Üzleti környezet egyes kérdései

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti környezet egyes kérdései"

Átírás

1 NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM A TEXTIL- ÉS RUHAIPAR MEGÚJÍTÁSÁÉRT Üzleti környezet egyes kérdései Szakértıi tanulmány a Stratégiai Kutatási Tervhez Készült a Texplat 4. munkacsoport munkájának keretében Szerzı: Szabóné Molnár Márta október

2 Összefoglaló az adminisztratív tehercsökkentési kezdeményezések hátterérıl, legfontosabb eredményeirıl, valamint tapasztalatairól A hatékonyabb jogalkotást, valamint annak egyik eszközeként az adminisztratív terhek kérdését a Lisszaboni Stratégia kiemelt területként kezeli, mint a vállalkozások versenyképességét egyik leginkább meghatározó kérdést. Az EU Tanácsa márciusában döntött arról, hogy az uniós szabályozásból fakadó terheket 2012-ig legalább 25%-al csökkenti (ennek érdekében júliusától végeztet méréseket tizenhárom területen a tagállamokban az uniós szabályokból fakadó adminisztratív terhekre vonatkozóan.). Felkérte továbbá a tagállamokat, hogy határozzanak meg hasonlóan ambiciózus adminisztratív tehercsökkentési célértékeket, valósítsanak meg szigorúan ütemezett stratégiákat a nemzeti jogalkotásból adódó adatszolgáltatási kötelezettségek csökkentésére. Az adminisztratív tehercsökkentésre irányuló kezdeményezések a magyarországi vállalkozások esetében különösen fontosnak tekinthetıek: az EU 2006 végén az egyes tagállamokban elvégzett részletes mérések, valamint szakértıi becslések alapján készített szakértıi anyaga szerint a vállalatokra háruló adminisztrációs terhek az EU 3,5%-os átlagával szemben hazánkban a GDP 6,7%-ára tehetık A gazdasági tárca a fentiek figyelembevételével indította el 2006 októberében a vállalkozások mőködését megnehezítı, felesleges bürokratikus és környezeti akadályok leépítését szolgáló Üzletre hangolva programot. A kezdeményezést és annak elsı évre vonatkozó intézkedési tervét a Kormány 2007 áprilisában fogadta el a kormányzati deregulációs programmal együtt. A évi terv a vállalkozóktól, szakmai és érdekképviseleti szervezeteiktıl érkezett közel 400 javaslat, valamint az érintett társtárcákkal és hivatalokkal való konzultáció alapján 33 konkrét intézkedést fogalmazott meg. Az intézkedések jelentıs hányada a cég- és adóadminisztráció egyszerősítéséhez kapcsolódik, mellettük nagyobb számban szerepelnek a verseny tisztaságát, a jogbiztonság növelését, a közigazgatási eljárások minıségének javítását és az engedélyezési eljárások gyorsítását célzó lépések is. A cég- és adóadminisztráció teljes spektrumát átfogják az elektronikus közigazgatás területén az adminisztratív eljárások egyszerősítését szolgáló fejlesztések. Az Üzletre hangolva program célja, hogy érzékelhetıen csökkenjen a vállalkozásokra nehezedı bürokratikus teher, és a vállalkozások az így felszabaduló erıforrásaikat növekedésre, beruházásra, innovációra, új munkahelyek teremtésére fordíthassák. A program keretén belül jelentıs elırelépés történt a cégalapítás, illetve a cégeljárások egyszerőbbé, olcsóbbá, gyorsabbá tétele érdekében. Az Országgyőlés által júniusban elfogadott törvény értelmében szeptember 1-jétıl a Kft.-k tıkeminimuma 500 ezer Ft a korábbi 3 millió Ft helyett, a Zrt.-k pedig 20 millió Ft helyett 5 millió Ft alaptıkével alapíthatók. Gyorsítja az eljárást, hogy az aláírás-minta (címpéldány) hitelesítését ügyvéd is elvégezheti, azaz nem kell külön közjegyzıhöz fordulni, továbbá Kft.-k esetében az alapításban közremőködı ügyvéd igazolhatja a pénzbeli betét befizetését. Ennek következtében nem kell elıre bankszámlát nyitni, annak a bejegyzést követı nyolc napon belül kell megtörténnie. Anyagi könnyebbséget jelent, hogy az egyszerősített cégbejegyzési kérelem illetéke 15 ezer forintra csökkent, míg korábban Kft. és Zrt. esetében 100 ezer, Kkt. és Bt. esetében 50 ezer Ft volt az illeték. Növelheti az egyszerősített cégeljárással történı alapítások arányát, hogy rugalmasabbá váltak a szerzıdésminták, így alkalmazásukkal is biztosítható a tulajdonosok döntési szabadsága. A Kkt.-k, Bt.-k, Kft.-k mellett ezentúl Zrt.-k esetében is lehetıség van mintával és így egyszerősített eljárásban történı cégalapításra. Szintén könnyíti az egyszerősített cégeljárás választását, hogy a korábbiaktól eltérıen annak már 1

3 nem feltétele az elızetes névfoglalás megtörténte, valamint az, hogy kevesebb okiratot kell benyújtani a cégbíróságnak, a többi okirat jogszerőségi kontrollját az eljáró ügyvéd vagy közjegyzı végzi el. Az elfogadott törvény alapján július 1-jétıl kizárólagossá vált az elektronikus cégeljárás, ami önmagában is gyorsítja a cégalapításokat, változásbejegyzéseket, illetve a cég mőködése szempontjából további elınyökkel jár (ilyen pl. az elektronikusan hitelesített iratok késıbbi felhasználhatósága). Egyszerősített cégeljárás (szerzıdésminta használata) esetén pedig az elektronikus cégeljárásnak köszönhetıen ügyintézési határideje egy munkaórára csökkent. Szintén január 1-jétıl 50 millió forintról 100 millió forintra emelkedett a kötelezı könyvvizsgálati értékhatár. Azaz mentesül a kötelezı könyvvizsgálat alól az a vállalkozó, akinek az üzleti évet megelızı két üzleti év átlagában az éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot, és az üzleti évet megelızı két üzleti év átlagában az átlagos foglalkoztatotti létszáma nem lépte túl az 50 fıt. A változás mintegy 25 ezer vállalkozás számára jelenthet tehercsökkenést. Az elektronikus számlázás terjedését akadályozták a számviteli, adóigazgatási keretszabályozás pontatlanságai, helyenként nem egyértelmő rendelkezései. A problémák megszüntetése érdekében az elektronikus számlázás bevezetését tervezı vállalkozások, az e-számla szolgáltatók, valamint a kormányzat párbeszédén alapuló projekt indult, melynek eredményeként egyszerősödött és egyértelmővé vált az e- számlázás jogi környezete. A jogbiztonság növelése érdekében az ÁFA törvényben kaptak helyet az alapvetı elıírások. A projekthez kapcsolódó fontos eredmény, hogy a számítógéppel kibocsátott papír alapú számlák másodpéldányát a továbbiakban elegendı lesz elektronikusan megırizni, ez komoly megtakarítást jelent a vállalkozásoknak. Elfogadásra került az elektronikus dokumentumok így az elektronikus számlák megırzését rendezı, a digitális archiválásról szóló GKM rendelet, amely egyszerősíti a megırzés szabályait, és rugalmasabbá teszi a megırzés szolgáltatók útján történı biztosítását. A projekt eredményeként több jelentıs, nagy számlaforgalmat bonyolító vállalkozás indítja be az elektronikus számlázást beszállítói, üzleti partneri viszonylataiban. A Parlament 2007 júniusában a vállalkozói "körbetartozások" mérséklése céljából törvényt fogadott el. A fizetésképtelen cégek felszámolása könnyebbé vált azáltal, hogy ha a benyújtott számlát 15 napon belül nem egyenlítik ki, vagy nem vitatják, a bíróság a hitelezı kérelmére megállapítja fizetésképtelenségüket, így felszámolási eljárás indul ellenük. A törvény a közbeszerzési eljárásokat még átláthatóbbá, követhetıbbé tette azáltal, hogy nyilvánossá tette a fizetési kötelezettség tényleges teljesítését, továbbá rászorította az ajánlatkérıt, hogy nyilatkozzon a teljesítés elismerésérıl. A Polgári Törvénykönyv módosításával a törvény lehetıvé tette jelzálogjog alapítását az építési szerzıdés vállalkozója számára annak érdekében, hogy a szerzıdésbıl eredı követelésének kielégítésére hatékony biztosíték álljon rendelkezésre január 1-jén lépett hatályba az ingyenes céginformációról szóló rendelet. Az ingyenes elektronikus céginformációt a céginformációs szolgálat a honlapján keresztül biztosítja. A honlapon keresztül megismerhetık a cégek cégjegyzékben szereplı adatai, az elektronikusan rögzített bejegyzési (változásbejegyzési) kérelmek, bizonyos csoportosított céginformációk, így pl. az is, hogy a cég felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll. A évre vonatkozó mérlegtıl kezdıdıen (azaz 2009-tıl) kötelezıvé válik a számviteli törvény szerinti mérleg elektronikus közzététele is. A pályázati adminisztráció csökkentése érdekében kisebb összegő támogatások esetében egyszerősített, normatív jellegő pályáztatás került kialakításra. A biztosítéki szabályoknál is könnyítések történtek, a korábbi 5 M helyett 10 M támogatás alatt nem 2

4 szükséges biztosíték, 10 M felett pedig csökkent a biztosíték elıírt mértéke. Az olyan igazolásokat, amelyekhez a szükséges adatok más állami rendszerekben (például az APEH vagy a Vám- és Pénzügyırség rendszereiben) találhatóak, nem a pályázók, hanem a pályáztatók szerzik a jövıben be. A korábbi mintegy harmincféle eljárásrend egységesítésére került, így jelenleg öt eljárásrend van érvényben, ezzel párhuzamosan a pályázati adatlapok és a támogatási szerzıdés mintái is egyszerősödtek, egységessé váltak. A vállalkozások egyre több esetben élhetnek az elektronikus ügyintézés nyújtotta elınyökkel is a pályázatokkal kapcsolatban A Kormány szeptember 10-ei ülésén fogadta el a Kormány középtávú munkaprogramjának végrehajtásáról szóló elıterjesztést. A közigazgatással összefüggı fejezetben célul tőzte ki a nemzeti szabályozásból adódó vállalkozói adminisztratív terhek folyamatos, 2012-ig legalább 25%-os csökkentését. Ezzel Magyarország csatlakozott ahhoz a 23 tagállamhoz, akik legalább ilyen mértékő tehercsökkentési vállalást tettek meg a Bizottság ajánlására a nemzeti szabályozásra vonatkozóan. A középtávú munkaprogramban foglalt feladat végrehajtása érdekében került elfogadásra a piaci és a nem piaci szereplık adminisztratív terheinek csökkentésére, valamint az eljárások egyszerősítésére és gyorsítására irányuló kormányzati programról szóló 1058/2008 (IX. 9.) Kormány határozat, amely: - 17 rövid távú (jellemzıen közepéig végrehajtható) intézkedést határoz meg jelöl ki az adatszolgáltatási kötelezettségek gyors egyszerősítése érdekében. - az egyes fókuszterületekkel kapcsolatos hosszabb távú (2010) intézkedési terv elıkészítését a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladatául jelölte ki. A Korm. határozat célja a megelızı másfél-két év eddigi kormányzati kezdeményezéseinek (Deregulációs Program, Üzletre Hangolva, az egyes tárcáknál folyó ilyen irányú tevékenységek) összefogása, megvalósításuk felgyorsítása, az állami erıforrások és intézkedések hatékonyabb összpontosítása, valamint azok alapelveinek és kereteinek egységes kijelölése. 1. Rövid távú intézkedések Az Országgyőlés elfogadta a Közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. módosítását, amely az ügyintézés tekintetében a jövıben munkanap alapú határidıket szab meg (22 munkanap, amely évrıl-évre 15 munkanapra csökken), ugyanakkor ezen idı alatt a hatóságnak nemcsak a döntést, illetve határozatot kell meghoznia, hanem azt az ügyféllel közölnie is kell. A tervezett módosítás megerısíti továbbá a hivatal anyagi felelısségét szabályozó rendelkezéseket ennek alapján határidı mulasztás esetén az eljáró hatóságnak idıarányosan vissza kell fizetnie az eljárási díjat, illetve az illetéket az ügyfél részére (ha a túllépés meghaladja a határidı kétszeresét, akkor a díj vagy illeték kétszeresét kell megfizetni). A szakhatósági közremőködés korszerősítése céljából külön elıterjesztést készítettek az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium vezetésével a tárcák, amelynek keretén belül az egyes engedélyezési és hatósági eljárásokból kiiktatásra kerültek a felesleges, valós szakmai célt nélkülözı szakhatósági vizsgálatok ezzel a szakhatósági közremőködések száma mintegy 25%-kal került csökkentésre. Ezzel párhuzamosan került elıkészítésre a telepengedély, illetve bejelentés alapján gyakorolható ipari és ipari szolgáltató tevékenységekrıl, valamint a telepengedélyezés rendjérıl és a bejelentés szabályairól szóló új jogszabály, amelyet december 17-ei ülésén fogadott el a Kormány. A rendelet hatályba lépésével (2009. március 31.) csökkentek a telepengedélyezéssel kapcsolatos adminisztratív terhek és az eljárás egyszerősítése, gyorsítása céljából eljáró hatóságként a kistérségi jegyzı kerül kijelölésre, az eljárásban közremőködı szakhatóságok pedig csak indokolt esetben 3

5 kerülnek bevonásra. Az eddigi 60 napos ügyintézési határidı 30-ra csökkent. Négy tevékenység esetében megszőnt a telepengedélyezési kötelezettség és az eddigi 165 helyett csak 66 tevékenység kör esetében szükséges engedélyezés lefolytatása. 83 tevékenységi kör vonatkozásában a bejelentéssel egyidejőleg megkezdhetı lesz a tevékenység - így például többek között a raktározás, a tárolás, a csomagolási tevékenység, egyes építıanyag ipari (építési beton és gipsztermékek), textilipari és bútoripari termékek gyártása, vagy a gépjármőjavítás esetében megszőnik a tevékenység megkezdéséhez főzıdı engedélyezési kötelezettség. Az ipari területen, valamint a 6 hónapnál nem régebbi használatbavételi, vagy végleges fennmaradási engedéllyel rendelkezı telepen minden tevékenység engedélyezés nélkül, bejelentés alapján gyakorolható. A vendéglátó üzletek kategóriába sorolásáról, valamint ártájékoztatásáról szóló 43/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet hatályon kívül helyezése jelenleg folyamatban van, miniszteri aláírásokra vár. A rendelet törlésével deregulálásra kerül az idıközben indokolatlanná vált állami szabályozás, amely szerint a vendéglátó üzleteket a rendeletben meghatározott szempontok szerint kategóriába kell sorolni. Tekintettel arra, hogy a rendeletben foglalt szabályozás nem a fogyasztó részére nyújtott szolgáltatás színvonalának meghatározását tartalmazta, a rendelet megszüntetése sem a vendéglátó üzletek által nyújtott szolgáltatások színvonalát, sem a fogyasztók érdekét nem érinti. A rendelet törlésével, a bejelentési kötelezettség megszőnésével ugyanakkor csökkennek a vendéglátó üzletet üzemeltetı vállalkozások, valamint a vendéglátók besorolására vonatkozó bejelentéseket fogadó, és kezelı hatóság, az MKEH adminisztrációs, és anyagi terhei. Az Országgyőlés december 2-án elfogadta az adórendszer és a közteherviselés bürokratikus elıírásainak csökkentését tartalmazó évi szabályokat. Ennek köszönhetıen 2009-tıl egyszerősített beszámolókat készíthetnek a bt-k és a kkvk, valamint öt helyett csak kétféle járulékalap használatos: a munkaadói járulék alapja a munkaadói nyugdíj- és egészségbiztosítási alap lesz, a munkavállalói járulék alapja pedig az egyéni egészségbiztosítási járulék alapja. A feketegazdaság visszaszorítása, és az adóelkerüléssel a tisztességesen mőködı vállalkozásokkal szemben versenyelınyhöz jutó vállalkozásokkal szembeni hatékonyabb fellépés érdekében lehetıséget biztosított a következetesebb ellenırzésekre. Ezen célt szolgálta a bevezetésre került Számlalottó intézménye is: az Ft. feletti szolgáltatások után kapott számlával akár egymillió forintot is nyerhetnek azok az állampolgárok, akik számlát kérnek és kapnak és beküldik azt. A foglalkoztatási szabályok egyszerősítésének irányába hat az döntés, amellyel október 13-án az Országgyőlés a Magyar Outsourcing Szövegség javaslatának megfelelıen elfogadta a Munka törvénykönyvének azon módosítását, amelynek eredményeként lehetıvé vált a Magyarországon mőködı regionális szolgáltató központoknál a munkaszüneti napokon történı munkavégzés. Vállalkozások százezreit érintette kedvezıen a gazdasági forgalomban részt vevık fı tevékenységi köreinek változására szóló bejelentési kötelezettség fenntartásának vizsgálata, és annak eredményeként a lényeges adminisztratív tehercsökkentést tartalmazó új TEÁOR törvény tervezete. A számok a továbbiakban csak statisztikai jelentıséggel bírnának, és a jövıben nem kell a cégbírósággal intéztetni az átalakítást - az átsorolást az adóhatóság automatikusan megtette. Megkezdıdött továbbá a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásából fakadó kötelezettségeknek megfelelıen az egyablakos engedélyezési rendszer bevezetésének jogszabályi elıkészítése. 2. Konzultáció a gazdaság szereplıivel A vállalkozások számára kedvezı szabályozási háttér kialakításában tárcánk az elmúlt éveknél nagyobb hangsúllyal kívánta bevonni magukat a vállalkozásokat is, ennek érdekében a Kormány az 1052/2008 (VIII. 2) Korm. határozattal létrehozta a Gazdasági 4

6 Egyeztetı Fórumot. A Kormány ezzel olyan rendszeresen ülésezı, kiszámítható konzultációs fórumot alakított ki, amely érdemi, szakmai egyeztetésre ad lehetıséget a vállalkozások mőködési feltételeit, illetve az üzleti környezetet érintı legfontosabb kérdésekrıl. A plenáris üléseken kívül több problémakörrel (a termékdíjjal kapcsolatos szabályozás, szakhatósági közremőködés, stb.) kapcsolatban szakértıi munkacsoportok is megalakultak, amelyek tevékenységükrıl beszámolnak a Fórum ülésein is. A Fórum mellett továbbra is fennmarad a Vállalkozásfejlesztési Tanács, amelynek munkájában jellemzıen a mikro-, és kisvállalkozói érdekképviseleti szervezetek vesznek részt. Tekintettel arra, hogy ezen vállalkozások szerepe meghatározó úgy a gazdasági termelésben, mint a foglalkoztatás biztosításában, így a Tanács további indokolt. A Vállalkozásfejlesztési Tanács további mőködtetése hozzájárul ahhoz, hogy a mikro-, és kisvállalkozások szakmai és érdekképviseleti szervei hangsúlyosabban adhassanak hangot véleményüknek és javaslataiknak a kkv-kat érintı kormányzati intézkedések, kezdeményezések kapcsán. 3. Az építési szabályozás korszerősítése Az építési beruházások megvalósítását megnehezítı, esetenként ellehetetlenítı problémák (terület-, telekszerzéssel kapcsolatos nehézségek, a beruházás megvalósításához szükséges engedélyekkel, engedélyezési eljárásokkal, szakhatósági közremőködéssel kapcsolatos problémák, a szakember-ellátottság biztosítása, a településrendezési és építési követelmények bonyolultsága, nem egyértelmő szabályozása) feloldása érdekében a Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkárság elıkészítette az ún. Gyorsítás I. csomagot. A nemzetgazdaságilag kiemelt beruházások megvalósításának elısegítésére: - bevezetésre került az összevont építésügyi hatósági eljárás, amely az eljárás hatékonyabbá válását és az egyes engedélyezési szakaszok idıigényének lényeges lerövidítését eredményezheti, (a jogorvoslati lehetıségeket is figyelembe véve) minimum 30, de akár 360 nappal is. - a szakhatósági eljárások ügyintézési határideje jelentısen csökkent (korábban a szakhatósági eljárások egyes esetekben akár egy fél évig is elhúzódhattak a rájuk vonatkozó ágazati jogszabályok értelmében. A jövıben ezek ideje egységes ideje 15 nap, amely egy alkalommal hosszabbítható meg további 8 nappal. A módosítás rögzíti, hogy ha a beruházó, építtetı elızetes helyszíni szemlét kezdeményez a beruházás feltételeinek megismerése céljából, úgy a hatóság köteles azt megtartani, és amelyen az eljárásban résztvevı szakhatóságok is jelen vannak, és tájékoztatást nyújtanak a beruházás tervezéséhez szükséges követelményekrıl.) - az ügyintézési határidı túllépése esetén az eljáró hatóság az eljárási díj felének visszatérítésére kötelezhetı. Az általános építési engedélyezések gyorsabbá tétele érdekében is számos elıremutató lépés született meg: - lehetıvé vált az elektronikus ügyintézés az építésügyi hatósági döntés közlésénél (amennyiben ennek információtechnológiai feltételei fennállnak), - mintegy 30%-al csökkent az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkák köre, és 20%-al nıtt azok aránya, amelyek esetében sem engedély, sem bejelentés nem szükséges. Az intézkedéseknek köszönhetıen nem építési engedély (bejelentés) köteles az épületek utólagos hıszigetelése, az 50m2-nél kisebb és 2,5 m építménymagasságot nem meghaladó építmények, vagy éppen kirakodó vásároknál a kiskereskedık boltjai, mutatványosok, elıadók sátrai. - egyszerősödött a bejelentés tudomásul vételéhez benyújtásra kerülı építészetimőszaki dokumentáció tartalma, - a szabályozás hangsúlya az utólagos ellenırzésekre és kötelezésekre kerül át a jelenlegi gyakorlattal (építési engedélyezések túlburjánzásával) szemben. A feketemunka, valamint a lánctartozások visszaszorítása érdekében a reális árképzést, a szerzıdések részletes dokumentálását, a pontos költségvetés elkészítését célzó szabályozás került lefektetésre. 5

7 A szakállamtitkárság folytatja a megkezdett munkát, amelynek keretében végéig kerül elfogadásra az építésügyi intézkedési terv, illetve a Gyorsítás II program, amely az építési beruházások megvalósításának elısegítését tőzte ki célul azzal a kiterjesztéssel, hogy a felülvizsgálati körbe bevonja a sajátos építményfajtákra és a mőemlékekre, valamint a régészetre vonatkozó szabályozási elıírásokat is. 4. Közbeszerzési eljárás Az Országgyőlés december 8-án fogadta el a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (közbeszerzési törvény) módosítását, amelynek egyik célja a kis-és közepes vállalkozások helyzetének javítása. E célt szolgálja például az, hogy a közbeszerzéseket magyar nyelven minden esetben ki kell írni, az ajánlatokat magyar nyelven minden esetben be lehet majd nyújtani, és vita esetén is a magyar nyelv lesz az irányadó. Mivel az idegen nyelvő kiírások esetében a kevesebb forrással rendelkezı kkv-k jellemzıen hátrányban vannak, ez az intézkedés javíthatja a közbeszerzési szerzıdésekhez való hozzáférésüket. Azokat a szerzıdéseket, amely esetében ez mőszakilag és gazdaságilag lehetséges, a kiíróknak kisebb egységekre, részekre kell majd bontani. Mivel így az elnyerhetı szerzıdések értéke csökken, a kisebb vállalkozások is nagyobb eséllyel pályázhatnak és nyerhetnek. Szintén a kisebb vállalkozások nyerési esélyeit javítja továbbá az, hogy a kisebb értékő beszerzések esetében a törvény lehetıvé teszi a kiíróknak, hogy úgy döntsenek, hogy a közbeszerzést csak az éves nettó egymilliárd forint árbevételt el nem érı vállalkozások számára tartják fenn. Ez azt jelenti, hogy ha a kiíró úgy dönt, akkor a kisebb értékő szerzıdésekért csak az ilyen árbevétellel rendelkezı EU-s vállalkozások szállhatnak versenybe, akik a nagyokkal nem, csak egymással versenyeznek. Erre építési beruházások és építési koncessziók esetében egyébként csak akkor lesz a kiírónak lehetısége, ha a szerzıdés értéke kevesebb mint kétszázmillió forint. 5. Kis értékő perekre vonatkozó szabályozás megteremtése Az egy millió forint alatti vagyoni követelések esetében 2008-ban speciális szabályok kerültek bevezetésre, amelyek január 1-tıl léptek hatályba. A kis értékő perek szabályai a helyi bíróság hatáskörébe tartozó, és kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthetı követelések esetében, az ellentmondás folytán perré alakult eljárásban alkalmazandók. Ez az eljárás az esetek egy jelentıs részében alkalmazható lesz: a helyi bíróságra évben érkezett peres ügyek száma összesen 163 ezer volt, ebbıl az 1 millió forintot meg nem haladó értékő ügyek száma összesen mintegy 57 ezret tett ki, ez az összes (te-hát a megyei bírósági ügyeket is beleértve) polgári peres ügyérkezés (181 ezer ügy) 32,1 %-a volt. Az ilyen eljárások gyorsítását szolgálják azon rendelkezések miszerint a bíróságnak a tárgyalást úgy kell kitőznie, hogy az elsı tárgyalási nap az iratoknak a bírósághoz való érkezését követı legkésıbb negyvenöt napon belül megtartható legyen (a többi perek esetében az általános szabály négy hónap), és a folytatólagos tárgyalást úgy kell kitőzni, hogy az az elhalasztott tárgyalás napját követıen legkésıbb harminc napon belül megtartható legyen (a többi per esetében ez a szám szintén jóval magasabb, szintén négy hónap) Adminisztratív terhek szisztematikus felmérése, a nemzeti Cselekvési Terv megalapozása A nemzetközi tapasztalatok alapján megalapozott adminisztratív tehercsökkentési stratégia elkészítését megelızıen szükséges a terhek átfogó felmérése (az egyes adatszolgáltatási kötelezettségek azonosítása, valamint a gyakoriság, az érintettség feltérképezésével a fajlagos és nemzetgazdasági szintő költségek meghatározása). A mérési eredmények alapján határozható meg, hogy mely területeken 6

8 szükségesek elsısorban intézkedések a terhek hatékony, és idıben ütemezett csökkentése érdekében. A vállalkozásokra háruló adminisztratív terhek 2012-ig 25 %-kal való csökkentése érdekében az NFGM kezdeményezte a nemzeti szabályozásból fakadó vállalkozói adminisztratív terhekkel kapcsolatban áttekintı vizsgálat elkészítését, valamint az adó és járulékadminisztráció, az ellenırzési és engedélyezési eljárások, valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adminisztratív terhek részletes felülvizsgálatát mindezt az EU Bizottsága által is ajánlott módszer, a Standard Cost Method (SCM) alapulvételével. Az áttekintı felmérés, valamint 152 adatszolgáltatási kötelezettség részéletes mérése elkészült, amelyek alapján szeptemberéig a tárcák összeállítják azokat intézkedéseket, amelyek alkalmasak lehetnek az EU és a kormányzati vállalásnak való megfelelésre. A mérésekbıl levezethetı javaslatokat tárcánk kiegészítette olyan cselekvési lehetıségekkel, amelyeket a vállalkozói javaslatok, és a tehercsökkentésben élen járó országok legjobb gyakorlata alapján állítottunk össze. Ezek többsége olyan, elsısorban a kormányzat, illetve a hivatalok mőködési szemléletét formálni célzó felvetés, amely az EU kis- és középvállalkozói intézkedéscsomagjához (Small Business Act), vagy egyes irányelvek hatékonyságának növelése érdekében tett bizottsági ajánlásokhoz kapcsolódnak. 2. Üzleti mediáció A késıi fizetések, illetve a pénzügyi teljesítés elmaradása a magyar kis és középvállalkozások mőködési feltételeit rendkívül nagy mértékben rontja. A bírósági eljárások lassú, költséges és sok esetben bürokratikus volta miatt a jogos igényeiknek csak mintegy felével, harmadával fordulnak az állami jogérvényesítés eszközéhez (peres eljárás, felszámolási eljárás). Ennek okán kezdeményeztük a közvetítıi eljárások megismertetését a szakmai és érdekképviseleti szervezeteken keresztül a kis- és középvállalkozásokkal, valamint 10 mediációs eljárás elsı ülését finanszíroztuk a nemzetközi tapasztalatok alapján az esetek 50%-ban már az elsı ülés sikeresnek bizonyul. A programban a esettanulmányokat és gyakorlatias tanácsokat dolgoztunk ki a vállalkozások számára: a kommunikáció célja megismertetni a vállalkozásokat az alternatív jogérvényesítési módszerekkel, valamint néhány sikeres példán keresztül bemutatni annak elınyeit a vita rendezésének elmulasztásával, illetve a bírósági jogszolgáltatással szemben. Fontos, hogy a vállalkozások megismerjék a szakmailag megfelelı tapasztalattal, és ismeretanyaggal rendelkezı közvetítık elérhetıségét, és azt hogyan kaphatnak segítséget tılük. 4 szervezet vállalkozásainak tartottak szakemberek elıadást közgyőléseken a közvetítıi eljárásokról. Az egyik szervezet oktatási nap keretében biztosított lehetıséget a tagvállalkozásai számára az üzleti mediáció megismerésére. A programba bekerült minden ügy sikeres volt. A viták tárgyául szolgáló jogok / követelések értéke és Ft. között volt, amelyeket a felek közös megegyezésével minden esetben megnyugtatóan lehetett rendezni. Ezáltal 10 kis és középvállalkozás mőködését sikerült fenntartani, egyes nagyvállalkozások esetében pedig megfigyelhetı volt, hogy a tervezett, vagy már folyamatban lévı perek miatt fennállt annak lehetısége, hogy valamelyik fél piaci hírnevén csorba esik. Ennek elkerülése erıs motivációnak bizonyult az érintettek konfliktusrendezése során, amely a kis és középvállalkozások pozícióit erısítette. A kezdeményezés sikerességét jól mutatja, hogy a program csak az elsı ülést finanszírozta, azonban azt a vállalkozások mindegyike olyan bíztatónak és hatékonynak tartotta, hogy a többi ülés díját már ık állták (egy óra mediációs eljárás költsége fele annak, mint amennyit a felek ugyanannyi idıre ügyvédnek fizették volna ki). A mintaprogram bekerült a évi legjobb uniós KKV gyakorlatok közé. 7

9 3. További lépések az adminisztratív terhek csökkentése, valamint üzleti környezet fejlesztése érdekében A vállalkozások közötti peres ügyek gyorsítása érdekében a évi LXVIII. tv. elfogadásával módosításra került a polgári perrendtartásról szóló törvény. A vállalkozások egymás közötti pereinek vonatkozásában a rendelkezések felkészülési idı után, 2011-tıl hatályosak. A pereket jellemzıen kötelezı egyeztetés elızi meg, melyhez a feleknek egymás rendelkezésére kell bocsátani az álláspontjuk alátámasztását szolgáló okiratokat. A bíróságnak és a feleknek a per menetét és egyes fontos idıpontokat elıre egyeztetniük kell. A felek egymás közti, a bírósággal és a szakértıvel való kommunikációjában is az elektronikus út lesz az általános eljárási cselekmények stb.) A vállalkozások egymás közötti pereiben az ítéletek elızetesen végrehajthatók lesznek tekintet nélkül a fellebbezésre; Az 1 M Ft alatti (fizetési meghagyást követıen perré alakult, ún. kisértékő) vagyoni követelések esetében speciális igényérvényesítési szabályok léptek életbe január 1-tıl. Az érintett eljárások elsı tárgyalási napját a bíróságnak 45 napon belülre kell kitőznie, a folytatólagos tárgyalást a következı 30 napon belül kell megtartani. A felek a bizonyítási indítványaikat legkésıbb az elsı tárgyalási napon terjeszthetik elı, a folytatólagos tárgyalás elmulasztása az ügy érdemében való döntést nem gátolja. A perelhúzás, valamint a rosszhiszemő pervitel visszaszorítása érdekében mind a viszonkereset támasztására, mind a keresetváltoztatásra korlátozottan nyílik csak lehetıség az eljárás során. A nem vitatott követelések érvényesítését szolgáló fizetési meghagyásos eljárás korszerősítése érdekében a jogintézmény reformjára és az eljárás közjegyzıkhöz telepítésére kerül sor az Országgyőlés által 2009 júniusában elfogadott törvény által. A kis- és középvállalkozások igényérvényesítési feltételeit az új szabályozás jelentısen gyorsítja, a fizetési meghagyás benyújtását több helyen teszi elérhetıvé és lehetıvé teszi az elektronikus eljárást is. Az új szabályozással az eljárási határidık a felére csökkennek. A jelenlegi 111 helyi és 20 megyei bíróság helyett több mint 300 közjegyzıi irodában lesz beadható a kérelem írásban, valamint az Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton. Utóbbi esetben a fizetési meghagyás a jövıben 3 munkanap alatt kibocsátható lesz, az illetékfizetésre pedig bankkártyával is nyílik majd lehetıség. A lánctartozások visszaszorulása várható attól a kezdeményezésrıl, ami szerint októbertıl 1-tıl a közbeszerzéssel indított építési beruházásoknál kötelezı lesz fedezetkezelıt alkalmazni, más beruházásoknál pedig lehetıség lesz rá. A fedezetkezelı alkalmazásának célja, hogy az építıiparban minden vállalkozó és alvállalkozó megkapja a pénzét, ha elvégezte a munkáját. A német és osztrák mintára biztos kéznek nevezett fedezetkezelı a szerzıdéskötéstıl a használatba vételig kezeli a szerzıdött tevékenység pénzügyi részeit és a teljesítés igazolások sorsát a jogviták csökkentése érdekében. Az elmúlt évek eredményei alapján Magyarország a Világbank Doing Business felmérésében jelentıs elırelépéseket könyvelhetett el: a Világbank közel 180 országot értékel az üzleti környezet minısége szempontjából, melyben Magyarország a folyamatos elırelépéseket ért el. A 2007-es rangsor szerint még az 50. volt hazánk, és egy év alatt ehhez képest 9 hellyel sikerült javítani az értékelést. Az adminisztratív tehercsökkentéssel kapcsolatos legfontosabb tapasztalatok, amelyek részben összefüggenek az esetleges kudarcokkal: 1. Különös figyelmet kell fordítani a nemzetközi példák és tapasztalatok hasznosítása: az egyes ajánlások és legjobb gyakorlatok átvétele elengedhetetlen, hiszen azok abban az esetben jelenthetnek versenyelınyt Magyarország számára, ha a környezı versenytárs országoknál hamarabb képes elkezdi azok megvalósítását. 8

10 2. Szemléletmód váltás az államigazgatásban a programok fontos hozadéka volt, hogy az újító, reform szemléletet át kell vennie a tárcáknak. Az egyes adatszolgáltatási rendszerek és eljárások sok esetben jól bejáratottak, biztonságos ügyintézését tesznek lehetıvé, de mégis meg kell azokat változtatni ha magas az adminisztratív költsége az azoknak való megfelelésnek. 3. Ágazati megközelítés áttörése, ágazatközi megoldások az intézkedések során szükséges, de nem elégséges feltétel egy-egy ágazat, vagy vállalkozáscsoport segítése. Olyan megoldásokat törekszünk keresni az adminisztratív tehercsökkentés kapcsán amely minden érintett vállalkozásra kiterjednek, és nemzetgazdasági szinten képesek a terhek mérséklésére. Ugyanakkor egy-egy szektor versenyképességét akár csak néhány különleges bürokratikus eljárás, vagy többlet-adatszolgáltatási kötelezettség képes jelentıs mértékben visszafogni ezek feltárása és megoldása szintén fontos feladat. 4. Kreatív csapat, újító szellemiség talán a legesszenciálisabb feltétel, hiszen elkötelezett, innovatív gondolkodásmóddal és a csapatmunkát elısegítı kompetenciákkal rendelkezı, a nemzetközi gyakorlatot jól ismerı személyi háttér elengedhetetlen az államigazgatás oldaláról a siker eléréséhez. 5. Szervezet bürokrácia a bürokrácia ellen a nemzetközi gyakorlatok alapján azok a programok képesek hosszú távon eredményesek lenni az adminisztratív tehercsökkentés területén, ahol szervezeti rutinok és eljárások formájában is rögzülnek azok a mechanizmusok, amelyek biztosítják azt, hogy a bürokrácia csökkentése, az eljárások egyszerősítése ne csupán rövid távú sikerek elérésére összpontosítsanak, hanem hosszá távú nettó tehercsökkentést, és rendszerszerő és szisztematikus megoldások megalapozására adjanak lehetıséget. Szintén kiemelkedıen fontos, hogy a folyamatokba bevonásra kerüljön az üzleti életben gyakorlati ismeretekkel rendelkezı vállalkozók tapasztalata és szakértelme is, hiszen ezek képesek biztosítani azokat a nyomás és ellenırzı funkciók gyakorlati mőködését, amelyek az egyszerőbb, de hatékonyabb jogalkotás (better regulation) megvalósítása valamint a tehernövekedés elkerülése érdekében szükségesek. Magyarországon ez az a terület, amely különösen fejlesztésre szorul nem kizárólag az államigazgatás részérıl. 9

1. SZAKPOLITIKAI HÁTTÉR

1. SZAKPOLITIKAI HÁTTÉR 1. SZAKPOLITIKAI HÁTTÉR 1.1 Jobb szabályozás az adminisztratív terhek csökkentése A Nemzetgazdasági Minisztérium 2011 tavaszán benyújtott kormányjavaslata komoly változásokat hoz a vállalkozások életébe.

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1029/2009. TERVEZET A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ J A V A S L A T

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ J A V A S L A T SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/513-273 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T a Képviselı-testületnek rendjérıl szóló 8/2013. (IV.03.)

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

az január 1 je elıtt benyújtott bejelentések alapján esedékessé vált díjakra vonatkozóan

az január 1 je elıtt benyújtott bejelentések alapján esedékessé vált díjakra vonatkozóan Az ipari és kereskedelmi miniszter 77/1995. (XII. 29.) IKM rendelete a Magyar Szabadalmi Hivatal elıtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról az 1996. január 1 je elıtt benyújtott bejelentések

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

2011. évi CXCVII. tv. Dr. Tornyai Magdolna december 7.

2011. évi CXCVII. tv. Dr. Tornyai Magdolna december 7. 2011. évi CXCVII. tv. a cégeljc geljárás s változv ltozásáról Dr. Tornyai Magdolna 2012. december 7. 1 2011. évi CXCVII. tv. A csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv., a gazdasági

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27.

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27. 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól Dr. Kugler Tibor f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s á g A Rendelet hatálya

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 102 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

1. Készpénzforgalom korlátozása

1. Készpénzforgalom korlátozása ART 2013 1. Készpénzforgalom korlátozása Az adóköteles tevékenységet folytató, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó, ha egy másik szintén pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak készpénzben

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság I. A kkv-k megítélése az EU-ban 2000 Kisvállalkozások Európai Chartája világszínvonalú kkv-környezet

Részletesebben

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a T/6768/18. szám ORSZÁCG Y 1J lyé 7 _ 1 Tr l. Érkezett: 2008 DEC 1 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k ajánlás a a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a

Részletesebben

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl Tájékoztató A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedınek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést követıen,

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Dr. Vida Sándor Ügyvédi Irodával kötendı megbízási keretszerzıdésrıl Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara A Fıváros Önkormányzata és a kerületi Önkormányzatok együttmőködése a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával SZATMÁRYN RYNÉ JÄHL ANGÉLA BKIK Tagcsoport Kollégiumi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített

Részletesebben

14. iránymutatás: versenyzőbb üzleti környezet kialakítása és a magánkezdeményezések támogatása a jobb szabályozás révén

14. iránymutatás: versenyzőbb üzleti környezet kialakítása és a magánkezdeményezések támogatása a jobb szabályozás révén 14. iránymutatás: versenyzőbb üzleti környezet kialakítása és a magánkezdeményezések támogatása a jobb szabályozás révén 3. országpecifikus figyelemfelhívás A szabályozási környezetet fejleszteni kell

Részletesebben

Az EU közbeszerzési politikájának

Az EU közbeszerzési politikájának Az EU közbeszerzési politikájának modernizálása Az Egységes piaci intézkedéscsomag elkötelezettsége "Átdolgozott és modernizált közbeszerzési jogi keretek, melyeknek célja, hogy alátámasszák egy olyan

Részletesebben

09.03.2011 LLP. Vevıkövetelések és szállítói tartozások hatékony kezelése. Gazdasági mutatók * Budapest, 2011. március 09. Dr. Tapolczay Nóra, LL.M.

09.03.2011 LLP. Vevıkövetelések és szállítói tartozások hatékony kezelése. Gazdasági mutatók * Budapest, 2011. március 09. Dr. Tapolczay Nóra, LL.M. Radnóczy & Partners CEE-Lawyers Andrássy út 113. H-1062 Budapest Vevıkövetelések és szállítói tartozások hatékony kezelése Budapest, 2011. március 09. Dr. Tapolczay Nóra, LL.M. 3 Gazdasági mutatók * A

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Referatúra Fıosztály Pécs, Széchenyi tér 1.

Referatúra Fıosztály Pécs, Széchenyi tér 1. Referatúra Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1. Ügyszám: 08-8/1268/2011. Ügyintézı: dr. Halmosné Czigelédi Judit Tárgy: Keszthelyi Gyula közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése Elıterjesztés az Oktatási

Részletesebben

Szerzıdések tárgyalása Magyarországon a gazdasági krízis idején és azt követıen

Szerzıdések tárgyalása Magyarországon a gazdasági krízis idején és azt követıen Szerzıdések tárgyalása Magyarországon a gazdasági krízis idején és azt követıen Dr. Petrányi Dóra 2011. március 24. 3/24/2011 Témakörök 1. A szerzıdés lényeges elemei Fizetési feltételek Biztosítékok és

Részletesebben

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A bioenergia hasznosítás lehetıségei konferencia Budapest, 2010. november 8. Dr. Lengyel Attila Magyar Biogáz Egyesület

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás DE-ÁJK J K P olg l á g r á i r i El E j l á j rá r sj s o j gi g Tans n z s ék

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás DE-ÁJK J K P olg l á g r á i r i El E j l á j rá r sj s o j gi g Tans n z s ék A fizetési meghagyásos eljárás Polgári eljárásjog elıadás DE-ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék Fogalma A közjegyzı hatáskörébe tartozó nemperes eljárás; melynek során a közjegyzı a jogosult egyoldalú kérelme

Részletesebben

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT 1.1.5 Szolgáltatási akkreditáció modellezése alprojekt Záró tanulmány 2011. 11.

Részletesebben

Építményadó. Az adókötelezettség 1..

Építményadó. Az adókötelezettség 1.. 1 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 18/2002. (12. 16.) sz. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 3/2009. (III. 05.), valamint 23/2010. (XII. 20.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16.

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. TARTALOMJEGYZÉK I. Rövid áttekintés az ÚMFT programozási rendszerérıl II. Projekt kiválasztási

Részletesebben

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület!

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: polgi.sztan@invitel.hu istván.sztan@pmhaszod.hu 6233- /2009 szám Elıterjesztés

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Barta E. Gyula, vezérigazgató 2011. január 19.

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Barta E. Gyula, vezérigazgató 2011. január 19. Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Barta E. Gyula, vezérigazgató 2011. január 19. Megújult fejlesztéspolitika Rövidebb bírálati idő, automatikus értékelés Felesleges jelentéstételi kötelezettség

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közfoglalkoztatás új rendszerérıl Elıkészítette: Tárnok Lászlóné jegyzı Véleményezı bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Sorszám:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy:Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

3. A Civil Információs Portál

3. A Civil Információs Portál Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 20.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

CEE-Lawyers LLP. Budapest. Andrássy út 113. H-1062 Budapest

CEE-Lawyers LLP. Budapest. Andrássy út 113. H-1062 Budapest Budapest Radnóczy & Partners CEE-Lawyers Andrássy út 113. H-1062 Budapest Új hangsúlyok a vállalati banki kapcsolatokban I. A válság hatása a vállalati hitelállományokra Magyarországon II. A hitelezési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet jogutód

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL E szabályzat célja: hogy rögzítse a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása a közbeszerzésekrıl

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-50/2013. AJÁNLATI

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban

Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban Debrecen, 2015. November 4. Polgári eljárásjogok -Definíciók Polgári eljárásjog Nemzetközi polgári

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. sz. mellékelt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS modellezı rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen címő pályázathoz könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 1 AZ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 26-i ülésére 2. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER E L İ T E R J E S Z T É S az Országos Érdekegyeztetı Tanács részére a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetıségének meghosszabbításáról Budapest, 2009. október 2 Ö S S

Részletesebben

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s Bírósági nemperes eljárások Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Nemperes eljárás fogalma 1. A magánjogi jogviszonyokat érintı, az igazságszolgáltatás megvalósítása vagy a tények,

Részletesebben

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 133-../2014. ELİTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Hatósági ellenırzési tervek közzététele

Hatósági ellenırzési tervek közzététele Pomáz Város Önkormányzatának Jegyzıje Hatósági ellenırzési tervek közzététele A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény 88. alapján a hatóság hatásköreinek

Részletesebben

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás A fizetési meghagyásos eljárás Polgári eljárásjog elıadás Fogalma A közjegyzı hatáskörébe tartozó nemperes eljárás; amely során a jogosult által elıterjesztett kérelemre a közjegyzı feltételesen marasztalja

Részletesebben

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. E-Számlázás az ECOD rendszeren belül Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. Tartalom ECOD EDI rendszer Magyarországon és a helyi ECOD HelpDesk E-számlák archiválása az ECOD

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

Elektronikus fizetés megvalósítása

Elektronikus fizetés megvalósítása Elektronikus fizetés megvalósítása A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1 MIRİL LESZ SZÓ A projekt környezete, célcsoportjai,

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZİDÉS T E R V E Z E T. Amely létrejött egyrészrıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZİDÉS T E R V E Z E T. Amely létrejött egyrészrıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZİDÉS T E R V E Z E T Amely létrejött egyrészrıl Megrendelı Hajdúnánás Városi Önkormányzat Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Szólláth Tibor polgármester Telefon: 52/381-411

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-12/2006/84. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest) (a továbbiakban: OTP Bank) ellen fogyasztói döntések

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Visegrád Város Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyi településrendezési elıírások tartalmáról szóló elızetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére

Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére 2013. EüK. 3. szám OTFOH pályázati felhívás (hatályos: 2013.03.01 - ) Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal (1097

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

e-önkormányzás Szombathelyen és kistérségében e-savaria projekt

e-önkormányzás Szombathelyen és kistérségében e-savaria projekt e-önkormányzás Szombathelyen és kistérségében e-savaria projekt Keringer Zsolt irodavezetı e-mail: keringer@szombathely.hu Elektronikus ügyintézés megvalósításához szükséges környezet Jogszabályok (országos,

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia VÁLLALKOZÁSOK ADMINISZTRÁCIÓJA VS. EGYSZERŰ ÁLLAM 2012.09.06.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia VÁLLALKOZÁSOK ADMINISZTRÁCIÓJA VS. EGYSZERŰ ÁLLAM 2012.09.06. 1 VÁLLALKOZÁSOK ADMINISZTRÁCIÓJA VS. A vállalkozások adminisztrációs költsége Uniós összehasonlításban is magas, MOon nem csökken, inkább növekszik 2 Adminisztrációs teher az adminisztrációs költségek

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

2009. ıszén módosított, a földmérést, a kamarát, az építésügyet érintı jogszabályok listája

2009. ıszén módosított, a földmérést, a kamarát, az építésügyet érintı jogszabályok listája 2009. ıszén módosított, a földmérést, a kamarát, az építésügyet érintı jogszabályok listája 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

Az ügyvédek szerepe a bírósági közvetítıi eljárásban

Az ügyvédek szerepe a bírósági közvetítıi eljárásban Az ügyvédek szerepe a bírósági közvetítıi eljárásban Az ügyvédekrıl szóló tv. 1. -a kimondja, hogy az ügyvéd közremőködik abban, hogy az ellenérdekő felek a jogvitájukat megegyezéssel intézzék el. Az ügyvédek

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben