáférés biztosítása ( szerepkör kiosztás) munkaterület átadása

9 Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai A vállalkozó kivitelező feladata többek között: Ha az építtetőnek vagy a megbízott képviselőjének utasítása jogszabályt, hatósági határozatot sért, vagy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, a vállalkozó kivitelező az utasítást és az azt megtagadó jognyilatkozatot köteles a naplóba bejegyezni. A kivitelező felelős az építési napló vezetéséért. Az építési napló vezetésére kötelezett - az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt, az építési munkaterületen - kérésre hozzáférést biztosít a bejegyzésre vagy betekintésre jogosultak részére a főés alnaplóhoz és ezek mellékleteihez.

10 Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai A vállalkozó kivitelező a saját elektronikus építési naplójának a vezetésével megbízhatja a felelős műszaki vezetőjét. Ezt a megállapodást a naplóban kell rögzíteni. Ha a fedezetkezelő arról értesül, hogy olyan kivitelező vesz részt az építési tevékenység folytatásában, akivel kapcsolatban az elektronikus építési napló nem került készenlétbe helyezésre vagy megnyitásra, értesíti az építésfelügyeleti hatóságot.

11 Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai A felelős műszaki vezető feladata többek között: Az elektronikus építési napló bevezetéséből származó eltérések: a naplóvezetési kötelezettség teljesítése e-naplóba, a különböző nyilatkozatok, igazolások, dokumentumok csatolása elektronikus formában, alvállalkozói teljesítésigazolás rögzítése az e- naplóban, felelős műszaki vezetői nyilatkozat: a különálló felelős műszaki vezetői nyilatkozat helyett a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének az építési naplóban kell nyilatkozni tartalmában ugyanarról

12 Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai megrendelő vállalkozó kivitelező: Az alvállalkozóval építési szerződést kötő, ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező a tervellenőrzés A tervellenőri jogosultságra valamint a tervellenőri tevékenységre vonatkozó szabályozás hatályát vesztette a beruházás lebonyolító 2013 év végével megszűnt jogosultság

13 A legfontosabb változások az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai kivitelezési tevékenységvégzés feltételei a munkaterület átadás-átvétele és a használatbavételi engedélyezés kapcsolata az elektronikus építési napló bevezetése

14 A kivitelezési tevékenységvégzés feltételei A vállalkozó kivitelezői tevékenység az Étv. 39. (2) bekezdésének módosítása szerint : (2) Építőipari kivitelezési tevékenységet az folytathat, a) akinek az építőipari kivitelezési tevékenység a tevékenységi körében szerepel, továbbá a kivitelezési tevékenység végzéséhez alkalmas telephellyel rendelkezik, b) aki rendelkezik a megjelölt építőipari kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel vagy legalább egy vele tagsági, alkalmazotti jogviszonyban álló ilyen szakképesítésű szakmunkással, és c) aki a csak a 39/A. (2) bekezdésében meghatározott tevékenységet végzők kivételével vele munkaviszonyban vagy tagsági jogviszonyban álló olyan személyt alkalmaz, aki az a) pont szerinti tevékenységi körbe tartozó, csak felelős műszaki vezető irányításával végezhető kivitelezési tevékenységek tekintetében a felelős műszaki vezetői feladatok ellátására jogosult.

15 A kivitelezési tevékenységvégzés feltételei A vállalkozó kivitelező az általa vállalt tevékenységből olyan építőipari kivitelezési tevékenységet végezhet a) amelyhez aa) rendelkezik a kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló felelős műszaki vezetővel, ab) rendelkezik megfelelő szakképesítéssel, vagy megfelelő szakképesítésű vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló szakmunkással, ac) a kivitelezési dokumentáció az építési munkaterületen rendelkezésre áll, és ad) az építési naplót megnyitották és vezetik, b) rendelkezésre áll hatósági engedély, vagy tudomásul vétel. c) amelynek végzésére írásban szerződést kötöttek, és d) amelynek végzését az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság nem tiltotta meg.

16 A kivitelezési tevékenységvégzés feltételei Építőipari kivitelezési tevékenységet a vállalkozó kivitelező akkor vállalhat, ha a) a kivitelezői nyilvántartás tartalmazza a vállalt tevékenységet, és b) a vállalkozó kivitelező a vállalt kivitelezői tevékenység végzésében közvetlenül részt vesz.

17 A kivitelezési tevékenységvégzés feltételei A vállalkozó kivitelezőre vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell a) a vállalkozó kivitelező aa) cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, adószámát, ab) az építőipari kivitelezési tevékenység (tevékenységi kör) megnevezését, ac) telephelye (telephelyei) címét, ad) által megjelölt tevékenységek legalább egyikének megfelelő szakképesítéssel rendelkező vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló szakmunkásainak számát, a szakképesítéssel rendelkező egyéni vállalkozó kivételével, ae) nyilatkozatát arról, hogy az általa megjelölt tevékenységek legalább egyikének megfelelő jogosultsággal rendelkező - vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló - felelős műszaki vezetővel rendelkezik.

18 A kivitelezési tevékenységvégzés feltételei A felelős műszaki vezető az építőipari kivitelezési tevékenység Korm. rendeletben meghatározott kivétellel - csak olyan felelős műszaki vezető irányításával folytatható, aki a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá az építési tevékenységet végzők vonatkozásában közvetlen utasítási joggal rendelkezik. az építőipari kivitelezési munka jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet olyan építési engedélyhez nem kötött építményt, építményrészt érintő - építőipari kivitelezési tevékenységet, melynek teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót.

19 Szakmagyakorlási tevékenység feltételei Természetes személy az engedélyhez kötött szakmagyakorlási tevékenységeket akkor folytathatja, ha rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv engedélyével. Cég akkor kezdheti meg és folytathat építési műszaki ellenőri illetve felelős műszaki vezetői tevékenységet, ha a)személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója rendelkezik általános vagy sajátos építmények szakterületen építési műszaki ellenőri illetve felelős műszaki vezetői jogosultsággal, és b) a tevékenységet a jogosultsággal rendelkező személy végzi.

20 Szakmagyakorlási tevékenység feltételei Cég szakmagyakorlási tevékenysége : A cégnek az általa vállalt szakmagyakorlási tevékenységek közül legalább az egyikhez rendelkezni kell jogosultsággal és azt a tevékenységet a cégnek kell végeznie. A vállalt egyéb szakmagyakorlási tevékenységet amelynek végzéséhez jogosultsággal nem rendelkezik alvállalkozó bevonásával végezheti.

21 A legfontosabb változások az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai kivitelezési tevékenységvégzés feltételei a munkaterület átadás-átvétele és a használatbavételi engedélyezés kapcsolata az elektronikus építési napló bevezetése

22 A munkaterület átadás-átvétele és a használatbavételi engedélyezés az építésügyi hatóság a használatbavételi engedély iránti kérelem elbírálása során meggyőződik arról, hogy a fővállalkozó kivitelező az építési munkaterületet az elektronikus építési naplóban felvett jegyzőkönyv szerint átadta az építtetőnek ha az építési munkaterület átvételéről szóló jegyzőkönyv az építési naplóban nem áll rendelkezésre, az építésügyi hatóság 60 napos határidő megjelölésével ennek pótlására hívja fel az építtetőt. az építésügyi hatóság ha az építtető a hiányt nem pótolja a használatbavételt a 60. nap leteltét követő 5 napon belül engedélyezi.

23 A legfontosabb változások II. az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai kivitelezési tevékenység feltételei az építésfelügyeleti bírság a munkaterület átadás-átvétele és a használatbavételi engedélyezés kapcsolata az elektronikus építési napló bevezetése

24 Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építésiszerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket.

25 e-építési napló alkalmazás A kivitelezés résztvevői az előírt építésinapló-vezetési, ellenőrzési és bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt, az építésügyért felelős miniszter (általános építmények), a sajátos építmények vonatkozásában a sajátos építményfajtáért felelős miniszter által működtetett internetes alapú elektronikus építési napló alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni. A sajátos építményfajták vonatkozásában eltérő rendelkezés hiányában az Épkiv. rendelkezései szerint kell teljesíteni az építésinapló-vezetési kötelezettséget.

26 e-építési napló bevezetése Általános építmények esetében október 1-jét, követően megkezdett kivitelezések esetén kell elektronikusan vezetni. kivéve: az európai uniós beruházásból megvalósuló általános építmények január 1-től A papír alapon elkezdett építési naplót papír formátumban be lehet fejezni

27 e-építési napló ütemezett bevezetése Sajátos építményfajták : július 1-től a közlekedési, a víziközmű és vízgazdálkodási építmények, valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben megjelölt sajátos építményfajták október 1-től honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú építmények október 1-től az atomenergia alkalmazására szolgáló építmények

28 e-építési napló alkalmazás az általános építmények vonatkozásában az e-építési napló alkalmazás működtetéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről az építésügyért felelős miniszter a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. (LLTK) útján gondoskodik, az e-építési napló az Országos Építésügyi Nyilvántartás része,

29 Országos Építésügyi Nyilvántartás belső adatállomány külső adatállomány Elektronikus alkalmazások e-építési napló e-tanúsítás e-szankció, e-bírság ÉTDR Építésügyi Monitoring e-statisztika OÉNY központi kezelőfelület településrendezési eszköz tervtanácsi vélemény szakértői vélemény Engedélyezési dokumentáció kiviteli terv engedély ÉTDR adat, dokumentum e- építési napló + mellékletei energetikai tanúsítvány szankció,bírság adat változási vázrajz statisztikai adat ellenőrzési jegyzőkönyv helyszíni fotó Dokumentációs Központ digitalizált adatállománya MÉK névjegyzék MMK névjegyzék MKIK kivitelezői nyilvántartás Ingatlan-nyilvántartás lakcímnyilvántartás cégnyilvántartás Táj- és természetvédelem Dokumentációs Központ Örökségvédelmi Központ TeIR-Területrendezési tervek

30 A hatóságok az OÉNY hatósági felületén keresztül: ügyfélkapunk keresztül vagy egyedi hozzáférési kóddal léphetnek be Belépés e-építési napló alkalmazásba Az alkalmazás elérhető: az OÉNY nyilvános felületén az e-építés portál nyilvános felületén keresztül A belépés, a belépő természetes személy azonosítása ügyfélkapun keresztül, az ügyfélkapus felhasználónév, és jelszó megadásával történik.

31

32 e-építési napló alkalmazás

33 e-építési napló alkalmazás

34

35 e-építési napló alkalmazás központi internetes felületen elérhető, komplex alkalmazás, egy beruházáshoz egy építési napló = e- építési napló tartozik, segíti az építési napló szabályos vezetését, szabályozott jogosultságokkal lehet hozzáférni, a lezárt elektronikus e-naplók archiválást követően az Országos Építésügyi Nyilvántartásba kerülnek, statisztikai adatokat szolgáltat az építési beruházásokról, folyamatban lévő

36 e-építési napló alkalmazás Bevezetésével: csökken az adminisztráció : a papír alapon naponta vezetett több építési napló helyett az e-építési napló alkalmazás az egy beruházás egy napló elvén működik. a felhasználók a nap bármely szakában, egyszerűen és egyidejűleg többen is elérhetik és megtekinthetik, lehetséges a távoli kontroll és bejegyzés, üzenetek tájékoztatások és figyelemfelhívások egyszerűen, részben automatikusan megküldhetőek, az alkalmazás naplóz minden eseményt. lehetővé teszi az építésügyi hatósági engedélyezés egyszerűsítését kivitelezés kezdés tudomásulvételi eljárás, és adatszolgáltatás mellőzhetővé válik. nő a pénzügyi teljesítések esélye, és ezzel a lánctartozás megfékezésének lehetősége növekszik. a hatósági ellenőrzések hatékonyságának fokozása

37 e-építési napló alkalmazás A naplóvezetési kötelezettség nem változik! Építési naplót kell vezetni minden építésügyi hatósági engedélyhez, tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a Kbt. hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről. A LLTK helyezi készenlétbe az építési tevékenység egyetlen elektronikus építési naplóját,

38 Az építési napló vezetés szabályai Nem változnak a napló vezetés szabályai! Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői egymást a naplóba történő bejegyzéssel értesítik egymást a veszélyhelyzetekről, a tényekről, a körülményekről, amelyek az építési szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik. 38

39 Az építési napló vezetés szabályai A fővállalkozó a főnaplót, az alvállalkozó az alnaplót az építési munkaterület átvételével nyitja meg, és az építőipari kivitelezői tevékenység befejezését követően az építési munkaterületről levonulással zárja le. Ha az építtető nem azonos a tulajdonossal, akkor az építési munkaterület átadását a tulajdonosnak külön nyilatkozatban kell tudomásul vennie és azt elektronikus formában az építési naplóhoz csatolnia. Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektronikus építési főnapló megnyitásával és az előírt adatok felvitelével teljesül. 39

40 Az építési napló vezetés szabályai Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési napon történjen bejegyzés, munkaszüneti napon bejegyzés nem szükséges, viszont ezt a tényt - a várható munkafolytatási nap megjelölésével - az utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni. A naplóvezetésre kötelezettnek gondoskodnia kell arról, hogy az offline rögzített napi bejegyzés és egyéb dokumentumok legfeljebb a bejegyzési vagy dokumentálási kötelezettség napjától számított három napon belül az internetes alkalmazásban is rögzítésre kerüljenek. 40

41 Az építési napló vezetés szabályai Az e-főnapló és e-alnapló nyilvántartási oldalait a napló megnyitásakor kell kitölteni. A még nem ismert adatokat azok tudomásra jutásakor kell rögzíteni. A napi bejegyzéseket az alkalmazás a bejegyzés napját követő napon automatikusan lezárja Az e-főnapló és e-alnapló tartalmazza a teljesítésben részt vevő összes fő- és alvállalkozó kivitelező adatait, az általuk vállalt kivitelezési tevékenység meghatározását, a kivitelezési tevékenység megkezdésének, szakaszolásának és befejezésének időpontjait, a fizetési határidőt.

42 Naplóvezetés átvállalása A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező a vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozók e- alnaplójának vezetését átvállalhatja. A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, az alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló további alvállalkozók e-alnaplójának a vezetését is átvállalhatja. Az e-alnapló vezetésének átvállalását, átadását rögzíteni kell az e-alnaplóban. A naplóvezetés átvállalása nem vonatkozhat azokra a naplórészekre és mellékletekre, amelyet kizárólag a naplóvezetésre kötelezett tölthet ki, így a teljesítésigazolási naplóra, az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásra és a gyűjtőnaplóra.

43 Naplóvezetés átvállalása a vállalkozó kivitelező az átadás időtartama alatt nem vállalhatja át az alvállalkozója építési naplójának vezetését. az átvállalt e-alnapló vezetését a saját napló vezetésétől elkülönülten, külön-külön kell végeznie, az átvállaló általi bejegyzésekkel kapcsolatosan az e- alnapló vezetésére eredetileg kötelezett alvállalkozó észrevételt tehet vagy az e-naplóban rögzített nyilatkozatával bármikor visszaveheti az e-napló vezetését.

44 e-építési napló felépítése: e-napló e-főnapló-1 e-alnapló-1.1 gyűjtőnapló teljesítés igazolási tervnapló Készenléti tárhely 1 beruházás (1 engedély ) gyűjtőnapló hatósági napló teljesítés igazolási hatósági napló e-alnapló-1.2 gyűjtőnapló összesítő lap e-főnapló-2 gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló teljesítés igazolási hatósági napló fő- és alvállalkozói összesítés Fedezetkezelői elektronikus alvállalkozói nyilvántartás e-főnapló-3 gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló e-alnapló-3.1 gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló e-alnapló gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló

45 e-építési napló felépítése: Az elektronikus építési fő- és alnapló részei: címoldal, nyilvántartásirész-oldalak, Naplórész ( napi jelentés, eseti bejegyzés) összesítő lap ( csak e-főnaplóknál) A címoldal tartalmazza az építmény megnevezését és címét valamint a napló megnyitásának és lezárásának időpontját. A nyilvántartási rész tartalmazza az építésszerelési munka jellemzőit, a szerződés főbb adatait, a kivitelezés résztvevőinek az adatait. 45

46 e-építési napló felépítése: Naplórész 1. Napi jelentés: kelet (nap nevét is fel kell tüntetni: pl. kedd); külső hőmérséklet (naponta legalább kétszer, és ha a munka jellege megkívánja, a legalacsonyabb hőmérsékletet is rögzíteni kell); időjárási adatok; létszámadatok szakmánként részletezve, napi teljesítmény adatai; a keletkező építési-bontási hulladék mennyiségének, fajtájának megnevezése, EWC kódja, [a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján] elszállításának ténye, helye, bizonylata;

47 Naplórész 2. Eseti bejegyzések: az építési munkahely átadás-átvétele; az építmény helyének kitűzése; az egyes munkarészek külön ellenőrzése és annak eredménye; az eltakart munkarészekkel kapcsolatos adatok, a műszakilag és az elszámolás szempontjából fontos tények; a munkavégzést gátló körülmények; anyagok, kész szerkezetek, szerkezetrészek (próbatestek) vizsgálata; tervek átvétele; naplómellékletek felfektetése; kivitelezés közben előállott károk felvétele; speciális munkák adatai; egyéb bejegyzések; a műszaki átadás-átvételi eljárás.

48 e-építési napló felépítése: Mellékletek: a) a jogerős építésügyi hatósági engedélyt és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott dokumentációt, a kivitelezési és amennyiben készül megvalósulási dokumentációt, a tervezői művezető által átadott tervrajzokat, valamint egyéb tervrajzokat, számításokat tartalmazó tervnapló, b) az ellenőrző hatóságok és szakhatóságok által készített okiratokat, jegyzőkönyveket tartalmazó hatósági napló, c) a felmérési naplót, a teljesítésösszesítőt, a teljesítésigazolást és a teljesítésről felvett jegyzőkönyveket tartalmazó teljesítésigazolási napló, d) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az elektronikus alvállalkozói nyilvántartás, e) a hulladék-nyilvántartást, az építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatokat, mérési jegyzőkönyveket, felülvizsgálati jegyzőkönyveket, elvégzett üzempróbák jegyzőkönyveit, üzembe helyezési vizsgálati tanúsítványokat, a kéményseprő-ipari közszolgáltató szakmai nyilatkozatát, továbbá az a)-d) pont szerinti mellékletek tartalmaként fel nem sorolt minden további dokumentumot tartalmazó gyűjtőnapló, valamint

49 e-napló hozzáférési jogosultságok Szerepkörönként eltérő, hogy az e- napló mely eleméhez kap hozzáférést illetve mely mellékletekbe tölthet fel. A hozzáférési jog lehet: Bejegyzési jog Betekintési jog

50 e-napló hozzáférési jogosultságok A bejegyzési illetve betekintési jogosultság terjedelme A szerződő felek, az építtetői fedezetkezelő és a NAV építés helye szerint illetékes szervén kívül más bejegyzésre vagy betekintésre jogosult nem láthatja a fővállalkozói vagy alvállalkozói naplóban és mellékleteikben található üzleti titoknak minősülő adatokat és a teljesítés, részteljesítés ellenértékét.

51 e-napló hozzáférési jogosultságok Az e-napló készenlétének lezárásáig a naplóvezetésre kötelezetten túl bejegyzést tehet: a) az e-főnaplóba és mellékleteibe az építtető, az építési műszaki ellenőr, a beruházási tanácsadó, a beruházáslebonyolító vagy a tervezői művezető, b) az e-alnaplóba és mellékleteibe a fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, továbbá a fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője, c) valamennyi e-főnaplóba, e-alnaplóba és mellékleteibe az építésfelügyeleti hatóság, d) az e-főnaplóba és mellékleteibe a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor, e) az e-főnapló és az e-alnapló elektronikus alvállalkozói nyilvántartás mellékletébe az építtetői fedezetkezelő, f) az e-főnapló és e-alnapló hatósági napló-mellékletébe az ellenőrzésre és bejegyzésre külön jogszabállyal feljogosított más hatóságok.

52 e-napló hozzáférési jogosultságok Az e-főnaplóba vagy e-alnaplóba és mellékleteikbe betekinthet: a) időbeli korlátozás nélkül az építtető, építési műszaki ellenőr, beruházási tanácsadó, az építésfelügyeleti hatóság, az építésügyi hatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) építés helye szerint illetékes szerve, külön jogszabályban feljogosított más hatóság, b) az e-napló lezárásáig az ellenőrzésre jogszabályban feljogosított egyéb hatóság, a helyszíni ellenőrzést folytató munkavédelmi és munkaügyi hatóság, az építtetői fedezetkezelő, az építtető által betekintésre felhatalmazott, az építési beruházás megvalósításához támogatást nyújtó szervezet.

53 Szünet..

54 e-építési napló alkalmazás Alapok

55 Mi szükséges az e-építési napló használatához ügyfélkapu számítógép internet kapcsolat : az adatok feltöltése történhet vezetékes vagy mobil internet szolgáltatással naponta, de legalább 3 naponként. Általános Nyomtatvány Kitöltő program (ÁNYK) az offline naplórészek kitöltéséhez.

56 Belépés e-építési napló alkalmazásba Az elektronikus építési naplóba történő első belépés alkalmával minden felhasználó egy egyedi azonosítót kap: Napló Ügyfél Jel NÜJ.

57 Mi az a NÜJ? Ügyfélkapuval csak természetes személyek rendelkeznek. Szükséges az ügyfélkapun belépő természetes személyek és az általuk képviselt cégek összerendelése. Az első ügyfélkapus belépés alkalmával a saját adatok, szakmagyakorlási jogosultságok és a képviselt cégek adatainak rögzítésével létrejön egy személyes profil,melyhez a rendszer egy 9 jegyű azonosítót rendel, a NÜJ-t. Az alkalmazásban rögzített saját és képviselt cég adatok módosíthatóak. A NÜJ a használat során nem változik, adott ügyfélkapuhoz tartozik. A NÜJ az alkalmazás használatához elengedhetetlen, ezért minden szerződéses partnernek ismernie kell a másik NÜJét. Szükséges a NÜJ ismerete a szerepkörök kiosztásához, események visszaigazolásához.

58 Egyszer használatos jelszó Az egyszer használatos jelszót az alkalmazás generálja felkérések és kétoldalú visszaigazolást igénylő esetekben.: szerepkör kiosztás munkaterület átadás A felkérés az alkalmazásban a NÜJ megadásával történik. A rendszer minden felkérésről üzeneteket küld. A 8 jegyű visszaigazoló kódot az alkalmazástól független úton kell eljuttatni a címzettjéhez. A címzett a rendszerbe belépve, a visszaigazolásra váró felkérései közül kiválasztja a megfelelőt,és a visszaigazolási kód beírásával fogadja el a rá kiosztott szerepkört vagy a munkaterület átvételét. Egy adott visszaigazoló kód kizárólag az adott cselekményhez, egyszer és kizárólag a megadott

59 e-napló készenlétbe helyezése Mit jelent a készenlétbe helyezés? Megnyitás előtt létre kell hozni, azaz készenlétbe kell helyezni minden e-naplót, e-főnaplót és e-alnaplót. A napló alapadatainak megadásával rögzítjük, hogy mely beruházáshoz, építési tevékenységhez használható fel az adott napló. Az e-napló készenlétbe helyezéskor meg kell adni a számlázási adatokat. Az e-főnapló és e-alnapló esetében a készenlétbe helyezés automatikus, a szerepkör kiosztás igényel kétoldalú jóváhagyást. A készenlétbe helyezés nem jelenti a kivitelezés megkezdését, sem az az építési napló megnyitását.

60 e-napló készenlétbe helyezése Alapeset lépései Építtető rendelkezik ügyfélkapuv építtető építtető rendszer építtető építtető építtető LLTK rendszer Ügyfélkapus belépés saját adatok megadása NÜJ generálás beruházás alapadatai (igénylés) igénylés elküldése a rendszerbe Számlázási adatok vizsgálat, jóváhagyás, számla e-napló készenlétben

61 e-főnapló készenlétbe helyezése Alapeset lépésenként készenlétbe helyezett e- naplóban építtető Ügyfélkapus belépés építtető építtető építtető építtető építtető rendszer építtető építtető rendszer rendszer építtető e-napló kiválasztása, belépés új főnapló létrehozása menüpont főnapló alapadatok megadása szerződéses adatok (opcionális) mentés új e-főnapló készenlétben belépés az e- főnaplóba szerepkör kiosztás a fővállalkozónak visszaigazoló kód generálás automatikus üzenetek küldése visszaigazoló kód átadása a fővállalkozónak

62 e-alnapló készenlétbe helyezése Alapeset lépésenként készenlétbe helyezett e-fő, vagy e-alnaplóban Megrendelő v. kivitelező Megrendelő v. kivitelező Megrendelő v. kivitelező Megrendelő v. kivitelező Megrendelő v. kivitelező Megrendelő v. kivitelező rendszer Megrendelő v. kivitelező Megrendelő v. kivitelező Ügyfélkapus belépés e-fő/ alnapló kiválasztása, belépés új alnapló létrehozása menüpont alnapló alapadatok megadása szerződéses adatok rögzítése mentés új e-alnapló készenlétben belépés az új e-alnaplóba szerepkör kiosztás az alvállalkozónak

63 e-építési napló alkalmazás Szerepkörök

64 e-napló felhasználói szerepkörök A szerepkör: adott személyhez, és adott e-naplóhoz,efő-, vagy e-alnaplóhoz kötődik, minden felhasználó csak azokat az e- naplókat, e-fő, és e-alnaplókat látja és tudja kiválasztani az ügyfélkapus belépés után, amelyekben szerepköre van. egy adott felhasználó egy adott e- naplóban,e-fő-, vagy e-alnaplóban kaphat több szerepkört is, (az összeférhetetlenségi szabályok betartása mellett ) meghatározza a hozzáférési jogosultságokat az egyes naplókhoz, és

65 e-napló felhasználói szerepkörök ( A lehetséges szerepköröket az Épkiv. rendelet szabályozása határozza meg.) Építtető Építtető meghatalmazottja Építési műszaki ellenőr ( lehet az építtető meghatalmazottja) Kivitelező: -- alapesetben a napi jelentésre kötelezett, -- lehet átvállalt napi jelentésre kötelezett Felelős műszaki vezető : -- szerződés alapján napi jelentésre kötelezett -- lehet szerződés alapján átvállalt napi jelentésre kötelezett Tervezői művezető Beruházáslebonyolító (2013. dec. 31-ig létező szerepkör) Beruházási tanácsadó Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor Építtetői fedezetkezelő Építtető által betekintésre meghatalmazott támogatást nyújtó

66 e-főnapló : szerepkör kiosztás Alapeset lépései készenlétbe helyezett e-főnaplóban építtető építtető fővállalkozó kivitelező fővállalkozó kivitelező fővállalkozó kivitelező rendszer fővállalkozó kivitelező fővállalkozó kivitelező fővállalkozó kivitelező fővállalkozó kivitelező rendszer rendszer fővállalkozó kivitelező szerepkör kiosztás a fővállalkozónak kód átadása a fővállalkozónak Ügyfélkapus belépés visszaigazolásra váró felkérés visszaigazoló kód megadása szerepkör rögzítése a főnaplóban belépés az e-főnaplóba új szerepkör menüpont választása NÜJ, szerepkör rögzítése, mentés visszaigazoló kód generálás automatikus üzenetek küldése visszaigazoló kód átadása a szerepkör címzettjének szerepkör címzettje Ügyfélkapus belépés

Elektronikus építési napló vezetés lépésenként. segédlet az e-építési napló alkalmazás használatához

Elektronikus építési napló vezetés lépésenként. segédlet az e-építési napló alkalmazás használatához Elektronikus építési napló vezetés lépésenként segédlet az e-építési napló alkalmazás használatához Mi az építési napló? Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig

Részletesebben

Az e-építési napló. 2013. október 1. Belügyminisztérium Építésügyi Főosztály. Összeállította: Wolford Ágnes

Az e-építési napló. 2013. október 1. Belügyminisztérium Építésügyi Főosztály. Összeállította: Wolford Ágnes Az e-építési napló 2013. október 1. Belügyminisztérium Építésügyi Főosztály Összeállította: Wolford Ágnes e-építési napló alkalmazás központi internetes felületen elérhető, komplex alkalmazás, egy beruházáshoz

Részletesebben

Elektronikus építési napló. oktatási anyaghoz segédlet

Elektronikus építési napló. oktatási anyaghoz segédlet Elektronikus építési napló oktatási anyaghoz segédlet A jelenlegi papír alapú építési naplót 2013. október 1-től az elektronikus építési napló fogja felváltani. Az elektronikus építési napló bevezetésével

Részletesebben

Mi is az az építési napló?

Mi is az az építési napló? Mi is az az építési napló? Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható olyan hiteles dokumentum, amely

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK AZ ÉTV. 38-39. -AINAK ELŐÍRÁSAI EBBEN A FORMÁBAN HATÁLYOSAK ÉS ÉRVÉNYESEK A 2009. OKTÓBER 1-IG MEGKEZDETT ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI

Részletesebben

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról.

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. I. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerint: 38. (1)

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.

Részletesebben

Építési beruházások. dr. Neszmélyi László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Építési beruházások. dr. Neszmélyi László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építési beruházások megvalósítása dr. Neszmélyi László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2014. Az építőipar feladatai és azok megvalósítása Az építőipar sajátos helyzete a termék helyhez kötött

Részletesebben

A Kormány. /2013. ( ) Korm. rendelete. az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány. /2013. ( ) Korm. rendelete. az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről 10 1. melléklet a BM/7578/2013. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2013. ( ) Korm. rendelete az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

1 / 52 2013.07.16. 13:26

1 / 52 2013.07.16. 13:26 MHK Jogszabály szolgáltatás http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161886.245196 1 / 52 2013.07.16. 13:26 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán?

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? ÉPÍTTETŐI KISOKOS Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? Építési tevékenységet végezni az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

Közlekedési E- építési napló alkalmazás használata

Közlekedési E- építési napló alkalmazás használata Közlekedési E- építési napló alkalmazás használata Fő funkciók és alaplépések V1.1 Készítette a Lechner Nonprofit Kft. 2015. január 1 Az e-építési napló vezetésének lépései Tartalom 1. Belépés az e-építési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Válaszok. Gyakran Ismételt Kérdésekre

Válaszok. Gyakran Ismételt Kérdésekre Válaszok Gyakran Ismételt Kérdésekre az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból nyújtott támogatások építési beruházásokhoz való felhasználásának megváltozott feltételeiről

Részletesebben

Építési, tervezési szerződés, többletmunka, pótmunka Kitekintéssel az új Polgári Törvénykönyv szabályaira

Építési, tervezési szerződés, többletmunka, pótmunka Kitekintéssel az új Polgári Törvénykönyv szabályaira DR. PAPP FERENC Építési, tervezési szerződés, többletmunka, pótmunka Kitekintéssel az új Polgári Törvénykönyv szabályaira Nincs könnyű helyzetben, aki építési és tervezési szerződést készül megkötni. Miért

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CLVII. törvény A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggõ egyes

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

Tartalom. 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei

Tartalom. 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei Tartalom 1. Felelős műszaki vezetői jogosultság 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai

Részletesebben

Budapest, 2012. június

Budapest, 2012. június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7675. számú törvényjavaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Építési engedély

Ügytípus megnevezése. Építési engedély Ügytípus megnevezése Építési engedély 1. Lehet egyszerre több tevékenységre kérni építési engedélyt? Főszabály szerint építési engedélyt egy telekre az egy időben megvalósuló építési tevékenység egészére

Részletesebben

Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez

Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez A. Bevezetés Jelen vállalkozási mintaszerződések a az 1593/2012.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat 48. szám Tartalomjegyzék 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 85/2012.

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

FO TOSABB FOGALMAK (2. )

FO TOSABB FOGALMAK (2. ) AZ ÉPÍTETT KÖR YEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL szóló 1997. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉ Y (Étv.) Az épített környezet védelme az építési törvény szabályozási területe. A korábbi igazgatási jellegű szabályozástól

Részletesebben