Az áldozattá válás megelõzése, áldozatsegítés (Konvergencia régiók) (TÁMOP C-11/2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az áldozattá válás megelõzése, áldozatsegítés (Konvergencia régiók) (TÁMOP C-11/2)"

Átírás

1 Az áldozattá válás megelõzése, áldozatsegítés (Konvergencia régiók) (TÁMOP C-11/2) ÚMFT/TÁMOP - Az áldozattá válás megelõzése, áldozatsegítés (Konvergencia régiók) (TÁMOP C-11/2) címû pályázatról egy rövid összefoglalót az alábbiakban olvashat.a pályázatot részletesen itt találja! Pályázat címe: Az áldozattá válás megelõzése, áldozatsegítés (Konvergencia régiók) Pályázat kódja: TÁMOP C-11/2. Forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg forint. A konvergencia régiók (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Nyugat- Dunántúl) területén a keretösszeg legfeljebb 74,37%-a, azaz forint kerül felhasználásra. Beadás kezdete: szeptember 19. Beadás határideje: október 10. Pályázat célja: A konstrukció közvetlen célja az állampolgárok áldozattá válásának megelõzését és a már bûncselekmény áldozatává vált személyek sérelmeinek kezelését célzó ellátórendszer hatékonyabbá tétele az állami és nem állami szervezetek helyi együttmûködésének kialakításával, az állami és nem állami szervezetek által nyújtott szolgáltatások fejlesztésén és összekapcsolásán keresztül. A projekteknek a potenciális áldozatok felkészítését és az áldozattá vált személyeknek biztosított szolgáltatást is magában kell foglalnia. A pályázati kiírás a komplex és eredményes beavatkozás érdekében nemcsak az áldozatokra, hanem környezetükre és a velük kapcsolatba kerülõ szakmai szervezetekre is reflektál. A konstrukció további célja a településen felmerülõ konfliktusok erõszakmentes megoldási módszereinek elterjesztése által a biztonságérzet növelése, az áldozattá válás megelõzése. Az állampolgárok felkészítése az áldozattá válásuk megelõzésére, illetve a bûncselekmények következményeinek elhárításával az állampolgárok segítése érdekében a pályázati konstrukció részcéljai az alábbiak: - az állampolgárok önvédelmi képességének javítása, aminek következtében jelentõsebb szerepet vállalnak a bûncselekmények megelõzésében, áldozattá válásuk esélye csökkentésében; - a felkészített állampolgárok számának növekedése, ezáltal a bûncselekmények számának csökkentése, különös tekintettel a vagyon elleni bûncselekményekre, amelyek megelõzésében az állampolgároknak jelentõs szerepük lehet; - az állampolgárokat a kriminális cselekmények miatt erõ negatív hatás csökkentése azért, hogy önbecsülésük, anyagi helyzetük, társadalmi-munkahelyi teljesítményük ne romoljon; - az áldozattá vált személyeknek nyújtható szolgáltatások szélesítése, így anyagi helyzetük mellett mentálhigiénéjük megfelelõ módon és idõben rendezõdhet, teljesítõképességük visszarendezõdhet; - az ismételt áldozattá válás valószínûségének csökkentése, amelynek következében az áldozatok társadalmi visszailleszkedésének hatékonysága javul, a visszailleszkedés ideje csökken; - az áldozatokkal kapcsolatba kerülõ intézmények, szakemberek érzékenységének, tudásának növelése, empatikusabb munkavégzésre ösztönzés. - A nõk elleni erõszak áldozatainak megsegítése, az áldozattá válás megelõzése - A prostitúció áldozatainak megsegítése, az áldozattá válás megelõzése A konstrukció célja, hogy a helyi együttmûködések révén az állampolgárok jól hasznosítható, könnyen elérhetõ információkat, módszereket, képességeket szerezzenek arról, hogyan elõzhetõ meg az, hogy kriminális cselekmények (bûncselekmények, kriminális szabálysértések) sértettjeivé váljanak, megerõsítsék önvédelmüket, fokozzák védekezõképességüket. Cél továbbá, hogy a már kriminális cselekmény áldozatává vált személyek segítõ szolgáltatáshoz jussanak, sérelmeik ne maradjanak ellátatlanul, becsatornázódjanak az állami vagy nem állami szervezetek által nyújtott áldozatsegítés rendszerébe. A projektek megvalósításával a bûncselekményt és szabálysértést elszenvedõk nem csak általános jellegû, hanem személyre szabott, rugalmasabban igénybe vehetõ segítséget kapnak a helyi együttmûködésben résztvevõ szervezetektõl. Fontos, hogy az elérhetõ szervezetek ne csak a fizikai nehézségek leküzdéséhez, hanem a megfelelõ mentálhigiéné visszanyeréséhez/eléréséhez szükséges támogatási formákat is rendelkezésre bocsássák. A sérelmet szenvedõk megerõsítése révén könnyebben elkerülhetõ ismételt áldozattá válásuk. A tulajdon elleni, ún. kriminális szabálysértéseknek a cselekményt elszenvedõ számára ugyanolyan következményei lehetnek, mint a bûncselekmény áldozatának. Ennek következtében elengedhetetlen az, hogy ne csak a szabálysértést megvalósító személy kerüljön a bûncselekmény elkövetõjéhez hasonló helyzetbe, hanem a szabálysértést elszenvedõ is hasonló szolgáltatásokban részesülhessen, mint a bûncselekmény sértettje. Cél, hogy a sérelmet szenvedett állampolgár az elkövetett bûncselekményhez (szabálysértéshez) kapcsolódó eljárások során ne sérüljön ismételten (másodlagos viktimizáció). E nemkívánatos jelenség elkerülése érdekében a szervezeteket és munkatársaikat empatikusabbá, jobban szervezetté, reflexívebbé kell tenni. Az áldozatok

2 visszailleszkedéséhez jelentõs segítséget nyújthat közvetlen környezete befogadó készsége. Elérendõ az is, hogy az állami és nem állami áldozatsegítõ szervezetek igénybevehetõ szolgáltatásai között megfelelõ, az áldozatok védelmét, megsegítését leghatékonyabban szolgáló egyensúlyi helyzet alakuljon ki. Pályázók köre: Pályázóként jelen pályázati kiírás keretében a január 1. elõtt bejegyzett, önálló jogi személyiséggel rendelkezõ, önállóan mûködõ és gazdálkodó alábbi szervezetek pályázhatnak (a statisztikai számjel elemeirõl és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján) : - Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (KSH 31) (ezek közül kizárólag megyei rendõr-fõkapitányság, megyei kormányhivatalok [szakigazgatási szerveiként mûködõ megyei igazságügyi szolgálat], Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata) - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (KSH 32) - Egyház, egyházi intézmény (KSH 55) - Alapítvány (KSH 56) - Nonprofit gazdasági társaság (KSH 57) - Egyéb egyesület (KSH 529). - Egyéb jogi személyiségû non-profit szervezet (KSH 59) A jelen kiírás keretében konzorciumok is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttmûködési megállapodást kell kötni az útmutató 9 sz. mellékletét képezõ megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttmûködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet. Konzorciumi partnerként jelen pályázati kiírás keretében a január 1. elõtt bejegyzett, önálló jogi személyiséggel rendelkezõ, önállóan mûködõ és gazdálkodó alábbi szervezetek vehetnek részt a projektekben: Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (KSH 31) (ezek közül kizárólag megyei rendõrfõkapitányság, megyei kormányhivatalok [szakigazgatási szerveiként mûködõ megyei igazságügyi szolgálat], Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata) Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (KSH 32) Területfejlesztési tanácsok (KSH 36) Egyház, egyházi intézmény (KSH 55) Alapítvány (KSH 56) Nonprofit gazdasági társaság (KSH 57) Egyéb egyesület (KSH 529). Egyéb jogi személyiségû non-profit szervezet (KSH 59). A konzorciummal szemben támasztott feltételek: - A konzorcium maximum 3 tagból állhat. - Egy szervezet Pályázóként csak egy pályázatot nyújthat be, azonban konzorciumi partnerként több pályázatban is részt vehet. - A kifizetéseket a Támogató partnerenként kezeli. Konzorciumi partner kizárólag olyan szervezet lehet, amely a projekt során támogatható tevékenységet valósít meg és támogatásban részesül. Amennyiben olyan szervezettel kívánják a projektet megvalósítani, amely támogatásban nem részesül, akkor az együttmûködõ partnerként vonható be. Az együttmûködõ partner a Támogatási Szerzõdést nem írja alá. A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek, minden konzorciumi tag részt vesz a pályázat alapvetõ céljának megvalósításában, továbbá támogatásban részesül. A pályázó szervezetnek (konzorcium esetén minden tagnak) közvetlen felelõsséget kell vállalnia a projekt elõkészítéséért és megvalósításáért, azaz nem lehet pusztán közvetítõ szervezet. A projektbe kötelezõ bevonni a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként mûködõ megyei igazságügyi szolgálatokat konzorciumi vagy együttmûködõ partnerként. Az együttmûködõ partnerként történõ bevonáshoz az együttmûködõ partnerrel együttmûködési megállapodást kell kötni az útmutató 10. számú mellékletét képezõ megállapodás minta alapján. Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatott projektek megvalósítása során beszerzésre kerülõ eszközök, szolgáltatások beszállítóit a vonatkozó közbeszerzési szabályok betartásával kell kiválasztani, a kedvezményezett konzorciumi partnere nem lehet beszállító! A Pályázó székhelyétõl függetlenül a konvergencia régiók területén csak az a szervezet nyújthat be pályázatot, amely a projektjét a konvergencia régiók területén valósítja meg. Támogatható tevékenységek: 1. A projekt elõkészítõ szakasza során a szakmai koncepció elkészítése; 2. Áldozatsegítés, az (ismételt) áldozattá válás megelõzése érdekében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 2.1.A projekt megvalósulási helyén (település, kistérség, megye) non-profit szervezetek és az áldozatsegítési szakterületen kívül dolgozó állami szervezetek, valamint az Áldozatsegítõ Szolgálat közötti helyi együttmûködés rendszerének kialakítása az áldozattá válás megelõzése, valamint az áldozatsegítés területén a hatékony ellátás biztosítása érdekében. A non-profit szervezetek és az áldozatsegítési szakterületen kívül dolgozó állami szervezetek áldozatsegítési

3 szolgáltatásainak fejlesztése és azok hozzákapcsolása az Áldozatsegítõ Szolgálat tevékenységéhez. Ezeken belül: az együttmûködést szabályozó protokoll, eljárásrend kialakítása, a hatékony támogató rendszer kiépítése; a területen dolgozó szakemberek közötti tapasztalatcsere; csoportos és egyéni szupervízió igény szerinti, de minimum havi egyszeri biztosítása az áldozatokkal közvetlenül foglalkozó szakemberek számára; mentálhigiénés, pszichológus és/vagy szociális munkás szakember által végzett egyéni és csoportos kezelések, terápiák biztosítása az áldozatok számára olyan áldozatsegítõ vagy lelki segítségnyújtással foglalkozó szakember által felkészített humán szakember vagy önkéntes segítõ rendelkezésre állásának a szükségletektõl függõ idõtartamú és rendszerességû biztosítása a nem állami szerveknél, aki a sértettet meghallgatja, az otthoni életbe és/vagy a társadalmi és/vagy munkahelyi visszailleszkedéshez szükséges praktikus tanácsokkal látja el, fizikai segítséget, mentálhigiénés, életvezetési tanácsokat nyújt, stb.; önismereti tréning szervezése a bûncselekmény következtében jelentõsebb érzelmi, önértékelési nehézségekkel küzdõ áldozatok számára; az áldozattá vált személyek számára a cselekmény következményeit feldolgozó, azok elkerülésének módszereit megosztó közösségek kialakítása, szervezése (sorstárssegítés), találkozók lebonyolítása; az áldozattá vált személyek különösen a traumát elszenvedettek közvetlen környezetének (család, szomszédság, munkahelyi környezet, stb.) felkészítése az áldozattal való empatikus bánásmódra, segítésre, az áldozat élethelyzetének átérzésére, visszafogadására, bevonásuk az áldozat rehabilitációjába; hozzátartozói csoportok létrehozása a kriminális cselekmény közvetlen áldozatának megsegítése és a hozzátartozók saját mentális nehézségei feloldása érdekében; bûncselekmény áldozatai számára (pl. családon belüli erõszak áldozatai), önvédelmi képesség fejlesztését célzó programok, reintegrációs foglalkozások; a büntetõeljáráson kívüli mediációs, resztoratív, helyreállító eljárásokban való részvétel biztosítása, amelyben részt vesz a kriminális cselekmény elkövetõje és áldozata, elszenvedõje; valamelyik fél hiánya esetén pedig egy fiktív (hasonló cselekménnyel korábban érintett) fél; olyan eljárás is alkalmazható, amelyben nem csak a közvetlenül érintett felek, hanem a lakóhelyi, családi, környezeti közösség képviselõje is részt vesz; 2.2.az áldozatokkal kapcsolatba kerülõ, a pályázat megvalósítási helyszínén/helyszínein mûködõ szervezetek munkatársainak és önkénteseknek (a rendõrség áldozatvédelmi referensei, a polgárõrség munkatársai továbbá más, a bûncselekmények áldozataival kapcsolatba kerülõ szakemberek) közös szakmai felkészítése a projekt során történõ együttmûködésre. Ezen belül az alábbi tevékenységek támogathatóak: készségeik, képességeik fejlesztése, felkészítésük Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon címû e-learning tananyag segítségével annak érdekében, hogy empatikusabb, az áldozatok igényeinek leginkább megfelelõ, személyre szabott tájékoztatást nyújthassanak az elérhetõ nem állami és állami áldozatsegítõ szolgáltatásokról, így a sértettek, áldozatok másodlagos viktimizációja elkerülhetõ, csökkenthetõ legyen. A tananyagról tájékoztatás a oldalon található; interdiszciplináris (különbözõ szakterületek munkatársainak közös) felkészítése, esetmegbeszélések tartása; kommunikációs tréning, az áldozatokkal közvetlen kapcsolatba kerülõ munkatársak részére; 2.3.az áldozatokkal munkájuk során kapcsolatba kerülõ, de nem a szorosan vett áldozatsegítési szakterületen (egészségügy, oktatás, polgárõrség stb.) dolgozók felkészítése az áldozatok számára elérhetõ szolgáltatásokról szóló információkra és azok átadására; 2.4.bírák, ügyészek felkészítése az áldozatokkal való empatikus bánásmód alkalmazására, valamint arra, hogy megfelelõ információval rendelkezzenek az áldozatok számára elérhetõ szolgáltatásokról, képesek legyenek az errõl szóló eredményes tájékoztatásra; 2.5.a helyi közösség biztonságérzetének növelése, áldozattá válás megelõzése érdekében közösségi szintû bûnmegelõzési rendszer kiépítése a hátrányos földrajzi fekvésû településeken (ld. F7 Fogalomjegyzék), magas bûnügyi fertõzöttségû, vagy zsáktelepüléseken ahol az intézmény-, infrastruktúra- és szolgáltatáshiányok miatt gyakoribbak lehetnek különösen az idõsek ellen elkövetett rablások, erõszakos bûncselekmények. Ezen belül: áldozattá válást megelõzõ jelzõrendszer kiépítése, abba a helyi civil szervezetek, állami és önkormányzati szervek bevonása; a szomszédok egymásért mozgalom kialakításának és/vagy fejlesztésének szakmai támogatása, szervezése, szomszédok olyan segítõ hálójának létrehozása, mûködtetése, amelyek célja kisközösséget érõ bûncselekmények megelõzésének támogatása, szervezése, abba a helyi nem állami szervezetek, állami és önkormányzati szervek bevonása; tanyavédelmi programok szervezése a helyi polgárõr szervezetek bevonásával, tanyagondnoki, tanyasegítõi szolgálat és más közszolgálatot teljesítõk bûnmegelõzési, áldozatvédelmi információkkal való ellátása, hálózatuk segítségével nem állami közbiztonsági hírlánc mûködtetése, tanyai közösségi terekben lakossági fórumok szervezése; szituációs bûnmegelõzési eszközök beszerzése, amely önálló tevékenységként nem támogatható csak a fenti tevékenységek legalább egyikével kombinálva települési mediációs programelem megvalósítása: egy-egy település területén élõ, vagy ott rendszeresen tartózkodó családok, szomszédok, lakóközösségek, településrészek közötti nézeteltérések, konfliktusok békés, erõszakmentes megoldásának helyben alkalmazható módszereinek átadása a résztvevõknek, a közösségi mediáció alkalmazása a problémák, a hosszú ideje elmélyült szomszédsági konfliktusok kezelésére, illetve a már elkövetett bûncselekmények hatásainak csökkentésére és ezzel együtt az ismételt bûnelkövetés elkerülésére; az áldozatsegítõ jelzõrendszer részeként konfliktuskezelõ jelzõrendszer kialakítása helyi szakemberek

4 bevonásával: érintettek bevonása a programba, a helyi konfliktusok feltárása, a jelzõrendszer kialakítása; közösségi mediációs kapacitás kiépítése (képzés, mentorálás, szupervízió): a helyi körzeti megbízottak, a polgárõrök, az önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok munkatársai és tagjai, továbbá más helyi lakosok közül önként jelentkezõk mediációs, facilitátori képzése, konfliktusok mediálása tapasztalt mediátor segítségével, esetmegbeszélõ szupervízió a leendõ mediátoroknak; a fennálló, elmélyült konfliktusok kezelése a mediációs, közvetítõi technikával, a bûncselekmények hatásainak csökkentése a mediációs, közvetítõi technikával, konkrét esetek megoldásának facilitálása önkéntesek bevonásával a lakosság érzékenyítése, tájékoztatása: lakossági fórum a konfliktuskezelés módjairól, gyakorlatáról, a mediáció elõnyeirõl, alternatív konfliktuskezelõ tréning; az eredmények disszeminálása helyi és országos szinten: tájékoztató anyagok, brosúrák, szóróanyagok készítése, kiadvány készítése a mediációról dokumentumfilm, oktatófilm készítése a mediációról, lakossági fórumok, és pódiumbeszélgetések tartása; A mediációs tevékenységet és az arra vonatkozó képzést csak olyan szervezet végezheti, amelynek a létesítõ okiratában megfogalmazott céljai között szerepel közvetítõi, mediációs tevékenység, és amely akkreditált mediációs képzés, tréning megtartására jogosult! 2.7. az állampolgárok részére békés konfliktuskezelési módszerek átadása, ezekre való felkészítés eseti, illetve folyamatos jelleggel, egyéni, illetve csoportos/közösségi formában, közösségi mediációs eljárások megvalósítása; 2.8. az áldozattá válás megelõzése érdekében nyomtatott és/vagy elektronikus alapú és/vagy személyesen nyújtott tájékoztatás, felvilágosítás, információ- és ismeretátadás az áldozattá válás elkerülésének módszereirõl; 2.9. tájékoztató jellegû film elkészítése (max. 20 perces), elõadás sorozat szervezése, melyek a bûncselekmények megelõzését valamint az ismételt áldozattá válás elkerülését segítik elõ; 3. A projektben megvalósított tevékenységek hatásának mérése érdekében a lakosság tájékozottsági szintje, elégedettsége, biztonságérzete változásának feltárása (a projekt megvalósítási helyszínén a lakosság körében a lakónépesség legalább 1%-ának megfelelõ, de max fõs mintán - elvégzett felmérés alapján, amely legalább 2 adatfelvétellel a projekt elején és végén - történik); 4. A projekt eredményeinek disszeminációját szolgáló kötelezõ nyilvánosság biztosítása 5. Kommunikációs terv készítése (a szakmai koncepció részeként) és megvalósítása 6. A projektben együttmûködõ partnerek kommunikációját elõsegítõ zárt, biztonsági jelszóval védett felület (intranet) kialakítása 7. A horizontális szempontok (esélyegyenlõség, fenntartható fejlõdés) érvényesítése érdekében a pályázó által vállaltak megvalósítása 8. A projekt megvalósításával összefüggõ menedzsment, szakmai megvalósítás és adminisztrációs tevékenység, és az azokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés 9. A projekt folyamatok minõségbiztosítása a projekt sikeres megvalósításának érdekében, amely magában foglalja 9.1. a megvalósító szervezet(ek) mûködésében, felépítésében, irányításában szükséges fejlesztések/változások bevezetését/kezelését, 9.2. a projektben vállalt tevékenységek megvalósítása során várható finanszírozási, (humán) erõforrás, stb. kockázatok kezelését, 9.3. a projekt megvalósítás során lefolytatandó eljárások (pl. közbeszerzés) lépéseit Tájékoztatjuk, hogy a TÁMOP intézkedésen belül 2010 és 2012 között zajlik a TÁMOP kiemelt projekt végrehajtása, azon belül a Áldozatsegítõ szolgáltatások fejlesztése c. alprojekt. A szakágazati kohézió elõsegítése érdekében javasolt a kiemelt projekt honlapjának ( rendszeres figyelemmel kísérése, a hírlevél nyomon követése. Kötelezõen megvalósítandó tevékenységek, beszerzések: 1. A projekt elõkészítõ szakasza (amely a pályázati felhívás megjelenésének napjától a támogatási szerzõdésben rögzített projekt megkezdésének napjáig tart) során szakmai koncepció készítése a projektben vállalt tevékenységek megalapozottságának bemutatása céljából. A szakmai koncepció elkészítéséhez a pályázati útmutató 6. sz. melléklete nyújt segítséget. A szakmai koncepció a benyújtandó pályázat kötelezõ melléklete! 2. A projekt megvalósulási helyén (település, kistérség, megye) non-profit szervezetek és az áldozatsegítési szakterületen kívül dolgozó állami szervezetek, valamint az Áldozatsegítõ Szolgálat közötti helyi együttmûködés rendszerének kialakítása az áldozattá válás megelõzése, valamint az áldozatsegítés területén a hatékony ellátás biztosítása érdekében. A non-profit szervezetek és az áldozatsegítési szakterületen kívül dolgozó állami szervezetek áldozatsegítési szolgáltatásainak fejlesztése és azok hozzákapcsolása az Áldozatsegítõ Szolgálat tevékenységéhez. Ezeken belül kötelezõ tevékenység: 2.1.az együttmûködést szabályozó protokoll, eljárásrend kialakítása, a hatékony támogató rendszer kiépítése; 2.2.a területen dolgozó szakemberek közötti tapasztalatcsere; 2.3.mentálhigiénés, pszichológus és/vagy szociális munkás szakember által végzett egyéni és csoportos kezelések, terápiák biztosítása az áldozatok számára, a kialakított csoportok részére igény esetén biztosítani kell a felmerült problémára megfelelõ megoldást kínáló szakembert; 2.4.olyan áldozatsegítõ vagy lelki segítségnyújtással foglalkozó szakember által felkészített humán szakember vagy önkéntes segítõ rendelkezésre állásának a szükségletektõl függõ idõtartamú és rendszerességû biztosítása a nem állami szerveknél, ki a sértettet meghallgatja, az otthoni életbe és/vagy a társadalmi és/vagy munkahelyi visszailleszkedéshez szükséges praktikus tanácsokkal látja el, fizikai segítséget, mentálhigiénés, életvezetési tanácsokat nyújt, stb.;

5 2.5.bûncselekmények áldozatai számára (például családon belüli erõszak áldozatai) szervezett önvédelmi tanfolyamok, reintegrációs foglalkozások; 3. Az áldozatokkal kapcsolatba kerülõ, a pályázat megvalósítási helyszínén/helyszínein mûködõ szervezetek munkatársainak (a rendõrség áldozatvédelmi referensei, a polgárõrség munkatársai továbbá más, a bûncselekmények áldozataival kapcsolatba kerülõ szakemberek) közös szakmai felkészítése a projekt során történõ együttmûködésre. Ezen belül az alábbi tevékenységek támogathatóak: 3.1.készségeik, képességeik fejlesztése, felkészítésük Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon címû e-learning tananyag segítségével annak érdekében, hogy empatikusabb, az áldozatok igényeinek leginkább megfelelõ, személyre szabott tájékoztatást nyújthassanak az elérhetõ nem állami és állami áldozatsegítõ szolgáltatásokról, így a sértettek, áldozatok másodlagos viktimizációja elkerülhetõ, csökkenthetõ legyen. A tananyagról tájékoztatás a oldalon található;3.2.interdiszciplináris (különbözõ szakterületek munkatársainak közös) felkészítése, esetmegbeszélések tartása; 3.3.kommunikációs tréning, az áldozatokkal közvetlen kapcsolatba kerülõ munkatársak részére; 4. az áldozatokkal munkájuk során kapcsolatba kerülõ, de nem a szorosan vett áldozatsegítési szakterületen (egészségügy, oktatás, polgárõrség stb.) dolgozók felkészítése az áldozatok számára elérhetõ szolgáltatásokról szóló információkra és azok átadására; 5. az áldozattá válás megelõzése érdekében nyomtatott és/vagy elektronikus alapú és/vagy személyesen nyújtott tájékoztatás, felvilágosítás, információ- és ismeretátadás az áldozattá válás elkerülésének módszereirõl (pl. oktatási intézményekben való elõadások tartása, helyzetgyakorlatok bemutatása, praktikus tanácsok, nyugdíjas klubban, szülõi értekezleten való megjelenés); 6. A projektben megvalósított tevékenységek hatásának mérése érdekében a lakosság tájékozottsági szintje, elégedettsége, biztonságérzete változásának feltárása (a projekt megvalósítási helyszínén a lakosság körében a lakónépesség legalább 1%-ának megfelelõ, de max fõs mintán - elvégzett felmérés alapján, amely legalább 2 adatfelvétellel a projekt elején és végén - történik); 7. A horizontális szempontok (esélyegyenlõség, fenntartható fejlõdés) érvényesítése érdekében a pályázó által vállaltak megvalósítása 8. A projekt megvalósításával összefüggõ menedzsment, szakmai megvalósítás és adminisztrációs tevékenység, és az azokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés 9. A projekt eredményeinek disszeminációját szolgáló kötelezõ nyilvánosság biztosítása 10.Kommunikációs terv készítése (a szakmai koncepció részeként) és megvalósítása Jelen kiírás keretében csak azok a pályázatok igényelhetnek támogatást, amelyek a konvergencia régiók területén valósulnak meg. Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a. Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhetõ támogatás összege: legalább Ft, de legfeljebb Ft lehet.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés c. pályázati felhívásához I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP 5.6.1.C-11/2. Konvergencia régiók 1 Felhívjuk tisztelt

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás II.

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA EFOP-1.3.8-17 ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA PÁLYÁZAT CÉLJA: A fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év, maximum egy év tapasztalatgyűjtés, önkéntességen és társadalmi szolgálaton

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Tett - Program az áldozatokért és tettesekért 2011. március 2. Siófok Lénárd Krisztina Projekt szakmai koordinátor

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer E L B I R LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2013. május BUDAPEST

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer E L B I R LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2013. május BUDAPEST 213. május Tisztelt Hölgyem / Uram! Budapest rendőrfőkapitányaként örömmel tájékoztathatom Önöket ELBIR-hírlevelünk virtuális hasábjain arról, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság, Budapest Főváros Kormányhivatala,

Részletesebben

AZ IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZETTSÉGEI ÉS LEHETŐSÉGEI A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK BIZTOSÍTOTT SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SORÁN

AZ IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZETTSÉGEI ÉS LEHETŐSÉGEI A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK BIZTOSÍTOTT SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SORÁN AZ IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZETTSÉGEI ÉS LEHETŐSÉGEI A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK BIZTOSÍTOTT SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SORÁN Eger, 2015. február 24. dr. Szacsva Ferenc AZ INTÉZMÉNY LÉTREJÖTTE 2006.

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK 2017.03.09-10. Felsőoktatási és Középiskolás Diákközpontú Szellemiségért és Világért Egyesület rendezésében A rendezvényt a Nemzeti Együttműködési Alap - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás Pályázók köre Területi szűkítés Beadás kezdete Megvalósítási idő Támogatható

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A FIVOSZ és a TÁMOP-2.3.6.-12/1 pályázat célja A pályázat célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. Cél a vállalkozásalapítás

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére Tárgy: Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

EFOP BARI SHEJ (NAGYLÁNY, FATA MARE) ROMA LÁNYOK TOVÁBBTANULÁSI ESÉLYEINEK NÖVELÉSE

EFOP BARI SHEJ (NAGYLÁNY, FATA MARE) ROMA LÁNYOK TOVÁBBTANULÁSI ESÉLYEINEK NÖVELÉSE EFOP-1.4.4-17 BARI SHEJ (NAGYLÁNY, FATA MARE) ROMA LÁNYOK TOVÁBBTANULÁSI ESÉLYEINEK NÖVELÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: A pályázat a hátrányokkal küzdő roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését, valamint

Részletesebben

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Dr. Tóth Zsófia, áldozatsegítő szakreferens,

Részletesebben

Konzorciumi létszám összesen: 4 tag lehet (konzorciumvezető + 3 tag).

Konzorciumi létszám összesen: 4 tag lehet (konzorciumvezető + 3 tag). PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP-3.4.3-16 Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében PÁLYÁZATI FELTÉTELEK EFOP-3.4.3-16 A pályázat

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - GINOP 6.1.6-17 FELHÍVÁS CÉLJA: A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók

Részletesebben

Biztos Menedék EFOP

Biztos Menedék EFOP Biztos Menedék EFOP-1.2.5-16 Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év október hó 26. naptól 2018. év október hó 26. napig van lehetőség. Támogatást igénylők köre: a) Az igényelhető

Részletesebben

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK 2017.03.09-10. Felsőoktatási és Középiskolás Diákközpontú Szellemiségért és Világért Egyesület rendezésében A rendezvényt a Nemzeti Együttműködési Alap - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Információk a családi napközbeni gyermekellátás fejlesztését célzó pályázati lehetőségekről

Információk a családi napközbeni gyermekellátás fejlesztését célzó pályázati lehetőségekről Információk a családi napközbeni gyermekellátás fejlesztését célzó pályázati lehetőségekről Pályázati lehetőségek 1. Gyakornoki program pályakezdők támogatására - GINOP- 5.2.4-16 2. Védőháló a családokért

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program. Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program. Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/1 A projektek az Európai

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

Pályázatok - lehetőségek

Pályázatok - lehetőségek Pályázatok - lehetőségek Véleményezésre kiadott pályázatok TÁMOP 1.4.3-11/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Célja: A pályázati kiírás célja az, hogy az innovatív kezdeményezések,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.4-08/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben

Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben Milyen esélyei vannak a közösségépítésnek egy olyan településen, ahol a konfliktusok forrása a lakosság szerint a roma lakosság? dr. Fellegi Borbála Foresee

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A pályázat célja Célcsoport Támogatást igénylők köre PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP - 5.5.2/09/3 B komponens A konvergencia régiók területén A projektek

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, március 30.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, március 30. Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-5.2.1-15 kódszámú, A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok című felhívásra Ózd, 2016. március 30. Előterjesztő: Polgármester

Részletesebben

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése címmel Kódszám: TÁMOP-2.2.3/07/2

Részletesebben

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE EFOP-3.3.6-17 TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására Kódszám: TAMOP-5.3.5-09/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN

INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA Napjainkban egyre nagyobb társadalmi értéket képvisel az önkéntes munka. A mai fiatalok már középiskolai tanulmányaik során a tanterv részeként

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Házi segítségnyújtás fejlesztése. Kódszám: TÁMOP-5.4.3-10/2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Házi segítségnyújtás fejlesztése. Kódszám: TÁMOP-5.4.3-10/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Házi segítségnyújtás fejlesztése c. program támogatásához A konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.4.3-10/2 A projektek az Európai

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10.

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. 2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

13. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 23-i rendes ülésére

13. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 23-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 23-i rendes ülésére Tárgy: Támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyása EFOP-os

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára Zalaszentgrót 2012.03.28. A kiírás célja A gazdaság versenyképességének

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. [GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA Alapítva 2000-ben PÁLYÁZAT] BÉR- ÉS JÁRULÉK TÁMOGATOTT MUNKAERŐ, ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KISLÉPTÉKŰ INGATLAN BERUHÁZÁS LEHETŐSÉGÉVEL! GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN (STANDARD) EFOP

NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN (STANDARD) EFOP NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN (STANDARD) EFOP-1.2.9-16 A konstrukció célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel.

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

A KIMISZ szerepe a kiemelt projektben: célok és tevékenységek, projekt szervezet és működés

A KIMISZ szerepe a kiemelt projektben: célok és tevékenységek, projekt szervezet és működés Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata A KIMISZ szerepe a kiemelt projektben: célok és tevékenységek, projekt szervezet és működés Drabik Balázs, projektiroda-vezető, KIMISZ TÁMOP-5.6.2.

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

-Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11.

-Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11. -Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az ÉAOP-2009. 5.1.1/D-09-2f 2011 0006 számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő

Részletesebben

ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS (TÁMOP /1-2)

ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS (TÁMOP /1-2) ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS (TÁMOP 3.4.3-11/1-2) Peerfomance Kft. www.peerformance.hu Iskolai tehetséggondozás A pályázat kiírásra került. Célok (nem teljes felsorolás): esélynövelést szolgáló tehetséggondozás

Részletesebben

Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza

Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza 1 / 5 2012.11.02. 8:39 Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu Vissza Cím: A társadalmi szerepvállalás fellendítését, a civil társadalom megújulását segítő

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10.

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. 2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi

Részletesebben

Tartalom. III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna Az áldozatpolitika alapjai... 17

Tartalom. III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna Az áldozatpolitika alapjai... 17 Tartalom III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna... 11 Bevezetés...13 7. Az áldozatpolitika alapjai... 17 7.1. Az áldozatpolitika története, elmélete és gyakorlata nemzetközi

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA A fórum tematikája Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Aktuális pályázati kiírások Kérdezz-felelek Aktuális

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

2010. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok A Gyermekvédelmi komponens

2010. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok A Gyermekvédelmi komponens 2010. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok A Gyermekvédelmi komponens 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) Új Széchenyi Terv / Zöldgazdaság-fejlesztési Program Környezet és Energia Operatív Program KEOP-6.1.0/A/09-11 és KEOP-6.1.0/B/09-11 A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-2.1.3 100%-os Európai Uniós forrású támogatással

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért c. 2. komponens Kódszám: TÁMOP 5.1.3.-09/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Előzmények

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A FIVOSZ és a TÁMOP-2.3.6.-12/1 pályázat célja A pályázat célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. Cél a vállalkozásalapítás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához. Kódszám: TÁMOP /2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához. Kódszám: TÁMOP /2 I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához Kódszám: TÁMOP - 3.4.3-08/2 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Közoktatási lehetőségek TÁMOP-3.3.10.A-B-12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása Benyújtás: 2013. február 22. és április

Részletesebben