J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének február 24-én megtartott soron kívüli üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. február 24-én megtartott soron kívüli üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének február 24-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester, Kasza Gábor alpolgármester, Balogh Gyula, Kelemen József, Komáromi Zoltán, Szekrényes István és Tóth Tibor képviselők, A Polgármesteri Hivatal részéről: Páldiné Dr. Ágoston Lívia helyettes jegyző, Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló, Pál Antalné pénzügyi irodavezető, Balogh József vezető-tanácsos, és Balog Istvánné jegyzőkönyvvezető. Kovács Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a testület a jegyzőkönyv-hitelesítésével Kelemen József és Komáromi Zoltán képviselőket bízza meg, majd indítványozza az alábbi napirendek megtárgyalását: N a p i r e n d i j a v a s l a t 1./ évi költségvetés jóváhagyása. Előadó: Kovács Mihály polgármester 2./ Folyószámla-, illetve munkabér- és segély hitel felvételéről. Előadó: Kovács Mihály polgármester 3./ Belterületbe vonás kezdeményezéséről. Előadó: Kovács Mihály polgármester 4./ Az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetve a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló rendelet módosításáról Előadó: Kovács Mihály polgármester 5./ A meg nem valósult beruházások költségeinek rendezéséről Előadó: Kovács Mihály polgármester Mivel a javaslattal kapcsolatban észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el, a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 29/2011. (II. 24.) képviselő-testületi határozat: napirendi javaslat elfogadásáról, jegyzőkönyv-hitelesítők megbízásáról. Abádszalók Város Képviselő-testülete a polgármesternek a napirendi pontok megtárgyalására vonatkozó javaslatát elfogadja, egyidejűleg a jegyzőkönyv hitelesítésével Kelemen József és Komáromi Zoltán képviselőket bízza meg. Határozatról értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben. 1

2 1./ Napirend: évi költségvetés jóváhagyása Pál Antalné pénzügyi irodavezető: Elmondja, hogy a rendelet tervezet 7. oldalának egy pontját módosítani szükséges. Helyesen: A Polgármesteri Hivatalt érintően: 1.) A hivatal köztisztviselői állományából év során nyugdíjba vonuló dolgozó álláshelye nem tölthető be. Kovács Mihály polgármester: Szól arról, hogy a jelenlegi intézkedések eredménye leginkább jövőre jelenik meg, ez évben ez még számszakilag nem mutatkozik. Beszél az ÖNHIKI-s pályázat fontosságáról. Szekrényes István bizottsági elnök: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az Ügyrendi-Pénzügyi és Várospolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és azt a testületnek megtárgyalásra javasolja. Továbbá szól a Bizottsági ülésen elhangzottakról. Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló: Elmondja, hogy az elmúlt képviselő-testületi ülés óta eltelt egy hét alatt az önkormányzat komoly munkát folytatott. Feltérképezte azt, hogy a korábbi számadatokon lehet-e javítani. Az önkormányzat e Ft-os költségvetési főösszeg tekintetében, e Ft költségvetési hiány kezelhetősége megkérdőjelezhető. Kovács Mihály polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait a nyári programokkal kapcsolatosan, továbbá részletesen beszél a strandi változásokról. Szól a beléptető rendszerről, az Idegenforgalmi Adóról, valamint a biztonsági őrségről. Továbbá tájékoztatja a testület tagjait arról, hogy Fazakas László lelkész úrral voltak Törökszentmiklóson Szabó József esperes úrnál, ahol az intézményeket érintő átadásról volt szó. Szól a Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központjának Abádszalóki Szakmai Egységéről, az abádszalóki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működésének költségeiről. A napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése van Komáromi Zoltán, Balogh Gyula és Kelemen József képviselőnek, melyre Kovács Mihály polgármester és Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló válaszol. Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló: Szól a képviselő-testület felelősségéről, a költségvetést illetően. Elmondja, hogy nagyon meg kell húzni a hátra lévő hat-nyolc hónap költségvetését, viszont azt már most lehet látni, hogy nem elegendő a tényleges működési költségekre, és itt hangsúlyozza a képviselő-testület felelősségét. Az Önkormányzat nem rendelkezik könnyen mobilizálható tartalékkal. Kiemelkedően magas a szállítói kötelezettség állománya, magas a kintlévőség, nagyarányú a további idegen forrás tervezett igénybevétele, mely visszafordíthatatlan folyamatot indíthat be. Kovács Mihály polgármester: Hangsúlyozza az ÖNHIKI-s pályázat fontosságát, melyről részletesen beszél. Szól az önkormányzat feladatairól. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan több kérdés, vélemény nem hangzik el, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja: 2

3 ABÁDSZALÓK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) r e n d e l e t e az önkormányzat évi költségvetéséről Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65.. (1) bekezdése a 68.. (2) bekezdése a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény alapján, a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A RENDELET HATÁLYA 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra, valamint a Ruszin Kisebbségi Önkormányzatra. 2.. (1) Az önkormányzatnak önállóan működő és gazdálkodó intézménye a Polgármesteri Hivatal. (2) Önállóan működő intézmények: 1.) Gondozási Központ Abádszalók, Kossuth L. út 6/1. 2.) Bölcsőde Abádszalók, Kossuth L. út 6. 3.) Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola Abádszalók, István király út 1. 4.) Hat Szín Virág Óvoda Abádszalók, Kölcsey F. út ) Ember Mária Könyvtár Abádszalók, István király út 13/ (1) A képviselő-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot,valamint a Ruszin Kisebbségi Önkormányzatot is évi költségvetésének 3

4 1.) Finanszírozási műveletek nélkül: a.) b.) c.) bevételi főösszegét ezer Ft-ban, kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg, ezer Ft többlettel, 2.) Finanszírozási műveletekkel együtt: a.) b.) bevételi főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül ezer Ft költségvetési hiánnyal kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül ezer Ft előző évi hitel visszafizetéssel állapítja meg. I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 4.. (1) Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. táblázat tartalmazza. (2) Az önkormányzat képviselőtestülete az általa bevezetett helyi adók közül a magánszemélyek kommunális adóját felhalmozási célú bevételként rendeli felhasználni. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 7. sz. mellékletben meghatározott címek évi bevételeinek részletezését a 3. sz. melléklet mutatja be. II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 5.. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg, melyet részleteiben a 2. sz. táblázat szemléltet: Működési kiadások előirányzata összesen: ezer Ft Ebből: - személyi jellegű kiadások: ezer Ft - munkaadókat terhelő járulékok: ezer Ft - dologi jellegű kiadások ezer Ft - átadás kistérséghez ezer Ft - önszerveződések támogatása ezer Ft - egyéb pénzbeli juttatások ezer Ft Tartalék: ezer Ft (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 7. sz. mellékletben meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet szerint állapítja meg. 4

5 6.. (1) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadása összesen ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza. Ezen belül az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 9. sz. táblázat mutatja be. A felhalmozási kiadásokból: - a beruházások előirányzata ezer Ft - felhalmozási célú pénzeszköz átadás ezer Ft - felhalmozási célú hitel és kamat ezer Ft - céltartalék ezer Ft - értékesített tárgyi eszköz Áfa befizetése l.500 ezer Ft III. A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 7.. (1) Az önkormányzat évi költségvetési mérlegét a 3. sz. táblázat szemlélteti. (2) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát, a hitelállomány alakulását éves bontásban a 4. sz. táblázat mutatja be. (3) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérlegét az 5. sz. táblázat szemlélteti. (4) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, melyet 8/2011. (II.22.) sz. határozatával állapított meg, az 1/A. számú táblázat, a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, melyet a 13/2011. (II.7.) sz. határozatával állapított meg, az 1/B. számú táblázat tartalmazza. (5) A Polgármesteri Hivatal költségvetését részleteiben a 4. sz. melléklet mutatja be. (6) Az önkormányzat évi bevételei között ezer Ft előző évi pénzmaradvánnyal számol. (7) Az általános tartalék ezer Ft, céltartalék ezer Ft. (8) Az önkormányzat a családsegítő és gyermekjóléti feladatainak ellátását január l- től kezdődően a tiszaszentimrei székhelyű Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja útján biztosítja, melynek működéséhez évre ezer Ft támogatást biztosít. Pedagógiai Szakszolgálat ellátásához ezer Ft, belső ellenőri feladatokhoz 619 ezer Ft biztosítását vállalja. 5

6 IV. KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET 8.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét január 1-i állapot szerint 161 főben állapítja meg, a 3. sz. mellékletben foglalt költségvetési szervenkénti részletezésben, közfoglalkoztatottak nélkül. (2) Ezen belül köztisztviselői létszám 21 fő. A köztisztviselői illetményalap összege ,-Ft a költségvetési törvényben szereplővel azonos. (3) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 317 fő, melyből rövid tartamú Foglalkoztatásra bevonandó 289 fő, hosszú tartamú foglalkoztatásra bevonandó 28 fő. V. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK A./ Általános szabályok 9.. (1) A képviselő-testület elrendeli, hogy a költségvetési hiány összege alapján támogatási igényt kell benyújtani az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására, a részletes feltételek ismertté válását követően. (2) évben a forráshiány alapján nyújtható finanszírozási előleget az önkormányzat nem vehet igénybe. (3) A költségvetési hiány finanszírozásának módja év közben a likvid hitelfelvétel, a támogatás, a képződő bevételi többlet (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (2) A költségvetési rendelet módosítása és hitelfelvételről szóló döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. (3) A gazdálkodás során év közben keletkező költségvetési többlet (szabad pénzeszköz) pénzintézeti pénzlekötés vagy értékpapír vásárlás útján hasznosítható. 3 hónap, vagy ennél rövidebb időtartamú befektetés esetén a polgármester, 3 hónapon túli időtartam esetén a képviselőtestület jogosult rendelkezni. B./ Az önkormányzat és az intézmények kapcsolata, a gazdálkodás rendje 11.. (1) Valamennyi intézmény, és szakfeladat tekintetében a gazdálkodási, számviteli, adózási feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. 6

7 (2) Önálló munkáltatói jogkörrel, intézménybe telepített munkaügyi információs rendszerrel az alábbi intézmények rendelkeznek: - Gondozási Központ - Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola - Hat Szín Virág Óvoda (3) Az önállóan működő ÁFA alany intézményeknek önálló számlaszámuk van, ami csak az adókapcsolatokhoz használható, minden más gazdálkodással, pénzforgalommal összefüggő forgalmat az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján kell lebonyolítani. (4) Az intézményeknek a részükre jóváhagyott előirányzat tekintetében önálló rendelkezési jogosultságuk nincs. (5) Intézményi kifizetés az intézményvezető kezdeményezésére, kötelezettségvállalási engedély alapján, a polgármester utalványozása és a jegyző, vagy a pénzügyi irodavezető ellenjegyzése mellett történhet. (6) A Polgármesteri Hivatal a költségvetés elfogadását követő 30 napon belül valamennyi intézmény részére kiadja a részletes költségvetését. Az előirányzatok teljesítéséről negyedévente tájékoztatást ad részünkre. C./ A költségvetés végrehajtása 12.. (1) A képviselőtestület a költségvetés végrehajtása során - a költségvetési egyensúly megteremtése, megtartása, - a működőképesség folyamatosságának, a hitelek visszafizetésének biztosítása, - a fejlesztési, lehetőségek kihasználása érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el: l./ A bevételi pozíció javítása, a település fejlesztése érdekében minden területen élni kell a pályázati lehetőségekkel. 2./ Ismételten fel kell mérni és értékesítésre kiajánlani az erre alkalmas, mobilizálható vagyontárgyakat, ingatlanokat, a felhalmozási célú bevételek növelése, a hitelek visszafizetésének biztosítására. A felülvizsgálatról, az értékesítésre ajánlható ingatlanokról a soron következő testületi ülésre előterjesztést kell készíteni. 3./ A helyi adóbevételek növelése érdekében: Folyamatosan végezni kell a magánszemélyek kommunális adójának ellenőrzését belső adategyeztetés formájában. Ehhez és egyéb más nyilvántartásainkhoz kapcsolódóan (pl. szemétszállítás) napra késszé, teljes körűvé és felhasználhatóvá kell tenni a népesség nyilvántartási adatokat. 7

8 2011. évben is közfoglalkoztatottak bevonásával kell végezni az idegenforgalmi szálláshelyek helyszíni ellenőrzését. Az ellenőrzésnél kiemelt feladat a szállásadói engedéllyel nem rendelkezők feltárása, valamint a nyári idegenforgalmi beléptetés rendszerének adózással összefüggő átalakításában az AVÜSZ Kft-vel való együttműködés.. 4./. Az egyéb saját bevételek növelése érdekében: Felül kell vizsgálni a piaci, vásári helypénz, a lakbérek és bérlemények, közterület használat, haszonbérek, egyéb bevételek díjtételeit és olyan díjmegállapítást kell bevezetni, mely évről évre biztosítja legalább az infláció mértékének megfelelő mértékű díjtételnövelést. Át kell tekinteni és felülvizsgálni valamennyi önkormányzathoz és intézményeihez befolyó bevételt megalapozó szerződést a díjtételek tekintetében, folyamatosan biztosítani kell a díjtétel növelését a szerződés jellegétől függően. Ezen feladatokat az I. negyedév végéig végre kell hajtani. 5./ Kiemelt figyelmet kell fordítani: A szennyvízhálózat építés II. üteméből megmaradt érdekeltségi hozzájárulások beszedésére. Tekintettel arra, hogy az utolsó fizetési határidő évben letelt, és a nehezen kezelhető tartozások maradtak, megfontolandó a tartozásállomány behajtó szervezet, vagy ügyvéd részére történő átadása. A jelentő összegű helyi adóhátralékok beszedése érdekében folyamatos, következetes behajtási munkát kell végezni, élni kell a nagyobb hátralékosok esetében a helyszíni ellenőrzés módszerével is. Ezen munkák, valamint az idegen helyről kimutatott tartozások behajtásának végzésére (kiemelten a szemétszállítási díj hátralékok) közfoglalkoztatottakat kell bevonni. 6./ Minden területen a szigorú, következetes takarékosság elvét kell követni. A költségvetési hiány csökkentése, a feladatmutatók változásához igazodó racionális gazdálkodás érdekében I. Intézményeket érintő feladatok: l.) Gondozási Központ üzemeltetésre történő átadásával kapcsolatos tárgyalások folytatása több irányban, vizsgálva a bölcsőde és a főzőkonyha átadásának lehetőségét is. 2.) A Tourinform Iroda önkormányzati fenntartását felül kell vizsgálni, év közben - megfelelő előkészítés után - kell dönteni a feladat más módon történő további ellátásáról. Célszerűnek tűnik a szezonális jellegű üzemeltetés. 3.) A jelenleg Összevont Orvosi Ügyelet formájában működő ügyeleti rendszer átalakításával kapcsolatos munkálatok folytatása, a megfelelő rendszer kiválasztását követően az átalakítás végrehajtása. 4.) A Tomajmonostora községgel létrejövő körjegyzőség alakítási munkálatait a 8

9 képviselőtestület korábbi döntésének megfelelően végre kell hajtani, lehetőség szerint korábbi - május l-i határidővel. II. A létszámhelyzet felülvizsgálata alapján az alábbi intézkedések szükségesek: Valamennyi intézményre vonatkozóan: l) A bérjellegű költségek csökkentése érdekében új dolgozó felvételekor munkáltatói döntésen alapuló bér nem állapítható meg, a meglévő munkáltatói döntésen alapuló béreket pedig soros előlépéseknél ki kell futtatni. A Polgármesteri Hivatalt érintően: l.) A hivatal köztisztviselői állományából év során nyugdíjba vonuló dolgozó álláshelye nem tölthető be, az álláshely köztisztviselői álláshelyként megszűnik. 2.) A köztisztviselőként foglalkoztatott rendszergazda köztisztviselői álláshelye április l-től megszűnik. 3.) Április l-től megszűnik a közalkalmazotti gépjárművezetői álláshely. 4.) A Polgármesteri Hivatal létszámkerete a módosítást követően az alábbiak szerint alakul: A Tourinform Iroda működését érintően: 1.) 1 fő közalkalmazotti (irodavezetői) álláshely megszűnik április l-től. Ezzel a szakfeladaton állandó főfoglalkozású létszám nem lesz. III. A képviselőtestület szükségesnek tartja, hogy - ahol erre a jogszabály lehetőséget ad a létszámcsökkentés támogatására irányuló pályázatok benyújtásra kerüljenek. 7./ Abádszalók Város Képviselőtestülete az Abádszalók Várost Üzemeltető Kft és az Önkormányzat pénzügyi kapcsolódását az alábbiak szerint szabályozza: Abádszalók Város Önkormányzata a március 3-án kelt megállapodás alapján a Kft részére bérbe adott az önkormányzat tulajdonát képező - eszközök után évre nem állapít meg bérleti díjat, tekintettel arra, hogy a tárgyi eszközök és az Abádszalók Deák F. úti ingatlan apportként a Kft tulajdonába került. Az önkormányzat és a Kft között április 14-én létrejött, módosítás alatt álló Közszolgáltatási Szerződésben foglalt feladatokat a Kft a saját bevétele terhére végzi el, azért térítést az Önkormányzat a Kft részére nem fizet. Vizsgálni kell annak a lehetőségét, hogy az Önkormányzat megbízza az AVÜSZ Kft azzal, hogy az orvosi rendelő épülete tekintetében lássa el az üzemeltetési feladatokat, és megállapodás alapján végezze el a működtetési költségek számlázását az orvosok, illetve az ügyelet tekintetében az önkormányzat felé, biztosítsa a működtetési költségek beszedését. 9

10 8./ A képviselőtestület a szervezetek részére nyújtott támogatást az alábbiak szerint hagyja jóvá ezer Ft előirányzattal: Sportegyesület ezer Ft Tűzoltó Köztestület ezer Ft A szervezetekkel megállapodást kell kötni a támogatás felhasználásáról, valamint a folyósítás ütemezéséről. A felhasználásról december 31-ig el kell elszámolni az önkormányzat felé, ami a következő évi támogatás folyósításának feltétele is egyben. 9./ A gazdálkodás során kiemelt figyelmet kell fordítani a társult önkormányzatokkal történő pénzügyi elszámolásra, a kintlévőségek alakulására. Ezen belül is kiemelten kell kezelni Tiszabura település pénzügyi helyzetének alakulását. 10.) Pályázatot kell készíteni a évi költségvetési törvényben új támogatási célként iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása címen nevesített támogatásra. VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 13.. (l) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január l. napjától kell alkalmazni. (4) A rendelet kihirdetéséről, a végrehajtásban érdekeltekkel való megismertetéséről a jegyző gondoskodik. Abádszalók, február 24. (: Kovács Mihály :) (: Páldiné Dr. Ágoston Lívia:) polgármester helyettes jegyző 2./ Napirend: Folyószámla-, illetve munkabér- és segély hitel felvételéről Szekrényes István bizottsági elnök: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Ügyrendi-Pénzügyi és Várospolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja annak megtárgyalását. Szól a Bizottsági ülésen elhangzottakról. Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló: Szól a napirendi ponttal kapcsolatosan. A folyószámla vezető pénzintézettől az Önkormányzat ,- Ft folyószámla hitelt, illetve ,- Ft munkabér, és segély hitelt vett fel tavaszán, melynek lejárata április 7. Az összeg nem változik, újból egy évig itt áll az önkormányzat előtt, ami nélkül viszont nem tud létezni. 10

11 Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzik el, a Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 30/2011. (II. 24.) képviselő-testületi h a t á r o z a t Folyószámla-, illetve munkabér- és segély hitel felvételéről Abádszalók Város Önkormányzata a közszolgáltatási és államigazgatási feladatainak folyamatos biztosítása érdekében folyószámla-, illetve munkabér- és segély hitelek felvételéről dönt. A folyószámla hitel összege: ,- Ft Hitel lejárata: 1 éven belüli A munkabér- és segély hitel összege: ,- Ft Hitel lejárata: 1 éven belüli Határozatról értesülnek: 1. JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 2. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló, Szolnok 3. Képviselő-testület tagjai, Helyben 4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda, Helyben 3./ Napirend: Belterületbe vonás kezdeményezéséről Szekrényes István bizottsági elnök: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az Ügyrendi-Pénzügyi és Várospolitikai Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek megtárgyalásra javasolja. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzik el, a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 31/2011. (II. 24.) sz. képviselőtestületi h a t á r o z a t Belterületbe vonás kezdeményezéséről Abádszalók Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Abádszalók, 0147/2 és 0654/4 hrsz utak belterületbe vonását kezdeményezi a Körzeti Földhivatalnál. A belterületbe vonás után az érvényben lévő, 9/2010.(II.11.) határozattal módosított, 124/2005. (XI.24.) határozattal elfogadott Abádszalók településszerkezeti tervével összhangban belterületi utakként kívánja hasznosítani a területeket. Határozatról értesülnek: 1. J-N- Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok. 2. Földhivatal Tiszafüred 3. Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda 4. Irattár 4./ Napirend: Az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetve a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló rendelet módosításáról 11

12 Szekrényes István bizottsági elnök: Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az Ügyrendi-Pénzügyi és Várospolitikai Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja annak megtárgyalását. Szól a Bizottsági ülésen elhangzottakról. Páldiné dr. Ágoston Lívia helyettes jegyző: Módosító indítványa, hogy a rendelet tervezet az alábbi mondattal egészüljön ki: Az alapdíj mértéke a Ø vízórák esetében 340,- Ft/hó, a további átmérőjű vízmérők esetében Ø 700,- Ft/hó, a Ø 3.000,- Ft/hó, >80 Ø 7.000,- Ft/hó. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzik el, Kovács Mihály polgármester az előterjesztést a módosító indítvánnyal együtt szavazásra bocsátja. A képviselőtestület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: ABÁDSZALÓK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (III. 01.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvízért, illetve a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló, többször módosított 1/1996. (I. 29.) rendelet módosításáról 1.. /1/ Az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetve közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló, többször módosított 1/1996. (I. 29.) rendelet /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz ára: 223.-Ft/m3+ÁFA /2/ A hivatkozott rendelet /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szennyvízelvezetés, tisztítás és kezelés díja: - lakossági fogyasztó: 204.-Ft/m3+ÁFA - közületi fogyasztó: 307.-Ft/m3+ÁFA Az alapdíj mértéke a Ø vízórák esetében 340,- Ft/hó, a további átmérőjű vízmérők esetében Ø 700,- Ft/hó, a Ø 3.000,- Ft/hó, >80 Ø 7.000,- Ft/hó. /3/ Az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetve közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló, többször módosított 1/1996. (I. 29.) rendelet bevezető részében Abádszalók Nagyközség megnevezés Abádszalók város megnevezésre módosul, valamint az évben dátum március 1. dátumra változik. 12

13 /4/ Az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetve közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló, többször módosított 1/1996. (I. 29.) rendelet egyéb módon nem változik. 2.. /1/ E rendelet március 1. napjával lép hatályba, egyben a 27/2007. (XII. 29.) rendelet hatályát veszti. /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Abádszalók, február 24. (: Kovács Mihály :) (: Páldiné dr. Ágoston Lívia :) polgármester helyettes jegyző 5./ Napirend: A meg nem valósult beruházások költségeinek rendezéséről Szekrényes István bizottsági elnök: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az Ügyrendi-Pénzügyi és Várospolitikai Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és a képviselő-testületnek megtárgyalásra javasolja. Szól a Bizottsági ülésen elhangzottakról. Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló: Tájékoztatja a testület tagjait arról, hogy miért vált szükségessé ennek a napirendi pontnak a megtárgyalása. Elmondja, hogy a pályázatok, beruházások előkészítése során felmerült költségek nem aktiválhatók a beruházások meghiúsulása miatt, azok jelenleg befejezetlen beruházásként szerepelnek, melyet tisztázni szükséges. A napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése van Komáromi Zoltán képviselőnek, melyre Balogh József vezető tanácsos és Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló válaszol. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a képviselőtestület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 32/2011. (II. 24.) képviselőtestületi határozat: Abádszalók Város Önkormányzata meg nem valósult befejezetlen beruházásainak számviteli rendezéséről Abádszalók Város Képviselőtestülete az önkormányzat meg nem valósult befejezetlen beruházásainak számviteli rendezését az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Határozatról értesülnek: 1. Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok, 2. Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló Szolnok, 3. Képviselőtestület tagjai Helyben, 4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda Helyben, 5. Irattár. 13

14 Kovács Mihály polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a jelenlévők testületi ülésen való megjelenését, az ülést bezárja. k.m.f. Kovács Mihály Páldiné Dr. Ágoston Lívia polgármester helyettes jegyző (:Kelemen József :) és (:Komáromi Zoltán:) jegyzőkönyv-hitelesítők 14

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzat 5/2012 (III.17.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

Kalocsa Város Önkormányzat 5/2012 (III.17.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Kalocsa Város Önkormányzat 5/2012 (III.17.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2009. február 20-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Bóta Mizsei Ilona, Búsi Lajos, Dobos László, Fejér Andor,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2010. december 21-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. február 09. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester, Barna Zoltán,

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Újlőrincfalva Község Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2012. február 29-én megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Újlőrincfalva Község Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2012. február 29-én megtartott nyílt üléséről. 28 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Újlőrincfalva Község Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2012. február 29-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben