SZENT ISTVÁN EGYETEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ISTVÁN EGYETEM"

Átírás

1 A SZIE KSZ-nek az Egyetemi Tanács novemberi ülésére küldött változata! SZENT ISTVÁN EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZÔDÉSE Tervezet! Gödöllô november

2 Tartalomjegyzék Oldalszám Preambulum 6 A Kollektív Szerzôdés (KSZ) és a jogszabályok kapcsolata 6 Elsô rész : Bevezetô rendelkezések 7 1. A kollektív szerzôdés célja és tartalma 7 2. A kollektív szerzôdés személyi hatálya 7 3. A kollektív szerzôdés megkötése, módosítása és felmondása 7 Második rész : A munkaügyi kapcsolatok 8 1. A munkáltató és a szakszervezetek együttmûködése 8 2. A szakszervezetek mûködési feltételeinek a biztosítása 8 3. A szakszervezeti tisztségviselôk védelme, munkaidô kedvezményei 9 Harmadik rész : A közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazotti jogviszony létesítésével és módosításával kapcsolatos szabályok A közalkalmazotti jogviszony alanyai A kinevezési okmány Pályázat Próbaidô Magasabb vezetôi, illetve vezetôi megbízás, beosztás A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése A felmentés A munkavégzés alóli mentesítés Korengedményes nyugdíjazás A munkavégzés Alkalmazási feltétel, munkára képes állapot A munkahelyen való megjelenés, távozás és az onnan való távolmaradás nyilvántartása A munkavégzés helye Más munkahelyen (munkáltatónál) történô, illetve munkakörbe nem tartozó munkavégzés Helyettesítés A sztrájk joga Címek és egyetemi kitüntetések adományozása Minôsítés Összeférhetetlenség, munkavégzésre irányuló további jogviszony bejelentése, nyilvántartása 17 2

3 3.10 A továbbképzésben résztvevô, a továbbtanuló egyetemi közalkalmazottak támogatása Fegyelmi felelôsség Munkaidô és pihenôidô A munkaidô, annak beosztása, a pihenôidô A rendkívüli munkavégzés ( készenlét, túlmunka, pihenô vagy munkaszüneti napon történô munkavégzés ) Rendes szabadság, a szabadság kiadása Munkavégzés alóli mentesítés, betegszabadság, rendkívüli és fizetés nélküli szabadság A munkáltató nyilvántartási kötelezettsége, a közalkalmazottak és a felsôoktatási közalkalmazottak nyilvántartása Elômeneteli és illetményrendszer ( A munka díjazása ) A közalkalmazottak elômeneteli és illetményrendszere Illetménypótlékok Magasabb- és vezetô beosztásúak pótléka Egészségkárosító kockázati pótlék Idegennyelvtudási pótlék Címpótlékok Oktatói-kutatói munkaköri illetménypótlékok Egyéb illetménypótlékok Távolléti díj, átlagkereset Kiküldetés, külszolgálat, a költségek megtérítése Jutalom, kereset-kiegészítés, illetmény-kiegészítés A munkabér védelme Szociális és egyéb juttatások Munkaruha-juttatás Étkezési hozzájárulás Lakhatás, lakásépítés, felújítás, vásárlás támogatása Szociális segélyalap Illetményelôleg Üdültetés A közalkalmazott és a munkáltató kártérítési felelôssége A közalkalmazott kártérítési felelôssége A munkáltató kártérítési felelôssége Munkaügyi vita Záró rendelkezések 28 3

4 Melléklet és a függelékek jegyzéke Melléklet : Magasabb beosztású vezetôk és pótlékaik sz. függelék : Az Állatorvos-tudományi Karnak Budapest, a KSZ helyi szabályai, 31 elôírásai 1. sz. melléklet: Vezetô beosztásúak, ezek pótlékai, idegennyelv-tudási 32 és egyéb pótlékok 2. sz. melléklet: Munkaidô, annak beosztása sz. melléklet: Sugárártalomnak kitett munkahelyek, és munkakörök sz. melléklet: Munkaruha-juttatás sz. függelék : A Központi Hivatalok, a Gödöllôi karok és a Gödöllôi Területi Iroda 37 KSZ helyi szabályai, elôírásai 1. sz. melléklet: Vezetô beosztásúak, ezek pótlékai, idegennyelv-tudási 38 és egyéb pótlékok 2. sz. melléklet: Munkarend, a munkaidô beosztása sz. melléklet: Az egészségkárosító kockázatot jelentô munkahelyek munkakörök sz. melléklet: Munkaruha-juttatás sz. függelék : A Gazdálkodási és Mezôgazdasági Fôiskolai Karnak Gyöngyös, a KSZ 44 helyi szabályai, elôírásai 1. sz. melléklet: Vezetô beosztásúak, ezek pótlékai, idegennyelv-tudási és egyéb pótlékok sz. melléklet: Munkaidô, annak beosztása sz. melléklet: Munkaruha-juttatás sz. függelék : A Jászberényi Fôiskolai Karnak Jászberény, a KSZ helyi szabályai, 49 elôírásai 1. sz. melléklet: Vezetô beosztásúak, ezek pótlékai, idegennyelv-tudási 50 és egyéb pótlékok 2. sz. melléklet: A pedagógusok munkakörébe tartozó, kötelezô óraszámon kívüli feladatok a gyakorló általános iskolában sz. melléklet: A munkaidô és annak beosztása sz. melléklet: Munkaruha juttatás sz. melléklet: A raktárban tárolási veszteséggel (kálóval) elszámolható anyagok köre és mértéke sz. függelék : A Budai karok, Budai Területi Iroda Budapest, KSZ helyi szabályai, 57 elôírásai 1. sz. melléklet: Vezetô beosztásúak, ezek pótlékai, idegennyelv-tudási 58 és egyéb pótlékok 2. sz. melléklet: A munkaidô és annak beosztása sz. melléklet: Egészségkockázatnak kitett munkahelyek és 61 munkakörök 4. sz. melléklet: Munkaruha juttatás 61 4

5 6. sz. függelék: Ybl Miklós Mûszaki Fôiskolai Karnak Budapest, a KSZ helyi szabályai, 64 elôírásai 1. sz. melléklet: Vezetô beosztásúak, ezek pótlékai, idegennyelv-tudási 65 és egyéb pótlékok 2. sz. melléklet: Munkaidô, annak beosztása sz. melléklet: Munkaruha-juttatás 67 5

6 SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllô Kollektív Szerzôdése Preambulum Az egyetem vezetôi és a szakszervezetek közösen úgy határoztak, hogy a jogelôd intézmények - nevezetesen az Állatorvos-tudományi Egyetem, a Gödöllôi Agrártudományi Egyetem, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, a Jászberényi Tanítóképzô Fôiskola, az Ybl Miklós Mûszaki Fôiskola -, jogutód intézményében a Szent István Egyetemen, Gödöllô (a továbbiakban: SZIE) új kollektív szerzôdést kötnek. A kollektív szerzôdésben törekszenek arra, hogy annak elôírásai a lehetôségekhez mérten közeledjenek az európai munkajogi normákhoz, irányelvekhez. A Kollektív Szerzôdés (a továbbiakban: KSZ) és a jogszabályok kapcsolata A KSZ általában csak szükség esetén ismétli a jogszabályi rendelkezéseket. Elsôsorban az intézményi, helyi szabályokat tartalmazza, de több esetben tájékoztatásul, mivel a jogszabályok gyakran változtak, változnak - jelzi a gyakrabban, több szervezeti egységnél alkalmazott, fontosabb vonatkozó törvény, törvényi szakasz(ok), illetve rendelet(ek) számát. A munkáltató a közalkalmazottakat érintô fontosabb munkaügyi változásokról a szervezeti egységek útján tájékoztatást ad. Az egyes karok, szervezetek az általánostól különbözô munkavégzésbôl fakadó eltérô rendelkezéseket a KSZ függelékei tartalmazzák, azonban a függelékek elôírásai nem lehetnek ellentétesek a KSZ rendelkezéseivel. A függelékek a kollektív szerzôdés részét képezik, ezért teljes mértékben osztják annak eljárási jogát. Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy a KSZ elôírásai minél elôbb egységes alapelveken meghatározott kötelezettségeket, jogokat tartalmazzanak az intézmény összes közalkalmazottjára vonatkozóan. A KSZ a következô, többször módosított alapvetô jogszabályok, munkaügyi elôírások, valamint az egyetemi szabályzatok figyelembe vételével készült: Alapvetô jogszabályok: a Munka Törvénykönyvérôl szóló évi XXII. törvény (Mt.), amennyiben azok alkalmazását a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény nem tiltja, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.), az évi LXXX. törvény a felsôoktatásról (Ftv.) (Az Ftv. 21. (2) bekezdés felhatalmazása alapján bizonyos esetekben az Ftv. a Kjt-tôl eltérô szabályokat tesz lehetôvé), a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény felsôoktatásban történô végrehajtásáról szóló 15/1992. (XI. 12.) MKM rendelet, a kutatók esetében a Kjt-nek a kutatókra vonatkozó 49/1993.(III.26.) Korm. sz. végrehajtási rendelete, 6

7 a mûvészeti, könyvtáros és közgyûjteményi dolgozók esetében a 150/1992. (XI.20) Korm. sz. végrehajtási rendelete, a gyakorlóiskolák, valamint az óvodai dolgozók esetében a Kjt-nek a közoktatási intézményekben történô végrehajtásáról rendelkezô 138/1992. (X.8.) Korm. sz. rendelete, Szociális, egészségügyi, család, gyermek és ifjúságvédelmi ágazatra vonatkozó 113/1992 sz. (VII. 24.) kormányrendelet. Alapvetô egyetemi szabályzatok: - a SZIE SZMSZ, valamint - a SZIE SZMSZ melléklete a munkáltatói jogok gyakorlásának ügyrendje, - a SZIE SZMSZ melléklete az Egyetem oktatói-kutatói követelményrendszerérôl, - a SZIE SZMSZ egyéb ügyrendi, eljárási szabályai, pl. az érdekegyeztetés - a karok, szervezeti egységek saját (kari, intézeti stb.) szervezeti és mûködési szabályzata, és annak mellékletei. ELSÔ RÉSZ BEVEZETÔ RENDELKEZÉSEK (Kjt 12.., Mt , ) 1. A kollektív szerzôdés célja és tartalma A KSZ szabályozza a SZIE-n a közalkalmazotti jogviszonyokból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának, illetve teljesítésének módját, az ezzel kapcsolatos eljárási rendet - amelyet a jogszabályok megengednek, illetve szabályoznak -, valamint a KSZ-t kötô felek kapcsolatrendszerét. 2. A kollektív szerzôdés személyi hatálya A KSZ hatálya kiterjed SZIE valamennyi szervezeti egységében, mint munkáltatóval fôállású - teljes munkaidôben foglalkoztatottakra -, részmunkaidôs és nyugdíj mellett közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalókra, tekintet nélkül arra, hogy tagja-e a KSZ-t megkötô szakszervezeteknek. A részmunkaidôben foglalkoztatott munkavállalókat a munkaidejük arányában illetik meg a jogok, az illetmények, illetménypótlékok, egyéb juttatások, terhelik a kötelezettségek. A KSZ hatálya nem terjed ki a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban, valamint a megbízási szerzôdés alapján foglalkoztatottakra. 3. A kollektív szerzôdés megkötése, módosítása és felmondása A KSZ-t a munkáltató részérôl a rektor - az Egyetemi Tanács egyetértésével -, a munkavállalók képviseletében a SZIE-n képviselettel rendelkezô szakszervezetek határozatlan idôre kötik meg. 7

8 A KSZ módosítását a szerzôdést kötô felek bármelyike kezdeményezheti úgy, hogy a módosító indítványát és álláspontját a másik szerzôdô félhez írásban eljuttatja. A módosításra a KSZ megkötésére vonatkozó szabályok vonatkoznak. A módosítást is ki kell hirdetni, közzé kell tenni. A szerzôdô felek szükség esetén értékelik és egyeztetés után végrehajtják a jogszabályi változások vagy egyéb ok miatt szükséges módosításokat. A KSZ-t bármelyik szerzôdést kötô fél írásban részletes indokolással három hónapos határidôvel felmondhatja. MÁSODIK RÉSZ A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 1. A munkáltató és a szakszervezetek együttmûködése (Mt. 3., Mt , Kjt. 4-5., Mt /A, , Kjt ) A SZIE rektora, valamint a munkáltatói joggal átruházott hatáskörben rendelkezô vezetôk a jogszabályokban elôírtak szerint mûködnek együtt az egyetemi közalkalmazottak bíróság által bejegyzett képviselettel rendelkezô érdekvédelmi szervezeteivel (szakszervezeteivel), illetve azok vezetôivel, képviselôivel. A szakszervezet a munkáltatótól minden olyan kérdésben tájékoztatást kérhet, amely a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggô gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatos. A munkáltató ezt a tájékoztatást és intézkedésének indokolását nem tagadhatja meg. A szakszervezet ezen túlmenôen jogosult a munkáltatói intézkedéssel (döntéssel) kapcsolatos álláspontját, véleményét a munkáltatóval közölni, továbbá ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezni. A munkáltatók kötelesek a szakszervezetekkel együttmûködni, ennek keretében érdekképviseleti tevékenységüket az ehhez szükséges információk biztosításával elôsegíteni, valamint észrevételeikre, javaslataikra vonatkozó részletes álláspontjukat és ennek indokait harminc napon belül velük közölni. Az egyetemi munkáltatók és a szakszervezetek együttmûködésében a munkáltatók és a szakszervezetek folyamatosan tájékoztatják egymást azokról a tervezett intézkedésekrôl, amelyek a másik fél tevékenységét érintik, illetve befolyásolhatják. A munkáltatónak a törvény szerint csoportos létszámleépítés esetén az intézkedése megtétele elôtt, ha az a közalkalmazottakat, illetve az adott terület, illetve kar, kari jogállású szervezet közalkalmazottait közvetlenül érinti, a képviselettel rendelkezô szakszervezeteket tájékoztatni kell. A munkáltató a munkavállalókra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel - ideértve az érdekképviseleteket is - csak törvényekben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet. A munkavállalóra vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók. 8

9 2. A szakszervezetek mûködési feltételeinek biztosítása A munkáltató a szakszervezetek érdekvédelmi tevékenységéhez munkaidôben és munkaidôn kívül, - az egyetemi igénybevételi rend keretei között- biztosítja az egyetemi helyiségek térítésmentes használatát. A munkáltató, a karok, campusok a költségvetés elfogadásával egyidôben megállapodnak a képviselettel rendelkezô szakszervezetek mûködési feltételeinek biztosításáról. A munkáltató biztosítja annak lehetôségét is, hogy a szakszervezetek az általuk szükségesnek tartott információkat, felhívásokat, valamint a tevékenységükkel kapcsolatos adatokat az egyetemen szokásos módon egyetemi újságban, hirdetôtáblán és számítógépes hálózaton -, közzétegyék. Az egyetem a szakszervezeti tag írásbeli kérelmére levonja az illetményébôl a szakszervezeti tagdíjat és azt a szakszervezet egyszámlájára utalja. Az együttmûködés szervezeti keretei az egyetemi és kari SZMSZ-ben meghatározottak szerint, az egyetemi, a kari és a más munkáltatói szinten mûködô érdekegyeztetô fórumok, a szakszervezetek képviselôinek részvétele az egyetemi és kari vezetôtestületek és más egyetemi munkáltatók mellett mûködô állami testületek munkájában, eseti tanácskozások a munkavállalókat érintô és az érdekvédelem körébe tartozó kérdésekben. Az egyetemi szintû érdekegyeztetés szabályait az egyetemi SZMSZ VI. fejezete tartalmazza. A SZIE-n az intézmény felépítésének megfelelôen a munkáltatóval együttmûködô szakszervezeti partnerek: egyetemi szint szakszervezetek egyetemi vezetôi, illetve az egyetemi szóvivôjük, a karok és más gazdálkodó egységek karok, gazdálkodó egységek szakszervezeteinek kari képviselôje, szervezeti egységek szakszervezeti bizalmiak, ügyvivôk. 3. A szakszervezeti tisztségviselôk védelme, munkaidô-kedvezményei A közvetlen felsôbb szakszervezeti szerv elôzetes egyetértése szükséges a választott szakszervezeti tisztséget betöltô munkavállalónak a munkáltató által kezdeményezett más munkahelyre való beosztásához, továbbá munkaviszonyának a munkáltató által rendes felmondással történô megszüntetéséhez. Az ilyen tisztségviselôvel szemben alkalmazandó rendkívüli felmondás elôtt elôzetesen ki kell kérni a megfelelô szakszervezeti szerv véleményét, illetve a változó munkahelyre alkalmazott tisztségviselô más munkahelyre való beosztásáról a megfelelô szakszervezeti szervet elôzetesen értesíteni kell. Az Egyetem mint munkáltató a törvényben meghatározott mértékben, funkciójukból eredô feladatok ellátásához, munkaidô-kedvezményben részesíti a szakszervezetek tisztségviselôit, szakszervezeti feladatokhoz kapcsolódó továbbképzési célra rendkívüli szabadságot biztosít a szakszervezeti tagoknak. 9

10 Az elôzô bekezdésben meghatározott kedvezményeket a következô naptári évre a szakszervezeti létszám hivatalos közlése alapján, a tárgyévet megelôzô év utolsó hónapjában kell megállapítani. Erre az egyetemi fôtitkár tesz javaslatot. A jóváhagyott munkaidôkedvezményt írásba kell foglalni. Felosztásáról az érintett szakszervezet gondoskodik. Ennek eredményérôl a rektort és az érintett munkáltatókat tájékoztatni kell. A munkaidô-kedvezmény és rendkívüli szabadság igénybevételérôl az érintett dolgozó közvetlen felettesét tájékoztatni a következôk szerint kell: a tisztségviselôk munkaidô-kedvezménye esetén, amennyiben ez a napi 4 órát meghaladja, legalább 24 órával elôbb, rendkívüli szabadság igénybevétele esetén a törvényben elôírt 30 nappal elôbb. A munkaidô-kedvezmény mértékébe a munkáltatóval való tárgyalás ideje nem számít bele. Ilyen tárgyalásnak kell tekinteni az érdekegyeztetô fórumon, a vezetôi, vezetôtestületi és más, az egyetemi munkáltatók mellett mûködô állami testületek ülésein való részvételt, minden olyan tanácskozást, amelyre a szakszervezeti tisztségviselôt a munkáltató vagy megbízottja érdekképviseleti célból meghívja, valamint a munkáltatói joggal rendelkezô vezetôvel folytatott egyedi megbeszéléseket. HARMADIK RÉSZ A közalkalmazotti jogviszony 1. A közalkalmazotti jogviszony létesítésével és módosításával kapcsolatos szabályok 1.1. A közalkalmazotti jogviszony alanyai (Kjt. 20, Mt ) A közalkalmazotti jogviszony alanyai a munkáltató és a közalkalmazott. A KSZ alkalmazásában munkáltató az Egyetem, munkáltatói jogköröket a rektor, illetve átruházott hatáskörben az egyetemi SZMSZ 5. sz. mellékletét képezô "Munkáltatói jogok gyakorlásának egyetemi ügyrendjében" meghatározott vezetôk gyakorolják A kinevezési okmány (Kjt. 21. Mt , Ftv. 14., 15/1992. (XI.12.) MKM r. 3., 49/1993. (III.26.) Korm. r. 3. ) A közalkalmazotti jogviszony létesítésénél a kinevezési okmánynak tartalmaznia kell : a besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot, az illetményt, a munkakört, a munkaköri elnevezések csak a Kjt. végrehajtási rendeletei szerintiek lehetnek, a munkavégzés helyét, helyeit, változó munkahely esetén a helységek, vagy a kar, az egyetem telephelyeinek megnevezését. A kinevezési okmánynak a fenti törvényi elôírásokon túlmenôen tartalmaznia kell: a foglalkozás megnevezését, különösen akkor, ha a Kjt. végrehajtási rendeletei szerinti elnevezés nem határozza meg, nem jellemzi az elvégzendô feladatokat, tevékenységeket, 10

11 a munkaidôt: az általánostól eltérô munkaidô beosztás esetén azt, hogy a munkaidô az általánostól eltérô, a folytonosan (mindennap 24 órában üzemelô, pl. kollégium, kazánház) üzemelô szervezeti egységeknél azt, hogy folytonos a munkaidô beosztás, a folyamatosan (mindennap, de a nap csak egy részében üzemelô szervezeteknél, pl. tanüzemek, állattenyésztés) üzemelô szervezeti egységeknél azt, hogy folyamatos a munkaidô beosztás idényjellegû munkavégzés (tanüzemek, kísérleti terek) esetén azt, hogy a munkaidôt éves szinten kell ledolgozni. az általánostól eltérô munkaidôt, annak beosztását a munkáltatói jogkör gyakorlója, illetve a szervezeti egység vezetôje határozza meg az Mt-ben, Kjt-ben elôírtak figyelembe vételével. a munkába lépés napját, határozott idôre szóló kinevezés esetén a határozott idô lejártának a napját, az illetménypótlékokat, annak a vezetônek a nevét, beosztását, akinek az irányításával a közalkalmazott a munkáját végzi, a szerzôdéskötés dátumát, a szerzôdô felek aláírását. Kinevezés, közalkalmazotti jogviszony csak a felek kétoldalú megállapodásával jöhet létre. A kinevezés módosítására a kinevezésre vonatkozó törvényi elôírásokat lehet és kell alkalmazni. Egyetemi, illetôleg fôiskolai tanársegéd, valamint egyetemi, illetôleg fôiskolai adjunktus kinevezése határozott idôre - legfeljebb négy évre - szól. Az egyetemi és a fôiskolai tanársegédek kinevezése egyszer, az adjunktusok kinevezése két alkalommal ismételhetô meg. Határozott idejû alkalmazásnál rögzíteni kell az alkalmazási idôn kívül, az alkalmazás célját (kinek a helyettesítésére vagy milyen feladatra történt alkalmazás) továbbá az alkalmazás költségeinek forrását. Határozott idejû közalkalmazotti jogviszonynak kell tekinteni minden olyan esetet, amikor az elvégzendô feladat (munka) finanszírozása meghatározott idôre történik (kutatási témák, pályázatok stb.). Az ilyen alkalmazás egybefüggôen vagy részleteiben, továbbá újabb közalkalmazotti jogviszony létesítésével az öt évet meghaladhatja. Tilos és érvénytelen az olyan határozott idôre szóló kinevezés, amely azzal a szándékkal jön létre, hogy a munkáltató ezáltal jogtalan elônyhöz jusson, és így a munkavállaló hátrányt szenvedjen. 11

12 Az oktatói és kutatói kinevezéseknél a jogszabályokkal összhangban, az egyetem, illetve a kar oktatói-kutatói követelményrendszerének elôírásait is alkalmazni kell. A kinevezési okmány aláírásával egyidôben, illetve ezt követôen rövid idôn belül el kell készíteni a közalkalmazott munkaköri leírását, melyet a munkáltató nevében a szervezeti egység vezetôje ír alá. A munkaköri leírás tudomásulvételét a közalkalmazott aláírásával igazolja, részére abból egy példányt át kell adni Pályázat (Mt. 80., Kjt. 23., 15/1992. (XI. 12.) MKM r. 5., Ftv. 16. ) Az oktatói és kutatói álláshelyeket, az egyetem, illetve a kar oktatói és kutatói követelményrendszerében foglaltak szerint, az ott meghatározott eljárással és kivételekkel, pályázattal kell betölteni. A magasabb vezetôi beosztásokra pályázat kiírása kötelezô. A vezetôi megbízásokra, ügyvivô-szakértô, és egyéb fontosabb munkakörökre a munkáltató az érintett szervezeti egység vezetôjének, illetve az illetékes vezetôtestület javaslatára is írhat ki belsô vagy külsô pályázatot Próbaidô (Mt. 81. ) A próbaidô mértéke 1-3 hónapig terjedhet, a munkáltató és a munkavállaló megállapodása szerint. A próbaidô alatt a közalkalmazotti jogviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal indoklási kötelezettség nélkül megszüntetheti. Pályázat alapján betöltött munkaköröknél, beosztásoknál és áthelyezés esetén próbaidô nem köthetô ki Magasabb vezetôi, illetve vezetôi megbízás, beosztás (Kjt. 23. ) A közalkalmazott a munkaköre ellátása mellett magasabb vezetôi, illetve vezetôi beosztás ellátásával bízható meg. A megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni. A megbízásokat a kinevezési okmánytól külön kell elkészíteni. A magasabb vezetôi beosztásokra pályázat kiírása kötelezô, a vezetôi beosztásokra nem. A magasabb vezetôi beosztásokat, valamint a magasabb vezetôi pótlékok jegyzékét a melléklet tartalmazza. A vezetôi beosztásokat és pótlékokat a függelékek tartalmazzák. 2. A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése 2.1. A felmentés (Kjt , Mt , 93-94/A., , Kjt. 37. ) 12

13 A felmentési idôt a KSZ a következôk szerint határozza meg: Munkakörök, kategóriák közalkalmazotti jogviszony/felmentési idô hónapban 5 évig 5-10 év év év év év 30 év felett - mûszaki, fenntartási üzemviteli alkalmazott, laboráns, szakmunkás, segédmunkás, kisegítô ( a Kjt. szerinti ) ügyintézô, ügyvivô, mérnök, ügyviteli alkalmazott oktató, kutató és a vezetô beosztású magasabb vezetô beo Felmentés esetén azt megelôzôen a munkáltatói jogokat gyakorló vezetônek a közalkalmazott Egyetemen belüli továbbfoglalkoztatása céljából - az érintett hozzájárulása esetén - a Fôtitkári Hivataltól információt kell kérnie arra vonatkozóan, hogy van-e a közalkalmazott képzettségének, egészségi állapotának megfelelô be nem töltött munkakör. Az álláshely kereséshez meg kell adni a közalkalmazott munkakörét, végzettségét, illetve képzettségét, szükség esetén egyéb adatokat. Nem adható meg olyan adat - név, személyi adatok -, amely a közalkalmazott személyiségi jogait sértené. A Fôtitkári Hivatal illetékes munkatársa ezt követôen ezen információ beszerzésére megkeresi az egyetem többi szervezeti egységét, munkáltatói joggal rendelkezô vezetôjét, majd a tôlük származó információt továbbítja az érintett vezetônek. Felmentésre akkor kerülhet sor, amennyiben az egyetem más egységeitôl álláskínálat 15 napon belül nem érkezik, illetve a felkínált álláshelyet a közalkalmazott nem fogadja el. A felmentési okmányban erre hivatkozni kell. A felmentett közalkalmazottat a Kjt.-ben elôírt végkielégítés illeti meg. A végkielégítést az utolsó munkában töltött napon kell kifizetni. Csoportos felmentés (létszámcsökkentés) esetén a döntést megelôzôen konzultációt kell kezdeményezni a közalkalmazottak képviselôivel (a képviselettel rendelkezô szakszervezetekkel, ennek hiányában a közalkalmazotti tanáccsal, illetve a nem szervezett közalkalmazottak képviselôibôl létrehozott bizottsággal). A közalkalmazottal az öregségi nyugellátásra jogosultsága elérését egy évvel megelôzôen a szervezeti egység vezetôje, illetve a kinevezôi jogkör gyakorlója megbeszélést kezdeményez, melyen kölcsönösen tájékoztatják egymást a közalkalmazotti jogviszonyt érintô elképzeléseikrôl. Az egyeztetésrôl a munkáltató írásos emlékeztetôt készít, melynek egy példányát átadja az érintett közalkalmazottnak. Az öregségi nyugdíjhoz szükséges feltételekkel rendelkezô a hatvankettedik életév és a szükséges szolgálati idô -, közalkalmazottak esetében amennyiben forrás rendelkezésre áll-, a közalkalmazotti jogviszonyon kívüli foglalkoztatásra kell törekedni. Hatvanöt év felett, csak különleges indokok esetén lehet a közalkalmazotti jogviszonyt fenntartani. 13

14 2.2 Munkavégzés alóli mentesítés A munkáltató legalább a felmentési idô felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól. A közalkalmazottat - a mentesítési idô legalább felének megfelelô idôtartamban - a kívánságának megfelelô idôben és részletekben kell felmenteni. A felmentési idô teljes tartalmára mentesíteni lehet a közalkalmazottat a munkavégzés alól, ha a teljes mentesítést intézményi érdek vagy a közalkalmazott eddigi munkája indokolja Korengedményes nyugdíjazás (181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet) Intézményi, kari érdek esetén, amennyiben forrás biztosítható, a közalkalmazott az egyetemnél legalább tíz évig közalkalmazotti jogviszonyban volt, a munkáltatói jogkört gyakorló vezetô a közalkalmazottal megállapodhat korengedményes nyugdíjazásról. 3. A munkavégzés (Mt , Kjt , Mt , 33/1998 (VI.24.) NM. r., évi XCIII. tv.) A munkáltató kötelességeit az Mt a tartalmazza Alkalmazási feltétel, munkára képes állapot A munkavégzés megkezdése elôtt a közalkalmazottaknak elôzetes orvosi vizsgálaton kell részt venniük, valamint munkavédelmi oktatásban kell részesülniük. A közalkalmazott köteles az elôírt helyen és idôben munkára képes állapotban megjelenni. A munkavégzésre képes állapot törvényben foglaltakon túli meghatározása - szükség esetén - a munkahelyi illetve közvetlen vezetô joga és kötelessége A munkahelyen való megjelenés, távozás és a munkahelyrôl való távolmaradás nyilvántartása. (Mt. 140/A ) A közalkalmazott köteles haladéktalanul értesíteni a munkahelyi vezetôjét, ha a munkahelyén történô megjelenése akadályba ütközik. A dolgozónak a munkahelyén való megjelenését, illetve a munkahelyrôl való távolmaradást (szabadság, betegség stb.) jelenléti íven kell vezetni, nyilvántartani. Az oktatók, kutatók, magasabb vezetô és vezetô beosztásúak jelenlétének nyilvántartása jelenléti íven, a közalkalmazott aláírásával történik. Más közalkalmazottaknak a jelenléti íven fel kell tüntetni a munkahelyen való megjelenés és távozás idôpontját is A munkavégzés helye (Mt ) A munkavégzés helyét a kinevezési okmánynak kell tartalmaznia. A változó munkahelyre történô alkalmazást is a kinevezési okmányban kell rögzíteni. Változó munkahelyre kell alkalmazni azon egyetemi közalkalmazottak közül a belsô 14

15 ellenôröket, kézbesítôket, hivatalsegédeket, gépkocsivezetôket, kisegítô alkalmazottakat, kertészeti-, mezôgazdasági munkásokat. A munkáltatói jogkör gyakorlója további munkaköröket is változó munkahelynek minôsíthet, amely munkakörökben intézményi, kari foglalkoztatáspolitikai érdek miatt ez - különösen az integráció következtében - racionálisan elvárható. A változó munkahely azt jelenti, hogy az érintett közalkalmazottak az állandó telephelyen kívül, az Egyetem más helységeiben, telephelyein, szervezeti egységeiben is kötelesek munkát végezni. A Szent István Egyetem munkahelyei kikötés, az egyetem valamennyi telephelyén történô munkavégzést jelenti. A munkavégzés helyét a kinevezési okmánynak kell tartalmaznia. A változó munkahelyre történô alkalmazást is a kinevezési okmányban kell rögzíteni. Változó munkahelyre kell alkalmazni azon egyetemi közalkalmazottak közül a belsô ellenôröket, kézbesítôket, hivatalsegédeket, gépkocsivezetôket, kisegítô alkalmazottakat, kertészeti-, mezôgazdasági munkásokat. A munkáltatói jogkör gyakorlója további munkaköröket is változó munkahelynek minôsíthet, amely munkakörökben intézményi, kari foglalkoztatáspolitikai érdek miatt ez - különösen az integráció következtében - racionálisan elvárható. A változó munkahely azt jelenti, hogy az érintett közalkalmazottak az állandó telephelyen kívül, az Egyetem más helységeiben, telephelyein, szervezeti egységeiben is kötelesek munkát végezni. A Szent István Egyetem munkahelyei kikötés, az egyetem valamennyi telephelyén történô munkavégzést jelenti Más munkahelyen (munkáltatónál) történô, illetve munkakörbe nem tartozó munkavégzés (Mt ) Az erre vonatkozó rendelkezést a munkáltatónak minden esetben írásban - megjelölve azt a munkahelyet, munkáltatót, ahol a közalkalmazott munkát köteles végezni - továbbá az ellátandó feladatot, illetve munkakört - kell kiadnia. Meg kell határozni a más munkahely, illetve munkakör valószínû idôtartamát, a díjazást és költségtérítést is. Amennyiben a várható idôtartam a jogszabályban meghatározott két hónapot meghaladja úgy, az érintett közalkalmazottal megállapodást kell kötni Helyettesítés (Mt ) Az eredeti munkakörén kívül ideiglenesen más munkakört is ellátó, (helyettesítô) közalkalmazottat helyettesítési díj illeti meg. Ennek mértékét az elvégzendô munka tartalmától és mennyiségétôl függôen a szervezeti, illetve a gazdálkodási egység vezetôje állapítja meg. A helyettesítési díj mértéke a helyettesített közalkalmazott illetményének 70 %- át nem haladhatja meg. Ha a közalkalmazott vezetôi pótlékban részesülô vezetôi beosztású dolgozó vezetôi munkáját helyettesíti, akkor részére helyettesítési díjként a helyettesített vezetô vezetôi pótlékának megfelelô összeget kell folyósítani. Amennyiben a helyettesítô helyettesi pótlékot kap, abban az esetben a helyettesítés idôtartamára a helyettesi pótlék folyósítását szüneteltetni kell. 15

16 A rendes és betegszabadságon a betegszabadság jelenleg tizenöt munkanap -, távollévô közalkalmazott helyettesítéséért erre az idôtartamra helyettesítési díj nem jár. A helyettesítési megbízást és az elvégzendô munka feltételeit írásba kell foglalni A sztrájk joga (1989. évi VII. tv.) Az Egyetemen foglalkoztatott közalkalmazottakat gazdasági és szociális érdekeik védelme, fejlesztése érdekében a sztrájktörvényben meghatározott keretek között-, megilleti a sztrájk joga. Sztrájk akkor kezdeményezhetô, ha az adott ügyben az intézményen belüli érdekegyeztetés nem vezet eredményre, illetve az egyeztetô eljárás a sztrájkot kezdeményezônek fel nem róható ok miatt nem jött létre. A sztrájk ideje alatt a felek további egyeztetést kötelesek folytatni a vitás kérdések rendezésére, illetve kötelesek gondoskodni a személyi és a vagyonvédelemrôl Címek és egyetemi kitüntetések adományozása (Kjt. 39., 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet 6. és 13. ) Munkáltatói jogkört gyakorlók a tartósan több évi -, magas színvonalú munkát végzô, illetve kiemelkedô munkateljesítményt nyújtó: E, F, G, H, I vagy J fizetési osztályba besorolt közalkalmazottaknak "fôtanácsosi", illetve "tanácsosi", B, C vagy D fizetési osztályba besorolt közalkalmazottaknak pedig "fômunkatársi", illetve "munkatársi" tudományos munkakört betöltô közalkalmazottaknak (kutatóknak) pedig intézeti szenior (Shc) címet adományozhat. Az adományozás ügyrendjét a Kjt. 71. figyelembevételével az érintett szervezeti egységek saját hatáskörükben szabályozzák. A karokon, szervezeti egységeknél adományozható kitüntetésekrôl a karok, szervezeti egységek a saját szabályzatukban rendelkeznek. Az egyetem nevében az egyetem rektora - a jogelôd intézmények egyetemi kitüntetéseit is figyelembe véve - az alábbi egyetemi kitüntetéseket adományozhatja: SZENT ISTVÁN EGYETEM DÍSZPOLGÁRA, SZENT ISTVÁN EGYETEM ARANYÉRME, SZENT ISTVÁN EGYETEM EZÜSTÉRME, SZENT ISTVÁN EGYETEM ARANYGYÛRÛJE Az adományozás ügyrendjét, eljárási szabályait, valamint az állami kitüntetések, továbbá állami szakmai díjak adományozása elôkészítésének egyetemi ügyrendjét, az egyetemi SZMSZ 6. sz. melléklete tartalmazza. 16

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági

Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem 2005. évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági intézkedésekről A 2005. évi, mintegy 500 millió forint többletkiadás

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I..) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. (Módosított, kiegészített változat)

SZENT ISTVÁN EGYETEM. (Módosított, kiegészített változat) SZENT ISTVÁN EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE (Módosított, kiegészített változat) Gödöllő 2004. február hó 1 Tartalomjegyzék Oldalszám Preambulum 4 A Kollektív Szerződés (KSZ) és a jogszabályok kapcsolata

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 38/2001 (X.19) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Módosította: 37/2003.

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény /KTV/ előírásainak megfelelően

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: 1226 /2010-MKBERFŐ Készült 2010. február 16-án. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez Útmutató a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez A költségtervet kizárólag 12 hónapra kalkulálva kell kitölteni! 1. Személyi juttatások A kutatócsoportnak az éves személyi juttatási kiadásaikat

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzatának 1 /2004. (I. 26.) számú rendelete a Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzősége köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Gölle község Önkormányzatának

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2012. (III. 1.) rektori utasítással egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról BUDAPEST

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE. A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE. A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben / Jászszentandrás

Részletesebben

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított 11/2001.(X.30.). ÖKT. sz. rendelete a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat HODÁSZI ESZTERLÁNC EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE 2013. Tóthné Darabánt Anikó óvodavezető 1 Intézmény neve: Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde Szabályzat típusa: Közalkalmazotti

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről (a 3/2003.(III.1.) számú rendeleti módosítással egységes

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén 1. Kell külön értesíteni a munkavállalót a KSZ megszűnéséről? Ok: A KSZ határozott időre került megkötésre, december 31-én automatikusan lejár.

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Tartalomjegyzék KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS... I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...4 I.. A közalkalmazotti jogviszony szabályai...4 I. 2. A KSZ személyi hatálya...4

Részletesebben

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE *

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról Zsámbék

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Az Újlengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról (Egységes szerkezetben a 24/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelettel.) A 24/2004.(X.01.)Önk.sz.

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 8. számú melléklete AZ EGYETEMI CÍMEK, AZ ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK, ILLETVE AZ EZEKRE VALÓ JAVASLATTÉTELNEK

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA SZMSZ 8 számú melléklet ök Regionális hivatalvezető Kirendeltség-vezető hivatal vezető-helyettes 1) Kinevezés, kinevezés

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (( SOPRON 2009 2 Tartalomjegyzék Preambulum... 5 I. rész... 5 Bevezetés... 5 1. Bevezető rendelkezések... 5 2. A KSZ hatálya... 5 3. A KSZ módosítása, felmondása

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Jogszabályi változások január 1-jei hatállyal

Jogszabályi változások január 1-jei hatállyal Jogszabályi változások 2016. január 1-jei hatállyal 2015. évi CCVI. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 2014. szeptember 25. 1 Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

Részletesebben

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE SZERVEZETI EGYSÉG NEVE A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE (egységes szerkezetben) IRATMINTA a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének 2012. augusztus 1. napjától hatályos szövegéhez 2 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Részletesebben

A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke ( )

A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke ( ) A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2012 2016) Lezárva: 2016. szeptember A A foglalkoztatást meghatározó jogszabályok A 1 A nemzeti köznevelési

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2001./IX.05./ Kt. sz rendelete Mérk nagyközség Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők díjazásának egyes szabályi, szociális, jóléti

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (XII.06.) számú rendelete A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről A 9/2005.(XII.06.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2001. (XII.15.) sz. Kt. rendelete a 11/2003. (XII.11.) számú Kt. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban 1. A munkaidő beosztás szabályai Munkarend A munkaidő megszervezésének (beosztásának)

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 3. kiadás 0. módosítás 2 (24). oldal Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 3 (24). oldal Tartalomjegyzék 1. A Kollektív Szerződés célja

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2006 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete 163 Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

1/2017. (I. 10.) számú kancellári utasítás

1/2017. (I. 10.) számú kancellári utasítás 1/2017. (I. 10.) számú kancellári utasítás az oktatói, kutatói munkát segítő és egyéb munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak 2017. évi béremeléséről Budapest, 2017 (Hatályos: 2017. január 10. napjától)

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ , ELŐTERJESZTÉS

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ ,  ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT FT 35/1/2008. Károly Róbert Főiskola KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Gyöngyös 2008. Preambulum A Károly Róbert Főiskola (a továbbiakban: főiskola) rektora és a főiskola Közalkalmazotti Tanácsa (a továbbiakban:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2001. (XI.4.) Önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről / egységes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MAGASABB VEZETŐKJOGÁLLÁSÁVAL ÉS BÉREZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖZALKALMAZOTTI TÖRVÉNYBELI MÓDOSÍTÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MAGASABB VEZETŐKJOGÁLLÁSÁVAL ÉS BÉREZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖZALKALMAZOTTI TÖRVÉNYBELI MÓDOSÍTÁSOKRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59289/2009. CÍM: TÁJÉKOZTATÓ A MAGASABB VEZETŐKJOGÁLLÁSÁVAL ÉS BÉREZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖZALKALMAZOTTI TÖRVÉNYBELI MÓDOSÍTÁSOKRÓL

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Dr. Borsy János ügyvéd 2012 / 24 A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Köztudottan július 1. napján életbe lépett az új Munka Törvénykönyve (Mt.), azonban annak bizonyos szakaszai csak

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzata

Közalkalmazotti Szabályzata Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal Közalkalmazotti Szabályzata A Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal (a továbbiakban: Munkáltató ) közalkalmazottainak jogviszonyára vonatkozó

Részletesebben

Az örökké változó jogszabályok

Az örökké változó jogszabályok Az örökké változó jogszabályok Előadó: Petróczi Gábor igazgató tanügy-igazgatási szakértő c. főiskolai docens Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. Tel: 48-510-050, Fax:

Részletesebben

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése A munkaszerződés 1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése 1. A MUNKASZERZŐDÉS (MSZ) 1.1. A munkaszerződés fogalma A munkaszerződés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete Közalkalmazotti Szabályzat Hatályos: 2016. október 01. napjától BRTKK

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE BUDAPEST 2010 (2016. március 18. napjától hatályos változat) PREAMBULUM A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), mint munkáltató és a

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. ( ) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. ( ) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. (10. 10.) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről A közgyűlés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Amely létrejött egyrészről az Óvoda, Általános Iskola és Egységes

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben