IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Baja, május Letenai Mária igazgató

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Készült: A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló évi LXVI. (VI. 30.) törvény, valamint a minisztériumok és az országos hatáskörő államigazgatási szervek iratkezelési mintaszabályzatáról szóló 40/1998. (III. 6.) Korm. rendelet alapján. 1. A szabályzat alkalmazása 1.1. A szabályzat a Ady Endre Városi Könyvtár ésmővelıdési Központ /a továbbiakban intézmény/ a minısített és nyílt iratok átvételének, készítésének, iktatásának, nyilvántartásának, tárolásának, irattározásának, selejtezésének, levéltárba történı átadásának valamint az államtitok és szolgálati titok védelmének alapvetı szabályait rögzíti A gazdálkodás során keletkezı bizonylatok, a költségvetési beszámoló valamint az azt alátámasztó dokumentumok, nyilvántartások tekintetében a számvitel bizonylatokról szóló rendelkezéseket kell figyelembe venni. (Számviteli törvény, valamint az államháztartás szervezeteinek számvitelét szabályozó kormányrendelet.) 2. Iratkezelési fogalmak meghatározása 2.1. Iratnak kell tekinteni és e szabályzatban elıírt módon kezelni az intézmény valamennyi szervezeti egységéhez érkezett, valamint az intézmény mőködése során keletkezett írott szöveget, számadatsort, térképet, tervrajzot, kép- és hangfelvételt, amely az intézmény mőködése során bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett. Iratnak kell tekinteni továbbá az ügyviteli segédkönyveket (iktatókönyv, nyilvántartó könyv) és az irathoz csatolt mellékleteket. Nem kell iratnak tekinteni a rendszeresen kapott hivatalos lapokat (közlönyöket) napilapokat, folyóiratokat, könyveket, reklám- és propagandaanyagokat Minısített irat: az államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó és emiatt szigorúan titkosnak vagy titkosnak minısített irat. (Az államtitokra és a szolgálati titokra vonatkozó jogszabályi elıírások alapján.) 2.3. TÜK: Titkos ügykezelés 2.4. Küldemény az intézmény vagy annak dolgozói nevére érkezı vagy kimenı irat, sajtótermék, értesítés, csomag stb Iratkezelés: az iratok átvétele, átadása, nyilvántartásba vétele (iktatása, mutatózása) továbbítása, irattározása, selejtezése, a nem selejtezhetı iratok levéltárba történı átadása.

3 Irattár: az intézmény mőködése során keletkezett iratok, küldemények rendezett forgalmának nyilvántartó, győjtı és biztonságos megırzı helye. A kézi irattár a két évnél nem régebbi iratok ırzésére, tárolására szolgál, mely az iratkezelést végzı személy irodájában van kialakítva. Központi irattár a két évnél régebbi kelető iratok tárolására szolgáló helyiség Irattári anyag: az intézmény mőködése során keletkezett, az irattárba tartozó iratok együttese Iratkezelı: az a személy, aki az iratkezelés fogalmába tartozó tevékenységet végzi Levéltári anyag: a gazdasági, társadalmi, politikai, honvédelmi, jogi tudományos, mőszaki, mővelıdési vagy egyéb szempontból jelentıs, történeti értékő iratokat levéltári anyagnak kell tekinteni, melyek nem selejtezhetık Irattári terv az intézmény mőködése során keletkezett iratok csoportba sorolását és selejtezését határozza meg. Az intézmény irattári tervét a melléklet tartalmazza. II. AZ IRAT MINİSÍTÉSE 1. Az államtitkok körbe, illetve szolgálati titok körbe tartozó adatot tartalmazó iratot minısíteni kell. 2. Államtitkot illetve szolgálati titkot tartalmazó iratnak minısül az, amit az, intézményvezetı annak minısít. 3. Az államtitkot tartalmazó iratot "szigorúan titkos", a szolgálati titkot tartalmazó iratot pedig "Titkos" jelöléssel kell ellátni. A minısítési jelöléssel egyidıben fel kell tüntetni a minısítés idıbeli hatályát, ha az nem lehetséges "visszavonásig" jelölést kell feltüntetni. A minısítés idıbeli hatályát az iktatókönyvben is jelezni kell. 4. A minısítés érvényességi idıpontjának lejártát követıen az irat minısítése külön intézkedés nélkül megszőnik. Ezt követıen az iratot az általános szabályok szerint kell kezelni.

4 III. AZ IRATKEZELÉS SZERVEZETE ÉS FELADATAI l. Az intézménynél az iratkezelés centralizált, központosított rendszerben történik. A központi iratkezelést a Titkárság keretében mőködı irattár végzi. Az iratok központi kezelését az iratkezeléssel és irattározással megbízott dolgozó (adminisztrátor) látja el. Az iratkezelés irányításáért és ellenırzéséért az intézményvezetı a felelıs. 2. A titokvédelmi feladatok irányítását az intézmény vezetıje végzi. 3. Az iratkezelı feladata: - A külsı szervtıl érkezett iratok átvétele, és továbbítása az intézményvezetıhöz, - az intézményen belül készített iratok átvétele és posta vagy kézbesítı útján történı továbbítása a címzetthez, - az intézmény iratainak iktatása, nyilvántartása, kezelése, ırzése, tárolása és selejtezése, illetve a levéltárnak történı átadása, - az iratok kiadása és visszavétele, - személyi vagy munkaköri változások esetén az iratok visszavétele és kiadása, - az iratkezeléshez használt eszközök nyilvántartása, tárolása. IV. A KÜLDEMÉNYEK ÁTVÉTELE ÉS FELBONTÁSA 1. Az iratok, küldemények átvétele 1.1. Az intézmény címére vagy annak munkatársai nevére postán vagy kézbesítıvel érkezı iratokat vagy küldeményeket az iratkezelı veheti át. Az intézmény bármely dolgozójához közvetlenül érkezı (kézbesített) hivatalos küldeményeket az átvétel után haladéktalanul továbbítani kell az iratkezelıhöz A küldemények átvételével megbízott, úgynevezett postai meghatalmazással rendelkezı dolgozó feladata minden munkanapon 9 óráig a bérelt postafiók kiürítése (a küldemények postahivatalban történı átvétele), az átvett postaanyag zárható táskában történı hiánytalan beszállítása és átadása az iratkezelı részére. A postai meghatalmazás kiadásáról és nyilvántartásáról a gazdasági vezetı köteles gondoskodni A hivatalos munkaidı lejárta után, illetve munkaszüneti napokon érkezett iratokat csak az ügyeletes veheti át. Az így átvett iratot, küldeményt bontatlanul, a legközelebbi munkanap munkakezdésekor át kell adni az iratkezelınek.

5 Az "express", "sürgıs", "azonnal kézbesítendı" iratokat, küldeményeket és táviratokat az iratkezelınek azonnal el kell juttatni a címzetthez A küldeményeket átvevı személy köteles ellenırizni, hogy: - a címzés alapján jogosult-e a küldeményt át venni, - az átadási okmányban és a küldeményben lévı iktatószám azonos-e, - az iratot tartalmazó boríték, illetve egyéb csomagolás sértetlen-e, - az iraton jelzett mellékletek meg vannak-e Ha sérült vagy felbontott irat, küldemény érkezik, akkor arra az átvevı "sérülten érkezett" vagy "felbontva érkezett" jelzést köteles rávezetni. A minısített iratok, küldemények átvételekor az átvételre jogosult olyan sérülést észlel, amely arra utal, hogy azt felbontották vagy megkísérelték felbontani, az átadó (közbensı) jelenlétében a küldeményt felbontja, a tartalmát ellenırzi, és az eseményrıl két példányban jegyzıkönyvet készít. A jegyzıkönyvet mindketten aláírják, majd a küldı szerv minısítıjének egyik példányt átadják A TÜK iratot tartalmazó küldeményt - a névre szóló "saját kező felbontásra" jelzéssel ellátott küldemény kivételével - a TÜK iratok kezelésével megbízott személy vehet át A postahivataltól történı átvétel során az ajánlott, tértivevényes és csomagküldemények sérülése vagy a tapasztalt egyéb rendellenességet a posta alkalmazottjával a postakönyvbe be kell íratni A téves címzés vagy helytelen kézbesítés következtében érkezett küldeményt azonnal továbbítani kell a címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges vissza kell küldeni a feladónak A tértivevénnyel érkezett küldemény átvételénél a kézbesítés igazolására szolgáló rovatot ki kell tölteni és a tértivevényt a feladónak vissza kell küldeni Az intézménynek címzett, a gazdálkodásra vonatkozó pénzügyi és számviteli bizonylatokat (bankbizonylatok, szállítói számla stb) az iratkezelı érkeztetı bélyegzıvel látja el, és iktatás nélkül továbbítja a gazdasági vezetıhöz. 2. A küldemény felbontása 2.1. Az intézmény címére érkezett iratokat - a névre szóló küldemények kivételével az intézményvezetı bonthatja fel A névre szóló küldeményeket - amennyiben "Saját kező felbontás" (sk.) jelöléssel van ellátva - minden esetben felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani Amennyiben a névre szóló sk. jelöléssel ellátott küldemény a szervezetet érintı hivatalos iratot tartalmaz, a címzett azt felbontás után tartozik iktatás, illetve nyilvántartásba vétel céljából azonnal iratkezelıhöz eljuttatni Az iratok, küldemények felbontása során ellenırizni kell, hogy az irat és annak mellékletei hiánytalanul megérkeztek-e, az észlelt hiányt - a felbontást végzı dolgozónak az iratra rá kell vezetni.

6 A "titkos" és szigorúan titkos" jelzéső iratokat csak az intézményvezetı bonthatja fel Az irat téves felbontásakor, valamint abban az esetben, ha a felbontás után derül ki, hogy az irat a titkos ügykezelés szabályai szerint kezelendı, a borítékot újra le kell zárni. A felbontás tényét az irat borítékján "tévesen felbontva" jelzéssel, keltezéssel és aláírással kell ellátni, majd a címzetthez vagy a TÜK iratok kezelıjéhez kell továbbítani Ha az irat határidıben történı továbbításához jogkövetkezmény főzıdik (pályázati, fizetési, fellebbezési határidı stb), vagy ha a küldı adatait csak a borítékról lehet megállapítani, a borítékot minden esetben az irathoz kell rögzíteni A felbontott postát az intézményvezetı (a postabontó 2.1. pont) név szerint (vagy szervezeti egység megnevezésével) szignálja. V. AZ IRATOK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE 1. Az iratok nyilvántartásba vétele 1.1. A küldeményeket és a hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó ügyiratokat iktatni kell. Kivételt képeznek a visszaérkezett tértivevények, hivatalos lapok, propaganda és reklám célokat szolgáló kiadványok, azok az iratok, amelyek tárolása és nyilvántartása nem az iktatókönyvön alapul A nyílt iratok iktatása sorszámos- alszámos rendszerbe történik. Minden ügy kezdı iratának numerikus sorrendben iktatószámot (sorszámot) kell adni. A sorszámot minden évben 1-gyel kell kezdeni és megszakítás nélkül kell folytatni az év végéig. Az ügy következı fázisában keletkezett újabb ügyiratok az ügyben keletkezett elsı ügyirat sorszámát és 1-gyel kezdıdı, folyamatosan növekvı alszámot kapnak Egy ügyben 3 ízben iktatható irat úgy, hogy az ügy sorszáma nem változik. Ha az iktatókönyv egy ügyiratszámhoz tartozó alszáma elfogyott, az új ügyiratokat új sorszámra kell iktatni és az elızı számon iktatott iratokat az új sorszámra iktatott irathoz kell csatolni. Ugyanúgy kell eljárni, ha a második illetıleg a további iktatószám alszámai is felhasználásra kerültek. Az ügyirat csatolását az új sorszámra való hivatkozással az iktatókönyv megjegyzés rovatába be kell jegyezni Az iratokat - a hivatali okokból szükséges soronkívüli iktatástól eltekintve az érkezés napján, de legkésıbb a következı munkanapon iktatni kell Az irat iktatása elıtt meg kell állapítani, hogy van-e a folyamatban levı ügynek a folyó évben elızıleg érkezett irata (elıirata). Az újonnan érkezı ügyiratot (utóiratot) a sorszám következı alszámára kell feljegyezni.

7 A szervezethez érkezett, iktatásra kötelezett iratokat az iratkezelı iktató bélyegzıvel látja el. A bélyegzı lenyomatot az irat elsı oldalára úgy kell elhelyezni, hogy írást ne fedjen és rovatait pontosan ki lehessen tölteni. Az iktató bélyegzı lenyomata a következı adatokat tartalmazza: - a szervezet nevének, - az iktatókönyv sorszámának - alszámának. - az irat érkezés keltének, - a mellékletek sorszámának feltüntetésére szolgáló rovatokat Az iratok iktatására az év kezdetén újonnan nyitott, bekötött, oldalszámozott és hitelesített iktatókönyvet kell használni. (1. számú melléklet) Az iktatókönyvet az intézményvezetı hitelesíti Az iktatóbélyegzı lenyomatának kitöltésével egyidejőleg és azzal megegyezıen az iktatókönyvbe be kell jegyezni - a sorszámot, - az érkezés idejét, - a beküldı adatait, - az ügy tárgyát, - a küldı szerv iktatószámát, ha az nincs "Sz.n." bejegyzést kell alkalmazni, - az ügyintézı nevét Az ügy tárgyát csak egyszer, mégpedig a sorszámra bejegyzett elsı irat iktatásánál kell a "Tárgy" sorba (tárgyrovat) rövid, de érthetı szöveggel beírni. A bejegyzésnek az ügy tárgyát legjobban jellemzı szavakat kell tartalmaznia Az alszámra iktatás esetén a tárgyrovatba újabb bejegyzést nem kell írni. Ha az ügy tárgya az újabb beérkezı irat alapján megváltozik, vagy jelentıs mértékben kiegészül, az ügyiratot új sorszámra kell iktatni, s az elızı iratokat csatolni kell Az ügyiraton (elıadói íven) elıírt határidıt az iktatókönyv "határidı" rovatába a kitőzött hónap és nap feltüntetésével grafitceruzával kell bejegyezni. A határidıs ügyiratokat a kitőzött határnapok szerint elkülönítve, a számuk sorrendjében kell kezelni. Ha a válasz a kitőzött határidıre vagy a határidı lejárta elıtt beérkezik, az ügyiratot a határidıs ügyiratok közül ki kell emelni, és a határidı feljegyzést az iktatókönyv "határidı" rovatában ceruzával át kell húzni. A határidı lejártának napján azt a határidıs ügyiratot, amelyre válasz nem érkezett, az iratkezelı kiemeli a határidıs ügyek közül és átadja az ügyintézınek Azokat az intézkedéseket, amelyekre több szervtıl válaszok, jelentések érkeznek győjtıív egyidejő megnyitásával kell iktatni és beérkezésüket ezen kell feljegyezni. A győjtıívre elıre fel kell jegyezni az intézkedés számát, tárgyát, valamint azoknak a szerveknek a nevét, amelyektıl jelentéseknek kell érkezniük A gyakran elıforduló azonos jellegő ügycsoportok iratait egy-egy sorszámon (győjtıszámon) kell iktatni.

8 A győjtıszámra iktató ügyköröket az intézményvezetı jelöli ki. Egy győjtıszámra csak azonos irattári jelő iratokat lehet iktatni. A győjtıszámos iktatáshoz a 3.számú melléklet szerinti nyomtatványt kell használni. VI. IRATKEZELÉS AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATÁBAN 1. Elıadói ív 1.1. Az írásbeli ügyintézéshez elıadói ívet kell használni 1.2. Az iktatott ügyiratot elıadói ívben kell elhelyezni. A hivatalból kezdeményezett irat fogalmazványát is az elıadói ívben kell elhelyezni Az elıadói ívet az iratkezelı nyitja meg Az elıadói ív - az irat borítójaként - elınyomott elsı oldalán az ügyirat legfontosabb adatainak, továbbá az ügyintézıi kiadói utasítások és egyéb iratkezelési mozzanatok feljegyzésére, - belsı oldalai a kiadmány-tervezet, valamint feljegyzések leírására szolgál. 2. Fogalmazvány készítése 2.1. A fogalmazvány valamely írásbeli elintézésnek a tervezete A fogalmazvány készülhet - az elıadói ív belsı oldalain, - külön lapokon, amelyeket csatolni kell az elıadói ívhez Ha kettı vagy több, más-más iktatószámon bejegyzett ügyet egyszerre intéznek el, a fogalmazványban fel kell tüntetni mindegyik irat iktatószámát. Az együtt intézett iratokon fel kell tüntetni, hogy az ügyet milyen szám alatt intézték el "Hivatkozási szám"-ként az érkezett irat iktatószámát fel kell tüntetni. Ha ugyanabban az ügyben két vagy több irat érkezett, s azokra egy átirattal válaszolunk, valamennyi hivatkozási számot fel kell jegyezni és a válasziratot másolatban valamennyi ügyirathoz csatolni kell. 3. Kiadmány hitelesítése 3.1. Az ügyiratot (fogalmazványt) jóváhagyás céljából a kiadmányozóhoz kell átadni. A körbélyegzıt csak aláírás után szabad rányomni az iratra Ha az írásbeli intézkedés aláírására (kiadmányozására) jogosult személy a fogalmazvány aláírásával egyidejőleg úgy dönt, hogy a letisztázott, sokszorosított iratot saját kezőleg kívánja aláírni, akkor ezt a tényt a tervezet aláírásakor "Kh" (Kiadmány hozzám) betőkkel

9 kell jelezni Abban az esetben, ha a kiadmányozó a fogalmazvány jóváhagyásakor úgy dönt, hogy a tisztázatot nem írja alá, akkor azt kiadmányozás során névaláírás elıtt "K" (Kiadtam) jelzéssel kell ellátni; a kiadmányra pedig a név után "sk" jelet kell tenni A gyakran elıforduló ügyekben - illetve ha azt jogszabály elrendeli - a kiadmány elıre elıállított nyomtatványon is elkészíthetı A fogalmazványnak illetve a kiadmánynak az alábbi adatokat kell tartalmazni: - az irat bal felsı sarkán = a szervezet megnevezését, címét, postai irányítószámát, postafiók számát, a távbeszélı és a telefax, számát = az iktatószámot = az ügyintézı nevét - az iktatószám, valamint az ügyintézı neve alatt = a címzett szerv (vezetıjének nevét, beosztását) címét - az irat jobb felsı sarkán = a tárgyat (magánszemélyekkel folytatott levelezés kivételével) = hivatkozási számot vagy jelzést = mellékletek számát - a szöveg alatt baloldalon = a keltezést (hely, év, hó, nap) = az "sk" jelzéső kiadmányon a kiadmány hiteléül záradékot és az iratkezelı sajátkező aláírását - a szöveg alatt jobb oldalon = a kiadmányozó nevét és beosztását - a kiadmányhoz készített melléklet jobb felsı sarkán "Melléklet a... számú irathoz" szöveget. 4. Az irat továbbítása 4.1. A kiadmányozott ügyiratokat a tisztázatokkal együtt kell átadni az iratkezelınek Az irat továbbítása (expediálása) elıtt ellenırizni kell - ha az iratkezelı nem lezárt borítékban kapja a kiadmányt -, hogy az iktatószám és a címzés a fogalmazványon levıvel azonos-e. Az egyeztetés és a borítékolás után az elıadói ív "Exp." soránál fel kell jegyezni a továbbítás keltét A postázó iratkezelı az iratokat a továbbítás módja szerint csoportosítja (posta, kézbesítés stb.) 4.4. A postai továbbítás esetén a borítékokat közönséges, express, express - ajánlott, ajánlott, érték nélküli küldemény stb. szerint különválasztja, majd a szükséges bérmentesítésrıl gondoskodik. A küldemény tértivevényét csatolja a borítékhoz A küldemények postai úton történı továbbítása esetén a posta által rendelkezésre bocsátott feladókönyvet kell használni A kézbesítı útján továbbított (címzetthez eljuttatott) küldeményeket a - sorszámozott és

10 hitelesített - kézbesítı könyvbe kell bejegyezni. A címzett által történı átvételt abban kell igazolni A helytelen címzés, átvétel megtagadása stb. okból visszaérkezett iratokat és küldeményeket az iratkezelı az illetékes ügyintézı szervezeti egységhez (személyhez) soron kívül köteles továbbítani, aki a további intézkedésrıl gondoskodik A szervezeti egységek, ügyintézık között ügyiratokat csak átadókönyvvel lehet átadni. Az átadott iratokat újból iktatni nem szabad, nyilvántartásuk az eredeti iktatószámon történik. VII. AZ IRAT IRATTÁRBA HELYEZÉSE, IRATTÁRI KEZELÉS 1. Az intézménynél mőködı irattárak: a./ kézi irattár, mely a tárgyévi és a tárgyévet megelızı évi iratanyagát tárolja, b./ központi irattár, mely a tárgyévet megelızı évnél régebbi iratanyagot ırzi. 2. Az ügyirat kézi irattárba helyezése 2.1. További érdemi intézkedést nem igénylı, kiadmányozott irattárba" utasítással, valamint irattári tételszámmal ellátott iratot kézi irattárba kell helyezni Az iratok irattárba helyezése elıtt az iratkezelı köteles átvizsgálni abból a szempontból, hogy - a kezelıi utasítások végrehajtása megtörtént-e, - az elıadói ívben meg van-e valamennyi irat (elıirat, melléklet), - az elıadói ívben nincsen-e olyan ügyirat, amely nem az adott ügyhöz tartozik A postán tértivevénnyel küldött levelek irattári példányait csak akkor szabad irattárba helyezni, ha az átvételt igazoló tértivevény visszaérkezett és az irathoz való csatolása megtörtént Az iratokat az irattári tételszám szerinti csoportosításban, az alapszámok növekvı sorrendjében kell lerakni A kézi irattárban az ügyiratokat szalagos irományfedél-lemezek között kell tárolni, az irattári jelek (tételszámok) szerinti csoportosításban. Minden irományfedélre rá kell vezetni - az iktatás évét, - az irattári tételszámot, továbbá - a csomagban elhelyezett ügyiratok elsı és utolsó iktatószámát Az irattári jeleket (tételszámokat) az irattári terv (melléklet) tartalmazza.

11 Az ügyirat központi irattárba helyezése 3.1. A tárgyévet megelızı évnél régebbi kelető, teljes naptári év ügyiratait az azokhoz tartozó iktató- és segédkönyvekkel a központi irattárba kell elhelyezni. A kézi irattár érintett ügyiratainak központi irattárba történı elhelyezését az ügykezelı köteles elvégezni a tárgyévet követı év március 20-ig A központi irattárban az irattári terv szerint elkülönülı csoportokba tartozó iratokat külön-külön kell kötegelni (dobozokban elhelyezni) és minden kötegen (dobozon) fel kell tüntetni az irattári jelet. 4. Az irattár mőködése 4.1. Az irattárat tőz, víz és külsı behatolás ellen védetté kell tenni. Az irattár ajtóinak kulcsát az iratkezelı ırzi Az irattár mőködésének feltételeit, az ügykezelés rendjét a szakmai igazgatóhelyettes évente köteles felülvizsgálni. A megállapításokról jegyzıkönyvet kell készíteni, amit az intézményvezetınek át kell adni A központi irattárban az irattár kezelıjén kívül más személy csak a kezelı jelenlétében tartózkodhat Az irattáros személyében beálló változás esetén az irattárat át kell adni. Az átadásrólátvételrıl jegyzıkönyvet kell készíteni Az irattárból ügyiratot kiadni csak hivatalos használatra, szabályosan kitöltött "Ügyiratpótló" lap ellenében lehet, maximum 30 napra Más szerv (esetleg személy) részére betekintés céljából iratot kölcsönözni csak az igazgató engedélyével lehet. A betekintés engedélyezéséhez is az "Ügyiratpótló" lapot kell használni. A betekintésre engedélyezett ügyiratot az iratkezelı helyiségbıl nem szabad kivinni. Azt az irattárból történı kivétel napján oda vissza kell adni Az "Ügyiratpótló" lapot az irattárban a (betekintésre) kiadott ügyirat helyére kell tenni. A kiadott (betekintésre kiadott) ügyiratról listát kell készíteni, amelybe - az ügyirat számát, - az ügyirat tárgyát, - az átvevı nevét, - a visszaadásra megjelölt határidıt és - a tényleges visszaadás idıpontját kell bejegyezni. A "betekintésre" kiadott ügyiratok esetén a nyilvántartás megjegyzés rovatában meg kell jelölni, hogy "betekintésre" Az "Ügyiratpótló"-val kivett anyagokat - legkésıbb - a visszaadásra megjelölt határnappal vissza kell adni az irattár részére. A visszaadási határidı letelte után - rendkívüli esetben - az engedélyezıtıl hosszabbítást lehet kérni.

12 Amennyiben az ügyirat a visszaadásra megjelölt határidı leteltéig nem érkezett vissza, az ügyirat visszaadását az irattár kezelıjének sürgetni kell. Amennyiben a sürgetést követı 15 napon belül sem érkezik vissza az irattárba az irat, ezt a tényt az igazgatónak be kell jelenteni Az irattárból kivett ügyiratot csak az iratanyag teljességének ellenırzése után lehet irattárba helyezni. VIII. AZ IRATOK SELEJTEZÉSE, LEVÉLTÁRI ÁTADÁSA 1. A selejtezés 1.1. Az irattári anyag azon részét, amely nem történeti értékő, és amelyre hivatali érdekbıl már nincs szükség, az irattári tervben meghatározott megırzési idı után ki kell selejtezni Az irattárban elhelyezett bármelyik iratot megsemmisítés céljából csak iratselejtezés útján szabad kiemelni Az irattárban elhelyezett iratanyagot - selejtezés szempontjából - évenként felül kell vizsgálni és azokat az iratokat, amelyeknek sem történeti, sem pedig ügyviteli értékük nincs, és az irattári terv szerinti ırzési idejük lejárt, ki kell selejtezni. Az ırzési idı az ügyirat keletkezésének évét követı január 1-jétıl egész évekre kell számítani Az irattári selejtezéssel kapcsolatos munkákat a tárgyévet követı minden év május 31. napjáig el kell végezni. A selejtezés megszervezéséért és lebonyolításáért (a gazdasági vezetıvel együttmőködve) a szakmai igazgatóhelyettes a felelıs. A selejtezés végrehajtásával olyan munkatársat kell megbízni, aki tisztában van az iratok ügyviteli, történeti és tudományos jelentıségével Amennyiben a selejtezés során egyes iratok tartalmának és ırzési idejének elbírálása vonatkozásában kétely merül fel, úgy az ügyviteli döntést a levéltári szakértı véleményének figyelembevételével az intézményvezetı hozza meg A selejtezésrıl, annak megkezdése elıtt 30 nappal értesíteni kell a megyei levéltárat. Az értesítés elküldése az intézményvezetı feladata Az iratselejtezés alkalmával jegyzıkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell: - az intézmény megnevezését, - a selejtezés idıpontját, - a selejtezésre kerülı iratok iktatószámát, a lapok számát, valamint az irattári tételszámot, - a selejtezést végzı és ellenırzı személyek nevét és aláírását. A jegyzıkönyvben külön tételben kell felsorolni a kiselejtezett kép- és hangfelvételeket valamint a gépi feldolgozás adathordozóit A selejtezési jegyzıkönyvet iktatni kell és két másolati példányt a megyei levéltárnak meg kell küldeni. A kiselejtezett iratok megsemmisítése, nyersanyagként való hasznosítása

13 csak a levéltárnak a visszaküldött selejtezési jegyzıkönyvre vezetett hozzájárulása után és alapján történhet. A megsemmisítést két személy jelenlétében kell végrehajtani. A megsemmisítés módját és tényét rá kell vezetni a selejtezési jegyzıkönyvre, amelyet a megsemmisítık kötelesek aláírni A levéltár kiküldötte a kiselejtezhetı iratok közül iratokat kiemelhet abból a célból, hogy azt a levéltár ırizze. Ha a levéltár a kiselejtezett iratok közül valamely iratot további ırzés céljából kiemel, akkor azt a nem selejtezhetı iratok közé vissza kell sorolni, és a levéltári átadásig ott kell ırizni. Ezt a tényt a selejtezési jegyzıkönyvre fel kell jegyezni A selejtezés megtörténtét az iktatókönyvben az adott irat iktatószámával "S" jelöléssel, valamint a selejtezési jegyzıkönyv iktatószámának és a selejtezés idıpontjának feltüntetésével jelezni kell. 2. Az iratok levéltári átadása 2.1. Az irattári tervben levéltári átadásra kijelölt, nem selejtezhetı iratokat - 15 évenként egy alkalommal - a megyei levéltárnak át kell adni. A levéltárnak csak lezárt, teljes évfolyamú iratok adhatók át, ügyviteli segédleteikkel (iktatók, mutatók) együtt, az átadó intézmény költségén Az átadás-átvétel idıpontját az intézményvezetı a levéltárral egyetértésben állapítja meg Az átadás-átvételi jegyzıkönyvet 2 példányban kell elkészíteni, amelybıl a levéltár a szükséges hitelesítés után 1 példányt megıriz. IX. EGYÉB IRATKEZELÉSI FELADATOK 1. Iratok kezelése az intézmény megszőnése esetén 1.1. Az intézmény megszőnése esetén, annak vezetıje köteles gondoskodni az iratok további elhelyezésérıl. Errıl az illetékes levéltárat az iratátadás elıtt 8 nappal írásban köteles értesíteni Ha a megszőnı szerv más szervbe olvad be, vagy helyette új szervet létesítenek, iratait a feladatot átvevı szerv irattárába kell elhelyezni Ha a szerv jogutód nélkül szőnik meg, feladatait más szerv sem veszi át, az iratok elhelyezésérıl a felügyeleti szerv gondoskodik az illetékes levéltár bevonásával. 2. Az iratok átadása munkakör átadása esetén 2.1. Azt a munkatársat, akinek munkaköre megváltozik, vagy munkaviszonya megszőnik, a részére kiadott iratokkal el kell számoltatni. Az iratokat és egyéb anyagokat az intézményvezetı által megbízott személynek jegyzıkönyvileg köteles átadni.

14 A jegyzıkönyvet 3 példányban kell elkészíteni, melybıl - az elsı példányt az átadó, - a második példányt az átvevı, - a harmadik példányt pedig az iratkezelı kapja Az iratok átadása-átvétele az iratkezelés bevonásával történik. A kiadott iratok, bélyegzık, pecsétnyomók meglétét, az esetleges hiányokat, az átadás megtörténtét az iratkezelı köteles ellenırizni és a jegyzıkönyvben aláírásával igazolni. 3. A hiányzó, illetve elvesztett iratok ügyének rendezése 3.1. Az ügyirat elvesztése, jogtalan megsemmisítése, hiánya munkajogi felelısségrevonást illetve fegyelmi büntetést von maga után Az ügyirat elvesztésének, jogtalan megsemmisítésének, eltőnésének okát és körülményeit - az irat eltőnésének észlelésétıl számított 3 napon belül a szakmai igazgatóhelyettesnek ki kell vizsgálnia. 4. Bélyegzıkkel kapcsolatos rendelkezések 4.1. A szervezetnél címeres körbélyegzıt a hivatalos kiadványokra, a kiadmányozási jogkörrel rendelkezık sajátkező aláírásához, illetve a kiadmányok (másolatok) hitelesítéséhez, valamint a küldemények lezárásához és átvételéhez lehet használni Tilos üres lapokat, ki nem töltött nyomtatványokat bélyegzıvel ellátni, illetve a kiadmányt hitelesíteni, ha azt a kiadmányozó még nem írta alá A bélyegzı használója felelıs a bélyegzı rendeltetésszerő használatáért és biztonságos ırzéséért. Ezért a bélyegzôt - csak hivatali munkájával kapcsolatban használhatja, - a hivatali idı befejezése után illetve a hivatali helyiségbıl való távozáskor köteles elzárni, - munkaviszony megszőnésekor köteles az ügykezelınek visszaadni, - ha elvesztette (vagy az valami oknál fogva eltőnt), köteles munkahelyi vezetıjének azonnal jelenteni.

15 Melléklet Irattári terv Általános igazgatási ügyek Sorszám Az ügykör/iratfajta megnevezése Selejtezhetı Levéltárba helyezés 1 Intézményvezetıi és gazdaságvezetıi tisztség egyéb feladat és hatáskör átadás-átvételével kapcsolatos iratok nem selejtezhetı 15 2 Okmánytár (címer és zászlórajz, díszpolgári cím, helyi nem selejtezhetı 15 kitüntetés adományozása, stb.) 3 Belsı szabályzatok, igazgatói utasítások nem selejtezhetı 15 Szervezet, mőködés, ügyvitel Sorszám Az ügykör/iratfajta megnevezése Selejtezhetı (év) Levéltárba helyezés 4 Adatvédelem szabályozása 10 év után - 5 Belsı ellenırzési jelentések 5 év után - 6 Belsı ügyviteli segédkönyvek (elıadói munkakönyv, 5 év után - érkeztetı könyv, iratátadó könyv, postakönyv stb.) 7 Bélyegzık nyilvántartása 5 év után - 8 Beszámolók, jelentések, munkatervek nem selejtezhetı 15 (éves intézményi) 9 Beszámolók, jelentések, munkatervek (idıszaki intézményi) 5 év után - 10 Biztonsági és egészségvédelmi intézkedések 5 év után - 11 Érdekegyeztetés a szakszervezetekkel, stb. nem selejtezhetı Érintésvédelmi vizsgálati jegyzıkönyvek 10 év után - 13 Hírlap-, folyóirat és könyvrendelés 2 év után - 14 Feladat átadás-átvételi jegyzıkönyvek 10 év után - 15 Iktatókönyv, irattári segédkönyvek nem selejtezhetı Intézményi alapító okiratok, tevékenység változása, nem selejtezhetı 15 megszüntetése, irányítással és mőködéssel kapcsolatos elvi ügyek, szervezeti és mőködési szabályzat, fejlesztési tervek, ellenırzési jegyzıkönyvek 17 Iratkezelési szabályzattal és irattári tervvel kapcsolatos ügyek, iratselejtezési jegyzıkönyvek 15 év után - 18 Kártérítések 10 év után - 19 Kézi irattárból a központi irattárba történı iratátadásátvétel 15 év után - jegyzıkönyvei 20 Kollektív szerzıdés nem selejtezhetı Körlevelek 10 év után - 22 Közalkalmazotti Tanács ügyei nem selejtezhetı Közérdekő bejelentések, panaszok 2 év után - 24 Külföldi kapcsolatok bonyolítása 2 év után - 25 Külföldi kiküldetés, tapasztalatcsere, úti jelentések 10 év után - 26 Külsı szervek, ÁSZ, közigazgatási hivatal ellenırzése, nem selejtezhetı 15 átvilágítás, fenntartói vizsgálatok, szakfelügyeleti vizsgálatok 27 Levéltári iratátadás-átvételi jegyzıkönyvek nem selejtezhetı -

16 Munkabalesetek és foglalkozási betegségek nyilvántartása 75 év után - 29 Munka-, szakmai értekezleti jegyzıkönyvek nem selejtezhetı Munkáltatói juttatások elvi ügyei nem selejtezhetı Munkarend és nyitvatartási rend 5 év után - 32 Munkavédelmi ügyek 10 év - 33 Peres ügyek, jogi képviseleti tevékenység 15 év után - 34 Sajtóügyek, településmarketing 5 év után - 35 Statisztika (éves) nem selejtezhetı Statisztika (idıszaki) 5 év után - 37 Ügyvitelszervezés (elektronikus programleírások, nem selejtezhetı 15 programrendszer) 38 Vezetıi értekezletek jegyzıkönyvei, emlékeztetıi nem selejtezhetı Kapcsolattartás civil, egyházi és ifjúsági nem selejtezhetı 15 szervezetekkel 40 Fenntartó felé adatszolgáltatások, jelentések 10 év után - 41 Intézkedést nem igénylı körlevelek, meghívók, 2 év után - tájékoztatók 42 Alapítványokkal kapcsolatos ügyek nem selejtezhetı 15 Személyzeti, bér- és munkaügyek Sorszám Az ügykör/iratfajta megnevezése Selejtezhetı (év) Levéltárba helyezés 43 Baleseti, rokkantsági ügyek 75 év után - 44 Bér-és munkaügyi kimutatások, nyilvántartások, 10 év után - jelentések 45 Bérnyilvántartás (bérkarton) 75 év után - 46 Fegyelmi ügyek 10 év után - 47 Fizetés nélküli szabadság ügyek 75 év után - 48 Fizetési elıleg 2 év után - 49 Helyettesítések 10 év után - 50 Illetmény ügyek (bérjegyzék, illetményalap, 10 év után - illetménykiegészítés, illetménypótlékok megállapítása, járulék elszámolás, jutalom, munkáltatói kölcsön, távolléti díj, letelepedési támogatás) 51 Jelenléti ívek 2 év után - 52 Kereseti igazolás 2 év után - 53 Kinevezés, besorolás, átsorolás, áthelyezés, minısítés, 75 év után - munkaköri leírás, felmentés a képesítési elıírás alól, esküokmányok, hatósági bizonyítványok, címek, kitüntetések adományozása, közszolgálati munkaviszony igazolása, rendelkezési állományba helyezés és megszüntetés, felmentés, munkavégzés alóli felmentés, nyugdíjazás, végkielégítés, eseti megbízások 54 Közalkalmazotti nyilvántartások nem selejtezhetı HN 55 Közalkalmazottak egyéb jogviszonyainak 10 év után - engedélyezése 56 Létszám és bérgazdálkodási ügyek (éves) nem selejtezhetı Munkába járás költségeinek térítése 5 év után - 58 Napidíjak 2 év után - 59 Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás 75 év után - 60 Pályázati kiírások és beadott pályázatok 2 év után -

17 Szabadságolási rend, szabadságügyek 2 év után - 62 Tanulmányi szerzıdés 10 év után - 63 Továbbképzés, átképzés egyedi ügyei, szakmai 5 év után - gyakorlat 64 Továbbképzési éves és középtávú terv 15 év után - 65 Üres álláshelyekrıl tájékoztatás 2 év után - 66 Polgári szolgálatos, közhasznú alkalmazások egyedi 15 év után - ügyei Pénz- és vagyonkezelés Sorszám Az ügykör/iratfajta megnevezése Selejtezhetı (év) Levéltárba helyezés 67 Adóügyek (saját) 5 év után - 68 Analitikus nyilvántartások (eszköznyilvántartás, 10 év után - könyvelési naplók, leltár, selejtezés) 69 Anyag- és készletnyilvántartás, kisebb beszerzések, 5 év után - megrendelések 70 Banki és pénzügyi levelezés, átutalási megbízások, bankszámlakivonat, bankszámlanyitás 71 Beruházások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, épületfenntartás, felújítási terv, felújítások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, karbantartás, közbeszerzés lebonyolítása, településüzemeltetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 72 Bizonylatok (bevétel-kiadási bizonylatok, pénztárbizonylatok, pénztárnaplók, számlák, számlatömbök tıpéldányai, készpénz ellátmány bizonylatai) 5 év után - 10 év után - 10 év után - 73 Fizetési felszólítás 2 év után - 74 Illetményszámfejtés 10 év után - 75 Ingatlan- és vagyonnyilvántartás, tulajdonjog, nem selejtezhetı HN szolgalmi jog rendezés 76 Költségvetés és gazdasági beszámoló (éves) nem selejtezhetı Költségvetés és gazdasági beszámoló (idıszaki) 10 év után - 78 Költségvetéssel és pénzkezeléssel kapcsolatos ügyek 10 év után - (adósságrendezés, átcsoportosítás, címzett és céltámogatások igénylése és lebonyolítása, hitelfelvétel és lebonyolítás, hitelnyilvántartás, költségvetés és beszámoló elıkészítése, költségvetési koncepció, pénzmaradvány elszámolása, pótelıirányzat, reorganizáció, számviteli rend, pályázatok pénzkezelése) 79 Leltárfelvételi ívek 2 év után - 80 Önkormányzati vagyon kezelésére, elidegenítésére nem selejtezhetı HN vonatkozó alapiratok, beruházási terv, közbeszerzés alapiratai, tervpályázat 81 Szállítólevél 2 év után - 82 Vagyonbiztonsági rendszer mőködtetése 10 év után - 83 Vagyonbiztosítás (lejárat után) 2 év után - 84 Vagyonhasznosítás pénzügyi lebonyolítása (bérlet, 10 év után elidegenítés, stb.) -

18 FÜGGELÉK Ügyirat pótló Az ügyirat száma: Az ügyirat tárgya: Az ügyirat irattári jele: Az ügyiratot kérı - az ügyiratba betekinteni szándékozó neve * : Az ügyirat - kiadását - betekintésre történı átadását * engedélyezı aláírása: Az ügyirat kiadásának idıpontja: Az ügyirat visszaadására megjelölt határidı: Az ügyiratot átvevı (betekintésre átvevı) neve: aláírása: * A megfelelı szöveg aláhúzandó

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Iratkezelési Szabályzat Orosháza 2012 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...3 II. A levél minősítése...3 III. A küldemények átvétele és felbontása...3 IV. A levelek nyilvántartásba vétele...4

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A szabályzat hatályos: 2010. január 1-tıl. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Társulási Iroda (továbbiakban: Iroda) iratkezelési szabályzatát a többször módosított a köziratokról, a közlevéltárakról

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Az iratkezelési szabályzat hatálya... 3 Az iratkezelés felügyelete...

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK

I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A köziratok védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény elõírásait figyelembe véve a Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért Alapítvány (továbbiakban:

Részletesebben

ÜGYIRAT ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÜGYIRAT ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezet ÜGYIRAT ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény e szabályzatának a jogszabályi előírásokhoz történő igazodásáért, ellenőrzéséért, a rendelkezések módosításáért

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FİISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FİISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 5. Elfogadás dátuma: 2009.08.04. Határozat száma: 2009/3/14 Hatályba lépés napja: 2009.08.04. Felelıs személy: dr. Rétfalvi Kornél oldalszám:

Részletesebben

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2012. március Az Elnökség a Magyar Gyógyszerészi Kamara Pest Megyei Szervezetének Iratkezelési Szabályzatát (továbbiakban:

Részletesebben

A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 3/2014/(12. 17.) ELN. sz. Határozata a Griff Íjász Egyesület Iratkezelési szabályzata

A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 3/2014/(12. 17.) ELN. sz. Határozata a Griff Íjász Egyesület Iratkezelési szabályzata A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 3/2014/(12. 17.) ELN. sz. Határozata a Griff Íjász Egyesület Iratkezelési szabályzata A köziratok védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a 1992. évi LXIII. törvény

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Országos Idegtudományi Intézet Amerikai út 57, H-1145 Budapest Fıigazgató: Dr. Gusztonyi Ágnes T:1-467-9300, fax: 1-251-5678 E-mail: igazgatosag@oiti.hu, internet: www.oiti.hu IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta:

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájának. Iratkezelési Szabályzata. Hatályos: 2011. március 30.

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájának. Iratkezelési Szabályzata. Hatályos: 2011. március 30. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájának Iratkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. március 30. 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya a. A szabályzat a nyílt iratok

Részletesebben

Ügyviteli-iratkezelési szabályzat

Ügyviteli-iratkezelési szabályzat Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház 6931 Apátfalva, Maros u. 39. Tel.:+36-20/801-50-18 E-mail:alapszolg@freemail.hu Ügyviteli-iratkezelési szabályzat A Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 4400 Nyíregyháza Városmajor u. 2. 2015. 01.01. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 0 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodájának IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodájának IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodájának IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat hatálya: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. A szabályzat a nyílt iratok átvételének, készítésének,

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9.

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9. M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2011. szeptember 9. 1 P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Biliárd Szövetség /továbbiakban:mbsz/

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SEMMELWEIS EGYETEM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 124/2009. (XII. 17.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2009 TARTALOM PREAMBULUM... 3 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. Alkalmazási terület, érvényesség... 3 2. Felelısség, hatáskör...

Részletesebben

ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZMSZ 3. sz. melléklete 2013 ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szentlőrinci Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium ( Szentlőrinci Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. számú melléklet: Iratkezelési szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Általános rendelkezések...

Részletesebben

B O D R O G K E R E S Z T Ú R K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L A S Z E R V E Z E T I É S

B O D R O G K E R E S Z T Ú R K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L A S Z E R V E Z E T I É S B O D R O G K E R E S Z T Ú R K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L A S Z E R V E Z E T I É S MŐKÖDÉSI SZABÁLYZ A T A Bodrogkeresztúr Község Önkormányzatának Jegyzıje

Részletesebben

MESEKERT TERMÉSZETKÖZELI ÓVODA. Iratkezelési szabályzat. Készítette: Szabó Gabriella óvodavezető

MESEKERT TERMÉSZETKÖZELI ÓVODA. Iratkezelési szabályzat. Készítette: Szabó Gabriella óvodavezető MESEKERT TERMÉSZETKÖZELI ÓVODA Iratkezelési szabályzat Készítette: Szabó Gabriella óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Értelmezések... 2 3. Az iratkezelés felügyelete... 3 4. Iktatókönyv...

Részletesebben

ÜGYIRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÜGYIRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János utca 1. sz. ÜGYIRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: prof.náray-szabó Gábor főigazgató - 1 - T A R T A L

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BLISS ALAPÍTVÁNY Segítő Kommunikáció-módszertani Központ 1112 Budapest, Neszmélyi út 36. Tel/Fax: 310-3583 E-mail: info@bliss.org.hu; www.bliss.org.hu Számlaszám: OTP XII. 11712004-20070579 Adószám: 18005426-1-43

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET-UTALVÁNYBAN TÖRTÉNİ BIZTOSÍTÁSA

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET-UTALVÁNYBAN TÖRTÉNİ BIZTOSÍTÁSA RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET-UTALVÁNYBAN TÖRTÉNİ BIZTOSÍTÁSA PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat célja és hatálya 1.1. Jelen Szabályzat a gyámhatóságokról, valamint

Részletesebben

37/2003. (X. 29.) IM rendelet

37/2003. (X. 29.) IM rendelet 1. oldal 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzıi ügyvitel szabályairól A közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. -ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: I.

Részletesebben

ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva 16/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal 1 I. ÜGYVITEL RENDJE 1. Az ügykör és az ügyvitel fogalma Az ügykör a

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirıl A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló 1995. évi LXVI.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat

Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat Veszprém, 2013. október 29. Készítette: Szitási Istvánné segédlevéltáros Ügyvitel IRATKEZELÉS Küldemények érkezése Beadványok érkeztetése Nyilvántartásba

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007 -

Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007 - Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007-1 A polgárok személyes adatainak védelme érdekében az 1992. évi LXVI. Tv. 30.. /1/ bekezdése alapján az alábbi (a

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A köziratok védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény előírásait figyelembe véve a Magyar Vadászgörény Klub közhasznú egyesület (továbbiakban: Egyesület) iratkezelési rendjét az

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirıl. I. Fejezet. Általános rendelkezések

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirıl. I. Fejezet. Általános rendelkezések 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirıl A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló 1995. évi LXVI.

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Iratkezelési szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Iratkezelési szabályzata 7. számú melléklet A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Iratkezelési szabályzata 2014. május 14. 1 Az intézmény köteles irattárat fenntartani, megőrizni, rendeltetésszerű használatáról gondoskodni. Az

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2015 Jelen szabályzat az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület SZÉKHELYE: 6223 Soltszentimre, Hısök tere 1. BEJEGYZÉS SZÁM: Pk.60.183/2008/6 ADÓSZÁMA : 19552220-1-03 SZÁMLAVEZETİ BANK NEVE: Rónasági Takarékszövetkezet

Részletesebben

Iratkezelési szabályzat

Iratkezelési szabályzat MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Iratkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. szeptember 21. Bedő Zoltán főigazgató 1 IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat

Részletesebben

Hatály: 2009.X.1. - 2010.III.31. Online - 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magá

Hatály: 2009.X.1. - 2010.III.31. Online - 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magá 1. oldal 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl 1 Az Országgyőlés a történelmi múlt megismerésének elsıdleges forrásául szolgáló, illetıleg a közfeladatok

Részletesebben

I. Függelék A TTK HÖK hivatalos elérhetőségei

I. Függelék A TTK HÖK hivatalos elérhetőségei I. Függelék A TTK HÖK hivatalos elérhetőségei Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat ttkhok@bcehok.hu

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl (2002. november 26-tól hatályos változat) A Magyarországi

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Városi Művelődési Központ Veszprém

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Városi Művelődési Központ Veszprém IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK E szabályzat alkalmazása során: Beadvány: intézkedésre, vagy tájékoztatás céljából érkező hagyományos vagy elektronikus

Részletesebben

Általános Iskola. irattárazási szabályzat. Thököly u. 37. Intézmény OM-azonosítója: 032473. Önkormányzata

Általános Iskola. irattárazási szabályzat. Thököly u. 37. Intézmény OM-azonosítója: 032473. Önkormányzata 5. számú melléklet Intézmény neve: Szabályzat típusa: Gróf Széchenyi István Általános Iskola Ügyviteli, iratkezelési és irattárazási szabályzat Intézmény székhelye, címe: 2315 Szigethalom Thököly u. 37.

Részletesebben

V. sz. melléklet 18. pontja Iratkezelési szabályzat FTH 5.09.27./21.

V. sz. melléklet 18. pontja Iratkezelési szabályzat FTH 5.09.27./21. V. sz. melléklet 18. pontja Iratkezelési szabályzat FTH 5.09.27./21. A szabályozás célja, hogy a Fıiskola szervezeti egységei a náluk keletkezett vagy hozzájuk érkezett iratokat jól áttekinthetı és ellenırizhetı

Részletesebben

SOLA SCRIPTURA. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Azonosító kód: SZ19 Verzió: 2. Dátum: 2009. 02 01. Preambulum

SOLA SCRIPTURA. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Azonosító kód: SZ19 Verzió: 2. Dátum: 2009. 02 01. Preambulum 1/7 oldal SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. SZERVELLENŐRZÉSI Kedves Gyuri! ADATLAP A Zala Megyei Levéltár ellenőrzési feladatait a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Az utasítás hatálya: a.) alanyi vonatkozásában kiterjed az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (továbbiakban: Fıiskola) Szervezeti és Mőködési Szabályzatában

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és ESZKI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény székhelye, címe: 8100 Várpalota Dankó u. 16/V. Intézmény fenntartója: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

a kamarai szerveknél keletkezett iratok kezelésérıl, selejtezésérıl, levéltárba helyezésérıl és védelmérıl

a kamarai szerveknél keletkezett iratok kezelésérıl, selejtezésérıl, levéltárba helyezésérıl és védelmérıl A Magyar Ügyvédi Kamara 2/2008. (X.27.) MÜK Szabályzata a kamarai szerveknél keletkezett iratok kezelésérıl, selejtezésérıl, levéltárba helyezésérıl és védelmérıl A Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülése az

Részletesebben

Ügyviteli és iratkezelési szabályzat

Ügyviteli és iratkezelési szabályzat Ügyviteli és iratkezelési szabályzat HODÁSZI ESZTERLÁNC EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE 2013. Tóthné Darabánt Anikó óvodavezető Intézmény neve: Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde Szabályzat típusa: Ügyviteli

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jelen szabályzatban foglaltak alkalmazása a Duna-Mix Kft. teljes vezényelt és polgári alkalmazotti állományára vonatkozóan kötelező.

Jelen szabályzatban foglaltak alkalmazása a Duna-Mix Kft. teljes vezényelt és polgári alkalmazotti állományára vonatkozóan kötelező. 8/2013 számú ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI UTASÍTÁS 2013. Május 10. Tárgy: A Duna-Mix Kft. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatban foglaltak alkalmazása a Duna-Mix Kft. teljes vezényelt és polgári alkalmazotti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYPEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYPEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYPEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2003 A nevelési oktatási intézmények ügyintézéséről, iratkezeléséről szóló általános

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.8. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS Dunaújváros 2016 1. kiadás 1. módosítás 2 (9). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 51-2014/2015. (2015.02.10.) sz. határozatával

Részletesebben

5. számú melléklet Iratkezelési szabályzat

5. számú melléklet Iratkezelési szabályzat [Ide írhat] 5. számú melléklet Iratkezelési szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 1 2. AZ IRATKEZELÉS ÉS AZ ÜGYINTÉZÉS SZABÁLYAI... 1 3. A KÖTELEZŐEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOK... 2 4. AZ INTÉZMÉNY IRATTÁRI

Részletesebben

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata I. Bevezetés A szolgáltató (üzemeltető), mint adatkezelő adatai Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

Diasort hatályosította: Fejesné TaskóTünde, 2014. augusztus 15. Ügyviteli munka. Szervezetek tevékenysége

Diasort hatályosította: Fejesné TaskóTünde, 2014. augusztus 15. Ügyviteli munka. Szervezetek tevékenysége Diasort hatályosította: Fejesné TaskóTünde, 2014. augusztus 15. 1 Ügyviteli munka Szervezetek tevékenysége Szakmai tevékenység (alaptevékenység) Szervi tevékenység (pl. ügyviteli tevékenység) Az ügyvitel

Részletesebben

BÉR KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA ÜGYRENDJE

BÉR KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA ÜGYRENDJE BÉR KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA ÜGYRENDJE A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdésében, valamint Bér Községi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK 1. Iratkezelési szabályzat Az iratkezelési szabályzat az iratok, a bármely technikai eljárással készült kép- és hangfelvételek, valamint a gépi adatfeldolgozás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

1.1. Az Iratkezelési Szabályzat hatálya

1.1. Az Iratkezelési Szabályzat hatálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Mint a Sárospataki Református Kollégium, 3950 Sárospatak, Rákóczi utca 1. (továbbiakban: Református Kollégium) közigazgatója, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári

Részletesebben

Ügyviteli és iratkezelési szabályzat

Ügyviteli és iratkezelési szabályzat Ügyviteli és iratkezelési szabályzat ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyintézésnek, továbbá iratkezelésének rendje érdekében a vezetőség az alábbi ügyviteli és iratkezelési szabályzatot fogadta

Részletesebben

Farkasréti Általános Iskola. Iratkezelési Szabályzata

Farkasréti Általános Iskola. Iratkezelési Szabályzata F a r k a s r é t i Á l t a l á n o s I s k o l a Alapítva: 1931 1 1 1 2 B u d a p e s t, É r d i ú t 2. Tel. 319-3269 3269 Fax: 309-5050 www.farkasret-isi.hu Farkasréti Általános Iskola Iratkezelési Szabályzata

Részletesebben

Ügyviteli és iratkezelési szabályzat

Ügyviteli és iratkezelési szabályzat Ügyviteli és iratkezelési szabályzat 2011. CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről, 20/2012. (VIII.31.)EMMI (rendelet) 4. (1) pontja értelmében készült SZMSZ melléklete 20/2012.(VIII.31.) 84.-93. par. szerint

Részletesebben

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Általános rendelkezések MELLÉKLET IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Az Iskola iratkezelési szabályzata - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2. SZ. MELLÉKLET

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2. SZ. MELLÉKLET IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2. SZ. MELLÉKLET Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK 1. Iratkezelési szabályzat 2. Iratkezelés 3. Irat 4. Irattári anyag 5. Levéltári anyag 6. Irattári terv 7. Irattári tétel

Részletesebben

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II.

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. SZAKMAI KONFERENCIA 2014. február 24. Amiről szólesz Az

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL BUDAPEST 2003. május A Budapesti Műszaki Főiskola Szabályzata a bélyegzők és pecsétek beszerzéséről,

Részletesebben

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az igazgatóság elnökének

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Iratkezelési szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Iratkezelési szabályzata 5. számú melléklet A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Iratkezelési szabályzata 2014. május 14. 1 Az intézmény köteles irattárat fenntartani, megőrizni, rendeltetésszerű használatáról gondoskodni. Az

Részletesebben

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 1997 2 A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) elnöksége az

Részletesebben

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványával összefüggıen ellátandó feladatokról I. AZ

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és Működési Szabályzat 8. számú melléklete A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2016. Tartalom Tartalom...1 A szabályzat hatálya...2 A szabályzat felügyelete...2

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Értelmezések

1. Bevezetés. 2. Értelmezések Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Értelmezések... 2 3. Az iratkezelés felügyelete... 4 4. Iktatókönyv... 4 4.1. Iktatás... 4 5. Küldemények átvétele, felbontása, érkeztetése, iktatása és továbbítása...

Részletesebben

DOKUMENTUMOK ÉS MINŐSÉGÜGYI FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE

DOKUMENTUMOK ÉS MINŐSÉGÜGYI FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE FELJEGYZÉSEK 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja Cigánd Város (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal) dokumentációs rendszerének szabályozása annak érdekében, hogy megfelelő, a szolgáltatás folyamatát szabályozó

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

A MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARA. 1/2007. (XI.19.) számú Iránymutatása. a kamarai iratok kézbesítésének rendjérıl

A MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARA. 1/2007. (XI.19.) számú Iránymutatása. a kamarai iratok kézbesítésének rendjérıl A MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARA 1/2007. (XI.19.) számú Iránymutatása a kamarai iratok kézbesítésének rendjérıl A Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülése az ügyvédekrıl szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ütv.)

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Segédlevéltáros Segédlevéltáros Levéltári kezelő, iratkezelő, Segédlevéltáros

Segédlevéltáros Segédlevéltáros Levéltári kezelő, iratkezelő, Segédlevéltáros A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Iktatószám: /2013. Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Telefon: +36 (59) 503-085 E-mail: maristastestverek@gmail.com Honlap: www.marista.

Iktatószám: /2013. Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Telefon: +36 (59) 503-085 E-mail: maristastestverek@gmail.com Honlap: www.marista. Iktatószám: /2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. DOKUMENTUMKEZELÉSI SZABÁLYZAT... 3 1. A Tanoda ügyvitelének rendje... 3 1.1. Az ügyvitel és az ügyiratkezelés irányítása felügyelete... 3 1.2. Az ügyvitel és az

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben