Gábor Kálmán: Egyetemi hallgatók 2006

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gábor Kálmán: Egyetemi hallgatók 2006"

Átírás

1 Gábor Kálmán: Egyetemi hallgatók 2006 A tanulmányunkban a kilencvenes évektől tekintjük át a felsőoktatás expanziójának legfontosabb következményeit. Feltárjuk a felsőoktatás expanziójának legfontosabb tendenciáit. A hallgatókat több dimenzióban vizsgáljuk. Kiemelten kezeljük a társadalmi egyenlőség és egyenlőtlenség, a piac és a demokrácia kérdését. Súlyt helyezünk a hallgatók szabadidő tevékenységének, értékorientációinak változásának bemutatására is. Áttekintjük továbbá a hallgatók élettervezését, politikához való viszonyát és végül tárgyaljuk a hallgatók sebezhetőségét is. Tanulmányunk a következő empirikus vizsgálatokon alapul: Elsőéves közgazdász és jogászhallgatók 1997/1998 (N=1315). Elsőéves hallgatók szociológiai vizsgálata 2001/2002 (N=4562). Diákjogok a felsőoktatásban (N=1462). Kollégisták a felsőoktatásban (N=1426). Szigetkutatások (N=1000 évenként). Ifjúság 2000 és Ifjúság 2004 (N=8000), valamint a BSc hallgatók 2006 (1111). 1. Az egyetemisták helyzetét meghatározza a felsőoktatás expanziója A hallgatók helyzetét a kilencvenes évektől kibontakozó felsőoktatási expanzióval összefüggésben vizsgáljuk. A felsőoktatási expanzió több szakaszra bontható, az első látványos növekedési szakasz az 1990/91 és 1995/96 tanév közötti időszak, ezen időszakban a hallgatók létszáma megduplázódott. A felsőoktatási expanzió az ezredfordulóra új szakaszba lépett: a hallgatók létszáma már meghaladta a főt, a 2003/2004-es tanévre pedig 1990/91-hez képest a hallgatók létszáma megnégyszereződött. (1. ábra) A hallgatók létszáma és összetétele és a hallgatókat jellemző fő tendenciák 2003/2004 évi tanévre alakultak ki: A 2003/2004 évi tanévben hallgató közül a nappali tagozatos, a levelező tagozatos hallgató, fő tanult távoktatásos formában, fő pedig esti tagozaton (2. ábra). Az expanzió kiteljesedésére utal, hogy napjainkra az első évesek számához ( fő) közelít az utolsó éveseké (87407 fő). A felsőoktatásban tanulóknak 57,1%-a nő és mintegy fele ( fő) részesül állami finanszírozásban. A felsőoktatási szerkezet tagozat szerinti változása a felsőoktatás finanszírozási forrásainak változásával jár együtt: A 2003/2004-es tanévben a nappali tagozatos hallgatóknak 86,1%-a, fő részesült állami finanszírozásban (4. ábra. Lakhatási támogatást a nappali tagozatos hallgatóknak a 38,9%-a kapott (84317 fő), kollégiumban pedig a nappali tagozatos hallgatóknak a 23,5%-a (51031fő) lakott. A levelező tagozatosoknak viszont csak 18,3%-a volt állami finanszírozású, az utóbbi években egyre növekvő távoktatási képzésben részesülők között viszont lényegében senki sincs, aki állami finanszírozás keretében tanulna. A felsőoktatás expanziója nyomán jelentős mértékben megváltozott a felsőoktatás tagozat és képzési szint szerinti összetétele. Az expanzió során a levelező tagozatos hallgatók száma sokkal dinamikusabban emelkedett mint a nappali tagozatosoké, a főiskolások száma pedig sokkal inkább nőtt mint az egyetemeken tanulóké (illetve az egyetemi szintű képzésben résztvevőké). A nappali tagozaton az államilag finanszírozottak száma ugyan az elmúlt évtizedben növekedett, az 1997/1998 tanévben fő a 2003/2004 tanévben pedig fő volt, az államilag finanszírozottak aránya ez időszakban 97,8%-ról 86,1%-ra csökkent! A 2005/2006 tanévben pedig a fenti arány 84% (4. ábra)!

2 A tanulmányi ösztöndíjban részesülőknek a 2001/2002-es tanévtől a számszerű növekedése is megállt (90516 fő), és napjainkra mintegy tízezer fővel csökkent (81496 fő), ez arányokban nagy mértékű csökkenést eredményezett 49,1%-ról 39,4%-ra! 2004/2005 tanévben számszerűleg és arányaiban is tanulmányi ösztöndíjban részesülő hallgatók száma 2001/2002 évi tanévhez tért vissza (5. ábra). A szociális támogatásban a csökkenés mindkét tendenciája egy évvel korábban, az 1999/2000 tanévben elkezdődött, és a zuhanásszerű csökkenés az előbbinél is szembetűnőbb, míg a 2001/2002-es tanévben a hallgatók mintegy kétötöde részesült szociális támogatásban, a 2003/2004-es tanévben egyötöde! A következő két tanévben számszerű emelkedés figyelhető meg, de az arányok változatlanul maradtak (6. ábra). A kollégisták száma az 1997/1998-as tanévtől főről a 2003/2004 tanévre enyhén emelkedett főre, a következő két évben viszont az emelkedés megállt, és a kollégisták aránya a 1997/1998 tanévtől a 20005/2006 tanévre közel egyharmadról csaknem egyötödre csökkent (7. ábra)! A felsőoktatás expanziója tehát a piac szerepének növekedésével, az állami támogatás csökkenésével járt együtt, pontosabban egy olyan felsőoktatási szerkezet jött létre, amelyben a az állami támogatás a nappali tagozatosokra, azoknak is egyre szűkebb körére koncentrálódik. Fontos megvizsgálni, hogy a felsőoktatási rendszernek ezen szerkezeti változásai mellett hogyan alakult a hallgatók származási összetétele és a hallgatók státusza. A nappali és levelező tagozatos hallgatók származási összetételének összehasonlítására Az elsőéves hallgatók szociológiai vizsgálata 2001/2002 c. kutatás adatai állnak rendelkezésünkre. A 2001/2002 évi adatok azért is fontosak, mert ez az időszak az oktatási expanzió rendkívül dinamikus szakasza. A nappali tagozatos hallgatók apjának 20,7%-a egyetemet, 14,6%-a a főiskolát végzett, az anyák esetében pedig 14,7%, illetve 22% a fenti arány. A nappali tagozatos hallgató apjának közel egyötöde (18,2%), az anyáknak viszont nem egészen egytizedének (9,1%) a legmagasabb iskolai végzettsége a szakmunkásképző. A levelező tagozatos esetében az apáknak csaknem egynegyede (23,3%), az anyáknak pedig 14,6%-a végzett szakmunkásképzőt (8. és 9. ábra). Az oktatási expanzió hatására az alacsony iskolázottsággal rendelkező szülők gyerekei inkább a levelezős hallgatók közül kerülnek ki. Különösen jól mutatja ezt a tendenciát, hogy legfeljebb nyolc általánost végzett a levelező tagozatos apjának 7,2%-a, míg a nappali tagozatosok apáknak viszont 2,6%-a. Az anyák esetében pedig 11,9%, illetve 3,6% a fenti arány A levelező tagozaton pedig a szakmunkás végzettséggel rendelkezők anyák gyermekei találhatók a legnagyobb arányban: szakmunkásképzőt végzett apa gyermeke csaknem minden negyedik, egyetemet végzett apáé pedig minden tizedik hallgató. Nappali tagozaton viszont minden ötödik hallgató apja végzett egyetemet és csaknem minden negyediké szakmunkásképzőt. A hallgatók osztályhátterének vizsgálatakor figyelembe kell venni, hogy a kilencvenes évekre új osztálystruktúra alakul ki. Az új osztálystruktúra kialakulásában fontos szerepet kell tulajdonítani a tulajdonviszonyok megváltozásának, a történetiségnek és etnikai hovatartozásnak. Az osztály hovatartozás történetiségének, etnikai hovatartozás és életforma elemeinek kialakításakor elsősorban Kemény István megközelítését fontos figyelembe venni, aki ezt a problémát már nagyon korán, a hetvenes évek elején felvetette, és elméleti és módszertani szempontból igen fontosak a munkás és roma vizsgálatai.(kemény 1990; Kemény 1991; Kemény 1992; Kemény 1993; Kemény 1996). Az új osztálystruktúra, a kapitalista osztálystruktúra, amely az ifjúság értelmezése szempontjából azt a kérdést veti fel, hogy a kilencvenes évek társadalmi átalakulási folyamata alapján beszélhetünk-e a magyar és a nyugat európai osztálystruktúra konzisztenciájáról? (Robert Erikson - John H. Golthorpe - Lucienne Portocarero 1998) A magyar osztálystruktúra kérdése több kérdést felvet a kapitalista társadalom kialakulása szempontjából mindenekelőtt a középosztályosodás kérdését.

3 A szülők osztályhelyzetét 1 vizsgálva pedig azt tapasztaltuk, hogy a munkásosztályhoz tartozó apák gyerekeinek aránya, és még inkább a munkásosztályhoz tartozó anyák aránya a levelező tagozatos hallgatók körében magasabb mint a nappali tagozatos hallgatók között. A nappali és levelező tagozatos hallgatók közül minden harmadik munkásszármazású és minden ötödik hallgatónak pedig kishivatalnok, kisburzsoá az apja. Az anyáknak pedig mintegy egynegyede, illetve egyharmada részese a fenti osztályoknak (12. és 13. ábra). Igen markáns a különbség az egyetemre és főiskolára járók között is: Az egyetemi és főiskolai képzettségi szint összehasonlításakor ugyanis azt tapasztaltuk, hogy a 2001/2002 tanévben az egyetemisták apjának mintegy kétötöde diplomás: 26,4%-a egyetemet, 14,8%-a főiskolát végzett. Az anyáknak pedig 18,1%-a végzett egyetemet és 22,1% pedig főiskolát. A főiskolások apjának alig több mint egynegyede, anyjának pedig mintegy egyötöde diplomás (10. ábra) Szembetűnő az is, hogy az egyetemisták apjának alig több mint egytizede, a főiskolásoknak viszont egyötöde végzett szakmunkásképzőt. Az apák iskolázottságában jelentős különbség mutatkozik az állami finanszírozású és költségtérítéses formában tanuló hallgatók között is: Az állami finanszírozási formában tanulók apjának kétötöde diplomás, a költségtérítéses formákban tanulóknak viszont alig több mint egynegyede (11. ábra). A felsőoktatási rendszer expanziójának jellemzője, hogy a piaci szerepének növekedése növelte meg a feltörekvő rétegek esélyeit. A felsőoktatási rendszerben az állam szerepének csökkenése a hallgatók érintő támogatás szerint is egyre élesebb verseny alakult ki, és ebben a versenyben a feltörekvő rétegek/csoportok gyerekei kerülnek hátrányos helyzetbe, azaz az összegszerűen növekvő állami támogatások nem csökkentették, hanem tovább növelték a hallgatók közötti származási egyenlőtlenségeket. A felsőoktatási expanzió következtében jelentős mértékben átalakul az egyetemisták státuszát befolyásoló tényezők szerepe. Ezt az egyetemi hallgatók bevételi szerkezetét vizsgálva tárhatjuk fel. 2 1 Az apa/anya osztály hovatartozása változók kialakításakor figyelembe vettük a tulajdonviszonyok átalakulását, hogy az apa/anya magán, illetve állami szektorban dolgozik-e. Az állami szektoron belül pedig a köztisztviselői illetve közalkalmazotti viszonyt. A magánszektorban a tulajdonosokat az alkalmazottak száma szerint kategorizáltuk, a beosztottakat pedig aszerint, hogy szellemi, vagy fizikai munkát végeznek-e. Figyelembe vettük még azt, hogy az apa/anya milyen szerepet tölt be a munkahelyi hierarchiában. Az apa/anya osztály hovatartozása változó elkészítésekor, nem vettük figyelembe az inaktív apákat/anyákat. (Az inaktív apák/anyák osztályhelyzetének meghatározására a részletes foglalkozási és iskolázottsági adatok figyelembe vételével kerül sor.) Az apa osztály hovatartozását figyelembe véve az első kategória a nagyburzsoá, ebbe a kategóriába tartoznak azok a magánszektorban dolgozó tulajdonosok, akik 50-nél több alkalmazottat foglalkoztatnak. A második kategória a menedzser és vezető réteg, ide soroltuk a nagyvállalatok igazgatóit, a felsőszintű vezetőként szolgáló állami tisztviselőket, valamint a felsőszintű vezető pozíciót betöltő állami közalkalmazottakat. A középburzsoá vállalkozó 5-nél több és 50-nél kevesebb alkalmazottat foglalkoztatott réteg. A következő a középvezetők kategóriája, akiknek a besorolása a beosztottak száma, illetve a munkahelyi beosztási hierarchia alapján történt. A beosztott diplomás kategóriába kerültek azok, akik mind a magán, mind az állami szektorban beosztottként szellemi munkát végeznek. A kisburzsoá kategóriába kerültek azok, akik a magánszektorban dolgoznak tulajdonosként 1-5 alkalmazottal, illetve alkalmazott nélkül. Kishivatalnokok a legalább érettségivel rendelkező közalkalmazottak, köztisztviselők. A munkás elitbe soroltuk az érettségivel rendelkező fizikai munkát végzőket. Munkások közé soroltuk a legfeljebb szakmunkásképzővel rendelkezőket, akik a magán, illetve az állami szektorban beosztottként fizikai munkát végeznek. A kategóriák további ellenőrzését az apa/anya részletes foglalkozásának, illetve az iskolázottság részletes adatainak az összevetésével végeztük el. 2 Három adatsort néztünk meg. Az elsős hallgatók 2001/2002-ben, ebben a vizsgálatban minden tagozat szerepel, tehát reprezentálja a felsőoktatás expanziója következtében megváltozott hallgatói összetételt. A évi nappali tagozatos hallgatókra reprezentatív vizsgálat adatait és a 2004 évi kollégista vizsgálat eredményét is.

4 A családi támogatás szerepének százalékos aránya, a bevétel változatlansága mellett csökken. A saját munkavállalás százalékos aránya és az abból származó jövedelem növekszik. Éles különbség figyelhető viszont meg a nappali és levelező tagozatos hallgatók között. A nappali tagozatos hallgatók státuszát inkább befolyásolja a családi támogatás, kisebb mértékben pedig a munkavégzés, és az állami támogatás szerepe a nappali tagozatosoknál sokkal nagyobb mint a levelező tagozatosok esetében. Az állami támogatás szerepe igen jelentős a kollégisták esetében is. A kollégista hallgatók státuszát pedig nagy mértékben befolyásolja családi státuszuk, és kiemelkedő szerepet játszik helyzetük alakulásában az állami támogatás, így mondhatjuk, hogy a kollégisták az államilag leginkább támogatott hallgatók csoportjába tartoznak. 2. A napjainkra tehát az egyetemisták váltak a magyar fiatalok egyik legnagyobb és legmarkánsabb csoportjává. Az oktatás/felsőoktatás expanziója nyomán a felsőoktatás szerkezete megváltozott, melynek következtében az egyetemi hallgatóknak két markáns csoportjáról beszélhetünk a nappali és levelező tagozatos hallgatókról, akiket egy másik dimenzióban az állami finanszírozású és saját finanszírozású/önköltséges/ hallgatóként definiálhatunk. Az oktatási expanzió többféle finanszírozási forrást tesz szükségessé megnövekszik a saját finanszírozású hallgatók aránya az állami finanszírozásúakkal szemben, ugyanakkor növekszik a hallgatók piac függősége lásd hitel, különböző szociális és vásárlási támogatások /utazás, kollégium, számítógép, amelyeket az állam garanciavállalása ösztönöz. A felsőoktatás expanziója az utóbbi években alaposan megváltoztatta a hallgatók szociális és demográfiai összetételét, értékorientációit és cselekvési mintáit. Az oktatási expanzió egyfelől az esélyek növekedéséhez vezet, például növekszik az alacsonyan iskolázott, és falusi környezetből jövő fiatalok aránya. Örkény Antal 3 az 1997-ben folytatott vizsgálatuk alapján megállapítja, hogy az elsős fiúk 40 százaléka, az elsős lányok 30 százaléka származott fizikai munkás apától. 4 Belőlük minden valószínűség szerint első generációs értelmiségi lesz (sőt mára már lett is), ami azt jelenti, hogy egyetlen egyenesági felmenőjük sem rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Egyharmaduk tekinthető második generációsnak (legalább egyik szülő diplomás). 27 százalék lett harmadgenerációs értelmiségi, feltéve ha befejezte felsőfokú tanulmányait és oklevelet szerzett. A végzős fiú hallgatók esetében 30 százalék, a lányok esetében 23 százaléknál találkozunk fizikai munkás apával. Mindez inkább a rendszer nyitottságára, semmint zártságára utal (Örkény 2006). Örkény állítását alátámasztja a 2001/2002 évi elsős vizsgálatunk adatai is. Adataink alapján azt láttuk, hogy 1997-ben a fizikai munkakört betöltő apák aránya 34 százalék volt, ez az arány 2002-re 36 százalékra módosult. 3 A kérdőíves felmérésre az 1997/98-as tanév első félévében került sor. A vizsgálat a magyar felsőoktatásban foglalkoztatott oktatók, illetve egyetemista és főiskolai hallgatók körében zajlott, a felsőoktatási intézményrendszer működését meghatározó néhány feltételről. A felmérés során 928 oktatót kérdeztünk meg, akiket úgy választottunk ki 10 egyetemi karról és 8 főiskoláról, hogy reprezentálják a magyar felsőoktatásban dolgozó összes oktatót. A hallgatói vizsgálat az ország állami felsőoktatási intézményeiben, az 1997/98-es tanév első félévében nappali szakon beiratkozott, elsőéves és végzős hallgatók körében zajlott. E két alapsokaságból származnak mintáink. Többlépcsős rétegezett reprezentatív mintát véve 18 felsőoktatási intézménybe járó (10 egyetemi karra, 8 főiskolára) 1074 elsőéves és 1037 végzős diákot kérdeztünk meg. A mintába bekerült első- és utolsó évesek 60 százaléka egyetemi hallgató volt, s 40 százaléka főiskolára járt. (E mellett még 591 általános iskolai, illetve 789 középiskolai tanárt is megkérdeztünk, de mivel a jelen írás nem érinti a közoktatás kérdését, helyzetüket és véleményüket most nem vizsgáljuk.) A kutatás eredményeiről részéletesen lásd Csepeli György, Örkény Antal, Székelyi Mária, Szabados Tímea (1998) Válaszúton a magyar oktatási rendszer. Budapest: Új Mandátum Kiadó 4 A nemek szerinti bontás már lényegesebb különbségeket mutat 2002 és 1997 között: míg 1997-ben szignifikánsan több fizikai származású elsőéves fiút találtunk, addig 2002-ben a nemek között nem volt lényeges különbség.

5 Az esélyek növekedése mellett figyelemre méltóak az egyes hallgatói csoportok származási különbségek. A 2005/2006 tanévben Az elsőéves BSc hallgatók apjának mintegy harmada rendelkezett főiskolai és egyetemi diplomával, az elsős orvostanhallgatóknak viszont több mint kétharmada (14. ábra). A felsőoktatás expanzióját az Ifjúság 2000 és Ifjúság 2004 vizsgálatok is egyértelműen mutatják: míg 2000-ben a diplomával rendelkezők vagy valamely felsőoktatási intézményben tanulók együttes aránya a magyar fiatalok körében 18,6 százalék volt, a legutóbbi vizsgálatban arányuk 22,9 százalék (16. ábra). 5 Ha ez a jelentős növekedési ütem le is lassulhat (már csak a demográfiai ellenszél a fiatal korosztályok számának csökkenése miatt is), de a diploma elterjedése és a középfokú képzés expanziója hatására egy új ifjúságkép körvonalai bontakoznak ki, amelyben a tanuló fiatalok válnak a legfontosabb csoporttá. Ez idő alatt igen dinamikusan növekedett a hallgatók fogyasztói státusza például csaknem minden hallgató rendelkezik mobil telefonnal. A fogyasztási státusz ellentmondásos voltát jól mutatja viszont a hallgatók szüleinek és a hallgatók saját fogyasztási státusza közötti különbség: A szülők fogyasztási javak szerinti ellátottságban jelentős különbség figyelhető meg egyes hallgatói csoportok között: e tekintetben a BSc-hallgatók átlagosnak mondhatók. Az ifjúságsegítő felsőfokú szakképzésben részt vevők, illetve a BSc-hallgatók, valamint az orvostanhallgatók adatai azt mutatják, hogy míg az ifjúságsegítők szüleinek alig több mint fele rendelkezik számítógéppel, a BSchallgatók szüleinek közel kétharmada, az orvostanhallgatók szüleinél pedig 85,6% a fenti arány. 1. A szülők/eltartók tulajdona (a válaszok százalékos megoszlása) ifjúságsegítők, felsőfokú szakképzés (N=208) BSc-hallgatók (N=1111) orvostanhallgatók (N=612) mobiltelefon 88,0 92,6 92,5 saját lakás 86,5 90,5 87,7 CD-lejátszó 59,6 64,2 77,8 DVD-lejátszó 57,2 60,6 69,1 számítógép 53,4 65,2 85,8 hifitorony 51,9 55,5 64,5 személyautó 2 millió ft alatt 48,6 54,7 48,9 internet-csatlakozás 37,5 60,1 76,3 mobiltelefon internethasználattal 28,4 32,4 41,0 Nyaraló, hobbitelek 24,0 26,0 33,0 másik lakóingatlan 22,6 25,4 37,9 Értékes műtárgy ( ft felett) 22,1 16,4 29,6 személyautó 2 millió ft felett 21,6 35,8 49,3 mosogatógép 20,2 38,0 43,8 digitális kamera 19,2 33,0 35,3 házimozi 18,3 24,8 22,4 laptop, notebook 7,2 21,4 28,9 Plazma TV, LCD TV 7,2 12,6 13,9 Értékes sporteszköz ( Ft felett) 3,4 11,5 15,8 Felsőoktatási Kutatóintézet 5 Az egyetemi hallgatók és más fiatal csoportok összehasonlító elemzésére az Ifjúság 2000 és 2004 vizsgálat nyújt lehetőséget. A kutatás a éves fiatalokra terjed ki. Az Ifjúság 2004 akár csak a korábban készült Ifjúság 2000 adatfelvétel elsődleges célja volt egy átfogó empirikus kép elkészítése a magyar ifjúságról: hogyan alakulnak anyagi és kulturális erőforrásaik, életmódjuk, értékrendszerük. Egyfajta mikrocenzus készült mintegy 8 ezer fő kérdőíves vizsgálata alapján. A minta nagysága, a kérdések szinte mindenre kiterjedő részletessége révén az Ifjúság 2000 és 2004 adatbázisa kiválóan alkalmas nem csak a leíró és összehasonlító vizsgálatok elvégzéséhez, hanem további mélyebb elemzések is készíthetőek belőlük, összetett elméleti modellek operacionalizálhatóak, de alkalmas egyes ifjúsági rétegek külön elemzésére is. Forrás: Felsőoktatási Kutatóintézet, az Ifjúság 2000 és 2004 adatainak összevetése, kutatásvezető: Gábor Kálmán.

6 A hallgatók körében a fogyasztói életforma térhódítását viszont jól mutatja ugyanakkor, hogy a szülők közötti jól kirajzolódó különbségekkel szemben a hallgatók saját tulajdonában levő (elsősorban szórakoztatási és kommunikációs) eszközökben alig látható eltérés. Például mobiltelefonnal, CD-lejátszóval, digitális kamerával ugyanolyan arányban rendelkeznek mindhárom hallgatói csoport tagjai. Olyan divatos eszköz esetében, mint például a DVD-lejátszó, még meg is fordul az arány. A BSc-hallgatók kedvezőbb számítógépes ellátottsága minden bizonnyal a választott szakterülettel van összefüggésben. 2. A hallgatók saját tulajdona (a válaszok százalékos megoszlása) ifjúságsegítők nappali tagozat (N=208) BSc-hallgatók (N=1111) orvostanhallgatók (N=612) mobil telefon 96,6 93,0 98,5 CD-lejátszó 79,8 73,5 77,1 számítógép 64,4 74,2 47,2 DVD-lejátszó 51,9 43,3 30,9 mobiltelefon internethasználattal 45,7 38,5 41,7 hifitorony 43,3 39,2 39,7 internetcsatlakozás 31,3 48,4 37,1 saját lakás 14,9 6,3 17,8 digitális kamera 12,5 12,8 10,6 házimozi 11,1 11,4 6,9 laptop, notebook 11,1 20,8 19,3 személyautó 2 millió Ft alatt 10,6 7,9 6,0 értékes műtárgy ( Ft felett) 5,3 2,2 4,7 nyaraló, hobbitelek 4,8 3,2 3,8 plazma TV, LCD TV 3,4 3,5 4,2 mosogatógép 3,4 2,8 7,0 másik lakóingatlan 3,4 2,1 3,3 értékes sporteszköz (sífelszerelés, stb. 2,9 10,5 14,9 ( Ft felett) személyautó 2 millió Ft felett 2,9 2,2 4,6 Felsőoktatási Kutatóintézet A szülői háttér mellett az iskolai háttér is heterogénebbé vált, növekedett a szakközépiskolából felsőfokú intézetbe kerülők aránya (Imre Anna 2006), közben a gimnáziumi háttérben is igen erőteljes differenciálódás zajlott le, ugyanakkor napjainkra a éves magyar fiatalok közül minden ötödik főiskolára, illetve egyetemre jár, azaz a hallgatók váltak a magyar fiatalok egyik legmarkánsabb csoportjává Az egyetemi hallgatók helyzetében bekövetkező változásokat a következő dimenziók mentén ragadhatjuk meg: 3. A hallgatók vizsgálatának legfontosabb szempontjai 3. 1 A társadalmi egyenlőség - egyenlőtlenség dimenziója A felsőoktatási expanzió első látványos szakasza az 1990/91 és 1997/98 közötti időszak, amikor a hallgatók létszáma látványosan megnőtt, az időszak végére a főt meghaladta. Ebből az időszakból két vizsgálatot veszünk figyelembe: az egyik a 1997/98-ban végzett Székelyi Csepeli-Örkény Szabados féle vizsgálat (első és ötödéves hallgatók körében, ahol az elsőéves közül 1074-en, az ötödévesek közül 1037-en kerültek a mintába, lásd Székelyi-Csepeli-Örkény Szabados 1998), a másik az Oktatáskutató Intézetben 1997/98-as

7 tanévben az elsőéves jogász és közgazdász hallgatók körében 6 végzett kutatás, amelynél a mintába kerültek száma 1315 fő volt (Gábor- Dudik 2000). A két vizsgálat beágyazódik az ebben az időszakban rendkívül hevesen felvetődő egyenlőség-egyenlőtlenség vitába. A Századvég vitát Gazsó Ferenc indította el, különben rendkívül provokatív és vitatható tanulmányában (Gazsó 1997). 7 Ebben a tanulmányában Gazsó azt állítja, hogy az elmúlt időszakban az oktatási expanzió ellenére az esélyegyenlőtlenség egyre inkább növekszik, azáltal, hogy az állam egyre inkább kivonul az oktatásból. Ezzel szemben az Oktatáskutató Intézet és a Magyar felsőoktatás szerkesztősége rendezésében A társadalmi mobilitás, tehetséggondozás, felsőoktatás c. vitában Székelyi Mária 8 és munkatársai a Gazsó féle állításra azt a szintén vitatható választ adják, hogy bővült a felsőoktatásba belépők száma, s így nőtt az alacsonyabb státuszú gyerekek bekerülési esélye. (www.ph.hu/ph/mf/mellek/me html) Mindenesetre ebben a vitában Székelyiéknél árnyaltabb megközelítést próbáltunk adni: azt hangsúlyoztuk, hogy a szellemi és fizikai dichotómia túl durva mérőeszköz, kiemeltük a kulturális és materiális tőke szerepét, illetve hangsúlyoztuk, hogy a piacgazdaság kiépülésével a státusz inkonzisztenciát státusz konzisztencia váltja fel például a felső osztályok esetében (Gábor 1999). Ez azt jelenti, hogy az oktatási expanzió nyomán csökkenő esélyegyenlőtlenséget új típusú egyenlőtlenségek válthatják fel. Gazsó szerint az oktatási expanzió forráshiányos közoktatásban és felsőoktatásban következik be, következésképpen további polarizációval jár az alsó társadalmi rétegek esélyhátránya egyre inkább növekszik. Hangsúlyozza, hogy az esélykülönbségek drasztikus növekedését jól érzékelteti, hogy a felsőfokú továbbtanulás szempontjából kitüntetetten kedvező esélyeket hordozó iskolatípusban, a gimnáziumban a korábbi ötszörös esélykülönbségek tizenegyszeresre növekedtek az elmúlt években (Gazsó 1997, 94. o.). Azt állítja továbbá, hogy a társadalmi szempontból szélsőségesen szelektív felsőoktatás kialakulását immár empirikus tényként kezelhetjük (Gazsó 1997, 95). Ladányi adatai Gazsó megállapításait más megvilágításba helyezik. Ladányi a fizikai származású hallgatók arányát nézte közgazdasági és műszaki egyetemen a hatvanas évektől a nyolcvanas évek közepéig. Az adatokból az tűnik ki, hogy a fizikai származásúak aránya a hatvanas évektől fokozatosan csökkent. (Ladányi 2005) Azaz a szocializmusban az állami támogatási rendszer egyre inkább az egyenlőtlenségek növekedéséhez vezetett. Gazsó állításának ellentmond a kilencvenes években lezajló felsőoktatási expanzió következménye is, nevezetesen az, hogy fiatalok által az az iskolarendszerben eltöltött idő megnövekedik, amely a magyar társadalom középosztályosodásával jár együtt (Kolosi 2000). A középosztályosodással jár a fogyasztási javak elterjedése, a fogyasztói és szolgáltatói ipar 6 A vizsgálat több szempontból is jó időpontban történt, ekkora állt fel a teljes és a jogász képzés. A vizsgálatba a jogász és közgazdász képző intézmények teljes köre bekerült: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogtudományi Kar, Államigazgatási Főiskola, József Attila Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kar (közgazdász és jogász szak), Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Kossuth Lajos Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Intézet, Kossuth Lajos Tudományegyetem Közgazdaságtudományi és Üzleti Képzés, Miskolci Egyetem Államés Jogtudományi Kar, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. A teljes sokaságnak 41%-át, a vidéki egyetemeken 38%-át, a budapesti intézményekben 40%-át kérdeztük meg. A kutatásról részletesebben: Gábor Kálmán-Dudik Éva (2000) 7 A Századvég vita tanulmányai a következők: Gazsó Ferenc (1997), Bukodi Erzsébet (1998); Halász Gábor (1998); Kelemenné Farkas Márta (1998); Lannert Judit (1998); Liskó Ilona (1998); Róbert Péter (1998). 8 Székelyiék éppen azért kapták a minisztériumi megbízást, hogy cáfolják Gazsó korábbi vizsgálatának eredményeit. Székelyi Mária Csepeli György Örkény Antal Szabados Tímea (1998)

8 hihetetlen mértékű kiterjedése, azaz a középosztályosodási folyamat leginkább a felsőoktatási intézményekbe járóknál figyelhető meg. (Gábor 2000). A 2001/2002 tanévben - mint korábban is láttuk - az elsős nappali tagozatos hallgatók apjának csaknem egyharmada a munkásosztályhoz (munkás, munkás elit), minden ötödik pedig a kishivatalnok, kisburzsoá (kisburzsoá közé soroltuk a vállalkozókat alkalmazottak nélkül, illetve 1-5 alkalmazottal) osztályokhoz tartozik, anyák esetében pedig mintegy egynegyede, egyharmada részese a fenti osztályoknak. Ez a tény is azt mutatja, hogy a felsőoktatás expanziója a középosztályosodással jár együtt. Ez azt is jelenti, hogy a piaci viszonyok megjelenése kezdetben az egyenlőtlenségek csökkenését eredményezi, a piaci rendszer kibontakozásával, illetve az állami juttatások csökkenésével az egyenlőtlenség növekedése következik be, ha az elosztási rendszer nem módosul. Ezt a problémát Szelényi Ladányi több tanulmányban felveti. (Szelényi- Ladányi 2005). Az állami támogatás és az egyenlőtlenségek növekedését elméletileg Szelényi a nyolcvanas években vetette fel. Szelényi-Manchin azt vizsgálta mi okozza az egyenlőtlenségeket a szocializmusban, illetve a kapitalizmusban. Azt állították, s állításukat vizsgálatok sora bizonyította, hogy a szocializmusban az állami redisztribúció, a kapitalizmusban pedig a piac okozza az egyenlőtlenségeket. Az állami támogatás egyenlőtlenséget befolyásoló szerepe különösen érvényes a felsőoktatásra, ezt támogatták a rendszerváltás utáni kormányok, különösen a FIDESZ, amikor a polgárosodás jelszava alatt az állami középosztály megerősödését támogatta. Az állami támogatás és a piac szerepének kérdése napjainkra alapvető kérdéssé válik, nevezetesen, hogy a korábban bemutatott képzési szint és tagozat szerinti változások mögött milyen szerkezeti változások figyelhetők meg az egyetemi hallgatók juttatási rendszerében. Az állami juttatások csökkenése, illetve átrendeződése differenciálja a hallgatókat, ami markáns különbségeket indukálhat. A származási különbségek jól kirajzolódnak a kollégista és a nem kollégista hallgatók között (Gábor 2006). Élesen elkülönül a hallgatók többségétől a hallgatók olyan elit csoportja, mint az orvostanhallgatóké. Az orvostanhallgatókkal kapcsolatban a 2005/2006-os tanévben végeztünk vizsgálatot, amikor elsős és ötödéves hallgatókat kérdeztünk meg. (Gábor 2006) (A megkérdezettek száma 469, illetve 143 fő.) 3.2. A piac és a demokratizálódás dimenziója A legtöbb európai társadalomban a piaci modell növekvő dominanciája a társadalom szervezésében, a szocializmus tervgazdaságának és a keynesi közgazdasági elveknek az összeomlásával társulva azt jelenti, hogy a társadalmi életnek egyre több területe válik fogyasztóivá. A kultúra, az oktatás, a lakásépítések, stb. fogyasztóivá válásának számos következménye van. Azt jelenti, hogy az embereknek nagyon rövid idő áll a rendelkezésükre, a célok pedig nagyon gyorsan változnak. Ez azt is jelenti, hogy általában a fogyasztói értékek felülkerekednek a hagyományos vagy más ideológiailag meghatározott értékeken. Ez nem csak a kultúra és a fogyasztás területén érvényes, hanem a jóléti állam esetén is. Kiélezi ezen kívül a versenyt, valamint individualizálja és privatizálja a problémákat, így azok az egyes fogyasztók által tett döntések problémájává redukálódnak. Egy metaforával érzékeltethetjük a változásokat: a gyár helyett a bevásárlóközpont válik a domináns paradigmává. A modernizáció alapja a gyár volt, és a gyár volt sok intézmény modellje. Egy gyárban az emberek egy helyen tömörülnek. Mind a munka, mind a termékek standardizáltak és a tömegtermelés által meghatározottak. Az egyszerű munkásokat az igazgatók irányítják és meghozzák az őket érintő döntéseket. Az iskolák modellje ez a rendszer volt, csakúgy, mint a kórházaké és a jóléti állam sok szolgáltatásai is. A gyár modelljét ma a szupermarket modellje váltja fel. A szupermarketben a vásárlók jöhetnek-mehetnek és különféle árucikkeket válogatnak össze a bevásárlókocsijukba -- egy nagyon széles választékból válogatják össze saját kocsijuk

Gábor Kálmán MOZAIK 2001 A perifériáról a centrumba. Tézisek a határon túli magyar fiatalok helyzetének az értelmezéshez.

Gábor Kálmán MOZAIK 2001 A perifériáról a centrumba. Tézisek a határon túli magyar fiatalok helyzetének az értelmezéshez. Gábor Kálmán MOZAIK 2001 A perifériáról a centrumba. Tézisek a határon túli magyar fiatalok helyzetének az értelmezéshez. A szerző Gábor Kálmán, magyarországi ifjúságkutató szociológus kiinduló tétele

Részletesebben

FÜGGELÉK* ELÕSZÓ A FIATALOK SEBEZHETÕSÉGE

FÜGGELÉK* ELÕSZÓ A FIATALOK SEBEZHETÕSÉGE FÜGGELÉK* ELÕSZÓ A FIATALOK SEBEZHETÕSÉGE A hazai ifjúságkutatások alapján megállapítható, hogy a magyar fiatalok az ezredforduló végére, különösen a kilencvenes években felgyorsult társadalmi átalakulás

Részletesebben

IFJÚSÁG2004. Gyorsjelentés

IFJÚSÁG2004. Gyorsjelentés IFJUSAG2004 1.qxd 2005. 04. 15. 13:36 Page 1 1 IFJÚSÁG2004 Gyorsjelentés 2005 Szerkesztette: Bauer Béla, Szabó Andrea IFJUSAG2004 1.qxd 2005. 04. 15. 13:36 Page 2 A Gyorsjelentés elkészítésében közremûködtek:

Részletesebben

Gábor Kálmán Sziget kutatások 2000 2004 Tézisek

Gábor Kálmán Sziget kutatások 2000 2004 Tézisek Gábor Kálmán Sziget kutatások 2000 2004 Tézisek A legutóbbi Ifjúság 2004 évi vizsgálat 1 megerősíti, hogy Magyarországon a 90-es évektől ment végbe az az ifjúsági korszakváltás, amely a fejlett nyugati

Részletesebben

SEBEZHETÕ IFJÚSÁG SEBEZHETÕSÉG AZ OKTATÁSBAN, A MUNKAVÁLLALÁSBAN ÉS A SZABADIDÕBEN EURÓPÁBAN PERSPEKTÍVÁK

SEBEZHETÕ IFJÚSÁG SEBEZHETÕSÉG AZ OKTATÁSBAN, A MUNKAVÁLLALÁSBAN ÉS A SZABADIDÕBEN EURÓPÁBAN PERSPEKTÍVÁK SEBEZHETÕ IFJÚSÁG SEBEZHETÕ IFJÚSÁG SEBEZHETÕSÉG AZ OKTATÁSBAN, A MUNKAVÁLLALÁSBAN ÉS A SZABADIDÕBEN EURÓPÁBAN PERSPEKTÍVÁK Sorozatszerkesztõ Gábor Kálmán Szeged, 2003 A kötet megjelenését támogatta TARTALOM

Részletesebben

Az egyéni karrier utak, szakmák szerinti életutak, kereseti lehetõségek

Az egyéni karrier utak, szakmák szerinti életutak, kereseti lehetõségek MKIK GVI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS PARKAMARA Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Kht. 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. V. 522 Az egyéni karrier utak, szakmák szerinti életutak, kereseti lehetõségek A nem

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET

STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2003 STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET (Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György) Budapest, 2004. március A kutatást a MEH-MTA együttműködési megállapodás Napjaink magyar

Részletesebben

Módszertani specifikáció

Módszertani specifikáció Módszertani specifikáció TÁMOP-5.2.5/08/1/B Itt a helyed! Komplex ifjúságfejlesztő munka - közösségi programok generálásával, valamint egyéni és közösségi kompetenciafejlesztői tevékenységekkel, a fiatalok

Részletesebben

Gábor Kálmán: Társadalmi egyenlőtlenségek a fiatalok esélyei

Gábor Kálmán: Társadalmi egyenlőtlenségek a fiatalok esélyei Gábor Kálmán: Társadalmi egyenlőtlenségek a fiatalok esélyei Pro és kontra Napjaink egyik vitatott kérdése az oktatási rendszer szerkezetváltása. Szenvedélyes viták folynak arról is, hogy csökkentek vagy

Részletesebben

IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN

IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN szerkesztõbizottság Gábor Kálmán Jancsák Csaba Matiscsák Attila Szemerszky Mariann Tibori Tímea Utasi Ágnes

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

Budapesti CORVINUS Egyetem. Ph.D értekezés

Budapesti CORVINUS Egyetem. Ph.D értekezés Budapesti CORVINUS Egyetem A munkaerő-piaci helyzet hatása az első tartós párkapcsolat kialakítására és a szülővé válásra Magyarországon Ph.D értekezés Szalma Ivett Budapest, 2011 Szalma Ivett A munkaerő-piaci

Részletesebben

Csoba Judit. A felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók munkatapasztalata 1

Csoba Judit. A felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók munkatapasztalata 1 Csoba Judit Munka és tanulás A felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók munkatapasztalata 1 A napjainkban kialakult gazdasági és foglalkoztatási helyzet miatt különösen nehéz az ifjú generáció belépése

Részletesebben

Campus-lét a Debreceni Egyetemen Csoportok, csoporthatárok, csoportkultúrák

Campus-lét a Debreceni Egyetemen Csoportok, csoporthatárok, csoportkultúrák Campus-lét a Debreceni Egyetemen Csoportok, csoporthatárok, csoportkultúrák OTKA K 81858 számú kutatás 3. munkacsoport: Cselekvési minták csoportképző szerepe Elméleti és empirikus háttértanulmány 1 Bevezetés...4

Részletesebben

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA -

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - Tartalom I. A ROMA NÉPESSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE ÉS JELLEMZŐI... 3 I.1. A ROMA NÉPESSÉG LÉLEKSZÁMA...

Részletesebben

PERSPEKTÍVÁK A KÖZÉPISKOLA UTÁN

PERSPEKTÍVÁK A KÖZÉPISKOLA UTÁN FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Liskó Ilona PERSPEKTÍVÁK A KÖZÉPISKOLA UTÁN Perspectives after the secondary school No. 259 Liskó Ilona Perspektívák a középiskola után Perspectives after the

Részletesebben

A befogadó társadalomért

A befogadó társadalomért A befogadó társadalomért A befogadó társadalomért Esélyegyenlőségi politika Magyarországon 2002 2010 Írták a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlőségi Szakállamtitkárságának munkatársai Szerkesztette

Részletesebben

Fiatal diplomások munkaerő-piaci helyzetének változása 1999-2003 (Jelentés a FIDÉV kutatás első követéses felvételének eredményeiről)

Fiatal diplomások munkaerő-piaci helyzetének változása 1999-2003 (Jelentés a FIDÉV kutatás első követéses felvételének eredményeiről) Fiatal diplomások munkaerő-piaci helyzetének változása 1999-2003 (Jelentés a FIDÉV kutatás első követéses felvételének eredményeiről) * Budapest, 2004. június 28. * Készítette: Galasi Péter, Nagy Gyula,

Részletesebben

Csata Zsombor Iskolázottsági esélyegyenlőtlenségek az erdélyi magyar fiatalok körében

Csata Zsombor Iskolázottsági esélyegyenlőtlenségek az erdélyi magyar fiatalok körében Csata Zsombor Iskolázottsági esélyegyenlőtlenségek az erdélyi magyar fiatalok körében A tanulmány szerzője szociológus, a kolozsvári BBTE Szociológia Tanszékének doktorandusz munkatársa, a BKÁE doktori

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. július

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. július Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. július Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens 1 Tartalom Bevezetés... 3 1.

Részletesebben

A középosztály szigete

A középosztály szigete A középosztály szigete A középosztály szigete Gábor Kálmán Sorozatszerkesztõ Gábor Kálmán Szeged 2000 Tartalom A kötet megjelenését támogatták Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Ifjúsági és Sportminisztérium

Részletesebben

Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border area (HURO/0901/2.2.2.) Group: B2

Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border area (HURO/0901/2.2.2.) Group: B2 Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border area (HURO/0901/2.2.2.) Group: B2 Group leaders: Fényes Hajnalka Florica Chipea Hátrányos helyzetű, állami gondoskodásban

Részletesebben

A NEM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI

A NEM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Szemerszki Marianna A NEM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI STUDENTS IN NON-STATE HIGHER EDUCATION No. 269 RESEARCH RESEARCH Szemerszki Marianna A nem

Részletesebben

Fogyatékosságügyi statisztikák. Szöveggyűjtemény

Fogyatékosságügyi statisztikák. Szöveggyűjtemény Fogyatékosságügyi statisztikák Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom 2001. évi népszámlálás 12. A emberek helyzete 3 Tartalom 2 2001.

Részletesebben

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás óta (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban

Részletesebben

RACIONÁLISAN LÁZADÓ HALLGATÓK, 2012 APÁTIA RADIKALIZMUS POSZTMATERIALIZMUS A MAGYAR EGYETEMISTÁK ÉS FŐISKOLÁSOK KÖRÉBEN I.

RACIONÁLISAN LÁZADÓ HALLGATÓK, 2012 APÁTIA RADIKALIZMUS POSZTMATERIALIZMUS A MAGYAR EGYETEMISTÁK ÉS FŐISKOLÁSOK KÖRÉBEN I. RACIONÁLISAN LÁZADÓ HALLGATÓK, 2012 APÁTIA RADIKALIZMUS POSZTMATERIALIZMUS A MAGYAR EGYETEMISTÁK ÉS FŐISKOLÁSOK KÖRÉBEN I. RACIONÁLISAN LÁZADÓ HALLGATÓK, 2012 APÁTIA RADIKALIZMUS POSZTMATERIALIZMUS A

Részletesebben

Kolosi Tamás Róbert Péter: A rendszerváltás társadalmi hatásai

Kolosi Tamás Róbert Péter: A rendszerváltás társadalmi hatásai Kolosi Tamás Róbert Péter: A rendszerváltás társadalmi hatásai (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Kolosi Tamás Róbert Péter (1992): A rendszerváltás

Részletesebben

Partnerség határok nélkül

Partnerség határok nélkül A Munkaerő-piaci képzési programok hátrányos helyzetűek számára Beregszászon és Miskolcon c. projekt során készült és alkalmazott helyzetfeltárás, tapasztalatok, javaslatok és tréningmódszerek Szerkesztette:

Részletesebben