Jelen szabályzatban foglaltak alkalmazása a Duna-Mix Kft. teljes vezényelt és polgári alkalmazotti állományára vonatkozóan kötelező.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelen szabályzatban foglaltak alkalmazása a Duna-Mix Kft. teljes vezényelt és polgári alkalmazotti állományára vonatkozóan kötelező."

Átírás

1 8/2013 számú ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI UTASÍTÁS Május 10. Tárgy: A Duna-Mix Kft. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatban foglaltak alkalmazása a Duna-Mix Kft. teljes vezényelt és polgári alkalmazotti állományára vonatkozóan kötelező. Jogszabályi alap: Az Iratkezelési Szabályzat alapját a Bv. szervezet iratkezelési és titokvédelmi szabályzatáról szóló 7/2008 sz. IRM utasítás, mely tartalmazza az általános és értelmező rendelkezéseket, a 335/2005 (XII.29) Korm. rendelet, mely a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeit foglalja magába, és a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (továbbiakban Lvt.) a évi LXVI törvény a, valamint a Duna-Mix Kft. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata képezi. I. A nyílt iratok kezelésének szabályzata: 1. Az ügykezelés szerkezete A gazdasági társaság általános (nyílt) ügykezelési gyakorlatot alkalmaz. A társaságnál nincs minősített (titkos) M ügyiratkezelés. Az M ügyiratkezelést a BVOP Biztonsági és Fogvatartási Ügyek Főosztályának M ügyiratkezelői végzik. 2. Ügykezelési feladatokkal megbízottak Az ügykezelés feladatait a gazdasági társaság vezetőjének döntése alapján az igazgatói asszisztens, továbbiakban ügykezelő és az ügykezelő távollétében annak helyettese/helyettesei látja/látják el. 3. Ügykezelés elhelyezésének követelményei Lehetőleg külön helyiséget kell biztosítani, hogy az iratok kezelése tárolása egyéb tevékenységtől elkülönítetten történjen. Az iratkezelés helye: titkárság Iratmegőrzés helye: irattár A helyiséget védetté kell tenni illetéktelen személyek behatolása ellen. A helyiség munkaidőn túli felnyitásáról a gazdasági társaság ügyvezető igazgatóját tájékoztatni kell. Amennyiben a felnyitásnál az ügykezelő nincs jelen, jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell: - a jelenlévők nevét - rendfokozatát, - beosztását, - a felnyitás okát, és azt, hogy - kivittek-e valamit a helyiségből. A felügyelet nélkül hagyott helyiséget munkaidő alatt is be kell zárni. Helyiségek: - titkárság - irattár 1

2 4. Ügykezelő feladata: A gazdasági társaságnál készült és más szervtől, személytől érkezett irat átvétele, felbontása, nyilvántartása, továbbítása, kezelése, irattározása, őrzése és az irat selejtezésére történő előkészítése és levéltárnak átadása, valamint ezek ellenőrzése: - az irat kiadása és visszavétele, - az irat határidő nyilvántartásban való tartása, - 6 hónapon túl vezetőnél, ügyintézőnél lévő elintézetlen iratokról hiányjegyzék készítése és erről a gazdasági társaság vezetőjének tájékoztatása. 5. A gazdasági társaság ügykezelői feladatokat ellátó munkatársa köteles: - ellenőrizni a szabályzat betartását, - rendellenességeket közvetlen vezetőjének írásban jelenteni, - minden hónap 10-ig határidő nyilvántartás alapján írásban jelenteni vezetőjének (iktatószám, tárgy, ügyintéző neve szerint) az egy hónapnál hosszabb idő óta kint lévő elintézetlen iratokat. 6. Ügykezelés felügyelete A gazdasági társaság iratkezelési és titokvédelmi feladatainak felügyeletét a BVOP Titkársági és Jogi Főosztály, Titkársági osztályvezetője látja el. A gazdasági társaság ügyvezetője jelen szabályzat előírásainak figyelembe vételével köteles a felügyelete alatt álló szervezeti egység iratkezelését megszervezni. Ennek érdekében köteles ellenőrizni az iratok készítésének, nyilvántartásának és kezelésének rendjét, valamint a határidők nyilvántartását. Az ellenőrzéssel kapcsolatos észrevételeket köteles írásban rögzíteni. A gazdasági társaság ügyvezetője évente ellenőrzi a szabályzat végrehajtását, tárgy év szeptember 30-ig javaslatot tesz a módosításra, a központi ügykezelést felügyelő főosztályvezetőnek, azaz a BVOP Titkársági és Jogi Főosztályának. 7. Iktatási rendszer A gazdasági társaságnál alszámokra tagolódó sorszámos iktatást alkalmaz. Az alszámos iktatás esetén az ügyben keletkezett első irat önálló sorszámot (főszámot) kap, míg a többi kapcsolódó irat az első irat sorszám alszámaira kerül. (kötőjel, per +folyamatos sorszámozás) 8. Iratkezelés módja 8.1. Iktatás céljára évente megnyitott, hitelesített papír alapú iktatókönyvet és/vagy elektronikus iktatókönyvet kell használni Küldemények átvétele, átadása, bontása Küldeményeket és beadványokat a gazdasági társaság igazgatói asszisztense vagy távollétében annak szervezetszerű helyettese veheti át. Az átvevő papír alapú iratok esetében a kézbesítő okmányon olvasható aláírásával, az átvétel dátumának rögzítésével ismeri el az átvételt. Rögzíteni kell: - küldemény sorszámát, - küldőjét, - érkezés dátumát, - postai küldemény esetén postai azonosítószámát. (Az érkezés dátumát és az érkeztető azonosítót a küldemény elválaszthatatlan részeként kell kezelni!) A postahivatalban bérelt fiókcímre érkező küldeményeket az ügyvezető meghatalmazásával rendelkező igazgatói asszisztens vagy távollétében annak szervezetszerű helyettese veheti át. 2

3 A meghatalmazással rendelkező személy, nyilvántartásokat köteles vezetni: - ajánlott és tértivevényes küldemények postakönyvét - ajánlott és tértivevényes küldemények átvevőkönyvét, - csomagok feladásakor rendszeresített postakönyvet Az Azonnal vagy Sürgős jelzésű küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell megjelölni az átadókönyvben vagy az iktatólapon A küldeményeket átvevő köteles ellenőrizni: - címzés alapján a küldemény átvételére való jogosultságot, - küldemény sértetlenségét, - küldemény (iktatószámát, ragszámát) azonosítószámát, - az iraton jelzett mellékletek meglétét. Amennyiben a küldemény sérült rá kell vezetni, hogy Sérülten érkezett vagy Felbontva érkezett. A feljegyzést aláírással és dátummal kell ellátni Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani az S.K jelzéssel érkezett küldeményeket. E küldemények címzettjei, amennyiben nem magánjellegű az irat, soron kívül kötelesek átadni az ügykezelőnek iktatásra A küldeményeket felbonthatja: - az S.K jelzéssel csak annak címzettje, távolléte esetében annak elöljárója, ha az S.K jelzésű küldemény címzettje már nem tartozik a bv. szervezet állományába, illetve ha munkaviszonya megszűnt címzett ismeretlen megjelöléssel vissza kell küldeni a feladónak. - egyéb küldeményeket az arra kijelölt személy Amennyiben a küldeményt tévedésből vagy helytelen, téves címzés miatt bontották fel, a borítékot azonnal vissza kell zárni, rá kell vezetni a Téves Bontás tényét, időpontját, majd a felbontást végző személynek alá kell írnia. A téves bontásról 2 példányban jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell: - a bontást végző személy: - nevét, - beosztását, - szolgálati helyét, - aláírását, - felbontás időpontját, - téves bontás okát, - a felbontást végző személy közvetlen felettesének: - nevét, - beosztását, - aláírását A jegyzőkönyv egyik példányával együtt haladéktalanul el kell juttatni a címzetthez, vagy téves címzés esetén vissza a feladóhoz. Ha téves bontás során kiderül, hogy a küldeményben Adatvédelmi Szabályzat hatálya alá tartozó ügyirat van, akkor az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni. (Lsd. 13/2012 sz. igazgatói utasítás) Felbontás után a borítékot minden esetben az irathoz kell tűzni! Ha a küldemény pénzt vagy egyéb értéket tartalmaz, a felbontó az összeget köteles a beérkezett iraton feltűntetni és a pénztárosnak átadni. A bevételi pénztárbizonylatot az irathoz kell csatolni. 3

4 8.3. Az irat nyilvántartása és kiadása az ügyintézőnek Az irat nyilvántartása, valamint kezelése a 7/2008 (IK.2) IRM utasítás mellékletében meghatározott módon történhet Az ügykezelő az iktatás céljára használatba vett okmányt köteles a főnyilvántartó könyvbe bevezetni, majd a borító belső oldalán hitelesíteni, záradékkal a következők szerint ellátni: Ez a könyv.. számozott lapot/oldalt tartalmaz. Megnyitva: Lezárva: Az ügykezelő aláírja, dátumozza, bélyegzővel ellátja, majd a főnyilvántartási számot rávezeti! A hitelesítési záradékot az ügyvezető igazgató is köteles aláírni! A főnyilvántartási könyvet 1-es sorszámmal kell megkezdeni, betelte után a következő könyvet sorszám kihagyása nélkül kell folytatni Minden beérkezett küldeményt érkeztetni kell! Az ügykezelő az iratokat érkeztető bélyegzővel látja el, mely tartalmazza: - bv. szerv elnevezését, - érkezés napját, - sorszámát, - mellékletek számát, - érkeztető szignóját Az érkező iratokat lehetőleg aznap, de legkésőbb az érkezést követő munkanapon iktatni kell! Az ügykezelő soron kívül köteles a szignálásra jogosult személynek bemutatni, átadni és iktatni a 15 napnál rövidebb határidejű iratokat, az elsőbbségi küldeményeket és a sürgős jelzéssel ellátott iratokat Az irat iktatása A társasághoz érkezett iratokat és készített iratokat iktatókönyvben vagy iktató lapon kell iktatni. Úgy kell eljárni, hogy az irat beérkezésének pontos ideje, az ügyintéző neve, az irat tárgya, az elintézés módja, a kezelési feljegyzések, az irat holléte a folyamat minden szakaszában megállapítható legyen Iktatás előtt ellenőrizni kell, hogy: van-e az ügynek kezdő-, előzményirata. ha van, akkor az előzmény alszámára, ha nincs akkor a soron következő iktatószámra kell iktatni. ha a tárgy évet megelőző évben keletkezett előzménye van, akkor szerelni kell az újonnan érkezett tárgyévi iktatószámot kapott irathoz. (Szerelés: az ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó különféle ügyiratdarabok (elő- és utóiratok) végleges jellegű összekapcsolása, amelyet az iktatókönyvben és az iratokon egyaránt jelölni kell) Az iktatásra kerülő iraton el kell helyezni az iktató bélyegző lenyomatát és ki kell tölteni annak rovatait. Ha helyhiány miatt nem lehetséges az iktató bélyegző használata, az iratot anélkül kell iktatni. Borító vagy csatolt üres lap nem iktatható! 4

5 Faxon vagy ben érkezett irat esetében, az ügykezelőnek el kell dönti, hogy az hivatalos iratnak minősül-e. ben érkezett iratot ki kell nyomtatni és a vele együtt érkezett iratokat mellékletként kell kezelni, akkor is ha az a fődokumentum Iktató bélyegző lenyomata az alábbi rovatokat tartalmazza: - szerv neve, székhelye - iktatás dátuma - mellékletek száma - az iktató szám Az iktatással egyidejűleg minden ügykezdő iratot előadói ívbe kell helyezni! Az előadói ív száma megegyezik a kezdő irat számával Az iktatás során az iktatókönyvben, és az előadói íven fel kell tüntetni: - iktatás sorszáma - iktatás időpontja, - küldemény érkezésének időpontja, - küldemény elküldésének időpontja, módja, - küldemény adathordozójának típusa, - irat küldőjének azonosító adatai, - címzett azonosító adatai, - küldő iktatószáma, - irat tárgya, - mellékletek száma, - elő- és utóirat korábbi azonosítószáma, - szervezeti egység és az ügyintéző azonosító adatai - elintézés határideje, végrehajtásának időpontja, - elintézés módja, - kezelési feljegyzések, - irattári tételszám, - az irattárba helyezés kelte Az irat az iktatást követően iktatószámot kap, melyet a mellékletekre is fel kell jegyezni Az iktatókönyvben számot üresen hagyni a felhasznált lapokat összeragasztani, a bejegyzett adatokat kiradírozni vagy olvashatatlanná tenni nem szabad! Téves adatot egy vonallal úgy kell áthúzni, hogy az eredeti bejegyzés olvasható maradjon. A javítást végző a javítást keltezéssel és kézjeggyel köteles ellátni Nem kell iktatni: - könyveket, tananyagokat, - reklámanyagokat, tájékoztatókat, - meghívókat, - nem szigorú számadású bizonylatokat, - visszavárólag érkezett iratokat, - pénzügyi bizonylatokat, számlákat, - munkaügyi nyilvántartásokat, - anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat, - közlönyöket, sajtótermékeket, - tértivevényeket. 5

6 Az iktatókönyvet az év utolsó napján aláhúzással, utolsó iktatás számának feltüntetésével, keltezéssel és bélyegző lenyomat elhelyezésével kell lezárni, hogy ne lehessen visszamenőleg új iratot iktatni. 9. Ügykezelés az ügyintézés folyamatában: 9.1. A kiadmánynak minden esetben tartalmaznia kell: (1. sz. melléklet) - szervezeti egység nevét, - iktatószámot, - válasz esetén hivatkozási számot, - ügyintéző nevét, beosztását, rendfokozatát, telefonszámát, címét, - címzett nevét, beosztását, székhelyét, címét, - irat tárgyát, - kiadmányozó személy nevét, rendfokozatát, beosztását, - mellékelt iratok számát, - hivatalos bélyegző lenyomatát, - az S.K. jelzésű kiadmányon a hitelesítési záradékot, - a mellékleten a melléklet. számú irathoz vagy.. sz. melléklet a számú irathoz megjelölést. Pl. melléklet a /2013. ikt. számú irathoz 1. sz. melléklet a /2013 számú irathoz (Kiadmány: a jóváhagyás után letisztázott és a kiadmányozásra jogosult részéről hiteles aláírással ellátott, lepecsételt irat) 9.2. Hivatalos elektronikus levél esetén is be kell tartani a 9.1 pontban felsorolt előírásokat. Amennyiben az ügyintéző vagy kiadmányozó nem a hivatásos állomány tagja a rendfokozat hiányára utaló pa. jelzést a név mellett alkalmazni kell. Ha az irat több példányban készült azt az alapiraton a címzettek megjelölésével együtt fel kell tüntetni A papír alapú kiadmány akkor hiteles: Ha a kiadmányozásra jogosult saját kezűleg aláírja vagy a kiadmányozó neve mellett az s.k. jelzés vagy alakhű írásmintája, valamint aláírása mellett a hivatalos bélyegző lenyomata szerepel Elküldés előtt az iratot ellenőrizni kell, megfelel-e az alaki követelményeknek, iktatásnak, aláírás, hitelesítés, mellékletek megléte tekintetében A postázásra az iratot az ügyintéző készíti elő. Az ügyintézőnek a postázás módjára vonatkozóan utasítást kell adnia az előadói ív megfelelő rovatában és azt a borítékon is fel kell tüntetnie Azok az iratok, amelyeknél az átvétel időpontjához jogkövetkezmény fűződik csak tértivevényesen adhatók fel, hogy az átadás- átvétel időpontja igazolható legyen. A postázás tényét és idejét fel kell jegyezni az előadói ív megfelelő rovatába. 10. Az irat szignálása Az ügyintézőt egyedileg, az ügyvezető igazgató vagy távollétében az ügyvezető igazgatóhelyettesek jelölik ki A küldeményeket szignálás után iktatni kell A szignálásra jogosult vezető közli az elintézéssel kapcsolatos külön utasításait, amelyet az előadói ívre vezet rá. 6

7 11. Előadói ív: Az előadói íven minden lényeges munkafolyamatot, munkamozzanatot rögzíteni kell. Az előadói íven belül az iratokat sorszám szerint csökkenő sorrendben kell tárolni, azaz úgy, hogy a legfelső a legutoljára érkezett irat legyen Ügyintézési határidő, az ügyek intésének általános határideje a szignálásra jogosul vezető eltérő rendelkezése hiányában 30 nap, amely a vezető döntése alapján meghosszabbítható. A meghosszabbítás tényét az előadói ívre fel kell jegyezni. Az ügyintéző köteles jelenteni vezetőjének, ha az ügyet határidőben nem tudja elintézni. Ha a határidőt felsőbb szerv állapította meg, telefonon vagy -ben, írásban hosszabbítást kell kérni. Telefonon adott határidő hosszabbítás engedélyezése esetén az előadói ívre fel kell tüntetni az: - új határidőt, - engedélyező nevét, rendfokozatát, beosztását, - engedélyezés időpontját. Majd az engedélyt kérőnek alá kell írnia! -ben adott engedélyt ki kell nyomtatni, az irathoz kell iktatni, és el kell helyezni az előadói ívben Az előadói íven kell vezetni az üggyel kapcsolatos minden eseményt, egyeztetést, döntést, az ügyintézés teljes folyamatát érintő minden érdemi információt az ügy végleges lezárásáig az érintett előadónak/ügyintézőnek. 12. Ügyintézés telefonon, fax vagy elektronikus levelezés útján Kerülni kell a levelezést, ha szóbeli vagy távbeszélőn történt intézkedés megkönnyíti, vagy meggyorsítja az ügy érdemi elintézését feltéve, ha ezt törvény, egyéb jogszabály vagy Bv. belső szabályzatai nem tiltják Az intézkedést az előadói ívre fel kell vezetni. A feljegyzést dátummal és kézjeggyel kell ellátni Ha az irathoz jogkövetkezmény fűződik, kizárólag -ben vagy fax útján nem továbbítható! 13. Iratok felterjesztése Ügyiratot, csak tételes iratjegyzékkel lehet felterjeszteni Pót előadói ívet vagy Pót ügydossziét kell készíteni, ha az ügy összes iratát az felterjeszti a társaság, melybe bele kell helyezni az irat bekéréséről szóló dokumentumot, az iratjegyzéket, a megküldésről szóló iratot. 14. Hozzáférés az iratokhoz Az iratba korlátlanul betekinthet az ügy intézője, annak elöljárója, illetve felettese Az ügyintézőnél lévő iratba más személy akkor tekinthet bele, ha: - hivatali munkájával összefügg, vagy - közvélemény tájékoztatása indokolja (csak a tájékoztatásra feljogosított személy) A Személyes adatok védelméről az Adatvédelmi Szabályzat, valamint a évi LXIII. törvény rendelkezik! Az irattárba helyezett ügybe vagy iratba betekintési engedéllyel lehet betekinteni! (2.sz. melléklet) A betekintéskor fel kell jegyezni az előadói ívre: - betekintés tényét, - időpontját, - betekintő személy nevét, rendfokozatát, beosztását, szolgálati helyét. (Ha nincs előadói ív, akkor az iraton kell feltüntetni!) Engedély nem szükséges, ha az irat a betekintő munka- vagy feladatkörébe tartozik. 7

8 15. Munkakör átadással kapcsolatos rendelkezések Munkakör átadásának esetei: - szolgálati viszony megszűnése, - munkakör megváltoztatása, - vagy egyéb okból kifolyólag Kötelező tartalmi és formai elemei (3.sz. melléklet) Az iratokat jegyzőkönyvben kell átadni, melyet 3 példányban kell elkészíteni A jegyzőkönyv 1 példányát az ügykezelőnél az irattárba kell elhelyezni. (1-1 példány átadó, átvevő) Az iratok átadásába az ügykezelőt be kell vonni! Az ügykezelő köteles: - a kiadott iratok, - könyvek, - bélyegzők meglétét ellenőrizni és aláírásával igazolni a jegyzőkönyvben A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: - iratok, - könyvek, - segédletek, - bélyegzők megnevezését, - iktató és nyilvántartási számát, - iratok sorszámát tól ig Az ügykezelő munkakörének átadásánál az ügyvezetőnek vagy az által megbízott személynek jelen kell lennie. Az átadás során, az irattárba helyezett iratokat 1 évre visszamenőleg tételesen, a többit szúrópróba szerűen kell ellenőrizni. A meglévő iratokat át kell szignálni az ügy végleges elintézésére kijelölt ügyintézőre. Az átszignálást az iraton és az iktatókönyvben is jelezni kell. 16. Az iratok irattári kezelése és selejtezése Amennyiben az ügyintéző az adott ügyet elintézte, a továbbiakban az irattal már nem dolgozik, annak határidő-nyilvántartásban vagy az irattárban kell lennie Az irattárban a tematikus, azon belül a növekvő sorszámban történő elrendezés elve érvényesül, az irattári jel alapján Az irattári jel tartalmazza: - tematikus hovatartozást, - selejtezés kódját, - levéltárba adás idejét Irattári jeleket az irattári terv tartalmazza. (Irattári jel: az irattári tételszámot, valamint az irattári tervben szereplő sorszámot együttesen tartalmazó jelzés) Az ügykezelőnek kell irattárba helyezni az ügyintézőktől visszakapott, elintézett a iratokat. 17. Irattári terv (4.sz. melléklet) Meghatározza melyek azok az iratok, irattári tételek, amelyek iratai nem selejtezhetőek és melyek azok, amelyeket meghatározott idő eltelte után ki kell selejtezni Tartalmazza a selejtezési időt, továbbá a nem selejtezhető iratok irattári tételek és levéltárba adandó irattári tételek, valamint a selejtezhető irattári tételek kötelező megőrzésének időtartamát is Az irattári terv általános és különös részre tagolódik. - Általános: szerv működéséhez kapcsolódó irattári tételek - Különös: szerv feladataihoz kapcsolódó irattári tételek Irattári tervet az ügyvezető igazgatónak évente felül kell vizsgálni. 8

9 (Irattári terv: a köziratok rendezésének és a selejtezhetőség szempontjából történő válogatásának alapjául szolgáló jegyzék, amely az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatásköréhez, valamint szervezetéhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, s határozza a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét.) 18. Irattározásra vonatkozó általános szabályok Az elintézett ügyiratot átmeneti irattárban lehet elhelyezni. Az átmeneti irattározás időtartama 1 év. Átmeneti irattár kialakítható az osztályokon is, melyről az ügykezelőt tájékoztatni kell. A végleg elkészített ügyiratot irattárba kell tenni Az irattári tervben feltüntetett irattári tételszámot az ügyintéző határozza meg, rögzíti az iraton és az előadói ív megfelelő rovatában, valamint az iktatókönyv megfelelő rovatában. 19. Selejtezésre vonatkozó általános szabályok A selejtezhető iratokat a jelen szabályzatban meghatározott ideig kell őrizni. Selejtezési kód Őrzési idő 1 1 év 2 2 év 3 5 év 4 10 év 5 15 év 6 25 év 7 30 év 8 50 év 9 75 év 0 Nem selejtezhető Az iraton az irattárba adáskor fel kell tűntetni az irattári tervben meghatározott sorszámát, megőrzési idejét Nem selejtezhető iratokra az irattári tételszám után N betűt is kell írni Az irattárba helyezésről az ügyintéző vezetőjének az előadói íven rendelkeznie kell A selejtezésre 3 tagú bizottságot kell létrehozni, a bizottság egyik tagjának ügykezelési ismeretekkel kell rendelkezni A selejtezést az ügyvezető köteles ellenőrizni A selejtezésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza: A selejtezés: - helyét, - idejét, - szerv megnevezését, - irategyüttes évét, - iratok iktatószámát emelkedő sorrendben, - irattári tételszámát, - irat mennyiségét (fm-ben) - jogszabály, iratkezelési szabályzat megnevezését, - bizottság tagjainak nevét, beosztását, aláírását, - szerv bélyegzőjét A jegyzőkönyv 3 példányban készül. Két példányt meg kell küldeni az illetékes Közlevéltárnak. 9

10 19.9. A selejtezésre előkészített iratokat csak a selejtezési jegyzőkönyvre vezetett levéltári hozzájárulással lehet megsemmisíteni A selejtezés tényét az iktató és/vagy nyilvántartó könyvben fel kell vezetni. (Selejtezés időpontját, és a levéltár átadás időpontját.) A selejtezési jegyzőkönyvet elkülönítetten kell tárolni A selejtezett iratokat zúzással kell megsemmisíteni. Hulladék-hasznosítónak, büntetésvégrehajtási szervnek a selejtezést követő 5 munkanapon belül csak zúzott állapotban lehet zsákban, két munkatárs felügyeletével átadni A megsemmisítés tényét jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 20. Levéltárba adásra vonatkozó általános szabályok Legkorábban 15 év után, ügyviteli segédletekkel együtt, nem fertőzött állapotban, savmentes dobozokban, a gazdasági társaság költségére, az irattári terv szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyvvel, tételjegyzékkel együtt, lezárt évfolyamokban kell átadni a dokumentumokat a Levéltárnak A jegyzőkönyvet 3 példányban kell elkészíteni, mely tartalmazza: - átadó, átvevő szerv nevét, személy beosztását, - helyét, idejét, - irat számát, tárgyát, - irattári tételszámot, - megnevezését, - irattári jelét, - irat mennyiségét (fm-ben) - jogszabály, iratkezelési szabályzat megnevezését. Jel Levéltárba helyezés ideje 1 15év 2 20 év 3 25 év 4 50 év 0 Nem kell levéltárba adni A 5/2013. számú ügyvezető igazgatói utasítás alkalmazásakor figyelembe kell venni a 13/2012. számú Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzatában, valamint a 10/2013. számú A Duna-Mix Kft. által küldött hivatalos levelek dokumentum csatolmányai és törzsszöveg formai és stilisztikai követelményeiről, az elektronikus levélküldés szabályai tárgyában készült ügyvezetői utasításban foglaltakat. Jelen utasításban foglaltakat minden érintett köteles megismerni és munkája során alkalmazni legkésőbb január 1-től. Jelen utasítás visszavonásig érvényes. Szakolczai Lóránt bv. alezredes ügyvezető igazgató Készítette: Készült: Kapják: Réczi Zsoltné pa. igazgatói asszisztens 1 eredeti példányban - TÜK eredeti példány 10

11 - Informatika (intranet) elektronikusan, közzététel céljából 11

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Az iratkezelési szabályzat hatálya... 3 Az iratkezelés felügyelete...

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Iratkezelési Szabályzat Orosháza 2012 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...3 II. A levél minősítése...3 III. A küldemények átvétele és felbontása...3 IV. A levelek nyilvántartásba vétele...4

Részletesebben

A PÓSA UTCAI ÓVODA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A PÓSA UTCAI ÓVODA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 OM: 030893 A PÓSA UTCAI ÓVODA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az 1995.évi LXVI. Törvény a köziratokról,

Részletesebben

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2012. március Az Elnökség a Magyar Gyógyszerészi Kamara Pest Megyei Szervezetének Iratkezelési Szabályzatát (továbbiakban:

Részletesebben

1.1. Az Iratkezelési Szabályzat hatálya

1.1. Az Iratkezelési Szabályzat hatálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Mint a Sárospataki Református Kollégium, 3950 Sárospatak, Rákóczi utca 1. (továbbiakban: Református Kollégium) közigazgatója, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 4400 Nyíregyháza Városmajor u. 2. 2015. 01.01. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 0 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II.

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. SZAKMAI KONFERENCIA 2014. február 24. Amiről szólesz Az

Részletesebben

Farkasréti Általános Iskola. Iratkezelési Szabályzata

Farkasréti Általános Iskola. Iratkezelési Szabályzata F a r k a s r é t i Á l t a l á n o s I s k o l a Alapítva: 1931 1 1 1 2 B u d a p e s t, É r d i ú t 2. Tel. 319-3269 3269 Fax: 309-5050 www.farkasret-isi.hu Farkasréti Általános Iskola Iratkezelési Szabályzata

Részletesebben

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájának. Iratkezelési Szabályzata. Hatályos: 2011. március 30.

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájának. Iratkezelési Szabályzata. Hatályos: 2011. március 30. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájának Iratkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. március 30. 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya a. A szabályzat a nyílt iratok

Részletesebben

Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat

Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat Veszprém, 2013. október 29. Készítette: Szitási Istvánné segédlevéltáros Ügyvitel IRATKEZELÉS Küldemények érkezése Beadványok érkeztetése Nyilvántartásba

Részletesebben

MESEKERT TERMÉSZETKÖZELI ÓVODA. Iratkezelési szabályzat. Készítette: Szabó Gabriella óvodavezető

MESEKERT TERMÉSZETKÖZELI ÓVODA. Iratkezelési szabályzat. Készítette: Szabó Gabriella óvodavezető MESEKERT TERMÉSZETKÖZELI ÓVODA Iratkezelési szabályzat Készítette: Szabó Gabriella óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Értelmezések... 2 3. Az iratkezelés felügyelete... 3 4. Iktatókönyv...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. számú melléklet: Iratkezelési szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Ügyviteli-iratkezelési szabályzat

Ügyviteli-iratkezelési szabályzat Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház 6931 Apátfalva, Maros u. 39. Tel.:+36-20/801-50-18 E-mail:alapszolg@freemail.hu Ügyviteli-iratkezelési szabályzat A Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

Diasort hatályosította: Fejesné TaskóTünde, 2014. augusztus 15. Ügyviteli munka. Szervezetek tevékenysége

Diasort hatályosította: Fejesné TaskóTünde, 2014. augusztus 15. Ügyviteli munka. Szervezetek tevékenysége Diasort hatályosította: Fejesné TaskóTünde, 2014. augusztus 15. 1 Ügyviteli munka Szervezetek tevékenysége Szakmai tevékenység (alaptevékenység) Szervi tevékenység (pl. ügyviteli tevékenység) Az ügyvitel

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Értelmezések

1. Bevezetés. 2. Értelmezések Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Értelmezések... 2 3. Az iratkezelés felügyelete... 4 4. Iktatókönyv... 4 4.1. Iktatás... 4 5. Küldemények átvétele, felbontása, érkeztetése, iktatása és továbbítása...

Részletesebben

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodájának IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodájának IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodájának IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat hatálya: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. A szabályzat a nyílt iratok átvételének, készítésének,

Részletesebben

ÜGYIRAT ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÜGYIRAT ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezet ÜGYIRAT ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény e szabályzatának a jogszabályi előírásokhoz történő igazodásáért, ellenőrzéséért, a rendelkezések módosításáért

Részletesebben

SOLA SCRIPTURA. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Azonosító kód: SZ19 Verzió: 2. Dátum: 2009. 02 01. Preambulum

SOLA SCRIPTURA. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Azonosító kód: SZ19 Verzió: 2. Dátum: 2009. 02 01. Preambulum 1/7 oldal SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788

Részletesebben

ÜGYIRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÜGYIRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János utca 1. sz. ÜGYIRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: prof.náray-szabó Gábor főigazgató - 1 - T A R T A L

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZATA IKTATÓSZÁM: JÓVÁHAGYOM: 2010. MÁRCIUS 26. OPSZ ELNÖK. Hatálybalépés: 2010. január 1. (visszamenőlegesen)

ÜGYVITELI SZABÁLYZATA IKTATÓSZÁM: JÓVÁHAGYOM: 2010. MÁRCIUS 26. OPSZ ELNÖK. Hatálybalépés: 2010. január 1. (visszamenőlegesen) ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: IRM-tel: IRM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 14-334, 13-775 13-863 IKTATÓSZÁM: JÓVÁHAGYOM: 2010. MÁRCIUS 26. DR. TÚRÓS ANDRÁS

Részletesebben

A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 3/2014/(12. 17.) ELN. sz. Határozata a Griff Íjász Egyesület Iratkezelési szabályzata

A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 3/2014/(12. 17.) ELN. sz. Határozata a Griff Íjász Egyesület Iratkezelési szabályzata A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 3/2014/(12. 17.) ELN. sz. Határozata a Griff Íjász Egyesület Iratkezelési szabályzata A köziratok védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a 1992. évi LXIII. törvény

Részletesebben

Iratkezelési szabályzat

Iratkezelési szabályzat MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Iratkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. szeptember 21. Bedő Zoltán főigazgató 1 IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat

Részletesebben

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Általános rendelkezések MELLÉKLET IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Az Iskola iratkezelési szabályzata - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10.

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1. napjától 1 BEVEZETÉS Mint a Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB) elnöke, a MOB Szervezeti és Működési Szabályzatában

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG IRATKEZELÉSI SZABÁLYZTA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG IRATKEZELÉSI SZABÁLYZTA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG IRATKEZELÉSI SZABÁLYZTA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2015. január 1-től 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Mint a Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB) elnöke,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK

I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A köziratok védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény elõírásait figyelembe véve a Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért Alapítvány (továbbiakban:

Részletesebben

A Rédei Móra Ferenc Általános Iskola iratkezelési szabályzata (2016. január 1-től)

A Rédei Móra Ferenc Általános Iskola iratkezelési szabályzata (2016. január 1-től) A Rédei Móra Ferenc Általános Iskola iratkezelési szabályzata (2016. január 1-től) I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A Rédei Móra Ferenc Általános Iskola iratkezelési szabályzata - a köziratokról,

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BLISS ALAPÍTVÁNY Segítő Kommunikáció-módszertani Központ 1112 Budapest, Neszmélyi út 36. Tel/Fax: 310-3583 E-mail: info@bliss.org.hu; www.bliss.org.hu Számlaszám: OTP XII. 11712004-20070579 Adószám: 18005426-1-43

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. A módosításokkal egységes szerkezetben január 1.

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. A módosításokkal egységes szerkezetben január 1. Szeged és Térsége Eötvös József IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A módosításokkal egységes szerkezetben 2017. január 1. Iratkezelési szabályzat A köziratokról szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. (4) bekezdése alapján,

Részletesebben

Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület IRATKEZELÉSI ÉS IKTATÁSI SZABÁLYZAT

Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület IRATKEZELÉSI ÉS IKTATÁSI SZABÁLYZAT Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület IRATKEZELÉSI ÉS IKTATÁSI SZABÁLYZAT BEVEZETŐ RÉSZ A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület Iratkezelési Szabályzatának

Részletesebben

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata I. Bevezetés A szolgáltató (üzemeltető), mint adatkezelő adatai Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZMSZ 3. sz. melléklete 2013 ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szentlőrinci Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium ( Szentlőrinci Általános

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

Ügyvitel és irodatechnika

Ügyvitel és irodatechnika Ügyvitel és irodatechnika Fogalmak Érkeztetés: az írásbeli ügyvitelnek az iktatást megelőző fázisa, amelynek során rögzítik a beadvány beérkezésének keltét. Iktatás: az iratnyilvántartás alapvető része,

Részletesebben

Diószegi Sámuel. Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. iratkezelési és. irattározási szabályzata

Diószegi Sámuel. Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. iratkezelési és. irattározási szabályzata A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola iratkezelési és irattározási szabályzata Az SZMSZ 2. sz. melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések 2 Az iratkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Iratkezelési szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Iratkezelési szabályzata 7. számú melléklet A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Iratkezelési szabályzata 2014. május 14. 1 Az intézmény köteles irattárat fenntartani, megőrizni, rendeltetésszerű használatáról gondoskodni. Az

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló

Nagyecsed Város Önkormányzatának. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló Nagyecsed Város Önkormányzatának a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. (1) bekezdésében előírtak szerint készített EGYEDI IRATKEZELÉSI

Részletesebben

5. számú melléklet Iratkezelési szabályzat

5. számú melléklet Iratkezelési szabályzat [Ide írhat] 5. számú melléklet Iratkezelési szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 1 2. AZ IRATKEZELÉS ÉS AZ ÜGYINTÉZÉS SZABÁLYAI... 1 3. A KÖTELEZŐEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOK... 2 4. AZ INTÉZMÉNY IRATTÁRI

Részletesebben

Kapuvári Polgármesteri Hivatal SZABÁLYZATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Oldalszám: 33 Mellékletek: 7 db. Sáfrányné dr. Kiss M. Rozália irodavezető

Kapuvári Polgármesteri Hivatal SZABÁLYZATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Oldalszám: 33 Mellékletek: 7 db. Sáfrányné dr. Kiss M. Rozália irodavezető Ügyiratszám: 01-14-2/2013. Törzspéldány Kapuvári Polgármesteri Hivatal SZABÁLYZATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oldalszám: 33 Mellékletek: 7 db. Készítette: Sáfrányné dr. Kiss M. Rozália irodavezető Ellenőrizte:

Részletesebben

Selejtezés és levéltári iratátadás

Selejtezés és levéltári iratátadás Selejtezés és levéltári iratátadás Nagy Szabolcs Selejtezés-levéltári iratátadás A két fogalom a gyakorlatban egymással szorosan összefügg! Céljuk: Az irattár tehermentesítése, s ezáltal hozzájárulás a

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 Az iratkezelés

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva 16/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal 1 I. ÜGYVITEL RENDJE 1. Az ügykör és az ügyvitel fogalma Az ügykör a

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A szabályzat hatályos: 2010. január 1-tıl. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Társulási Iroda (továbbiakban: Iroda) iratkezelési szabályzatát a többször módosított a köziratokról, a közlevéltárakról

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest 2014.. v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÜGYVITELI SZABÁLYZAT 1 Általános rendelkezések A szabályzat kiterjed a Magyar Nemzetőrség teljes

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A köziratok védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény előírásait figyelembe véve a Magyar Vadászgörény Klub közhasznú egyesület (továbbiakban: Egyesület) iratkezelési rendjét az

Részletesebben

Szerv megnevezése Egyedi Iratkezelési Szabályzata

Szerv megnevezése Egyedi Iratkezelési Szabályzata Fejléc ikt. szám:.. Szerv megnevezése Egyedi Iratkezelési Szabályzata A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 10. -ának

Részletesebben

DOKUMENTUMOK ÉS MINŐSÉGÜGYI FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE

DOKUMENTUMOK ÉS MINŐSÉGÜGYI FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE FELJEGYZÉSEK 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja Cigánd Város (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal) dokumentációs rendszerének szabályozása annak érdekében, hogy megfelelő, a szolgáltatás folyamatát szabályozó

Részletesebben

SZMSZ I. KÖTETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND. I.8. Iratkezelési Szabályzat. Iratkezelési szabályzat és irattári rend

SZMSZ I. KÖTETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND. I.8. Iratkezelési Szabályzat. Iratkezelési szabályzat és irattári rend Iratkezelési szabályzat és irattári rend SZMSZ I. KÖTETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND I.8. Iratkezelési Szabályzat Az Egyetemi Tanács 2001. május 24-i ülésén 8/7/2000/01. számú határozatával elfogadta az

Részletesebben

HERNÁDCÉCE-KORLÁT-VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNZYATOK KÖRJEGYZŐI HIVATALÁNAK Iratkezelési szabályzata

HERNÁDCÉCE-KORLÁT-VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNZYATOK KÖRJEGYZŐI HIVATALÁNAK Iratkezelési szabályzata HERNÁDCÉCE-KORLÁT-VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNZYATOK KÖRJEGYZŐI HIVATALÁNAK Iratkezelési szabályzata A közfeladatokat ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet

Részletesebben

Egységes Iratkezelési Rendszer. Semmelweis Egyetem Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság

Egységes Iratkezelési Rendszer. Semmelweis Egyetem Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság Egységes Iratkezelési Rendszer Semmelweis Egyetem Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság Összefoglaló Beszámoló az EIDR projekt feladatairól és ütemezéséről Iratkezelési tapasztalatok és működési nehézségek

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Rudabánya Gvadányi József utca 47. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Polgármesteri Hivatal Rudabánya Gvadányi József utca 47. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Rudabánya Gvadányi József utca 47. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének. Iratkezelési szabályzata

Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének. Iratkezelési szabályzata Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének Iratkezelési szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános szabályok 1-2 A szabályzat hatálya A szabályzat tartalma 2. Az iratkezelés szervezete

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. SZERVELLENŐRZÉSI Kedves Gyuri! ADATLAP A Zala Megyei Levéltár ellenőrzési feladatait a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Iktatószám: /2009. Ellenőrzés száma: 3/2009. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET/ SZERVEZETI EGYSÉG: Külső szakértő AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA: Az ügyiratkezelés szervezete,

Részletesebben

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A köziratok védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény előírásait figyelembe véve a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata iratkezelési rendjét a 2010. május

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Iratkezelési Szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Iratkezelési Szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Iratkezelési Szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalomjegyzék 1. Általános szabályok...

Részletesebben

Iktatószám: /2013. Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Telefon: +36 (59) 503-085 E-mail: maristastestverek@gmail.com Honlap: www.marista.

Iktatószám: /2013. Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Telefon: +36 (59) 503-085 E-mail: maristastestverek@gmail.com Honlap: www.marista. Iktatószám: /2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. DOKUMENTUMKEZELÉSI SZABÁLYZAT... 3 1. A Tanoda ügyvitelének rendje... 3 1.1. Az ügyvitel és az ügyiratkezelés irányítása felügyelete... 3 1.2. Az ügyvitel és az

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS JEGYZŐJÉNEK 1/2002. /VI.04./ szabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben)

NAGYECSED VÁROS JEGYZŐJÉNEK 1/2002. /VI.04./ szabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) NAGYECSED VÁROS JEGYZŐJÉNEK 1/2002. /VI.04./ szabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) az okmányiroda részére a szigorú számadású nyomtatványok, valamint tartozékainak kezeléséről I. fejezet A

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.8. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2015 Jelen szabályzat az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 205. december 5. 205. 25. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 8/205. (XII. 0.) elnöki utasítás az Alkotmánybíróság iratkezelési szabályzatáról 664 664 Az alkotmánybíróság

Részletesebben

IRATKEZELÉSI, IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI, IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT IRATKEZELÉSI, IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószáma: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy neve: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának

Kerekegyháza Városi Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Kerekegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. (1) bekezdésében előírtak szerint

Részletesebben

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 6/2012.

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 0 1 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabályzat a Kossuth Lajos Gimnázium iratkezelésének rendjét határozza meg. A külön törvény szerint minősített

Részletesebben

I. Függelék A TTK HÖK hivatalos elérhetőségei

I. Függelék A TTK HÖK hivatalos elérhetőségei I. Függelék A TTK HÖK hivatalos elérhetőségei Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat ttkhok@bcehok.hu

Részletesebben

Általános Iskola. irattárazási szabályzat. Thököly u. 37. Intézmény OM-azonosítója: 032473. Önkormányzata

Általános Iskola. irattárazási szabályzat. Thököly u. 37. Intézmény OM-azonosítója: 032473. Önkormányzata 5. számú melléklet Intézmény neve: Szabályzat típusa: Gróf Széchenyi István Általános Iskola Ügyviteli, iratkezelési és irattárazási szabályzat Intézmény székhelye, címe: 2315 Szigethalom Thököly u. 37.

Részletesebben

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 6/2012.

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 7., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 7., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 7., péntek 1. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2011. (I. 7.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium iratkezelési

Részletesebben

12/2013. számú IRATKEZELÉSI RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. Jegyzői Szabályzat. Ikt.sz: 3003-6/2013/Sz.

12/2013. számú IRATKEZELÉSI RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. Jegyzői Szabályzat. Ikt.sz: 3003-6/2013/Sz. Ikt.sz: 3003-6/2013/Sz. 12/2013. számú Jegyzői Szabályzat A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL IRATKEZELÉSI RENDJÉRŐL (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Hatályos: 2014 SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolájának rektora a Főiskola Szervezeti

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Iratkezelési szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Iratkezelési szabályzata 5. számú melléklet A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Iratkezelési szabályzata 2014. május 14. 1 Az intézmény köteles irattárat fenntartani, megőrizni, rendeltetésszerű használatáról gondoskodni. Az

Részletesebben

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal A szabályzat az OTH szellemi tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez kötött. A szabályzatban szereplő információt csak az ÁNTSZ működtetéséhez lehet felhasználni. Oldal: 2/38 MÓDOSÍTÁSOK

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Iratkezelési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Értelmező rendelkezések... 5 3. Az iratkezelés belső felügyelete... 10 4. Az iratkezelés megszervezése... 11 5. A küldemények átvétele...

Részletesebben

IRATKEZELÉSI ÉS IKTATÁSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI ÉS IKTATÁSI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Ügyviteli és iratkezelési szabályzat

Ügyviteli és iratkezelési szabályzat Ügyviteli és iratkezelési szabályzat HODÁSZI ESZTERLÁNC EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE 2013. Tóthné Darabánt Anikó óvodavezető Intézmény neve: Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde Szabályzat típusa: Ügyviteli

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Jóváhagyta: Név Dátum Aláírás I. Általános rendelkezések I.1. A szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed minden, a Miskolci Magister

Részletesebben

Szabályzat a bélyegzők használatának rendjéről

Szabályzat a bélyegzők használatának rendjéről Szabályzat a bélyegzők használatának rendjéről A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 54. -ában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Elnöki ügyvitel szabályai

Elnöki ügyvitel szabályai Elnöki ügyvitel szabályai Elnöki ügynek minősül minden olyan ügy, amelyben a bíróság elnöke, illetőleg jogszabályban vagy OBH Elnöke által kiadott szervezetirányító eszközben, a bíróság szervezeti és működési

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYPEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYPEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYPEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2003 A nevelési oktatási intézmények ügyintézéséről, iratkezeléséről szóló általános

Részletesebben

Tura Város Polgármesteri Hivatalának

Tura Város Polgármesteri Hivatalának Tura Város Polgármesteri Hivatalának a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. (1) bekezdésében előírtak szerint készített EGYEDI IRATKEZELÉSI

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Dóka Klára. Az ügyiratok fogadásától a selejtezésig - az irodai ügykezelés alapvető tudnivalói. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Dóka Klára. Az ügyiratok fogadásától a selejtezésig - az irodai ügykezelés alapvető tudnivalói. A követelménymodul megnevezése: Dr. Dóka Klára Az ügyiratok fogadásától a selejtezésig - az irodai ügykezelés alapvető tudnivalói A követelménymodul megnevezése: Gépírás és levelezés A követelménymodul száma: 1586-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2014. (XII.1.) számú

Részletesebben

Ügyviteli és iratkezelési szabályzat

Ügyviteli és iratkezelési szabályzat Ügyviteli és iratkezelési szabályzat ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyintézésnek, továbbá iratkezelésének rendje érdekében a vezetőség az alábbi ügyviteli és iratkezelési szabályzatot fogadta

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL BUDAPEST 2003. május A Budapesti Műszaki Főiskola Szabályzata a bélyegzők és pecsétek beszerzéséről,

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések Tartalom 1. Értelmező rendelkezések... 3 Általános rendelkezések... 5 2. A Szabályzat hatálya... 5 3. Az iratok rendszerezése... 5 Iratkezelés... 6 4. Az iratkezelés szervezete... 6 5. Az iratkezelés felügyelete,

Részletesebben

melléklet SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

melléklet SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA melléklet SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 I. Általános alapelvek, adatok Az iratkezelési szabályzat a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag

Részletesebben

Iratkezelési szabályzat

Iratkezelési szabályzat 4.számú melléklet Iratkezelési szabályzat A közfeladatokat ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján az Intézmény iratkezelési szabályzatát

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Városi Művelődési Központ Veszprém

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Városi Művelődési Központ Veszprém IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK E szabályzat alkalmazása során: Beadvány: intézkedésre, vagy tájékoztatás céljából érkező hagyományos vagy elektronikus

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 25-i ülésére 10. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 25-i ülésére 10. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 25-i ülésére 10. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Polgármesteri Hivatal iratkezelési

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések MELLÉKLET I. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések 1. Az Iskola iratkezelési szabályzata - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

Részletesebben

Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal. Egyedi Iratkezelési Szabályzata

Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal. Egyedi Iratkezelési Szabályzata Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzata Hatályos: 20140208.tól. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az iratkezelési szabályzat hatálya 4 Az iratkezelés szabályozása

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Szeged, 2008. Tartalom I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 A Szabályzat hatálya 5 Az iratkezelés szervezete 6 Az iratkezelés felügyelete, ellenőrzése

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és ESZKI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény székhelye, címe: 8100 Várpalota Dankó u. 16/V. Intézmény fenntartója: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 32. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL,

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA. 2014. szeptember 25.

A DEBRECENI EGYETEM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA. 2014. szeptember 25. A DEBRECENI EGYETEM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2014. szeptember 25. Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér... 3 2. A szabályzat célja és hatálya, kapcsolódó rendelkezések... 3 3. Értelmező rendelkezések (e

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet Ügyintézésének, iratkezelésének szabályzata

Mozaik Gazdasági Szervezet Ügyintézésének, iratkezelésének szabályzata Mozaik Gazdasági Szervezet Ügyintézésének, iratkezelésének szabályzata Érvényes: 2013. január 2-től Jóváhagyta: C s e r Lászlóné igazgató 1 Készült a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári

Részletesebben