Szigetvári Kórház Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP A-11/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szigetvári Kórház Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016"

Átírás

1 Ajánlattételi felhívás Jelen / összes oldal száma: 1/7. SZIGETVÁRI KÓRHÁZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP A-11/ program keretében képzések tartása a Szigetvári Kórház dolgozói számára TÁRGYÚ, EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS 1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA: Hivatalos név: Szigetvári Kórház Postai cím: Szent István ltp. 7. Város/Község: Szigetvár Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 7900 Ország: HU Telefon: Címzett: Dr. Berecz János főigazgató Fax: Internetcím: 2. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA: A Kbt. 122/A. (1) bekezdése szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő, hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás, mivel a szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot. 3. A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA: Ajánlatkérő a dokumentációt az ajánlattételre felkért szervezeteknek az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg ingyenesen rendelkezésre bocsátja. 4. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE: Fő tárgy: Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP A-11/ program keretében képzések tartása a Szigetvári Kórház dolgozói számára 1. Jogi konfliktusok kialakulásának megelőzése a betegellátás során (16 óra) 11 fő részére 2. Betegdokumentáció kialakítása és kezelése szakmai és adatvédelmi szempontok figyelembe vételével (8 óra) 11fő részére 3. Idő- és feladatmenedzsment támogatás az egészségügyi feladatok megoldásához (18 óra) 11 fő részére 4. Hatékonyságorientált stratégiai vezetési eszközök (40 óra) 11fő részére 5. Stressz, stresszkezelés (40 óra) 12 fő részére 6. Kommunikációs készségek fejlesztése és konfliktuskezelés (40 óra) 11 fő részére 7. Egészségügyi menedzsment (136 óra) 11 fő részére

2 Ajánlattételi felhívás Jelen / összes oldal száma: 2/7. Részletes specifikációt az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. A megadott mennyiségtől való eltérés a Kbt. 46 (2) bekezdés alapján 20 %. 6. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA. Megbízási szerződés. 7. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: A teljesítés kezdési időpontja: Teljesítési határidő: 8. A TELJESÍTÉS HELYE: Ajánlatkérő székhelye: 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7. NUTS-kód: HU 231 szerződéskötést követő nap. 4 hónap, Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 9. RÉSZAJÁNLAT, TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT LEHETŐSÉGE VAGY KIZÁRÁSA, KÖZÖS AJÁNLATTEVŐKRE VO- NATKOZÓ RENDELKEZÉSEK: Ajánlatkérő részajánlat tétel lehetőséget nem biztosítja. Többváltozatú ajánlat lehetőségét Ajánlatkérő nem biztosítja. A Kbt. 27. (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a szerződés teljesítését nem köti gazdálkodó szervezet alapításához és nem is teszi azt lehetővé. 10. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELE: A pályázati finanszírozás módja: Ajánlatkérő (kedvezményezett) támogatási szerződése alapján utófinanszírozású. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A számlák esedékessége: a felhívásban meghatározott közbeszerzés mennyiségénél részletezettek szerint Megbízott 6 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítés során, a részszámlákat az egyes képzési részek lezárultával, a végszámlát pedig az utolsó képzési rész lezárultát, a lezárást követően nyújthatja be Megbízott. A Lezárás alatt értjük a képzés lefolytatását követően a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentum kiállítását a képzések résztvevői részére, továbbá a képzés lefolytatásának dokumentációját, minimálisan: Részvételt igazoló jelenléti ívek (minimális tartalom: képzés megnevezése, időpontja mely napon, hány órától hány óráig zajlik, résztvevő olvasható neve és résztvevő aláírása); részletes képzési tematika, segédletek, szakmai program; részvétel igazolása elektronikus adathordozón dokumentáltan (fotó, audió, videó);képző intézmény által kiállított, a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentum. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Az ajánlatkérő az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -a, valamint a Kbt ban előírtak, illetve a Ptk. 292/B. (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti az ellenszolgáltatást. Az ajánlatban meghatározott ellenértéken felül más jogcímen számla nem nyújtható be, más fizetési kötelezettséget ajánlatkérő nem vállal. A finanszírozás a következő jogszabályok alapján történik: - az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény - az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény - a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény - 4/2011. Korm. rendelet

3 Ajánlattételi felhívás Jelen / összes oldal száma: 3/ AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA: A Kbt. 71. (2) bekezdés b) pontja alapján: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az Ajánlattevőnek az ellenszolgáltatás összegét a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására, rögzített árként kell megadnia, magyar forintban. Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő a megajánlott ajánlati árat alulprognosztizálja, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól. 12. KIZÁRÓ OKOK ÉS AZOK IGAZOLÁSI MÓDJA: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében, illetve a 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. Megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt (1) bekezdése szerint nyilatkozni kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdésének és a 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjainak hatálya alá, valamint a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. i) pont ib) alpontja és a 4. f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az ajánlattevő ajánlatában csak nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni/az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát csatolni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet (Kbt.55. (5) bekezdés) nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A nyilatkozatra vonatkozó előírásokat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. a) és b) pontja tartalmazza. 13. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK: A.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha: P1. a letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített saját vagy jogelődje utolsó kettő lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján a mérleg szerinti eredménye mindkét évben negatív volt. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdésével összhangban közli, hogy a (2) bekezdésében foglalt körülmények fennállása esetén a később létrejött gazdasági szereplőknek, oktatási, képzési és vizsgáztatási szolgáltatásokból származó, az el-

4 Ajánlattételi felhívás Jelen / összes oldal száma: 4/7. múlt két lezárt üzleti évben összesített nettó árbevételének megkövetelt mértéke: ,-Ft. Igazolási mód: Ajánlattevőnek alkalmassága igazolására csatolnia kell: P1. Az ajánlattételi határidő lejártát megelőző utolsó, kettő (2011,2012) lezárt üzleti év saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évek éves beszámolójának egy részének benyújtása (eredmény kimutatás), ha a gazdasági szereplő letelepedés szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. (Kbt. 55. (1) bekezdés d) pont és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pont) Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdésével összhangban közli, hogy a (2) bekezdésében foglalt körülmények fennállása esetén a később létrejött gazdasági szereplőknek a (2) bekezdésben meghatározottak szerint a közbeszerzés tárgyából (oktatási, képzési és vizsgáztatási szolgáltatásokból) származó árbevételt kell nyilatkozat formájában igazolniuk. B.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevő, ha nem rendelkezik M1. a) 1 fő pszichiáter szakorvossal vagy pszichológussal, akinek legalább 3 éves tréneri/oktatói gyakorlata van; b) 1 fő egyetemi jogi végzettséggel rendelkező szakemberrel, akinek legalább 3 éves tréneri/oktatói gyakorlata van; c) 1 fő felsőfokú (főiskolai/egyetemi) egészségügyi vagy társadalomtudományi végzettséggel rendelkező szakemberrel, akinek legalább 3 éves tréneri/oktatói gyakorlata van; d) 1 fő felsőfokú (főiskolai/egyetemi) végzettséggel rendelkező szakemberrel, akinek legalább 3 éves tréneri/oktatói gyakorlata van; e) 1 fő felsőfokú (főiskolai/egyetemi) végzettséggel rendelkező oktatásvezetővel, akinek legalább 3 éves oktatásvezetői gyakorlata van. M2. az ajánlat benyújtásának napján már érvényes és legalább a képzés utolsó napjáig szóló, érvényes FAT intézményi akkreditációval valamint a közbeszerzés tárgyára vonatkozó akkreditált (minősített) képzési programmal. Igazolási mód: Ajánlattevőnek az alkalmassága igazolására csatolnia kell: M1. A Kr. 15. (3) bekezdés d) pontja alapján, részenkénti bontásban azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket a szolgáltatás teljesítésébe be kíván vonni. A szakemberek bemutatása során csatolandók:

5 Ajánlattételi felhívás Jelen / összes oldal száma: 5/7. - a képzettséget és szakmai tapasztalatot alátámasztó részletes szakmai önéletrajz és dokumentumok/okiratok másolata oly módon, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen; - az adott szakemberek által a rendelkezésre állás tekintetében aláírt nyilatkozatok. M2. A Kr. 15. (3) bekezdés f) pontja alapján csatolandó: Felnőttképzési Akkreditációs Testület által kiállított intézményi akkreditációs tanúsítvány/igazolás, vagy azzal egyenértékű igazolás; A Kbt. 55. (4) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi helyzetre meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 14. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK: A megbízási szerződést késedelmes, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbérek biztosítják a szerződéses feltételekben meghatározottak szerint. 15. HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGÉRE VONATKOZÓ AJÁNLATKÉRŐI ELŐÍRÁSOK: Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt e szerint biztosítja. 16. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: augusztus :00 óra 17. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME: Szigetvári Kórház 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7. (földszint, Titkárság) 18. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE: Magyar 19. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE: Szigetvári Kórház 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7. (földszint, Titkárság) augusztus :00 óra 20. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK: A Kbt. 62. (2) bekezdése alapján az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. 21. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDEJE: 30 nap. 22. AZ ÍRÁSBELI ÖSSZEGZÉS MEGKÜLDÉSÉNEK TERVEZETT IDŐPONTJA: Ajánlati kötöttség időtartamán belül. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezését követően írásbeli összegezést készít, amely tájékoztatást nyújt az ajánlatok elbírálásáról és

6 Ajánlattételi felhívás Jelen / összes oldal száma: 6/7. a nyertes ajánlat kiválasztásának indokairól és azt minden ajánlattevő részére telefaxon vagy elektronikus úton megküldi. 23. A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: Az írásbeli összegezés megküldését követő 11. nap. 24. EGYÉB INFORMÁCIÓK: a. Dokumentáció rendelkezésre bocsátása: Ajánlatkérő a Kbt. 49. (1) bekezdése szerint dokumentációt készít jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan, mely tartalmazza a szerződéstervezetet és a részletes feladatleírást, amelyet az ajánlattételi felhívással egyidejűleg ingyenesen megküld az ajánlattevő részére. b. A szerződés EU alapokból finanszírozott: Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP A-11/ program keretében képzések tartása a Szigetvári Kórház dolgozói számára. c. A kiegészítő tájékoztatás kérésének és megadásának határideje körében ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő a Kbt (5) bekezdése szerinti ésszerű időnek az ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. munkanapot tekinti, és a Kbt a alkalmazása során ennek megfelelően jár el. d. Az ajánlatokat, a dokumentációban részletezettek szerinti formában elektronikus adathordozón (CD vagy DVD), pdf formátumban, valamint papíralapon 1 (egy) eredeti példányban kell benyújtani Ajánlatkérő részére. e. Ajánlattevő nyújtson be szakmai ajánlatot: - nyújtsa be érvényes intézményakkreditációval rendelkező képző intézmény által az összes képzésre előírt és szükséges programakkreditáció igazolását - indikatív jellegű megvalósítási és pénzügyi ütemtervet, amely képzési részenként tartalmazza a megvalósítás ütemét. f. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlati felhívás és szerződés feltételeinek elfogadására, a szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. g. Az ajánlatban meg kell jelölni (a nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni): - a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, - az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. h. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.

7 Ajánlattételi felhívás Jelen / összes oldal száma: 7/7. i. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, a benyújtott változásbejegyzési kérelem ügyvéd által ellenjegyzett, egyszerű másolati példányát is csatolandó. Egyéni vállalkozó esetében csatolandó a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata. j. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek (részvételre jelentkezőnek) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást. k. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy ajánlatkérő az eljárás során a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket (12.A.P1., 12.B.M1., M2) a minősített ajánlattevők névjegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített ajánlattevőknek a Közbeszerzések Tanács által kiadott határozaton túl - az igazolásban nem érintett területekre vonatkozóan - az ajánlati dokumentációban megnevezett dokumentumokat ajánlatukhoz csatolniuk kell. l. Az ajánlattevőt terheli az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos minden költség. m. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. n. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt ában foglalt feltételeknek. o. Ajánlattevő a Kbt. 54. (1) bekezdése alapján köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. p. Az ajánlatkérő a Kbt (4) bekezdésének megfelelően a szerződést az eljárás nyertesével köti meg, a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az összegezésben megjelölte. q. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. 25. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK A NAPJA: július 26.