DARNÓZSELI S Z H A R A N október évfolyam 5. sz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DARNÓZSELI S Z H A R A N. 2009. október 23. 2. évfolyam 5. sz."

Átírás

1 DARNÓZSELI október évfolyam 5. sz. S Z Ó H A Csapatzászló-adományozás és zászlószentelés Még a tavasz folyamán, egy rendezvényen felmerült néhány darnózseli lakosban, akiknek még sikerült megnyerni további magánszemélyt, céget illetve vállalkozást is, hogy Darnózseli község egyesítésének 75. évében, a most 5 éves Polgárõr Egyesület részére, az elmúlt, igaz még kevés, de már annál tartalmasabb munkás évért csapatzászló adományozására kerüljön sor. Ezzel is szeretnénk még ünnepélyesebbé tenni a jubileumi évet, s így is megköszönve a polgárõrök minden tekintetben önzetlen, öntevékeny munkáját. Szeptember 13-án, búcsú napján, a nagymisén ünnepélyes keretek között került sor a zászló átadására és felszentelésére. A zászlót, amely forintba került, Tatán készítették. A búcsúra érkezett rokonokkal, vendégekkel és darnózseliekkel tele templomban Németh László plébános szentelte meg a zászlót, s kérte imádságában az Atya segítségét polgárõreink önként vállalt munkájához. Jó volt látni a darnózseli hívõk arcán azt a nem kis büszkeséget, amit ez a talán mások számára kis esemény váltott ki, hogy ország-világ elõtt, ennyi ember elõtt a mi kis egyesületünk, s annak tagjai, akik településünk õrzését, védését vállalták, milyen megtiszteltetésben részesültek. Köszönjük a támogatóknak, hogy a zászló elkészülhetett. Mivel még most is van támogató, ezért a nevek a KábelTV-n és a dtv.zseli.hu honlapon folyamatosan, naprakészen olvashatóak. A Képviselõ-testület és a község nevében ezúton is megköszönve a községért végzett munkájukat, köszöntöm az 5. éves Polgárõr Egyesületet, valamennyi tagjának eseménymentes szolgálatot kívánva! Fazekas Zoltán, polgármester (Fotó: Talpas Balázs) R A N G Az élet õsze Talán átrendezõdnek az értékek, ami eddig fontosnak tûnt, hirtelen értékvesztetté válik, és összezsugorodik. Lassan õsz lesz, lombhullatás és búcsú veszi kezdetét. Leszüreteljük az utolsó gyümölcsöket, finom bor kéredzkedik be a hordókba. Hûvösödik az idõ, de még csiklandozóan, simogatóan tud sütni a nap. Õsszel kívül-belül átalakul a természet, átalakul az élet. Az ember õszideje belépõ az öregségbe, egy újabb, óriási fordulópont az életben: úgy állnak búsan, csüggeteg, mint hervadt õszi levelek a sárga porban írja Weöres Sándor. Az út Elmaradt köszöntõ idõsek napjára! mindenki életében ott kanyarog, íve a születéstõl a halálig húzódik. Valaki gyorsan átrobog rajta, mások lassan mennek megpihennek, mindannyiunknak döntenie kell, hogy az elágazásokhoz érve, merre is menjünk tovább. Istenem, olyan sok mindenrõl mesél a természet õsszel, csodálatos színekben pompázik, csak lenne elég szemünk és fülünk hozzá! Harmóniában élni önmagunkkal és másokkal! Bölcsebbé válni és megérni, hogy érett legyen a mi szüretünk is! dr. Takács Julianna november 9-én, hétfõn, közmeghallgatás lesz. Várjuk az érdeklõdõ lakosokat! DSZ0905.p65 1

2 2 A belügyminiszter 1869-ben kiadott tûzrendészeti szabályrendelete megjelenésétõl számítható Magyarországon komolyabb tûzrendészeti szabályozás. Ez mérföldkõ községeink fokozottabb tûzvédekezésében és tûzvédelmi egyleti tevékenységében is. Amíg nem mûködött önkéntes tûzoltótestület községeinkben, addig a két községi rendõr volt a tûzbiztos, akik tûz esetén erélyesen intézkedtek. A harangozó volt a tûzjelzõ, aki tûz esetén a harangokat félreverte. A lótulajdonosoknak (gazdák) a tûzoltófecskendõ elvontatására lovakat kellett biztosítaniuk. Tûz esetén a szekeresek kádakban hordták a vizet. Az elöljáróság a munkabíró embereket tûzeloltási szolgálatra be is rendelhette. A tûz alkalmával a darnóiak és a zseliek a saját haranglábuk elõtt gyülekeztek. A darnóiak Kovács Ferenc bácsiék háza elõtt, a zseliek a nováki útelágazás melletti kereszt helyén, a zseli tó (haranglábi-tó) mellett. A harangláb rendeltetése nemcsak a harangozás lehetõségének biztosítása volt (idõ jelzése és az imádkozásra történõ felhívás), hanem tûz esetén a tûzeset hírének elterjesztése, nyáron, aratáskor a határ figyelése a tûzõrség megszervezésével rendkívül fontos feladata volt a tûz megelõzésének. Országos viszonylatban községeinkben is 1888-ban szabályozták a tûzrendészetet Cél: december a község 30-án alakult fejlesztésének meg három község segítése! (Darnó, Lipót, Zseli) összefogásávalegykomolyabbönkéntestûzoltótestület. Hogy miért mondjuk, hogy komolyabb? Ennek oka az, hogy 1882-ben már egy egylet alakult, de nem számottevõ eredménnyel mûködött, ezért feloszlott. Az1888. december30-ánmegalakultegyesületelnökeahédervári uradalom tiszttartója, Fritse József lett, titkárának a falu iskolamesterét, Farnady Istvánt választották. A századforduló utáni években a fényképen már felfedezhetjük Fritse József mellett Széchenyi Ferencet és Hegyi Ferencet, akik minden valószínûség szerint a parancsnokságot képviselték. A kürtös Sipos János volt. A Püski Körjegyzõség (ekkor községeink is odatartoztak) területén, Remetén hat szigetközi község önkéntes tûzoltótestületet alakított e nevezetes napon. Tekintettel a községek szorult anyagi helyzetére, hat község két testületet alakított. Az egyikbe kerültek Püski, Kisbodak, Remete, a másikba Darnó, Lipót, Zseli. A pártoló tagok egy forintot voltak kötelesek befizetni évenként az egyesület kasszájába. Az egyenruhát a tagok maguk szerezték be. Kék volt a zubbony alapszíne, a szolgálati ruháé fehér csíkos kék. A nadrág fehér vitorlavászonból készült vörös zsinórral. A fejüket bõrsapka fedte. Aki nagyon szegény volt, annak az egyenruháját az egyesület fizette. Az I. világháború elsöpörte az önkéntes tûzoltótestületeket Magyarországon, így községünkben is megszûnt az egyesület. Meglehetõsen késõn, 1924-ben jelent meg egy új tûzrendészeti szabályrendelet, amely az 1888-as szabályrendeletet újította fel. A világháború befejezését (1918) követõ 4-5 év idõszaka a tûzoltóságok vonatkozásában is az újjáépítkezés évei voltak. Kronológiai sorrendben haladva Zseli község polgársága július 9-én alakította meg az önkéntes tûzoltótestületét. Elnökké ifj. Darnózseli Önkormányzatának hivatalos lapja Felelõs kiadó: Fazekas Zoltán polgámester. Szerkeszti: Takács Edit, Dr. Tóth Zoltán. Technikai szerkesztés: Böröndi Lajos Megjelenik kéthavonta Ingyenes kiadvány Nyomás: Palatia Kft. Gyõr. Viza u. 4. Felelõs vezetõ: Radek József üv. igazgató 120 éve a lakosság szolgálatában (Tûzoltó egyesületünk rövid története) Farnady István tanítót, parancsnokká Borbély Lajost, pénztárossá Hoóz Istvánt választották meg. Mosondarnón július 16-án vasárnap alakult meg az önkéntes tûzoltótestület 31 taggal. Parancsnoknak maguk közül Gondár Józsefet választották meg. A felszerelés beszerzése, a kiképzés ben indult meg. Ebben az évben tisztújításra is sor került. A tisztikar a következõképpen alakult: Elnök Köllõ János (Fórika) lelkész lett, parancsnok Hartay Miklós, alparancsnok Széchenyi István, szertáros Vass Dezsõ, titkár Lichtscheidl József fõtanító augusztus 31-én zajlott le a Moson Vármegyei Tûzoltószövetség halászi szerelõversenye és tûzoltónapja, ekkor kapták meg a járási tûzrendészeti felügyelõi kinevezésüket néhányan, ezt a funkciót egészen 1930-ig gyakorolták. A magyaróvári járásban Érsek Imre kisbodaki fõtanító lett a tûzrendészeti felügyelõ, aki egyébként darnói születésû volt. A darnói és zseli tûzoltóegyesület táncmulatságokat, színielõadásokat szervezett az 1920-as években, annak érdekében, hogy az egyenruházatra, a felszerelésre és a tûzoltószertárra a pénzt elõteremtsék õszén a zseli tûzoltótestület 600 ezer koronáért egy Feltenhofer -féle tûzoltófecskendõt rendelt ben a mosondarnói tûzoltótestület egyenruházatot és felszerelést szerzett be színielõadások bevételébõl. Az egyenruha anyagát házilag készítették el a község szövõszékén. Fórika (Köllõ) János plébános az egyesület elnöke vitte a prímet a szervezésben ben Mosondarnó önkéntes tûzoltótestülete közadakozásból templomi zászlót szerzett (Szent Flórián zászló), melyet szeptember egyik vasárnapján szenteltek fel a templomban, a zászlóanyai tisztet Müller Imréné, a körjegyzõ felesége töltötte be ben a két község egyesült. Ekkor a két testületbõl is egy lett és új parancsnokot választottak. Az egyesített testületek parancsnoka Széchenyi Ferenc lett. Az egyesület ekkor már két tûzoltófecskendõvel rendelkezett. A késõbbi években inkább a levente-mozgalom került homloktérbe a háborúra történõ felkészülés jegyében. A két világháború között megalakult egyesület (1922-ben) a II. világháború kitörésének következtében csaknem feloszlott. A II. világháborúra való felkészülés éveiben a leventék közül 18 fiatalt szerveztek be az egyesületbe. A második világháború után, 1946-ban az ideiglenes kormány törvényerejû rendelettel a tûzoltó-egyesületeket átszervezte. Az önkormányzat a két falu között a volt grófi major elõterében új tûzoltószertárt épített ben egy 400 liter/perc teljesítményû kismotor-fecskendõtkaptunkállamitámogatásként banépült fel az új korszerû tûzoltószertár, amely ma is áll és mûködik. Új gépjármû-fecskendõt adott a megyei parancsnokság 1968-ban. Az as években a tûzoltóegyesület fõ szponzora a Béke Termelõszövetkezet volt. Jelenleg a tûzoltóknak a legfõbb támogatója az önkormányzat. Az 1990-es években és a 2000-es években az iskola megszervezte mintegy 10 éven keresztül az Érsek Imre Tûzvédelmi Versenyt. A Megyei Tûzoltószövetség, a Megyei- és Járási Parancsnokság is támogatta ezeket a versenyeket Szigetköz iskolái között. A versenyre meghívtuk a névadó leányát, Érsek Emmát férjével együtt. A verseny ötletgazdája, szervezõje és játékvezetõje Dr. Karácsony István volt tõl 1965-ig (20 év) Hegyi Ferenc volt a tûzoltótestület parancsnoka, fél évig Karácsony Lajos is volt ebben az idõintervallumban parancsnok tõl 1990-ig (25 év) Sághi János látta el a parancsnoki tisztet ben egészségi állapotára hivatkozva lemondott. DSZ0905.p65 2

3 ben az egyesület elnöke Mészáros József, titkára Derzsi József, pénztárosa Mészáros Gyula, mûszaki felelõse Majdán István, ifjúsági felelõse Karácsony István volt. Utóbbi 1969-tõl ig (36 év) volt az egyesület ifjúsági felelõse ban a testület létszámát 23 fõ alkotta. Ekkor még a régi öreg tûzoltók közül Sipos János (szül.: ben lett tûzoltó 49 év), Mészáros József (szül.: ban lett tûzoltó 30 év), Sághi János (szül.: ban lett tûzoltó 37 év) is az egyesület tagjai voltak ben az egyesület elnöke Mészáros József, parancsnoka Sághi János, titkára Derzsi József, pénztárosa Gutori László, szertárosa Borbély Imre, ifjúsági felelõse Karácsony István. Az egyesület 1981-ben egy ZUK gépkocsival és egy 800 liter/perc teljesítményû kismotorfecskendõvel gyarapodott ben az elnök Derzsi József lett, a vezetõség tagjai: Sághi János parancsnok, helyettese Mészáros Gyula, a pénztáros Gutori László, szertáros Borbély Imre, ifjúsági felelõs Karácsony István ben elnök Derzsi József, parancsnok Lakatos Károly, helyettese Cseh Vilmos, pénztáros Gutori László, titkár Karácsony Miklós, ifjúsági felelõs Dr. Karácsony István. Lakatos károly tõl 2001-ig volt az egyesület parancsnoka. (11 év) 1992-ben lett elnök Tonomár Károly (Derzsi József 8 évig volt elnök) ben újra tisztújítás történt. Elnök lett Karácsony Miklós, parancsnok Tonomár Károly (9 évig volt az egyesület elnöke), parancsnokhelyettes Cseh Vilmos, titkár Varga István, szertáros Lakatos Károly, ifjúsági felelõs Dr. Karácsony István ben számottevõen gazdagodott az egyesület felszereltsége. Loosdorf településtõl (Ausztria) egy OPEL gépjármû fecskendõt, Helmond településtõl (Hollandia Karácsony György) pedig 2 db Volkswagen tûzoltó motoros fecskendõt kaptunk ben az egyesület taglétszáma 24 fõ volt. Jelenleg az elnök Karácsony Miklós, a parancsnok Tonomár Károly. Nevezetes tûzesetek: Elementáris erejû tûzeseteink voltak ben Mosondarnón, 1932-ben pedig Zseliben. Az 1921-es tûzvészkor nem volt még a falunak tûzoltósága, és a raktárban porosodó hasznavehetetlen fecskendõhöz senki sem nyúlt. Tétlenül várta a község lakossága, hogy a szomszéd községek segítsenek. Az es tûzvész alkalmával már a mi tûzoltóink is derekasan helytálltak ben Mosondarnó község egyik fõúti házsora csaknem teljesen leégett ben Zseli község felét hamvasztotta el a tûzvihar. Mindkét tûzeset után Köllõ János plébános hatalmas gyûjtéssel segítette a két katasztrófa sújtotta községet. Még a minisztériumokat is megjárták. Egyesületünk 1946 óta vesz részt rendszeresen a járási versenyeken tól 1990-ig (44 év) felnõtt tûzoltóink 5 esetben elsõ helyezést, 8 esetben második helyezést értek el. Gyermek tûzoltóink 1972-tõl 1998-ig (26 év) 7 esetben elsõ helyezést, 6 esetben második helyezést, 2 esetben harmadik helyezést értek el. A gyermek tûzoltóink megyei, országos, nemzetközi versenyeken is részt vettek. A tûzoltó-egyesület 2002-ben felújíttatta a Szent Flórián zászlót, még ebben az évben pályázat segítségével korszerûsítették a felszerelést, 2003-ban a tûzoltó-egyesületi helyiséget alakították ki pályázat útján nyert pénzbõl és nagyon sok társadalmi munkával. Ott szép egyesületi díszfalat kreáltak. Még ebben az évben az egyesület elhunyt tagjai emlékére emléktáblát készíttettek, avattak és szenteltettek fel. Terveik között szerepel a lófogatú tûzoltófecskendõ felújítása is. A tûzoltó testület éves viszonylatban vizes-gyakorlatokat tart, terv szerint elvégzi a tûzrendészeti ellenõrzéseket, tûzõrséget szervez, tûzmegelõzést, adott esetben tûzoltást végez a riasztások alkalmával. Májusban rendszeresen megszervezik a Flórián-napot, egyenruházatot szerez be, szervezi a tagság utánpótlását, társadalmi munkára mozgósít, részt vesz az árvízi védekezésben. Summa summarum: elmondhatjuk, hogy összességében eredményes, jó munkát végez 120 éve a lakosság szolgálatában. Dr. Karácsony István Bursa Hungarica Darnózseli község Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve évre is kiírja pályázatát a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra, amely a felsõoktatási intézmények nappali tagozatán elsõ diplomát szerzõ hallgatók ( A típus), illetve a tanulmányaikat (utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások) az adott év szeptember 1-jén kezdeni kívánó ( B típus) szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok számára nyújt rendszeres anyagi segítséget az esélyteremtés érdekében. A pályázatok benyújtására október 30-ig van lehetõség. A határidõ elmulasztása jogvesztõ. A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kapható a körjegyzõség hivatalában, illetve további tájékoztatás a weboldalon. Cseh Lászlóné Beszélgetések hatórai tea mellett az élet fontos és kevésbé fontos dolgairól novemberben, hetente egyszer a Közösségi Házban. Tervezett témák: Emberi kapcsolatok avagy odúlakók lettünk? Siker... avagy ahogy élni szeretnénk. Otthon... Jelent-e még valamit a mai ember számára? Mindennapi félelmeink. Stressz a modern gyilkos. A végleges idõpontok a falutévében jelennek meg. Egészségügyi Szolgálat Ésszerû módosítás a közterület használatban A környezõ települések mintájára Darnózselin a nyáron bevezetett közterület-használati rendelet, ne tagadjuk, megosztotta a közvéleményt. Voltak szép számmal, akik üdvözölték a buszok buszfordulóba irányítását, a súlykorlátozást, a villanyoszlopokra akasztott reklámok szabályozását. És persze volt olyan is, aki nem értett egyet a negyventonnás kamionoknak a község útjairól való kiszorításával. Nehéz kérdés, hiszen tény és való, hogy van, akinek megélhetése a kamionozás, aki csak éjszakára jön haza. De az is tény, hogy az önkormányzatnak nincs pénze a tönkrement és a nem megfelelõ használattal tönkre tett utcák újjáépítésére. A TEÚT programban 50%-os önrésszel jövõre még megépítjük a Kossuth Lajos utcát, de már nem marad sem pénz sem lehetõség a többi (Szabadság, Táncsics, stb.) utcák megépítésére. Az állam sem ad már erre, jövõre már nem lesz TEÚT pályázat. A képviselõ-testület úgy döntött, hogy gesztusértékkel a helyi sofõrök érdekeit szem elõtt tartva, munkahelyük megtartása érdekében módosítja, felpuhítja a rendeletet. November 1-jétõl a 10 tonnát meghaladó gépjármûvek lesznek kiszorítva a község útjairól. Annak, aki a 10 tonna súlyt meghaladó gépjármûvével a községben 15 percet meghaladóan parkol, közterület-használati díjat kell fizetnie. A díj mértéke napi 1000 Ft. A módosított rendelet megtekinthetõ a oldalon az Önkormányzat Rendeletek címszó alatt. dr. Tóth Zoltán, körjegyzõ DSZ0905.p65 3

4 4 Áldd meg Urunk asztalunkat! Jeles Napok a konyhában, az asztalunkon. Az õsz, október, a betakarítás, az újbor ünnepe. Édes õsz jött / Hull a körte / Hamvas szilva / Hull a földre. Itt az alma / Kasba rakd! / Ott a szõlõ, / Hamm, bekapd! / Bokor alatt dió búvik, / Ott ne hagyd! Sarkady Sándor: Édes õsz Tárkonyos bableves Hozzávalók: 25 dkg szárazbab, lehet apróbb-nagyobb, fehér vagy tarkabab is, 1 babérlevél, 50 dkg nyers füstölt sonka, 25 dkg vegyes leveszöldség, 1 fej hagyma, 2 gerezd fokhagyma, friss vagy szárított tárkony. Ha friss, egy kisebb csokor leveleit vágjuk apróra, ha szárított, 1 teáskanálnyi kell. 2 dl tejföl, 1 ek. liszt, kevés tárkonyecet (vagy citromlé) Elkészítés: A babot elõzõ este megmossuk és beáztatjuk. Másnap a leszûrt babot annyi vízbe tesszük, amennyi bõven ellepi, és egy babérlevéllel puhára fõzzük. Egy külön edényben bõ vízben és enyhe tûzön puhára fõzzük a sonkát. Közben a zöldségeket meghámozzuk, kockára (vagy karikára) vágjuk. A hagymát és a fokhagymát szintén meghámozzuk, a hagymát apró kockára vágjuk. A megpuhult babot leszûrjük, a puha sonkát a fõzõvízbõl kivesszük, bõrét és zsíros részét levágjuk, a sovány sonkát felkockázzuk. A sonka fõzõlevébõl ízlés szerint annyit hígítunk vízzel, hogy kb. 1,5 l (nem túl sós!) levet kapjunk. Ebbe beletesszük a babot, a kockára vágott sonkát és a kockára vágott zöldségeket, a hagymát és a préselt fokhagymát. Addig fõzzük, amíg a zöldség megpuhul. Ekkor a tejfölt elkeverjük a liszttel és kevés levessel, majd ezzel a forrásban lévõ levest behabarjuk. Most kerülhet bele az aprított vagy szárított tárkony, ezzel a levest kevergetve összeforraljuk. A végén tárkonyecettel vagy citromlével ízesítjük. A tárkonnyal készülõ levesek között a tárkonyos bableves nagyon kiadós és tartalmas leves, füstölt hússal tartalmas házias étel, amely téli levesként is ideális. Tippek: A sonkát szintén érdemes beáztatni a sós-füstölt íz enyhítése érdekében, vagy ha túl száraz lenne. Ehhez azonban pár óra is elegendõ. A sonka helyett füstölt tarját, de természetesen füstölt csülköt is használhatunk, amelyet kicsontozva és apróra vágva adunk a leveshez, áztatásáról szintén ne feledkezzünk meg! A csülök hosszabb fõzési idõt igényel! A sonka zsíros részének levágása természetesen nem kötelezõ. A leves különösen zsíros sonkával elkészítve nagyon tartalmas, de ízlés szerint tehetünk bele csipetkét vagy galuskát, esetleg fõzhetünk bele a zöldségekkel együtt kockára vágott krumplit. Gombás rakott hús A gombás rakott hús gombaszezontól függetlenül bármikor elkészíthetõ. A házias ízek kedvelõi készítsék sertéshússal, a könnyebb ételeket elõnyben részesítõk pedig pulykahússal. Elkészítése gyors és egyszerû, amíg a hús sül, marad idõ egyéb teendõre vagy pihenésre is. A receptet kezdõknek is ajánljuk. Hozzávalók: 4-6 szelet tarja, vagy lapocka (csont nélkül) vagy pulykamell, 25 dkg csiperke gomba, de a vegyes erdei gomba fölségesebb, 1 fej hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 doboz tejföl, 2-3 ek. mustár, 2 ek. olaj, apróra vágott zöldpetrezselyem, kakukkfû, só, bors, reszelt vagy szeletelt sajt (elhagyható). Elkészítés: A húst kiklopfoljuk, sózzuk és borsozzuk, majd kenjük meg vékonyan mustárral. Serpenyõben forró olajon a szeletek mindkét oldalát pirítsuk meg, majd vegyük ki a serpenyõbõl és helyezzük egy nagyobb tûzálló tálba vagy tepsibe. A hagymát és a fokhagymát vágjuk apróra, a megtisztított gombát vágjuk vékony szeletekre. A serpenyõben a maradék olajon dinszteljük meg a hagymát és a fokhagymát, pár perc elteltével adjuk hozzá a gombát. Óvatosan sózzuk és borozzuk (a hús is fûszeres, vigyázat!), adjuk hozzá a kakukkfüvet, és elõbb közepes, majd erõs tûzön, állandóan kevergetve pirítsuk, amíg a leve elforr. Ha kész, keverjük bele az apróra vágott zöldpetrezselymet. A hússzeleteket rakjuk meg a gombával, és tegyünk minden szeletre 2-3 ek. tejfölt, amit simítsunk el a gombán. A tepsi aljára öntsünk fél deci vizet (olaj nem szükséges, a húsról csepeg le valamennyi), majd alufóliával vagy fedõvel letakarva, fokos sütõben kb. 1 órát sütjük, végül megpirítjuk. A pirítás elõtt a húsokat lefedhetjük 1-1 szelet (füstölt) sajttal, vagy szórhatunk rá reszelt sajtot. Agombás rakott húshoz kiválóan passzol a krumplipüré. Tippek: Aki további variációra vágyik, a gombához adhat csíkokra vágott sonkát, szalonnát, esetleg cukkinit. A szeletek ne fedjék egymást, így tudjuk gusztusosan megrakni a gombával és késõbb esetleg a sajttal. Almás kuglóf Ha igazán szaftos süteményre vágyunk, ajánljuk a következõ almás kuglófot. Elkészítése abszolút nem nehéz, és finom hozzávalókat rejt. A gyümölcsnek köszönhetõen sokáig friss marad. Hozzávalók: 20 dkg puha vaj, 20 dkg cukor, 4 tojás, 20 dkg liszt, 2 tk. sütõpor, 50 dkg alma, 10 dkg (ét)csokoládé, 10 dkg darált dió (mandula vagy mogyoró). Elkészítés: A vajat gépi habverõvel habosra keverjük. Ezután hozzáadjuk a cukrot, és addig keverjük, amíg a cukor el nem olvad. Egyenként dolgozzuk a vajas masszához a tojásokat. A lisztet keverjük el a sütõporral és adjuk a vajas krémhez. Az almát mossuk és hámozzuk meg, magházát vágjuk ki és nagylyukú reszelõn reszeljük a tésztához. A csokoládét vágjuk apró kockára, és a darált dióval együtt szintén adjuk a masszához, kézi habverõvel vagy fakanállal keverjük az egészet össze. A tésztát töltsük elõkészített kuglóf formába. 180 fokos sütõben kb. 50 percig sütjük, majd 10 percig a formában pihentetjük, ezután óvatosan kiborítjuk egy tányérra. Ha kihûlt szeleteljük. Tippek: Kiborítani úgy a legegyszerûbb a kuglófot, ha a forma tetejére egy megfelelõ méretû lapos tányért helyezünk lefordítva, és a tányért a kuglóf formára szorítva az egészet átfordítjuk. Ha jól elõkészítettük a sütõformát, a kuglóf nem fog beleragadni, hanem szépen kijön. A csokoládét érdemes minél apróbbra vágni, ízlés szerint akár reszelni is lehet, bár ez hosszadalmasabb. Az almás kuglófot tálalhatjuk porcukorral meghintve, de akár csokoládé öntettel is. Na és mit igyunk az étel mellé? A gyerekeknek lehet must, vagy a kertben megtermett almából finom, vegyszer nélküli friss almalé, nagyoknak Mártonra van már újbor. F. Hegyi Ágnes Fazekas Zoltán DSZ0905.p65 4

5 5 Hová megyünk? Az anekdota szerint a fejlett világból érkezõ tudós - turistának valahol egy vadregényes, ám elmaradt világban hiányérzete támadt, nem találta a szemetesládákat az út szélén, nem látott kukákat. Izgatottan kérdezte a szembõl érkezõ, állatait terelgetõ parasztot, ugyan már merre vannak a kukák, hol vannak a szemétkosarak, hova teszik a szemetet? Kérdésére az alábbi választ kapta: Hogy hogy hová? Hát, amit veszünk, vagy amit a Föld terem, azt használjuk vagy megesszük. Amit nem eszünk meg, az jó lesz az állatoknak. Ami nekik se jó, az jó lesz a földnek. Ami a földnek sem jó, azt eltüzeljük. Amit meg nem tudunk eltüzelni, azt félretesszük, még jó lesz valamire. A fenti történet a nyolcvanas éveket, gyermekkoromat, Kisbodakot juttatja eszembe. Hát tényleg nem volt ennyi szemét, nem volt kuka, nem jött a Rekultívos autó. Igaz, a tej legfeljebb szerdáig volt jó, s nem ig, a csomagolásnak a csomagolás volt a funkciója, nem a reklámozás és a tartósítás, a paprikát és a paradicsomot a kertbõl, vagy a piacról lehetett beszerezni, s nem járt hozzá mûanyag zacskó, a mama nem alufóliába csomagolta a süteményt, az újság szürke lapjai másodpercek alatt égtek el, a szappan mûanyag doboza örök darab volt, nem úgy mint a tusfürdõé. Érthetetlennek tûnt a ballonos Colombo, amint az egyik áldozat életminõségét, szokásait a szemeteskukájának átvizsgálásával akarta megállapítani. Ma már értjük. Égetõ probléma elõtt állunk. A régió több mint hatvan településének össze kell fognia, új hulladéklerakót kell építenie. A régi megtelt, elavult, nem képes kielégíteni a fogyasztói társadalom igényeit s az EU jogszabályi elõírásait Ft. Ötmilliárd forint a költségvetése az új hulladéklerakó építésének! Sok? Felfoghatatlan, rengeteg. A településeknek ebbõl 30% önrészt kell vállalni. A legutóbbi testületi ülésen hosszasan néztem a Tisztelt Képviselõk arckifejezését, amikor dönteni kellett arról, hogy Darnózseli község részt vesz vagy sem a hulladéklerakó megépítésében. Ha igen, akkor vállalni kell Ft önrész befizetését, és kezességet forint értékben. Ehhez jön még hozzá a jelentõs mértékû hulladékszállítási díjemelés. Borzasztó! Csak hozzávetõlegesen: a község éves adóbevétele mintegy Ft. Vagy esetleg ki is lehet maradni. Ekkor a település vagy saját maga oldja meg a hulladékgazdálkodást ez ugye a lehetetlen kategória vagy vállalja, hogy a lakosságnak horribilis hulladékszállítási díjat számláz ki a mindenkori hulladékszállító vállalat. Ez sem járható út. Persze az sem járható út, hogy visszafelé mutogatva felelõsöket keresünk, hogy miért is jutottunk idáig, miért nem lehetett erre a problémára elõbb, tudatosabban készülni itt a kistérségben. Sajnos a fenti kötelezettségvállalás nagyban határozhatja meg a település, a térség jövõjét. dr. Tóth Zoltán, körjegyzõ Védõnõi tanácsadás Kedd: 8 órától 9 óráig védõnõi tanácsadás, 9-kor általános tanácsadás háziorvossal. Péntek: 8 órától 10 óráig védõnõi tanácsadás. Minden hónap 2. péntek: 11 órakor gyermekorvosi szaktanácsadás. Minden hónap 4. szerda: 8 órától várandós szaktanácsadás. Meseor seország szág-tündér Tündérkert épül Darnózselin Tavaly október elején községünk egy kis küldöttséget fogadhatott Kutyfalváról (Románia, Maros megye, 670 km), melyet Sute Ilie polgármester úr és Székely Levente református lelkész vezetett. Akkor az egyik vendégünk, Nagy Csaba bácsi megemlítette, hogy szeretne valami olyat ajándékozni az óvodánknak, ami majd tovább bõvítve, fejlesztve, új színfoltja lehetne a játszóudvarnak. Mivel õ kerti figurák készítésével is foglalkozik, szeretné, ha a Hófehérke és hét törpe mesefigurákkal, amelyeket személyesen fog majd elhozni, elindulna a darnózseli oviban egy mesekert kialakítása. Idén Búcsúra, (szeptember 2. vasárnapja) Csaba bácsiék elhozták a mesefigurákat. Szombaton, szeptember 12-én, reggel a mesefigurákat kihelyezték, s 10 órakor az óvodások és az óvó nénik egy kis köszöntõ mûsor keretében átvehették. Most már a darnózseli képviselõkön és az apukákon a sor, hogy a Meseország tovább bõvüljön újabb mesefigurákkal, meseházakkal, na és padokkal, ahová a mesefoglalkozások alkalmával ki tudnak majd ülni a kicsik, a kedvenc meséik figurái közé. Írta: Fazekas Eszter, fotó: Talpas Balázs Újra tüdõszûrés Darnózselin Az ez év augusztus 29-én, szombaton, mûszaki okok miatt elmaradt a tüdõszûrés. Ennek pótlására kerül sor november 13-án, pénteken 8 órától 12 óráig. A buszos tüdõszûrés helyszíne ismét a tornacsarnok elõtti terület lesz. A szûrés 40. életév betöltése után ingyenes, és beutaló sem szükséges, de a szûrésre jelentkezõnek a helyszínen nyilatkoznia kell, hogy egy éven belül nem volt mellkas röntgenen. 40 éves kor alatt kizárólag munka-alkalmassági célból, illetve házi vagy üzemorvosi beutalóval végzik el a vizsgálatot, melynek térítési díja bruttó 850 Ft. Igény esetén a vizsgálat eredményét felbélyegzett, megcímzett válaszboríték ellenében lakcímre postázzák. TAJ-kártyát és személyi igazolványt mindenki hozzon magával. DSZ0905.p65 5

6 6 Híres darnózseliek Sorozatszerkesztõ: Fazekas Zoltán Kedves olvasók! A fenti címmel, egy új sorozatot indítunk, amelyben bemutatjuk, illetve bemutatkoznak Darnó és Zseli híres emberei, azok, akik itt születtek, vagy akiket családi szálak ide kötnek, s nem utolsósorban azok, akiket munkájuk kötött ide. Elsõként Szabó Kálmán bácsit mutatjuk be. Szabó Kálmán 1926-ban született a mai Szlovákia területén található Ekel nevû településen. A család nem élt jómódban, hat éhes szájat kellett etetni. Szabó Kálmán volt a legkisebb gyermek, azért is taníttatták, mert testvérei már elkerültek a családi házból. Ekel település községházának falán egy emléktábla emlékezik meg a település híres szülöttérõl, Csokonai Vitéz Mihály múzsájáról, Vajda Júliáról, aki szintén itt élt ben a leventéket, így Szabó Kálmánt is 18 évesen elvitték nyugatra a németek. A holland tengerpartig jutott el, ahol amerikai fogságba került. Errõl az idõszakról egy naplót írt, melyet rajzokkal díszített ban a Vöröskereszt hozta haza õt, ekkor már Csehszlovákiában bezárták a magyar iskolákat, ezért 1946 telén a befagyott Dunán jött át, és Gyõrben fejezte be a Tanítóképzõt. Mivel anyagi támogatásra szüleitõl nem számíthatott, népi kollégiumba került. Itt együtt lakott többek között az építõipari szakiskolásokkal, akiknek pénzért készített házi feladatként feladott rajzokat, hogy egy kis zsebpénzhez jusson ban képesítõzött, 52-en voltak az osztályban. Õ készítette a tablót, nagyon jó kézügyessége volt szeptemberében felvették a Képzõmûvészeti Fõiskolára, de novemberben kénytelen volt otthagyni, mert nem volt senki hozzátartozója Magyarországon, és a drága rajzeszközöket képtelen volt megvenni. Visszajött Gyõrbe, és ezután került Darnózselire 1948-ban, 22 évesen. Itt kezdett tanítani, letelepedett és itt dolgozott haláláig. Nem lehetett könnyû számára, hogy évekig nem láthatta szüleit, testvéreit. Csak 1952-ben mehetett haza elõször látogatóba Nagykeszire, a Csallóközbe. Ekkor már házas ember volt. Mivel jól beszélt szlovákul, elvégezte a Tanárképzõ Fõiskolán az orosz szakot. Kiváló rajzkészsége miatt még rajzot is tanított Darnózselin. Késõbb Pécsett a Tanárképzõ Fõiskolára járt rajz szakra munka mellett tõl igazgatóhelyettes lett Ódor Imre igazgató mellett tõl pedig õ lett az igazgató 1976-ig. Szabó Kálmán a csapatvezetõi teendõket látta el, amikor Darnózselire került ben az iskola az erdészettõl kapott fekete nyár facsemetéket, és ezeket az akkori iskolásokkal ültette el a tanítási órák után, délutánonként. A fatelepítést Cseh József és Tóth József is segítette. Ma már nagyszülõk, akik ültették a kis fákat. Az akkori iskolások közül Szvobodáné Nagy Katica még emlékszik rá, ahogyan a falu szélén, a dimbes-dombos gazos területen elültették a fákat, így próbálták rendezettebbé tenni a területet a Mikota tó mellett. Mára már a fekete nyárfák nagyra nõttek, egész erdõ lett belõle, sajnos köztük sok akác is meggyökeresedett. Szabó Kálmánnak köszönhetõ az 1965-ben átadott iskolaépület, mert a régi huzatos volt, télen nem lehetett felfûteni, a tetõ beázott. A Duna utca felõl, az új iskola mellett az akkori gyümölcsös létrehozása szintén az õ nevéhez fûzõdik. Körülbelül 100 gyümölcsfát kapott az iskola ajándékba, fõleg almafákat a Földmûves Szövetkezettõl. A gyakorlókert már megszûnt, helyére részben társasházak épültek, illetve a terület az iskolaudvar részévé vált. (Egy fásítási pályázatnak köszönhetõen szil-, juhar-, kõris- és tölgyfákat ültettek el ben az iskola tanulói.) Kivette részét a falu kulturális életébõl is, õ volt a kultúrotthon igazgatója 1955-tõl 1963-ig. Ódor Imrével közösen színdarabokat állítottak színpadra. A Fõ utcán állt a régi iskolaépület, ahol a hozzáépítéssel kialakított részben egybe lehetett nyitni két tantermet (spanyolfal választotta el) és színpad is volt. Itt mutatták be a település aktív tagjaival például a János vitézt, A Noszty fiú esete Tóth Marival címû színmûveket. Noszty Ferit Szabó Kálmán, Tóth Marit Karácsony Annuska játszotta. A darabok zenei részét Ódor Imre oldotta meg, a díszleteket Szabó Kálmán festette. A díszlet elemei elfordíthatók voltak, így mindkét felén használható volt, az egyik felén szõlõtõkék, a másikon legelészõ birkanyáj volt. Nem csak Darnózselin, de Héderváron is festett díszleteket annak idején. Az amatõr, lelkes színjátszók Csiky Gergely Nagymama címû darabját is elõadták, melynek fõszerepét Böröndi Margit játszotta. Emlékezetes színházi elõadások voltak mûsoron. Önkéntes belépõdíjat is felajánlottak a falubeliek, így 1961 nyarán egy autóbusszal ebbõl a pénzbõl háromnapos kirándulásra vitték Szabóék a tánc- és színjátszó csoport tagjait. Elsõ állomás a mohácsi emlékhely megtekintése volt, utána Harkányfürdõre mentek. Pécsen volt a szállás. Az ötvenes években a gyõri színház is tartott itt elõadást, melynek egy feltétele volt: legalább kétszáz nézõ legyen az elõadáson. A nagyteremben még a hétvégeken dudabálokat is rendeztek az ifjúságnak, ahol Szarka Antal tangóharmonikával szolgáltatott zenét. A szülõknek körbe rakták az iskolapadokat és jókat beszélgettek, míg a fiatalok táncoltak. Ez azért volt jó, mert a fiatalok szeszes ital nélkül, kulturáltan töltötték a szabadidejüket. A község tánccsoportja és a színjátszók még vendégszereplést is vállaltak. Voltak például Csehszlovákiában, Budapesten, a Nemzetközi Vásáron. Szabó Kálmán kísérte el õket a felesége, Manci néni helyett, mert kisgyermekük miatt otthon kellett maradnia. A táncokat mint a lakodalmast Mosonmagyaróvárról érkezõ táncoktatók tanították. Ezekben az években a tánccsoport mellett a citerazenekar is híres volt. A citerazenekar vezetõje, Borbély József Gyõrbõl járt ki. A Földmûves Szövetkezet melynek Szabó Kálmán volt az ügyvezetõje abban segített ezekben az években, hogy fizette a tánc- és citeraoktatók honoráriumát, valamint a néptáncosok ruhájára is adott pénzt. Az elsõ televízió is Szabó Kálmánéknál volt, téli estéken szívesen nézte náluk többek között a plébános úr, az állatorvos a korcsolyaversenyeket. Mivel egyre többen jártak el hozzájuk tévét nézni, átvitték az egyik tanterembe a készüléket. Körülbelül 35 évvel ezelõtt át akarták helyezni a fõutcát Darnózselin a Táncsics utcába, a nováki úttal akarták összekötni. Szabó Kálmán és Nagy Lajos képviselõk vállalták, hogy felmennek a minisztériumba, hogy az országút maradjon a helyén, és úgy újítsák fel. Sikerült elérni: maradt az akkori Felszabadulás utca a falu fõutcája. Kálmán bácsitól kis termete ellenére tartottak tanítványai, mégis felnõtt korukban sokan visszajöttek, felkeresték, míg élt, mert nagyon szerették. Többek között Sillai László világbajnok birkózó, aki Gyõr elsõ világbajnoki aranyérmét szerezte is tanult Darnózselin, Szabó Kálmán keze alatt. Sajnos már 29 éve, 54 éves korában súlyos betegségben meghalt, de a volt tanítványai közül még ma is sokan meleg szavakkal emlegetik, sokan szerették, mégis emléke sajnos feledésbe merült, pedig aki végigmegy az iskola folyosóján, láthat azok közül a tablók közül néhányat, amit õ készített tól korai haláláig sokat tett a faluért, az itt élõkért. (Szabó Kálmánné, Manci néni elbeszélése alapján) Felhívás! Gyakori panaszként érkezik a Hivatalba, hogy több lakóingatlan elõtt a fák, díszfák, cserjék ágai belógnak a járdára, és hogy néhány ház elõtt, a járdán keresztben parkoló autók akadályozzák a gyalogosforgalmat. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a házak elõtti fák, cserjék gondozása az Önök feladata, a járdán való parkolás, ott a gyalogosforgalom akadályozása pedig engedély nélküli közterület-foglalásnak minõsül és ez szabálysértés. DSZ0905.p65 6

Csirkepaprikás tésztával

Csirkepaprikás tésztával Csirkepaprikás tésztával - 30-40 dkg csirkemell filé, - Knorr csirkepaprikás alap, - főzőtejszín, - víz, - étolaj, - 250 g Gyermelyi copfocska tészta A húst felkockázzuk, és szárazra csepegtetjük. A 2,8

Részletesebben

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák I70 Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák ÍZÔRZÔK Hozzávalók: másfél kg tisztított amur 10 dkg füstölt kenyérszalonna 10 dkg fôtt császárszalonna szeletben 2 nagyobb,

Részletesebben

Menüjavaslatok. Vacsorára

Menüjavaslatok. Vacsorára Menüjavaslatok Vacsorára Főtt tojás Főtt tojás 4 db tojás 1000 g friss spenót 300 ml 10%-os tejszín 60 g liszt 30 ml napraforgó olaj 4 gerezd fokhagyma 5 g petrezselyemzöld 2 g őrölt bors 1 l víz 1 db

Részletesebben

........ HU SÜTŐ RECEPTKÖNYV

........ HU SÜTŐ RECEPTKÖNYV ...... HU SÜTŐ RECEPTKÖNYV 2 www.electrolux.com AUTOMATIKUS PROGRAMOK Program száma Program neve 1 MARHA HÁTSZÍN 2 SERTÉS ROSTON 3 CSIRKE EGÉSZBEN 4 PIZZA 5 MUFFIN 6 QUICHE LORRAINE 7 FEHÉR KENYÉR 8 BURGONYAFELFÚJT

Részletesebben

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Akkor jó egy recept, ha az első alkalommal már ráérzel az étel tökéletes elkészítésére. 1 Borsófőzelék főtt tojással (4 adag) 600g mirelit zöldborsó 1ek olívaolaj

Részletesebben

s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t

s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t A l e g f o n t o s a b b s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t Borbás Marcsi Asűrűje A könyv alkotói: Borbás Marcsi Antal Csilla Borbás Dorottya Krisztics

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Akkor jó egy recept, ha az első alkalommal már ráérzel az étel tökéletes elkészítésére. 1 Csirkemell rizottó (4 adag) 400g csirkemell 125g barna rizs (1 zacskó)

Részletesebben

Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett.

Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett. Az alábbi receptjeinknek megvan a saját történetük Leves Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett. Csirkegulyás - ½ csirkemell-filé - 1 kisfej

Részletesebben

Boróka konyhája. Saláták. Citromfüves aromás vitaminos saláta. Kapros cukkíni saláta

Boróka konyhája. Saláták. Citromfüves aromás vitaminos saláta. Kapros cukkíni saláta Boróka konyhája Saláták... 1 Citromfüves aromás vitaminos saláta... 1 Kapros cukkíni saláta... 1 Joghurtos, zelleres, kapros káposzta saláta... 2 Bazsalikomos tofu saláta... 2 Áfonyasaláta... 3 Tárkonyos

Részletesebben

Karácsonyi receptek Bede Róbert mesterszakácstól

Karácsonyi receptek Bede Róbert mesterszakácstól Karácsonyi receptek Bede Róbert mesterszakácstól Idei karácsonyi ínycsiklandozó menünket Bede Róbert mesterszakács készítette el. A hozzávalókat megtaláljátok áruházunkban és aktuális gasztronómiai katalógusunkban:

Részletesebben

Gomba- és salátavariációk. a ajánlásával

Gomba- és salátavariációk. a ajánlásával Gomba- és salátavariációk a ajánlásával Garnélás gombasaláta 1000 g Bio-Fungi 500 g tisztított garnélarák 1 db közepes méretű ananász 1 csokor koriander 2-3 db citrom leve 2-3 gerezd fokhagyma olívaolaj,

Részletesebben

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt.

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt. RECEPTEK Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban Összetevõk 4 db csirkemell 4 szelet Ahidai sonka 8 szelet sajt 5 dkg vaj 2 ek liszt 3 dl tej só bors 10 dkg reszelt sajt 1-1,5 dl tejszín Elkészítés A csirkemell

Részletesebben

Péksütemény kakaóval. Szalámis kenyér. Tejleves tésztával Sült csirkecomb párolt zöldséggel Mirinda szelet. Pizza krémes meleg szendvics

Péksütemény kakaóval. Szalámis kenyér. Tejleves tésztával Sült csirkecomb párolt zöldséggel Mirinda szelet. Pizza krémes meleg szendvics Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Reggeli Nutellás kenyér tejjel Szalámis kenyér Péksütemény kakaóval Lekváros kenyér Pirítós kenyér teával Ebéd Palóc gulyás Szilvás gombóc Tejleves tésztával Sült csirkecomb

Részletesebben

Kedves Olvasó! ZSIDEK LÁSZLÓ. gasztronómiai szakértô

Kedves Olvasó! ZSIDEK LÁSZLÓ. gasztronómiai szakértô Kedves Olvasó! Ugye Önnel is többször elôfordult már, hogy munka után szinte beesett a konyhába és gyorsan valami finomat kellett összedobni vacsorára a családnak?! Ehhez azonban elôször be kell vásárolni,

Részletesebben

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Akkor jó egy recept, ha az első alkalommal már ráérzel az étel tökéletes elkészítésére. 1 Chilis bab (3 adag) 1 ek olívaolaj 150g vöröshagyma 400g darált pulykacomb

Részletesebben

Az Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye és a köztestületi tűzoltóság története Látogatás a lánglovagoknál

Az Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye és a köztestületi tűzoltóság története Látogatás a lánglovagoknál Az Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye és a köztestületi tűzoltóság története Látogatás a lánglovagoknál 2015. április 17-én látogatást tettünk a böhönyei tűzoltóságon,ahol Mencseli Imre tűzoltóparancsnok

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Avair receptek - Karácsonyi töltött pulykamellfilé

Avair receptek - Karácsonyi töltött pulykamellfilé 2010 december 20. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Avairértékelve receptek - Karácsonyi Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Főzzön vele! Az automata vezérlésű elektromos kukta újdonság a biztonságos

Részletesebben

Brokkolis sajtkrém. Sonkával sajttal töltött hústekercs. Erdei gyümölcslé. Elkészítése:

Brokkolis sajtkrém. Sonkával sajttal töltött hústekercs. Erdei gyümölcslé. Elkészítése: Bambi bölcsőde Brokkolis sajtkrém Hozzávalók: 25 dkg brokkoli (mirelit vagy friss) 15 dkg reszelt trappista sajt 1 dl forralt tej őrölt szerecsendió, esetleg fokhagyma Elkészítése: A brokkolit megpároljuk,

Részletesebben

Könnyu receptek Kevesebb koleszterin

Könnyu receptek Kevesebb koleszterin Könnyu receptek Kevesebb koleszterin Könnyu receptek Kevesebb koleszterin Az egészséges táplálkozás nem jelent éhezést! És azt sem jelenti, hogy le kell mondania a hagyományos ételekről és édességekről.

Részletesebben

CO-2000 LÉGKEVERÉSES FİZİEDÉNY RECEPTEK

CO-2000 LÉGKEVERÉSES FİZİEDÉNY RECEPTEK CO-2000 LÉGKEVERÉSES FİZİEDÉNY RECEPTEK SERTÉS COMB SZALONNÁVAL TŰZDELVE, HÉJÁBAN SÜLT BURGONYÁVAL ÉS ALMÁS MAZSOLÁS SAVANYÚ KÁPOSZTÁVAL Elkészítéshez szükséges idő: 2 óra 1-1,5kg sertés lapocka 0,50kg

Részletesebben

1500 Kcal ás mintaétrend

1500 Kcal ás mintaétrend 1500 Kcal ás mintaétrend 1. R: 2dl tej 1,5%-os 1db zsemle margarin 10g (light: 35% zsírtartalmú, vagy még alacsonyabb) csirkemell felvágott 1 vékony szelet paradicsom, paprika, vagy más az idénynek megfelelő

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

ANTIPASTI. Hazavinni & kipróbálni. Olasz előételek házilag. marche-restaurants.com

ANTIPASTI. Hazavinni & kipróbálni. Olasz előételek házilag. marche-restaurants.com ANTIPASTI Olasz előételek házilag Hazavinni & kipróbálni marche-restaurants.com (Töltött gomba) Funghi ripieni 200 g óriás csiperke, barna vagy fehér 10 g petrezselyemzöld 1 friss tojás 25 g zsemlemorzsa

Részletesebben

MINTA MENÜ (A bevásárló listát a receptek után találod.)

MINTA MENÜ (A bevásárló listát a receptek után találod.) MINTA MENÜ (A bevásárló listát a receptek után találod.) Kolbászos tészta brokkolival Adag: 4 főre Elkészítési idő: 25 perc 40 dkg tészta (penne, masni) 1 kis fej brokkoli, kis rózsákra szedve 20 dkg száraz

Részletesebben

lényege az, hogy mi kerül A sűrűje 2. Borbás Marcsi 100 recept a családi asztalra

lényege az, hogy mi kerül A sűrűje 2. Borbás Marcsi 100 recept a családi asztalra A magyar gasztronómia lényege az, hogy mi kerül otthon a családi asztalra. Borbás Marcsi A sűrűje 2. 100 recept a családi asztalra Borbás Marcsi Asűrűje 2. A könyv alkotói: Borbás Marcsi Antal Csilla Borbás

Részletesebben

Rakott padlizsán - Mussaka. Hozzávalók: 4 padlizsán, só, olívaolaj a sütéshez, 10 dkg barnarizs, 40 dkg paradicsom, 1 fej vöröshagyma,

Rakott padlizsán - Mussaka. Hozzávalók: 4 padlizsán, só, olívaolaj a sütéshez, 10 dkg barnarizs, 40 dkg paradicsom, 1 fej vöröshagyma, Rakott padlizsán - Mussaka 4 padlizsán, olívaolaj a sütéshez, 10 dkg barnarizs, 40 dkg paradicsom, 1 fej vöröshagyma, 3 evőkanál aprított petrezselyem, 1/2 dl olívaolaj, 3 gerezd fokhagyma, bors, 2 evőkanál

Részletesebben

Curry Grillkolbász 210 g (tekert):

Curry Grillkolbász 210 g (tekert): Curry Grillkolbász 210 g (tekert): India csodás íz világát rejti a termék. A curry, mint fűszerkeverék alap-íz Indiában. Összetevői: gyömbér, római kömény, koriander, sáfrány, fahéj. Tájegységenként az

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

LEVESEK Zöldborsó leves Hozzávalók Gombaleves Hozzávalók Erőleves Hozzávalók Olasz zöldségleves Hozzávalók Zöldséges burgonyapüré leves Hozzávalók

LEVESEK Zöldborsó leves Hozzávalók Gombaleves Hozzávalók Erőleves Hozzávalók Olasz zöldségleves Hozzávalók Zöldséges burgonyapüré leves Hozzávalók LEVESEK Zöldborsó leves Hozzávalók: ½ sárgarépa, ¼ petrezselyemgyökér, ¼ zellergumó, 1 kisebb burgonya, 1.5 dkg zöldborsó, 1 kiskanál olaj, ¼ csokor petrezselyemzöld, 3 dl zöldséglé, só, bors. A zöldségeket,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. december 13-án a Mérges Községházban közmeghallgatással egybekötött testületi üléséről.

Részletesebben

Tepsis zöldségtál (4 adag) 40 dkg burgonya 40 dkg laskagomba 20 dkg vöröshagyma 20 dkg zöldpaprika 40 dkg patisszon 3 ek. olaj só bors bazsalikom

Tepsis zöldségtál (4 adag) 40 dkg burgonya 40 dkg laskagomba 20 dkg vöröshagyma 20 dkg zöldpaprika 40 dkg patisszon 3 ek. olaj só bors bazsalikom Tepsis zöldségtál (4 adag) 40 dkg burgonya 40 dkg laskagomba 20 dkg vöröshagyma 20 dkg zöldpaprika 40 dkg patisszon 3 ek. olaj só bors bazsalikom A burgonyát, vöröshagymát, zöldpaprikát karikára vágjuk,

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Akkor jó egy recept, ha az első alkalommal már ráérzel az étel tökéletes elkészítésére. 1 Csirkemell rizottó (4 adag) 400g csirkemell 125g barna rizs (1 zacskó)

Részletesebben

Egyből többfélét: Bagett egyszerűen

Egyből többfélét: Bagett egyszerűen 2009 szeptember 14. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Egyből többfélét. A jelen gazdasági helyzetben a háztartás és az étkezés terén is szükség van az átgondolt

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Orosz Tibor. Sűrített levesek. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés

MUNKAANYAG. Orosz Tibor. Sűrített levesek. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés Orosz Tibor Sűrített levesek A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés A követelménymodul száma: 1465-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-30 SŰRÍTETT LEVESEK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Díjnyertes. A debreceni Gyermekhematológiaionkológiai Tanszéken. kezelt gyerekek kedvencei. Leukémiás Gyermekekért. A l a p í t v á n y

Díjnyertes. A debreceni Gyermekhematológiaionkológiai Tanszéken. kezelt gyerekek kedvencei. Leukémiás Gyermekekért. A l a p í t v á n y Díjnyertes Muffin receptek A debreceni Gyermekhematológiaionkológiai Tanszéken kezelt gyerekek kedvencei Leukémiás Gyermekekért A l a p í t v á n y Tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kedves Sütögető Barátunk!

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

alapítva 1995 SZIGETKÖZ A HÁZIAS ÍZEK VILÁGA VEVŐTÁJÉKOZTATÓ-KATALÓGUS 2015. OKTÓBER 5. - OKTÓBER 31.

alapítva 1995 SZIGETKÖZ A HÁZIAS ÍZEK VILÁGA VEVŐTÁJÉKOZTATÓ-KATALÓGUS 2015. OKTÓBER 5. - OKTÓBER 31. alapítva 1995 DARNÓ SZIGETKÖZ A HÁZIAS ÍZEK VILÁGA VEVŐTÁJÉKOZTATÓ-KATALÓGUS 2015. OKTÓBER 5. - OKTÓBER 31. Áraink Nettó -ban értendőek, kivéve egalizáltak, azok darabárasak! AKCIÓS TERMÉKEK Nyári turista

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

2015 RECEPTFÜZET 1. Írta Orosz Mihály

2015 RECEPTFÜZET 1. Írta Orosz Mihály 2015 RECEPTFÜZET 1 Írta Orosz Mihály Medvehagymás fűszervaj» 15 dkg vaj» 15-17 szál medvehagyma és bors» chili pehely» 1 gerezd fokhagyma» 2 ek. Aprított petrezselyemzöld A medvehagymát felaprítom, s hozzákeverem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

A legjobb ha felkészülsz az ünnepekre.

A legjobb ha felkészülsz az ünnepekre. AamsddmFrafa Mama minden évben készített ilyen mézeskalácsot, több száz darabot, tojásfehérjébe kevert porcukorral kicirkalmazva, mákkal, kókusszal, több színű cukorgyönggyel díszítve. (...) A lényeg viszont

Részletesebben

KÖZÖS LÁBOS FŐZÉS A SZIMPLA KERTBEN

KÖZÖS LÁBOS FŐZÉS A SZIMPLA KERTBEN Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet Andragógia és Művelődéselmélet Tanszék, Andragógia szak Tanár: Berényi Ildikó KÖZÖS LÁBOS FŐZÉS A SZIMPLA KERTBEN

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

SOLIER CAFE IV.RECEPTGYŰJTEMÉNY

SOLIER CAFE IV.RECEPTGYŰJTEMÉNY SOLIER CAFE IV.RECEPTGYŰJTEMÉNY FODOR SÁNDOR CHEF MOLNÁR FERENC CUKRÁSZ CHEF SZOLJÁR CSABA ÜZLETVEZETŐ 2009. Ropogós sajtkosárka, juhsajt habbal. Juhsajt hab: kg tejszín 0,30 juhsajt 0,10 fehérbors A tejszínt

Részletesebben

330.-/DB(KB. 20dkg.)

330.-/DB(KB. 20dkg.) A pirog vagy pirozsok egy orosz ételféleség, mely kelt tésztából készül különféle töltelékkel. Neve valószínűleg a pír, lakoma szóból ered. Oroszországon kívül a többi szláv konyhában is ismert étel. A

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Lippai Lapok. Élményekben gazdag félév

LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Lippai Lapok. Élményekben gazdag félév LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Lippai Lapok III. évfolyam, I. szám Élményekben gazdag félév A tartalomból: A jövő a tét Ilosvay Emlékverseny Karácsony Agrárbál Impresszum: Kiadó: Lippai János

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Ricotta gnocchi aszalt paradicsommal

Ricotta gnocchi aszalt paradicsommal Ricotta gnocchi aszalt paradicsommal Nálunk a családban egy jó ideje már szinte hagyomány lett a gnocchi (és egyéb olasz tésztaételek) készítése. Sajnos én csak havonta egyszer, egy hétvége erejéig tudom

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Burgonyalepény. pizza módra - sajttal !"#$%&'#()*"+$,-)./)01

Burgonyalepény. pizza módra - sajttal !#$%&'#()*+$,-)./)01 Burgonyalepény pizza módra - sajttal burgonyalepény db 10 paradicsom konzerv kg 0,15 fehér hagyma kg 0,1 fokhagyma kg 0,04 oregano kg 0,01 sajt kg 0,2 vaj kg 0,05 olívaolaj l 0,04 márványsajt kg 0,1 só,

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76.

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76. Beszámoló a 2008. évi tevékenységről 2008. február 17. Telefon: 06-20 /369-3913 1 Telefon: 06-20 / 369-3914 I. Szervezeti életünk Szervezeti életünkben 2007. év folyamán jelentős történt. Létszámunk kisebb

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről.

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

Receptkönyv Gőzölős sütő

Receptkönyv Gőzölős sütő HU Receptkönyv Gőzölős sütő 2 www.aeg.com 1. AUTOMATIKUS PROGRAMOK 1.1 Zöldségek, hagyományos Főzőedény: Bármilyen főzőedényt választhat, amely legalább 100 C-ig hőálló. 400 g karfiol 200 g sárgarépa 200

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Homoktövis sorbet krém karamellellel szolgált ropogós kecskesajttal

Homoktövis sorbet krém karamellellel szolgált ropogós kecskesajttal Homoktövis sorbet krém karamellellel szolgált ropogós kecskesajttal Hozzávalók Sorbet krém 6 dl homoktövis velő 1 dl homoktövis lekvár 0,6 dl prosorbet Karamell 6 ek. cukor 2 dl Homoktövis velő Ropogós

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

ősziesen Az ősz ízei 8 receptben. Friss tészták sokoldalúan felhasználható egyszerűen elkészíthető Friss gondolat. Finomat ad.

ősziesen Az ősz ízei 8 receptben. Friss tészták sokoldalúan felhasználható egyszerűen elkészíthető Friss gondolat. Finomat ad. Szívélyesen ősziesen okosan Az ősz ízei 8 receptben. Friss tészták sokoldalúan felhasználható egyszerűen elkészíthető Friss gondolat. Finomat ad. Minden megérett a kulinaris Elvezetekre Üdvözöljük az év

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben)

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben) ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (IV. 20.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi.

A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi. A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi. 21 22 A kilenc mosoni áldozat A mosoni temetıben bizonyíthatóan

Részletesebben

Sajtos húsfalatok. Sült spárga. * Szezonális: Kiemelt napok a naptárban * Elkészítési idő: 45 perc * Főzési idő: 30 perc.

Sajtos húsfalatok. Sült spárga. * Szezonális: Kiemelt napok a naptárban * Elkészítési idő: 45 perc * Főzési idő: 30 perc. Sajtos húsfalatok - 20 dkg krémsajt (pl. tömlős Camping sajt), - 75 dkg csirkemell, 2 evőkanál olaj, - 1 evőkanál vaj, 2 dl húsleves (akár kockából is), - 2 gerezd fokhagyma, - 1 csokor vegyes zöldfűszer

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Sonkakészítő hőmérővel. *kizárólag sonkakészítés Termék száma: 420866

Sonkakészítő hőmérővel. *kizárólag sonkakészítés Termék száma: 420866 Sonkakészítő hőmérővel *kizárólag sonkakészítés Termék száma: 420866 Jelmagyarázat www.tescoma.com/video/420866 PRESTO sonkakészítő hőmérővel Tulajdonságok A PRESTO sonkakészítő kiváló eszköz a házi

Részletesebben

Kisar Község Önkormányzata Képviselő-testületének. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 12/2004. (XII. 16.) Önkormányzati rendelete

Kisar Község Önkormányzata Képviselő-testületének. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 12/2004. (XII. 16.) Önkormányzati rendelete Kisar Község Önkormányzata Képviselő-testületének (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 12/2004. (XII. 16.) Önkormányzati rendelete - a helyi iparűzési adóról - A képviselő-testület a helyi önkormányzatról

Részletesebben