J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének február 24-én megtartott soron kívüli üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. február 24-én megtartott soron kívüli üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének február 24-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester, Kasza Gábor alpolgármester, Balogh Gyula, Kelemen József, Komáromi Zoltán, Szekrényes István és Tóth Tibor képviselők, A Polgármesteri Hivatal részéről: Páldiné Dr. Ágoston Lívia helyettes jegyző, Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló, Pál Antalné pénzügyi irodavezető, Balogh József vezető-tanácsos, és Balog Istvánné jegyzőkönyvvezető. Kovács Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a testület a jegyzőkönyv-hitelesítésével Kelemen József és Komáromi Zoltán képviselőket bízza meg, majd indítványozza az alábbi napirendek megtárgyalását: N a p i r e n d i j a v a s l a t 1./ évi költségvetés jóváhagyása. Előadó: Kovács Mihály polgármester 2./ Folyószámla-, illetve munkabér- és segély hitel felvételéről. Előadó: Kovács Mihály polgármester 3./ Belterületbe vonás kezdeményezéséről. Előadó: Kovács Mihály polgármester 4./ Az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetve a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló rendelet módosításáról Előadó: Kovács Mihály polgármester 5./ A meg nem valósult beruházások költségeinek rendezéséről Előadó: Kovács Mihály polgármester Mivel a javaslattal kapcsolatban észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el, a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 29/2011. (II. 24.) képviselő-testületi határozat: napirendi javaslat elfogadásáról, jegyzőkönyv-hitelesítők megbízásáról. Abádszalók Város Képviselő-testülete a polgármesternek a napirendi pontok megtárgyalására vonatkozó javaslatát elfogadja, egyidejűleg a jegyzőkönyv hitelesítésével Kelemen József és Komáromi Zoltán képviselőket bízza meg. Határozatról értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben. 1

2 1./ Napirend: évi költségvetés jóváhagyása Pál Antalné pénzügyi irodavezető: Elmondja, hogy a rendelet tervezet 7. oldalának egy pontját módosítani szükséges. Helyesen: A Polgármesteri Hivatalt érintően: 1.) A hivatal köztisztviselői állományából év során nyugdíjba vonuló dolgozó álláshelye nem tölthető be. Kovács Mihály polgármester: Szól arról, hogy a jelenlegi intézkedések eredménye leginkább jövőre jelenik meg, ez évben ez még számszakilag nem mutatkozik. Beszél az ÖNHIKI-s pályázat fontosságáról. Szekrényes István bizottsági elnök: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az Ügyrendi-Pénzügyi és Várospolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és azt a testületnek megtárgyalásra javasolja. Továbbá szól a Bizottsági ülésen elhangzottakról. Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló: Elmondja, hogy az elmúlt képviselő-testületi ülés óta eltelt egy hét alatt az önkormányzat komoly munkát folytatott. Feltérképezte azt, hogy a korábbi számadatokon lehet-e javítani. Az önkormányzat e Ft-os költségvetési főösszeg tekintetében, e Ft költségvetési hiány kezelhetősége megkérdőjelezhető. Kovács Mihály polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait a nyári programokkal kapcsolatosan, továbbá részletesen beszél a strandi változásokról. Szól a beléptető rendszerről, az Idegenforgalmi Adóról, valamint a biztonsági őrségről. Továbbá tájékoztatja a testület tagjait arról, hogy Fazakas László lelkész úrral voltak Törökszentmiklóson Szabó József esperes úrnál, ahol az intézményeket érintő átadásról volt szó. Szól a Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központjának Abádszalóki Szakmai Egységéről, az abádszalóki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működésének költségeiről. A napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése van Komáromi Zoltán, Balogh Gyula és Kelemen József képviselőnek, melyre Kovács Mihály polgármester és Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló válaszol. Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló: Szól a képviselő-testület felelősségéről, a költségvetést illetően. Elmondja, hogy nagyon meg kell húzni a hátra lévő hat-nyolc hónap költségvetését, viszont azt már most lehet látni, hogy nem elegendő a tényleges működési költségekre, és itt hangsúlyozza a képviselő-testület felelősségét. Az Önkormányzat nem rendelkezik könnyen mobilizálható tartalékkal. Kiemelkedően magas a szállítói kötelezettség állománya, magas a kintlévőség, nagyarányú a további idegen forrás tervezett igénybevétele, mely visszafordíthatatlan folyamatot indíthat be. Kovács Mihály polgármester: Hangsúlyozza az ÖNHIKI-s pályázat fontosságát, melyről részletesen beszél. Szól az önkormányzat feladatairól. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan több kérdés, vélemény nem hangzik el, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja: 2

3 ABÁDSZALÓK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) r e n d e l e t e az önkormányzat évi költségvetéséről Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65.. (1) bekezdése a 68.. (2) bekezdése a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény alapján, a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A RENDELET HATÁLYA 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra, valamint a Ruszin Kisebbségi Önkormányzatra. 2.. (1) Az önkormányzatnak önállóan működő és gazdálkodó intézménye a Polgármesteri Hivatal. (2) Önállóan működő intézmények: 1.) Gondozási Központ Abádszalók, Kossuth L. út 6/1. 2.) Bölcsőde Abádszalók, Kossuth L. út 6. 3.) Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola Abádszalók, István király út 1. 4.) Hat Szín Virág Óvoda Abádszalók, Kölcsey F. út ) Ember Mária Könyvtár Abádszalók, István király út 13/ (1) A képviselő-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot,valamint a Ruszin Kisebbségi Önkormányzatot is évi költségvetésének 3

4 1.) Finanszírozási műveletek nélkül: a.) b.) c.) bevételi főösszegét ezer Ft-ban, kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg, ezer Ft többlettel, 2.) Finanszírozási műveletekkel együtt: a.) b.) bevételi főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül ezer Ft költségvetési hiánnyal kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül ezer Ft előző évi hitel visszafizetéssel állapítja meg. I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 4.. (1) Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. táblázat tartalmazza. (2) Az önkormányzat képviselőtestülete az általa bevezetett helyi adók közül a magánszemélyek kommunális adóját felhalmozási célú bevételként rendeli felhasználni. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 7. sz. mellékletben meghatározott címek évi bevételeinek részletezését a 3. sz. melléklet mutatja be. II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 5.. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg, melyet részleteiben a 2. sz. táblázat szemléltet: Működési kiadások előirányzata összesen: ezer Ft Ebből: - személyi jellegű kiadások: ezer Ft - munkaadókat terhelő járulékok: ezer Ft - dologi jellegű kiadások ezer Ft - átadás kistérséghez ezer Ft - önszerveződések támogatása ezer Ft - egyéb pénzbeli juttatások ezer Ft Tartalék: ezer Ft (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 7. sz. mellékletben meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet szerint állapítja meg. 4

5 6.. (1) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadása összesen ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza. Ezen belül az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 9. sz. táblázat mutatja be. A felhalmozási kiadásokból: - a beruházások előirányzata ezer Ft - felhalmozási célú pénzeszköz átadás ezer Ft - felhalmozási célú hitel és kamat ezer Ft - céltartalék ezer Ft - értékesített tárgyi eszköz Áfa befizetése l.500 ezer Ft III. A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 7.. (1) Az önkormányzat évi költségvetési mérlegét a 3. sz. táblázat szemlélteti. (2) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát, a hitelállomány alakulását éves bontásban a 4. sz. táblázat mutatja be. (3) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérlegét az 5. sz. táblázat szemlélteti. (4) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, melyet 8/2011. (II.22.) sz. határozatával állapított meg, az 1/A. számú táblázat, a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, melyet a 13/2011. (II.7.) sz. határozatával állapított meg, az 1/B. számú táblázat tartalmazza. (5) A Polgármesteri Hivatal költségvetését részleteiben a 4. sz. melléklet mutatja be. (6) Az önkormányzat évi bevételei között ezer Ft előző évi pénzmaradvánnyal számol. (7) Az általános tartalék ezer Ft, céltartalék ezer Ft. (8) Az önkormányzat a családsegítő és gyermekjóléti feladatainak ellátását január l- től kezdődően a tiszaszentimrei székhelyű Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja útján biztosítja, melynek működéséhez évre ezer Ft támogatást biztosít. Pedagógiai Szakszolgálat ellátásához ezer Ft, belső ellenőri feladatokhoz 619 ezer Ft biztosítását vállalja. 5

6 IV. KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET 8.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét január 1-i állapot szerint 161 főben állapítja meg, a 3. sz. mellékletben foglalt költségvetési szervenkénti részletezésben, közfoglalkoztatottak nélkül. (2) Ezen belül köztisztviselői létszám 21 fő. A köztisztviselői illetményalap összege ,-Ft a költségvetési törvényben szereplővel azonos. (3) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 317 fő, melyből rövid tartamú Foglalkoztatásra bevonandó 289 fő, hosszú tartamú foglalkoztatásra bevonandó 28 fő. V. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK A./ Általános szabályok 9.. (1) A képviselő-testület elrendeli, hogy a költségvetési hiány összege alapján támogatási igényt kell benyújtani az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására, a részletes feltételek ismertté válását követően. (2) évben a forráshiány alapján nyújtható finanszírozási előleget az önkormányzat nem vehet igénybe. (3) A költségvetési hiány finanszírozásának módja év közben a likvid hitelfelvétel, a támogatás, a képződő bevételi többlet (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (2) A költségvetési rendelet módosítása és hitelfelvételről szóló döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. (3) A gazdálkodás során év közben keletkező költségvetési többlet (szabad pénzeszköz) pénzintézeti pénzlekötés vagy értékpapír vásárlás útján hasznosítható. 3 hónap, vagy ennél rövidebb időtartamú befektetés esetén a polgármester, 3 hónapon túli időtartam esetén a képviselőtestület jogosult rendelkezni. B./ Az önkormányzat és az intézmények kapcsolata, a gazdálkodás rendje 11.. (1) Valamennyi intézmény, és szakfeladat tekintetében a gazdálkodási, számviteli, adózási feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. 6

7 (2) Önálló munkáltatói jogkörrel, intézménybe telepített munkaügyi információs rendszerrel az alábbi intézmények rendelkeznek: - Gondozási Központ - Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola - Hat Szín Virág Óvoda (3) Az önállóan működő ÁFA alany intézményeknek önálló számlaszámuk van, ami csak az adókapcsolatokhoz használható, minden más gazdálkodással, pénzforgalommal összefüggő forgalmat az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján kell lebonyolítani. (4) Az intézményeknek a részükre jóváhagyott előirányzat tekintetében önálló rendelkezési jogosultságuk nincs. (5) Intézményi kifizetés az intézményvezető kezdeményezésére, kötelezettségvállalási engedély alapján, a polgármester utalványozása és a jegyző, vagy a pénzügyi irodavezető ellenjegyzése mellett történhet. (6) A Polgármesteri Hivatal a költségvetés elfogadását követő 30 napon belül valamennyi intézmény részére kiadja a részletes költségvetését. Az előirányzatok teljesítéséről negyedévente tájékoztatást ad részünkre. C./ A költségvetés végrehajtása 12.. (1) A képviselőtestület a költségvetés végrehajtása során - a költségvetési egyensúly megteremtése, megtartása, - a működőképesség folyamatosságának, a hitelek visszafizetésének biztosítása, - a fejlesztési, lehetőségek kihasználása érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el: l./ A bevételi pozíció javítása, a település fejlesztése érdekében minden területen élni kell a pályázati lehetőségekkel. 2./ Ismételten fel kell mérni és értékesítésre kiajánlani az erre alkalmas, mobilizálható vagyontárgyakat, ingatlanokat, a felhalmozási célú bevételek növelése, a hitelek visszafizetésének biztosítására. A felülvizsgálatról, az értékesítésre ajánlható ingatlanokról a soron következő testületi ülésre előterjesztést kell készíteni. 3./ A helyi adóbevételek növelése érdekében: Folyamatosan végezni kell a magánszemélyek kommunális adójának ellenőrzését belső adategyeztetés formájában. Ehhez és egyéb más nyilvántartásainkhoz kapcsolódóan (pl. szemétszállítás) napra késszé, teljes körűvé és felhasználhatóvá kell tenni a népesség nyilvántartási adatokat. 7

8 2011. évben is közfoglalkoztatottak bevonásával kell végezni az idegenforgalmi szálláshelyek helyszíni ellenőrzését. Az ellenőrzésnél kiemelt feladat a szállásadói engedéllyel nem rendelkezők feltárása, valamint a nyári idegenforgalmi beléptetés rendszerének adózással összefüggő átalakításában az AVÜSZ Kft-vel való együttműködés.. 4./. Az egyéb saját bevételek növelése érdekében: Felül kell vizsgálni a piaci, vásári helypénz, a lakbérek és bérlemények, közterület használat, haszonbérek, egyéb bevételek díjtételeit és olyan díjmegállapítást kell bevezetni, mely évről évre biztosítja legalább az infláció mértékének megfelelő mértékű díjtételnövelést. Át kell tekinteni és felülvizsgálni valamennyi önkormányzathoz és intézményeihez befolyó bevételt megalapozó szerződést a díjtételek tekintetében, folyamatosan biztosítani kell a díjtétel növelését a szerződés jellegétől függően. Ezen feladatokat az I. negyedév végéig végre kell hajtani. 5./ Kiemelt figyelmet kell fordítani: A szennyvízhálózat építés II. üteméből megmaradt érdekeltségi hozzájárulások beszedésére. Tekintettel arra, hogy az utolsó fizetési határidő évben letelt, és a nehezen kezelhető tartozások maradtak, megfontolandó a tartozásállomány behajtó szervezet, vagy ügyvéd részére történő átadása. A jelentő összegű helyi adóhátralékok beszedése érdekében folyamatos, következetes behajtási munkát kell végezni, élni kell a nagyobb hátralékosok esetében a helyszíni ellenőrzés módszerével is. Ezen munkák, valamint az idegen helyről kimutatott tartozások behajtásának végzésére (kiemelten a szemétszállítási díj hátralékok) közfoglalkoztatottakat kell bevonni. 6./ Minden területen a szigorú, következetes takarékosság elvét kell követni. A költségvetési hiány csökkentése, a feladatmutatók változásához igazodó racionális gazdálkodás érdekében I. Intézményeket érintő feladatok: l.) Gondozási Központ üzemeltetésre történő átadásával kapcsolatos tárgyalások folytatása több irányban, vizsgálva a bölcsőde és a főzőkonyha átadásának lehetőségét is. 2.) A Tourinform Iroda önkormányzati fenntartását felül kell vizsgálni, év közben - megfelelő előkészítés után - kell dönteni a feladat más módon történő további ellátásáról. Célszerűnek tűnik a szezonális jellegű üzemeltetés. 3.) A jelenleg Összevont Orvosi Ügyelet formájában működő ügyeleti rendszer átalakításával kapcsolatos munkálatok folytatása, a megfelelő rendszer kiválasztását követően az átalakítás végrehajtása. 4.) A Tomajmonostora községgel létrejövő körjegyzőség alakítási munkálatait a 8

9 képviselőtestület korábbi döntésének megfelelően végre kell hajtani, lehetőség szerint korábbi - május l-i határidővel. II. A létszámhelyzet felülvizsgálata alapján az alábbi intézkedések szükségesek: Valamennyi intézményre vonatkozóan: l) A bérjellegű költségek csökkentése érdekében új dolgozó felvételekor munkáltatói döntésen alapuló bér nem állapítható meg, a meglévő munkáltatói döntésen alapuló béreket pedig soros előlépéseknél ki kell futtatni. A Polgármesteri Hivatalt érintően: l.) A hivatal köztisztviselői állományából év során nyugdíjba vonuló dolgozó álláshelye nem tölthető be, az álláshely köztisztviselői álláshelyként megszűnik. 2.) A köztisztviselőként foglalkoztatott rendszergazda köztisztviselői álláshelye április l-től megszűnik. 3.) Április l-től megszűnik a közalkalmazotti gépjárművezetői álláshely. 4.) A Polgármesteri Hivatal létszámkerete a módosítást követően az alábbiak szerint alakul: A Tourinform Iroda működését érintően: 1.) 1 fő közalkalmazotti (irodavezetői) álláshely megszűnik április l-től. Ezzel a szakfeladaton állandó főfoglalkozású létszám nem lesz. III. A képviselőtestület szükségesnek tartja, hogy - ahol erre a jogszabály lehetőséget ad a létszámcsökkentés támogatására irányuló pályázatok benyújtásra kerüljenek. 7./ Abádszalók Város Képviselőtestülete az Abádszalók Várost Üzemeltető Kft és az Önkormányzat pénzügyi kapcsolódását az alábbiak szerint szabályozza: Abádszalók Város Önkormányzata a március 3-án kelt megállapodás alapján a Kft részére bérbe adott az önkormányzat tulajdonát képező - eszközök után évre nem állapít meg bérleti díjat, tekintettel arra, hogy a tárgyi eszközök és az Abádszalók Deák F. úti ingatlan apportként a Kft tulajdonába került. Az önkormányzat és a Kft között április 14-én létrejött, módosítás alatt álló Közszolgáltatási Szerződésben foglalt feladatokat a Kft a saját bevétele terhére végzi el, azért térítést az Önkormányzat a Kft részére nem fizet. Vizsgálni kell annak a lehetőségét, hogy az Önkormányzat megbízza az AVÜSZ Kft azzal, hogy az orvosi rendelő épülete tekintetében lássa el az üzemeltetési feladatokat, és megállapodás alapján végezze el a működtetési költségek számlázását az orvosok, illetve az ügyelet tekintetében az önkormányzat felé, biztosítsa a működtetési költségek beszedését. 9

10 8./ A képviselőtestület a szervezetek részére nyújtott támogatást az alábbiak szerint hagyja jóvá ezer Ft előirányzattal: Sportegyesület ezer Ft Tűzoltó Köztestület ezer Ft A szervezetekkel megállapodást kell kötni a támogatás felhasználásáról, valamint a folyósítás ütemezéséről. A felhasználásról december 31-ig el kell elszámolni az önkormányzat felé, ami a következő évi támogatás folyósításának feltétele is egyben. 9./ A gazdálkodás során kiemelt figyelmet kell fordítani a társult önkormányzatokkal történő pénzügyi elszámolásra, a kintlévőségek alakulására. Ezen belül is kiemelten kell kezelni Tiszabura település pénzügyi helyzetének alakulását. 10.) Pályázatot kell készíteni a évi költségvetési törvényben új támogatási célként iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása címen nevesített támogatásra. VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 13.. (l) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január l. napjától kell alkalmazni. (4) A rendelet kihirdetéséről, a végrehajtásban érdekeltekkel való megismertetéséről a jegyző gondoskodik. Abádszalók, február 24. (: Kovács Mihály :) (: Páldiné Dr. Ágoston Lívia:) polgármester helyettes jegyző 2./ Napirend: Folyószámla-, illetve munkabér- és segély hitel felvételéről Szekrényes István bizottsági elnök: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Ügyrendi-Pénzügyi és Várospolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja annak megtárgyalását. Szól a Bizottsági ülésen elhangzottakról. Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló: Szól a napirendi ponttal kapcsolatosan. A folyószámla vezető pénzintézettől az Önkormányzat ,- Ft folyószámla hitelt, illetve ,- Ft munkabér, és segély hitelt vett fel tavaszán, melynek lejárata április 7. Az összeg nem változik, újból egy évig itt áll az önkormányzat előtt, ami nélkül viszont nem tud létezni. 10

11 Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzik el, a Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 30/2011. (II. 24.) képviselő-testületi h a t á r o z a t Folyószámla-, illetve munkabér- és segély hitel felvételéről Abádszalók Város Önkormányzata a közszolgáltatási és államigazgatási feladatainak folyamatos biztosítása érdekében folyószámla-, illetve munkabér- és segély hitelek felvételéről dönt. A folyószámla hitel összege: ,- Ft Hitel lejárata: 1 éven belüli A munkabér- és segély hitel összege: ,- Ft Hitel lejárata: 1 éven belüli Határozatról értesülnek: 1. JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 2. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló, Szolnok 3. Képviselő-testület tagjai, Helyben 4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda, Helyben 3./ Napirend: Belterületbe vonás kezdeményezéséről Szekrényes István bizottsági elnök: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az Ügyrendi-Pénzügyi és Várospolitikai Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek megtárgyalásra javasolja. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzik el, a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 31/2011. (II. 24.) sz. képviselőtestületi h a t á r o z a t Belterületbe vonás kezdeményezéséről Abádszalók Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Abádszalók, 0147/2 és 0654/4 hrsz utak belterületbe vonását kezdeményezi a Körzeti Földhivatalnál. A belterületbe vonás után az érvényben lévő, 9/2010.(II.11.) határozattal módosított, 124/2005. (XI.24.) határozattal elfogadott Abádszalók településszerkezeti tervével összhangban belterületi utakként kívánja hasznosítani a területeket. Határozatról értesülnek: 1. J-N- Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok. 2. Földhivatal Tiszafüred 3. Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda 4. Irattár 4./ Napirend: Az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetve a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló rendelet módosításáról 11

12 Szekrényes István bizottsági elnök: Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az Ügyrendi-Pénzügyi és Várospolitikai Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja annak megtárgyalását. Szól a Bizottsági ülésen elhangzottakról. Páldiné dr. Ágoston Lívia helyettes jegyző: Módosító indítványa, hogy a rendelet tervezet az alábbi mondattal egészüljön ki: Az alapdíj mértéke a Ø vízórák esetében 340,- Ft/hó, a további átmérőjű vízmérők esetében Ø 700,- Ft/hó, a Ø 3.000,- Ft/hó, >80 Ø 7.000,- Ft/hó. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzik el, Kovács Mihály polgármester az előterjesztést a módosító indítvánnyal együtt szavazásra bocsátja. A képviselőtestület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: ABÁDSZALÓK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (III. 01.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvízért, illetve a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló, többször módosított 1/1996. (I. 29.) rendelet módosításáról 1.. /1/ Az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetve közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló, többször módosított 1/1996. (I. 29.) rendelet /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz ára: 223.-Ft/m3+ÁFA /2/ A hivatkozott rendelet /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szennyvízelvezetés, tisztítás és kezelés díja: - lakossági fogyasztó: 204.-Ft/m3+ÁFA - közületi fogyasztó: 307.-Ft/m3+ÁFA Az alapdíj mértéke a Ø vízórák esetében 340,- Ft/hó, a további átmérőjű vízmérők esetében Ø 700,- Ft/hó, a Ø 3.000,- Ft/hó, >80 Ø 7.000,- Ft/hó. /3/ Az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetve közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló, többször módosított 1/1996. (I. 29.) rendelet bevezető részében Abádszalók Nagyközség megnevezés Abádszalók város megnevezésre módosul, valamint az évben dátum március 1. dátumra változik. 12

13 /4/ Az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetve közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló, többször módosított 1/1996. (I. 29.) rendelet egyéb módon nem változik. 2.. /1/ E rendelet március 1. napjával lép hatályba, egyben a 27/2007. (XII. 29.) rendelet hatályát veszti. /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Abádszalók, február 24. (: Kovács Mihály :) (: Páldiné dr. Ágoston Lívia :) polgármester helyettes jegyző 5./ Napirend: A meg nem valósult beruházások költségeinek rendezéséről Szekrényes István bizottsági elnök: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az Ügyrendi-Pénzügyi és Várospolitikai Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és a képviselő-testületnek megtárgyalásra javasolja. Szól a Bizottsági ülésen elhangzottakról. Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló: Tájékoztatja a testület tagjait arról, hogy miért vált szükségessé ennek a napirendi pontnak a megtárgyalása. Elmondja, hogy a pályázatok, beruházások előkészítése során felmerült költségek nem aktiválhatók a beruházások meghiúsulása miatt, azok jelenleg befejezetlen beruházásként szerepelnek, melyet tisztázni szükséges. A napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése van Komáromi Zoltán képviselőnek, melyre Balogh József vezető tanácsos és Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló válaszol. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a képviselőtestület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 32/2011. (II. 24.) képviselőtestületi határozat: Abádszalók Város Önkormányzata meg nem valósult befejezetlen beruházásainak számviteli rendezéséről Abádszalók Város Képviselőtestülete az önkormányzat meg nem valósult befejezetlen beruházásainak számviteli rendezését az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Határozatról értesülnek: 1. Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok, 2. Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló Szolnok, 3. Képviselőtestület tagjai Helyben, 4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda Helyben, 5. Irattár. 13

14 Kovács Mihály polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a jelenlévők testületi ülésen való megjelenését, az ülést bezárja. k.m.f. Kovács Mihály Páldiné Dr. Ágoston Lívia polgármester helyettes jegyző (:Kelemen József :) és (:Komáromi Zoltán:) jegyzőkönyv-hitelesítők 14

ABÁDSZALÓK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ABÁDSZALÓK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ABÁDSZALÓK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) r e n d e l e t e az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ABÁDSZALÓK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ABÁDSZALÓK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2010. (II. 11.) r e n d e l e t e az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről Határozatok mutatója 64/2012. (VIII. 16.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 65/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 10/2013. (IX: 04.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2013. évi válságköltségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

Kétpó Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 3/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete

Kétpó Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 3/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.. Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II.15.) rendeletének módosításáról Hajdúbagos község

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestülete ( továbbiakban

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről Határozatok mutatója 49/2013. (V. 30.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 50/2013. (V. 30.) sz. határozat:

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete Abádszalók Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 10/2010. (IV.15.) rendeletével módosított 1/2010. (II.11.) rendeletének

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2..

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2.. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II. 18. ) számú r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(IV.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Rendelet alkotása az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /2010. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /2010. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /21. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásáról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (módosításokkal egységes szerkezetben) Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014.(II.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya 1 Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(I.29.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(I.29.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(I.29.) számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2011.(III.10.) önkormányzati rendelete Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Békésszentandrás Nagyközség

Részletesebben

rész Második biánsebesty Fábi -testület A költs gvetési

rész Második biánsebesty Fábi -testület A költs gvetési Fábi biánsebesty nsebestyén Közs zség Önkorm nkormányzat nyzat Képvisel pviselő-test -testület letének 1/2013. ( II. 18.) rendelete az Önkorm nkormányzat nyzat 2013. évi költs gvetéséről Fábiánsebestyén

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 2/2013. (II. 15.) Önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék gyűjtésével,

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének február 2-án tartott soron kívüli üléséről. Rendelet és határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének február 2-án tartott soron kívüli üléséről. Rendelet és határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. február 2-án tartott soron kívüli üléséről Rendelet és határozatok mutatója 1/2012. (II. 03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék

Részletesebben

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Dorogháza Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL A Képviselő-testület 8 igen szavazattal

Részletesebben

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Tápiószele Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2005. (II. 28.) rendelete

Tápiószele Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2005. (II. 28.) rendelete Tápiószele Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II. 28.) rendelete Tápiószele Nagyközség Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. ( II.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012.(III.9.) Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

A Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 7-én tartandó ülésére

A Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 7-én tartandó ülésére Hács Községi Önkormányzat Polgármestere 8694 Hács Fő u 31. sz. Ügyiratszám: 462-4/2011. E l ő t e r j e s z t é s A Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 7-én tartandó ülésére

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II. 15.) Önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 335/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Ft Költségvetési bevétellel Ft Költségvetési kiadással

Ft Költségvetési bevétellel Ft Költségvetési kiadással Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

a.) Kiadási főösszegét 154.216 ezer forintban, b.) Bevételi főösszegét 154965 ezer forintban állapítja meg.

a.) Kiadási főösszegét 154.216 ezer forintban, b.) Bevételi főösszegét 154965 ezer forintban állapítja meg. Cserkút község Önkormányzat képviselőtestületének 6./2011.(05.04).sz. rendelete Az önkormányzat 2010.évi költségvetés végrehajtásáról Cserkút Község Önkormányzat Képviselő testülete az alábbi rendeletet

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.)

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.) JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatt, az

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben