Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY"

Átírás

1 Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY (Módosításokkal egységes szerkezetben. A módosítások vastag dőlt betűvel feltüntetve.) Pécs, február 27. Készítette és ellenjegyezte: Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda Dr. Szalay Ferenc ügyvéd 1061 Budapest, Andrássy út 20. II/5. Tel.: Fax:

2 ALAPSZABÁLY Alulírott részvényesek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát. I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság cégneve: Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Társaság rövidített cégneve: Tüke Busz Zrt Székhely, telephely: A Társaság székhelye: 7622 Pécs, Széchenyi tér 1. A Társaság telephelyei: 7634 Pécs, Nyugati Ipari út Pécs, Siklósi út Időtartam, működési forma: A Társaságot az Alapító december 1. napján határozatlan időtartamra hozta létre. A Társaság működési formája zártkörűen működő részvénytársaság A Társaság részvényesei: II. A Társaság részvényesei Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. képviseli: Dr. Páva Zsolt Polgármester DDRF Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. cégjegyzékszám: képviseli: Gelencsér Gyula vezérigazgató 3.1. A Társaság fő tevékenysége: Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás 3.2. Egyéb tevékenységi körök M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Műszaki vizsgálat, elemzés Épületépítési projekt szervezése III. Tevékenységi kör 2

3 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Információ-technológiai szaktanácsadás Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Gépjárműjavítás, - karbantartás Egyéb szoftverkiadás Számítógépes programozás Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység Ingatlankezelés Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Reklámügynöki tevékenység M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Utazásszervezés Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása Üzletvezetés Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna felett) Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem IV. A Társaság alaptőkéje 4.1. A Társaság alaptőkéje ,- Ft, azaz ötszázharmincötmillió forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részvényes ,- Ft pénzbeli hozzájárulást, mint az összes általa átvenni vállalt részvény névértékének 100%-át a Társaság rendelkezésére bocsátotta A DDRF Zrt. részvényes ,- Ft pénzbeli hozzájárulást, mint az összes általa átvenni vállalt részvény névértékének 100%-át a Társaság rendelkezésére bocsátotta. V. A részvények 5.1. A Társaság alaptőkéje darab, ,- Ft, azaz egyszázezer forint névértékű törzsrészvényből áll A Társaság részvényei dematerizált formában kerülnek kibocsátásra. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével. Részvényesek a jelen alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállalnak valamennyi részvény átvételére Az 5.1. pontban meghatározott részvények a részvényesek között az alábbiak szerint oszlanak meg: 3

4 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Vagyoni hozzájárulás: ,- Ft, azaz ötszázhuszonötmillió forint, amely ,- Ft pénzbeli hozzájárulásból áll. Részvények száma: db, egyenként ,- Ft névértékű részvény Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vagyoni hozzájárulás: ,- Ft, azaz tízmillió forint, amely ,- Ft pénzbeli hozzájárulásból áll. Részvények száma: 100 db, egyenként ,- Ft névértékű részvény A részvények csak adásvétel útján ruházhatók át kívülállók részére. A kívülállók részére történő átruházáshoz a részvénytársaság beleegyezésére van szükség. A beleegyezés csak a Ptkban meghatározott okból tagadható meg. A részvényre vonatkozó átruházási szándék írásban történt bejelentésének kézhezvételétől számított harminc napon belüli nyilatkozat hiányában a beleegyezés megadottnak tekintendő A részvényes a Társaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése és az alaptőke, illetve - ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő - a részvények kibocsátási értékének teljes megfizetése után igényelheti a neki járó dematerizált részvény értékpapír-számlán történő jóváírását. A feltételek teljesülését követő 30 napon belül a Társaság akkor is köteles intézkedni a részvények haladéktalan előállításáról, ha ilyen részvényesi igény nem merült fel A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték A részvényest a részvénytársaságnak a Ptk. szerint felosztható és az alapító által osztalékként kifizetni rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a Vezérigazgató köteles a közgyűlés részére a megalapozott döntés meghozatalához szükséges felvilágosítást megadni. A részvényeseket a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegése esetén a részvényesek a Társaságnak okozott károkat kötelesek a Ptk. szabályai szerint megtéríteni Az Alaptőke felemelése Az alaptőke felemelésére csak a Közgyűlés határozata alapján kerülhet sor. Az alaptőke felemelése történhet: - új részvények forgalomba hozatalával, - a társaság alaptőkén felüli vagyonának terhére, továbbá - dolgozói részvény vagy - feltételes alaptőke emelésként átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával. A Közgyűlés a határozatában, a jogszabályban megállapítottakon túl köteles egyben az alaptőke felemelésének részletes szabályait is meghatározni, így különösen: - alaptőke-emelés módját, 4

5 - alaptőke-emelés tervezett legkisebb összegét, - az alaptőke-emeléshez kapcsolódó Alapszabály módosításának tervezetét, ezen belül - a kibocsátandó új részvények számát, sorozatát, illetve a sorozatba tartozó részvények fajtájához, illetve a részvény osztályához kapcsolódó jogokat, továbbá azt, hogy az milyen, már meglévő részvényfajtához fűződő jogokat érint, a részvények előállításának módját, névértékét, illetve kibocsátási értékét és befizetésének feltételeit, - ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, - szükség szerint - nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében adandó részvények számát, névértékét, a hozzájárulást szolgáltató nevét, székhelyét és az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló nevét, székhelyét, - ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, az alaptőke-emelést elhatározó határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel a Közgyűlés feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra, meghatározva e személyek által átvenni vállalt részvények fajtáját, illetve osztályát, számát, a részvény sorozatát, névértékét, illetve kibocsátási értékét, - az alaptőke-emelés végrehajtásának formáját (új részvény kibocsátásával, felülbélyegzéssel, kicseréléssel) és végrehajtásának szabályait, - feltételes alaptőke-emelés esetén a kötvény kibocsátás módját, a kötvények számát, névértékét, kibocsátási értékét, sorozatát, a jegyzés helyét és idejét, a kötvény részvénnyé történő átalakításának feltételeit, a kötvény futamidejét, a kamat vagy egyéb hozam megfizetésének feltételeit és zártkörű kötvény kibocsátás esetén azokat a személyeket, akik előzetesen tett szándéknyilatkozataik alapján a kötvények átvételére jogosultak, a kötvények sorozatának, számának, névértékének, illetve kibocsátási értékének meghatározásával A Társaság az alaptőkéjét az alaptőkén felüli vagyonával, vagy annak egy részével felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti az előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított és a részvénytársaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét. A Közgyűlés az ekként történő alaptőke emelésről hozott határozatban úgy is rendelkezhet, hogy a felemelt alaptőke terhére forgalomba hozott új részvények egésze, vagy azok egy része dolgozói részvényként a társaság munkavállalóit illeti meg Ingyenes dolgozói részvény forgalomba hozatala esetén a dolgozói részvények névértékét a részvénytársaság alaptőkén felüli vagyonának terhére történő alaptőke-emelés biztosítja. Kedvezményes dolgozói részvény kibocsátása esetén a közgyűlési határozat szerint befizetendő összeg és az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés együttesen biztosítja a forgalomba hozott dolgozói részvények névértékét A vezérigazgató az esedékességkor köteles a részvényeseket az alaptőke felemelésekor jegyzett részvényeik teljes vételárának befizetésére, ill. a nem pénzbeli hozzájárulásuknak a társaság rendelkezésére bocsátására felszólítani. A részvények készpénzellenértéknek szolgáltatására vonatkozó kötelezettség megsértése esetén a késedelmesen vagy nem teljesítő részvényes a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles a társaságnak megfizetni. 5

6 5.10. Az alaptőke-leszállítása A Közgyűlés az alaptőkét leszállíthatja és a Ptk-ban meghatározott esetekben leszállítani köteles, de az alaptőke nem szállítható le a jogszabályban előírt összeg alá, kivéve, ha az alaptőke leszállításának hatályosulására csak a részvénytáraság alaptőkéjének felemelése időpontjában kerül sor Az alaptőke leszállítását elhatározó közgyűlési határozat Cégbírósághoz történt benyújtását, illetve a bíróságnak az alaptőke leszállítására irányuló eljárás lefolytatásának kötelezettségét megállapító határozata közlését követően a vezérigazgató a törvényben foglaltaknak megfelelő tartalmú hirdetményt kétszer egymás után, legalább 30 napos időközzel a Cégközlönyben közzé teszi. A hirdetményben, amelyben fel kell tüntetni, hogy az alaptőke leszállítására irányuló eljárás lefolytatására a bíróság vagy közgyűlési határozat alapján kerül sor, egyúttal fel kell hívni a társaság hitelezőit, hogy a hirdetmény első alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett és ezen időpontig esedékessé nem vált követeléseik után ha a törvény másként nem rendelkezik biztosítékra tarthatnak igényt. Az ismert hitelezőket a részvénytáraság közvetlenül is köteles értesíteni. A társaság hitelezői a hirdetmény utolsó közzétételétől számított 30 napon belül jogosultak bejelenteni, ha biztosítékra tartanak igényt, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Nem kerülhet sor az alaptőke leszállításának bejegyzésére mindaddig, amíg a részvénytársaság az arra jogosult hitelezők számára nem nyújtott biztosítékot, kivéve, ha a Cégbíróság a részvénytársaságnak a biztosíték nyújtását elutasító döntését helybenhagyta Az alaptőke leszállításának bejegyzésének feltétele, hogy a pontban foglaltak betartását a részvénytársaság a Cégközlöny lappéldányaival és a vezérigazgató nyilatkozatával igazolja. Az alaptőke leszállításának meghiúsulását a Cégbíróságnak be kell jelenteni. Ha az alaptőke leszállítására irányuló eljárás lefolytatását a Cégbíróság rendelte el, a részvénytársaság az alaptőke leszállításának meghiúsulását követően ha a kötelező alaptőke leszállítás okai továbbra is fennállnak köteles a részvénytársaságnak más társasági formába történő átalakulásáról vagy jogutód nélküli megszűnéséről határozni. VI. A részvénykönyv 6.1. A Vezérigazgató részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság alapszabályában meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk, a részvénykönyvben szereplő adatok a Társaság számára ellenkező bizonyításig bizonyító erővel bírnak A Vezérigazgató - a Ptk-ban meghatározott kivételekkel - a részvénykönyvbe történő haladéktalan bejegyzést nem tagadhatja meg. VII. A közgyűlés 7.1. A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll. A rendes közgyűlés minden évben legalább egy alkalommal hívandó össze. A rendes közgyűlést a vezérigazgató hívja össze. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni. 6

7 7.2. A közgyűlésre szóló meghívást a részvényeseknek a részvénykönyvbe bevezetett címére, illetve székhelyére a közgyűlés időpontját megelőző 15 nappal küldött ajánlott levél útján kell megküldeni. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés időpontját és helyét, a közgyűlés megtartásának módját, a közgyűlés napirendjét, a szavazati jog gyakorlásához a jelen Alapszabályban előírt feltételeket, a határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját és helyét is. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számra, és az általuk képviselt alaptőke nagyságára tekintet nélkül határozatképes A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok legalább 2/3-át képviselő részvényesek, akár saját személyükben, akár meghatalmazott útján jelen vannak A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról; b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról; c) a Ptk-ban foglalt kivétellel a vezérigazgatónak, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; d) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerizált részvénnyé történő átalakításáról; e) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása; f) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról; g) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; h) a társaság vagyonának, vagyoni értékű jogának elidegenítése, megterhelése, ha az a ,- Ft-ot, azaz egyszázötvenmillió forint egyedi értékhatárt meghaladja; i) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, javadalmazása j) a számviteli törvény előírásaival összhangban elkészített éves beszámoló jóváhagyása, valamint döntés az adózott eredmény felosztásáról k) a társaság cégjegyzésének megváltoztatása l) más társas vállalkozásban alapítás, adás-vétel vagy tőkeemelés útján történő részesedésszerzés, ezek elidegenítése, illetve gazdasági társaságban törvény szerinti bármilyen jellegű befolyásszerzést érintő döntések, m) a társaság árbevételének részben vagy egészben való engedményezése, bármilyen formában biztosítékul lekötése ,- Ft összeghatár felett n) a DDRF Zrt. által nyújtott tagi kölcsönből és tőkeemelés eredményeképpen vásárolt autóbuszokhoz kapcsolódó elidegenítést vagy fenti buszpark bármilyen módon történő megterhelését célzó ügyletek jóváhagyása o) a társaság főtevékenységének részben vagy egészben történő kiszervezésével vagy átengedésével kapcsolatban bármely más vállalkozás részére p) a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének az elhatározása q) döntés osztalékelőleg fizetéséről r) döntés a jegyzett tőke felemeléséről és leszállításáról s) a vezérigazgató prémiumfeladatainak meghatározása t) a fentieken túl döntés minden olyan kérdésben, melyet a Ptk. és egyéb jogszabályok valamint a jelen alapszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal, illetve amely kérdéseket a felügyelő bizottság a legfőbb szerv elé terjeszt. 7

8 7.5. A szavazás módja: A közgyűlés határozatait a 7.4. a)- i), valamint s) pontok esetében a jelenlévő részvényesek által leadott szavazatok egyszerű többségével hozza. A közgyűlés határozatait a 7.4. j)- r), valamint t) pontok esetében a részvényesek egyhangú szavazatával hozza meg. Amennyiben ezen kérdéskörbe tartozó határozati javaslatok nem egyhangúan kerülnek elfogadásra, úgy azokat elvetettnek kell tekinteni. A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással a szavazólapok felmutatásával történik. A szavazás a közgyűlés eltérő döntése hiányában határozati javaslatonként történik A szavazati jog mértéke: A részvényeseket a részvények névértékéhez igazodóan ,- Ft-ként egy szavazat illeti meg. A részvényesi jogok gyakorlása a részvények birtokában és a részvénykönyvbe történt bejegyzés alapján lehetséges A részvényesek a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve. A közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a részvényeseknek a vezérigazgató írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek legalább nyolc nap álljon rendelkezésre. A részvényesek e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül, vagy ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított három napon belül a vezérigazgató megállapítja a szavazás eredményét és azt további három napon belül írásban közli a részvényesekkel. Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezeteknek a részvényesekhez történő megérkezését a részvénytársaság, a szavazatnak a határidő letelte előtt történő elküldését és a részvénytársasághoz történt megérkezését a részvényes köteles bizonyítani. A részvénytársaságnak a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényeseinek a kérésére össze kell hívni a közgyűlést a határozattervezetek megtárgyalására. A közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalra a közgyűlésre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb 30 napra felfüggeszthető. A folytatólagos közgyűlésre, a közgyűlés összehívására és tisztségviselőnek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. VIII. Vezérigazgató 8.1. A Vezérigazgató A társaságnál igazgatóság nem működik, jogait a Ptk-ban írtaknak megfelelően a vezérigazgató gyakorolja A Vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a Társaság napi munkáját a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve az Alapító döntéseinek megfelelően. Hatáskörébe tartozik mindazon ügy, amely nincs az Alapító kizárólagos hatáskörében. A vezérigazgató a társaság egyszemélyi felelős vezetője, munkaszervezetének irányítója A vezérigazgatót ezen minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a Ptk. szerinti társasági jogi jogviszony az irányadó azzal, hogy az így nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. 8

9 A társaság vezérigazgatója január 01. napjától december 31. napjáig terjedő időtartamra: Paiger István Péter Születési hely, idő: Szigetvár, május 24 Anyja neve: Lamping Katalin Lakcím: 7625 Pécs, Magaslati út 19. Adószáma: A Vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatok: a.) a társaság munkaszervezetének kialakítása és irányítása, a munkáltatói jogok gyakorlása a társaság alkalmazottai felett, b.) gondoskodnia kell a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, c.) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása, d.) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, mérlegének, illetőleg eredmény kimutatásának és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése, e.) az éves üzleti terv elfogadása, gondoskodás annak végrehajtásáról, f.) az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente legalább egyszer jelentés készítése az Alapító részére, és háromhavonta a Felügyelőbizottság részére, g.) a Társaság számviteli politikájának jóváhagyása, h.) a Tőkepiacról szóló törvény szerinti tájékoztatási kötelezettségek teljesítése, i.) a Társaság működéséhez szükséges belső szabályzatok elkészíttetése, j.) a Társaság főtevékenységének kivételével jogosult az egyéb tevékenységi körök módosítására és a létesítő okiratnak kizárólag ezzel összefüggő módosítására, k.) a Társaság vezető állású munkavállalói tekintetében a prémiumfeladatok meghatározása l.) mindazon feladatok ellátása, amelyeket részére az alapszabály vagy a közgyűlés megállapít A Társaságnál cégvezető tisztség létesítésére, és cégvezető kinevezésére nem kerül sor. IX. Cégjegyzés 9.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a vezérigazgató önállóan írja alá a teljes nevét, az aláírás mintának megfelelően. X. Felügyelő Bizottság A társaság tevékenységét a Felügyelőbizottság ellenőrzése mellett végzi. A társaság felügyelőbizottsága legfeljebb hat tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye A Felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja legfeljebb négy év időtartamra. A Felügyelőbizottságba egy tagot a DDRF Zrt. részvényes delegál, akit a Közgyűlés köteles a jelölést követő első ülésén a Felügyelőbizottság tagjává megválasztani, kivéve, ha a jelölttel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni. A Felügyelőbizottság tagjaiból két személy munkavállalói képviselő, mely tagokat a közgyűlés választja meg a Ptk-ban foglaltak betartásával. 9

10 A munkavállalói képviselőt a Felügyelőbizottságba az Üzemi Tanács jelöli a munkavállalók sorából a társaságnál működő szakszervezet(ek) véleményének meghallgatása után, akit a Közgyűlés köteles a jelölést követő első ülésén a Felügyelőbizottság tagjává megválasztani, kivéve, ha a jelölttel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn, amely esetben újabb jelölést kell kérni. A jelölés illetve a korábbi jelölttel szembeni kizáró ok esetén az újabb jelölés bármely okból történő elmaradása - ha a Felügyelőbizottság működésének egyéb törvényes feltételei fennállnak - a Felügyelőbizottság működését nem akadályozza. A munkavállalói küldött felügyelőbizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetében is. A munkavállalói küldöttet a Közgyűlés csak az Üzemi Tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az Üzemi Tanács a Ptk-ban meghatározott kizáró ok ellenére nem tesz eleget e javaslattételi kötelezettségének. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A tagok bármikor visszahívhatók, megbízatásuk lejárta után a tagok újra megválaszthatók. A pótválasztással megválasztott tagok mandátuma a korábban megválasztott tagok megbízatásának időtartamáig szól A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt a Közgyűlés hagyja jóvá A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság Elnökét a Közgyűlés választja meg A Felügyelőbizottság elnöke: a.) összehívja és vezeti a Felügyelőbizottság üléseit, b.) a Felügyelőbizottság nevében intézkedik a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben meghatározott esetekben az alapító értesítéséről A Felügyelőbizottság hatásköre különösen: a.) A részvénytársaság ügyvezetésének ellenőrzése keretében a vezérigazgatótól és a Zrt. vezető állású dolgozóitól felvilágosítást vagy jelentést kérhet. b.) A részvénytársaság könyveit és iratait legalább negyedévenként köteles megvizsgálni. c.) A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást. d.) Képviseli a társaságot a vezérigazgató ellen az alapító határozata alapján indított perben. e.) A részvénytársaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, vagy a társaság költségére szakértővel megvizsgáltathatja. f.) Ha a megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a tagok (részvényesek) érdekeit, összehívja a közgyűlés rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére A Felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább négy tag jelen van. A Felügyelőbizottság ülésein egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata a döntő. 10

11 10.8. A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy példányát a Vezérigazgató részére meg kell küldeni A Felügyelő Bizottság tagjai: a) Név: Dr. Weidinger Antal - Elnök Születési hely, idő: Pécs, március 27. Anyja neve: Kerényi Erzsébet Lakcím: 7621 Pécs, Bercsényi u. 4. Adószáma: A megbízatás kezdő időpontja: január 1. A megbízatás lejárta: december 31. b) Név: Lovász Zoltán Születési hely, idő: Bonyhád, március 1. Anyja neve: László Mária Lakcím: 7627 Pécs, Bittner Alajos u. 4. Adószáma: A megbízatás kezdő időpontja: január 1. A megbízatás lejárta: december 31. c) Név: Nagy Ferenc Születési hely, idő: Pázmánd, november 2. Anyja neve: Lukács Margit Lakcím: 7623 Pécs, Mártírok útja em. 3. a. Adószáma: A megbízatás kezdő időpontja: január 01. A megbízatás lejárta: december 31. d) Név: Gelencsér Gyula Születési hely, idő: Szigetvár, március 12. Anyja neve: Poholák Margit Lakcím: 7634 Pécs, Forrás dűlő 16. Adószáma: A megbízatás kezdő időpontja: január 1. A megbízatás lejárta: december

12 XI. Könyvvizsgáló A társaság egy fő könyvvizsgáló vagy könyvvizsgálói gazdálkodó szervezet ellenőrzése mellett tevékenykedik. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak a Közgyűlés jóváhagyásával kerülhet sor. A könyvvizsgáló újraválasztható. A személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - helyettes könyvvizsgáló is kijelölhető. A társaság könyvvizsgálója megbízását külön nyilatkozattal fogadja el A társaság könyvvizsgálójának jogaira és hatáskörére a Ptk. előírásai az irányadóak, és annak keretében hatáskörébe tartozik különösen: a.) A gazdasági társaság könyveibe és irataiba történő betekintés. b.) A Vezérigazgatótól, a Felügyelőbizottság tagjaitól és a társaság dolgozóitól felvilágosítás kérése. c.) A társaság pénztárának, bankszámlájának, értékpapír-, és áruállományának, továbbá szerződéseinek megvizsgálása. d.) A Felügyelőbizottság ülésein tanácskozási joggal állandó meghívottként részt vesz. e.) A Számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzése, az alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentés - különösen a számviteli törvény szerinti beszámoló és annak kiegészítő mellékletei - megvizsgálása abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, és ezekről véleményének ismertetése. f.) Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelőbizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles írásban a Részvényest értesíteni, a szükséges intézkedések vagy döntések hiányában pedig köteles erről a Cégbíróságot értesíteni A Könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségeinek megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai és a könyvvizsgálókra vonatkozó szabályok szerint tartozik felelősséggel A Társaság könyvvizsgálója március 22. napjától május 31. napjáig: CLIENS Gazdasági Tanácsadó, Ügyvitelszervezői és Könyvszakértői Kft. Cégjegyzékszám: Székhely: 7623 Pécs, Rét u. 15. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Buzás Gábor Kamarai nyilvántartási száma: Anyja neve: Rözge Györgyi Márta Lakcím: 7624 Pécs, Bartók Béla u. 29. XII. Nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény szerinti rendelkezések A Társaság csak átlátható gazdasági társaságot alapíthat és öröklés, vagy törvény rendelkezése alapján, valamint a követelés fejében szerzett részesedés kivételével csak olyan 12

13 gazdasági társaságban szerezhet részesedést, amely, valamint amelynek nem természetes személy tagja átlátható. Nem átlátható szervezetben öröklés címén, törvényi rendelkezés alapján vagy követelés fejében szerzett részesedés esetén Társaság köteles haladéktalanul intézkedni részesedése megszüntetése érdekében Amennyiben nem átlátható szervezet a Társaságban részesedést szerez, a Társaság kezdeményezi a társasági szerződés felülvizsgálatát és a gazdasági társaság e törvény átlátható szervezetre vonatkozó előírásainak megfelelő átalakítását Amennyiben az a gazdasági társaság, amelyet a Társaság alapított, vagy amelyben a Társaság szerzett részesedést, az alapítását vagy részesedésszerzést követően válik nem átláthatóvá, a Társaság kezdeményezi a társasági szerződés felülvizsgálatát és a gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetének e törvény átlátható szervezetre vonatkozó előírásainak megfelelő átalakítását A Társaság azon közfeladat végzésére, amelynek ellátására létrehozták az állami vagyonról szóló törvény szerinti tulajdonosi joggyakorló társaságok kivételével gazdasági társaságot nem alapíthat A Társaság gazdasági társaságban fennálló részesedése nem lehet vagyonkezelés tárgya. A társasági részesedés tulajdonosi joggyakorlója nevében és helyett más személy megbízáson alapuló meghatalmazással járhat el a tulajdonosi jogok egészének vagy meghatározott részének gyakorlása során. Meghatalmazás kizárólag a évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Törvény) 3. (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott személyek részére adható Ahhoz a tőkeemeléshez, amely az állam vagy az önkormányzat tulajdoni részarányának csökkentését eredményezi a Társaságban a tulajdonosi joggyakorló előzetes hozzájárulásán kívül a.) 2 milliárd forint feletti saját tőkével rendelkező gazdasági társaság esetén az állami részesedés tekintetében a Kormány, az önkormányzati részesedés tekintetében pedig a helyi önkormányzat képviselő-testületének minősített többségű, b.) a Törvény 2. melléklet szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdasági társaság esetén az állami részesedés tekintetében a Kormány, az önkormányzati részesedés tekintetében pedig a helyi önkormányzat képviselő-testületének minősített többségű, c.) 500 millió és 2 milliárd forint közötti saját tőkével rendelkező gazdasági társaság ide nem értve a b) pont szerinti gazdasági társaságokat esetén az állami részesedés tekintetében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, az önkormányzati részesedés tekintetében pedig a helyi önkormányzat képviselő-testületének egyszerű többségű jóváhagyó határozata szükséges Amennyiben az állam és a helyi önkormányzat együttesen rendelkezik 50%-ot meghaladó tulajdoni részaránnyal a Társaságban, akkor az állam és az önkormányzat tulajdoni hányadának együttes összegét kell figyelembe venni a részarány-csökkenés vonatkozásában A pont alkalmazásában saját tőke alatt a tőkeemelést megelőző évre vonatkozóan elfogadott éves beszámolóban kimutatott saját tőke összegét kell érteni A pontban foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együttesen 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részesedésszerzésével valósul meg a tőkeemelés. A részesedésszerző gazdasági társaságban fennálló társasági részesedésre e törvény erejénél fogva az állam és a helyi önkormányzat által történő tulajdonszerzést kivéve 5 évig elidegenítési és terhelési, valamint a gazdasági társaság tagjain kívüli harmadik személy általi tőkeemelési tilalom áll fenn. 13

14 13.1. A részvénytársaság megszűnik, ha XIII. A Társaság megszűnése a) a Közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését, b) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását), c) a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja, d) a Cégbíróság hivatalból elrendeli törlését, e) a Bíróság felszámolási eljárás során megszünteti. A részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetében a végelszámolásra vonatkozó rendelkezéseket a Ptk. szerint kell alkalmazni. A részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényeseknek a végelszámolás eredményeként jelentkező felosztható vagyon részvényeivel arányos részére van joga. A gazdasági társaság a cégjegyzékből történt törléssel szűnik meg. XIV. Egyéb rendelkezések Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben, különösen a társaságnak és tagjainak itt nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni A Társaság Alapítójának április 18. napján meghozott 128/2013. (04.18.) számú alapítói határozata alapján a Társaság egyszemélyes részvénytársaságból több személyes részvénytársasággá alakult, mely alapján a Társaság létesítő okirata alapító okiratról alapszabályra módosult. Pécs, [..] Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata képv.: Dr. Páva Zsolt Polgármester DDRF Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság képv.: Gelencsér Gyula vezérigazgató 14

15 Alulírott Dr. Szalay Ferenc ügyvéd (1061 Budapest, Andrássy út em. 5.) kijelentem, hogy a jelen Alapszabályt szerkesztettem, ellenjegyeztem és ezennel igazolom, hogy a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a Társaság 1/2014. (12.15.), és 2/2014. (12.15.) számú határozatainak megfelelően készült és lett egységes szerkezetbe foglalva. Pécs, február 27. Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda Dr. Szalay Ferenc ügyvéd 15

A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A Társaság a 2014.03.17. napján megtartott Közgyűlése, a Társaság 2013.12.15. napján kelt alapszabályát hatályon kívül helyezte, és helyette

Részletesebben

MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 42. számú

MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 42. számú MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 42. számú Alapszabályának a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2014. május 14. Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő

Részletesebben

A NÓGRÁD VOLÁN. Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő. Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A NÓGRÁD VOLÁN. Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő. Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A NÓGRÁD VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2013. július 23. Érvényes: 2013. július 23. 2 Preambulum A gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. tv.

Részletesebben

A KNYKK KÖZÉPNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM

A KNYKK KÖZÉPNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM 4 A KNYKK KÖZÉPNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Az. sz. és a sz. Alapítói határozatokban foglalt változásokkal egységes szerkezetben PREAMBULUM A

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T ( a módosításokkal egységes szerkezetben )

A L A P Í T Ó O K I R A T ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A DAKK DÉL-ALFÖLDI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM

A DAKK DÉL-ALFÖLDI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A DAKK DÉL-ALFÖLDI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Az. sz. és a sz. Alapítói határozatokban foglalt változásokkal egységes szerkezetben PREAMBULUM A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő

Részletesebben

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata 2012. december 20-i Képviselő-testületi ülésére) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Fővárosi

Részletesebben

TR Investment. Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság

TR Investment. Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA SZÉKHELY: 1048 Budapest, Megyeri út 205/A. (5. üzlethelyiség) CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-046842 KÉSZÜLT 2014. május 13. TR Investment Nyilvánosan

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Táncsics Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (Egységes szerkezetben) Alapszabály módosításai:

ALAPSZABÁLY. Táncsics Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (Egységes szerkezetben) Alapszabály módosításai: Táncsics Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY (Egységes szerkezetben) Alapszabály módosításai: 1./ 2007. április 20. 2./ 2007. december 14. 3./ 2008.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S É S H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

E L Ő T E R J E S Z T É S É S H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T E L Ő T E R J E S Z T É S É S H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1021 Budapest, Budakeszi út 51/d., Cg. 01-10-046598) 2014.

Részletesebben

A GEMENC VOLÁN ALAPSZABÁLYA

A GEMENC VOLÁN ALAPSZABÁLYA A GEMENC VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2012. október 31. ALAPSZABÁLY A Magyar Állam nevében a közlekedési, hírközlési

Részletesebben

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL A PLOTINUS Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS Nyrt.) székhelye: 3508 Miskolc, Szirmai u. 2/a;

Részletesebben

Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Alapszabálya

Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Alapszabálya A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a Magyar Állam nevében eljáró Alapító részvényes zártkörűen

Részletesebben

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2012. május 16-án kelt igazgatósági határozat (telephely, illetve fióktelep törlése)

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2012. május 16-án kelt igazgatósági határozat (telephely, illetve fióktelep törlése) A FREESOFT SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A jelen egységes szerkezetbe foglalt, amely a 2012. május 16-án

Részletesebben

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata -a 18.sz. módosításokkal egységes szerkezetben Dőlt és vastag betűs szövegrész a módosítást jelöli 2015. január 1. Ellenjegyzete:

Részletesebben

ALTERA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA. 2012. július 11. Szerkesztette:

ALTERA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA. 2012. július 11. Szerkesztette: ALTERA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA 2012. július 11. Szerkesztette: Dr. Loósz Tamás ügyvéd» D r. L o ó s z T a m á s Ü g y v é d i I r o d a «8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2006. április 25-i közgyűlés 9/2006.04.25. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. 326-1/2005.(XII.21.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. 326-1/2005.(XII.21.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 326-1/2005.(XII.21.) számú h a t á r o z a t a az INNOHÍD Innovációs zárkörűen működő Részvénytársaság módosított Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Közgyűlés

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. október 22. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát az alábbiak

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát az alábbiak

Részletesebben

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Tartalomjegyzék 1. A Társaság adatai... 4 1.1. A Társaság cégneve:... 4 1.2. A Társaság neve angolul...

Részletesebben

A L A P S ZA B Á L Y A

A L A P S ZA B Á L Y A A Blue Seven Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A L A P S ZA B Á L Y A 1. A Társaság cégneve 1.1. A Társaság cégneve: Blue Seven Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1.2. A Társaság rövidített

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK A HATVANI VOLÁN ZRT. ALAPADATAI, MŰKÖDÉSE, IRÁNYÍTÁSI, SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE I.) BEVEZETŐ

Részletesebben

1.1. A Bank zártkörűen működő részvénytársaság, amely a magyar jog alapján működik.

1.1. A Bank zártkörűen működő részvénytársaság, amely a magyar jog alapján működik. E r st e B a n k H u n g a r y Z á r t k ö r ű e n M ű k ö d ő R é s z v é n y t á r s a s á g A l a p s z a b á l y a TARTALOMJEGYZÉK 2. A BANK MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA... 3. TEVÉKENYSÉGI KÖR... 4. ALAPTŐKE

Részletesebben

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben annak időközi módosításaival

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben annak időközi módosításaival ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben annak időközi módosításaival mellyel a II. pontban megjelölt alapító tagok a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) megfelelő rendelkezései

Részletesebben

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza)

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) Törölt:, és amely a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2011. július 20.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2011. július 20. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben