AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás."

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma ( ): Cívis Ház Zrt Debrecen, Iparkamara u. 2. Telefon: 52/ , 52/ , Telefax: 52/ A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. 3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei Ajánlatkérő a dokumentációt az Ajánlattételi felhívással együtt küldi meg Ajánlattevők részére. 4. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra): Vállalkozási keretszerződés a Debrecen Város közigazgatási területén lévő, a Cívis Ház Zrt. tulajdonában, valamint vagyonkezelői használatában lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok, épületek, bérlemények hibaelhárítási és ad-hoc karbantartási, javítási feladatainak ellátására, 24 hónap időtartamra. A feladat részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza. Mennyiség: A munkák keretösszege 24 hónapra 46 millió HUF. A mennyiség meghatározására nincs lehetőség, keretszerződés megkötésére kerül sor. Nómenklatúra: A szerződés meghatározása: vállalkozási keretszerződés 6. A teljesítés ideje: 24 hónap 7. A teljesítés helye: Debrecen Város közigazgatási területe Oldal: 1 / 7

2 8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: Megrendelő részére a vállalkozói díj megfizetéséhez a fedezet rendelkezésre áll. Ajánlatkérő előleget a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. (1) bekezdés szerint fizet. Számla benyújtására havonta van lehetőség. Az ellenérték igazolt teljesítés igazolás alapján kiállított számla alapján, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 306/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésében meghatározottak szerint, ellenkező esetben a Kbt (3) bekezdésében előírtak szerint kerül kiegyenlítésre, figyelemmel az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. vonatkozó rendelkezéseire. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy alvállalkozói részére történő kifizetéseinél az Art. 36/A. -ában foglaltak szerint kell eljárnia. 9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e részajánlatot vagy többváltozatú (alternatív) ajánlatot: nem tehet 10. Az ajánlatok bírálati szempontja: Az összességében legelőnyösebb ajánlat Rész-szempont Adható pontszám alsó és felső határa Súlyszám 1. Ajánlati ár (költségvetés nettó Ft) 1,0 100, Hibaelhárítási díj (nettó Ft/eset) 1,0 100, Egyedi rezsióradíj (nettó Ft/óra) 1,0 100, Jótállás (év) 1,0 100,0 5 Értékelés módszere: Az adható pontszám valamennyi rész szempont esetén Az ajánlatkérő az egyes ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett. Az arányosság egyenes arányosságot jelent azoknál a részszempontoknál, amelyeknél ajánlatkérő számára a magasabb érték a kedvezőbb (4. részszempont). Az arányosság fordított arányosságot jelent azoknál a részszempontoknál, amelyeknél ajánlatkérő számára az alacsonyabb érték a kedvezőbb (1., 2., 3., részszempont). Oldal: 2 / 7

3 Az ajánlat elbírálásánál az értékelési szempontoknál megadott alsó értékeknél alacsonyabb ajánlat érvénytelen, a felső értékeket meghaladó ajánlatoknál csak a maximum értékek lesznek figyelembe véve. 11. A kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben: - a Kbt. 56. (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn; - a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében megjelölt kizáró ok áll fenn; A megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő nyilatkozata, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. i) pont ib) alpontja és a 4. f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai szerinti kizáró okok fenn nem állásáról az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. -ában foglaltaknak megfelelően kell nyilatkozni. Ajánlattevőnek a Kbt. 58. (3) bekezdése alapján írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alá. 12. Az alkalmassági követelmények: 1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni: a) Saját vagy jogelődjének az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző két lezárt üzlet évre vonatkozó jogszabályok szerinti beszámolója, ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét. Később létrejött gazdasági szereplő esetében a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó árbevételről szóló nyilatkozata. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy erről szóló nyilatkozat. A céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Az alkalmasság minimumkövetelménye: Az ajánlattevőre vonatkozó, a pénzügyi-gazdasági alkalmasságot kizáró tényezők: Alkalmatlan, Oldal: 3 / 7

4 a) a) amennyiben a benyújtott beszámolók alapján az üzemi eredménye az ajánlattételi felhívás feladását megelőző két lezárt üzleti év mindegyikében negatív. Később létrejött gazdasági szereplő esetében működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó árbevétele nem éri el a nettó 24 millió forintot 2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő műszaki illetve szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni: a) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés a) pontja szerint az eljárás megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben teljesített legjelentősebb közbeszerzés tárgyára (hibaelhárítási és ad-hoc karbantartási, javítási, felújítási feladatok ellátása) vonatkozó referencia munkáinak ismertetése, megjelölve legalább a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik felet, a szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, nyilatkozatot az előírás és szerződésszerű teljesítésről, továbbá csatolva az elvégzett munkákról a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot vagy igazolást b) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés e) pontja szerint azoknak a szakembereknek megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, a saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, a végzettséget igazoló okiratok, felelős műszaki vezetői névjegyzékbe való felvétel igazolásuk csatolásával Az alkalmasság minimumkövetelménye: Az ajánlattevőre vonatkozó, a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot kizáró tényezők: Alkalmatlan, ha a) nem rendelkezik az eljárás megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben egymást követő 2 évben összesen legalább nettó 46 millió Ft értéket elérő, működő ingatlanokon (lakások, üzletek, társasházak, intézmények) végzett karbantartási, javítási, felújítási munkára vonatkozó referenciával/referenciákkal b) nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti MV-Ép, vagy MV-Ép/ÉG kategóriás, minimum 5 éves felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkező szakemberrel. 13. Az ajánlattételi határidő: 14. Az ajánlat benyújtásának címe: május 4. péntek - 10:00 Cívis Ház Zrt. Debrecen, Iparkamara u es szoba 15. Az ajánlattétel nyelve: magyar Oldal: 4 / 7

5 16. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje: Helye: Cívis Ház Zrt Debrecen, Iparkamara u tárgyaló Ideje: május 4. - péntek Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: A Kbt. 62. (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő, az ajánlattevő, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen. 18. Ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap 19. A hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő a Kbt. 67. szerint az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 20. A tárgyalás lefolytatásának menetét és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai; A tárgyalások célja az ajánlat szakmai tartalmának esetleges pontosítása, az ajánlat nem egyértelmű részleteinek tisztázása és az ajánlatkérő számára legkedvezőbb szerződéses feltételek létrehozása. A tárgyalás az ajánlattevővel egy vagy szükség szerint több fordulóban kerül lebonyolításra. A tárgyalások lezárásáig az ajánlat módosítható. A tárgyalás befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. Ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet készít. 21. Az első tárgyalás időpontja Ideje: május 7. hétfő óra Helye: Cívis Ház Zrt Debrecen, Iparkamara u. 2. tárgyaló 22. További információk: 1. Ajánlatkérő a Kbt. 67. szerint az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 2. Ajánlatkérő szerződést biztosító mellékkötelezettségként írja elő: Jótállás (min.1 év) Teljesítési biztosíték: 2,5 M Ft a Kbt ban foglaltaknak megfelelően. Kötbér a hibaelhárítás késedelmes megkezdése esetén ( Ft/nap) 3. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek nem része az esetenként nettó Ft-ot meghaladó hibajavítás, a halasztást nem tűrő sürgésségi hibaelhárítás, a közvetlen élet-, baleset- és vagyonveszély elhárítás kivételével. 4. Az ajánlatokat a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban, 1 eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 2 másolati példányban kell benyújtani. Az egyes példányokon fel kell tüntetni, hogy "eredeti" vagy "másolati" példány. Az ajánlat egyes példányai közötti esetleges eltérések esetén az eredeti ajánlatba foglaltak az irányadók. Oldal: 5 / 7

6 5. Az ajánlat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: Cívis Ház Zrt épületek hibaelhárítási és ad-hoc karbantartási munkálatai 24 hónapra A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került. 6. Az ajánlathoz felolvasólapot (ajánlati lap) kell csatolni, amelyet az ajánlat elején kell elhelyezni, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 62. (3) bekezdése szerinti információkat. 7. A szerződés nem köthető meg az írásbeli összegezés megküldésének napját követő tíz napos időtartam lejártáig. 8. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdés szerinti nyilatkozatokat. 9. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.) 10. Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdése szerint. 11. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek), csatolnia kell az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű, közhiteles cégkivonatát másolati példányban, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolatát. Amennyiben a cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor csatolandó az elektronikusan kitöltött változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változata, valamint a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változata, cégszerűen aláírva. 12. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) az ajánlatához csatolni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát egyszerű másolatban (vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot). Amennyiben meghatalmazott személy írja alá az ajánlatot, abban az esetben a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is. 13. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban. 14. Ajánlattevő a Kbt. 54. (1) bekezdés szerint tájékozódni köteles a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Erről szóló nyilatkozatát Ajánlattevő ajánlatához csatolni köteles. 15. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő írásban, elektronikus úton az ajánlattevő által megadott címre küldve megadja. 16. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével vagy a Kbt (4) bekezdésében meghatározott esetekben az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést. 17. Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és okiratot magyar fordításban kell a jelentkezéshez csatolni. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel. Oldal: 6 / 7

7 18. Az ajánlatokkal kapcsolatos valamennyi, érték (pl.: euro-ban megadott referencia) átszámításának alapját a hirdetmény hivatalos megjelenésének napján érvényes MNB deviza árfolyama képezi. Ha ezen a napon az MNB nem tett közzé hivatalos deviza árfolyamot, akkor az azt követő első közzététel képezi az átszámítás alapját. 19. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni egy szándéknyilatkozatot arról, hogy nyertessége esetén a munkára vonatkozóan felelősségbiztosítást köt, vagy érvényes felelősségbiztosítását erre a munkára is kiterjeszti. 20. Ajánlatkérő szerkeszthető elektronikus árazatlan ártáblázatot is az ajánlattevő rendelkezésére bocsát, és ezt kéri az ajánlat részeként beárazni, megtartva a szerkeszthető elektronikus ártáblázat tételeinek sorrendjét. Amennyiben az ajánlattevő a szerkeszthető elektronikus ártáblázatban átírást, javítást, bármi egyéb módosítást eszközöl, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. A dokumentáció mellékletét képező elektronikus formában átadott ártáblázatot kitöltve, elektronikus formátumban (CD/DVD) és nyomtatva is az ajánlathoz csatolni kell. Eltérés esetén a nyomtatott verzió az irányadó. 21. A szerződés nem EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos. 22. Ajánlatkérő helyszíni konzultációt tart: Indulási helyszíne: Debrecen, Iparkamara u tárgyaló Időpontja: április óra 23. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a évi CVIII. törvény (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni. 24. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2012.április 26. Oldal: 7 / 7

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240196-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275788-2012:text:hu:html HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64440-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436503-2014:text:hu:html Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel. Postai irányítószám: 8002

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel. Postai irányítószám: 8002 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. Postai irányítószám: 8002

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. Postai irányítószám: 8002 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293427-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése szerinti eljárás lefolytatásához

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése szerinti eljárás lefolytatásához EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése szerinti eljárás lefolytatásához 1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRT. Cím: 1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171623-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Építési beruházás

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben