ABSZTRAKTOK. Absztraktok. Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ABSZTRAKTOK. Absztraktok. Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 249"

Átírás

1 ABSZTRAKTOK A timidilátszintáz (TS) enzim a celluláris nukleotid poolok fontos szabályzójaként a daganatkemoterápiának kiváló célpontja, ezért az enzimszintek ismerete a kezeléseket megelôzôen informatív lehet a klinikus számára. Fluoropirimidinekkel szembeni egyéni válaszkülönbségek felhívták a figyelmet a TS génen hordozott gyakori polimorfizmusok lehetséges szerepére. A TS mrns 5 végen (TSER) egy 28bp hosszú 2 ill. 3 ismétlôdést hordozó polimorfizmus, a 3 UTR régiójában egy 6 bp deléciós polimorfizmus ismert. Vizsgálatainkat 96 daganatos beteg mûtéti szövet- v. limfocita mintáin végeztük, melyekbôl citosolt ill. genomiális DNS-t izoláltunk. A TS enzimaktivitás mérést radioenzimológiai módszerrel, a TSER polimorfizmust PCR analízissel, a TS3 UTR polimorfizmus vizsgálatot RFLP-vel végeztük. A TSER lókusz elemzése alapján a genotípusok elôfordulásában enyhe eltolódást figyeltünk meg a homozigota 2/2-s géngyakoriság-, ill. a rövid allél frekvencia-növekedésének irányába, más kaukázusi beteg vagy kontroll csoporttal szemben. A vizsgált csoporton jelentôs heterozigota esetszám hiány is megfigyelhetô volt a H-W várakozás alapján (p<0.05). A TS3 UTR polimorfizmus helyén a csoport egyensúlyban volt és eltérést sem mutatott más hasonló adatoktól. A két hely között fennálló kapcsoltság miatt a 2/2 és +6/+6 valamint a 3/3 és -6/-6 genotípusok közötti halmozódást figyeltünk meg ill. nem találtunk -6/- 6 genotípust a 2/2 csoporton belül. A TS aktivitásra kifejtett TSER genotípusok hatásának vizsgálatakor nem találtunk különbséget a környezô szövetek esetében és csak kisfokú emelkedés volt tapasztalható a 3/3 csoporton belül a daganatoknál (p<0.1). Az egyedi TS aktivitás emelkedésben (TStum-TSnorm) viszont jelentôs eltérés volt mind a 3/3 vs. 2/2 mind pedig a 3/3 vs. (2/2+2/3) csoportok között, amíg a 2/3 a 2/2-s csoporttól nem tért el (p<0.05). A TS3 UTR genotípusok esetében a -6/-6 csoport mutatott magasabb TS aktivitást, amely erôsen szignifikáns volt a +6/+6 és a (+6/+6 plussz -6/+6) csoportokkal szemben (p<0.01) és jelentôsen meghaladta a -6/+6 csoportot (p<0.05). A TS aktivitás emelkedés ezen a helyen is eltért a csoportok között: a -6/-6 csoport magasabb értéke élesen elkülönült a többi genotípustól, melyek viszont egymástól nem (p<0.001). Elmondható tehát, hogy a TS enzimaktivitás és ezzel pl. az 5-FU kemoterápiás válaszképesség predikciója kapcsolatba hozható a betegek TS genotípusával. A TS3 UTR régió genotípus vizsgálata új lehetôséggel bôvíti a farmako-genomika területét, a két hely vizsgálata informatív értékû lehet a TS státus megítélése szempontjából valamint a neoplasztikus folyamat kiváltotta TS emelkedés jelzésében. Készült az OM 48/2001 pályázata és a Terry Fox alapítvány támogatásával 1. Adleff V, Kovács T, Czeglédi F, Hitre E, Gyergyay F, Orosz Zs, Kralovánszky J Timidilátszintáz génpolimorfizmusok hatása a TS enzimaktivitás alakulására daganatos és környezô szövetekben Célkitûzés: A besugárzástervezés célja, hogy a tervezési térfogat (planning target volume) a szükséges dózist elôírás szerint kapja meg, a szomszédos normális szöveteket monomális (ideálisan nulla) sugárhatás éri. A besugárzástervezés képalkotó módszereken alapul, elôadásunkban a CT és MR képalkotás és képfeldolgozás területén bekövetkezett fejlôdést, valamint MR vezérelt tumorkezelési módszereket szeretnénk bemutatni. Módszer: A CT és MR vizsgálóberendezések fejlôdésével lehetôvé vált isotróp vagy közel izotróp 3D adatmátrixok felvétele (spirál CT, multidetectorsoros CT, 3D MR sequenciák). A nagy mennyiségû képi adat feldolgozására általában DICOM protokollon alapuló képfeldolgozó szoftvereket fejlesztettek ki. A programokkal elvégezhetô az egyes anatómiai struktúrák, elváltozások félautomata szegmentálása, mely csak kis mértékû manuális korrekcióra szorul. Lehetséges a különbözô képalkotó módszerek adatainak automatizált vagy interaktív fúziója is. Ezáltal jelentôs idô takarítható meg és a létrehozott 3D modellek információtartalma, pontossága is nagyobb. Az anatómiai információ mellet a daganat biológiai természetérôl, funkcionális állapotáról további információkat kaphatunk a diffúziós, perfúziós és funkcionális MR vizsgálatok és az MR spectroscopia segítségével. Az így létrehozott modellek nemcsak a hagyományos besugárzástervezést pontosíthatják, hanem MR vezérelt beavatkozások alapjául is szolgálhatnak. Következtetések: Az anatómiai és funkcionális CT- és MR-képalkotás fejlôdése a daganatok heterogén felépítésének kimutatásával, illetve a kritikus szervek mind pontosabb jellemzésével igen fontos segédeszközt jelent a 3D konformális (elsôsorban inverz) besugárzástervezés számára. A képfeldolgozó eljárások a tervezést nemcsak pontosabbá teszik, de idôigényét is csökkentik. Az MR vezérelt beavatkozások már most is alternatívát jelenthetnek egyes tumorok kezelésében. 2. Bajzik G, Bogner P, Ésik O, Jolesz F, Repa I Kaposvári Egyetem Diagnosztikai Intézet, Kaposvár A képfeldolgozás és MRvezérelt beavatkozások szerepe a tumorok kezelésében Vizsgálat célja: A jelen munka hererákokban a plasmamembránhoz kötött ATP-függô drug efflux pumpák a multidrug resistentia (MDR), a multidrug associated protein (MRP) és a lung resistance associated protein (LRP) pathologiai kimutatását tûzi célul. Módszerek: immuncyto- és -histologia, Western blot, RT-PCR. Eredmények: Az MDR a hererákok 40%-ában, az LRP 39%-ában expresszálódott. Az MRP valamennyi hererákos szövetben kimutatható volt. Következtetések: Az MDR és az LRP elôrehaladott II/B és III stádiumú hererákokban szignifikánsan gyakrabban expresszálódott és a klinikai kemorezisztenciával is összefüggést mutatott. Az MRP mint prognosztikai faktor hererákokban nem játszik szerepet 3. Bak M, Csuka O, Géczi L, Bodrogi I, Doleschall Z Az ATP-függô membrántranszporterek vizsgálata hererákokban A statisztikai adatok alapján az évenként újonnan felfedezett daganatfajták és ugyanabban az évben emiatt elhunytak száma között kb. 1,5-2-szeres különbség van. Ez az ún. terápiás index lokalizációtól és szövettantól függ. A szerzô ezt ismerteti saját osztályuk anyagában. A malignus megbetegedés kivizsgálása után legtöbbször sebészi beavatkozás szükséges. A neoadjuváns kezelés többek között a radikális mûtétek számát és nagyságát hivatott csökkenteni. Ennek alátámasztására néhány példa kerül ismertetésre. A kemoterápia hatékonyságát az egyes kúrák közötti idôintervallum csökkentésével lehetett fokozni. A kezelési szünetek rövidítését lehetôvé tették a szupportív célból használt gyógyszerek. A szolid tumorok kezelésében a nagy dózisú kemoterápia alkalmazása egyéb kiegészítéssel (pl. ôssejtpótlás) nem terjedt még el, hatékonysága kétséges. Az újabb kezelési protokollok figyelembe véve a gyógyszerek metabolizmusát pontosan elôírják az alkalmazásuk sorrendjét és idôtartamát. Néhány tanulmány azzal foglakozik, hogy a folyamatosan kis dózisban adagolt citosztatikum a beteget kevésbé terheli meg, s hatékonysága eléri vagy meghaladja az eddigi alkalmazott kezelési sémák eredményeit. Világszerte kérdéses a másodlagos kemoterápiák után a harmadlagos vagy negyedleges kezelés. Ezek összetevôje, idôtartama egyénre szabottak. Összehasonlításuk nehézkes. Statisztikai különbség volt azon betegek túlélésében, akik nem csak a megfelelô gyógyszeres kezelést kapták meg, hanem megértô emberi környezetben tudták leélni azokat a napokat, amelyek az aktív daganatellenes terápia befejezése után következtek. A szerzô ezzel a munkájával a rosszindulatú daganat felfedezése és az élet befejezése közötti objektív idôszakot ismerteti, mely szubjektív elemekkel töltôdik ki. 4. Baki M Szent Margit Kórház, Onkológiai Osztály, A rosszindulatú daganatos betegek ellátása az idô függvényében Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám

2 5. Balatoni Zs, Bártfai R, Élô J Fôv. Önkorm. Uzsoki utcai Kórháza Fül-orr-gége és Fej-nyaksebészeti Osztály, Supracricoid hemipharyngolaryngectomia szervmegtartó mûtét a laryngectomia alternatívájaként Bevezetés: Hypopharynxtumorok kezelésére más típusú parciális mûtétek ill laryngectomia mellett óta végzünk osztályunkon sinus piriformis tumor miatt szervmegtartó mûtétként supracricoid hemipharyngolaryngectomiát. Betegek és mûtéti módszer: 21 betegünk megoszlása: ll beteg IV. stádiumú, 9 beteg III. stádiumú és 1 beteg II. stádiumú tumor miatt került kezelésre. A primer tumor nagysága 5 esetben T4-es, 8 esetben T3-as és 8 esetben T2-es volt. A hypopharynxtumorok ismert nagy metasztatizáló hajlamának megfelelôen minden esetben történt nyaki blockdissectio és mindössze 2 esetben (No) nem észleltünk metasztázist a patológiai feldolgozás során sem. 3 esetben szinkron MPMT-t (gyomor, ellenoldali tonsillo-lingualis, és azonos oldali sublingualis tumor) és 2 esetben metakron hólyag- ill. ellenoldali tonsillo-lingualis tumort észleltünk. Az alkalmazott mûtét supracricoid hemipharyngolaryngectomia block-dissectioval. A rekonstrukció 2 esetben PM myocutan szigetlebennyel a többi esetben helyi szövetekkel történt. Eredmények: Szövôdmények: általános szövôdményként pneumonia 3 esetben, egy betegnél mélyvénás thrombosis, tüdôembolia, és cardialis decompensatio lépett fel, 1 esetben korábbi TBC-s folyamat aktiválódott. Helyi szövôdményként gyakori a bôr-platisma lebeny nehezebb letapadása retenció 5, subcutan emphysema 4, haematoma l és postoperativ vérzés 1 betegen fordult elô. A tracheostomát valamennyi esetben megszüntettük, 7 beteg azonban tartós PEG viselô maradt, fôleg a folyadéknyelés nehezítettsége miatt. Túlélési eredmények értékeléséhez az eltelt idô rövid. 11 betegünk él tumormentesen, l remissióban lévô második primer tumorral, 5 beteg halt meg tumorrecidiva, második primer tumor ill. távoli áttét miatt. 3 beteget egyéb betegeség miatt vesztettünk el. 1 betegrôl nincs adat. Megbeszélés: Minden olyan szervmegtartó mûtétnek van létjogosultsága, ami a csonkító mûtéttel azonos daganatmentes túlélést biztosít. Anyagunkban betegeink 50%-a él tumormentesen és ez jobb mint általában a III-IV. stádiumú hypopharynxtumorok gyógyeredményei. Kérdés, hogy a 4 PEG viselô beteg életminôségét jobbnak ítélhetjük-e mint a teljes gégeeltávolítás utáni maradandó tracheostoma viselést és a normális beszédhang elvesztését? 6. Balogh I 1, Nagy Z 3, Nemessányi Z 2, Duffek L 4, Környei J 4 1 Uzsoki utcai Oktató Kórház,, 2 POTE, ÁOK, Pécs, 3 SE, ÁOK, Radiológiai Klinika, 4 SE, ETK, Nukleáris Medicina Klinika, Multicentrikus tanulmány az Yttrium (Y)-90, Samarium (Sm) 153- Multibone klinikai tanulságáról a fájdalmas csontmetasztázisok palliatív kezelésében A Sm-153, Y-Multibone (Sm-M, Y-M) terápia 3 év óta adott lehetôségével élve Magyarországon több nukleáris medicina munkahelyen történik kezelés, melyek közül 4 centrum eredményeit foglaltuk össze retrospektív tanulmányunkban. A tanulmányba bevont betegszám jelenleg összesen 61. Közülük 41 betegnél Y-M-, 20 betegnél Sm-M terápia történt (emlôcarcinoma 42 beteg, prosztata cc. 19 beteg). A következô legfontosabb kérdésekre kerestük a választ: a fájdalom alakulása a terápia során, a terápia mellékhatásai, a csontszcintigráfia eredménye a terápia elôtt és után 3 hónappal, a vérkép változása a terápia kezdete után hetekben. A fájdalomcsillapító hatást elemezve: a fájdalom megszûnt az Y-M, ill. az Sm-M terápiánál 32%, ill. 9%-ban, jelentôsen csökkent 63%, ill. 62%-ban, hatástalan volt 2%, ill. 8%-ban. A fájdalommentesség idôtartama átlagban 8-12 hét, az Y-M terápiánál 2 esetben 20 hét feletti idôtartam is elôfordul. A mellékhatások közül a leggyakoribb a flare jelenség, azaz a fájdalom átmeneti erôsödése az Y-M-nál 36%, Sm-M-nál 33%, valamint a fehérvérsejtszám csökkenése - Y-M-nál a betegek 45%-ánál, Sm-M-nál 51%- ánál és a thrombocytasejtszám csökkenése - Y-M-nál 69%-ban, Sm-M-nál 63%-ban. Megjegyzendô, hogy a vérkép elemeinek fenti változása az átlagosan héten bekövetkezô mélypont után további átlag 2 hét után spontán reverzibilitást mutatott. A csontszcintigráfia score értékekre kifejezett súlyosságában a terápia kezdete után 3 hónappal progresszió Y-M-nál 18%-ban, Sm-M-nál 0%-ban, javulás Y-M-nél 9%-ban (!), Sm-M-nél 0%-ban volt megfigyelhetô változatlan maradt Y-M-nál 57%-ban, Sm-M-nál 44%-ban. Összefoglalóan megállapítható, hogy az Y-90 és Sm-153 MULTIBONE csontmetasztázisokra kifejtett fájdalomcsillapító hatása jó, lényeges különbség a két radiogyógyszer között nincs. Súlyos, tartós mellékhatás a terápia során nem volt kimutatható, de a vérkép rendszeres ellenôrzése nagy fontossággal bír. Mindezek alapján a radionuklid módszer fájdalomcsillapító terápiák közé történô korrekt besorolására, valamint széleskörû alkalmazására nyílik lehetôség. 7. Bánfalvi T, Gilde K, Horváth B, Fejôs Zs, Liszkay G, Diagnosztikus biztonság melanoma malignumban Cél: A klinikai diagnózis megbízhatóságának vizsgálata melanoma malignumban. Módszer: Az intézetben 2000-ben diagnosztizált új melanomás betegek adatainak elemzése a klinikai diagnózis és a szövettani lelet összehasonlításával. Eredmények: Az értékelés kapcsán valódi pozitív diagnózist (klinikailag és szövettanilag egyaránt melanoma) állítottak fel 134 betegnél. Álpozitív (klinikailag melanoma, szövettanilag nem) volt a diagnózis 16 betegnél, álnegatívnak (szövettanilag melanoma, klinikailag nem) bizonyult 7 esetben a vizsgáló(k) véleménye. A klinikailag melanomának véleményezett esetekben a szövettani diagnózis leggyakrabban nevus pigmentosus, basalioma pigmentosum, keratosis seborrhoica, nevus ceruleus volt. A fentiek alapján számított diagnosztikus pontosság 85,7%, gyanúindex 106,3%, érzékenységi index 95,5%, specificitási index 99%, prediktív index 89,3%. Ismertetésre kerül a klinikai diagnózis felállításának menete (ABCD szabály), a rendelkezésre álló technikai eszközök (pl. dermatoscop) és néhány problémás eset. 8. Bánfalvi T, Édesné B M, Gergye M, Horváth B, Fejôs Zs, Liszkay G, Kremmer T, Gilde K, Ottó Sz 5-S-CD és S 100 protein monitorozása melanoma malignumban Cél: Az S-100 protein intracitoplazmatikus, savas, kálciumkötô, dimer fehérje, mely alfa és béta egységek különbözô kombinációiban fordul elô. Immunhisztokemiai vizsgálatok során melanoma diagnosztizálásra régóta alkalmazzák. Az 5-S-ciszteinildopa (5-SCD) a melaninszintézis köztiterméke. A tirozinból kiinduló melaninképzôdés kapcsán dopa, dopaquinone majd 5-S-ciszteinildopa keletkezik, mely a pheomelanin képzôdést eredményezi. Az S-100 protein, és a szérum 5-S-CD keringô tumormarkerként való alkalmazásáról már számos, de egymásnak sokszor ellentmondó vizsgálati eredményt tartalmazó közlemény jelent meg, az elôadásban saját eredményeinket ismertetjük. Módszer: 1997 január és 2000 november között 5-S-CD és S 100 protein vizsgálat 344 betegnél 1902 alkalommal készült párhuzamosan. A melanoma diagnózisát szövettani vizsgálattal, a metastasist képalkotó vizsgálatokkal (mellkas rtg, hasi UH, MR, CT, csontscintigraphia) igazoltuk. Az S 100 proteint luminescens immunassay-vel, az 5-S-CD-t nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával határoztuk meg. 128 beteg tartós monitorozása során 51 esetben alakult ki progressio. Eredmények: Viszonylag magas cut off értéket választva (5-S-CD>16 mmol/l, S 100>0,2 µmol/l) 9 betegnél (19%) mindkét markerérték emelkedése megelôzte a metastasis diagnózisát. Ezen retrospectiv értékelés során melanoma malignum monitorozására meghatározott betegcsoportokban a markerek alkalmasnak tûnnek. 250 Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

3 A vastagbél malignus betegségei sajnos tünetszegények. Az esetek egy részében az elsô jel az acut bélelzáródás, máskor az ismert de nem operálható betegség rettegett szövôdményeként jelentkezik ileus. Az ileusban a sürgôsséggel végzett sebészi passzázs biztosítás perioperatív mortalitása 39%. Amennyiben sikerül a betegen elektív sebészi beavatkozást végezni ez a szám jelentôsen csökken, de még így is 16%. A mûtét és a sokszor hosszadalmas intenzív osztályos ápolás költsége Az USA-ban 9000 USD. A sokszor heroikus sebészi passage biztosítás alternatívájaként vagy az elektív mûtét lehetôségének megteremtésére külföldön 1993 óta használnak stenteket. Elôadásunkban bemutatjuk a magyarországon elsô percutan palliativ stent behelyezést, mely sebészi beavatkozást váltott ki. Esetünkben egy 74 éves multiplex nyirokcsomó- és májáttéteket adó, inoperabilis sigma tumorban szenvedô paciensnél intervenciós radiológiai módszerrel az anus felôl helyeztük be a 22mm átmérôjû 90mm hosszú öntáguló fém hálót. Ez a kb. 5 cm hosszú subtotális occlusiót jól áthidalta és szabad passage-t biztosított. Elôadásunkban a nemzetközi irodalom alapján ismertetjük a sebészinél jóval olcsóbb gastrointestinális passsage biztosítás ezen új módszerét, indikációit, a lehetséges nehézségeket. Referátumunkkal ezen új, palliatív onkoterápiás módszer magyarországi elterjedését szeretnénk elôsegíteni. 9. Bánsághi Z, Tóth A, Kurucz J, Burger M, Magyar T 1 Fôvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórháza, Röntgen Osztály Intervenciós Részleg, 1 Onkológiai Osztály, Fémstent behelyezés ileus palliativ kezelésére A primer és áttéti májdaganatok csupán 15-20%-a operálható. A mûtéten átesettek 5 éves túlélése 25-40% alatt marad. A már kialakult gócokra a szisztémás citosztatikus terápia érdemben nem hat. Elôadásunkban a nálunk folyó szuperszelektív transzarteriális kemoembolisatió (TACE) és a perkután etanol infiltráció (PEI) kezdeti eredményeit mutatjuk be január június között 206 esetben TACE és 201 PEI kezelést végeztünk, részben kombinációban. Betegenként 2-12 TACE és 4-37 PEI-re került sor. Az életkori megoszlás év közé esik. A fenti módszereket a máj vonatkozásában HCC, CCC, valamint colorectalis, endokrin és emlodaganat áttéteinek esetében alkalmaztuk. Az eloadásban részletesen beszámolunk a nálunk használt módszerekrol, a kivitelezés nehézségeirol. Ismertetjük eredményeinket,amelyek alapján a nemzetközi véleményekkel egyezôen- úgy gondoljuk, hogy a TACE és valamely lokális ablációs módszer együttes alkalmazása az életminoség megorzése mellett sok esetben a túlélést szignifikánsan javítja és bizonyos daganatoknál kuratív hatású is lehet. 9.1 Bánsághi Z, Tóth A. Kurucz J, Burger M, Magyar T 1 Fôvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórháza, Röntgen Osztály Intervenciós Részleg, 1 Onkológiai Osztály, Primer és áttéti májdaganatok komplex intervenciós radiológiai kezelése A Szegedi Tudományegyetem ÁOK Sebészeti Klinikáján január 1. és január 1. között 13 esetben vált szükségessé a húgyelvezetô rendszer különbözô kiterjedésû resectiója helyileg elôrehaladott colorectalis carcinomák több szervet érintô mûtétei során. Hét esetben csupán a hólyag resectiójára került sor, három esetben pedig a trigonum egyik oldalának érintettsége miatt az ureter és az egyik oldali vese eltávolítására is sor került a hólyag együttes resectiójával. Egy esetben az ureter segmentalis resectióját végeztük, két esetben pedig az ureter hosszú szakaszú érintettsége és zsákvese miatt került sor nephrectomiára. Az urológiai szerveket beszûrô colorectalis rákok lokalizáció szerinti megoszlása a következô volt. Jobb colonfél tumor 1: ureter infiltráció és jobb oldali nephrectomia. A hólyagra ráboruló és a hólyag fundusát infiltráló sigma carcinoma 7 esetben fordult elô, a megoldás a hólyag részresectiója és a sigmo-rectalis colonszakasz resectiója volt. Ezen esetek közül kettôben a bal oldali ovarium, egy esetben pedig a belsô nôi genitáliák kiirtása is szükségesnek bizonyult. Az uretert 2 cm-es szakaszon érintô sigma carcinoma miatt ureter resectiót végeztünk a sigma-rectalis szakasz együttes eltávolításával. Egy esetben az uretert hosszú szakaszon magába záró, és a pyonephrost okozó, elôrehaladott sigma carcinoma miatt végeztünk sigma-rectalis resectiót és nephrectomiát. A trigonum egy részét beszûrô, és az egyik oldali ureterszájadék, a hólyag egyik felének resectiójával és nephrectomiával kezelt betegeink kiinduló tumora a rectum felsô harmadában foglalt helyet. Ezen esetek közül egyben a belsô nôi genitálék eltávolítására is szükség volt, a sigma-rectalis szakasz és az urológiai terület resectiója mellett. A13 beteg közül egyet sem vesztettünk el. Reoperációra nem volt szükség. Szeptikus sebgyógyulási szövôdmény négy esetben fordult elô. Valamennyi beteg hólyagját tíz napig bent hagyott állandó katéterrel tehermentesítettük. Az ureter resectio esetében 14 napig ureter katétert hagytunk vissza. Vizeletcsorgás négy esetben fordult elô, ezek a tartós katéterviselés mellett minden esetben három héten belül megszûntek. Anastomosis elégtelenségünk ebben a betegségcsoportban nem fordult elô. 10. Baradnay G 1, Varga L 1, Szenohradszky P 1, Pajor L 2, Balogh Á 1 SZTE ÁOK Sebészeti Klinika, 2 Urológiai Tanszék, Szeged Kiterjesztett mûtéteink a vizeletelvezetô rendszert érintô, helyileg elôrehaladott colorectalis carcinomák kezelésében Vizsgálat célja: Normál lymphoid sejtek esetében a TGFß1 a proliferációt gátolja és/vagy apoptózist indukál. Kísérleteinkben a TGFß1 által kiváltott apoptózis mechanizmusát vizsgáltuk HT58 sejtekben. Módszer: A HT58 (human B-NHL vonal) sejteket különbözô ideig kezeltük TGFß1-gyel. A kezelések apoptotikus/proliferációs hatását és a mitokondrium depolarizációját áramlási citométerrel mértük. A mitokondriális fehérjék expresszióját immuncitokémiával, Western blottal, a TIEG és ARTS expresszióját RT-PCR-rel, a kaszpáz enzimek mûködését pedig gátló szerekkel vizsgáltuk. A Bax fehérje lokalizációját immuncitokémiával és konfokális mikroszkóp segítségével állapítottuk meg. Eredmények: A TGFß1 által kiváltott apoptózis folyamata során a mitokondrium depolarizációját és a kaszpáz-3, a kaszpáz-8, a kaszpáz-9 aktiválódását tapasztaltuk. A TIEG expresszió fokozódása mellett a mitokondriális fehérjék közül a Bid hasítódott, a Bax fehérje a citoplazmából a mitokondriumba szállítódott. Következtetések: A TGFß1 által kiváltott apoptózis kaszpázoktól függô jelenség, mind a kaszpáz-8, mind a kaszpáz-9 aktiválódik. A mitokondrium fontos szerepet játszik ebben a folyamatban, míg a halálreceptorok nem. Támogatók: OTKA D29111, T26391, MKM091/1999, 150/2001 és az ETT 192/2000, 193/ Barna G, Sebestyén A, Chinopoulos C 1, Nagy K, Tótth Á, Mihalik R, Kopper L Semmelweis Egyetem, I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, 1 Orvosi Biokémiai A TGFß1 által kiváltott apoptózis jellemzôi Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám

4 12. Bártfai R, Balatoni Zs, Kótai Zs, Hirabák K, Élô J Fôvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórháza, Fül-orr-gége és Fej-nyaksebészeti Osztály, SE Transzplantációs Klinika, Klinikailag No nyak CTvizsgálatának, patológiai feldolgozásának és a betegek 2 5 éves követési eredményének a feldolgozása Bevezetés: a sugárterápia, a block-dissectiók különbözô típusa egyaránt elfogadott a magas high risk csoportba tartozó szájüregi-, garat-, és gégedaganatos betegek elektív kezelésében klinikailag No nyak esetén. Tudnunk kell azonban, 70-80%-ban felesleges megterhelésnek tesszük ki a betegeket a mûtéttel, ill. sugárkezeléssel. Betegek és módszer: július júliusig 38 szájüregi-, garat- és gégedagantos beteg esetében, No nyak esetén CTvizsgálatot végeztünk. A primer tumor mûtétje során a nyaki block-dissectiót is elvégeztük. A 38 beteg nyaki blockjából 328 nyirokcsomó került feldolgozásra. A betegek 2-5 éves követési adatait elemezve értékeltük hosszabb távú eredményeinket. Eredmények: A 39 block-dissectio anyagának szövettani feldolgozása során 328 nyirokcsomóból 25 pozitív és 303 negatív volt. A CT 8 esetben fals negatív, míg 2 esetben fals pozitív eredményt adott. Betegekre vonatkoztatva a CT szenzitivitása 88,2%, specificitása 95,8% az összes vizsgált nyirokcsomóra vonatkoztatva a szenzitivitás 75,7%, a specificitás 99% volt. A vizsgált betegcsoportban 10%-ban azonos oldali (regionális recidíva) és 16%-ban ellenoldali nyaki metastasist észleltünk. Betegeink között 16% a második, ill. harmadik primer tumor elôfordulása. A 7 nyaki recidívából, ill. ellenoldali metastasis megjelenése esetén a korábbi block-dissectio eredménye 3 esetben pn+ és 4 esetben pno volt. Következtetés: az utánvizsgálat alapján azt a konzervatív álláspontot képviseljük, hogy a klinikailag, CT-vel, valamint a primer tumor mûtétje során fagyasztott nyirokcsomó vizsgálattal is negatív nyak elektív dissectióját nem tartjuk indokoltnak, mert az elvégzett mûtét sem védi ki teljes biztonsággal a nyaki recidíva lehetôségét. El kell fogadnunk azt a tényt, hogy vannak betegek, akiket minden erôfeszítésünk ellenére daganatos betegség következtében veszítünk el. Véleményünk szerint forszírozott elektív block-dissectio vagy a fokozott radikalitású mûtétek a gyógyeredményeket szignifikánsan nem javítják. 13. Bellyei Sz 1, Than N 1,2, Sümegi B 1, Berki T 4, Szekeres Gy 3, Bohn H 5, Than G 6 1 PTE ÁOK Biokémiai Intézet, Pécs, 2 SE, ÁOK I.sz. Szülészeti Nôgyógyászati Klinika, ; 3 Hisztopathológiai Kft., Pécs; 4 PTE ÁOK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet; 5 Behringwerke AG, Marburg/Lahn (Germany); 6 PTE ÁOK Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika, Pécs A PP17b / mannóz-6-foszfát receptor transzporter overexpresszióját figyeltük meg humán cervixkarcinóma és cervixdiszplázia eseteiben egészséges szöveti mintákhoz képest. A lehetséges molekuláris biológiai mechanizmusokat modelleztük humán cervixkarcinóma sejtvonalon. A PP17b expresszióját HeLa sejttenyészeten citosztatikumok (paclitaxel, cisplatinum, 5-fluorouracil, mitomycin, irinotecan), valamint sejtdifferenciálódást indukáló ágensek (dbcamp, PMA) hatását követôen immuncitokémiával detektáltuk. Flow citometriás módszerrel végeztünk sejtciklus analízist, és az egyes fázisokban mértük a PP17b expresszióját. A jelölésekhez anti-pp17 nyúlszérumot és streptavidin-biotin jelölt, illetve FITC jelölt anti-nyúl szérumokat használtunk. A bax és bcl-2 gének expressziójának arányával mértük az apoptózist. A citosztatikus ágensek HeLa sejteken morfológiailag apoptózist indukáltak, a bax/bcl-2 arány növekedett, és a sejtekben erôteljes és koncentrációfüggô PP17b expressziót találtunk. A legerôteljesebb PP17b overexpresszió és a legkifejezettebb apoptózis, valamint a sejtciklus M fázisban való blokkolása a paclitaxel hatására volt megfigyelhetô, az egyéb citosztatikumok hatásához, illetve a kontrollhoz képest. HeLa sejtekben differenciációt indukáló ágensek hatására a sejtciklus nem változott, és ugyancsak a PP17b overexpressziója volt megfigyelhetô. HeLa sejteken M fázisban - a többi fázishoz képest a PP17b expresszió indukció nélkül és indukció hatására egyaránt nagyobb volt. Eredményeink új megközelítési lehetôséggel szolgálnak a méhnyakrák kialakulásának megismeréséhez, továbbá újabb terápia alkalmazására is lehetôség nyílik paclitaxcel vonatkozásában. Placenta protein 17b (PP17b)/mannóz-6-foszfát receptor transzporter expressziójának vizsgálata humán epiteliális cervixkarcinóma (HeLa) sejtvonalon apoptózis és differenciálódás során 14. Bodoky Gy, Nagy T, Tamás K, Hariszi R Szent László Kórház Onkológiai Osztály, Raltitrexed szerepe az elôrehaladott vastagbéldaganat kezelésében Bevezetés: Magyarországon a vastagbéldaganatok száma évrôl-évre emelkedik. Az 5 éves túlélés nem éri el az 50%-ot. A betegek közel 60%-ában a betegség lezajlása során májáttét kialakulása észlelhetô. Ezért bír különös jelentôséggel az elôrehaladott vastagbéldaganat gyógyszeres kezelési lehetôségeinek vizsgálata. Az elmúlt években számtalan új, a vastagbéldaganatban is hatékony gyógyszer jelent meg. Ezek között kiemelkedô jelentôségûek a camptohecin, az oxaliplatin, a raltitrexed, valamint a capecitabine, melyek az irodalmi adatok szerint 25% feletti válaszadási arányt mutatnak. Anyag és módszer: szeptember május 31. között 104 elôrehaladott vastagbél daganatos betegnél alkalmaztunk raltitrexed (Tomudex) monotherapiát. A betegek az alkalmazott kezelést megelôzôen különbözô terápiákban részesültek, melyek között szerepelt Fluorouracil, Leucovorin kombinált kezelés, Fluorouracil, Leucovorin, Adriamycin, Mitomycin-C kombinált kezelés, Irinotecan kezelés. A betegek átlag életkora 52 (34-84) év volt. A vizsgált csoportban 48 nô és 56 férfi volt. A kezelés során 3,0 gr/m 2 Tomudex 15 perces iv. adására került sor. A monochemotherapiát 21 naponta ismételtük, legalább 3 cikluson át. A betegség nyomonkövetésére 3 hetente laborvizsgálat, 6 hetente hasi UH, ill. mellkas rtg. vizsgálat történt. Eredmények: A vizsgálat során a válaszadási arányt és a mellékhatásokat értékeltük. Teljes remissiot (CR) nem észleltünk. 11 (11%) betegnél észleltünk részleges remissiot (PR). A vizsgálat során 33 (31%) beteg állapota stabil volt (SD), 60 (58%) beteg állapota progrediált (PD). A progresszióig eltelt idô (TTP) átlagosan 4 hónap volt. A ciklusok száma 5,3 (1-10) volt. Halálos szövôdményt nem észleltünk. Hányinger, hányás 14 (13%) esetben volt észlelhetô, anorexia 10 (9%) esetben lépett fel. Lázas állapot alakult ki 9 (12%) betegnél. Leukopenia 5 (9%) esetben volt észlelhetô. A mellékhatások nem voltak súlyosak, a kezelés megszakítására a mellékhatások miatt nem volt szükség. Következtetés: Eredményeink alapján a többszörösen elôkezelt betegnél Tomudex kezelés megfelelô válaszadási arányt mutatott. A továbbiakban az eredmények javulása a Tomudex és más a vastagbéldaganatban hatékony készítmény kombinációban történô alkalmazásától remélhetô. Ennek igazolására további klinikai vizsgálatok szükségesek. 252 Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

5 A vizsgálat célja: A jó prognózisú, I/A stádiumú csírasejt tumoros betegek kasztráció utáni szoros obszervációjával szerzett tapasztalataink értékelése. Módszer: A jó prognózis kritériumai: rete testis invázió nélküli T1 stádium; ér- és nyirokér invázió hiánya; tumorméret: seminoma < 3 cm, nem-seminoma < 2 cm. A betegeket az elsô évben havonta, a második évben 2 havonta, három év után negyedévente, 5 évtôl félévente és 10 évtôl évente ellenôriztük. A kontrollok alkalmával fizikális vizsgálat, biológiai marker vizsgálat, mellkas röntgen, az elsô két évben hasi UH, vagy hasi CT történt. Aktív beavatkozás csak relapszus esetén történik. Eredmények: A betegszám 53 volt, ebbôl 28 a seminoma, 25 a nem-seminoma csoportba tartozott. A diagnózis idején a betegek életkor átlaga az elôzô esetben 33,9 (20-47), az utóbbi csoportban 33,6 (21-73) év volt. A követési idô átlaga seminomában 81,9 (24-17), nem-seminomában 89,8 (24-139) hónap. A 28 seminomában szenvedô betegnél relapszust nem észleltünk (0%). 25 nem-seminomában szenvedô beteg közül 3-nál (12%) jelent meg relapszus, a kasztráció idejétôl számított 3, 4, és 9 hónapra. A relapszusba került betegek állapotát az elsô esetben RLA + VPB, a második esetben BEP + pulmonális metastasectomia, a harmadik esetben BEP kezeléssel rendeztük. 28 seminomás beteg közül mindössze egy halt meg nem daganatos ok miatt. 25 nem-seminomás beteg közül az összes beteg tumormentes. Következtetések: Jó prognózisú esetekben megfelelô szoros követés és beteg együttmûködés mellett minimális invazív eljárással a betegek kisebb terhelésével ugyanolyan eredmény érhetô el, mint standard terápiával. 15. Bodrogi I, Baki M, Géczi L, Gyergyay F, Horti J. Intézet, Kemoterápia C. és Klinikai Farmakológiai Osztály, I/A stádiumú jó prognózisú csírasejt típusú heredaganatok szoros követésének eredményei Bevezetés: Az ovariumtumorok morbiditása és mortalitása folyamatosan emelkedik. A gyakoriság az életkorral jelentôsen nô, a 6. évtizedben a leggyakoribb. A betegek többségének a diagnózis alkalmával kiterjedt hasi és kismedencei tumora van, a debulking mûtét a túlélés javulását eredményezi. Cél: Alkalmazható-e biztonságosan 70 év felett, elôrehaladott stádiumban diagnosztizált ovariumtumoros betegeknél kemoterápia, várható-e a tumor progresszója, mûtét elvégzése, javítható-e a túlélés. Beteganyag és módszer: október és május között 13, 70 év feletti, elôrehaladott ovariumtumoros beteget kezeltünk. A betegek átlagéletkora 76,2 év volt (70-83 év). A kezeléseket ambulanter, 4 hetes ciklusokban alkalmaztuk (CPA 600 mg/m 2 és Carboplatin 350 mg/m 2 kombinációban). A diagnózis felállításakor a betegek nagy része FIGO III stádiumban volt. Kontroll vizsgálatokat 3 havonta végeztünk. Explorativ laparatomia 6 betegnél történt, a többi esetben részleges tumoreltávolításra került sor. Hisztológiai lelet minden esetben cystadenocarcinoma ovarii mellett szólt. Eredmények: 4 betegnél CR, 3 betegnél PD, 6 betegnél PR volt észlelhetô. Az átlagos túlélés 20,6 hónap volt. A legtöbb mellékhatás az anaemia volt, transzfúzió adására szintén nagyrészt ambulanter kerül sor. Neutropenia kontrollálható volt, alopecia nem alakult ki. Second-look mûtét 5 betegnél történt. Következtetés: Inoperabilis stádiumban diagnosztizált idôs, ovariumtumoros betegeknél alkalmazott kemoterápiák jól tolerálhatóak voltak az elôrehaladott kor és komorbiditás ellenére. A kezelések mellett komplett remissziót is észleltünk, a betegek életminôsége jó volt. A kezelések kedvezôen befolyásolták a túlélést és a progresszióig eltelt idôt. 16. Boér K, Rubovszky G, Szántó J 1, Baki M Szent Margit Kórház, Onkológiai Osztály,, 1 DOTE Onkológiai Tanszék, Debrecen Idôskori ovariumtumoros betegek ellátása során szerzett tapsztalataink A szerzôk bemutatják a Központunkban végzett hipertermiás kezeléseket. A daganatos megbetegedések gyógyításában a sebészi, sugár- és kemoterápiás kezelések mellékhatásai és korlátai új lehetôségek kialakítását tették szükségessé. Ilyen az elektro-hipertémia. Az osztódó, nagy anyagcsereigényû daganatok vérellátása kritikus. A hipertermia az anyagcserét, az oxigén- és tápanyagszükségletet jelentôsen növeli, azonban tartós hôhatásnál a tumor éptôl különbözô érrendszere ezt fenntartani nem képes. A daganatos és ép szövet dielektromos állandójának különbsége lehetôvé teszi, hogy kapacitív radiofrekvencia alkalmazásával az energiaelnyelés a tumorban az ép szövethez képest többszörös legyen. Ez az alkalmazott radiofrekvenciás hipertermiás készülék auto-fokuszáló tulajdonságának fizikai alapja. A hipertermia hatására a kemoterápiás szerek nagyobb mennyiségben jutnak a daganatba és a rossz vérellátású részekben is hatékony koncentráció érhetô el. A hipertermia a daganat hypoxiás, kemo- és sugárrezistens sejtjeinek számát csökkenti. Így azonos cytostaticum vagy sugárdózis mellett nagyfokú hatásjavítást lehet elérni. A vizsgált idôszak tôl indul. A szerzôk kitérnek a szakmai indikációra, bemutatják a techikai feltételeket és a kezelések kivitelezését. A kezelt betegek klinikai adatai alapján beszámolnak a vizsgálat eredményeirôl és végül kitérnek a további tervekre. 17. Bolgár J, Hódi Zs, Pecznik É, Szûcs M Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza Onkoradiologiai Központ és Tüdôgondozó Hipertermiás kezelések a Kecskeméti Onkoradiológiai Központban A vizsgálat célja: A pancreas endocrin daganatainak biológiai viselkedése hagyományos szövettani vizsgálatokkal nem prognosztizálható. A pancreas endocrin daganatait benignus, bizonytalan viselkedésü és malignus daganatokra lehet felosztani. A bizonytalan természetû tumorok biológiai viselkedése prognosztizálható az alábbi paraméterek alapján: hormontermelés, tumorméret, AgNOR szám, Ki-67 pozitív sejtek száma. Munkánk célja volt a WHO új ajánlásában megadott paraméterek alkalmazásával anyagunk újraértékelése. Módszer: Az elmúlt 5 évben 22 endocrin pancreas tumort vizsgáltunk. A méret (<3 cm), inzulintermelés és differenciáció alapján benignus (n=9); a metastasis megléte alapján malignus (n=9); és a többi bizonytalan természetünek (n=6) tekintett daganat közül 16 esetben végeztük el a fenti vizsgálatokat, valamint meghatároztuk a sejtsûrûséget, a mag és cytoplasma arányt és a polymorphiat. A kiértékeléshez direkt számolást és morphometriai módszereket használtunk. A hormontermelést immunhisztokémiai módszerrel vizsgáltuk. Eredmények: Legnagyobb prognosztikai jelentôsége az AgNOR szám nagyságának volt. A napi gyakorlatban a bizonytalan természetû daganatoknál a magas AgNOR számú tumorokban felmerül metastasis, recidíva, lokális invázió lehetôsége. A kis méretû, inzulint termelô daganatok nagy valószinûséggel benignusként viselkednek. Következtetések: Az egyedi esetek elbírálásakor hasznosnak tartjuk a multiparaméteres pathológiai analízist a benignitás megerôsítéséhez és a malignitásra gyanús esetek kiszûrésére. 18. Borka K 1, Horányi J 2, Sipos B 3, Illyés Gy 1 SE 1 II.sz. Pathologiai Intézet, 2 I.sz. Sebészeti Klinika,, 3 Institute für Allgemeine Pathologie, Christian Albrechts Universitat, Kiel, Németország Prognosztikai faktorok vizsgálata pancreas endocrin daganataiban Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám

6 20. Bôcs K, Radó J, Pápai Zs, Rahóty P, Orosz Zs, Gôdény M MR-vizsgálattal szerzett tapasztalataink lágyrésztumoroknál Az elôadás célja: Az Intézet, Radiológiai Diagnosztikai Osztályának tapasztalatait kívánjuk bemutatni, melyeket az elmúlt év ( ) során szereztünk a lágyrésztumorok MR-diagnosztikájában. Esetbemutatásokkal demonstráljuk az MR-vizsgálatok diagnosztikus értékét. Módszer: Az elmúlt évben 136 olyan MR-vizsgálat történt osztályunkon, ahol a beutaló diagnózis felvetette lágyrésztumor (primer vagy recidíva) lehetôségét. Valamennyi esetben több síkban T1 és T2 súlyozott, valamint STIR szekvenciákat készítettünk felületi tekercs alkalmazásával, kiegészítve zsírszuppressziós technikával és intravénás kontrasztanyag adásával. A vizsgálatokat 1,5 Teslás készülékkel végeztük. Eredmények: 106 betegnél mûtétet követôen tumorrecidíva kizárását vagy éppen annak igazolását célozta a vizsgálat. Közülük 22 esetben (20,8%) a vizsgálat alátámasztotta a recidíva gyanúját, míg 84 esetben (79,2%) a klinikai képpel egyezôen sikerült megerôsíteni a recidívamentességet. Annál a 30 betegnél, akinél primer lágyrésztumor lehetôsége miatt került sor az MR vizsgálatra, 70%-ban (21 beteg) igazolódott a gyanú, míg 30%-ban (9 beteg) az MR-vizsgálat nem erôsítette meg a beutaló diagnózist. Következtetések: Primer vagy recidív lágyrésztumorok kimutatására és szerkezetének vizsgálatára az MR-vizsgálat érzékeny és hatásos módszer. A környezetbe való terjedés pontos meghatározásához zsírszuppressziós technikát is alkalmazni kell. A kontrasztanyag javítja a tumorterjedés meghatározását, fôleg az izomzatban. Az MR-vizsgálattal a csontvelô érintettsége is jól vizsgálható. 21. Brajnovits T, Élô J, Müller Z, Fáber K Fôvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház, Fül-orr-gége és Fej-nyak Sebészeti Osztály, Orr- és orrmelléküregi esthesioneuroblastoma diagnosztikája, komplex kezelése és utánkövetése osztályunkon 24 éves férfibetegünk jobb oldali orrüregben és arcüregben észlelt tumora a histologiai feldolgozás során olfactorius neuroblastomának bizonyult. Végigkövetjük a diagnosztikus lépéseket, ahol bemutatjuk az elváltozás jellegzetes CTképét, mely már utal a neuroblastoma lehetôségére. A kezelés elsô lépéseként mûtétet végeztünk: lateralis rhinotomiából feltártuk az orrüreget, az arcüreget valamint a rostasejteket, és makroszkóposan az épben eltávolítottuk a tumort. Dokumentáljuk a szövettani feldogozás során alkalmazott immunhisztokémiai eljárásokkal készített szövettani metszeteket. A mûtét után posztoperatív sugárkezelésben részesült betegünk a Fôvárosi Onkológiai Központban. Az ezt követô rendszeres kontrollvizsgálatok során egy alkalommal recidíva gyanúja miatt szövetmintavétel történt, negatív eredménnyel. A mûtét óta 34 hónap telt el. Betegünk locoregionalisan tumormentes, és a beavatkozás esztétikai eredménye is megfelelô. Véleményünk szerint a kellôen radikális beavatkozás a legdöntôbb a recidíva elkerülésében, melyet a posztoperatív irradiatio is jótékonyan egészít ki. 22. Csada E, Kraszkó P Szegedi Orvostudományi Egyetem, Általános Orvosi Kar, Tüdôgyógyászati Tanszék, Szeged-Deszk Taxotere (docetaxel) szerepe a nem kissejtes tüdôcarcinoma elsôvonalbeli kezelésében A multicentrikus, randomizált, fázis III. vizsgálat célja összehasonlítani a docetaxel hatásosságát és tolerálhatóságát korábban nem kezelt, elôrehaladott nem kissejtes tüdôcarcinomás betegekben. A vizsgálatot 139 helyen, 28 országban végezték és 18 hónap alatt (2000.jan 31-ig) 1220 beteget vontak be. Docetaxel (75mg/m2) Cisplatin (75mg/m2) vagy Docetaxel (75mg/m2) Carboplatin (AUC=6) kombinációt 21 naponta alkalmazták. A kontroll csoport Vinorelbint (25mg/m2) hetente, és Cisplatint (100mg/m2) 28 naponta kapott. A mellékhatásokat detektálva megállapítható, hogy a Taxotere kombinációban alkalmazva is jól tolerálható. A kétéves túlélés Taxotere-Cisplatin esetén 21%, míg Vinorelbin-Cisplatin esetén 14% volt. A Taxotere-Cisplatin szignifikánsan hosszabb túlélést (p=0,047) biztosított, mint a Cisplatin-Vinorelbin kombináció. A Docetaxel hatásos a nem kissejtes tüdôcarcinomás beteget elsôvonalbeli kezelésében. 23. Csanády M, R Zeidler 1, B Wollenberg 1, O Gires 1, S Lang 1, Czigner J Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika, SZTE, Szeged 1 Fül-orr-gégészeti Klinika, München, Grosshadern Tumorsejtek által termelt PGE2 gátló hatása a monocyták kemotaxisára és adhéziójára A vizsgálat célja: A ciklooxigenázok (COX-1 és COX-2) fontos enzimek, melyek az arachidonsavat prostaglandinná alakítják. Míg a COX-1 általában megtalálható a sejtekben, a COX-2 egy közvetlen korai gén, mely gyakran összefügg a sejtek malignus átalakulásával. A COX enzimek szerepét a tumor kialakulásában vitatják. Az irodalmi adatok szerint a non-szteroid gyulladáscsökkentôknek (non-steroidal anti-inflammatory drugs NSAIDs), mint az aszpirin és indomethacin, melyek gátolják a COX-1 és -2 (PGE2) metabolizmust jó antitumorális hatásuk van daganatos betegekben. A non-szteroid gyulladáscsökkentôk gátló hatása a karcinogenezisre molekuláris szinten még nem tisztázott. Kísérleteinkben a tumorsejtek által termelt PGE2 gátló hatását (immunszuppresszió) vizsgáltuk a monocyták immunválaszára (kemotaxis és migráció). Módszer: Tumorsejtvonalakból nyert sejtmentes felülúszó, monocyta szeparálása perifériás mononukleáris sejtekbôl (PBMC), flow cytometria (FACS analízis), ELISA assay, adhéziós teszt, migrációs teszt. Eredmények: A különbözô tumorok általában termelnek PGE2-t, melyek csökkentik a monocyták immunválaszát. Így a tumor felülúszó (PGE2) gátolja a monocyták migrációs képességét a kemotaktikus inger (MIP-1ß) irányába, valamint adhézióját (ICAM-1) az endothel sejtekhez. Ez a gátló hatást az okozza, hogy kemokin receptor (CCR5) és a ß2- integrin Mac-1 (CD11b, CD18) receptor felületi expressziója csökken (FACS), ezért a monocytákat akadályozza fiziológiás funkciójukban, hogy kilépjenek az erekbôl és az immunválasz részeként, megtámadják a daganatos sejteket. Mindkét monocyta funkciókiesés helyreállítható, ha a tumor sejtvonalakat non-szteroid gyulladáscsökkentôvel (NSAIDs) inkubáljuk (aszpirin és indomethacin). Következtetések: Eredményeink hozzájárulhatnak a non-szteroid gyulladáscsökkentôk tumorgenezisre gyakorolt gátló hatásának (kemoprevenciójának) magyarázatához daganatos betegekben. 254 Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

7 A szerzôk ismertetik egy 41 éves epipharynxtumoros beteg esetét, aki 1976-ban végzett és CR-t eredményezô telekobalt-sugárkezelés során a nyaki gerincvelôre 42 Gy-t kapott. Két hónap múltán Lhermitte-syndroma alakult ki, s e tünetek ma is megvannak. Emellett mindkét felsô végtagon enyhe fokú paresis és alsó motoneuron betegség is jelentkezett, melyek gyorsan megszûntek. Módszer és eredmények: A betegben 25 évvel a sugárkezelést követôen a korábban irradiált gerincszakaszon fokozott FDG- és [ 15 O]-butanol-felvételt bizonyítottunk, ugyanakkor nem volt megfigyelhetô gerincvelôi [ 11 C]-metioninfelvétel. Következtetések: Kísérleti eredményeink interpretációjához feltételezzük, hogy az emelkedett glukóz-metabolizmust és fokozott perfúziót a regenerálódott akciós potenciál vezetés megnövekedett energiaigénye magyarázza. Ez azzal lehet kapcsolatos, hogy a demyelinizált axonokban egyéb krónikus demyelinizációs betegségekhez hasonlóan (Waxman: N Eng J Med, 1998, 338: ) a szokásosnál nagyobb denzitással expresszált Na-csatornák biztosítják az akciós potenciál folytonos tovahaladását (a Ranvier-csomók saltatorikus ingerületvezetésével szemben). Bár a betegben a 42 Gy alatta maradt a radiogen myelopathia szokványos küszöbdózisának, hajlamosító tényzôként szerepelhetett a fokozott egyéni sugárérzékenység. OTKA T25827/1997 támogatásával. 24. Csere T 1, Sáfrány G 2, Stefanits K 1, Szakáll Sz Jr 3, Lengyel E 4, Olajos J 5, Vönöczky K 4, Ésik O 4,6 1 POTE, 2 Országos Sugárbiológiai, 3 Debreceni Egyetem, Debrecen, 4, 5 Jósa András Kórház, Nyíregyháza, 6 SE, Permanens radiogen myelopathia epipharynxtumoros betegben Vizsgálat célja: Vastagbélrákos mûtéti preparátumokból kinyert nyirokcsomók méretének elemzése, valamint a méret stádiummeghatározásban játszott esetleges szerepének értékelése. Módszer: 60 nyirokcsomó-áttétes és 63 nyirokcsomó-negatív vastagbélrákos beteg 1334 negatív és 189 áttétes nyirokcsomója, valamint 43 pericolicus/perirectalis, 3 mm-es tumorgóca került mikroszkópos mérésre. Eredmények: Ezen képletek átlagos mérete (± SD) 4.5 ± 2.7 mm volt. A Dukes C stádiumú tumorok nyirokcsomóinak átlagos mérete szignifikánsan nagyobb volt, mint a nyirokcsomó-negatív tumoroké (4.7 és 4.3 mm). Az áttétes nyirokcsomók átlagos mérete szignifikánsan nagyobb volt, mint az áttétmenteseké (6.3 és 4.2 mm), annak ellenére, hogy a legnagyobb áttétes nyirokcsomó mérete 5 mm volt a Dukes C carcinomák 1/3-ánál. A 7 legnagyobb nyirokcsomó alapján helyesen határozhattuk volna meg a stádiumot az esetek 98%-ában (Dukes C carcinomák 97%-ában). Következtetések: A vastagbélrákok stádiumának meghatározása nemcsak a vizsgált nyirokcsomók számától, hanem azok minôségétôl, így méretétôl is függ. Az egyes nyirokcsomók nem egyenértékûek, és bármely tanulmány, amely ezt nem veszi figyelembe, tévesen következtethet, amikor a minimálisan vizsgálandó nyirokcsomó számra próbál ajánlást tenni. Ha a nyirokcsomók méretét is figyelembe vesszük, akkor úgy tûnik, hogy akár 7 nyirokcsomó vizsgálata is elegendô lehet a Dukes C stádium megbízható kizárására. 25. Cserni G Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét A nyirokcsomóméret befolyása vastagbélrákok nyirokcsomó statusának meghatározására Cél: Intézményünk SNB-n átesett emlôrákos betegeinek átfogó értékelése. Módszer: Az SNB peritumoralisan adott Patent-kék festék segítségével történt 127 klinikailag T1-2N0 emlôrákos beteg 129 tumoránál (A csoport); késôbb radiocolloid adása, lymphoscintigraphia és intraoperatív gamma-szondás detektálás egészítette ki a módszert 74 további betegnél (B csoport). Ezen betegeknél axillaris dissectio is történt. A C csoportot 34 emlôrákos beteg képezi, akiknél az axillaris dissectio elsôsorban az SNB függvénye volt. Eredmények: Az elsô 53 eset képezte az SNB tanulási folyamatát, amely alatt 30 egymást követô SNB sikeres azonosítási aránya elérte a 90%-ot. Ezután (n=76) az A csoportban az SN azonosítási arány, az SNB prediktív értéke (megbízhatósága) és hamis negatív aránya 92%, 93%, illetve 10% volt. A B csoportban az SN azonosítási arány, megbízhatóság és hamis negatív arány 100%, 99%, illetve 3% volt. A C csoportban 16 betegnél sikerült az axillaris dissectiót elkerülni; a blokkdissectio 12 esetben elsô, 6-ban második lépésben történt. Következtetések: A vitális festéses és radioaktivitás-vezérelt SNB-s technika kiegészíti egymást, kombinációjuk javítja a teljesítményt, és alapját képezheti az SNB alapján szelektíven elhagyott axillaris blokkdissectio gyakorlatának. 26. Cserni G, Boross G, Rajtár M, Sinkó M, Baltás B, Svébis M Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét Sentinel nyirokcsomóbiopsiás (SNB) gyakorlatunk emlôrákban: múlt, jelen, jövô A tüdôrák az évi 6000 feletti incidenciával nagy kihívást jelent az onkopulmonológiának. 35 év alatt elôfordulása sporadikus július június 30. között osztályunkon két fiatal férfinél diagnosztizáltunk tüdôrákot. A 24 éves, erôsen dohányzó fiatalembernél jobb felsô lebeny resectio történt adenocarcinoma miatt. Az érbetörést mutató pt 1 N 1 M 0 stádiumú daganat miatt a beteg adjuvans chemo- és radioterápiában részesült. A 32 éves élsportoló fiatalember betegsége vena jugularis thrombosis okozta tünetekkel kezdôdött. Kiterjedt, bilateralis mediastinalis nyirokcsomóáttéteket adó bal alsó lebenyi árnyéktöbblete adenocarcinomának bizonyult. Palliatív célú, jelenleg a leghatékonyabbnak tartott hemoterápiában, majd anticoagulans védelemben radioterápiában részesült a folyamat progressziójaként kialakult vena cava superior syndromára tekintettel. Négy hónapos követés után exitált. Két esetismertetésünkön keresztül a tüdôrák aktív és palliatív onkológiai kezelési lehetôségeit mutatjuk be, szemléltetve a multidiszciplináris ellátás jelentôségét. 27. Csiszér E 1, Füzesi K 1, Ganofszky E 1, Pálffy Gy 1, Bajcsay A 2, Hüttl T 3 1 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, 2 Intézet, 3 SE, Ér- és Szívsebészeti Klinika, Tüdôrák fiatal életkorban Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám

8 28. Csókay B, Farnham J, Hoffman M, Neuhausen S, Cannon-Albright l, Oláh E Intézet, Molekuláris Biológia Osztály,, 1 University of Utah, Dept. of Genetic Epidemiology, Salt Lake City Az emlôrák kockázatát módosító genetikai ényezôk vizsgálata Vizsgálat célja: Az emlôrák kockázatát módosító olyan genetikai faktorok azonosítása BRCA1 és BRCA2 mutációt hordozókban, amelyek a BRCA gének mutációi által közvetített elsôdleges kockázatot befolyásolják. Vizsgálatainkban szereplô gének: az inzulin útvonal génjei (IRS1, IGFBP3), hormonális hatású gének (AR, SHBG, HSD3B2), ill. egyéb, az emlôrák kialakulásában szerepet játszó gének (PTEN, Prohibitin, HPC2). Módszer: Nagyszámú (összesen 355) BRCA1 és BRCA2 hordozóban, illetve esetenként sporadikus emlôrákok csoportjában is vizsgáltuk a gének funkcionális polimorfizmusait allélspecifikus PCR-rel, SSCP-vel, RFLP-vel, illetve CArepeat genotipizálással, majd statisztikailag elemeztük, hogy az adott polimorfizmusnak van-e a betegség manifesztálódását befolyásoló hatása. Eredmények: A vizsgált gének közül az SHBG és a prohibitin esetében találtunk pozitív összefüggést a gén polimorfizmusa és a betegek életkora között, az IRS1 és PTEN esetében ilyen összefüggés nem volt kimutatható. A HPC2 variánsai BRCA1 és BRCA2 hordozókban nem, viszont sporadikus emlôrákban elôrehozzák a betegség kialakulását. Az IGFBP3 és HSD3B2 polimorfizmusokkal kapcsolatos vizsgálatok, csakúgy, mint az összes vizsgálat végsô értékelése még folyamatban van. Következtetések: Sikerült azonosítanunk olyan géneket/polimorfizmusokat, amelyek emlôrák esetében a BRCA mutációkból eredô elsôdleges rákkockázatot módosítják. Ez a nagyobb kockázatú betegek jobb azonosítását és ellátását teheti lehetôvé a jövôben. 29. Csuka O, Hargitai Á, Juhász A, Kámory E, Tóth J, Köves I, Ottó Sz Epigenetikus géninaktiválás humán daganatokban A vizsgálat célja: A carcinogenesis során a gének epigenetikus úton is inaktiválódhatnak a promoter régiók hipermetilációjával. Vizsgálataink célkitûzése az, hogy a különbözô daganatok génmetilációs statusát meghatározzuk a DNS mismatch repair gének (MMR) sejtproliferációt szabályozó gének (p16, p15), valamint a metasztázis szuppresszor gének (APC Cadherin Catenin b) vizsgálatával. Összefüggést kerestünk ezen gének hipermetilezettsége és a daganatok progressziója között. Módszer: A fenti gének metilációs statusát 100 emlôdaganat, 96 vastagbél- és 87 fej-nyaki daganatmintában metiláció specifikus PCR módszerrel (MSP) határoztuk meg. Eredmények: Az MMR gének a vastagbéldaganatok 40%-ában, a fej-nyaki daganatok 14%-ában hipermetilezettek. A p16 gén hipermetilációja a fej-nyaki daganatok 37%-ában, a vastagbéldaganatok 23%-ában észlelhetô. Az APC gén hipermetiláció az emlôdaganatok 40-65%-ában (ductális, lobuláris), a vastagbéldaganatok 26%-ában mutatható ki. Az E cadherin gén a fej-nyaki daganatok 70%-ban, a ductális emlôdaganatok 40%-ban, a lobuláris carcinomák 65%-ban hipermetilezett, amely a metasztázis során 86%-ra emelkedik. Következtetések: A daganatok metilációs statusának meghatározása alkalmas lehet új diagnosztikai eljárások kifejlesztésére. DNS metilációt gátló szerek (5 aza C) a metilátor fenotípusú tumorok hatékony gyógykezelését eredményezhetik. 30. Cuhorka A, Kádár E, Konda S, Telek G, Jakab F Fôvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-Érsebészeti Osztály Rosszindulatú emlôdaganatok sentinel (ôrszem) nyirokcsomó meghatározásával szerzett tapasztalataink Bevezetés: A daganatbiológiai kutatások eredményeinek, illetve az onkoradiológiai terápiás lehetôségek bôvülésének köszönhetôen az utóbbi évtizedben az emlô rosszindulatú daganatainak sebészi kezelése a szervmegtartó mûtétek irányába mozdult el. A magas morbiditású axilláris disszekció kiváltása érdekében a daganatos emlô sentinel (ôrszem) nyirokcsomójának (SLN) meghatározása és részletes szövettani (rutin és immunhisztokémiai) vizsgálata alkalmas stratégia a megfelelô tumor staging felállítására. Módszer: Sebészeti Osztályunkon márciusa óta 97 (T1-T2 N0M0) stádiumú emlôtumoros betegnél végeztünk SLN meghatározást és biopsziát. 25 betegnél Patent Blue festékjelöléses módszerrel, 20 betegnél 99m Technetium-conjugált sulphurcolloid (SentiScint) radioizotóp detektálással (szintigráfiás bôrjelölést követô intraoperatív Navigator kézi gammasugár detektor), illetve 52 esetben a két módszer kombinált alkalmazásával detektáltuk a SLN-t. Jelen tanuló periódusunkban minden esetben elvégeztük az axilláris disszekciót is. Eredmények: A csak festékkel meghatározott esetekben 52% volt a SLN feltalálási arány. A kombinált módszerrel 94%, illetve az utóbbi fél évben csak izotóppal végzett meghatározásoknál ez az arány már 95% volt. A SLN-k részletes hisztológiai vizsgálatának eredménye 82%-ban tükrözte az axilla nyirokcsomó státuszát. Az esetek 18%-ában viszont nem: 14 esetben (14%) találtunk tumor pozitív SLN-t negatív axilláris lelet mellett, skip metasztázist (negatív SLN, de az axilla pozitív) 4 esetben (4%) észleltünk. Következtetések: Vizsgálatunkban a csupán radioizotóppal történô SLN meghatározás nem vezetett alacsonyabb feltalálási arányhoz, mint a kombinált módszer. Csak a megfelelô tanuló periódus (legalább 95%-os SLN feltalálási arány) lezárását követôen tartjuk elfogadhatónak a rutinszerû axilláris blokkdisszektió elhagyását sikeres SLN meghatározás esetén. 32. Czigner J, Csanády M, Iván L Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Szeged A gégerákok és metastasisaik TNM és ptnm vizsgálata Vizsgálat célja: 10 éves periódus ( ), minimum 5 éves követési idôvel rendelkezô közel 600 gégerákos betegén a daganat localisatiojának és stadiumának, valamint metastasisaik prevalenciájának retrospektív kiértékelése elsôdlegesen a nyaki metastasisok kezelésében követhetô eredményesebb terápiás stratégia kialakításához. Módszer: 598 beteget operáltunk gégerák miatt a fenti 10 éves periódusban. Közülük 192 (32%) betegen ezzel együtt primer nyaki block-dissectio (ND) is történt - tapintással, ultrahang, ritkán CT, illetve aspiratiós cytológiai vizsgálattal igazolt - klinikailag N + status miatt. A supraglotticus T 1, T 2 carcinomák esetén a I.,II., III. nyaki regiók, míg a T3, T4 stadium esetén a I-V. nyaki regiók mindegyike dissectióra került, de hasonlóan a transglotticus gégerákok esetén is. 402 (68%) beteg primer nyaki statusa klinikailag No stadium volt, erre kezelést nem kaptak. Eredmények: Az 598 betegen 265 supraglotticus-, 225 glotticus-, 104 transglotticus-, és 4 subglotticus gégerákot különítettünk el. A 192 primer ND-specimen 55%-ban bizonyult pn+-nak; a supraglotticus tumorok eltávolított nyaki nyirokcsomóinak 52%-a, a transglotticus tumorokkal együtt eltávolított nyirokcsomók 60%-a pn+ volt. Extracapsularis terjedést mutatott a pn+ nyirokcsomók 41%-a. A diagnózis idején a supraglotticus gégerákok 26%-a, a hangszalagrákok csupán 2%-a viszont a transglotticus gégerákok 31%-a okozott pn+ nyaki leletet. Az occult metastasisok 3 éven belül manifestálódtak a fenti localisatio szerint 11%, 9% és 15% gyakoriságban. Következtetések: A több, mint 5 éves követési idôt is beszámítva a supraglotticus gégerákok 37%-a, a glotticus rákok 11%-a és a transglotticus gégerákok 46%-a okozott nyaki metastasist. Az occult metastasisok 9-15%-os aránya a T 3, T 4 daganat stadiumban a preoperatív diagnosztika javításának igényét jelzi a supraglotticus és transglotticus gégerákok össz metastasis aránya (37%, illetve 46%) jól megtervezett electiv nyaki (regionalis metastasis) terápiát tesz szükségessé. A klinikailag N1 stadium a mûtét után 53%-ban pn o -nak bizonyult, itt tehát a mûtéti indikációban kell jobban szelektálni. A klinikai N2, N3 stadiumok resecatumai egy kivétellel mind pn+ leletet mutattak, ami a módosított vagy radicalis ND helyes indikálását igazolta. 256 Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

9 Vizsgálat célja: januártól januárig 5 év kemoterápiáját tekintettük át: daganatos lokalizáció, kuratív, palliatív kezelés, protokollok megoszlása, betegek életkora, bekövetkezett mellékhatások és szövôdmények szerint. Módszer: betegeink dokumentációjának manuális áttekintése, 1998-tól informatikai rendszer áll rendelkezésre a kettô összehasonlítása. Eredmények: mérhetônek tartjuk a tervezett és ténylegesen beadott ciklusok számát, a protokolltól szükséges eltérést (dóziscsökkentés, gyógyszerhiány), a mellékhatások, otthon ill. kórházban ellátható szövôdmények számát, a teljes és betegségmentes túlélést, a terápia lelki hatását. Következtetések: az Onkológiai Nappali Kórház ambuláns kúraszerû ellátást tesz lehetôvé. Betegeinket kevébé terheli meg, mint a hospitalizálás. A szövôdmények többsége otthon ellátható volt. Transzfúzió céljából küldtük osztályra a legtöbb beteget, az agranulocitózis ill. szepszis csak kis mértékben indokolt osztályos felvételt. Az ambuláns ellátás mögött azonban szükséges aktív ágy a szövôdmények ellátására ill. néhány fekvô vagy távolról járó, több napos kezelésben részesülô beteg számára. Sokkal inkább van szükség onkológiai rehabilitációs és krónikus ágyakra. 33. Dani Á, Osváth M, Pinczés I Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Megyei Kórháza, Tatabánya Onkológiai Nappali Kórházunk 5 éves kemoterápiás gyakorlata Az Intézet Kemoterápia A / Hematológiai Osztályán között 1113 non-hodgkin malignus lymphomás beteget kezeltünk. Primer központi idegrendszeri lymphomát 15 betegben igazoltunk (9 ffi, 6 nô). 12 beteg kapott kombinált sugár- és kemoterápiát, közülük elsôdlegesen radioterápiában 8, kemoterápiában 3 fô részesült. 2-2 fônél csak gyógyszeres kezelést, ill. csak radioterápiát alkalmaztunk. A 90-es évek elején CHOP-t, késôbb methotrexat alapú kezeléseket adtunk. 10 beteg kapott intrathecalisan citosztatikumot. A kezelés hatása 12 betegnél volt értékelhetô, 5-nél komplett, 7-nél partialis remissziót értünk el. Az átlagos túlélés 12,5 hó (3-48 hó). 9 beteget vesztettünk el, közülük 3-nál rapid lefolyású, gyors leépüléshez vezetô agyi atrophia alakult ki. Az elôadás röviden összefoglalja a szakirodalom jelenlegi ajánlásait a primer központi idegrendszeri lymphomára vonatkozóan. 34. Deák B, H Eid, Molnár Zs, Schneider T, Várady E, Rosta A Primer központi idegrendszeri lymphoma kezelésével szerzett tapasztalataink Vizsgálat célja: Új génterápiás eljárásokat kívánunk kifejleszteni az agydaganatok kezelésére. Módszer: Glioma sejtekbe adenovírus vektorok segítségével olyan géneket juttatunk be, melyek érzékenyítik azokat egyes citosztatikumokra, ill. vírusellenes szerekre. Ilyen gének pl. az uracil-foszforibozil-transzferáz és a timidin-kináz enzimeket kódoló gének. Az uracil-foszforibozil-transzferáz 5-fluoruracilra érzékenyít, a timidin-kináz pedig a ganciclovir metabolizmusához szükséges. Kísérleteinket in vitro és in vivo körülmények közt végeztük. Az in vitro kísérletek során a glioma sejteket olyan vírusvektorral fertôztük, mely mind az 5-fluoruracilra, mind pedig a ganciclovirra érzékenyítô gént tartalmazott. In vivo kísérleteink alkalmával egereken subcutan, ill. intracranialis tumorokat hoztunk létre érzékenyítô géneket tartalmazó glioma sejtek oltásával, majd 5-fluoruracil és ganciclovir kezelés után nyomon követtük a tumorok méretének változását, ill. az állatok túlélését. Eredmények: Az érzékenyítô géneket tartalmazó subcutan tumorok a kontrollhoz képest lassabban növekedtek, az agydaganatos állatok túlélése pedig meghosszabbodott. A kezelés akkor is eredményes volt, ha a tumorsejteknek csak egy részébe juttattunk gyógyszerérzékenyítô géneket. A lokális sugárterápiával történô kombináció tovább növelte a hatékonyságot. 35. Désaknai Sz, Sáfrány G Országos Sugárbiológiaiés Sugáregészségügyi Kutatóintézet, Agydaganatok kezelése gyógyszerérzékenyítô génekkel A vizsgálat célja: A daganatos betegek gyógyulási esélye alapvetôen a terápia helyes megválasztásától függ. Az emlôdaganatok a közepesen érzékeny daganatok közé tartoznak. A kemoterápiás kezeléssel szembeni rezisztencia oka lehet a HER 2 overexpresszió, magas target enzim szint (Topoizomeráz II), a sejtek csökkent apoptózis képessége, mutáns p53, alacsony Bax szint. Vizsgálataink célkitûzése, hogy az emlôtumorok várható terápiás érzékenységét a HER 2 és Topo II szintek alapján elôre jelezzük. Módszer: Vizsgálatainkban 58 primer emlôtumor és 87 mikrometasztázis esetében (keringô daganatsejtek, csontvelôanalízis) kvantitatív RT-PCR módszerrel a HER 2 és Topo II szintet határoztuk meg. Eredmények: Vizsgálataink szerint a primer emlôdaganatok 27%-ában a HER 2 szint megemelkedett, amely a daganatok kemorezisztenciájára utal. A mikrometasztázisok 22%-ában magas HER 2 szintet mutattunk ki. A Topo II és HER 2 overexpressziója egyidejûleg ritkán mutatható ki. Következtetések: Eredményeink arra utalnak, hogy a HER 2 és Topo II expresszió mrns szintû kimutatása alkalmas az emlôdaganatok kemoszenzitivitásának megítélésére és az individuális kezelési séma kialakítására. A HER 2 overexpresszió antraciklinekkel, Taxollal illetve CMF kezeléssel szembeni rezisztenciát idézhet elô. A HER 2 expresszió kimutatása alkalmas lehet arra, hogy az emlôdaganatos betegeket alacsony és magas rizikócsoportba soroljuk. 36. Doleschall Z, Láng I, Dubecz S, Péley G, Csuka O Molekuláris markerek alkalmazása mikrometasztázisok azonosítására és jellemzésére Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám

10 37. Döme B, Lukits J, Répássy G, Somlai B, Tímár J Semmelweis Egyetem, 1.sz.Pathológiai és Kísérleti Rákkutató és Bôr- és Nemikórtani Intézete,, Országos Onkológiai Intézet, A malignus daganatok vaszkularizációja és ennek prognosztikai jelentôsége A daganatok vaszkularizációja alapvetôen három mechanizmussal jön létre: tumor-indukált neoangiogenezis útján, a meglévô erek kooptálásával illetve egy ellentmondásos módon, az ún. vaszkuláris mimikri útján, amikoris a daganatsejtek endotheliális geno- és fenotípussal rendelkezve maguk képeznek csatornákat. A három mechanizmus alapja a különbözô angiogenetikus citokinek eltérô termelôdése a daganatokban. Azokban a daganatféleségekben, amelyekben a neoangiogenezis dominál, érdekes módon a vaszkularizáció mértéke egyértelmû összefüggést mutat a tumoros progresszióval (emlôrák, gasztrointesztinális rákok, tüdôrák, urogenitális daganatok). Más daganatokban azonban a vaszkularizáltság mértéke nem mutat ilyen összefüggést a viselkedéssel (melanóma). A jelen vizsgálat célja az volt, hogy két daganatféleségben, a bôr melanómáiban és gégerákokban vizsgáljuk retrospektív tanulmány keretében az összefüggést a vaszkularizáció formája és mértéke, illetve a daganat progressziója között. Módszer: vizsgálatainkhoz 45 melanóma és 21 gégerák paraffinos blokkjait használtuk, ahol a kórfolyamat kimenetele ismert volt. A tumorok erezettségét kettôs immunhisztokémiai jelöléssel mutattuk ki (CD31/laminin) és morfometriai úton mértük az érdenzitást valamint más ér-paramétereket. Eredmények: Melanómák vizsgálata során megállapítottuk, hogy ezen tumor esetében a vaszkularizáció a neoangiogenezis és inkorporáció kombinált formájában zajlik. Ugyanakkor a peritumorális neoangiogenezisnek nincsen számottevô biológiai jelentôsége. Ezzel szemben az intratumorális (inkorporálódott) erek sûrûsége egyértelmû összefüggést mutatott a szervi áttétképzéssel. A 30 ér/mm 2 -nél kisebb intratumorális érdenzitású daganatok esetében a betegek 5 éves túlélése 100%-os, míg efelett drámaian lecsökken. A továbbiakban laringeális rákok erezettségét hasonlítottuk hipofaringeális rákok erezettségéhez, mivel ezen daganatok prognózisa azonos szöveti szerkezet mellett erôsen eltérô. Ezen daganatféleség esetében az érellátás neoangiogenezis révén történik. Bár a malignusabb viselkedésû hipofaringeális daganatok azonos stádium mellett kisebb méretûek, erezettségük mértéke nem tér el a laringeális tumorokétól és nincsen eltérés a fô angiogenetikus faktor, a VEGF expressziójában sem. Következtetések: a bôr melanómája esetében igazoltuk, hogy csak az ún. intratumorális erek sûrûségének van prognosztikai szerepe és nem a jóval gazdagabb ún. peritumorális erezettségnek. Gégerákok esetében ugyanakkor igen eltérô progressziós képességû daganatokban nem találtunk eltérést a vaszkularizációban, ami arra utal, hogy az eltérô biológiai viselkedésért a laringeális és hipofaringeális rákok eltérô invazív képessége, de nem eltérô angiogenetikus képessége állhat. 38. Drahos Á, Dám AM Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet Sugárérzékenyítô hatás növekedése hiperfrakcionált alacsony dózisú besugárzásoknál A vizsgálat célja: Az utóbbi években a daganatterápiában egyre inkább elterjedôben van a naponta két-három frakcióban végzett besugárzás. Vizsgáltuk dibromo-dulcitol (DBD) sugárérzékenyítô hatásának változását hyperfrakcionált besugárzás hatására in vitro. Módszer: Melanoma sejtek klonogenitását vizsgáltuk 0-4 Gy besugárzási dózist követôen. Az egyes dózisokat 1-8 frakcióban alkalmaztuk, az egyes frakciók között legalább 6 óra intervallumot tartva. Sugárérzékenyítôként DBD-t alkalmaztunk úgy, hogy a sejtek tápfolyadékát besugárzás elôtt 1 órával 5 mg/ml tartalmú tápfolyadékra cseréltük. A besugárzást hypoxiás körülmények között (95% N 2 +5% O 2 ) is elvégeztük. A sejtek túlélési vizsgálatához klonogenitási tesztet végeztünk. Eredmények: A 0,5 Gy körüli dózissal történô besugárzásnál a hypoxiás sejtek sugárérzékenységét tapasztaltuk az oxigénnel jól ellátottakhoz képest. A DBD sugárérzékenyítô hatása eltérést mutatott a sugárdózis függvényében, amely hypoxiában még kifejezettebb volt. A 0,5 Gy frakciónkénti dózisok minél nagyobb frakciószámban történô alkalmazása a DBD sugárszenzitizáló hatásának ugyanolyan mértékû eltérését mutatta a hypoxiás és az oxigenált sejteken, mint az egyszeri nagy dózisú kezelés. Magasabb frakciónkénti dózissal illetve alacsony frakciószámnál nem lehetett ugyanezt az eredményt elérni. Következtetések: Eredményeink alátámasztják az alacsony, 0,5 Gy körüli frakciónkénti dózisok gyakori alkalmazásának jelentôségét a daganatterápiában. 39. Dubecz S, Péley G, Rahóthi P, Sinkovics I 1, Boér A 2, Köves I Intézet, Sebészeti O., 1 Izotóp-diagnosztikai O., 2 Fej-Nyak Sebészeti O., Az ôrszem nyirokcsomóbiopszia helye a pajzsmirigytumor sebészetében A pajzsmirigyrák esetén végezhetô blockdissectiók fajtái: radikális, módosított radikális, szelektív, szisztémás. A blockdissectio azonban nem veszélytelen: sérülhet a platysma, a m. sternocleidomastodieus, a v. jugularis, a n. recurrens, a mellékpajzsmirigy. A fenti veszélyeket tartalmazó blockdissectio elhagyása a sentinel nyirokcsomó vizsgálatával lehetséges. Ha a primer tumort draináló sentinel nyirokcsomó szövettani vizsgálata metastasist nem igazol, úgy a blockdissectio elhagyható. Eddigi vizsgálatok szerint az emlôtumorhoz, a melanomához hasonlóan a pajzsmirigynek is van sentinel nyirokcsomója. Ez többnyire centrális, ritkábban laterális elhelyezkedésû. A pajzsmirigy nyirokrendszer feltérképezését, a sentinel nyirokcsomó kimutatását kettôs jelöléssel (vitális kék festéssel, radiokolloiddal) végezzük. Segítségükkel precíz stádium-meghatározás lehetséges, a mûtéti radikalitás csökkenthetô, megkönnyítik az áttétes nyirokcsomók sebészi eltávolítását. A pajzsmirigytumor sentinel nyirokcsomó kimutathatóságával kapcsolatban sok technikai probléma vár még tisztázásra. A módszer specificitásának és szenzitivitásának meghatározásához nagyobb esetszámú tanulmányok szükségesek. Elôadásunkban ezirányú kezdeti tapasztalatainkról számolunk be. 40. Élô J, Horváth E, Bártfay R Fôvárosi Önkormányzat, Uzsoki utcai Kórház, Fül-orr-gége, fej-nyaksebészeti Osztály, Ismeretlen primer tumorok nyaki metastasisai Kóros nyaki terimék, lymphadenopathiák oka és terápiája még napjainkban is kihívást jelentenek a fej-nyaksebészek számára. Fizikális vizsgálattal, képalkotókkal és finomtû-biopsiával igazolt nyaki nyirokcsomó metastasisok eredete számos esetben nem található. A gyakorlott sebészek a modern vizsgálóeszközök segítségével sok esetben megtalálják a rejtett kisebb tumorokat is, így a nyaki áttétek fel nem derített forrása 5-8%-ra csökkenthetô. Anyag és módszer: és közötti idôszakban 613 blockdissectiot végeztünk, ezek 10%-a egyéb nyaki terime miatt, 552 esetben nyaki metastasis miatt történt. 19 esetben találtunk olyanokat, akiknek a kivizsgálás során primer tumora ismeretlen maradt. Prognosztikai és terápiás szempontból vizsgáljuk a lényeges faktorokat. Köztük az áttét lokalizációját, a méretet, a számát és a szöveti minemûségét. Megbeszélés: A metastasis lokalizációja- figyelembe véve a satellit, sentinel szabályt utal a fel nem derített tumor lokalizációjára. Általánosságban: a nyak felsô és középsô régiójában level I,II,III talált áttétek többsége a kivizsgáláskor még rejtett fej-nyaki tumorokból ered. A supraclavicularis régió level IV metastasisainak többsége a kulcscsont alatti területbôl származik. A m. sternocleidomastoideus mögötti level V áttétek forrása leggyakrabban az epipharynx. A tûbiopszia szövettani eredménye nem csak a prognózisra, de a primer tumor lokalizációjára is utalhat. Az onkológiai team által meghatározott individuális kombinált kezelést tartjuk a legeredményesebbnek. 258 Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

11 Módszer: A CT-, MRI-, SPECT- és PET-vizsgálatok együttes felhasználásához regisztrációs, korrekciós és képfúziós szoftverek, valamint speciális adatgyûjtési protokollok kidolgozása és a korszerû adatátviteli módszerek bevezetése teremtették meg a szükséges feltételeket. Automatikus és interaktív regisztrációs szoftvereket alkalmaztunk a képfúziós technika onkológiai felhasználására a különbözô vizsgálattípusokban. Eredmények: Kidolgoztuk az egyes képalkotó modalitásokhoz azokat a protokollokat, amelyek a rutin diagnosztikai, illetve a tudományos célú képi fúziós feladatok megoldásához biztosítják az optimális feltételeket. 103 esetben végeztük el sikerrel az FDG és az agyi perfúziós PET-vizsgálatok képeinek automatikus és interaktív regisztrációját. A [ 11 C]- metionin és az FDG PET-vizsgálatok megbízható fúzióját csak úgy tudtuk megoldani, ha a két vizsgálatot azonos helyzetben végeztük (4 eset). Extracranialis vizsgálatok esetében interaktív szoftver segítségével sikerült a regisztrációs feladatot megoldani (8 eset). A külsô és belsô markerpontok kombinált alkalmazásával lényegesen csökkentettük a regisztrációhoz szükséges feldolgozási idôt, és egyúttal növeltük a regisztráció pontosságát és így a módszer hatékonyságát is. Speciális, hármas (CT/MRI/PET) regisztrációval hatékony módszert dolgoztunk ki a 3D besugárzástervezés eredményességének növelésére. Következtetés: a képalkotó eljárások együttes értékelése hatékonyan elôsegíti a kezelési döntéseket. 41. Emri M 1, Ésik O 2,3, Repa I 4, Bogner P 4, Berényi E 5, Olajos J 6, Lengyel Zs 1, Trón L 1 1 Debreceni Egyetem, Debrecen, 2 SE, 3 Országos Onkológiai, 4 Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 5 HUNIKO Kft., Kerepestarcsa Miskolc Nyíregyháza, 6 Jósa András Kórház, Nyíregyháza Képfúziós és képregisztrációs módszerek alkalmazása az onkológiában Vizsgálat célja: A hasi és mellkasi folyadékgyülem gyakori kísérô tünete a malignus daganatos megbetegedéseknek. Lényegesen befolyásolja a betegek életminôségét és túlélését, ezért palliatív terápiájuk fontos része a komplex daganatellenes terápiának. Módszer: A szerzô részletesen ismerteti a malignus folyadékgyülemek kialakulását, tüneteit, diagnosztikáját és terápiáját. Következtetések: Bár az ascites és a hydrothorax megjelenése a malignus daganatos betegségeknél egy elôrehaladott stádiumot, progresszív folyamatot jelez; az általuk okozott tünetek és panaszok csökkentése, illetve átmeneti megszüntetése csak palliátio, ez mégis fontos, kiegészítô része a komplex terápiának, hogy a betegek életminôsége javuljon és túlélésük meghosszabbodjon. 42. Erdélyi Cs Uzsoki utcai Kórház, Ascites, hydrothorax A vizsgálatok célja: A PET-módszer minden eddigi képalkotó eljárásnál érzékenyebben jelzi a normális és a daganatos szövetek anyagcseréjében bekövetkezô változásokat, mely lehetôvé teszi a radiogen reakciók in vivo vizsgálatát. Eredmények: A korábbi mezôelrendezés bármikor rekonstruálható, ugyanis az agy kivételével mindenütt találhatók fibroblastok, s ezek sugárzást követô, folyamatos, fokozott kollagentermelése az FDG-vel végzett vizsgálatok során jól kirajzolódik. Az agyban a besugárzási mezô határait a csökkent FDG-felvétel jelzi, ami a neuronok sérülésével, és a következményes alacsonyabb metabolikus aktivitásával kapcsolatos. Ha a besugárzási mezôben csontvelôi vérképzô elem is volt, akkor a dózistól függôen átmenetileg lecsökken vagy véglegesen eltûnik az intenzív sejtosztódásra utaló [ 11 C]-metioninfelvétel. A jelentôs FDG-halmozású parenchymás szervek ôssejtjeinek pusztulása általában arra vezet, hogy az adott szervre jellemzô FDG-felvétel csökken. Ez figyelhetô meg a radiogen myocardium-fibrosis, az interstitialis nephritis, a nyál- és a könnymirigyek fibrosisa kapcsán. A tüdôben az ôssejtek pusztulása nem mutatható ki, de a domináló kötôszövetfelszaporodás kifejezettebb tüdôrajzolatot eredményez. Következtetések: A besugárzási mezôhatárok tartós/végleges kimutathatósága és a radiogen reakciók súlyosságának dózisfüggôsége alapján a PET-vizsgálatok alkalmat adnak a korábbi besugárzási körülmények geometriai és dozimetria reprodukálására, aminek komoly igazságügyi orvostani konzekvenciái lehetnek. OTKA T25827/1997 támogatásával. 43. Ésik O 1,2, Sáfrány G 3, Trón L 4 1 Semmelweis Egyetem, 2 Intézet, 3 Országos Sugárbiológiai, 4 Debreceni Egyetem, Debrecen Igazságügyi orvostani PET-bizonyítékok a sugárkezelések után Emlôrekonstrukció igénye az emlô eltávolítása, torzító megkisebbítése, fejlôdési rendellenesség, trauma után merül fel. Elôzetes mûtéti beavatkozás utáni emlôképzés mellrák, extrém nagyságú benignus tumor eltávolítása, ill. precancerosus állapot miatti preventív subcutan mastectomia után indikált. Magyarországon évente mintegy 6800 emlômûtét történik rákos folyamat miatt. Az utóbbi években az emlômegtartó mûtétek aránya 20%-ról 40-55%-ra emelkedett, de így is mintegy 2800 mastectomia történik. Ezen tendenciával ellentétben az emlôképzô mûtétek száma stagnált, elôrelépés csak utóbbi években észlelhetô. A Szerzôk osztályán az operált betegek jelentôs részét képezik az emlôrákos betegek. Az es idôszakban a malignus emlôdaganat miatt operált betegek száma 515, a mastectomiák számának évi átlaga 97 volt. Betegeik komplex kezelésének további fejlôdését jelentik a daganateltávolítás utáni emlôrekonstrukciós mûtétek. A tervezett mûtétsorozat alapfeltétele az onkológiai konszenzus, a képalkotó vizsgálatokkal történô negatív eredményû recidíva kutatás. Ezen idôszak alatt emlôképzés céljából 38 esetben végeztek különbözô típusú mûtétet, nyolc esetben latissimus dorsi musculo-cutan lebeny forgatás, majd prothesis implantáció, négy esetben közvetlenül prothesisimplantáció, nyolc esetben szövetexpandálás, majd prothesis implantáció, egy esetben TRAM-lebeny-képzés, egy esetben subcutan mastectomia és primer prothesisimplantáció történt. A beavatkozások után korai szövôdményt nem észleltek, egy esetben volt késôi lebenynecrosis, egy esetben capsularis contractura alakult ki. A szerzôk az egyes mûtéti típusok ismertetésével, foto- ill. videodokumentáció segítségével mutatják be elért eredményeiket, és az emlôrekonstrukció jelentôségét az életminôség javulása szempontjából. 44. Faludi S, Cuhorka A, Jobaházi J, Jakab F Fôvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Oktató Kórház Sebészeti Érsebészeti Osztály Osztályunk daganateltávolítás utáni emlô-rekonstrukciós mûtétei Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám

12 45. Farczádi E, Szende B 1, Baki M Szent Margit Kórház, 1 SE 1. sz. Pathológiai Rövid ideig (7 napig) adott Tamoxifen kezelés hatás vizsgálata, a mitózis, apoptózis, Her-2/neu/c-erb2-expresszió változására emlôdaganatos betegekben. A vizsgálatot diagnosztikus biopsziás, illetve a 7 nap múlva eltávolított daganatszövet feldolgozásából végezték 10 beteg esetében. A Her-2-expresszió és a p53 csökkent, míg a blc-2 változatlan maradt a sebészetileg eltávolított mintákban a core-biopsziás anyagokhoz képest. Mitotikus aktivitás némileg, de nem szignifikánsan csökkent. Az apoptózis 6 esetben növekedett a második mintákban. Ezek a hatások az antioestrogen kezelés következtében jöhettek létre. További esetszámok vizsgálata szükséges. poptosis, mitosis, Her-2-, p53- és blc-2-változás emlôcarcinomában rövid idejû Tamoxifen kezelésre 46. Fazekas O, Thurzó L Onkotherápiás Klinika, Szeged Elsô tapasztalataink IV. stádiumú vesetumoros betegek immunchemotherapiával történô kezelésében Célkitûzés: az 1999 novemberétôl klinikánkon recombináns Il-2-IFN-alfa2-5-FU immunchemotherapiával kezelt hét IV. stádiumú vesetumoros beteg adatainak elemzése. Módszer: a kezeléseink az Intézet protokollja alapján történtek: Inj. Roferon A (Roche) 3 ME/m2 s.c. egy alkalommal, 7.5 ME/m2 s.c. egy alkalommal, 9 ME/m2 s.c. 9 alkalommal, 18 ME/m2 s.c. 12 alkalommal Inj. Interleukin (Proleukin, CSC Pharmaceuticals) 9 ME/m2 16 alkalommal. Inj. 5-FU 1000 mg/m2 bolus i.v. 4 alkalommal hetente ismételve (1 ciklus). A 6 férfi és 1 nôbeteg, átlagéletkora 58 év volt. Öszszesen 11 ciklus immunchemotherapia adása történt. 3 beteg esetében a metastasisok 1 szervrendszert, 4 beteg esetében 2 szervrendszert érintettek. Radikális nephrectomia után a relapsusig eltelt átlagos idô 25.4 hónap volt. Megelôzô kezelésként 1 esetben történt Roferon A-Vinblastin adása, valamint 1 beteg teljes koponya besugárzást kapott cerebralis metastasis miatt történt tumorexcisio után. A kezelés végleges felfüggesztésére 2 beteg esetében volt szükség oliguria-anuria, ill. a cukorháztartás eltérései miatt. Eredmények: komplett remisszió 1 esetben, partialis remisszió 2 esetben, stacioner állapot 1 esetben, progresszió 1 esetben jelentkezett. Utánkövetésünk során 1 betegnél észleltünk 9 hónap után relapsust, akinél újabb ciklus immunchemotherapia adása történik. Következtetések: bár kis számú beteganyag került feldolgozásra, eredményességi adataink a nemzetközi irodalom által leírtaknak megfelelnek. 47. Fejôs Zs, Szavcsur P, Gilde K, Liszkay G, Horváth B, Bánfalvi T Májáttétes melanomások túlélése A melanoma májáttét kialakulása megpecsételi a beteg sorsát, behatárolja életkilátásait, életminôségét. Kezeletlen esetekben az átlagos túlélés 2-4 hónap. Szerzôk azt vizsgálták, hogy a melanoma májáttétének új kezelési lehetôsége, az intraarteriális kemoperfúzió mennyiben változtatja meg e betegcsoport életminôségét, túlélési esélyeit. Az OOI-ben 1994 és 2000 között kezelt 147 májáttétes melanomás kórtörténetét dolgozták fel a szerzôk retrospektíve. A kezelés megválasztásánál a beteg általános állapotát, laborértékeit valamint a disszemináció mértékét vették figyelembe. A szisztémás mono- illetve polikemoterápia mellett a májba vezetett katéter segítségével intraarteriális kemoperfuziót alkalmaztak. Citosztatikumként antracyclin és/vagy platinaszármazékot használtak. A 147 betegbôl 29 esetben tüneti kezelésre szorítkoztak, 5 beteg sorsáról nem tudtak. 49 betegnél történt szisztémás, 21-nél regionális kemoperfúzió. 39 betegnél kombináltan alkalmazták a szisztémás és regionális beavatkozást. Legjobb eredményeket a májra lokalizálódó szoliter áttétes betegeknél értek el. 14 betegnél találtak többéves túlélést (16 hó - 72 hó). Az elôrehaladott esetekben is azt tapasztalták, hogy ezen eljárás a betegeknél kevesebb mellékhatást eredményezett, életminôségük hosszú ideig jobb volt, mint a szisztémásan kezelt betegeknél. Összegezve, az új terápiás eljárás lehetôvé teszi, hogy a májáttétes betegek túlélését javítsák jó életminôség mellett. 48. Fekésházy A 1, Lengyel Zs 1, Koncz A 2, Ésik O 3, Trón L 1 1 Debreceni Egyetem, 2 Kenézy Gyula Kórház, Debrecen, 3 Semmelweis Egyetem, Tapasztalataink a PETvizsgálatok szerepérôl a tüdôgyógyászati onkológiában A vizsgálat célja: a szoliter pulmonális kerekárnyékok (SPN) dignitásának megítélése, ill. a nem-kissejtes tüdôrákok (NSC-LC) stádium-meghatározása céljából végzett PET-vizsgálatok eredményeinek a szövettani vizsgálatok vagy betegkövetés útján nyert eredményekkel való összevetése. Betegek és módszer: 23 betegnél (13 nô, 10 férfi, átlagéletkor 56 év) 20 FDG és 6 11 C-metionin vizsgálatra került sor. 14 esetben SPN megítélése, 5 esetben NSCLC stádium-megállapítása, ill. terápia-követése volt a cél, 4 beteg vizsgálatára csak áttéteirôl ismert primer tumor keresés miatt került sor. Eredmények: Az SPN-diagnosztika FDG-vel 4 valódi pozitív (adenocarcinoma, seminoma, cc. adenomatosum partim clarocellulare és cc. broncho-alveolare) és 6 valódi negatív eredményt hozott (TBC, benignus chondroma, ill. követés alapján). 1 esetben az álpozitív véleményt tüdôinfarktust követô gyulladásos reakcióval magyarázhatjuk. 11 C-metioninnal 1 valós pozitív, 2 álpozitív és 1 álnegatív lelet született. Az NSCLC kiterjedésének felmérésekor FDG-vel 5 valós pozitív eredményt kaptunk, ugyanakkor 11 C-metioninnal 1 valós pozitív vizsgálat mellett 1 esetben nem láttunk kóros halmozást a késôbb mediasztinális progressziót és pozitív FDG-felvételt mutató tumorban. Következtetések: Eredményeink az FDG-vel végzett tumordiagnosztika pontossága mellett szólnak. Azokban az esetekben, ahol felmerül gyulladásból eredô FDG-álpozitivitás lehetôsége, 11 C-metionin használata helyett célszerûbbnek tartjuk korai és késôi leképezés alkalmazását az FDG-vizsgálat során. 260 Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

13 Egy 85 éves férfi került felvételre osztályunkra fáradékonyság, gyengeség, deréktáji fájdalom miatt. Nyakán, hasán, végtagjain szimmetrikus papulák voltak láthatók. Laboratóriumi leletei közül a gyorsult vörösvértest-süllyedés és az enyhe normocytaer anaemia jelzett kóros elváltozást. A bôrjelenségek biopsziás mintájának szövettani vizsgálata leukocytoclasticus vasculitist mutatott. Extracutan manifesztációnak, fertôzésnek jelét nem észleletük, vasculitist okozó gyógyszert a beteg nem szedett. A csontizotóp vizsgálat a lumbalis régióban dúsítást mutató multiplex gócokat talált, a PSA-szint emelkedettnek bizonyult. A prostata biopsziája bizonyította a carcinomát. Diagnózisunk tehát a következô volt: prostatarák csontáttétekkel, paraneoplasticus leukocytoclasticus vasculitissel. A vasculitiseknek primer és szekunder típusa ismeretes. A szekunder típus valamely antigénhez kapcsolódik, mely lehet például gyógyszer, illetve bakterialis, vagy tumor eredetû. Sanchez-Guerrero és munkatársai szerint a vasculitises betegek mintegy 5%-ában található valamilyen tumor. Legtöbbször haematológiai betegség áll a paraneoplasticus vasculitis hátterében, szolid tumor csak ritkán. Ismereteink szerint magyar nyelven nem közöltek még prostatarákhoz társult nem-haemorrhagiás vasculitist. Bár ezen típusú vasculitis igen ritka paraneoplasticus jele a szolid tumoroknak, mégsem szabad megfeledkeznünk róla, hiszen fel kell fednünk a háttérben rejtôzködô rosszindulatú betegséget. 49. Flóró L 1, Kiss A 2, Horvát-Karajz K 1, Sréter L 1, Mûzes Gy 1, Tulassay Zs 1 SE ÁOK, 1 II. Belgyógyászati Klinika, 2 II. Pathológiai Leukocytoclasticus vasculitis, mint a prostatarák elsô tünete Cél: annak vizsgálata, hogy távoli áttétnél az áttét elôtti lokoregionális recidíva markere vagy forrása a daganatos disszeminációnak. Módszer: 390 betegnél a távoli áttét a primer kezeléstôl számított tíz éven belül alakult ki. 311-nél az áttét volt az elsô esemény, míg 79-nél a metasztázis a recidívát követte. Az események (mûtét, recidíva, áttét, halál) közötti idôt Kaplan-Meier módszerével számítottuk. Az események speciális anatómiai helyét, mint kockázati tényezôt regressziós modellben vizsgáltuk. Eredmények: Lokális (ipsilateralis emlô- vagy mellkasfali) recidívával az események közötti idô hosszabb, míg regionálissal (axillaris vagy supraclavicularis) rövidebb volt. A recidíva utáni median túlélés 30, 24, 17 és 17 hónap volt, azonos sorrendben. A recidíva és metasztázis közötti idô medián értéke 20, 12, 9 és 7 hónap volt, azonos sorrendben. A ostmetastaticus median túlélés 12, 11, 9 és 6 hónap volt, azonos sorrendben. Következtetések: Az intervallumok ellemzése áttétes emlôrákban azt sugalja, hogy a regionális recidíva inkább markere, mint okozója a daganatos disszeminációnak. A reziduális primer tumor viszont lehet forrása másodlagos szóródásnak. A kérdést, hogy a lokális vagy regionális recidíva, vagy mindkettô megelôzése javítja a betegek túlélését randomizált klinikai vizsgálatban lehet megválaszolni. 50. Fodor J, Polgár Cs, Major T, Németh Gy Lokoregionális recidíva és szubszekvens metasztázis emlôrákban: az események közötti intervallumok elemzése Vizsgálat célja: A tüdôrák és agyi metasztázisa miatt végzett sebészi és onkológiai kezelés ismertetése. Következtetéseket vonunk le a tüdôrák agyi áttétének kialakulására vonatkozóan. Módszer: 1986 és 2000 között 34 betegnél történt mûtét primer tüdôrák és agyi metasztázis miatt, 6 synchron, és 28 metachron áttét következtében. A betegek átlagéletkora 52,1 év (38-74). Metachron esetekben a tüdômûtét és az agyi metasztázis megjelenése között eltelt idô átlagosan 16,0 hónap (3-60). 18 bal oldali, 16 jobb oldali tüdômûtétet végeztünk: 13 pulmonectomia, 15 lobectomia, 4 gépi ékresectio, 2 exploráció. Metasztazektómia után minden beteg agyi irradiációban részesült. Eredmények: Agymûtét utáni mortalitás 2,9%, tüdômûtét után 0%. Leggyakrabban adeno- (19) és laphámcarcinoma (10) fordult elô. A tüdôrák stádiummegoszlása (eltekintve az M1-tol) a következô: I/A-1, I/B-13, II/A-0, II/B-7, III/A- 9, III/B-4. Átlagos túlélés 22 elhunyt betegnél a tüdômûtét után 18,7 hónap (1-36), az agymûtét után 7,4 hónap (1 hét - 17 hónap). 12 beteg él, átlagosan 40,8 hónappal (1-96) a tüdô, és 32,4 hónappal (1-96) az agymûtét után. 7 betegnél (20,6%) recidivált az agyi áttét. Következtetések: Agyi metasztázis kialakulása középkorú betegeknél, korai stádiumú nemlaphám carcinomákra jellemzô. Aktív sebészi és adjuváns kezelés javítja a betegek túlélését. 51. Furák J, Troján I, Szôke T, Hohn J, Kahán Zs, Tiszlavicz L, Barzó P, Balogh Á Szegedi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Onkológia, Pathológia, Idegsebészeti Klinika, Szeged Tüdôrák és agyi metasztázisának sebészi kezelése Vizsgálataink célja: a Humán Papillóma Vírus 16,18, 33 altípusok onkoproteineket kódoló DNS-szekvenciáinak (E6 és E7) kimutatása volt. A vizsgálatokat formalin-fixált és paraffinba ágyazott humán méhnyakból származó szöveteken, illetve azokból izolált DNS-en végeztük. Eddig 137 esetet vizsgáltunk. Módszer: A vírus DNS kimutatása nested PCR-ral és in situ hibridizációval történt. Eredmények: A pozitív minták többségében HPV16 szekvenciát találtuk. Az in situ méhnyakrákokban megfigyelt 56%- os pozitivitás alatta marad az irodalmi értékeknek (60-80%). Az invazív rákok 95%-ában kimutatható HPV 16 mellett az elôrehaladott esetekben több altípus együttes jelenléte volt jellemzo. In situ hibridizációval a laphám sejtmagi lokalizációja mellett egyéb sejtekben is megfigyelheto volt a HPV16 E6 génszakasz jelenléte. A jelenség magyarázata további vizsgálatok tárgya. Szükséges azonban megjegyezni, hogy immunhisztokémiával az E7 fehérjét vizsgálva az elôzôvel teljesen azonos mintázatot figyelhettünk meg. Így az említett sejtekben két módszer is HPV jelenlétére utal. Következtetések: Vizsgálataink eredményei arra utalnak, hogy bár az in situ carcinomában számos általunk nem vizsgált altípust kimutattak, invazív tumor fôként a HPV 16-ot hordozó esetekbôl alakul ki. 52. Füle T, Egedi K, Csapó Zs 1, Kovalszky I SE, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, 1 I. sz. Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika, High risk HPV-típusok (16,18 és 33) onkoproteint kódoló DNS-szekvenciáinak kimutatása méhnyakrákokból Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám

14 53. Fülöp M, Remenár É, Boér A, Oberna F, Iványi E, Pólus K, Kásler M, Gulyás G Intézet, Fej-nyak, Állcsont és Rekonstrukciós Sebészet Fej-nyaki daganatok radikális mûtéte után alkalmazott szabadlebenyes rekonstrukciós megoldások Cél: nagy szövethiánnyal járó radikális mûtétek után jó funkcionális és esztétikai eredmények elérése a betegek életminôsége érdekében. Módszer: Intézetünkben december április között 90 betegnél alkalmaztunk fej-nyaki daganatok eltávolítása után a rekonstrukcióhoz értengelyû szabadlebenyt. 68 esetben fasciocutan alkarlebennyel, 15 esetben fibula osteoseptocutan lebennyel, 1 esetben musculocutan latissimus dorsi lebennyel, 3 esetben musculocutan rectus abdominis lebennyel, 1 esetben osteocutan csípôlapát lebennyel és 2 esetben osteofasciocutan radiuslebennyel végeztük a pótlást. Eredmények: az esetek 87%-ában a lebeny beépülése szövôdménymentes volt. A funkció szempontjából 11 esetben gyakorlatilag tökéletes eredményt értünk el, 79-ben minimális, a betegeket gyakorlatilag nem zavaró panaszok maradtak vissza, 11 betegnél alakultak ki tartós, a normális élettel nehezen összeegyeztethetô problémák. Pre-és postoperatív fotókkal, rövid esetismertetéssel illusztráljuk eredményeinket. Következtetések: a fej-nyaki régióban nagy szövethiányok pótlására arra alkalmas betegeken a szabadlebenyekkel végzett rekonstrukció jó funkcionális és kielégítô esztétikai eredményekkel jár. 54. Garadnay B PTE ÁOK Nôgyógyászati Klinika, Pécs A terhesség alatt felismert cervixcarcinoma kezelése és gyógyulási eredménye Klinikánkon között 41 olyan beteget kezeltünk, akiknek cervixcarcinomáját terhesség alatt ismerték fel. A tumor felismerése 20 esetben az elsô trimeszterben, 12 esetben a másodikban és 3 esetben a harmadikban történt. Hat beteg méhnyakrákját szülés vagy abortusz után diagnosztizálták. Hat esetben a felismeréskor a malignus folyamat III.-IV. stádiumú volt. A betegek gyógyulása nem függ attól, hogy a terhesség mely idôszakában történt a felismerés, hanem kizárólag a tumor stádiuma szabja meg az 5 éves túlélést. A korai stádiumokban azonos a nem terhesekével, az elôrehaladott stádiumokban sokkal rosszabb a prognózis a nem terhesekhez viszonyítva. A III.-IV. stádiumú terhesek közül egy sem élte túl a 3 évet. A terhesség alatt korai stádiumokban a folyamat lényegesen nem progrediált, ezért nyugodtan várakozhatunk a szülés terminusáig. Kiterjedt tumorok esetén mérlegelnünk kell tevékenységünk várható hatékonyságát és szövôdményeit. A késleltetett kezelés az anya számára hátrányos lehet, de a magzat élete megmenthetô. 55. Garami M 1, Kincs J 1, Horváth E 2, Szabolcs J 1, Müller J 1, Kovács G 1, Schuler D 1 1 Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, 2 I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Anthracyclin okozta cardiotoxicitás monitorizálása a szérum pitvari natriuretikus hormonszint mérésével Vizsgálat célja: Az anthracyclinek a gyermekkorban is a leghatásosabb citosztatikus szerek közé tartoznak. A gyógyszer adásának legfontosabb korlátozó tényezôje cardiotoxikus mellékhatása. A cardiotoxicitás korai felismerése és kezelése vitális kérdés, hiszen a cardiomyopathia mortalitása magasabb, mint 6% és a növekvô szervezetben évekkel a terápia befejezése után is manifesztálódhat. Módszerek, eredmények: A pitvari natriuretikus hormon (ANP) számos vazoaktív anyag szekrécióját, effektusát gátolni képes, amelyek az anthracyclin cardiomyopathiában szerepet játszanak. Ötven malignus betegségben szenvedô gyermek szérum ANP szintjét mértük a kezelés megkezdése elôtt, különbözô anthracyclin dózisok után, illetve fél, 1 és 2 éves kontroll idôpontokban. Párhuzamosan EKG, szívultrahang (ACUSON 128XP), vesefunkciós felmérés is történt. A plazma ANP hormon meghatározása radioimmunometriás próbával (IRMA, immunoradiometric assay) történt. A vizsgálat idôtartama alatt egy esetben észleltünk klinikai tünetekkel is járó és EKG, szívultrahanggal igazolt súlyos cardiomyopathiát, amelyet a szérum ANP szignifikáns emelkedése is igazolt (p=0,005). Következtetések: Vizsgálataink szerint, a szérum ANP változása korai és érzékeny jellemzôje az anthracyclin terápia kapcsán kialakuló akut és krónikus cardiomyopathiának. 56. Géczi L, Bak M, Bodrogi I Intézet, Kemoterápia C. és Klinikai Farmakológiai Osztály, Cytopathológiai Osztály, Kétoldali aszinkron germinalis típusú heredaganatok Vizsgálat célja: A kétoldali aszinkron germinalis heredaganatok klinikai jellegzetességének vizsgálata osztályunk 10 éves anyagában. Módszer: november és november között 2386 heredaganatos beteg anyagának retrospektív feldolgozása során 53 aszinkron kétoldali germinalis típusú heredaganatot észleltünk. Az aszinkron heredaganatok elôfordulási gyakoriságát, klinikai és hisztológiai jellemzôit, az 5 éves túlélést vizsgáltuk. Eredmények: A betegek átlagos életkora az elsô és második kasztráció idején 28 és (16-41 év) és 35 év (21-52 év) volt. A két daganat között átlagosan 76 hónap ( hónap) telt el. Az aszinkron duplex heredaganatok között 9 konkordáns seminomát és 9 konkordáns nonseminomát észleltünk. Az elsô és második daganatoknál az I-es stádium elôfordulása nem különbözött. A rendszeresen követett csoportban a klinikai egyes stádium nagyobb számban fordult elô, mint a rendszeres követésen részt nem vett betegeknél, a kezelés eredménye mindkét csoportban hasonlóan jó volt. Az elsô és a második heredaganatok között a nonseminoma fiatalabb korban jelentkezett, mint a seminoma. A nonseminoma szignifikánsan rövidebb intervallummal követte az elsô heredaganatot, mint a seminoma. Az aszinkron heredaganatok 5 éves túlélése 93% volt. Következtetések: A kétoldali aszinkron, germinalis típusú heredaganatok prognózisa a hatékony kezelés, a seminoma és a korai stádiumok gyakori elôfordulás miatt jó. Az aszinkron heredaganatok megjelenése közötti intervallum a beteg korától és a második daganat szövettani típusától függött. 262 Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

15 Vizsgálat célja: Aszinkron heredaganatos beteg kórtörténetének bemutatása, kinél a herében észlelt mikrokalcifikáció igazoltan megelôzte második heredaganat kialakulását. Módszer: Osztályunkon 1995 áprilisa óta a gyógyult heredaganatos betegek követését havonta hereönvizsgálattal és évente panaszok esetén néhány napon belül végzett here ultrahangvizsgálattal egészítettük ki. A program célja a rendszeres hereönvizsgálat és a here ultrahangvizsgálat szerepének tisztázása második heredaganat korai felismerésében. A program során került látótérbe a poszteren bemutatásra kerülô beteg esete. Eredmények: Az elsô kasztráció idején 35 éves betegnél fájdalmatlan hereduzzanat, heredaganat gyanúja miatt januárban bal oldali magas kasztráció történt. A hisztológia anaplasztikus seminoma (T1) volt. Klinikai II/B stádium miatt osztályunkon 4 VPB kezelést kapott és a kezelés hatására komplett remisszió alakult ki. A betegkövetés során, 1996 augusztusában a here ultrahangvizsgálata során regisztráltuk a jobb herében lévô mikrokalcifikációt. A beteg novemberben, jobb herében tapintható csomó miatt jelentkezett, herefeltárást, majd magas kasztrációt végeztünk. A hisztológia klasszikus seminoma (T1) volt. Klinikai stádium I. miatt wait and see követést kezdtünk. Hét hónapos követés alatt alapbetegséggel kapcsolatos eltérést nem észleltünk. Következtetések: Az irodalom újabban a herében észlelhetô mikrokalcifikációt heredaganatra predisponáló tényezôként említi. Betegünk az elsô Magyarországon bemutatásra kerülô eset, kinél a herében észlelt mikrokalcifikáció bizonyítottam megelôzte aszinkron, második heredaganat kialakulását. 57. Géczi L, Rátonyi E, Bak M, Bodrogi I Intézet, Kemoterápia C. és Klinikai Farmakológiai Osztály, Cytopathológiai Osztály, A here mikrokalcifikáció heredaganatra predisponáló tényezô? A melanomában szenvedô nôk kedvezôbb kórlefolyást mutatnak a megfelelô stádiumban levô férfiakhoz viszonyítva. Irodalmi utalások szerint azonban ezen tumorokban a hormonreceptorok kimutathatósága nem mutatott összefüggést a kórlefolyással. Célul tûztük ki a keringô sexualhormonok szintjének vizsgálatát a melanoma progressziójával összefüggésben. Az Intézetben gondozott melanomás betegeknél, tünetmentes periódust követôen, az áttét kialakulásával egyidôben nyert szérummintából az LH, FSH, prolaktin, oestradiol, testosteron, progesteron, dehydroepiandrosteron, DHEA-S, valamint sexualhormonkötô fehérje (SHBG) meghatározását végeztük. A vizsgálatokat 3 havonta ismételtük. Elôzetes méréseink alapján a nôk több mint felénél alacsony oestradiolszintet és csökkent oestrogen/testosteron-arányt találtunk. Az eredmények alapján feltételezhetô, hogy a melanoma nemenként eltérô kórlefolyása a hormonális milieu részleteiben nem ismert, a gazdaszervezet-daganat kölcsönhatásától függ. Az összefüggés igazolása lehetôséget adna férfiak kórlefolyásának javítására, illetôleg a hormonális eltérést mutató nôk korrekciós kezelésére. 58. Gilde K, Vincze B 1, Fejôs Zs, Bánfalvi T, Liszkay G, Horváth B Intézet, Bôrgyógyászati Osztály, 1 Biokémiai Osztály, Keringô sexualhormonok vizsgálata melanoma klinikai progressziója során A nyálkahártya melanoma ritka és rossz prognózisú tumor. Tisztázatlan, vajon ez utóbbi jelenség a daganat agresszívebb tulajdonságával hozható-e összefüggésbe. Szerzôk 21 nyálkahártya lokalizációjú beteg történetét ismerteti. 9 betegnél a melanoma fej-nyaki kiindulású volt, 9-nél vulvovaginális, míg 3-nál anorectalis. A betegek nagy része elôrehaladott tumorral jelentkezett. Csak 3/9 fej-nyaki melanoma volt reszekálható. A vulvovaginális melanomáknál radikális vagy palliatív sebészi beavatkozás történt, melyet sugárterápiával egészítettek ki. Valamennyi anorectalis melanoma inoperabilis volt. Az átlagos túlélés hónap volt, a fej-nyaki, vulvovaginális, illetve anorectalis melanománál, hónapos intervallumban. Szerzôk benyomása szerint a nyálkahártya melanoma rossz prognózisa nem a daganat sui generis agresszivitásával függ össze, hanem a rejtett anatómiai lokalizációból eredetô diagnosztikus késedelemmel. A metasztatikus nyálkahártya melanoma kezelése hasonló nehézségeket jelent, mint a bôrbôl kiinduló melanomáé. 59. Gilde K 1, Bánfalvi T 1, Fejôs Zs 1, Liszkay G 1, Ésik O 2, Poller I 2, Pólus K 3, Pulay T 4, Somogyi A 2 Intézet, 1 Bôrgyógyászati Osztály, 2 Sugárterápiás Osztály, 3 Fej-Nyak Sebészeti Osztály, 4 Nôgyógyászati Osztály, Mucosa melanoma Vizsgálat célja: Az MR-vizsgálat szerepének meghatározása a nyaki nyirokcsomó status felmérésében. A metasztatikus nyaki nyirokcsomók MR-morfológiájának meghatározása. Módszer: A vizsgálatainkat 1-1,5 T térerejû berendezésekkel végeztük, T1-, T2- súlyozott és STIR szekvenciákat használtunk, valamint esetenként Gd-DTPA kontrasztanyagot és zsírszuppressziós technikát alkalmaztunk. Analizáltuk a nyirokcsomók méretét, szerkezetét, alakját, kontúrját, csoportosulását. 26 cytologiával igazolt metastasis MR-vizsgálatait értékeltük, valamint 48 szövettanilag feldolgozott esetet, 30 betegnél, 33 régióban, 112 metasztatikusnak bizonyult nyirokcsomót tudtunk azonosítani az MR képeken és azok morfológiáját analizáltunk. Eredmények: Az 52,3 cm-nél nagyobb nyirokcsomó metasztatikusnak bizonyult. 48 különbözô méretû csomónál az MR nekrózisra utaló szerkezeti eltérést mutatott ezek szintén áttétesek voltak. A 44 MR-rel elmosódott kontúr felvetette a tokáttörés lehetôségét. Következtetések: MR-vizsgálattal az egész nyaki régió jól fermérhetô, az összes nyirokrégió vizsgálható, jól felmérhetô a primer tumor is. A klinikailag (tapintással) néma metasztázisok 18%-a MR-rel kimutatható. Az irodalom szerint nyaki régiókban legkisebb haránt átmérôjében átlagosan 10 mm, illetve e fölötti méretet tartjuk metasztázisra valószínûnek. Az áttétes nyirokcsomó lehet 1 cm-nél kisebb, illetve 1 cm-nél nagyobb nyirokcsomó is lehet nem metasztatikus. A 3 cm feletti nyirokcsomók igen nagy valószínûséggel áttétesek. A szerkezeti inhomogenitás, centrális hipodenzitás, széli kontraszthalmozás tartható a legpontosabb jelnek metasztázisra. A STIR szekvencia megtalálja az apró nyirokcsomókat is és a szerkezetrôl is hasznos információt nyújt. A T1 súlyozott axialis síkú mérésekkel lehet a nyirokcsomó méretét legpontosabban meghatározni. A kontrasztanyagos T1 súlyozott zsírszuppressziós mérések a nyirokcsomó szerkezetének vizsgálatára, tumornekrózis kimutatására, extranodalis terjedés vizsgálatára a legjobb módszernek tartható. 60. Gôdény M, Bôcs K, Polony I 1, Pólus K, Remenár É, Bak M, Tóth E, Kásler M Intézet, 1 Péterfy Kórház, Az MR jelentôsége nyaki nyirokcsomó status felmérésében Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Dr. Patkó Tamás, dr. Koltai Pál, dr. Remenár Éva, dr. Boér András Országos Onkológiai Intézet Fej-nyak-állcsont és Rekonstrukciós Sebészeti Osztály

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában G E LE N C S É R V I K TÓ R I A, B O É R K ATA LI N SZ E N T MA RGIT KÓ RH Á Z, O N KO LÓ GIA MAGYOT, 2016.05.05

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások Gasztrointesztinális tumorok Esetbemutatások 1. Eset: 54 éves férfibeteg 1997 jul.-ban sigma tumor miatt sigma resectio. Szövettan: adenocc. G3, pt3, pn0 (5 nyirokcsomóból) pn0, kevés eltávolított nycs.

Részletesebben

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák Kocsis Judit A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a helyileg előrehaladott emlődaganat fogalmát, diagnózisát és a terápiás lehetőségeket. A fejezet teljesítését

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Szabadon választható SE- TK/2015.I./00099 Daganatok és komplex terápiája A tanfolyamot az EEKH elfogadta,

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika Onkológiai ellátás Jelentősége Elvei Szemléletváltás szükségessége Klinikai onkológia Kemoterápia kit,

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében

A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében Dr. Horváth Ákos DEOEC Sugárterápia Tanszék A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében Onkoterápiás lehetőségek: Lokális: - sebészet - sugárterápia -

Részletesebben

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA 2011. szeptember 5-9. Országos Onkológiai Intézet Kötelező szintentartó tanfolyam onkológus és sugárterápiás szakorvosoknak PATOLÓGUS NAP KÉPALKOTÓ NAP SEBÉSZETI NAP KEMOTERÁPIÁS

Részletesebben

A fejezet felépítése. A.) Általános nevezéktan

A fejezet felépítése. A.) Általános nevezéktan II./1.4. fejezet: Nevezéktan, stádiumbeosztás Torgyík László, Dank Magdolna A fejezet áttekintése során a hallgató megismerkedik az onkológiai kezelések során használatos kifejezések értemével és a TNM-osztályozás

Részletesebben

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Dr. Mangel László 1,2, Prof. Dr. Dóczi Tamás 3, Dr. Balogh Zsolt 4, Dr. Lövey József 2, Dr. Sipos László 5 Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé

Lujber László és a szerző engedélyé ÁOK FÜL ORR GÉGE A gége daganatos megbetegedései és kezelésük Dr. med. habil. Iván László Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika Szeged ÁOK FÜL ORR GÉGE Gégerák Carcinoma planocellulare laryngis

Részletesebben

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012)

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012) Tumorprogresszió és előrejelzése 1. Statisztikák 2. Kezelési protokollok 3. Jövő 4. Teszt írása Megbetegedés / 1 leggyakoribb (212) Statisztikák Forrás: CA Halálozás / 1 leggyakoribb (212) Statisztika

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. A patológiai, képalkotó és laboratóriumi diagnosztika jelentősége az onkológiában.

Részletesebben

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2.

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában I/3. A környezet hatása a daganatok

Részletesebben

Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink

Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink 2005.-2015. Szerző: Dinka Tibor, Abasiute A. George, Bodócs Ildikó, Kiss Csaba, Kelemen János, Kovács László, Kovács Ottó, Szántó Zoltán,

Részletesebben

GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA. Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest

GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA. Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest 1. ÉVI kb. 550000 FEJ-NYAK TUMOROS ÚJ BETEG * (összes daganat 3-7 %-a) *60% III.-IV. stádiumú 2. SZÁJÜREGI

Részletesebben

Emlőbetegségek komplex diagnosztikája

Emlőbetegségek komplex diagnosztikája Emlőbetegségek komplex diagnosztikája Preoperatív citológiai-patológiai diagnosztika Dr. Hamar Sándor SZTE ÁOK Patológiai Intézet Emlőbetegségek diagnosztikája Az emlőbetegségek diagnosztikájában a nem

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009.

Részletesebben

ÚJDONSÁGOK ELŐREHALADOTT NEM KISSEJTES TÜDŐRÁK KOMPLEX ONKOLÓGIAI KEZELÉSÉBEN

ÚJDONSÁGOK ELŐREHALADOTT NEM KISSEJTES TÜDŐRÁK KOMPLEX ONKOLÓGIAI KEZELÉSÉBEN ÚJDONSÁGOK ELŐREHALADOTT NEM KISSEJTES TÜDŐRÁK KOMPLEX ONKOLÓGIAI KEZELÉSÉBEN Ph.D. Tézis /rövidített változat/ Dr. Maráz Anikó Témavezető: Dr. Hideghéty Katalin, Ph.D. Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből Ostoros Gyula Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 2007. október 6. Az onkológia jelenlegi legnagyobb kihívása

Részletesebben

Finanszírozott indikációk:

Finanszírozott indikációk: Bevacizumab Finanszírozott indikációk: 1. Inoperábilis előrehaladott, metasztatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinoma elsővonalbeli kezelése platinaalapú kemoterápiával kombinációban, majd azt követően

Részletesebben

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok Ionizáló sugárzás Sugárterápia Lövey József Országos Onkológiai Intézet SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Budapest Az elnyelt sugárzás mértékegysége J/kg = Gray 100 % Terápiás ablak T C P N T C P

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A Ikt.szám:10230/KLINK/2017 egészségügyi szolgáltató jellegére, társadalmi felelősségvállalására, valamint a lakosság egészségi állapota iránt érzett felelősségére tekintettel, orvosszakmai szempontok messze

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. Az emlőrák komplex onkológiai kezelése Az emlőrák progresszív és heterogén betegség.

Részletesebben

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2012/2013 tanévre Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika SEBÉSZET 1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára 2.

Részletesebben

Hypopharynx tumorok diagnosztikája és terápiája

Hypopharynx tumorok diagnosztikája és terápiája Hypopharynx tumorok diagnosztikája és terápiája Dr. Répássy Gábor Semmelweis Egyetem ÁOK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika Anatómiai régiók és alrégiók Pharyngooesophagealis határ, postcricoid

Részletesebben

FEJ-, NYAKI TUMOROK. Dr. Szekanecz Éva Ph.D. DE OEC Onkológiai Tanszék

FEJ-, NYAKI TUMOROK. Dr. Szekanecz Éva Ph.D. DE OEC Onkológiai Tanszék FEJ-, NYAKI TUMOROK Dr. Szekanecz Éva Ph.D. DE OEC Onkológiai Tanszék 1 EPIDEMIOLÓGIA -SZÁMUK EGYRE NÖVEKSZIK (2%) életmódbeli és étkezési szokások szociális helyzet foglalkozás mortalitása az utóbbi években

Részletesebben

8.00-10.00 2005. E45 november 11. péntek Bartók terem. prognosztikus SE I. sz. Gyermekklinika, Budapest

8.00-10.00 2005. E45 november 11. péntek Bartók terem. prognosztikus SE I. sz. Gyermekklinika, Budapest 8.00-10.00 2005. E45 november 11. péntek Bartók terem E46 Diffúz 7. Gyógyszeres Üléselnökök: nagy B-sejtes Dank onkoterápia lymphomák Magdolna, R-CHOP Rosta András, Horti (10 ) József E47 Primer Célzott

Részletesebben

osztályunkon műtét tapasztalata alapján (8 )

osztályunkon műtét tapasztalata alapján (8 ) 8.00-10.00 2005. E77 november 11. 11. Sebészeti Üléselnökök: péntek aktualitások Köves István, Harsányi László, Lehár Pajor terem László E78 150 Csáki Kásler Remenár Országos Rekonstrukciós, Rókus microvascularis

Részletesebben

KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ

KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. KLINIKAI ONKOLÓGIA BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió

Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió összefüggései Szentmártoni Gy., Zergényi É., Torgyík L., Tóth A., Szita A., Dank M. SE Radiológiai és Onkoterápiás

Részletesebben

Jelentkezési hat.idő 2011.03.01. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Jelentkezési hat.idő 2011.03.01. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Kódszám SE-TK/2011.I./00339 Szemeszter 2011.I.félév Jelleg Kötelezően választható Főcím Állapot A nőgyógyászati daganatok korai diagnosztikája és komplex kezelése. Kolposzkópos tanfolyam

Részletesebben

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK Péter Ilona¹, Boér András² és Orosz Zsolt¹ Országos Onkológiai Intézet, Humán és Kísérletes Daganatpatológiai Osztály¹ és Fej-Nyak,

Részletesebben

Esetismertetés II. Dr. Bekő Gabriella Uzsoki Kórház Központi Laboratórium 2013.11.08.

Esetismertetés II. Dr. Bekő Gabriella Uzsoki Kórház Központi Laboratórium 2013.11.08. Esetismertetés II. Dr. Bekő Gabriella Uzsoki Kórház Központi Laboratórium 2013.11.08. Anamnézis K.Z-né 51 éves nőbeteg Egyéb irányú orvosi beavatkozás során osteoporosis szakrendelésen észlelték hypercalcaemiáját

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje MGYRKÖZLÖNY 2010. évi 77. szám 16751 2. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje 1. z eljárásrend tárgyát

Részletesebben

Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekbe

Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekbe Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekben a korcsoportokban ez a leggyakoribb daganatos halálozási

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák HARCBAN A BŐRRÁKKAL Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák A nap nem ellenség, hanem az élet forrása, amihez évezredeken keresztül volt időnk alkalmazkodni. Napfényre szüksége van az emberi szervezetnek

Részletesebben

Postterápiás követés daganatos betegségekben: mellkasi szerveket érintő korai és késői szövődmények

Postterápiás követés daganatos betegségekben: mellkasi szerveket érintő korai és késői szövődmények Postterápiás követés daganatos betegségekben: mellkasi szerveket érintő korai és késői szövődmények Lipták Zsuzsanna, Bajcsay András, Molnár Zsuzsa, Küronya Zsófia, Nagy Tünde, Ganovszky Erna, Monostori

Részletesebben

A jól differenciált gastrointestinalis neuroendocrin tumorok prognosztikai lehetőségei

A jól differenciált gastrointestinalis neuroendocrin tumorok prognosztikai lehetőségei Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Pathologiai Osztály A jól differenciált gastrointestinalis neuroendocrin tumorok prognosztikai lehetőségei rutin pathologiai feldolgozás során Cifra János

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

FEJ-, NYAKI TUMOROK (handout!) Dr. Szekanecz Éva Ph.D.

FEJ-, NYAKI TUMOROK (handout!) Dr. Szekanecz Éva Ph.D. FEJ-, NYAKI TUMOROK (handout!) Dr. Szekanecz Éva Ph.D. DE ÁOK Onkológiai Intézet 2016. 1 EPIDEMIOLÓGIA SZÁMUK EGYRE NÖVEKSZIK (2%) életmódbeli és étkezési szokások szociális helyzet foglalkozás mortalitása

Részletesebben

Cetuximab. Finanszírozott indikációk:

Cetuximab. Finanszírozott indikációk: Cetuximab Finanszírozott indikációk: 1. Lokálisan előrehaladott fej-nyak carcinoma kezelésére radioterápiával kombinálva, a készítmény alkalmazása a docetaxel-tartalmú kemoterápia és cisplatin-tartalmú

Részletesebben

Új lehetőségek a tumoros emlőanyagok patológiai feldolgozásában

Új lehetőségek a tumoros emlőanyagok patológiai feldolgozásában Új lehetőségek a tumoros emlőanyagok patológiai feldolgozásában Dr. Lippai Norbert Hetényi Géza Kórház, Szolnok Múlt és jelen Szakmai irányelvek a műtéti preparátumot az eltávolítás után azonnal (maximum

Részletesebben

MAGYOT PROGRAMJA In memoriam Horti József dr. A prosztatadaganatok kezelése

MAGYOT PROGRAMJA In memoriam Horti József dr. A prosztatadaganatok kezelése MAGYOT 2011. PROGRAMJA 2011. MÁJUS. 20. Péntek. 09. 30. Megnyitó, köszöntések: Dr. Géczi Lajos Dr. Cseh József Védnökök: Prof. Dr. Oláh Edit Prof. Dr. Kásler Miklós Prof. Dr. Eckhardt Sándor 09. 50. In

Részletesebben

67. Pathologus Kongresszus

67. Pathologus Kongresszus A kemoirradiáció okozta oncocytás átalakulás szövettani, immunhisztokémiai, ultrastruktúrális jellemzői és lehetséges prognosztikus jelentősége rectum adenocarcinomákban 67. Pathologus Kongresszus Bogner

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010.

Részletesebben

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Dr. Molnár Krisztián PTE Radiológiai Klinika Prof. Dr. Mezősi Emese PTE I. Belgyógyászati Klinika

Részletesebben

A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában. Cifra János. Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály

A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában. Cifra János. Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában Cifra János Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály Szekszárd 2016. Május 6. Patológus feladatai Preoperatív

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens SZAKDOLGOZAT - TÉMAJAVASLATOK A 2013/2014 tanévre Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Sebészeti Klinika Sebészeti onkológia

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Sebészeti Klinika Sebészeti onkológia Sebészeti onkológia Dr. Kupcsulik Péter A daganatsebészet úttörői Sebész Billroth Halsted Kocher Miles Whipple Graham Torek Wertheim Daganat gyomor emlő pajzsmirigy végbél pancreas tüdő nyelőcső méh TNM

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK

MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2011. január 1-től) 7515* Kemoterápia, bevacizumab+folfox4 protokoll szerint... 1 7518* Kemoterápia, bevacizumab+xeliri protokoll szerint... 3 (2011. július 1-től) 7271*

Részletesebben

A daganatos beteg megközelítése. Semmelweis Egyetem II Belklinika 2015.11.18

A daganatos beteg megközelítése. Semmelweis Egyetem II Belklinika 2015.11.18 A daganatos beteg megközelítése Semmelweis Egyetem II Belklinika 2015.11.18 Kezelés??? Ellátás??? Gyógyítás??? Stigma Félelem Szerteágazó tünettan Minden szakma érintett Érzelmek? IJESZTŐ ADATOK WHO adatok

Részletesebben

Változások az emlő sebészetében

Változások az emlő sebészetében Változások az emlő sebészetében Maráz Róbert, Boross Gábor Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskemét Általános Sebészeti Osztály, Onkoradiológiai Központ Sebészet fejlődése Elméleti ismeretek fejlődése Diagnosztika

Részletesebben

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján)

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Daganatpatológiai Centrum

Részletesebben

TÜDİRÁKOK ONKOLÓGIÁJA

TÜDİRÁKOK ONKOLÓGIÁJA TÜDİRÁKOK ONKOLÓGIÁJA Dr. Maráz Anikó Szegedi Tudományegyetem Onkoterápiás Klinika 2012. november 14. Daganatos halálozás Európában, 1955-2015 Daganatos betegségek incidenciája /WHO, 2006/ Tüdı 1 200 000

Részletesebben

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Dr. Nemes Karolina, Márk Ágnes, Dr. Hajdu Melinda, Csorba Gézáné, Dr. Kopper László, Dr. Csóka Monika, Dr.

Részletesebben

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS X PMS ADATGYŰJTÉS 2007 1 Tartalom Összefoglalás...3 A kutatásba beválasztott betegek életkora... 4 A kutatásba bevont betegek nem szerinti megoszlása... 5 Az adatgyűjtés során feltárt diagnózisok megoszlása...

Részletesebben

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében Pápay Judit SE, I.sz.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 70. Patológus Kongresszus Siófok 2011. szept. 29 - okt.1.

Részletesebben

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Herjavecz Irén Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Epidemiológia I. Prevalencia: - nagy helyi reakció: felnőtt 10-15 % - szisztémás reakció: gyerek 0.4-0.8

Részletesebben

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 Zárójelentés: 2001. május 15.-2004.

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi tanár

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi tanár SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2014/2015 TANÉVRE Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

Az új 223 Ra-s radioizotóppal való kezelés logisztikai feladatai

Az új 223 Ra-s radioizotóppal való kezelés logisztikai feladatai MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT MH EK Honvédkórház a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44 Az új 223 Ra-s radioizotóppal való kezelés

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu)

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Immunológia I. 2. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Az immunválasz kialakulása A veleszületett és az adaptív immunválasz összefonódása A veleszületett immunválasz mechanizmusai A veleszületett

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bőrgyógyászati gyakorlat 1 hét (Terv1) Onkodermatológiai Osztály Dr. Liszkay Gabriella 1 hét 1 fő 2011.07.01. - 2015.07.01. Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika Dr. Kárpáti Sarolta 1 hét 5 fő 2012.09.01.

Részletesebben

SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Írta: Rajtár Mária 1. Háttér információk és definíciók Az emlőrák sebészi kezelése során az axillaris blockdissectióval eltávolított

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

2. SZ. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ PIR 2

2. SZ. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ PIR 2 Az Országos Onkológiai Intézet Norvég Finanszírozási mechanizmus keretében elnyert Kutatás Fejlesztési Pályázata Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon

Részletesebben

Véletlen besorolásos kontrollos klinikai vizsgálatok:

Véletlen besorolásos kontrollos klinikai vizsgálatok: A FLAVIN 7 szerepe a betegségek megelőzésében és gyógyításában A harmadik évezred kihívásai a tudományos természetgyógyászat kérdéseit, eredményeit sem hagyták érintetlenül. Őszinte büszkeséggel adunk

Részletesebben

Gégerákok TNM beosztása. Dr. Lujber László Egyetemi docens PTE ÁOK Fül-, Orr-,Gégészeti és Fej-, Nyaksebászeti Klinika

Gégerákok TNM beosztása. Dr. Lujber László Egyetemi docens PTE ÁOK Fül-, Orr-,Gégészeti és Fej-, Nyaksebászeti Klinika Gégerákok TNM beosztása Dr. Lujber László Egyetemi docens PTE ÁOK Fül-, Orr-,Gégészeti és Fej-, Nyaksebászeti Klinika TNM History Pierre Denoix 1953 Publication of the "Uniform Technique for a Clinical

Részletesebben

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet)

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) I. Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist az ép

Részletesebben

A.) Biopsziás mintavétel lehetőségei és a biopsziás anyagok kezelésével kapcsolatos tudnivalók.

A.) Biopsziás mintavétel lehetőségei és a biopsziás anyagok kezelésével kapcsolatos tudnivalók. II./2.5. fejezet: Daganatok szövettani diagnosztikája Kulka Janina Ebben a fejezetben a daganatból történő szövettani mintavétel lehetőségeit és értékelését, illetve értékének korlátait, valamint a sebészeti

Részletesebben

ÚJ KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2011. január 1-től)

ÚJ KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2011. január 1-től) ÚJ KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2011. január 1-től) 7514* Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint... 1 7515* Kemoterápia, bevacizumab+folfox4 protokoll szerint... 2 7517* Kemoterápia, bevacizumab+xelox

Részletesebben

Magyar ILCO Szövetség. 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Alapítva 1983.

Magyar ILCO Szövetség. 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Alapítva 1983. Magyar ILCO Szövetség 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Alapítva 1983. Komplex kezelés Szűrés A felismert daganatos beteg kivizsgálása Labor Colonoscópia Szövettan RTG UH CT MR Neoadjuvans kezelés Komplex

Részletesebben

1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9. 1149 Budapest, Pillangó park 12/d. Magyar Onkológusok Gyógyszerterápiás Tudományos Társasága

1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9. 1149 Budapest, Pillangó park 12/d. Magyar Onkológusok Gyógyszerterápiás Tudományos Társasága Magyar Onkológusok Gyógyszerterápiás Tudományos Társasága 2014. május 15. (csütörtök) 13.00 17.00 Regisztráció 13.30 14.50 Ebéd 14.50 15.00 Megnyitó Gyergyay Fruzsina 15.00 16.40 Tudományos program (MAGYOT)

Részletesebben

patológi Klinikum Az emlımirigytumorok szövettani csoportosítása: Malignus tumorok Benignus tumorok Dysplasiák/hyperplasiák

patológi Klinikum Az emlımirigytumorok szövettani csoportosítása: Malignus tumorok Benignus tumorok Dysplasiák/hyperplasiák A kutyák emlıtumorainak patológi giája Dr. Jakab Csaba SZIE - ÁOTK Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszék Budapest 1078 István u. 2. 2012 A kutyák emlıtumorainak patológi giája Klinikum Az emlımirigytumorok

Részletesebben

A nem tapintható emlőrák kezelésének multidisciplináris megközelítése

A nem tapintható emlőrák kezelésének multidisciplináris megközelítése A nem tapintható emlőrák kezelésének multidisciplináris megközelítése Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Oktató Kórház Sebészeti Érsebészeti Osztály*, Nukleáris Medicina Osztály**, Pathológiai Osztály***,

Részletesebben

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 Zárójelentés: 2001. május 15.-2004.

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SUGÁRTERÁPIA BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZ,

Részletesebben

Bevezetés. A fejezet felépítése

Bevezetés. A fejezet felépítése II./3.8. fejezet: Szervátültetés kérdése daganatos betegségek esetén Langer Róbert, Végső Gyula, Horkay Ferenc, Fehérvári Imre A fejezet célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szervátültetés és a daganatos

Részletesebben

A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai

A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai Maráz Róbert Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskemét Általános Sebészeti Osztály, Onkoradiológiai Központ A terhességi emlőrák a várandósság

Részletesebben

szerepe a gasztrointesztinális

szerepe a gasztrointesztinális A calprotectin és egyéb biomarkerek szerepe a gasztrointesztinális gyulladásos betegségek differenciál diagnosztikájában 1 Halmainé Kiss Ilona, 2 Rutka Mariann, 1 Földesi Imre Szegedi Tudományegyetem 1

Részletesebben