BALOGH PÉTER A TÁRSADALOM FOGASKEREKEI IS ROZSDÁSODNAK? ADATOK ÉS ÉSZLELÉSEK A KORRUPCIÓRÓL *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALOGH PÉTER A TÁRSADALOM FOGASKEREKEI IS ROZSDÁSODNAK? ADATOK ÉS ÉSZLELÉSEK A KORRUPCIÓRÓL *"

Átírás

1 Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR BALOGH PÉTER A TÁRSADALOM FOGASKEREKEI IS ROZSDÁSODNAK? ADATOK ÉS ÉSZLELÉSEK A KORRUPCIÓRÓL * Elméleti vázlat A korrupció előfeltételeiről, forrásáról A dolgozat címében szereplő kifejezést a társadalom fogaskerekeinek rozsdája Jon Elster 1 írásából kölcsönöztük 2 utalásként arra a megközelítésmódra, melyre alapozva a korrupció kérdését értelmezni igyekszünk. Elster az intézmények társadalmi életben betöltött jelentősége kapcsán megfogalmazza, hogy azok megóvnak a szenvedélyből és az önérdekkövetésből származó káros hatásoktól feltéve, hogy maguk az intézmények nem terheltek ilyen jelenségekkel. Az intézmények egyrészt amennyiben azokat mint felnagyított egyéneket tekintjük hatnak ránk, azaz formális szankciók alkalmazásával emberek egy jól körülhatárolható csoportjának viselkedését irányítják 3. Ez azonban több tekintetben akadályokba ütközhet azon egyszerű körülménynek köszönhetően, hogy az intézmények önmaguk is egyénekből állnak. Egyrészt emiatt nehéznek vagy egyenesen lehetetlennek bizonyulhat azon egységes célok kimunkálása, megfogalmazása, melyek megvalósítása érdekében az intézmény irányítani igyekezhet 4. * Ez a tanulmány a Budapesti Corvinus Egyetem 4.2.1/B-09/1/KMR számú TÁMOP program [Társadalmi Megújulás Operatív Program] Hatékony állam, szakértő közigazgatás, regionális fejlesztések a versenyképes társadalomért alprojektjében, a Társadalmi és kulturális erőforrások, fejlesztéspolitikák, helyi fejlődés műhelyben készült. A műhely (kutatócsoport) vezetője és a tanulmány szakmai lektora: Dr. Szántó Zoltán egyetemi tanár (BCE). A szerző doktorjelölt (BCE Szociológia Doktori Iskola) és egyetemi tanársegéd (SZTE Szociológia Tanszék); elérhetősége: 1 Jon ELSTER: A társadalom fogaskerekei (Társadalmi intézmények) = LENGYEL György SZÁNTÓ Zoltán (szerk.): Gazdaságszociológia (Budapest: Aula 2006) Aki pedig Tocqueville-től kölcsönzi lásd ELSTER (1. lj.) Lásd ELSTER (1. lj.) Ezen koncepció szerint ugyanis akkor beszélhetünk közös intézményi akaratról illetve (köz)érdekről, ha az intézményt diktatórikusan működtetik. Amennyiben ez nem teljesül, és az intézmény demokratikus elvek szerint működik, a közös érdek, illetve akarat kimunkálása az eltérő érdekű egyének illetve szervezetek, csoportok miatt problematikus lehet, mely probléma megoldásában gyakran a többségi szavazás sem segít (Lásd ELSTER (1. lj.) ) Ezt a kollektív döntési helyzetet szavazási paradoxonnak is nevezik, s az alábbiképpen formalizálható:

2 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Ha az intézményi akarat kimunkálása (mégis) sikeres, s egyértelműen meghatározásra kerülnek azon célok, melyet az intézmény elérni kíván, ez a folyamat még továbbra is problematikus lehet, amennyiben nem feltétlenül biztos, hogy az intézményi akarat megvalósításával megbízott személyek nem térnek el ettől saját érdekeik előtérbe helyezésével 5. Az önérdek és a közérdek ütközésének, a korrupciós célok és lehetőségek kialakulása megakadályozását célzó intézményi technikáknak számos formája lehetséges, azonban mindegyik esetében számolni lehet olyan tényezővel, mely vagy meghiúsítja ezt, vagy az intézmény stabilitása ellen hat. Megfontolásai alapján Elster végül meglehetősen borús képet fest a korrupció kontrollálásának lehetősége tekintetében, mivel vélekedése szerint ezen társadalmi probléma elterjedtsége nem elsősorban a felvilágosult önérdekre való ráhatás; a sikeres intézményi tervezés függvénye, hanem az erkölcs és a társadalmi normák állapotának a hivatalnokoknak a köz iránti elkötelezettsége mértékének lenyomata 6. Az intézmények tehát leggyakrabban valamilyen társadalmilag lényegesnek ítélt cél elérése érdekében létrehozott struktúra részeként válnak a korrupció szempontjából lényeges elemmé. Ez a helyzet egyrészt a gazdaság redisztribúció formájában történő intézményesedése esetén fordul elő 7, így az újraelosztás aktusa kiemelten lényeges a téma szempontjából. Hankiss Elemér 8 a korrupció előfeltételeként említi a (1.) közösség tagjai között elosztandó közvagyon megjelenését, (2.) az ezt megvalósító elosztó hatalom delegálását (olyan tisztségviselők megléte, akiket a közösség tagjai önként vagy kényszerből elfogadnak a közvagyon elosztóiként, valamint (3.) az elosztás valamilyen rendjét, amit Opciók A B C Személyek X Y Z A modell szereplői (X, Y és Z; értelmes és tájékozott, a közügyekről egyértelmű vélemény kialakítására képes személyek) többségi szavazás révén kívánják eldönteni, hogy mely alternatívát valósítják meg (A, B vagy C). A döntéshozók preferenciarendezésének változatlansága mellett azonban nincs egyértelmű kimenetele a szavazásnak a többségi akarat szerint A>B>C>A. Ezt a dilemmát K. Arrow formalizálta, és lehetetlenségi tételnek nevezte el, melynek értelmében tehát nem hozható létre olyan jóléti függvény, amely a társadalom minden egyes tagjának preferenciáit tükrözné, és amellett konzisztens döntést eredményezne. (BOD Péter Ákos: Bevezetés a gazdaságpolitikába (Budapest: Aula 2006) 40.) 5 Lásd ELSTER (1. lj.) Lásd ELSTER (1. lj.) Maga Polányi Károly is rámutat, hogy a redisztribúció, a javak központi újraelosztása jellemzően a modern társadalmakban, a szükségletkielégítő erőforrások folyamatos biztosítása mellett illetve helyett társadalmi ideálok által kitűzött célok megvalósítása (pl. jóléti állam szolgáltatásai) érdekében történik. (POLÁNYI Károly: Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet (Budapest: Gondolat 1976) 247.) 8 HANKISS Elemér: A korrupció csapdája = HANKISS Elemér: Társadalmi csapdák és diagnózisok. Tanulmányok a hetvenes évekből (Budapest: Osiris 2004)

3 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR nem szankcionálnak annyira szigorúan, hogy egyéni érdekből ne lehessen, illetve ne legyen érdemes megszegni 9. A redisztributív struktúrák megléte mellett azonban a piaci rendszerekben is kialakulhatnak korrupciós alkalmak 10 jellemzően a gazdasági élet szabályozottsága, illetve szabályozatlansága következtében: a chicagói közgazdaságtani iskola 11, illetve G. J. Stigler 12 az állami szabályozás előnyeinek valódi élvezőit kutatva jutott el a szabályozás leíró elméletéhez 13, mely egyebek mellett az érdekeltek által kezdeményezett szabályozás 14 fogalmának kidolgozásához is elvezetett. Stigler meglátása szerint: a szabályozás problémája éppen abban rejlik, hogy megállapítsuk: egy adott iparág (vagy hasonló gondolkodású emberek adott csoportja) mikor és miért lesz képes arra, hogy az államot saját céljaira használja fel, illetve megfordítva: az állam mikor és miért lesz képes arra, hogy egy adott iparágat (vagy embercsoportot) idegen mármint az iparág vagy csoport számára idegen célok szolgálatába állítson? 15 A szabályozottság kiharcolása pedig azért fontos az iparág számára, mert monopolhelyzetbe kerülve a járadékszerzés lehetőségét rejti 16. A járadék a termékek költség feletti áron történő értékesítéséből származik, a verseny körülményei között megszűnik, monopolhelyzet esetében azonban megmarad 17. A járadékra való törekvés 18 a versenytársak kiszorítását teszi tehát szükségessé, melyhez az egyes iparágak, szereplők az államot 9 Lásd HANKISS (8. lj.) Hankiss ezzel ellentétes véleményt képvisel, amennyiben szerinte a piacgazdaság elvben mentes a korrupciótól, mivel ott a javak cseréjét a piaci mechanizmus szabályozza, azonban hozzáteszi, hogy ezen rendszer tiszta formában nem, csak a redisztribúcióval keveredve fordult elő a történelemben, így a korrupciós veszélyeztetettség továbbra is fenn áll. (lásd HANKISS (8. lj.) 59.) 11 William C. MITCHELL Michael C. MUNGER: Az érdekcsoportok közgazdasági modellje Századvég 2004/4, George J. STIGLER: Az állami szabályozás elmélete = George J. STIGLER: Piac és állami szabályozás. Válogatott tanulmányok (Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1989) LŐRINCZ László : A járadékszerzés elmélete Kormányzás, közpénzügyek, szabályozás 2007/1, 113. Forrás: [/071/04_lorincz_jaradek.pdf] 14 Lásd STIGLER (12. lj.) Lásd STIGLER (12. lj.) A járadékszerzés kiemelt magyarázati mechanizmussá vált az ún. virginiai közgazdászok körében. Lásd ehhez MITCHELL MUNGER (11. lj.) , valamint az újraelosztás és a járadékszerzés kapcsolatának az externáliák közjavak fogalmára épülő érdekes koncepcióját kínálja Gordon TULLOCK: Public goods, redistribution and rent seeking. Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing Limited 2005). 17 Lásd LŐRINCZ (13. lj.) A járadékszerzés, illetve a monopol helyzet negatív hatása egyrészt elosztási probléma abban a tekintetben, hogy a fogyasztóktól a termelőkhöz való jövedelem-átcsoportosítással jár, másrészt hatékonysági probléma, amennyiben csökken a fogyasztói többlet. Lásd ehhez részletesen LŐRINCZ (13. lj.)

4 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR használhatják fel a szabályozottság 19 állapotának elérése révén 20. Ahhoz, hogy ez a helyzet megvalósuljon, a szabályozottak a járadék egy részét a monopolhelyzet megszerzésébe fektetik, s ennek egyik formája lehet a korrupció a szabályozó megvesztegetése 21 révén. Lévén hogy a szabályozó az információs aszimmetria és a morális kockázat 22 következtében megveszegethető, s annál nagyobb valószínűséggel enged a tisztességtelen ajánlatnak, minél kevésbé szabályozott és kiszámíthatóbb magának a szabályozó intézménynek a működése 23. Végül tekintsük a korrupció ideáltipikus formáinak megalkotása során a jelenség jellemzően mikroszintű előfeltételeiként összegyűjtött alábbi tényezőket: - legalább két szereplő részvétele (legyen az akár egyéni, közösségi vagy intézményi ágens) - a résztvevők előzetes és tudatos döntése a tranzakcióban való részvételt illetően - befolyásolási szándék, amely egyéni előnyök megszerzésére irányul, azaz olyan önérdekkövetésről van szó, amely a személyes célokat politikai korrupció esetén a közérdek, gazdasági korrupció esetén a tulajdonosi érdek fölé helyezi - a szabályoktól való eltérés (tiltott, jogellenes, meg nem engedett cselekvés) 24 A korrupció fogalmáról és formáiról A korrupció egységes definícióját 25 keresni az ennek megalkotását célzó törekvések számossága ellenére (vagy éppen emiatt) nem volna érdemes 26, sokkal inkább fontos talán a jelenség probléma-szemléletét kiemelni. 19 Szabályozási hibáknak, a túlszabályozásnak és a tilalmaknak a korrupció kialakulásában játszott szerepéről lásd SZAMEL Lajos: A korrupció, a protekció és a többi (Budapest: Kossuth Könyvkiadó 1989) Hankiss is utal erre a problémára, miszerint a korrupció térnyerése esetén a vállalatok nem csak a nyílt piacon, hanem a hivatali döntések zárt ajtói mögött is versenyezhetnek egymással (lásd HANKISS (8. lj.) 81.) 21 Amennyiben (nagy) verseny van a monopolhelyzetbe kerülésért, egyre jelentősebb mértékű lesz a járadékszerzés során keletkező veszteség, s szélsőséges esetben a szereplők akár a teljes járadékot a monopolhelyzet megszerzésére költhetik. Lásd ehhez SZÁNTÓ Zoltán et al.: Gazdasági érdekcsoportok, szabályozási kudarcok, járadékvadászat és korrupció. (Kézirat) (Budapest: BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet Korrupciókutató-központ 2010) 11. Forrás: [/download/gvh_2010_bce_kkk_tan_101214_.pdf] 22 Lásd ehhez SZÁNTÓ Zoltán: Kontraszelekció és erkölcsi kockázat a politikában. Vázlat az információs aszimmetria közgazdaságtani fogalmainak politikatudományi alkalmazhatóságáról Közgazdasági Szemle 2009/6, Lásd SZÁNTÓ et al. (21. lj.) 11. Ebben a megközelítésben vizsgálta Becker és Stigler, hogy a korrupció feltételeinek alakítása illetve kontrollálása miként lehetséges elsősorban a végrehajtó apparátus tagjainak önérdekére való hatással. (Gary S. BECKER George J. STIGLER: A törvények végrehajtása, kötelességszegés és a végrehajtó apparátus javadalmazása = STIGLER (12. lj.) SZÁNTÓ Zoltán TÓTH István János VARGA Szabolcs: A korrupció társadalmi és intézményi szerkezete. Korrupciós tranzakciók tipikus kapcsolatháló-konfigurációi Magyarországon. (Kézirat) (Budapest: BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet Korrupciókutató-központ 2011) 5-6., Forrás: [/download/cup_2011_hu_ pdf]

5 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR A korrupció ugyanis alapvetően s ezen tekintetben véleményösszhang látszik kibontakozni káros jelenségként, problémaként 27 tételeződik, s ebből adódik talán, hogy az egyik legmarkánsabban a kérdéskörrel foglalkozó tudományterület a bűnügyikriminológiai szakirodalom 28. A politikatudomány szintén kiterjedten foglalkozik a kérdéskörrel alapvetően a hatalmi struktúrához kötődő erőforrásokkal való visszaélés 29 vizsgálatát tűzi ki célul 30. Hankiss Elemér szociológus értelmezésében a korrupció a társadalmi elosztásnak a mindennapi interakciók keretében létrejövő torzulásának, torzulássorozatának olyan aktusa, mely során a javak társadalmilag rögzített elosztásrendjét egy, az elosztásért felelős személy valaki javára megsérti, amiért cserébe ellenszolgáltatást kap vagy vár 31. Ebben a megközelítésben három formája lehetséges: (1.) hivatalnoki korrupció, melynek során a kezdeményezők a hivatalnokok 32, s az ügyintézés terén fejti ki hatását, (2.) az üzleti kor- 25 A korrupció egységes definíciójának megalkotása illetve keresése az országok között meglévő jogalkotásbeli és kulturális különbségek miatt sem kecsegtetne sok sikerrel. (Lásd SZÁNTÓ TÓTH VARGA (24. lj.) 5. Mindemellett érdekességként megemlíthető, hogy egyes szerzők szerint a korrupció fogalmáról, kialakulásáról a polgári, illetve a szocialista megközelítésmód szerint is különbségek mutathatók ki: a korrupció szocialista megközelítésmódja kevésbé kidolgozott, a polgári nézetek között pedig elkülöníthető a 1. közérdekkel-, 2. a köz szolgálatával kapcsolatos-, valamint 3. a piacorientációjú fogalomalkotás (KRÁNITZ Mariann: A korrupciós bűnözés (Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1988) ). A korrupció fogalmának tisztázatlanságáról, illetve a fogalom explikációjához lásd SZÁNTÓ Zoltán TÓTH István János: Üzleti korrupció Magyarországon többféle nézőpontból. Kutatási zárótanulmány (Berlin: Transparency International 2008) 5-9., Forrás: [/uploads/docs/hattertanulmanyok.pdf] 26 Lásd ehhez KRÁNITZ Mariann: Prológus, avagy néhány gondolat a korrupcióról = KRÁNITZ Mariann (szerk.): Korrupció Magyarországon I. (Budapest: Transparency International Magyarországi Tagozata Egyesület East-West Management Institute 2003) 14., SZÁNTÓ (21. lj.) Lásd KRÁNITZ (26. lj.) Lásd ehhez pl. KRÁNITZ (26. lj.), és BÓCZ Endre: A kriminális korrupció a magyar büntetőjogban = GOMBÁR Csaba et al. (szerk.): Írások a korrupcióról (Budapest: Helikon Korridor 1998) A hatalommal való visszaélés jelenségével a prepotenciával foglalkozik SZAMEL (19. lj.) Lásd ehhez például GULYÁS Gyula: A politikai korrupcióról = GULYÁS Gyula (szerk.): Politikai korrupció (Budapest: Aula 2004) 7-43., LENGYEL László: Esszé a politikai korrupcióról = GOMBÁR et al (28. lj.) Lásd HANKISS (8. lj.) 61. Szamel Lajos a korrupciónak ezen általánosított felfogásával ellentétesen a korrupció alatt csak szűken a vesztegetést érti, s meglátása szerint ez nem azonos a társadalom és a közélet korrumpáltságával. (Lásd SZAMEL (19. lj.) 7.) Ugyancsak ez a kutató mutatja be azonban, hogy Magyarországon sajátos elemként fellelhető volt a redisztribúcióhoz kapcsolódóan a korrupció a második gazdaság révén. Ez a jelenség azonban nem elsősorban a második gazdaság legnagyobb részét kitevő mezőgazdaságban, hanem a magánkisiparban, magánvállalkozásokban volt jelen, s a szerző szerint egyenesen ezek létalapját jelentette amennyiben ezek körében állami vállalatoktól kapott megbízások fejében jövedelemvisszaáramoltatás történt. (Lásd SZAMEL (19. lj.) ) 32 A racionális uralom bürokráciái elvben mentesek a hivatalnokok visszaéléseitől egyebek mellett a személytelen formalizmus elvének értelmében (Max WEBER: Gazdaság és társadalom. A megértő szocio-

6 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR rupció, mely fordított formában működik, azaz az üzletemberek, vállalkozók kezdeményezik, s céljuk a hivatalnokok vagy politikusok olyan befolyásolása, melynek következtében számukra előnyös feltételeket teremtenek, valamint (3.) a politikai korrupció, a választások megvásárlása 33. A korrupció világméretű vizsgálatát és az ellene való küzdelem 34 alapjait megteremtő Transparency International által a jelenségről megalkotott fogalmi kép értelmében a korrupció szintén a társadalmi elosztási rendszert módosító (torzító/korrigáló) jelenség, melynek összetevői tekintetében egyetértés mutatkozik abban, hogy - ez egy káros, nemkívánatos jelenség, bár lehetnek pozitív hatásai is - nehezen felderíthető és bizonyítható - minden esetben valamilyen hatalommal (politikai, hivatali, gazdasági) való viszszaélést jelent - főként anyagi haszonszerzés motiválja - mindig célzatos cselekmény, mely mögött található - egy, a saját érdekeinek érvényesítése céljából előnyt, jogtalan különjuttatást nyújtó aktív elkövető, és hozzá kapcsolódóan - egy passzív elkövető, aki a felkínált különjuttatásért cserébe megszegi hivataligazdasági kötelességét - össztársadalmi szinten ezen két fél közti korrupt aktusok sajátos módon összegződnek, s egyedi, szórványos jelenségekből társadalmi jelenséggé válnak, minek következtében - sajátos önmozgásra, önfejlődésre, fejlődéstörvényekre tesznek szert 35 A korrupciót a gazdaságszociológia és a modern politikai gazdaságtan szemléletmódjára alapozva mikroszintű, az egyének közötti interakcióként interpretálja Szántó Zoltán (1997), amikor a jelenséget egy sajátos kapcsolati hálózatba illeszti; s a megbízómegbízott-kliens közötti tranzakcióként írja le (Szántó 1997: 110). Tipikus esetben a megbízó alkalmazásában álló megbízott kapcsolatba kerül a klienssel, mindegyik félről feltételezzük, hogy racionálisan cselekszenek, mérlegelve cselekvési alternatíváikat, s azon lógia alapvonalai. 1. Szociológiai kategóriatan (Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1987) ). Ennek kritikájához a bürokráciák korrumpálhatóságával kapcsolatosan lásd Susan ROSE- ACKERMAN: Mely bürokráciák legkevésbé korrumpálhatók? = GULYÁS (30. lj.) Lásd HANKISS (8. lj.) A korrupció elleni intézményes(ített) küzdelemmel, illetve a korrupció visszaszorítását célzó programok, intézkedések tervezésével, logikájával kapcsolatosan lásd rendre FARKAS Ákos: Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme és a korrupció = GOMBÁR et al. (28. lj.) , és John A. GARDINER Theodore R. Lyman (2004): A korrupcióellenes intézkedések logikája = GULYÁS (30. lj.) Lásd KRÁNITZ (26. lj.)

7 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR alternatívát választva, mely esetében a legnagyobb tiszta haszon várható 36. Ezen gondolati kép értelmében a megbízó valamilyen hatalommal ruházza fel a megbízottat, vagyis - (megbízó) meghatározott feladat elvégzését delegálja rá - (megbízó) meghatározza a feladat elvégzésének formális szabályait - a feladat elvégzéséért javadalmazásban részesíti (a megbízottat) Utóbbiért cserébe a megbízott lojális a megbízóhoz; a szabályoknak megfelelően végzi feladatait, azaz a meghatározott keretek között szolgálja ki a kliens igényeit 37. A modell alapján korrupcióról akkor beszélhetünk, ha a szereplők közül valaki tipikus esetben a megbízott a szabályok megszegésével megsérti a többiek érdekeit. Ennek négy ideáltipikus formája különíthető el annak függvényében, hogy mely szereplő a kezdeményező, s hogy mely szereplő viszonyában jelentkezik a korrupciós eset: ÉRINTETT PARTNER KEZDEMÉNYEZŐ Megbízó Megbízott Kliens Megbízó Megbízott Hűtlen kezelés/sikkasztás Csalás NR Zsarolás Kliens NR Vesztegetés Jelölések: belső külső korrupció nem releváns; mivel a modell alapján nincs közvetlen kapcsolat adott NR: felek között A korrupció négy ideáltípusa 38 A korrupció külső formái esetében a megbízott és a kliens közötti tranzakcióról beszélhetünk: ha vesztegetésről van szó, a kliens mint kezdeményező kenőpénzt ajánl fel a megbízottnak, cserébe pedig szabálytalan előnyt vár. A zsarolás esetében fordított formában; a megbízott mint kezdeményező pénz vagy más előny fejében hatalmát ajánlja fel a kliens számára. A belső korrupciós formák ugyancsak a megbízott-tól indulnak, azonban a szervezeten belüli felet; a megbízót károsítják meg elsősorban a köztük meglévő információs aszimmetria révén. A hűtlen kezelés/sikkasztás esetében a megbízott a rábízott vagyontárgyat vagy rendelkezési jogot eltulajdonítja, ily módon jutva anyagi előnyökhöz, a csalás esetében pedig a megbízott információ elrejtésével, manipulálásával tesz szert tisztességtelen anyagi előnyre SZÁNTÓ Zoltán: Megbízóik, megbízottak és kliensek. Vázlat a korrupció fogalmáról Szociológiai Szemle 1997/4, Lásd SZÁNTÓ TÓTH VARGA (24. lj.) Saját szerkesztés az alábbi alapján: SZÁNTÓ TÓTH VARGA (24. lj.) Lásd SZÁNTÓ TÓTH VARGA (24. lj.) 7-9. Ezen négy ideáltípus között nem található olyan, melyben a megbízó volna a kezdeményező. Téves következtetés volna azonban azt gondolni, hogy a megbízó

8 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Kérdésfelvetések és módszerek Érdekes, interdependens összefüggés látszik kibontakozni a korrupt viselkedés és a korrupció elterjedtsége között. A korrupció, illetve racionális cselekvők korrupt viselkedésének a megbízó-megbízott-kliens szerepelőkre épülő modellje alapján 40 a lehetséges tranzakciós felek között akkor alakulhat ki ezen tisztességtelen interakció, ha az ebből származó tiszta haszon meghaladja azt a hasznot, amit akkor realizálnak, ha tisztességesek maradnak 41. Az ezt a döntést meghatározó költség-haszon kalkuláció eredménye számos tényezőtől függ 42, melyek között a döntés környezetére vonatkozó változók körében előkerül a korrupció elterjedtsége 43 is. Az összefüggés alapján egyebek mellett empirikus hipotézisként levezethető, hogy minél elterjedtebb a korrupció, a cselekvők annál nagyobb valószínűséggel választják a korrupció alternatíváját 44 azaz kialakulni látszik a Hankiss által leírt csapdaszituáció. Az előbbiek fényében munkánk adatelemző részében egyrészt e társadalmi probléma elterjedtségét vizsgáljuk: a rendelkezésre álló eszközök segítségével bemutatjuk, hogy Magyarországon milyen méreteket ölt(ött) a korrupció. Ezen túlmutatóan azonban igyekszünk tovább árnyalni a problémát. nem veszi vagy veheti ki részét a korrupt tranzakciókból. A szerzők a dolgozat további részében a négy ideáltípusból kiindulva bemutatják és empirikusan is alátámasztják, hogy a korrupciós tranzakciók személyes és intézményes kapcsolathálózati beágyaz(ód)ása (lásd ehhez Mark GRANOVETTER: A gazdasági intézmények társadalmi megformálása: a beágyazottság problémája = LENGYEL SZÁNTÓ (1. lj.) ) milyen tipikus korrupciós kapcsolathálózati formákhoz vezet. (Lásd SZÁNTÓ TÓTH VARGA (24. lj.) ) Ezen korrupciós szituációkban (pl. hálózatosodott vesztegetés és zsarolás) a megbízók szerepet váltva rejtett megbízottá válnak, s eredeti megbízottaikkal itt most kliensi szerepkörbe kényszerülve szemben zsarolást alkalmaznak részt követelve maguknak a megbízottak számukra itt kliensek által az eredeti kliensektől megbízottként vesztegetés révén begyűjtött kenőpénzből. (Lásd SZÁNTÓ TÓTH VARGA (24. lj.) ) 40 Lásd SZÁNTÓ (36. lj.) Lásd SZÁNTÓ (36. lj.) A szerző adott cselekvő döntési szituációját az elérhető lehetséges hasznok alábbi összefüggésével szemlélteti: U[f + M(0)]? U[p(f + k - b) + (1 - p)(f + k) - M(k)] Az egyenlőtlenség bal oldalán feltüntetett rövidebb formula azt a hasznot jelenti, amit a cselekvő akkor ér el, ha tisztességes marad: ebben az esetben rendszeres fizetésével (f) és az abból fakadó morális kielégüléssel [M(0)] számolhat, hogy tisztességes marad. A másik esetben az előbbieken túl a lebukás valószínűsége mellett (p) számolhat a tisztességtelen módon szerzett anyagiakkal (k kenőpénz) s az esetleges büntetéssel (b) is, valamint a törvényi számonkéréstől függetlenül a tisztességtelensége miatt érzett lelkiismeret-furdalással mint morális költséggel [M(k)]. Tisztán racionális cselekvők esetében a korrupt viselkedést ezen formulák változóihoz tartozó valós és/vagy szubjektíve hozzárendelt értékek határozzák meg (Lásd SZÁNTÓ (36. lj.) 114). 43 Például a korrupt viselkedés esetén az ebből származó morális költség nagysága függ egyebek mellett a korrupció elterjedtségétől (Lásd SZÁNTÓ (36. lj.) 112). 44 Lásd SZÁNTÓ (36. lj.) 114.

9 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Hankiss 45 utal rá, hogy lehetséges a korrupciót mint pozitív jelenséget is értelmezni elsősorban olyan országokban, ahol a gazdasági 46 -társadalmi élet túlzottan bürokratizált, vagy a döntéshozatal túlságosan centralizált. Ilyen helyzetekben a korrupció pozitív hatása a döntéshozatali folyamatok felgyorsításában jelenhet meg, s ily módon az emberitársadalmi törekvések és a gazdasági fejlődés dinamizálásának előfeltétele 47, illetve eszköze lehet. Azonban ez a pozitív hatás rendszerint csak időlegesen jelentkezik, s a kezdeti periódus után valójában már fékezi a döntéshozatalt, amennyiben összhatásában társadalmi csapdaként 48 a döntéshozatal tehetetlenségéhez és ésszerűtlenségéhez járul hozzá 49. Jelenleg Magyarországon is él egy kép arról, hogy a korrupció mennyire átszövi a hivatali feladatok ellátását; a sikeres és/vagy hatékony ügyintézésnek mennyiben feltétele 50. Annak empirikus eszközökkel való, ok-okozati megállapítására nincsen mód, hogy ez a helyzet a fentiekhez kapcsolódva a túlzott bürokratizáltság oldását célozza, vagy a már bevett gyakorlattá vált korrupciós csapda működésének köszönhető. Arra azonban vállalkozhatunk, hogy a korrupció percepciójában létezik-e ez az összefüggés, azaz hogy a lakosok úgy gondolják-e, hogy a korrupció segíti az ügyek elintézését. 45 Lásd HANKISS (8. lj.) A gazdasági attitűdök és a korrupció összefüggéséhez lásd: háromból két magyar számára egy szolgáltatás jó ára akár még korrupcióval együtt is elsőbbséget élvez: 64%-nyian ugyanis nem lennének hajlandóak többet fizetni egy olyan cég szolgáltatásáért, amelyikről biztosan tudják, hogy nem korrupt. (BERNÁT Anikó: A gazdasági növekedés társadalmi/kulturális feltételei című kutatás dokumentációja: 4. A piacgazdaság normatív keretei (gazdaság és kultúra) c. kutatás adatfelvételének gyorselemzése (Budapest: TÁRKI Zrt. 2009) 11. Forrás: [/hu/research/gazdkult/gazdkult_gyorselemzes_bernat.pdf]) 47 Empirikus adatokkal alátámasztva ezzel ellentétes eredményekre jutottak kutatók, amikor nemzetközi adatokon megvizsgálták, hogy valóban igaz-e az a bevett nézet, miszerint a lobbitevékenység a gazdag, a korrupció pedig a szegény országokban eszköz a politika befolyásolására. Kutatási eredményeik alapján megfogalmazzák, hogy nem csak a fejlett, hanem a szegényebb kevésbé fejlett országok esetében is lényeges eszköz a politikai nyomásgyakorlásban a lobbizás (Nauro F. CAMPOS Francesco GIOVANNONI: Lobbying, corruption and political influence Public Choice 2007/1-2, 1-21.) 48 Az állandósuló korrupció közrosszként (lásd a fogalom értelmezéséhez Albert O. HIRSCHMAN: Kivonulás, tiltakozás, hűség. Hogyan reagálnak vállalatok, szervezetek és államok hanyatlására az érintettek? (Budapest: Osiris 1995) 106) való felfogásához lásd GOMBÁR Csaba: A korrupció mint közrossz = GOMBÁR et al. (28. lj.) Lásd HANKISS (8. lj.) Szemléletes a korrupció elterjedtségének érzékelésére vonatkozó kutatói következtetés (lásd BERNÁT (46. lj.) 10), mely szerint egyes magyarországi intézmények körében a korrupció elterjedtségét vizsgálva az egészségügyben a lakosság azért nem érzékel jelentős korrupciós szintet, mert a hálapénzt valószínűleg nem tekinti a korrupció egy formájának. Lásd még a korrupció elterjedtségének percepciójához például az alábbi, Róna Péter közgazdásszal készült interjút: A keresztanyák országa. Róna Péter a magyar gazdaságról (forrás: [/cikk.php?id=8849]), továbbá a magyar igazságszolgáltatási intézményrendszer, pontosabban a bíróságok korrupciós gyakorlatáról JÁVOR István: Korrupciós mechanizmusok a magyar bírósági eljárásban Társadalomkutatás 2011/2, , a közbeszerzési korrupcióról PAPANEK Gábor ANDRÁSI Zoltán: A korrupció és a közbeszerzési korrupció a magyar sajtó tükrében Társadalomkutatás 2010/4, , a helyi önkormányzatok korrupciós gyakorlatáról pedig SZÁNTÓ Zoltán TÓTH István János CSERPES Tünde: Local government corruption in Hungary = Bruno DALLAGO Chiara GUGLIELMETTI (szerk.): Local economies and global competitiveness (Palgrave MacMillan 2010)

10 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Szintén Hankiss veti fel a kérdést, hogy amennyiben működik a korrupció csapdája egy országban milyen hatással lehet a korrupció a társadalmi egyenlőtlenségekre. Az, hogy jellemzően ez a hatás konzerváló, az eredetileg meglévő különbségeket megszilárdító jellegű, két formában is megnyilvánul: egyrészt a korrupció révén megszerezhető pluszjuttatások (pl. kenőpénz) természetesen csak azok számára elérhetők, akik rendelkeznek elsajátítható (hatalmi) pozíciókkal (vagyis akiket érdemes megkörnyékezni). Az pedig valószínűsíthető, hogy a döntéshozatali rendszer ilyen pozícióit általánosságban a kedvezőbb társadalmi-gazdasági helyzetben lévő egyének foglalják el 51. A másik tényező a korrupció keresleti oldala lehet vagyis hogy mely társadalmi csoportok esetében lehet számolni a korrumpálás lehetőségével mint valamiféle erőforrással 52. A különféle gazdasági-kulturális-társadalmi erőforrások társadalmi csoportok mentén kirajzolódó törésvonalainak vizsgálata lényeges kérdésnek tekinthető s nincs ez talán másként a korrupció esetében sem. Elemzésünkben megkíséreljük feltárni ezen egyenlőtlenségeket. Munkánk során hivatalos bűnügyi statisztikákat, valamint a korrupció érzékelésével kapcsolatos szakértői és lakossági véleményeket vizsgálunk másodelemzés formájában. Meggyőző érveket vonultat fel a korrupcióval kapcsolatos empirikus munkák kritikai áttekintése kapcsán Szántó és Tóth a korrupció jelenségének bűnügyi statisztikákon, illetve lakossági felméréseken alapuló vizsgálatának akadályai, korlátai mellett 53. Mindemellett más szerzőkhöz hasonlóan 54 mégis úgy érezzük, érdemes lehet a problémát ilyen formában megközelíteni a lehetséges következtetések korlátozott jellege ellenére is. 51 Lásd HANKISS (8. lj.) A korrupciót könnyen interpretálhatjuk erőforrásként, elsősorban olyan erőforrásként, mely a személyes kapcsolatok, kapcsolathálók formáját ölti, amennyiben a társadalmi tőke alábbi meghatározását tekintjük: (ezt a fajta erőforrást funkciója definiálja, s jellemzője, hogy) (1.) mindig valamilyen struktúra sajátja, s (2.) megkönnyíti ezen struktúrán belül a cselekvők bizonyos cselekedeteit (James S. COLEMAN: A társadalmi tőke az emberi tőke termelésében = LENGYEL SZÁNTÓ (1. lj.) 111.) 53 A bűnügyi statisztikák alapján kirajzolódó, a felderített korrupciós esetekre vonatkozó adatsorok [ ] természetes módon nem adhatnak és nem is adnak pontos képet a korrupció valódi szintjéről, sokkal inkább a rendőrség aktivitásával, vagy egyéb társadalmi folyamatokkal hozhatóak összefüggésbe; csupán kis hányadát képviselik a tényleges korrupciós gyakorlatnak. (SZÁNTÓ TÓTH (25. lj.) 10. A korrupció alaposabb feltárásához és mélyebb megértéséhez a jelenség konkrét helyzetben megvalósuló formáinak, valamint az ezek mögött lévő mechanizmusok megismerése szükséges (lásd SZÁNTÓ TÓTH (25. lj.) 5.). Ezen a téren a hagyományos szociológiai kutatási módszerek [ ] önmagukban sokszor nem vezetnek kielégítő eredményhez (lásd SZÁNTÓ Tóth (25. lj.) 6.) a korrupció a természetéből adódóan, lévén hogy ez nehezen megfigyelhető, az érintettek által minél inkább elleplezni szándékozott jelenség. Ebből is adódik, hogy az ilyen módszerrel szerzett adatok többségükben leíró jellegűek, s jellemzően a korrupció percepciójára vonatkoznak (lásd SZÁNTÓ Tóth (25. lj.) 5-6.). 54 A korrupciót lakossági vélemények alapján vizsgálja például BERNÁT (46. lj.) és KELLER Tamás SIK Endre: A korrupció észlelése, elfogadása és gyakorlata = TÓTH István György (szerk.): TÁRKI Európai Társadalmi Jelentés 2. Gazdasági attitűdök (Budapest: Tárki Zrt. 2009) Forrás: [/kkk.php?tpubl-a-909/publikaciok/tpubl_a_909.pdf]

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS Készült a Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megbízásából a Kutatópont műhelyében A kutatás elvégzésére a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Omnibusz 2003/08. A kutatás dokumentációja. Teljes kötet

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Omnibusz 2003/08. A kutatás dokumentációja. Teljes kötet A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Omnibusz 2003/08 A kutatás dokumentációja Teljes kötet 2003 Tartalom BEVEZETÉS... 4 A MINTA... 6 AZ ADATFELVÉTEL FŐBB ADATAI... 8 TÁBLÁK A SÚLYVÁLTOZÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ...

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable Vélemények A munka törvénykönyvének módosításáról 2011. szeptember Nobody s Unpredictable Módszertani áttekintés A kutatást végezte: Ipsos Média-, Vélemény és Piackutató Zrt. Mintanagyság: 800 fő Mintavétel

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI OMNIBUSZ 2004/05. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI OMNIBUSZ 2004/05. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI OMNIBUSZ 2004/05 A kutatás dokumentációja 2004 Omnibusz 2004/05 Mellékletek Tartalom BEVEZETÉS... 3 A MINTA... 5 AZ ADATFELVÉTEL FŐBB ADATAI... 7 Bevezetés A kutatást

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

Korrupció az igazságszolgáltatásban Világtrendek. Marschall Miklós Regionális Igazgató Európa és Közép-Ázsia Transparency International

Korrupció az igazságszolgáltatásban Világtrendek. Marschall Miklós Regionális Igazgató Európa és Közép-Ázsia Transparency International Korrupció az igazságszolgáltatásban Világtrendek Marschall Miklós Regionális Igazgató Európa és Közép-Ázsia Transparency International TI s Global Corruption Report 2007 Korrupció az igazságszolgáltatásban

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati

Részletesebben

Nyitottság és törvénytisztelet Magyar városi önkormányzatok honlapjainak elemzése

Nyitottság és törvénytisztelet Magyar városi önkormányzatok honlapjainak elemzése Nyitottság és törvénytisztelet Magyar városi önkormányzatok honlapjainak elemzése - 2015 magyar nyelvű összefoglaló A CRCB legújabb elemzése 368 magyar város önkormányzati honlapjainak 2015. évi adatai

Részletesebben

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége A Dél-Alföldi régió innovációs képessége Elméleti megközelítések és empirikus elemzések Szerkesztette: Bajmócy Zoltán SZTE Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2010. SZTE Gazdaságtudományi Kar Szerkesztette Bajmócy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2003/2. SPSS állomány neve: Budapest, február

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2003/2. SPSS állomány neve: Budapest, február TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA SPSS állomány neve: F63 Budapest, 2003. február 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI ELOSZLÁSOKKAL...4 Nem szerinti

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei Lakossági véleményfeltárás A pályakezdők elhelyezkedési esélyei 2014. április 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10. SPSS állomány neve: Budapest, október

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10. SPSS állomány neve: Budapest, október TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10 SPSS állomány neve: F56 Budapest, 2002. október OMNIBUSZ 2002/10 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Módszertan Kutatásunk ezerfős mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3.

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3. Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A 2015. októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján 2016. február 3. 1 / 8 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely,

Részletesebben

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető!

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető! BGF KKK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály Budapest, 2012.. Név:... Neptun kód:... Érdemjegy:..... STATISZTIKA II. VIZSGADOLGOZAT Feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen Szerezhető pontszám 21 20 7 22

Részletesebben

Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 79.5)

Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 79.5) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 79.5) SZOCIO-DEMOGRÁFIAI FÓKUSZ Gazdasági és társadalmi rész Brüsszel, 2013. augusztus Mintavételi kör: Népesség:

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Dr. Szűcs Róbert Sándor,

Dr. Szűcs Róbert Sándor, Dr. Szűcs Róbert Sándor, főiskolai adjunktus, Ph.D. szucsrobert@szolf.hu A PÁLYÁZAT A NEMZETI EGYÜTTMŐKÜDÉSI ALAP TÁMOGATÁSÁVAL JÖTT LÉTRE. A tehetséggondozás mőhelyeinek (TDK és Szakkollégium) fejlesztése

Részletesebben

A kutatási program céljai és eredményei

A kutatási program céljai és eredményei This project is co-funded by the Seventh Framework Programme for Research and Technological Development of the European Union A kutatási program céljai és eredményei Tóth István János* *MTA KRTK KTI, Corruption

Részletesebben

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi adjunktus, MMT dernoczy@sze.hu A projekt címe: Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói utánpótlás nevelésének

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia. Szakmai felelős: Varga Júlia június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia. Szakmai felelős: Varga Júlia június OKTATÁSGAZDASÁGTAN OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Változás SPSS állomány neve: Budapest, 2002.

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Változás SPSS állomány neve: Budapest, 2002. TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA Változás 2002 SPSS állomány neve: F54 Budapest, 2002. Változás 2002 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI ELOSZLÁSOKKAL...

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

Statisztika I. 8. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 8. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 8. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Minták alapján történő értékelések A statisztika foglalkozik. a tömegjelenségek vizsgálatával Bizonyos esetekben lehetetlen illetve célszerűtlen a teljes

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter MAKROÖKONÓMIA MAKROÖKONÓMIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia június OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016

GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016 GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016 Lakossági attitűdök Magyarországon, nemzetközi összehasonlításban Martin József Péter ügyvezető igazgató Budapest, 2016. november 16. Transparency International Magyarország

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

Alba Radar. 24. hullám

Alba Radar. 24. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 24. hullám Seuso-kiállítással kapcsolatos vélemények 2014. november 12. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

A bizalom változó mintázatai Magyarországon és Európában a válság előtt és után

A bizalom változó mintázatai Magyarországon és Európában a válság előtt és után A bizalom változó mintázatai Magyarországon és Európában a válság előtt és után Ságvári Bence Hol van Magyarország az európai társadalmak térképén? ESS konferencia 2016.11.17. A BIZALOMRÓL A BIZALOM a

Részletesebben

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Levező tagozat MESTERSZAK Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

EUROBAROMETER. Az interjúk száma: 28.050. Az interjúk száma: 1.044. Módszer: személyes ORSZÁG JELLEMZŐI

EUROBAROMETER. Az interjúk száma: 28.050. Az interjúk száma: 1.044. Módszer: személyes ORSZÁG JELLEMZŐI ORSZÁG JELLEMZŐI A magyarországi válaszadók pozitívabbak lettek a fejlődés sok tényezője tekintetében a 2013. évi legutóbbi felmérés óta. Bár az átlagoshoz képest egy kicsit kevésbé valószínűbb, hogy azt

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 98/1. SPSS állomány neve: Könyvtári dokumentum sorszáma: 287. Budapest, 1998.

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 98/1. SPSS állomány neve: Könyvtári dokumentum sorszáma: 287. Budapest, 1998. TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 98/1 SPSS állomány neve: d58.sav Könyvtári dokumentum sora: 287 Budapest, 1998. Omnibusz 98/1 2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 A MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai becslés Statisztikák eloszlása

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai becslés Statisztikák eloszlása Matematikai alapok és valószínőségszámítás Statisztikai becslés Statisztikák eloszlása Mintavétel A statisztikában a cél, hogy az érdeklõdés tárgyát képezõ populáció bizonyos paramétereit a populációból

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TUDÁSKÖZVETÍTÉS ÉS AZ INNOVÁCIÓK ESÉLYEI Czibere Ibolya Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet

Részletesebben

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 3. hullám Vélemények a fehérvári médiáról 10. augusztus 31. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo

Részletesebben

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások A dokumentum a TÁMOP 5.4.1. számú kiemelt projekt keretében, a Magyar Addiktológiai Társaság megbízásából készült. Készítette:

Részletesebben

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON MÉRTÉK MÉDIAELEMZŐ MŰHELY AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON MÉRTÉK FÜZETEK. 1 MÉRTÉK FÜZETEK 7. szám 2016. március Szerző: Timár János AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZA- BADSÁG-KÉPE 2015-BEN MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Az Európai Unióhoz való csatlakozás támogatottsága Kelet-Közép- Európában

Az Európai Unióhoz való csatlakozás támogatottsága Kelet-Közép- Európában Közép-európai közvélemény: Az Európai Unióhoz való csatlakozás támogatottsága Kelet-Közép- Európában A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása 2002. május 1

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA

Részletesebben

Figyelő Top 200 Üzleti etika és korrupció. Alexa Noémi október 11.

Figyelő Top 200 Üzleti etika és korrupció. Alexa Noémi október 11. Figyelő Top 200 Üzleti etika és korrupció Alexa Noémi 2012. október 11. Nemzeti integritásrendszer kutatás Az egyes országok legfőbb intézményei, amelyek lényegesek a korrupció elleni fellépés szempontjából

Részletesebben

7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama

7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama 7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama A neoklasszikus közgazdasági elmélet szerint a termelés végső értékéhez jobban hozzájáruló egyének számára elvárt a magasabb kereset. Sőt, mi

Részletesebben

Adatok statisztikai értékelésének főbb lehetőségei

Adatok statisztikai értékelésének főbb lehetőségei Adatok statisztikai értékelésének főbb lehetőségei 1. a. Egy- vagy kétváltozós eset b. Többváltozós eset 2. a. Becslési problémák, hipotézis vizsgálat b. Mintázatelemzés 3. Szint: a. Egyedi b. Populáció

Részletesebben

A társadalmi kapcsolatok jellemzői

A társadalmi kapcsolatok jellemzői A társadalmi kapcsolatok jellemzői A győri lakosság kapcsolati tőkekészletének sajátosságai Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető egyetemi docens SZE PLI Szociális Tanulmányok Tanszék Zárórendezvény Győr,

Részletesebben

SAJTÓANYAG. a Magyarországra érkező külföldi közvetlen tőkebefektetések nagyságáról

SAJTÓANYAG. a Magyarországra érkező külföldi közvetlen tőkebefektetések nagyságáról Budapest, 2004. június 1. SAJTÓANYAG a Magyarországra érkező külföldi közvetlen tőkebefektetések nagyságáról A részvény, egyéb részesedés és újrabefektetett jövedelem formájában megvalósult működőtőke-befektetések

Részletesebben

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai Közép-európai közvélemény: Vélemények az oktatás színvonaláról és az oktatási rendszer mobilitási funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai államokban A Central European Opinion Research Group (CEORG)

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

Vállalatfejlesztési Diagnózis

Vállalatfejlesztési Diagnózis Vállalatfejlesztési Diagnózis ÚT A BELSŐ POTENCIÁL FELTÁRÁSÁHOZ Az eredmények bemutatásának tartalmi elemei Motiváció Kompetencia Eredmények A Vállalatfejlesztési Diagnózis egy olyan integrált szervezeti

Részletesebben

Heckman modell. Szelekciós modellek alkalmazásai.

Heckman modell. Szelekciós modellek alkalmazásai. Heckman modell. Szelekciós modellek alkalmazásai. Mikroökonometria, 12. hét Bíró Anikó A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítvány támogatásával készült

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Apaság és a második párkapcsolat kialakítása Franciaországban, Norvégiában és Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig

Apaság és a második párkapcsolat kialakítása Franciaországban, Norvégiában és Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig Apaság és a második párkapcsolat kialakítása Franciaországban, Norvégiában és Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig Murinkó Lívia KSH Népességtudományi Kutatóintézet Szalma Ivett Swiss Centre of

Részletesebben

Kormányzati kudarcok, járadékvadászat és korrupciós kockázatok a villamosenergia-piaci szabályozásban

Kormányzati kudarcok, járadékvadászat és korrupciós kockázatok a villamosenergia-piaci szabályozásban Kormányzati kudarcok, járadékvadászat és korrupciós kockázatok a villamosenergia-piaci szabályozásban Tóth István János Korrupció a környezetvédelem területén 2010. Május 28. 11:00 Jövő Nemzedék Országgyűlési

Részletesebben

A versenyképesség és a vállalkozói környezet kérdései Szlovákiában

A versenyképesség és a vállalkozói környezet kérdései Szlovákiában Selye János Egyetem A versenyképesség és a vállalkozói környezet kérdései Szlovákiában PhDr. Antalík Imre Ing. Šeben Zoltán, PhD. 2014. október 30. BUDAPEST Az előadás tartalma: A versenyképesség fogalmának

Részletesebben

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Rohr Adél PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola KSH Népességtudományi Kutatóintézet Fókuszban

Részletesebben

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Statisztika I. Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Boros Daniella OIPGB9 Kereskedelem és marketing I. évfolyam BA,

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

Többváltozós lineáris regressziós modell feltételeinek

Többváltozós lineáris regressziós modell feltételeinek Többváltozós lineáris regressziós modell feltételeinek tesztelése I. - A hibatagra vonatkozó feltételek tesztelése - Petrovics Petra Doktorandusz Többváltozós lineáris regressziós modell x 1, x 2,, x p

Részletesebben

Alba Radar. 6. hullám

Alba Radar. 6. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 6. hullám Lakossági vélemények a Fehérvár Televízió Ütköző című műsoráról 2011. február 28. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 11. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Összefüggés vizsgálatok A társadalmi gazdasági élet jelenségei kölcsönhatásban állnak, összefüggnek egymással. Statisztika alapvető feladata: - tényszerűségek

Részletesebben

Statisztikai következtetések Nemlineáris regresszió Feladatok Vége

Statisztikai következtetések Nemlineáris regresszió Feladatok Vége [GVMGS11MNC] Gazdaságstatisztika 10. előadás: 9. Regressziószámítás II. Kóczy Á. László koczy.laszlo@kgk.uni-obuda.hu Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A standard lineáris modell

Részletesebben

A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája és 2007 között

A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája és 2007 között A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája 1992 és 2007 között Kopasz Marianna Szántó Zoltán Várhalmi Zoltán HÉV projekt záró műhelykonferencia Budapest, 2008. október 13. Tartalom A minta,

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása

Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása Szerkesztők Szamel Katalin - Balázs István Gajduschek György - Koi Gyula Í^XompLex Wolters Kluwer csoport TARTALOM BEVEZETŐ 25 A közigazgatási modellek kialakulásának

Részletesebben

Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése

Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése Vállalati csalások és az etikai forródrót Hogyan látják a helyzetet a multinacionális vállalatok európai alkalmazottai? Magyarországi eredmények Bevezetés

Részletesebben

Az állami szabályozás alternatívái: az ön- és együttszabályozás. Muraközy Balázs Valentiny Pál VÉSZ 2012 bemutató

Az állami szabályozás alternatívái: az ön- és együttszabályozás. Muraközy Balázs Valentiny Pál VÉSZ 2012 bemutató Az állami szabályozás alternatívái: az ön- és együttszabályozás Muraközy Balázs Valentiny Pál VÉSZ 2012 bemutató Kérdések Az iparági önszabályozás iránti érdeklődés növekszik Az állami szabályozás kudarca

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Budapest, 2004. Július vállalkozások pesszimista kilátások A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő vállalkozások

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

A Kecskeméti Jubileum paradicsomfajta érésdinamikájának statisztikai vizsgálata

A Kecskeméti Jubileum paradicsomfajta érésdinamikájának statisztikai vizsgálata Borsa Béla FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2100 Gödöllő, Tessedik S.u.4. Tel.: (28) 511 611 E.posta: borsa@fvmmi.hu A Kecskeméti Jubileum paradicsomfajta érésdinamikájának statisztikai vizsgálata

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám

Alba Radar. 18. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám A székesfehérvári parkok megítélése a fehérváriak szerint 2013. június 17. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN DR PALLAI KATALIN egyetemi docens, az Integritás Tanácsadó képzés szakmai vezetője 2014.09.21. 1 INTEGRITÁS Pallai, 2015: Párbeszéd, normák és az argumentatív

Részletesebben

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP. 2000/5 A külföldi működőtőke-beáramlás hatása a munkaerő-piac regionális különbségeire Magyarországon FAZEKAS KÁROLY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi

Részletesebben