Helesfa Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998(XII.14) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helesfa Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998(XII.14) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról"

Átírás

1 Helesfa Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998(XII.14) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról I. Fejezet Általános rendelkezések E helyi adó bevezetésének célja, hogy biztosítsa az önkormányzat számára a település tisztasági és környezetvédelmi, valamint városszépítési céljai eléréséhez szükséges pénzeszközöket. 2. Az önkormányzat a beszedett adó összegéről évenként - a költségvetési beszámoló részeként - tájékoztatja a község lakosságát. 3. Az önkormányzat adó-megállapítási joga a helyi adókról szóló évi C. törvényben és e rendeletben meghatározott ingatlantulajdonra és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra terjed ki. 4. A rendelet hatályba lépésének időpontja: január 1. Kommunális adókötelezettség alá esik: II. Fejezet Az adókötelezettség 1. Az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (együtt: építmény). 2. Az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészek (telek) Az, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Az adó alanya Építmény-, illetve telektulajdon esetén az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény, illetve a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

2 Amennyiben az építményt (a telket) az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. 2. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni. 3. Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek az adó alanya az említett közösség. 4. Bérlakás esetén az adó alanya az, aki a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. 1. Építmény esetében: III. Fejezet Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 4.. a) Az adókötelezettség a használatba vételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. b) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. c) Az építmény használatának szüneteltetése az adókötelezettséget nem érinti. 2. Telek esetében: a) Az adókötelezettség a földrészlet belterületté minősítését, illetőleg az építési tilalom feloldását követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség b) a belterületi földrészlet külterületté minősítése, illetőleg - beépítés esetén - a beépítés évének utolsó napján, c) építési tilalomnak az év első felében történt kihirdetése esetén a félév utolsó napján szűnik meg. 3. Lakásbérleti jog esetében: a) Az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első első napján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg. b) A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a

3 második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az adókötelezettség bejelentésének szabályai Az adózó az adókötelezettségét annak keletkezésétől számított 15 napon belül adóhatóságnak bevallás benyújtásával jelenti be. 2. Az önkormányzati adóhatósághoz az adózó bejelenti a) az azonosításához, b) az adóalap, c) a mentességek, kedvezmények, d) az adó megállapításához szükséges adatokat. 3. Az adózónak az adókötelezettségét érintő változást - annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül - az előírt nyomtatványon az adóhatóságnak be kell jelentenie. IV. Fejezet Az adó mértéke Az adó évi mértéke adótárgyanként, ill. lakásbérleti jogviszonyként. a) lakószobánként: 100.-Ft b) garázs után: 200.-Ft c) nyaraló után: 300.-Ft 2. Az (1) bekezdés c) pontja alá tartozik a vállalkozónak az ipari, kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű üzlethelyisége, műhelye, orvosi rendelője, stb., tehát a vállalkozás céljára szolgáló helyiségek és helyiségcsoportok. Az adóbevallás elkészítésekor nem kell adóköteles tárgyként figyelembe venni a huzamos emberi tartózkodásra részben és ideiglenesen sem szolgáló építményeket (pl. tüzelőtároló, szerszámkamra). V. Fejezet Adómentesség, a kommunális beruházás utáni kedvezmény Adómentesség Mentes a lakásra kivetett helyi adó alól az a magányszemély, a) aki esetében a közös háztarásban együttélő családtagok nettó jövedelme egy főre vetítve nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimumot, b) aki egyedülálló és akinek a nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 110 %-át.

4 2. Mentesül a lakásra kivett magánszemélyek kommunális adójának a fizetése alól az a 70 éven felüli egyedülálló, akinek havi jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét. 3. Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól a magánszemély tulajdonában lévő, egészségügyi, szociális intézmény céljára szolgáló építmény. A kommunális beruházásokkal kapcsolatos szabályok Ha a magánszemély kommunális beruházást hajt végre vagy ilyen beruházás céljára befizetést teljesít, akkor a saját beruházás számlával igazolt ellenértéke a beruházás befejezésének évében, illetőleg a befizetés támogatással csökkentett összege a befizetés évében levonható a beruházás helye szerint illetékes önkormányzat által megállapított, az adott évben esedékessé vált helyi adóból. 2. Ha a helyi adó éves összege nem éri el az (1) bekezdés szerint levonható összeget, a levonási jog a megnyíltát követő 4 naptári évben esedékes helyi adóval szemben érvényesíthető. 3. Az adóalany az adólevonási jogát az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételekkel továbbra is érvényesítheti, ha a) az adólevonási joga január 1 napja előtt nyílt meg, b) az január 1 napja előtt kivitelezési szerződéssel megkezdett beruházását évben fejezi be, c) az január 1 napja előtt a beruházóval kötött szerződés alapján befizetést teljesít. VI.Fejezet A méltányossági eljárás Az adóalany méltányossági kérelme alapján első fokon a jegyző jár el. 2. A jegyző méltányossági jogkörben hozott döntése elleni fellebbezést a képviselő-testület bírálja el. 3. A képviselő-testület határozatának felülvizsgálata a megyeszékhelyen működő városi bíróságtól kérhető. Az adó mérséklése, fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adó-, bírságvagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az

5 adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. 2. Az adóhatóság az adózó kérelmére a nyilvántartott adóra részletfizetést, fizetési halasztást engedélyezhet, ha a fizetési nehézség átmeneti jellegű, a kérelmezőnek nem róható fel, s annak egyösszegű megfizetése körülményeire tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent Az egy főre eső jövedelem kiszámítása A havi jövedelem kiszámításánál az alábbi jövedelmeket kell figyelembe venni: a) munkaviszonyból, az ipari és szövetkezeti tagsági viszonyból, a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági viszonyból és b) a személyi jövedelemadó alá eső valamennyi jövedelmet, c) bármilyen címen kapott nyugdíj összegét, d) a végkielégítést, e) táppénz összegét, f) a mezőgazdasági kisárutermelésből származó mindenkori adómentes összeg feletti árbevétel részéből élőállatok tenyésztése és állati termékek előállítása esetén az árbevétel 10 %-át, minden egyéb esetben 30 %-át, g) a kapott gyermektartásdíj összegét, h) a munkanélküli segélyt, i) a természetbeni juttatást. 2. Az (1) bekezdés szerinti - jövedelemadó fizetési kötelezettség alá eső jövedelmek esetében - bruttó jövedelmeket csökkenteni kell a levont vagy önadózás keretében befizetett személyi jövedelemadó összegével és a megfizetett nyugdíjjárulékkal. Az ehhez szükséges adatokat az adókötelezett az önkormányzati adóhatóság felhívására köteles igazolni. Az egyéni vállalkozó magánszemély évi nettó jövedelmét az adóbevallása alapján kell megállapítani. 3. A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló rendelkezések szerinti adómentes jövedelmet az ügyfél írásbeli nyilatkozata alapján kell megállapítani. 4. Az egy főre jutó netto jövedelem kiszámításánál nem lehet figyelembe venni a) a családi pótlékot, b) az árvaellátást c) a segély jellegű rendszeres ellátást (pl. a vakok járulékát és segélyét, a rendszeres szociális segélyt, a katonai segélyt, a rendszeres nevelési segélyt). 1 Hatályon kívül helyezte a 8/2000.(XII.19.) sz. rendelet 1. -a 2 Hatályon kívül helyezte a 8/2000.(XII.19.) sz. rendelet 1. -a

6 VII. Fejezet Értelmező rendelkezések 12.. E rendelet alkalmazásában: 1. Önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt - bel- és külterületet magába foglaló - térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed. 2. Külföldi: az a természetes személy, akinek állandó lakóhelye külföldön van és nem tartózkodik Magyarországon 183 napnál hosszabb időtartamban; továbbá az a jogi személy, gazdálkodó szervezet vagy más személyi egyesülés, amelynek székhelye (központja) külföldön van, ide nem értve a Magyarországon működő telepeit, fiókjait, képviseleteit. 3. Vagyoni értékű jog: a kezelői jog, a tartós földhasználat, a haszonélvezet, a használati joga - ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is -, a földhasználat és lakásbérlet. 4. Külterület: a település közigazgatási határának belterületén kívül eső földrészlete, ideértve a zártkertet is.* 5. Építmény: olyan ingatlan jellegű végleges vagy ideiglenes műszaki alkotás (épület, műtárgy), amely általában a talajjal való egybeépítés vagy a talaj természetes állapotának megváltoztatása során jött létre. Nem minősül építménynek a három évnél rövidebb időtartamra létesített építmény. 6. Épület: az olyan építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja., ideértve az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van. Épületrész az épület műszakilag elkülönített, külön bejárattal elkülönített része. * A termőföldről szóló évi LV. tv a kimondja, hogy "ahol jogszabály zártkertre vonatkozó rendelkezést tartalmaz, ott a továbbiakban zártkerten a külterületi földet kell érteni. 7. Lakás és szükséglakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. tv. 2 sz. mellékletének 1-6) pontjában foglaltak alapján ilyennek minősülő és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan, a rendeltetésszerű használatához szükséges - helyben szokásos vagy előírt teleknagyságot meg nem haladó földrészlettel együtt.

7 8. Építmény megszűnése: ha az épületet lebontják vagy megsemmisül, illetőleg, ha az építésügyi hatóság a használatba vételi engedélyt visszavonta. 9. Ingatlan: a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog. 10. Belterületi földrészlet: épülettel be nem épített minden olyan földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás belterületként tart nyilván, ide nem értve az ingatlan-nyilvántartásban művelési ág szerint arany-koronaértékkel nyilvántartott és ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló telket. 11. Kommunális beruházás: a közmű (a településekre vagy azok jelentős részére kiterjedő elosztó és vezetékrendszerek és az ezzel kapcsolatos létesítmények, amelyek a fogyasztók vízellátási - ideértve a belvíz-, csapadékvíz- és szennyvízelvezetési, tisztítási villamos energia, hő-, gázenergia és távbeszélési igényeit elégíti ki) valamint az út- és járdaépítés. 12. Állandó lakos: aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik az önkormányzat illetékességi területén. 13. Vállakozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző a) vállakozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély b) az egyéni vállalkozásról szóló tv. hatályba lépését megelőző jogszabályok alapján kisiparosnak, magánkereskedőnek minősülő magánszemély, valamint a jogi személy részleges szerződéses rendszerben üzemeltető magánszemély, c) mezőgazdasági termelést és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatást végző magánszemély, d) az egyes tevékenységek gyakorlásáról szóló jogszabályok alapján vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet folytató magánszemély, e) jogi személy f) egyéb szervezet 14. Önkormányzat költségvetése javára megállapított adó: mindazon adók, illetékek, adójellegű kötelezettségek, amelyeknek az önkormányzat költségvetése javára való teljesítését jogszabály írja elő. 15. Szociális intézmény: a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott személyes szociális gondoskodást nyújtó szervezet, vállalkozás. 16.Egészségügyi intézmény: minden olyan szervezet, vállalkozás, amely járóvagy fekvőbeteg ellátást, megelőző, illetőleg szűrővizsgálatot, diagnosztikai vizsgálatot, gyógyító célú vagy más egészségügyi beavatkozást, utókezelést, rehabilitációt, illetve mentőszolgálatot végez, továbbá amely gyógyszert forgalmaz.

8 Záró rendelkezések Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény előírásai az irányadóak. 2. E rendelet kihirdetéséről a jegyző köteles gondoskodni. A 6/1995(III.31) sz. rendelet hatályon kívül helyezve. Helesfa, dec. 14. Gondos Gyula sk. polgármester Kesztyüs Antalné dr. sk. körjegyző

Zalaszentgyörgy község önkormányzat képviselőtestületének. 7/1999. /XI.30./ számú rendelete a. magánszemélyek kommunális adójáról

Zalaszentgyörgy község önkormányzat képviselőtestületének. 7/1999. /XI.30./ számú rendelete a. magánszemélyek kommunális adójáról Zalaszentgyörgy község önkormányzat képviselőtestületének 7/1999. /XI.30./ számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról A 2010. évi módosításokkal egybeszerkesztve Zalaszentgyörgy Község Önkormányzat

Részletesebben

Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/1999.(XI. 25.) Ökt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/1999.(XI. 25.) Ökt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról 1 Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/1999.(XI. 25.) Ökt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. (1) E helyi adó bevezetésének célja, hogy

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2 /2001 (II. 13. ) számú és a 6 / 2001 ( IV.02.) számú rendeletével, és a 10 /2003 ( VIII.15.) számú rendeletével a 15 /2003. ( X.01.) számú, 13/2004.(XII.15.)

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzata 10/1998. (XI.27). ÖR. sz. rendelete A HELYI ADÓKRÓL. Általános rendelkezések

Hajdúbagos Község Önkormányzata 10/1998. (XI.27). ÖR. sz. rendelete A HELYI ADÓKRÓL. Általános rendelkezések Hajdúbagos Község Önkormányzata 10/1998. (XI.27). ÖR. sz. rendelete A HELYI ADÓKRÓL Általános rendelkezések 1. Hajdúbagos Község Önkormányzata az Önkormányzati törvény 16.. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről (a 11/2013. (X.18.) és a 2/2014.(IV.11.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 27/1995. (XII. 1.) 1 RENDELETE 2 AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 27/1995. (XII. 1.) 1 RENDELETE 2 AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 27/1995. (XII. 1.) 1 RENDELETE 2 AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL A 3/1996. (I. 25.) 3, A 29/1996. (IX. 2.) 4, A 37/1996. (XI. 11.) 5, A 45/1997. (1998. I. 1.) 6,

Részletesebben

ERCSI NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/1999.(XI.30.) Kt. számú rendelete. a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetben)

ERCSI NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/1999.(XI.30.) Kt. számú rendelete. a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetben) ERCSI NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/1999.(XI.30.) Kt. számú rendelete a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetben) Ercsi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) számú rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) számú rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) a helyi idegenforgalmi adóról (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) bekezdés

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzat 16/1999.(XII.07.) Ök.. számú rendelete a MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL

Márkó Község Önkormányzat 16/1999.(XII.07.) Ök.. számú rendelete a MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL Márkó Község Önkormányzat 16/1999.(XII.07.) Ök.. számú rendelete a MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL Az 1991. évi XXIV. törvénnyel, az 1992. évi LXXVI. törvénnyel, valamint az 1995. évi XCVIII. törvénnyel

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 11/2006./XI.28./ sz. Ör. A magánszemélyek kommunális adójáról - a módosításokkal egységes szerkezetben -

Nagyfüged Község Önkormányzatának 11/2006./XI.28./ sz. Ör. A magánszemélyek kommunális adójáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzatának 11/2006./XI.28./ sz. Ör. A magánszemélyek kommunális adójáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 49/2003. (XII.09.) ÖK. Rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

az építményadóról és telekadóról

az építményadóról és telekadóról Újhartyán Község Önkormányzatának 9/2005.(VII.01.) sz. RENDELETE az építményadóról és telekadóról szóló 16/2004.(XII. 16.) sz. rendelet módosításáról Egységes szerkezetbe az építményadóról és telekadóról

Részletesebben

Sződ Község Képviselő-testületének 11/2007.(XII.17) számú rendelete

Sződ Község Képviselő-testületének 11/2007.(XII.17) számú rendelete Sződ Község Képviselő-testületének 11/2007.(XII.17) számú rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Egységes szerkezetben A helyi adóról szóló többször módosított 1990. évi C Tv. 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának 15/2008. (XII.12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Újhartyán Község Önkormányzatának 15/2008. (XII.12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Újhartyán Község Önkormányzatának 15/2008. (XII.12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2004.(VI.15.) ÖNK. SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2004.(VI.15.) ÖNK. SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2004.(VI.15.) ÖNK. SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL 2 POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2004.(VI.15.) ÖNK. SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Polgárdi Város Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2011 (I.11.) számú. r e n d e l e t e. a helyi adók bevezetéséről.

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2011 (I.11.) számú. r e n d e l e t e. a helyi adók bevezetéséről. GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011 (I.11.) számú r e n d e l e t e a helyi adók bevezetéséről. Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban: önkormányzat) a település

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzat Képviselõtestülete. 14/2007. (XII.20.) rendelete. az építményadóról

Monoszló Község Önkormányzat Képviselõtestülete. 14/2007. (XII.20.) rendelete. az építményadóról Monoszló Község Önkormányzat Képviselõtestülete 14/2007. (XII.20.) rendelete az építményadóról Kihirdetve: 2007.december 20. Sólyom Béláné körjegyzõ 1 Monoszló Község Önkormányzata a helyi adókról szóló

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2008. (IV.22.) rendelete. az építményadóról

Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2008. (IV.22.) rendelete. az építményadóról Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2008. (IV.22.) rendelete az építményadóról Kihirdetve: 2008. április 22. Sólyom Béláné körjegyző 1 Monoszló Község Önkormányzata a helyi adókról szóló

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról /egységes szerkezetben/ Hegyesd község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/1999. ( XI.26.) RENDELET. az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben) Adókötelezettség 1..

Jásd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/1999. ( XI.26.) RENDELET. az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben) Adókötelezettség 1.. Jásd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/1999. ( XI.26.) RENDELET az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben) Jásd Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990.C.törvény 1../1/ bekezdése

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról I. Általános rendelkezések 1. Zsámbok Község Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (továbbiakban

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008.(III.27.) számú rendelete ( az idegenforgalmi adóról szóló

Részletesebben

I. fejezet. Építményadó

I. fejezet. Építményadó A Visegrádi Önkormányzat 22/2005. (XII. 16.) ör. rendelete a helyi adókról [egységes szerkezetben a *6/2006. (II. 23.), **17/2006. (XII. 1.), 12/207 (XI.22.), 15/2007 (XII.13.), a 16/2008 (XI.27.), valamint

Részletesebben

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/1992. (II.24.) rendelete A helyi adókról 1 Mátranovák községi Önkormányzat Képviselıtestületének 1/1992. (02.24.) Ör. számú rendelete A helyi adókról

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Hatályos: 2010. adóévre

Hatályos: 2010. adóévre Az Esztergomi Önkormányzat többször módosított* 52/2005.(XII.15.) ör. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetbe foglalva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.), és az adózás rendjéről szóló

Részletesebben