NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (( SOPRON 2009

2 2 Tartalomjegyzék Preambulum... 5 I. rész... 5 Bevezetés Bevezető rendelkezések A KSZ hatálya A KSZ módosítása, felmondása és megszűnése A KSZ hatályosulása... 6 II. rész... 6 Munkaügyi kapcsolatok Az Egyetem és a Szakszervezet kapcsolata, együttműködése Az Egyetem és a Szakszervezet együttműködése A Szakszervezet működési feltételeinek biztosítása A szakszervezeti tisztségviselőket megillető védelem A szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Közalkalmazotti Tanács Érdekegyeztető Tanács... 7 III. rész... 8 A közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazotti jogviszony alanyai A közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása Részmunkaidős foglalkoztatás A kinevezés alakszerűsége A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos írásbeli nyilatkozatok Külföldi állampolgárok foglalkoztatása A közalkalmazotti jogviszony megszűnése ill. megszüntetése A jogviszony megszűnésének esetei Felmentés Korengedményes nyugdíjazás Prémiumévek program A munkavégzés szabályai A jelenlét igazolása Munkakörön és szokásos munkavégzési helyen kívüli munkavégzés Munkaköri leírás Képzés, továbbképzés, tanulmányi szerződés Fizetés nélküli szabadság, kiküldetés, külföldi ösztöndíj Véradás Összeférhetetlenség a közalkalmazotti jogviszonyban; a munkavégzésre irányuló további jogviszony A fegyelmi felelősség A munkaidő és pihenőidő A munkaidő, annak beosztása és a pihenőidő Szabadság és annak kiadása Rendkívüli munkavégzés... 16

3 A munkáltató nyilvántartási kötelezettsége Előmeneteli és illetményrendszer A közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszere Illetménykiegészítés, keresetkiegészítés, jutalom, prémium Illetménypótlékok Egyéb illetménypótlékok Rendkívüli munkavégzés díjazása Helyettesítési díj Az illetmény védelme Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés, hivatalos belföldi és külföldi kiküldetési költségtérítés, egyéb utazási költségtérítés elszámolása Törzsgárda jutalom adományozása Jóléti, szociális és egyéb juttatások Önkéntes kölcsönös biztosító pénztári támogatás Szociális és temetési segély Étkezési hozzájárulás Üdültetési támogatás Munkaruha juttatás Illetményelőleg Nyugállományba vonuló közalkalmazott egyszeri adómentes természetbeni juttatása Képernyős munkahelyekkel kapcsolatos juttatások Munkáltató által biztosított kedvezményes internet használat Közalkalmazottak lakáscélú támogatása IV. rész Kártérítési felelősség A közalkalmazott kártérítési felelőssége A munkáltató kártérítési felelőssége Munkahelyre bevitt tárgyak Egyetemi tulajdonú eszközök kölcsönadása V. rész Kollektív munkaügyi vita, munkaügyi jogvita Kollektív munkaügyi vita Munkaügyi jogvita VI. rész A sztrájk joga, személy és vagyonvédelem sztrájk esetén A sztrájk joga Személy és vagyonvédelem sztrájk esetén VII. rész Vegyes és záró rendelkezések Záradék MELLÉKLETEK /a. melléklet /b. melléklet /c. melléklet sz. melléklet... 39

4 4 3. sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet... 50

5 5 Preambulum Jelen Kollektív Szerződés (a továbbiakban: KSZ) a Nyugat-magyarországi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) mint munkáltató, másrészről a közalkalmazotti munkavállalók nevében kivéve gyakorló intézmények közalkalmazottai a Nyugat-magyarországi Egyetem Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete, Agrár Oktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezet és a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (a továbbiakban: szakszervezet) között lefolytatott tárgyalás eredményeképpen jött létre. A KSZ célja, hogy a közalkalmazottak jogait és kötelezettségeit, azok gyakorlásának és teljesítésének módját, a kapcsolódó eljárási szabályokat, valamint a szerződést kötő felek kapcsolatrendszerét szabályozza a jogszabályok adta keretek között. I. rész Bevezetés 1. Bevezető rendelkezések Kjt. 2., 8. ; Mt. 13. A KSZ az alábbi jogszabályok: - a munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (Mt.), amennyiben az alkalmazását a közalkalmazottak jogállásáról szóló tv. nem tiltja, - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.), - a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény (Ftv.), - a Kjt. felsőoktatásban történő végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről 53/2006. Korm. rendelet, - a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére; valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak figyelembe vételével készült. A KSZ a munkaviszonyra vonatkozó bármely kérdésről rendelkezhet, de jogszabályokkal ellentétes rendelkezést nem tartalmazhat. A KSZ az Mt. III. fejezetében meghatározott szabályoktól, amennyiben azt a törvény nem tiltja, a közalkalmazott javára eltérhet. Minden, ezen szabállyal ellentétes KSZ rendelkezés semmis. 2. A KSZ hatálya Kjt. 12. ; Mt. 36., 38., 41/A. A KSZ személyi hatálya kiterjed gyakorló intézmények közalkalmazottainak kivételével az Egyetemre mint munkáltatóra és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi személyre, tekintet nélkül arra, hogy a közalkalmazott tagja-e a szerződést kötő valamelyik Szakszervezetnek.

6 6 A kollektív szerződést a szerződő felek határozatlan időre kötik meg. 3. A KSZ módosítása, felmondása és megszűnése Mt. 37., 39-40/A. A KSZ módosítását a szerződő felek bármelyike kezdeményezheti a másik félnél írásban, de az csak megegyezés alapján módosítható. A KSZ-t bármelyik szerződő fél 3 hónapos felmondási idővel felmondhatja, de ezt a jogot a szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül egyik fél sem gyakorolhatja. A felmondási idő lejártával a KSZ megszűnik. Az Egyetem, illetve a Szakszervezet jogutód nélküli megszűnésével a KSZ hatályát veszti. Bármelyik szerződő fél jogutóddal történő megszűnése a KSZ hatályát közvetlenül nem érinti. A szerződő felek szükség esetén értékelik és egyeztetés után végrehajtják a jogszabályi változások vagy egyéb ok miatt szükséges módosításokat. A módosítással kapcsolatos vitát a kollektív munkaügyi vitára irányadó szabályok szerint kell elbírálni. 4. A KSZ hatályosulása A szerződő felek vállalják, hogy haladéktalanul a másik fél képviselőinek tudomására hozzák, ha a KSZ végrehajtását illetően nehézségek merülnek fel, továbbá saját hatáskörükben intézkednek, ha a KSZ szabályaiba ütköző vagy céljával ellentétes gyakorlat folytatását, intézkedés meghozatalát tapasztalják saját szerveik vagy tisztségviselőik részéről. II. rész Munkaügyi kapcsolatok 1. Az Egyetem és a Szakszervezet kapcsolata, együttműködése Kjt. 4-5., ; Mt. 3. (2), , , 19/A., , 29. (1) 1.1. Az Egyetem és a Szakszervezet együttműködése Az Egyetem kinyilvánítja, hogy együttműködik a Szakszervezettel, tevékenységét támogatja, működésüket elősegíti. A Szakszervezet kijelenti, hogy az Mt.-ben és a Kjt.-ben, valamint a KSZ-ben biztosított jogosultságaikat a jogok társadalmi rendeltetésének megfelelően gyakorolják, a közalkalmazottak érdekében kifejtett tevékenységük nem irányulhat az Egyetem

7 7 rendeltetésszerű működésének megzavarására, akadályozására, csak a közalkalmazotti érdekek érvényesítésére A Szakszervezet működési feltételeinek biztosítása Az Egyetem a közalkalmazottak javára végzett szakszervezeti munkát a következők szerint támogatja: - az Egyetem a Szakszervezet érdekvédelmi tevékenységéhez munkaidőben és munkaidőn kívül - az egyetemi igénybevételi rend keretei között biztosítja az egyetemi helyiségek térítésmentes használatát; - biztosítja a közlemények, felhívások, tájékoztatók céljára az egyetemi információs csatornák (egyetemi újság, elektromos hirdetőtábla, posta, telefon, fax, internet, hirdetőtábla) térítésmentes használatát; - a Szakszervezet megfelelő működéséhez szükséges további egyéb feltételeket (pl.: irodaszer) igény szerint biztosítja A szakszervezeti tisztségviselőket megillető védelem A Szakszervezet választott tisztségviselője közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel való megszüntetése a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértésével lehetséges. A Szakszervezet vállalja, hogy a tisztségviselők névsorát, illetve a változásokat az Egyetem illetékes munkáltatói jogkörű vezetőjének, továbbá a főtitkárnak, és a gazdasági főigazgatóságnak a rendelkezésére bocsátja A szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye A választott tisztségviselőt az Mt.-ben meghatározott munkaidő-kedvezmény illeti meg, melynek időtartamára távolléti díj jár. 2. Közalkalmazotti Tanács Kjt ; Mt (4)-(5), , 50.. (2), 52., 53. (1)-(2), (1) és (3)- (4), (1)-(3), A Közalkalmazotti Tanács működéséről az Egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képező Közalkalmazotti Tanács Ügyrendje rendelkezik 3. Érdekegyeztető Tanács Kjt Az Egyetem annak érdekében, hogy a közalkalmazottak munkaviszonyával, élet és munkakörülményeivel kapcsolatos döntései meghozatalában a közalkalmazottak közösségének és érdekvédelmi szerveinek jogszabályokban és belső szabályzatokban meghatározott együttdöntési, egyetértési és véleményezési jogát teljes körű érdekegyeztetéssel rendszeresen és folyamatosan biztosítsa, Érdekegyeztető Tanácsot működtet. Az Érdekegyeztető Tanács jogállásáról, összetételéről, feladatáról, hatásköréről és működéséről az Érdekegyeztető Tanács Ügyrendje rendelkezik.

8 8 A KSZ-t megkötő felek mint az Érdekegyeztető Tanács tagjai megállapodnak abban, hogy az Érdekegyeztető Tanács feladat illetve hatáskörébe utalják, különösen: a) a KSZ szövegének aláírás előtti végleges egyeztetését; b) az illetményemelésre fordítható pénzügyi keretek munkáltatói szintek (szervezeti egységek) közötti felosztását; c) a rendkívüli fizetett szabadság alapelveinek meghatározását; d) a kollektív munkaügyi vita első egyeztetését; e) a költségvetési javaslatnak, illetve a költségvetés felhasználásának a közalkalmazottak élet- és munkakörülményeit érintő tételei meghatározását; f) a szociális alapok felosztási elveinek meghatározását; g) a jóléti intézmények létesítése és megszüntetése ügyében döntést, illetve ez intézmények működtetésének szabályozását. III. rész A közalkalmazotti jogviszony 1. A közalkalmazotti jogviszony alanyai Kjt. 20., 85. (7); Mt /A. A közalkalmazotti jogviszony alanyai az Egyetem, mint munkáltató és a közalkalmazott, mint munkavállaló. A munkáltató nevében munkáltatói jogokat a rektor gyakorolja a Foglalkoztatási Követelményrendszerben meghatározottak szerint. 2. A közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása Kjt ; Mt. 5., 75/A., 76. (3) és (7)-(8), 76/A-78/A., 79. (2)-(3) és (5)-(6), 80-85/A. (1)-(4), 85/B Részmunkaidős foglalkoztatás Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a közalkalmazotti jogviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli vagy természetbeni munkavállalói juttatás tekintetében legalább az időarányosság elve alkalmazható, ha a juttatásra való jogosultság a munkaidő mértékével összefügg A kinevezés alakszerűsége A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a kinevezési okmánynak tartalmaznia kell: a) a kinevezéssel kapcsolatos alapvető feltételeket: aa) a kinevezés hatályát (kezdő időpontját), ab) a közalkalmazotti jogviszony határozatlan vagy határozott időre vonatkozó létesítését (utóbbi esetben ennek időtartamát), ac) az ellátandó munkakört és beosztást, ad) részmunkaidőben történő alkalmazás esetén annak mértékét és a munkaidőbeosztás szabályait,

9 9 ae) a munkavégzés helyét, több képzési hely (kari, illetve szervezeti egység) esetén a változó munkahelyre történő alkalmazás feltételeit, af) a megállapodás szerinti próbaidő tartamát, továbbá egyéb megegyezés szerinti feltételeket; - az alkalmazás költségeinek forrását, - a vezető megnevezését, beosztását, akinek közvetlen irányításával végzi a közalkalmazott munkáját, - a munkaidőt és annak szabályait, - esetleges szakmai követelményekre vonatkozó megállapodást, - azon foglalkoztatási feltételeket, amit a felek fontosnak tartanak, - szerződéskötés dátumát, a szerződő felek aláírását. a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő megállapítását; a közalkalmazott Kjt. szerinti besorolását; a munkaköri besorolás szerint járó illetmény és illetménypótlék(ok) megállapítását; a jogorvoslat lehetőségére történő felhívást. A kinevezéssel egyidejűleg a munkáltató a közalkalmazottat tájékoztatja: - az irányadó munkarendről, - a munkabér egyéb elemeiről, - a bérfizetés napjáról, - a munkába lépés napjáról, - a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásának, illetve a munkáltatóra és a közalkalmazottra irányadó felmentési idő megállapításának szabályairól, valamint arról, hogy a munkáltató Kollektív Szerződés hatálya alá tartozik-e. Az előírt tájékoztatást a kinevezést követő 30 napon belül köteles átadni a közalkalmazott részére. Ez a tájékoztatás a Kollektív Szerződésre való hivatkozással is biztosítható. A kinevezést a munkáltatói jogkör gyakorlója és a közalkalmazott írja alá. A kinevezéshez mellékelni kell a közalkalmazott feladatait részletező munkaköri leírást, melyet a munkáltató nevében a szervezeti egység vezetője készít el, valamint további jogviszony esetén a bejelentési nyilatkozatot is. Az Egyetem által alkalmazott kinevezések mintáit a KSZ 1. sz. melléklete, a munkaköri leírás mintáját a KSZ 3. sz. melléklete tartalmazza A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos írásbeli nyilatkozatok a) Az Egyetemnek írásba kell foglalnia az alábbiakat: - a munkakörbe nem tartozó munkavégzés elrendelését és díjazásának feltételeit (pl.: belső helyettesítés), - az Egyetem intézményén belüli más munkakörbe történő beosztást (átirányítást), amely nem haladhatja meg naptári évenként a 44 napot, illetve összeszámítva az Mt. 105., 106. és a 150. (1) szakaszain alapuló intézkedések időtartamát, a 110 munkanapot, - az állandó munkahelyen kívüli és - más munkáltatónál történő munkavégzés elrendelését, - a túlmunka, a készenlét és az ügyelet elrendelését, - a pihenőnapon és munkaszüneti napon történő munkavégzés elrendelését, kivéve a folytonos üzemű munkahelyeken (pl. porta szolgálat), - minden olyan munkavégzés elrendelését, amelynek teljesítéséért a felek anyagi juttatásban állapodnak meg, illetve amelyért az Egyetem díjazást, juttatást biztosít,

10 10 - az Egyetem valamennyi nyilatkozatát a közalkalmazott kérésére vagy jogszabály előírása alapján. b) A közalkalmazottnak írásba kell foglalnia az alábbi fontosabb nyilatkozatokat: - összeférhetetlenségi nyilatkozatot (KSZ 5. sz. melléklet), - az egyetemi tulajdonú eszközök kölcsönzésére vonatkozó kérelmet, - a közalkalmazott jogviszonya megszüntetésére irányuló bejelentését, illetve kérelmét, melyet azonban nem köteles indokolni Külföldi állampolgárok foglalkoztatása 8/1999.(XI. 10.) SzCsM rendelet Külföldi állampolgár a jogszabályban foglaltak alapján a kivételektől eltekintve csak engedély alapján foglalkozatható. A foglalkoztatás engedélyeztetését, valamint az eljárás ügyrendjét részleteiben a fent hivatkozott jogszabály határozza meg, amelynek betartása, illetve betartatása - különösen az engedélyeztetési határidőkre vonatkozóan valamennyi külföldi munkavállalót foglalkoztató munkáltatói jogkörű vezető felelőssége. 3. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése ill. megszüntetése Kjt /A. ; Mt. 86/B-86/D., 87. (2)-(3), 89. (7), 90., 93. (3)-(4), 94., 97., 98. (2)-(4) 3.1. A jogviszony megszűnésének esetei A közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 25. (1) bekezdés a)-e) pontjai szerint szűnik meg és a Kjt. 25. (2) bekezdés a)-h) pontjai szerint szüntethető meg Felmentés A felmentést megelőzően a közalkalmazottal nyugellátási jogosultságának megszerzése előtt 1 évvel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbeszélést kezdeményez. Ennek során kölcsönösen tájékoztatják egymást a jogviszonyt érintő további elképzeléseikről. Ha a közalkalmazott felmentésének indoka a közalkalmazott munkavégzésével vagy magatartásával összefüggésben a munkaköri feladatainak ellátására való tartós alkalmatlansága, vagy nem megfelelő munkavégzése, a felmentés előtt lehetőséget kell adni számára a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeiből következően ez a munkáltatótól nem várható el. Ennek megfelelően az Egyetem a felmentés előtt legalább 10 nappal korábban köteles a közalkalmazottal írásban közölni a kifogásait. A közalkalmazott a közöléstől számított 8 napon belül védekezést terjeszthet elő. A felmentési eljárásban a Szakszervezet képviselheti tagját. 1 Felmentés esetén a felmentési idő legalább 60 nap, de a 8 hónapot nem haladhatja meg. A felmentési idő a) öt évet el nem érő jogviszony esetén 60 nap + 1 hónap; 1 Módosítva október 7. napjától

11 11 b) öt év után 60 nap + 2 hónap; c) tíz év után 60 nap + 3 hónap; d) tizenöt év után 60 nap + 4 hónap; e) húsz év után 60 nap + 5 hónap; f) huszonöt év után 60 nap + 6 hónap; g) harminc év után 60 nap + 6 hónap Korengedményes nyugdíjazás 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet Intézményi érdek esetén, amennyiben forrás biztosítható, a munkáltatói jogkört gyakorló vezető a közalkalmazottal megállapodhat korengedményes nyugdíjazásról Prémiumévek program évi CXXII. tv.; Kjt. 25. (1) bekezdés e) pont 4. A munkavégzés szabályai Kjt , 54. ; Mt. 83/A, , 107., , 129/A A jelenlét igazolása Az Egyetem szervezeti egységeinél a közalkalmazottnak a munkahelyén való megjelenését, illetve a munkahelyről való távolmaradást (szabadság, betegség stb.) jelenléti íven kell vezetni, nyilvántartani, feltüntetve a munkahelyen való megjelenés és távozás időpontját is Munkakörön és szokásos munkavégzési helyen kívüli munkavégzés Mt. 83/A., Az átirányítás és helyettesítés alapján történő munkavégzés időtartama nem haladhatja meg naptári évenként a 44 munkanapot. Egy naptári éven belül az átirányítás, helyettesítés, kiküldetés, kirendelés és a más munkáltatónál történő munkavégzés együttes időtartama a 110 munkanapot nem haladhatja meg Munkaköri leírás A szervezeti egység vezetője köteles az irányítása alá tartozó valamennyi közalkalmazott részére a munkaköri leírást elkészíteni, melyet a munkáltatói jogkörű vezető hagy jóvá. A munkaköri leírásban foglaltak tudomásulvételét a közalkalmazott aláírásával igazolja és részére egy példányt át kell adni. A munkaköri lírás mintája a KSZ 3. sz. melléklete tartalmazza Képzés, továbbképzés, tanulmányi szerződés Mt Az Egyetem szakember utánpótlásának biztosítása és fejlesztése érdekében a jogszabályok és a költségvetési lehetőségek keretei között - támogatja a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak szakmai, tudományos, idegen nyelvi képzését, továbbtanulását, tovább-képzését és átképzését.

12 12 A közalkalmazottat csak munkakörének és beosztásának megfelelő továbbképzésre lehet kötelezni. A közalkalmazott köteles a munkáltató által kijelölt tanfolyamon, továbbképzésen részt venni és a vizsgákat letenni, kivéve, ha ez a személyi és családi körülményeire tekintettel, reá aránytalanul sérelmes. Ilyen aránytalan sérelemnek minősül és a közalkalmazott kizárólagos hozzájárulásával kötelezhető vizsga letételével járó továbbképzésen való részvételre: a) az, akinek öregségi nyugdíjra való jogosultsága megszerzéséig kevesebb mint 5 év van hátra, b) a terhes nő, c) az anya, aki 1 évesnél fiatalabb gyermeket nevel, d) az, aki 2 vagy több 16 évesnél fiatalabb gyermeket nevel és az Mt. alapján ezért pótszabadságra jogosult. Az Egyetem elősegíti a közalkalmazott munkakörével összefüggő képzésben, illetve továbbképzésben való részvételét. Tanulmányi szerződés csak abban az esetben köthető, amennyiben azt az Egyetem érdeke indokolja, és az álláshely betöltése szakképzett személlyel nem biztosítható. Tanulmányi szerződést a munkáltató nevében csak a munkáltatói jogkörű vezető köthet. A támogatás mértékét a pénzügyi lehetőségek függvényében a munkáltatói jogkörű vezető határozza meg. A közalkalmazottat vizsgánként négy munkanap szabadidő illeti meg, amelyből két napra távolléti díj jár, a másik két nap nem fizetett igazolt távollét. Diplomamunka elkészítéséhez tíz munkanap szabadidő jár, távolléti díj mind a tíz munkanapra fizetendő. A vizsga napja a munkaidő kedvezménybe beszámít. Amennyiben a munkáltató a munkakör betöltéséhez szükséges képzettségen felül továbbképzésre kötelezi a közalkalmazottat, továbbá jogszabály időszakonként továbbképzést rendel el, nem köthető tanulmányi szerződés és a költségeket a munkáltató köteles fedezni Fizetés nélküli szabadság, kiküldetés, külföldi ösztöndíj Mt. 107., A közalkalmazott írásbeli kérelmére, méltányolható egyéni és családi körülményeire tekintettel a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyezhet fizetés nélküli szabadságot. A három hónapnál rövidebb, az Egyetem által jóváhagyott külföldi kiküldetés munkában töltött időnek számít. Ennek időtartamára a közalkalmazott mentesül a munkahelyén végzendő feladatok alól. Erre az időre a közalkalmazottat havi alapilletménye és pótlékai a vezetői és veszélyességi pótlékok kivételével illeti meg. Három hónapot meghaladó, de egy évnél rövidebb időtartamú, az Egyetem által jóváhagyott külföldi kiküldetés esetén a munkavégzés helyének a külföldi intézmény minősül. A kiküldetés idejére a közalkalmazott kinevezését ideiglenesen módosítani kell. Ennek alapján részére havi alapilletményének és pótlékainak (vezető és veszélyességi pótlék kivételével) 50 %-a folyósítható. Egy évet meghaladó külföldi kiküldetés esetén a közalkalmazott nem jogosult díjazásra.

13 13 Ha a közalkalmazott az Egyetem támogatásával állam- és kormányközi egyezmény, magyar állami ösztöndíj, illetve nemzetközi szervezet vagy más külföldi szerv által biztosított keretből három hónapot meg nem haladó időtartamú ösztöndíjas tanulmányúton vesz részt, részére havi alapilletményét és pótlékait (vezetői és veszélyességi pótlék kivételével) kell megállapítani. A 3-12 hónap időtartamú ösztöndíjas tanulmányút esetén havi alapilletményének és pótlékainak (kivéve a vezetői- és a veszélyességi pótlékot) 50 %-a folyósítható. Az egy évet meghaladó ösztöndíjas tanulmányút esetén a közalkalmazott nem jogosult díjazásra Véradás Mentesül a közalkalmazott a munkavégzési kötelezettség alól a véradás napján. Ezen túlmenően évente két vagy több véradás esetén egy nap szabadság jár, amelyet igazolni kell a véradó igazolvánnyal, vagy egyéb, a Véradó Állomás által kiállított igazolással Összeférhetetlenség a közalkalmazotti jogviszonyban; a munkavégzésre irányuló további jogviszony 2 Kjt ; Ftv. 81/A., 121. (8) bekezdés Jelen fejezet alkalmazása szempontjából munkavégzésre irányuló további jogviszony minden olyan jogviszony, amelyet a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya mellett munkavégzés céljából létesít: munkaviszony (közalkalmazotti, köztisztviselői, szolgálati, stb. jogviszony) vállalkozás, megbízás, munkavégzéssel járó tagsági viszony. 1. A közalkalmazott nem létesíthet munkavégzésre irányuló további jogviszonyt, ha az a közalkalmazotti jogviszony alapján betöltött munkakörével összeférhetetlen. 2. A magasabb vezető, vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult közalkalmazott munkakörével, vezető megbízásával összeférhetetlen, ha közeli hozzátartozójával [Mt (2) bekezdés] irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne. 3. A magasabb vezető és vezető nem lehet vezető tisztségviselője a munkáltató tevékenységével azonos tevékenységet (Alapító Okiratban felsorolt alap- és kiegészítő tevékenységek) folytató vagy az intézménnyel gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak. 4. A magasabb vezető, valamint a vezető megbízással rendelkezők és ezek közeli hozzátartozói nem tölthetnek be olyan intézményi társaságban (egyetem által alapított vagy részvételével működő gazdasági társaság) vezető tisztségviselői feladatot, nem lehetnek tagjai a felügyelő bizottságnak, nem láthatnak el könyvvizsgálói feladatot, amelyet a felsőoktatási intézmény hozott létre, illetve amelyben részesedéssel rendelkezik. 5. Az Egyetem a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottal munkaköri feladatai ellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet. Az Egyetemen oktatói, kutatói, tanári munkakörben közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező oktatóval az 2 Módosítva október 7. napjától

14 14 Egyetem más Karán oktatói, kutatói, tanári munkakörben, munkavégzésre irányuló további közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető. 6. Az Egyetem által fenntartott közoktatási intézmény mint önálló jogi személy alkalmazottai létesíthetnek munkavégzésre irányuló további jogviszonyt az Egyetem szervezeti egységeinél, amennyiben az egyéb feltételeknek a foglalkoztatásuk megfelel. 7. A munkaidőt érintő összeférhetetlenség esetei: a) amennyiben a közalkalmazott munkaideje a közalkalmazotti jogviszonyban és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban - részben vagy egészben - azonos időtartamra esik, munkavégzésre irányuló további jogviszony csak a munkáltatói jogkörű vezető előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthető. A hozzájárulás megtagadásával szemben munkaügyi jogvita nem kezdeményezhető; b) a közalkalmazott munkaidejét nem érintő munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítését köteles a munkáltatói jogkörű vezetőnek előzetesen írásban bejelenteni, aki összeférhetetlenség esetén a további jogviszony létesítését megtiltja. Az Egyetemnek a munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítését megtiltó intézkedése ellen - ebben az esetben - munkaügyi jogvita kezdeményezhető. 8. A közalkalmazott jogviszonyával a jogszabályban meghatározottakon túl összeférhetetlennek minősül: - az olyan munkavégzésre irányuló további jogviszony, amelyben az Egyetem szolgálati (üzleti) titkait képező módszerek, eljárások, ismeretek (know-how) egyéni haszon érdekében történt alkalmazására kerülhet sor; - Egyetemi oktató, kutató, tanár részéről magánszemélyként vagy gazdasági társaság tagjaként ellenszolgáltatásért az általa oktatott hallgatóinak vizsgára és egyéb számonkérésre való felkészítése, -közalkalmazottnak az intézmény hallgatóival bármiféle kereskedelmi tevékenység folytatása, - hallgató igénybevétele bármilyen otthoni (magán), a közalkalmazotti jogviszonytól független munkára, - a közalkalmazott munkakörével összeférhetetlen minden olyan további jogviszony, melyet az egyetemmel gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnál üzletvezetésre jogosult tagi, ügyvezetői jogviszonyban végez, feltéve, hogy az egyetem által és a gazdasági társaság által végzett alaptevékenységek megegyeznek, - közalkalmazott részéről olyan tevékenység folytatása, amely sérti az Egyetem jó hírnevét és üzleti érdekét, 9. Eljárási szabályok: A közalkalmazott a jogviszony létesítésekor köteles a mellékletben található összeférhetetlenségi nyilatkozatot kitölteni. A közalkalmazott a jogviszony fennállása alatt 3 napon belül köteles írásban bejelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlójának, ha vele szemben törvényben, vagy a kollektív szerződésben meghatározott összeférhetetlenségi ok merül fel, illetve, ha a közalkalmazotti jogviszonyának fennállása alatt összeférhetetlenségi helyzetbe kerül, vagy az összeférhetetlenségi nyilatkozat tartalmában bármilyen változás adódik.

15 15 Az összeférhetetlenségi nyilatkozat kitöltése a jogviszony létesítésének feltétele. Az összeférhetetlenségi nyilatkozatban közöltek tartalmáért a közalkalmazott fegyelmi felelősséggel tartozik. Az összeférhetetlenséget a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles kivizsgálni és az összeférhetetlenség fennállása esetén a közalkalmazottat az összeférhetetlenségi helyzet 8 napon belüli megszüntetésére írásban felszólítani. A felszólítás eredménytelen volta esetén a munkáltatói jogkörű vezető a közalkalmazottat az összeférhetetlenségi helyzet megszüntetéséig írásban eltilthatja a munkavégzés alól. Az eltiltás időtartama alatt a közalkalmazotti jogviszony szünetel. Ha ez nem vezet eredményre, a munkáltató a közalkalmazott ellen fegyelmi eljárást indíthat, vagy kezdeményezheti a jogviszony felmentéssel való megszüntetését. A munkavégzésre irányuló további jogviszony nyilvántartásáról a munkáltatói jogkör gyakorlójának kell gondoskodnia. A nyilvántartás egyik példányát a Gazdasági Főigazgatóságra meg kell küldeni, szükség szerint aktualizálni (összeférhetetlenségi vizsgálat miatt). Az összeférhetetlenségi nyilatkozat mintáját a KSZ. 5. sz. melléklete tartalmazza. 10. Hatálybalépés: A kollektív szerződés jelen módosítása a hatálybalépésétől (2009. október. 7.) számítottan új munkakör, vagy vezetői, magasabb vezetői megbízást betöltése esetén alkalmazandó A fegyelmi felelősség Kjt Amennyiben a rektor egyetemi vagy főiskolai tanár ellen indít fegyelmi eljárást, azt a felügyeleti szerv útján a kinevezőnek köteles bejelenteni. Azt is be kell jelenteni, ha a fegyelmi eljárás alá vont egyetemi/főiskolai tanár felfüggesztése szükségessé vált. Mindezen esetekben a Fegyelmi Tanács tárgyalására meg kell hívni a kinevezőt is, aki megbízottja útján megfigyelőként részt vehet a Fegyelmi Tanács tárgyalásán. 5. A munkaidő és pihenőidő Kjt. 55. ; Mt. 117., ; 5.1. A munkaidő, annak beosztása és a pihenőidő 3 A közalkalmazottak, ha a KSZ kivételt nem tesz, általában heti 40 órában, öt napos munkarend szerint, egyműszakos osztatlan munkaidő beosztásban dolgoznak. Az Egyetem általános munkarenden belüli munkaidő beosztását, valamint az általánostól eltérő munkaidő beosztásban foglalkoztatottak, illetve az így dolgozó szervezeti egységek munkarendjét a KSZ 8. sz. melléklete tartalmazza. 3 Módosítva október 7. napjától

16 16 Az oktatói, kutatói és tanári munkakörben dolgozók kéthavi munkaidőkeretben dolgoznak. A munkaidőkeret beosztását a munkáltatói jogkörű vezető állapítja meg. A Foglalkoztatási Követelményrendszer alapján, a kari sajátosságok figyelembe vételével, a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg, hogy az oktatói, kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatottak a felsőoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében munkaidejükből mennyi időt kötelesek a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátásával a felsőoktatási intézményben tölteni. Az egyetemen ellátandó feladatok időpontját és időtartamát az órarendi beosztás, a számonkérések és konzultációk időpontja, a laboratóriumi, könyvtári, számítógép kapacitás és egyéb szolgáltatásokra figyelemmel a szervezeti egység vezetője határozza meg. A megszakítás nélküli munkarendben dolgozók, valamint a karok Tanulmányi Osztályán/Csoportján, valamint a könyvtárban dolgozó közalkalmazottak kéthavi munkaidőkeretben dolgoznak, a munkaidőkeret beosztását a munkáltatói jogkörű vezető állapítja meg. Munkaidőkeret alkalmazása esetén a munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját meg kell határozni és erről a munkavállalót írásban tájékoztatni kell. Írásbelinek minősül ebből a szempontból a tájékoztatás, ha azt a munkáltatónál a helyben szokásos módon közzéteszik. A megbízott magasabb vezető és vezető vezetői megbízásából fakadó feladatait kötetlen munkaidőben látja el. Az étkezés munkaidőn belül biztosított, a rendelkezésre álló munkaközi szünet 30 perc Szabadság és annak kiadása Kjt. 16., 56-58/A. ; Mt. 130., 132. (1)-(3) és (7), Az oktató, kutató és tanári munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak szabadságát elsősorban július és augusztus hónapban, továbbá a téli és tavaszi szünetben, a vizsgaidőszakban (amennyiben az oktatónak nincsenek vizsgáztatási feladatai) kell kiadni. A szabadságok kiadására minden évben szabadságolási ütemtervet kell minden szervezeti egységnek készíteni, amelyet a munkáltatói jogkör gyakorlója hagy jóvá. A közalkalmazottak által igénybe vehető szabadság táblázatszerű felsorolását a KSZ 6. sz. melléklete tartalmazza Rendkívüli munkavégzés 4 Mt A munkáltató a munkavállalót különösen indokolt esetben, a szervezeti egység vezető javaslatára, rendkívüli munkavégzésre kötelezheti. A rendkívüli munkavégzést a munkáltatói jogkörű vezetőnek kell elrendelni. Az elrendelést a munkavállaló kérésére írásba kell foglalni. Különösen indokolt esetnek minősül többek között: - üzemzavar elhárítása; 4 Módosítva október 7. napjától

17 17 - rendezvények szervezése; - nyári kollégiumi elszállásolás; - leltározás; - felvételi és vizsgaidőszak; - jelentések, költségvetés, beszámolók, havi illetményszámfejtés elkészítése. Rendkívüli munkavégzésnek minősül - a munkaidő beosztástól eltérő, - a munkaidőkereten felüli munkavégzés. Munkaszüneti napra [Mt (3) bekezdés] rendkívüli munkavégzés csak a megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatottaknál rendelhető el. Elemi kár, baleset, továbbá az életet, egészséget, testi épséget fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzésére, illetve elhárítására a rendkívüli munkavégzés bármely munkakörben, előzetes jóváhagyás, egyeztetés nélkül elrendelhető. Nem túlmunka, ha a munkavállaló az engedélyezett távollét idejét a munkáltatóval történt megállapodás alapján ledolgozza. Az elrendelhető túlmunka felső határa naptári évenként 300 óra A munkáltató nyilvántartási kötelezettsége Kjt. 83/B-83/D. ; Mt. 140/A. ; Kjt. 5. sz. melléklet, Ftv. 2. sz. melléklet A munkáltató köteles nyilvántartani a közalkalmazottak rendes és rendkívüli munkaidejével, ügyeletével, készenlétével, szabadságának kiadásával, valamint az egyéb munkaidőkedvezményével kapcsolatos adatokat. A munkáltató ugyancsak köteles nyilvántartani a közalkalmazottak Kjt. 5. sz. és az Ftv. 2. sz. mellékletében előírt adatait. 6. Előmeneteli és illetményrendszer 6.1. A közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszere Kjt , ; Mt. 141., 142/A., 144. (1)-(5) és (7), , 147. (1)-(5), , 165. (1), 165/A. ; A magasabb fizetési fokozatba való lépés három éves várakozási idejét fizetési fokozatonként csökkenteni lehet egy évvel, a tartósan magas színvonalú munkavégzés elismeréseként, illetve kiemelkedő teljesítményért. Kiemelkedő teljesítménynek tekinthető, ha a közalkalmazott miniszteri, rektori kitüntetésben részesül, kiváló dolgozó címet kap, vagy - az oktató, kutatói és tanári munkakör kivételével - tudományos fokozatot szerez. Az 53/2006. Korm. rendeletben meghatározott munkakörökben, amennyiben a közalkalmazott állami kitüntetésben részesül a művészeti területen foglalkoztatottak kivételével - a megszerzés évében egy évvel csökkenteni kell a fizetési fokozatok közötti várakozási időt. Amennyiben a közalkalmazottnak a munkaköre ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség mellett, a kinevezésben feltüntetett

18 18 további szakképesítésre, szakképzettségre is szükség van és azzal a közalkalmazott rendelkezik, alap-illetménye az A, B, C, D, E, F, G fizetési osztályban - egy további szakképesítés után 5 %-kal, - kettő vagy több további szakképesítés után 8 %-kal növekszik. Az illetménynövekedés feltétele, hogy a közalkalmazott a további szakképesítését munkaidejének legalább 10 %-ában hasznosítja. A H, I, J fizetési osztályban az illetménynövekedés mértéke - egy további szakképesítés esetén 7 %, - kettő vagy több további szakképesítés esetén 10 %. Ezen illetménynövekedés mértéke illeti meg a művésztanár, mérnöktanárt, műszaki (gazdasági) tanárt, műszaki (gazdasági) oktatót, nyelvtanárt, testnevelő tanárt, valamint a kollégiumi tanárt, ha a kinevezésében feltüntetett további szakképesítést az Egyetem által indított alapképzési vagy szakirányú továbbképzési szakon, illetve akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben hasznosítja. A garantált illetményű oktatók, kutatók további szakképesítésük után nem jogosultak illetménynövekedésre Illetménykiegészítés, keresetkiegészítés, jutalom, prémium 5 Kjt. 67., 77-77/C. A közalkalmazottak részére adható illetménykiegészítés, keresetkiegészítés, jutalom, valamint a magasabb vezetők és vezetők részére adható prémium és jutalom tárgyában a munkáltatói jogkörű vezető saját mérlegelési jogkörében dönt. A juttatások feltételeit a közalkalmazott kinevezésében, határozatban, vagy a munkaköri leírásban írásban is rögzíteni kell Illetménypótlékok Kjt ; Mt , 147. (1)-(2), A Kjt. alapján fizetendő illetménypótlékok: - a vezetői pótlék, - a címpótlék, - az egészséget károsító kockázattal járó munka címén járó pótlék, - az idegennyelv-tudási pótlék, - tanári munkakörben foglalkoztatottak illetménypótléka. A Kjt. alapján fizetendő illetménypótlékok alapja a mindenkori pótlékalap. Munkakör, kapcsolt munkakör vagy valamely bizottság elnöki tisztsége betöltése alapján, a kari keret terhére egyéb illetménypótlék fizethető. Az illetménypótlékok táblázatszerű felsorolását a KSZ 2. sz. melléklete tartalmazza Egyéb illetménypótlékok 5 Módosítva október 7. napjától

19 19 A közalkalmazott feladatkörébe nem tartozó tevékenységért amennyiben a fedezet biztosított határozott időre, a munkáltatói jogkör gyakorlója, a többletfeladattal arányos illetménypótlékot is megállapíthat, melynek alapja a mindenkori pótlékalap. Az egyéb oktatói, valamint a nem oktatói, kutatói munkakörben alkalmazott (szakalkalmazott) tudományos fokozattal rendelkező szakalkalmazott nem jogosult a tudományos fokozata után illetménypótlékra Rendkívüli munkavégzés díjazása 6 Kjt. 76. ; Mt. 145., 147. (1)-(5) A rendkívüli munkavégzésért fizetendő bérpótlék számítási alapja a munkavállaló személyi alapbére. A munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan, illetve a munkaidőkereten felül végzett munka esetén a pótlék mértéke ötven százalék. A munkáltatói jogkörű vezető és a közalkalmazott megállapodása alapján ellenértékként pótlék helyett szabadidő jár, ami nem lehet kevesebb a végzett munka időtartamánál. A munkaidő-beosztás szerinti pihenőnapon (pihenőidőben) végzett munka esetén a pótlék mértéke száz százalék. A pótlék mértéke ötven százalék, ha a munkavállaló másik pihenőnapot (pihenőidőt) kap. A túlmunka esetén járó szabadidőt, illetve a pihenőnapot (pihenőidőt) legkésőbb a rendkívüli munkavégzést követő hónapban kell kiadni. Munkaidőkeret alkalmazása esetén a szabadidőt, illetve a pihenőnapot (pihenőidőt) legkésőbb az adott munkaidőkeret végéig kell kiadni. Nem jár rendkívüli munkáért sem díjazás, sem szabadidő, vagy pihenőnap (pihenőidő) a magasabb vezető és vezető beosztású munkakörben dolgozóknak a vezetői feladatokkal kapcsolatos túlmunka esetén Helyettesítési díj Mt. 83/A. (7) A közalkalmazott különösen indokolt esetben munkakörébe nem tartozó munkát is köteles végezni. Ha a közalkalmazott eredeti munkakörén kívül ideiglenesen más munkakört is ellát úgy, hogy a két munkakörbe tartozó munkavégzés időtartama nem különíthető el (helyettesít), helyettesítési díj illeti meg. Ennek összege az elvégzendő munka mennyiségétől függően a a helyettesített közalkalmazott illetményének figyelembevételével az illetékes munkáltatói jogkörű vezető javaslata alapján kerül meghatározásra. A helyettesítési megbízást és az elvégzendő munka feltételeit írásban kell elrendelni. Ha a helyettesítést több munkavállaló látja el, a helyettesítési díj őket ellenkező megállapodás hiányában - egyenlő arányban illeti meg. Ha a közalkalmazott vezetői pótlékban részesülő vezetőt helyettesít, akkor részére helyettesítési díjként a vezetői pótlékot kell folyósítani. E címen nem számolható el helyettesítési díj, ha a helyettesítés kinevezett (megbízott) helyettes munkakörben történik. 6 Módosítva október 7. napjától

20 20 Oktató egy hónapot meghaladó helyettesítése esetén a helyettesített órák száma alapján számítható óradíjak összege fizethető ki helyettesítési díjként. Külföldi kiküldetés, alkotó szabadság idejére nem jár helyettesítési díj oktatók helyettesítésére. Nem fizethető helyettesítési díj a helyettesített közalkalmazott betegszabadsága és szabadsága idejére Az illetmény védelme Kjt. 79/A. ; Mt (1)-(3), A közalkalmazott részére az illetményt - a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve havonta egy alkalommal kell elszámolni a közalkalmazott által megjelölt bankszámlájára való átutalással, vagy postai úton minden hónap 5. napjáig. Az illetmények készpénzben való felvételét az intézménnyel szerződést kötő pénzintézet(ek) bankjegykiadó automatája, illetve más pénzintézeti fióki kifizetés útján biztosítja. A táppénz kifizetés, valamint a megbízási díjak kifizetésének napja megegyezik az illetményfizetés napjával. Az illetmény elszámolásáról a közalkalmazott részére havonta részletes, csak az érintett közalkalmazott számára hozzáférhető (titkosított) írásbeli tájékoztatást kell adni. A tárgyévi illetmény kifizetésekről (megbízási díjak is) személyi jövedelemadó elszámolás céljára a tárgyévet követő január hónap végéig részletes, titkosított kimutatást kell készíteni. A kimutatásokat olyan minőségű nyomtatott formában kell a közalkalmazottak rendelkezésére bocsátani, hogy az SZJA törvényben meghatározott megőrzési idő lejártáig olvasható állapotban legyen Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés, hivatalos belföldi és külföldi kiküldetési költségtérítés, egyéb utazási költségtérítés elszámolása Törzsgárda jutalom adományozása Törzsgárda jutalomra jogosult minden közalkalmazott, akinek a közalkalmazotti jogviszonya a Nyugat-magyarországi Egyetemen vagy annak jogelőd intézményeinél 20, 25, 30, 35, 40 éve fennáll. Az összeg Ft, amely munkáltatói jogkörű vezető döntése alapján - jutalom jogcímen vagy adómentes juttatásként fizethető ki. A törzsgárda jutalom/juttatás évente egy alkalommal állapítható meg kivéve öregségi, előrehozott öregségi nyugdíjazás esetén. Öregségi, előrehozott öregségi nyugdíjazás esetén az adományozás az utolsó munkában töltött napon esedékes. A törzsgárda jutalom/juttatás minden év március 31. napjáig betöltött 20, 25, 30, 35, 40 év betöltött időt figyelembe véve jár. 7 A 6.8.pont rendelkezései és a 4. sz. melléklet október 7. napjától a kollektív szerződésből törlésre kerül

21 21 A törzsgárda jutalom/juttatás adományozása az év április havi illetményével egyidejűleg esedékes. Az év március 31. napja után betöltött törzsgárda idő után járó jutalom/juttatás a következő évben kerül kifizetésre. A törzsgárda időnél nem vehető figyelembe a Nyugat-magyarországi Egyetemnél, illetve annak jogelőd intézményeinél eltöltött időnél a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság időtartama, kivéve a gyermekgondozás miatt igénybevett GYED, GYES. Az év március 31. napja előtt vagy március 31. napja után amennyiben megszűnik a közalkalmazotti jogviszony, törzsgárda jutalom/ juttatás nem jár, kivéve ha az öregségi vagy előrehozott öregségi nyugdíjazás miatt szűnik meg. A január 1-jei hatállyal egyesüléssel létrejött Nyugat-magyarországi Egyetemen törzsgárda jutalom/juttatás kifizetésére első ízben a március 31. napjáig betöltött 20, 25, 30, 35, 40 törzsgárda évvel rendelkezőknél állapítható meg. A köztes törzsgárda évekkel rendelkezőknél kifizetésre nem kerül sor (pld. 22 év...stb). Visszamenőleges törzsgárda jutalom/juttatás méltányosságból sem alkalmazható. A törzsgárda jutalom/juttatás átadására a munkáltatói jogkörű vezető döntésére ünnepélyes alkalom szervezhető. 7. Jóléti, szociális és egyéb juttatások Kjt. 16., 79. ; Mt /A. Az egyetem béren kívüli juttatásokkal is támogatja közalkalmazottait. A támogatás formái: önkéntes kölcsönös biztosító pénztári támogatás, szociális és temetési segély, étkezési hozzájárulás, üdültetési támogatás, munkaruha juttatás, illetményelőleg, lakáskölcsön, nyugállományba vonuló közalkalmazott egyszeri adómentes természetbeni juttatása, képernyős munkahelyekkel kapcsolatos juttatások, munkáltató által biztosított kedvezményes internet használat, sport támogatás Önkéntes kölcsönös biztosító pénztári támogatás évi XCVI. tv. 12. Az egyetem támogatást nyújt a közalkalmazott részéről választott bármely önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság után. Az önkéntes pénztári tagsággal rendelkező közalkalmazott, a törvény előírásainak megfelelően a munkáltatónál eltöltött legalább 6 hónap közalkalmazotti jogviszony után

22 22 jogosult támogatásra. A munkáltatói hozzájárulás mértékét a KSZ. 7. sz. melléklete tartalmazza Szociális és temetési segély Szociális segély A közalkalmazott kérésére rászorultság esetén rendkívül indokolt esetben és amennyiben a forrás biztosított - szociális segély adható. A segély iránti kérelmet a munkáltatói jogkörű vezetőnek kell benyújtani. A segély megállapításáról a Közalkalmazotti Tanács és az illetékes Kari Reprezentatív Szakszervezet egyetértését kikérve a munkáltatói jogkörű vezető dönt. Szociális segély adható: - gyermekét egyedül nevelő szülőnek, - három vagy többgyermekes családoknak, - megváltozott munkaképességű közalkalmazottaknak, - egy hónapot meghaladó betegállományban lévőknek, - krónikus betegségben szenvedő gyermekét nevelő szülőnek, - minden olyan igénylőnek, akinek átlagkeresete a mindenkori minimálbér összegénél kevesebb. A szervezeti egység létszámából korábban nyugállományba vonult részére az illetékes munkáltatói jogkörű vezető - kérelemre szociális segélyt nyújthat. Temetési segély A közalkalmazott elhalálozása, vagy a közalkalmazott hozzátartozójának elhalálozása esetén írásbeli kérelemre temetési segély adható az illetékes szervezeti egység/kar költségvetési támogatásán felüli bevétele terhére, melynek összegét a munkáltatói jogkörű vezető határozza meg. A temetési segély adható: a) közalkalmazott elhalálozása esetén, b) közalkalmazott amennyiben a temetésről részben vagy egészben gondoskodik - közeli hozzátartozójának [Mt (2)] elhalálozása esetén. A segély mértékét a KSZ 7. sz. melléklete tartalmazza Étkezési hozzájárulás Az Egyetem a közalkalmazottai részére étkezési hozzájárulást biztosíthat. Étkezési hozzájárulás a közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozónak, az Egyetem további jogviszonyú közalkalmazottja, valamint bevételi, pályázati pénzforrás terhére foglalkoztatott részére is jár, a havi illetményével egyidejűleg. Nem jár étkezési hozzájárulás a 30 napot meghaladó: - keresőképtelenség idejére - beleértve a szülési szabadság idejét is - a 31. naptól, - tényleges munkavégzés alóli mentesítési idejére a 31. naptól. Nem jár étkezési hozzájárulás az első naptól: - GYED, GYES miatt igénybevett fizetés nélküli szabadság idejére, - külföldi munkavállalásra, - külföldi ösztöndíj idejére,

23 23 - saját erőből családi ház építésére adott fizetés nélküli szabadság idejére, - közeli hozzátartozó ápolása miatt engedélyezett fizetés nélküli szabadság idejére, - igazolatlan távollét idejére. Nem jár étkezési hozzájárulás a 87 óránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottnak. Az étkezési hozzájárulás éves mértékét a KSZ 7. sz. melléklete tartalmazza Üdültetési támogatás Az Egyetem saját kollégiumai és egyéb szálláshelyei révén támogathatja az intézményben foglalkoztatottak és családtagjaik üdülését Munkaruha juttatás Kjt. 79. Ha a munkavégzés a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, az Egyetem munkaruhát, ha pedig a munka jellege megkívánja formaruhát adhat. A munkaruházati termék az olyan öltözet és tartozéka, amelyet a munkavállaló egészségének védelme, a munkakörén, feladatainak ellátásán kívül hordott ruházatának megóvása céljából az adott munkakörben, a feladat ellátása közben visel, feltéve, hogy a körülményekből megállapíthatóan a munkaruházati termék használata nélkül a közalkalmazott egészsége veszélyeztetett, illetve a ruházat nagymértékű szennyeződése, gyors elhasználódása következik be. Kifejezetten jellemző öltözet, a szolgáltatási tevékenységet végzők megkülönböztető jellegű ruházata és tartozékai, amely az adott munkaköri feladat ellátásán kívüli viseletre alkalmatlan. Ezek juttatását jogszabály kötelezővé is teheti. A munkaruha és formaruha az arra jogosult dolgozót a munkába lépés napjától illeti meg. A munka-, formaruha juttatásának ideje a jogosultság napjával kezdődik. Ha a közalkalmazotti jogviszony létesítése próbaidő kikötéssel történik, a munka-, formaruhára való jogosultság a próbaidő elteltével nyílik meg. A munkaruhának a jogosultság időpontjától történő későbbi igénybevétele esetén a kihordási időből egy hónap ismerhető el. A munkaruha, formaruha megőrzése, tisztántartása a dolgozó feladata. A munkaruha juttatás személyi juttatás, amely a karok, illetve a keretgazdálkodó szervezeti egységek költségvetését terheli. Ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya a juttatási idő alatt szűnik meg kivéve nyugdíjazást, elhalálozást a még fennmaradó kihordási idővel arányos munka-, formaruha árát a munkavállaló köteles megtéríteni. A közalkalmazott az őt megillető munka-, formaruhát maga is beszerezheti az engedélyezett összeghatárig. A vásárlás alkalmával munkáltató (Kar) nevére szóló ÁFÁ-s számlával számol el. Vásárlás esetén csak a munkakörre előírt munkaruha számolható el. Munkaruha juttatás a közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozónak és az egyetem további jogviszonyú közalkalmazottjának is jár. Saját bevétel terhére foglalkoztatottnak akkor jár, ha a munkaruha juttatást a munkáltatói jogkörű vezető indokoltnak tartja. Ezen esetben a munkaruha juttatás költsége saját pénzforrás terhére finanszírozandó.

24 24 Meghosszabodik a munkaruha juttatás kihordási ideje az alábbi esetekben - keresőképtelenség idejével - beleértve a szülési szabadság idejét is - a 31. naptól, a távollét első napjától - GYED, GYES miatt igénybevett fizetés nélküli szabadság idejével, - külföldi munkavállalással, - külföldi ösztöndíj idejével, - saját erőből családi ház építésére adott fizetés nélküli szabadság idejével, - közeli hozzátartozó ápolása miatt engedélyezett fizetés nélküli szabadság idejével, - egyéb jogcímen igénybevett fizetés nélküli szabadság idejével, - tényleges munkavégzés alóli mentesítés idejével. A munkaruha a függelékben meghatározott kihordási idők szerint jár a számla leadásától függetlenül. Amennyiben egy kihordási időtartamon belül nem kerül számla leadásra, úgy az visszamenőlegesen nem követelhető. A munkaruha és formaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a kihordási időket, valamint a juttatás egyéb feltételeit a KSZ 7. sz. melléklete tartalmazza Illetményelőleg A szervezeti egységvezető javaslatára az illetmény-megtakarítás terhére a közalkalmazott indokolt kérésére kivéve a magasabb vezető állású közalkalmazott - a munkáltatói jogkörű vezető illetményelőleg fizetését engedélyezheti. Az illetményelőleg 6 egyenlő havi részletben kerül visszafizetésre (levonásra). Ezt a körülményt az előleg mértékének meghatározásánál figyelembe kell venni. Illetményelőleg annak a közalkalmazottnak folyósítható, akinek az Egyetemen eltöltött közalkalmazotti jogviszonya az 1 évet meghaladja, a tárgyévben illetményelőleget még nem kapott és tartozása az Egyetemmel szemben nem áll fenn. Amennyiben az illetményelőlegben részesült közalkalmazotti jogviszonya a teljes összeg visszafizetése előtt megszűnik, az előlegtartozást egy összegben kell kiegyenlíteni. Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony esetén illetményelőleg csak kivételesen adható. Az előleg mértékét úgy kell megállapítani, hogy a levonások a határozott idő lejártáig kiegyenlítsék az előlegtartozást. Az illetményelőleg szempontjából nem minősül tartozásnak a munkáltatói lakásépítési és vásárlási kölcsön, ha annak részleteit a kedvezményezett az előírt határidőben rendszeresen fizeti. Az illetményelőleg összegét a KSZ 7. sz. melléklete tartalmazza Nyugállományba vonuló közalkalmazott egyszeri adómentes természetbeni juttatása A nyugállományba vonuló közalkalmazottat az adott szervezeti egység vezetője nyugdíjazásával egyidőben az SZJA törvényben meghatározott egyszeri adómentes

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: 1226 /2010-MKBERFŐ Készült 2010. február 16-án. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I..) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény /KTV/ előírásainak megfelelően

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági

Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem 2005. évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági intézkedésekről A 2005. évi, mintegy 500 millió forint többletkiadás

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról (Egységes szerkezetben a 24/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelettel.) A 24/2004.(X.01.)Önk.sz.

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya 2001-47c Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 47/2001. (XII. 14.) sz. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól a) Módosítások: 21/2002. (V. 10.) ör.

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzatának 1 /2004. (I. 26.) számú rendelete a Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzősége köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Gölle község Önkormányzatának

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2001. (XI.4.) Önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről / egységes

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (XII.06.) számú rendelete A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről A 9/2005.(XII.06.)

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított 45/2003. (XII.16.) r e n d e l e t e a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

Munkaruha juttatás szabályzata

Munkaruha juttatás szabályzata ... egyházi gazdálkodó szervezet neve, címe Munkaruha juttatás szabályzata Hatályos:.. Készítette:. gazdasági feladatokkal megbízott Jóváhagyta:..... A törvény által előírtak szerint 1 Jelen szabályzat

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Az Újlengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2012. (III. 1.) rektori utasítással egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról BUDAPEST

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE *

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról Zsámbék

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2001./IX.05./ Kt. sz rendelete Mérk nagyközség Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők díjazásának egyes szabályi, szociális, jóléti

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2001. (XII.15.) sz. Kt. rendelete a 11/2003. (XII.11.) számú Kt. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól 1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 38/2001 (X.19) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Módosította: 37/2003.

Részletesebben

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított 11/2001.(X.30.). ÖKT. sz. rendelete a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata A Szenátus elfogadta a 10/2017.(II.23.) számú határozatával. A Testnevelési Egyetem (továbbaikban: Egyetem) Szenátusa a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. ( ) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. ( ) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. (10. 10.) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről A közgyűlés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.

Részletesebben

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez Útmutató a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez A költségtervet kizárólag 12 hónapra kalkulálva kell kitölteni! 1. Személyi juttatások A kutatócsoportnak az éves személyi juttatási kiadásaikat

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről (a 3/2003.(III.1.) számú rendeleti módosítással egységes

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete 163 Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2008

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2008 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS (( SOPRON 2008 2 Preambulum... 5 I. rész... 5 Bevezetés... 5 1. Bevezet rendelkezések... 5 2. A KSZ hatálya... 5 3. A KSZ módosítása, felmondása és megsznése...

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ , ELŐTERJESZTÉS

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ ,  ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati

Részletesebben

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt 2017. évi takarítási óradíj A 2017. évi takarítási óradíj költségelemei % Betanított takarító alkalmazottként, heti 5 munkanap, állandó 1 műszak

Részletesebben

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására 1. Előterjesztő és készítette: Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a

Részletesebben

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE Magyar Állami Operaház Budapest, 2015. szeptember 29. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu 2 Bevezetés előzetes megjegyzések a munkaviszony létesítésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/200.(IX.27.) Ökr. számú r e n d e l e t e A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK JOGVISZONYÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL (módosítva a 30/2003.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT FT 35/1/2008. Károly Róbert Főiskola KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Gyöngyös 2008. Preambulum A Károly Róbert Főiskola (a továbbiakban: főiskola) rektora és a főiskola Közalkalmazotti Tanácsa (a továbbiakban:

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL BUDAPEST 2016. Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rektori

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE SZERVEZETI EGYSÉG NEVE A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE (egységes szerkezetben) IRATMINTA a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének 2012. augusztus 1. napjától hatályos szövegéhez 2 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat HODÁSZI ESZTERLÁNC EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE 2013. Tóthné Darabánt Anikó óvodavezető 1 Intézmény neve: Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde Szabályzat típusa: Közalkalmazotti

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Hatályos:2009. március 27. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2001.(IX.28.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 14/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. A Testnevelési Egyetem Szenátusa a Testnevelési

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21.

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete Közalkalmazotti Szabályzat Hatályos: 2016. október 01. napjától BRTKK

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE BUDAPEST 2010 (2016. március 18. napjától hatályos változat) PREAMBULUM A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), mint munkáltató és a

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12 Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2013. január 1-jén az új Mt. eddig még életbe nem lépett további rendelkezései is hatályba lépnek. Idén még nem

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke ( )

A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke ( ) A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2012 2016) Lezárva: 2016. szeptember A A foglalkoztatást meghatározó jogszabályok A 1 A nemzeti köznevelési

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben

Jogszabályi változások január 1-jei hatállyal

Jogszabályi változások január 1-jei hatállyal Jogszabályi változások 2016. január 1-jei hatállyal 2015. évi CCVI. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MAGASABB VEZETŐKJOGÁLLÁSÁVAL ÉS BÉREZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖZALKALMAZOTTI TÖRVÉNYBELI MÓDOSÍTÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MAGASABB VEZETŐKJOGÁLLÁSÁVAL ÉS BÉREZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖZALKALMAZOTTI TÖRVÉNYBELI MÓDOSÍTÁSOKRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59289/2009. CÍM: TÁJÉKOZTATÓ A MAGASABB VEZETŐKJOGÁLLÁSÁVAL ÉS BÉREZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖZALKALMAZOTTI TÖRVÉNYBELI MÓDOSÍTÁSOKRÓL

Részletesebben

MUNKARUHA ÉS VÉDŐRUHA SZABÁLYZAT

MUNKARUHA ÉS VÉDŐRUHA SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2009

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS (( SOPRON 2009 2 Preambulum... 5 I. rész... 5 Bevezetés... 5 1. Bevezet rendelkezések... 5 2. A KSZ hatálya... 5 3. A KSZ módosítása, felmondása és megsznése...

Részletesebben

Az örökké változó jogszabályok

Az örökké változó jogszabályok Az örökké változó jogszabályok Előadó: Petróczi Gábor igazgató tanügy-igazgatási szakértő c. főiskolai docens Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. Tel: 48-510-050, Fax:

Részletesebben

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től Az Új Munka Törvénykönyve Gyakorlati Alkalmazás 2012.07.01-től A munkaviszony létesítése Munkaviszony kizárólag munkaszerződéssel jöhet létre munkaviszony kezdetének megjelölésével A munkaszerződés - a

Részletesebben

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-67/2015. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

15 / (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL

15 / (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15 / 2001. (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL 1 Balatonszemes község Önkormányzati

Részletesebben

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Előadó: Antalikné Szabó Mária Munkaügyi felügyelő BFKH MMSZSZ E-mail cím: antalikneszm@ommf.gov.hu Telefonszám: +36 1 3233-600 Munkaidő- és pihenőidő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben