AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az Ajánlatkérő Név: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház Cím: 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos. sétány 1. Tel: Fax: képviseli: Dr. Kvarda Attila főigazgató 2. Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet Név: UTIBER Közúti Beruházó Kft. Cím: 1115 Budapest, Csóka utca Tel: Fax: képviseli: Lakits György ügyvezető igazgató 3. A választott eljárás Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt. ) 122/A. (1) bekezdésben rögzített feltétel fennállása alapján, jelen felhívás megküldésével, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó közbeszerzési eljárást kezdeményez. 4. A dokumentáció és a kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásának módja Az ajánlattételi dokumentáció átvételére az ajánlattételi felhívást kézhez vevő szervezet, vagy nevesített alvállalkozója jogosult. A Kbt. 52. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a dokumentáció térítésmentesen kerül rendelkezésre bocsátásra. Ajánlatkérő a Kbt. 49. (6) bekezdés alapján előírja, hogy az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy nevesített alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció másra át nem ruházható. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha csak az egyik ajánlattevő veszi át a dokumentációt. Az Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációt az eljárást megindító felhívással együtt megküldi ajánlattevők címére. 1

2 Ajánlattevő a dokumentáció kézhezvételét követően a vonatkozó átvételi igazolást megfelelően kitöltve útján köteles visszajuttatni a dokumentációt megküldő személynek. 5. A közbeszerzés tárgya és mennyisége A jelenlegi konyhablokk helyett új konyhablokk építése, valamint a megszűnő konyha területén az étterem bővítése az alábbiak szerint - a tervezett bővítés: 230 m 2 - a rakodóudvar területe plusz: 50 m 2 - az étterem növekménye: 107,50 m 2 - a megmaradó étterem rész: 55 m 2 - a tervezett zöldtető területe: 168 m 2 Az új konyhaüzem nagyságrendi fokozata - MSZ szerint: t2 (300 ételadagig) Az új étterem nagyságrendi fokozata (MSZ szerint): f4 (150 férőhelyig) A részletes mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 6. A szerződés meghatározása Vállalkozási szerződés a Hotel Spa Hévíz bővítése új konyhablokkal és étterem belső átalakításával tárgyú építési munkák kivitelezéséhez. 7. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: A teljesítés határideje: december A teljesítés helye 8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos. sétány 1. hrsz.: 964/7 - NUTS-kód: HU Fő finanszírozási feltételek A beruházás teljes pénzügyi fedezete saját forrásból az Ajánlatkérő rendelkezésére áll. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). Ajánlatkérő a szerződés teljes nettó ellenértékének 5%-ának megfelelő mértékű előleget a Kbt (1) bekezdése szerint fizet, amennyiben azt az Ajánlattevő igényli. Amennyiben előleg fizetésére kerül sor, úgy az előleg a szerződéstervezetben részletezettek szerint kerül levonásra. Az előleg kifizetése a Ptk. 292/B. (1) bekezdése szerint történik. Részszámlázásra az alábbiak szerint van lehetőség: 5 db részszámla és 1 db végszámla (az előlegtől függetlenül) kiállítására van lehetőség a szerződéstervezetben foglaltak szerint. 2

3 Az ellenérték kiegyenlítése tekintetében a Kbt (1)-(3) bekezdései, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és az Art. 36/A. rendelkezései az irányadóak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ÁFA törvény rendelkezései alapján fordított ÁFA fizetési kötelezettség áll fenn az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII törvény 142. (1) bekezdés a) pontja alapján. 10. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Biztosítékok: - Előleg visszafizetési biztosíték: Az Ajánlattevő által igényelt előleg összegének megfelelő mértékben. A biztosítékok teljesítésével kapcsolatban a Kbt t kell irányadónak tekinteni. Késedelmi kötbér: Mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,2%-a naponta, amely összességében nem haladhatja meg a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás15%-át. Jótállás: A teljes körű jótállás időtartama 24 hónap. A vállalt jótállási időtartamon túl ajánlattevőnek vállalnia kell a vonatkozó jogszabályokban, különösen az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendeletben, valamint az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-MÉM-KvM együttes rendeletben előírt kötelező alkalmassági időket. Ajánlattevőnek továbbá az általa felhasznált egyes anyagok, berendezések, szerkezetek vonatkozásában biztosítania kell az általa vállalt jótállási időtartamon túli, a gyártómű által meghatározott alkalmassági, jótállási időtartamokat is. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. 11. Többváltozatú (alternatív) ajánlat adásának lehetősége Többváltozatú (alternatív) ajánlat nem tehető. 12. Részajánlattételi lehetőség Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során nem biztosítja a részajánlattételi lehetőséget. 3

4 13. Értékelési szempontrendszer Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kiválasztása szerint értékeli. Ha több ajánlatnak azonos az ellenszolgáltatása, akkor ajánlatkérő a Kbt. 72. (3)-(4) bekezdése szerint jár el. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai szempontból alkalmas ajánlattevőnek a jelen közbeszerzési dokumentációban meghatározott műszaki, szakmai követelményeket kielégítő ajánlatait a Kbt. 71. (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési szempont szerint értékeli. 14. Kizáró okok 14.1 Az előírt kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.57. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alá esik Az előírt kizáró okok igazolási módja: Ajánlattevőknek a Kbt (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatát, valamint a Kbt. 56. (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozó - a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. i) pont ib) alpontjában és a 4. f) pont fc) alpontjában foglaltak szerinti külön nyilatkozatot. Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról. 4

5 15. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 15.1 A gazdasági és pénzügyi alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód: P1. Az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 2 lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának - vagy annak meghatározott részének - benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben nem szükséges; Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (épületgépészeti munkák kivitelezése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az alkalmasság igazolása során a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (4a) bekezdésében foglaltak is irányadóak A gazdasági és pénzügyi alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a mérleg szerinti eredménye az utolsó kettő lezárt üzleti évből bármelyik évben negatív volt, illetve amennyiben a működését az ajánlatkérő által előírt teljes időszak kezdete után kezdte meg, (azaz a működésének ideje alatt még nincs két lezárt üzleti éve) és a működésének ideje alatt, a közbeszerzés tárgyából (épületgépészeti munkák kivitelezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el vagy haladja meg az HUF értéket 16. A műszaki, illetve szakmai alkalmasság 16.1 A műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód: M1 A Kbt. 55. (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés a) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) jelentősebb, alkalmassági feltétel körében előírt építési referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (3) és (5) bekezdése szerint. 5

6 Az alkalmasság igazolása során a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (1a) bekezdésében foglaltak is irányadóak A műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (sikeres átadás-átvétellel lezárt), minimum 1darab, egy szerződés keretén belül teljesített legalább nettó Ft értékű magasépítési munkák kivitelezésére vonatkozó referenciával. A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 55. (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdésében előírt esetekben támaszkodhat. 17. Az ajánlattételi határidő február :00 óra 18. Az ajánlat benyújtásának címe UTIBER Közúti Beruházó Kft Budapest, Csóka utca os tárgyaló 19. Az ajánlattétel nyelve Magyar 6

7 20. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak Az ajánlat(ok) felbontásának helye: Megegyezik a felhívás 18. pontjában meghatározott helyszínnel. Az ajánlat(ok) felbontásának ideje: Megegyezik a felhívás 17. pontjában meghatározott időponttal. Az ajánlat(ok) felbontásán jelenlétre jogosultak: A Kbt. 62. (2) bekezdésének megfelelően az ajánlatok felbontásánál csak az Ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. 21. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap. 22. A tárgyalás lefolytatásának menete és az Ajánlatkérő által előírt alapvető szabályok Ajánlatkérő nem kíván tárgyalni ajánlattevőkkel. 23. A hiányok pótlására, valamint felvilágosítások benyújtására vonatkozó információk Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt a szerint biztosítja. 24. Egyéb információk 24.1 Az eljárás eredményéről szóló értesítés Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket a Kbt. 77. (1) - (2) bekezdése szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 65. (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön Szerződéskötés Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt (5) bekezdés szerinti] időtartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg - a Kbt (8) bekezdésében rögzített esetek kivételével - az írásbeli összegezés megküldésének napját követő tíz napos időtartam lejártáig. 7

8 24.3 Formai előírások Az ajánlatkérő papír alapú ajánlatok benyújtását írja elő. Az ajánlatot 1 (egy) papír alapú példányban, írásban és zártan (felolvasólappal és tartalomjegyzékkel ellátva), a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 pld. elektronikus másolati példány benyújtását (CD/DVD adathordozón, pdf formátumban). Az ajánlattevőnek az eredeti papír alapú és az elektronikus formában benyújtott ajánlatok egyezőségéről cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell ajánlatához csatolnia. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények késedelméből, elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlat eredeti, papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti - papír alapú - példány az irányadó Az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő csatolni köteles: - a cégkivonatban rögzített és az ajánlatban aláíró képviselő aláírási címpéldányát/aláírás mintáját (ha az ajánlatot aláíró vagy szignáló ettől eltérő személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazása, amely tartalmazza a meghatalmazott aláírását is); - az ajánlattételi határidő lejártánál 30 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatát, amennyiben a cégkivonat a weboldalon nem érhető el; - nyilatkozatát, hogy a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van-e folyamatban. Amennyiben igen, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (310/2011.(XII. 23.) Korm. rendelet 7. ) Ajánlattevő az alábbiakról köteles nyilatkozni ajánlatában: - a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdésében meghatározottakra; 8

9 - a Kbt. 40. (1) bekezdésére (adott esetben nemleges nyilatkozat csatolása kötelező); - a Kbt. 58. (3) bekezdésére; - a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti szervezet (vagy személy) igénybevétele esetén, a következő tartalommal: szervezet megjelölése; azon alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik (adott esetben nemleges nyilatkozat csatolása kötelező); - alvállalkozó/az alkalmasság igazolására igénybevett más szervezet nyilatkozata a Kbt. 57. szerinti kizáró okokról - a Kbt (5) bekezdésében meghatározottakra; 24.6 A Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti szervezet (vagy személy) igénybevétele esetén a szervezet (személy) által csatolandó: - a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti nyilatkozat; - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést Tartalékkeret: Az ajánlatkérő 10% mértékű tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret felhasználása a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. (3) bekezdése alapján történik Közös ajánlattétel esetén a Kbt ban foglaltak szerint kell eljárni Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak Kbt. 36. (3) bekezdés szerinti magyar nyelvű fordítása csatolandó Tájékoztatás egyenértékűség vonatkozásában: Ha és amennyiben a dokumentáció (vagy annak bármely melléklete) meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy az kizárólag a közbeszerzés tárgyának (a tárgy jellegének) egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, "azzal egyenértékű" is ajánlható! Amennyiben ajánlattevő ajánlatában a Kbt (7) bekezdése alapján a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmánytól, típustól eltérő, azonban azzal műszakilag egyenértékű terméket ajánl, akkor köteles ajánlatához ezen termékek listáját, alkalmazott műszaki megoldás leírását nyilatkozatban, az egyenértékűséget igazoló dokumentummal, illetve dokumentumokkal (pl. termékleírás, műszaki adatlap, gyártói adatlap másolat, gyártói nyilatkozat) együtt csatolni. 9

10 24.11 Ajánlatkérő :00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. Találkozó helyszíne: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház (8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos. sétány 1. Műszaki osztály). A helyszíni bejárásról jegyzőkönyv készül, melyet ajánlatkérő öt napon belül valamennyi a Kbt. 45. (5) bekezdés szerinti gazdasági szereplő részére egyidejűleg megküld Ajánlatkérő a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. -a alapján a vállalkozási szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen a Szerződésben foglalt építési munkák értékének (nettó vállalkozási díj) 110%-át kitevő összegre szóló építés-szerelés biztosítással (EAR) is. A biztosítással kapcsolatos egyéb feltételeket a dokumentáció tartalmazza Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlattevő tájékoztatást a következő szervezetektől kaphat: - Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Központjában (1145 Budapest, Columbus u , telefon: ) ezen a zöld számon: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (1097 Budapest, Gyáli u. 2-6., Tel: 1/ ) zöld számon, - Pécsi Bányakapitányság (7623 Pécs, József A. u. 5.) Tel: +36-(72) A felhívás megküldésének napja december

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az Ajánlatkérő Név: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház Cím: 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. Tel: +36 83 501 701 Fax: +36 83 540 144 e-mail: titkarsag@spaheviz.hu

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS, Kbt. 122/A.

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS, Kbt. 122/A. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS, Kbt. 122/A. 1.) Ajánlatkérő neve, címe és kapcsolattartási pontok Név: Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. Postai cím: 6500 Baja, Szent Imre tér 2. Kapcsolattartási pont: Sipos

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján-

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján- ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján- Tisztelt Gazdasági Szereplők! Dunavecse Város Önkormányzata (továbbiakban: ajánlatkérő)

Részletesebben

Szigetvári Kórház Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016

Szigetvári Kórház Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016 Ajánlattételi felhívás Jelen / összes oldal száma: 1/7. SZIGETVÁRI KÓRHÁZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Cívis Ház Zrt. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. Telefon: 52/503-111, 52/503-143, Telefax: 52/503-114 E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. Postai irányítószám: 3780. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Molnár Oszkár

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. Postai irányítószám: 3780. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Molnár Oszkár HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ ELJÁRÁS ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK Hivatalos név: Edelény Város Önkormányzata Postai cím: István király útja 52.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ BUDAPEST X. KERÜLET TERÜLETÉN KIALAKÍTANDÓ, SZABAD HOZZÁFÉRÉSŰ VEZETÉK NÉLKÜLI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285975-2012:text:hu:html HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:227646-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275788-2012:text:hu:html HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 141-235828. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 141-235828. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235828-2012:text:hu:html HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 141-235828 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére GINOP 5.2.1-14-2015-00001 részprojekt keretében munkaerő-piaci mentori szolgáltatás nyújtása

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére GINOP 5.2.1-14-2015-00001 részprojekt keretében munkaerő-piaci mentori szolgáltatás nyújtása A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére GINOP 5.2.1-14-2015-00001 részprojekt keretében munkaerő-piaci mentori szolgáltatás nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/93 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód: ELI-ALPS nagyprojekt P4 ker. a kut-i nagyberendezésnek helyet adó és az ÚSzT ker. megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők,

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

Tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése

Tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése Tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/131 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DR. DAGONYA A N DR Á S BUDAPEST ügyvéd hivatalos közbeszerzési tanácsadó európai uniós szakjogász Telefon: (+36) 30 431 93 03 T./F.: (+36) 1 266 94 95 E-mail: drdagonyaa@t-email.hu Honlap: www.drdagonya.hu

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2.

Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 94. (3) bekezdés a) pont alapján

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben