BALOGH PÉTER A TÁRSADALOM FOGASKEREKEI IS ROZSDÁSODNAK? ADATOK ÉS ÉSZLELÉSEK A KORRUPCIÓRÓL *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALOGH PÉTER A TÁRSADALOM FOGASKEREKEI IS ROZSDÁSODNAK? ADATOK ÉS ÉSZLELÉSEK A KORRUPCIÓRÓL *"

Átírás

1 Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR BALOGH PÉTER A TÁRSADALOM FOGASKEREKEI IS ROZSDÁSODNAK? ADATOK ÉS ÉSZLELÉSEK A KORRUPCIÓRÓL * Elméleti vázlat A korrupció előfeltételeiről, forrásáról A dolgozat címében szereplő kifejezést a társadalom fogaskerekeinek rozsdája Jon Elster 1 írásából kölcsönöztük 2 utalásként arra a megközelítésmódra, melyre alapozva a korrupció kérdését értelmezni igyekszünk. Elster az intézmények társadalmi életben betöltött jelentősége kapcsán megfogalmazza, hogy azok megóvnak a szenvedélyből és az önérdekkövetésből származó káros hatásoktól feltéve, hogy maguk az intézmények nem terheltek ilyen jelenségekkel. Az intézmények egyrészt amennyiben azokat mint felnagyított egyéneket tekintjük hatnak ránk, azaz formális szankciók alkalmazásával emberek egy jól körülhatárolható csoportjának viselkedését irányítják 3. Ez azonban több tekintetben akadályokba ütközhet azon egyszerű körülménynek köszönhetően, hogy az intézmények önmaguk is egyénekből állnak. Egyrészt emiatt nehéznek vagy egyenesen lehetetlennek bizonyulhat azon egységes célok kimunkálása, megfogalmazása, melyek megvalósítása érdekében az intézmény irányítani igyekezhet 4. * Ez a tanulmány a Budapesti Corvinus Egyetem 4.2.1/B-09/1/KMR számú TÁMOP program [Társadalmi Megújulás Operatív Program] Hatékony állam, szakértő közigazgatás, regionális fejlesztések a versenyképes társadalomért alprojektjében, a Társadalmi és kulturális erőforrások, fejlesztéspolitikák, helyi fejlődés műhelyben készült. A műhely (kutatócsoport) vezetője és a tanulmány szakmai lektora: Dr. Szántó Zoltán egyetemi tanár (BCE). A szerző doktorjelölt (BCE Szociológia Doktori Iskola) és egyetemi tanársegéd (SZTE Szociológia Tanszék); elérhetősége: 1 Jon ELSTER: A társadalom fogaskerekei (Társadalmi intézmények) = LENGYEL György SZÁNTÓ Zoltán (szerk.): Gazdaságszociológia (Budapest: Aula 2006) Aki pedig Tocqueville-től kölcsönzi lásd ELSTER (1. lj.) Lásd ELSTER (1. lj.) Ezen koncepció szerint ugyanis akkor beszélhetünk közös intézményi akaratról illetve (köz)érdekről, ha az intézményt diktatórikusan működtetik. Amennyiben ez nem teljesül, és az intézmény demokratikus elvek szerint működik, a közös érdek, illetve akarat kimunkálása az eltérő érdekű egyének illetve szervezetek, csoportok miatt problematikus lehet, mely probléma megoldásában gyakran a többségi szavazás sem segít (Lásd ELSTER (1. lj.) ) Ezt a kollektív döntési helyzetet szavazási paradoxonnak is nevezik, s az alábbiképpen formalizálható:

2 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Ha az intézményi akarat kimunkálása (mégis) sikeres, s egyértelműen meghatározásra kerülnek azon célok, melyet az intézmény elérni kíván, ez a folyamat még továbbra is problematikus lehet, amennyiben nem feltétlenül biztos, hogy az intézményi akarat megvalósításával megbízott személyek nem térnek el ettől saját érdekeik előtérbe helyezésével 5. Az önérdek és a közérdek ütközésének, a korrupciós célok és lehetőségek kialakulása megakadályozását célzó intézményi technikáknak számos formája lehetséges, azonban mindegyik esetében számolni lehet olyan tényezővel, mely vagy meghiúsítja ezt, vagy az intézmény stabilitása ellen hat. Megfontolásai alapján Elster végül meglehetősen borús képet fest a korrupció kontrollálásának lehetősége tekintetében, mivel vélekedése szerint ezen társadalmi probléma elterjedtsége nem elsősorban a felvilágosult önérdekre való ráhatás; a sikeres intézményi tervezés függvénye, hanem az erkölcs és a társadalmi normák állapotának a hivatalnokoknak a köz iránti elkötelezettsége mértékének lenyomata 6. Az intézmények tehát leggyakrabban valamilyen társadalmilag lényegesnek ítélt cél elérése érdekében létrehozott struktúra részeként válnak a korrupció szempontjából lényeges elemmé. Ez a helyzet egyrészt a gazdaság redisztribúció formájában történő intézményesedése esetén fordul elő 7, így az újraelosztás aktusa kiemelten lényeges a téma szempontjából. Hankiss Elemér 8 a korrupció előfeltételeként említi a (1.) közösség tagjai között elosztandó közvagyon megjelenését, (2.) az ezt megvalósító elosztó hatalom delegálását (olyan tisztségviselők megléte, akiket a közösség tagjai önként vagy kényszerből elfogadnak a közvagyon elosztóiként, valamint (3.) az elosztás valamilyen rendjét, amit Opciók A B C Személyek X Y Z A modell szereplői (X, Y és Z; értelmes és tájékozott, a közügyekről egyértelmű vélemény kialakítására képes személyek) többségi szavazás révén kívánják eldönteni, hogy mely alternatívát valósítják meg (A, B vagy C). A döntéshozók preferenciarendezésének változatlansága mellett azonban nincs egyértelmű kimenetele a szavazásnak a többségi akarat szerint A>B>C>A. Ezt a dilemmát K. Arrow formalizálta, és lehetetlenségi tételnek nevezte el, melynek értelmében tehát nem hozható létre olyan jóléti függvény, amely a társadalom minden egyes tagjának preferenciáit tükrözné, és amellett konzisztens döntést eredményezne. (BOD Péter Ákos: Bevezetés a gazdaságpolitikába (Budapest: Aula 2006) 40.) 5 Lásd ELSTER (1. lj.) Lásd ELSTER (1. lj.) Maga Polányi Károly is rámutat, hogy a redisztribúció, a javak központi újraelosztása jellemzően a modern társadalmakban, a szükségletkielégítő erőforrások folyamatos biztosítása mellett illetve helyett társadalmi ideálok által kitűzött célok megvalósítása (pl. jóléti állam szolgáltatásai) érdekében történik. (POLÁNYI Károly: Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet (Budapest: Gondolat 1976) 247.) 8 HANKISS Elemér: A korrupció csapdája = HANKISS Elemér: Társadalmi csapdák és diagnózisok. Tanulmányok a hetvenes évekből (Budapest: Osiris 2004)

3 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR nem szankcionálnak annyira szigorúan, hogy egyéni érdekből ne lehessen, illetve ne legyen érdemes megszegni 9. A redisztributív struktúrák megléte mellett azonban a piaci rendszerekben is kialakulhatnak korrupciós alkalmak 10 jellemzően a gazdasági élet szabályozottsága, illetve szabályozatlansága következtében: a chicagói közgazdaságtani iskola 11, illetve G. J. Stigler 12 az állami szabályozás előnyeinek valódi élvezőit kutatva jutott el a szabályozás leíró elméletéhez 13, mely egyebek mellett az érdekeltek által kezdeményezett szabályozás 14 fogalmának kidolgozásához is elvezetett. Stigler meglátása szerint: a szabályozás problémája éppen abban rejlik, hogy megállapítsuk: egy adott iparág (vagy hasonló gondolkodású emberek adott csoportja) mikor és miért lesz képes arra, hogy az államot saját céljaira használja fel, illetve megfordítva: az állam mikor és miért lesz képes arra, hogy egy adott iparágat (vagy embercsoportot) idegen mármint az iparág vagy csoport számára idegen célok szolgálatába állítson? 15 A szabályozottság kiharcolása pedig azért fontos az iparág számára, mert monopolhelyzetbe kerülve a járadékszerzés lehetőségét rejti 16. A járadék a termékek költség feletti áron történő értékesítéséből származik, a verseny körülményei között megszűnik, monopolhelyzet esetében azonban megmarad 17. A járadékra való törekvés 18 a versenytársak kiszorítását teszi tehát szükségessé, melyhez az egyes iparágak, szereplők az államot 9 Lásd HANKISS (8. lj.) Hankiss ezzel ellentétes véleményt képvisel, amennyiben szerinte a piacgazdaság elvben mentes a korrupciótól, mivel ott a javak cseréjét a piaci mechanizmus szabályozza, azonban hozzáteszi, hogy ezen rendszer tiszta formában nem, csak a redisztribúcióval keveredve fordult elő a történelemben, így a korrupciós veszélyeztetettség továbbra is fenn áll. (lásd HANKISS (8. lj.) 59.) 11 William C. MITCHELL Michael C. MUNGER: Az érdekcsoportok közgazdasági modellje Századvég 2004/4, George J. STIGLER: Az állami szabályozás elmélete = George J. STIGLER: Piac és állami szabályozás. Válogatott tanulmányok (Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1989) LŐRINCZ László : A járadékszerzés elmélete Kormányzás, közpénzügyek, szabályozás 2007/1, 113. Forrás: [/071/04_lorincz_jaradek.pdf] 14 Lásd STIGLER (12. lj.) Lásd STIGLER (12. lj.) A járadékszerzés kiemelt magyarázati mechanizmussá vált az ún. virginiai közgazdászok körében. Lásd ehhez MITCHELL MUNGER (11. lj.) , valamint az újraelosztás és a járadékszerzés kapcsolatának az externáliák közjavak fogalmára épülő érdekes koncepcióját kínálja Gordon TULLOCK: Public goods, redistribution and rent seeking. Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing Limited 2005). 17 Lásd LŐRINCZ (13. lj.) A járadékszerzés, illetve a monopol helyzet negatív hatása egyrészt elosztási probléma abban a tekintetben, hogy a fogyasztóktól a termelőkhöz való jövedelem-átcsoportosítással jár, másrészt hatékonysági probléma, amennyiben csökken a fogyasztói többlet. Lásd ehhez részletesen LŐRINCZ (13. lj.)

4 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR használhatják fel a szabályozottság 19 állapotának elérése révén 20. Ahhoz, hogy ez a helyzet megvalósuljon, a szabályozottak a járadék egy részét a monopolhelyzet megszerzésébe fektetik, s ennek egyik formája lehet a korrupció a szabályozó megvesztegetése 21 révén. Lévén hogy a szabályozó az információs aszimmetria és a morális kockázat 22 következtében megveszegethető, s annál nagyobb valószínűséggel enged a tisztességtelen ajánlatnak, minél kevésbé szabályozott és kiszámíthatóbb magának a szabályozó intézménynek a működése 23. Végül tekintsük a korrupció ideáltipikus formáinak megalkotása során a jelenség jellemzően mikroszintű előfeltételeiként összegyűjtött alábbi tényezőket: - legalább két szereplő részvétele (legyen az akár egyéni, közösségi vagy intézményi ágens) - a résztvevők előzetes és tudatos döntése a tranzakcióban való részvételt illetően - befolyásolási szándék, amely egyéni előnyök megszerzésére irányul, azaz olyan önérdekkövetésről van szó, amely a személyes célokat politikai korrupció esetén a közérdek, gazdasági korrupció esetén a tulajdonosi érdek fölé helyezi - a szabályoktól való eltérés (tiltott, jogellenes, meg nem engedett cselekvés) 24 A korrupció fogalmáról és formáiról A korrupció egységes definícióját 25 keresni az ennek megalkotását célzó törekvések számossága ellenére (vagy éppen emiatt) nem volna érdemes 26, sokkal inkább fontos talán a jelenség probléma-szemléletét kiemelni. 19 Szabályozási hibáknak, a túlszabályozásnak és a tilalmaknak a korrupció kialakulásában játszott szerepéről lásd SZAMEL Lajos: A korrupció, a protekció és a többi (Budapest: Kossuth Könyvkiadó 1989) Hankiss is utal erre a problémára, miszerint a korrupció térnyerése esetén a vállalatok nem csak a nyílt piacon, hanem a hivatali döntések zárt ajtói mögött is versenyezhetnek egymással (lásd HANKISS (8. lj.) 81.) 21 Amennyiben (nagy) verseny van a monopolhelyzetbe kerülésért, egyre jelentősebb mértékű lesz a járadékszerzés során keletkező veszteség, s szélsőséges esetben a szereplők akár a teljes járadékot a monopolhelyzet megszerzésére költhetik. Lásd ehhez SZÁNTÓ Zoltán et al.: Gazdasági érdekcsoportok, szabályozási kudarcok, járadékvadászat és korrupció. (Kézirat) (Budapest: BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet Korrupciókutató-központ 2010) 11. Forrás: [/download/gvh_2010_bce_kkk_tan_101214_.pdf] 22 Lásd ehhez SZÁNTÓ Zoltán: Kontraszelekció és erkölcsi kockázat a politikában. Vázlat az információs aszimmetria közgazdaságtani fogalmainak politikatudományi alkalmazhatóságáról Közgazdasági Szemle 2009/6, Lásd SZÁNTÓ et al. (21. lj.) 11. Ebben a megközelítésben vizsgálta Becker és Stigler, hogy a korrupció feltételeinek alakítása illetve kontrollálása miként lehetséges elsősorban a végrehajtó apparátus tagjainak önérdekére való hatással. (Gary S. BECKER George J. STIGLER: A törvények végrehajtása, kötelességszegés és a végrehajtó apparátus javadalmazása = STIGLER (12. lj.) SZÁNTÓ Zoltán TÓTH István János VARGA Szabolcs: A korrupció társadalmi és intézményi szerkezete. Korrupciós tranzakciók tipikus kapcsolatháló-konfigurációi Magyarországon. (Kézirat) (Budapest: BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet Korrupciókutató-központ 2011) 5-6., Forrás: [/download/cup_2011_hu_ pdf]

5 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR A korrupció ugyanis alapvetően s ezen tekintetben véleményösszhang látszik kibontakozni káros jelenségként, problémaként 27 tételeződik, s ebből adódik talán, hogy az egyik legmarkánsabban a kérdéskörrel foglalkozó tudományterület a bűnügyikriminológiai szakirodalom 28. A politikatudomány szintén kiterjedten foglalkozik a kérdéskörrel alapvetően a hatalmi struktúrához kötődő erőforrásokkal való visszaélés 29 vizsgálatát tűzi ki célul 30. Hankiss Elemér szociológus értelmezésében a korrupció a társadalmi elosztásnak a mindennapi interakciók keretében létrejövő torzulásának, torzulássorozatának olyan aktusa, mely során a javak társadalmilag rögzített elosztásrendjét egy, az elosztásért felelős személy valaki javára megsérti, amiért cserébe ellenszolgáltatást kap vagy vár 31. Ebben a megközelítésben három formája lehetséges: (1.) hivatalnoki korrupció, melynek során a kezdeményezők a hivatalnokok 32, s az ügyintézés terén fejti ki hatását, (2.) az üzleti kor- 25 A korrupció egységes definíciójának megalkotása illetve keresése az országok között meglévő jogalkotásbeli és kulturális különbségek miatt sem kecsegtetne sok sikerrel. (Lásd SZÁNTÓ TÓTH VARGA (24. lj.) 5. Mindemellett érdekességként megemlíthető, hogy egyes szerzők szerint a korrupció fogalmáról, kialakulásáról a polgári, illetve a szocialista megközelítésmód szerint is különbségek mutathatók ki: a korrupció szocialista megközelítésmódja kevésbé kidolgozott, a polgári nézetek között pedig elkülöníthető a 1. közérdekkel-, 2. a köz szolgálatával kapcsolatos-, valamint 3. a piacorientációjú fogalomalkotás (KRÁNITZ Mariann: A korrupciós bűnözés (Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1988) ). A korrupció fogalmának tisztázatlanságáról, illetve a fogalom explikációjához lásd SZÁNTÓ Zoltán TÓTH István János: Üzleti korrupció Magyarországon többféle nézőpontból. Kutatási zárótanulmány (Berlin: Transparency International 2008) 5-9., Forrás: [/uploads/docs/hattertanulmanyok.pdf] 26 Lásd ehhez KRÁNITZ Mariann: Prológus, avagy néhány gondolat a korrupcióról = KRÁNITZ Mariann (szerk.): Korrupció Magyarországon I. (Budapest: Transparency International Magyarországi Tagozata Egyesület East-West Management Institute 2003) 14., SZÁNTÓ (21. lj.) Lásd KRÁNITZ (26. lj.) Lásd ehhez pl. KRÁNITZ (26. lj.), és BÓCZ Endre: A kriminális korrupció a magyar büntetőjogban = GOMBÁR Csaba et al. (szerk.): Írások a korrupcióról (Budapest: Helikon Korridor 1998) A hatalommal való visszaélés jelenségével a prepotenciával foglalkozik SZAMEL (19. lj.) Lásd ehhez például GULYÁS Gyula: A politikai korrupcióról = GULYÁS Gyula (szerk.): Politikai korrupció (Budapest: Aula 2004) 7-43., LENGYEL László: Esszé a politikai korrupcióról = GOMBÁR et al (28. lj.) Lásd HANKISS (8. lj.) 61. Szamel Lajos a korrupciónak ezen általánosított felfogásával ellentétesen a korrupció alatt csak szűken a vesztegetést érti, s meglátása szerint ez nem azonos a társadalom és a közélet korrumpáltságával. (Lásd SZAMEL (19. lj.) 7.) Ugyancsak ez a kutató mutatja be azonban, hogy Magyarországon sajátos elemként fellelhető volt a redisztribúcióhoz kapcsolódóan a korrupció a második gazdaság révén. Ez a jelenség azonban nem elsősorban a második gazdaság legnagyobb részét kitevő mezőgazdaságban, hanem a magánkisiparban, magánvállalkozásokban volt jelen, s a szerző szerint egyenesen ezek létalapját jelentette amennyiben ezek körében állami vállalatoktól kapott megbízások fejében jövedelemvisszaáramoltatás történt. (Lásd SZAMEL (19. lj.) ) 32 A racionális uralom bürokráciái elvben mentesek a hivatalnokok visszaéléseitől egyebek mellett a személytelen formalizmus elvének értelmében (Max WEBER: Gazdaság és társadalom. A megértő szocio-

6 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR rupció, mely fordított formában működik, azaz az üzletemberek, vállalkozók kezdeményezik, s céljuk a hivatalnokok vagy politikusok olyan befolyásolása, melynek következtében számukra előnyös feltételeket teremtenek, valamint (3.) a politikai korrupció, a választások megvásárlása 33. A korrupció világméretű vizsgálatát és az ellene való küzdelem 34 alapjait megteremtő Transparency International által a jelenségről megalkotott fogalmi kép értelmében a korrupció szintén a társadalmi elosztási rendszert módosító (torzító/korrigáló) jelenség, melynek összetevői tekintetében egyetértés mutatkozik abban, hogy - ez egy káros, nemkívánatos jelenség, bár lehetnek pozitív hatásai is - nehezen felderíthető és bizonyítható - minden esetben valamilyen hatalommal (politikai, hivatali, gazdasági) való viszszaélést jelent - főként anyagi haszonszerzés motiválja - mindig célzatos cselekmény, mely mögött található - egy, a saját érdekeinek érvényesítése céljából előnyt, jogtalan különjuttatást nyújtó aktív elkövető, és hozzá kapcsolódóan - egy passzív elkövető, aki a felkínált különjuttatásért cserébe megszegi hivataligazdasági kötelességét - össztársadalmi szinten ezen két fél közti korrupt aktusok sajátos módon összegződnek, s egyedi, szórványos jelenségekből társadalmi jelenséggé válnak, minek következtében - sajátos önmozgásra, önfejlődésre, fejlődéstörvényekre tesznek szert 35 A korrupciót a gazdaságszociológia és a modern politikai gazdaságtan szemléletmódjára alapozva mikroszintű, az egyének közötti interakcióként interpretálja Szántó Zoltán (1997), amikor a jelenséget egy sajátos kapcsolati hálózatba illeszti; s a megbízómegbízott-kliens közötti tranzakcióként írja le (Szántó 1997: 110). Tipikus esetben a megbízó alkalmazásában álló megbízott kapcsolatba kerül a klienssel, mindegyik félről feltételezzük, hogy racionálisan cselekszenek, mérlegelve cselekvési alternatíváikat, s azon lógia alapvonalai. 1. Szociológiai kategóriatan (Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1987) ). Ennek kritikájához a bürokráciák korrumpálhatóságával kapcsolatosan lásd Susan ROSE- ACKERMAN: Mely bürokráciák legkevésbé korrumpálhatók? = GULYÁS (30. lj.) Lásd HANKISS (8. lj.) A korrupció elleni intézményes(ített) küzdelemmel, illetve a korrupció visszaszorítását célzó programok, intézkedések tervezésével, logikájával kapcsolatosan lásd rendre FARKAS Ákos: Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme és a korrupció = GOMBÁR et al. (28. lj.) , és John A. GARDINER Theodore R. Lyman (2004): A korrupcióellenes intézkedések logikája = GULYÁS (30. lj.) Lásd KRÁNITZ (26. lj.)

7 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR alternatívát választva, mely esetében a legnagyobb tiszta haszon várható 36. Ezen gondolati kép értelmében a megbízó valamilyen hatalommal ruházza fel a megbízottat, vagyis - (megbízó) meghatározott feladat elvégzését delegálja rá - (megbízó) meghatározza a feladat elvégzésének formális szabályait - a feladat elvégzéséért javadalmazásban részesíti (a megbízottat) Utóbbiért cserébe a megbízott lojális a megbízóhoz; a szabályoknak megfelelően végzi feladatait, azaz a meghatározott keretek között szolgálja ki a kliens igényeit 37. A modell alapján korrupcióról akkor beszélhetünk, ha a szereplők közül valaki tipikus esetben a megbízott a szabályok megszegésével megsérti a többiek érdekeit. Ennek négy ideáltipikus formája különíthető el annak függvényében, hogy mely szereplő a kezdeményező, s hogy mely szereplő viszonyában jelentkezik a korrupciós eset: ÉRINTETT PARTNER KEZDEMÉNYEZŐ Megbízó Megbízott Kliens Megbízó Megbízott Hűtlen kezelés/sikkasztás Csalás NR Zsarolás Kliens NR Vesztegetés Jelölések: belső külső korrupció nem releváns; mivel a modell alapján nincs közvetlen kapcsolat adott NR: felek között A korrupció négy ideáltípusa 38 A korrupció külső formái esetében a megbízott és a kliens közötti tranzakcióról beszélhetünk: ha vesztegetésről van szó, a kliens mint kezdeményező kenőpénzt ajánl fel a megbízottnak, cserébe pedig szabálytalan előnyt vár. A zsarolás esetében fordított formában; a megbízott mint kezdeményező pénz vagy más előny fejében hatalmát ajánlja fel a kliens számára. A belső korrupciós formák ugyancsak a megbízott-tól indulnak, azonban a szervezeten belüli felet; a megbízót károsítják meg elsősorban a köztük meglévő információs aszimmetria révén. A hűtlen kezelés/sikkasztás esetében a megbízott a rábízott vagyontárgyat vagy rendelkezési jogot eltulajdonítja, ily módon jutva anyagi előnyökhöz, a csalás esetében pedig a megbízott információ elrejtésével, manipulálásával tesz szert tisztességtelen anyagi előnyre SZÁNTÓ Zoltán: Megbízóik, megbízottak és kliensek. Vázlat a korrupció fogalmáról Szociológiai Szemle 1997/4, Lásd SZÁNTÓ TÓTH VARGA (24. lj.) Saját szerkesztés az alábbi alapján: SZÁNTÓ TÓTH VARGA (24. lj.) Lásd SZÁNTÓ TÓTH VARGA (24. lj.) 7-9. Ezen négy ideáltípus között nem található olyan, melyben a megbízó volna a kezdeményező. Téves következtetés volna azonban azt gondolni, hogy a megbízó

8 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Kérdésfelvetések és módszerek Érdekes, interdependens összefüggés látszik kibontakozni a korrupt viselkedés és a korrupció elterjedtsége között. A korrupció, illetve racionális cselekvők korrupt viselkedésének a megbízó-megbízott-kliens szerepelőkre épülő modellje alapján 40 a lehetséges tranzakciós felek között akkor alakulhat ki ezen tisztességtelen interakció, ha az ebből származó tiszta haszon meghaladja azt a hasznot, amit akkor realizálnak, ha tisztességesek maradnak 41. Az ezt a döntést meghatározó költség-haszon kalkuláció eredménye számos tényezőtől függ 42, melyek között a döntés környezetére vonatkozó változók körében előkerül a korrupció elterjedtsége 43 is. Az összefüggés alapján egyebek mellett empirikus hipotézisként levezethető, hogy minél elterjedtebb a korrupció, a cselekvők annál nagyobb valószínűséggel választják a korrupció alternatíváját 44 azaz kialakulni látszik a Hankiss által leírt csapdaszituáció. Az előbbiek fényében munkánk adatelemző részében egyrészt e társadalmi probléma elterjedtségét vizsgáljuk: a rendelkezésre álló eszközök segítségével bemutatjuk, hogy Magyarországon milyen méreteket ölt(ött) a korrupció. Ezen túlmutatóan azonban igyekszünk tovább árnyalni a problémát. nem veszi vagy veheti ki részét a korrupt tranzakciókból. A szerzők a dolgozat további részében a négy ideáltípusból kiindulva bemutatják és empirikusan is alátámasztják, hogy a korrupciós tranzakciók személyes és intézményes kapcsolathálózati beágyaz(ód)ása (lásd ehhez Mark GRANOVETTER: A gazdasági intézmények társadalmi megformálása: a beágyazottság problémája = LENGYEL SZÁNTÓ (1. lj.) ) milyen tipikus korrupciós kapcsolathálózati formákhoz vezet. (Lásd SZÁNTÓ TÓTH VARGA (24. lj.) ) Ezen korrupciós szituációkban (pl. hálózatosodott vesztegetés és zsarolás) a megbízók szerepet váltva rejtett megbízottá válnak, s eredeti megbízottaikkal itt most kliensi szerepkörbe kényszerülve szemben zsarolást alkalmaznak részt követelve maguknak a megbízottak számukra itt kliensek által az eredeti kliensektől megbízottként vesztegetés révén begyűjtött kenőpénzből. (Lásd SZÁNTÓ TÓTH VARGA (24. lj.) ) 40 Lásd SZÁNTÓ (36. lj.) Lásd SZÁNTÓ (36. lj.) A szerző adott cselekvő döntési szituációját az elérhető lehetséges hasznok alábbi összefüggésével szemlélteti: U[f + M(0)]? U[p(f + k - b) + (1 - p)(f + k) - M(k)] Az egyenlőtlenség bal oldalán feltüntetett rövidebb formula azt a hasznot jelenti, amit a cselekvő akkor ér el, ha tisztességes marad: ebben az esetben rendszeres fizetésével (f) és az abból fakadó morális kielégüléssel [M(0)] számolhat, hogy tisztességes marad. A másik esetben az előbbieken túl a lebukás valószínűsége mellett (p) számolhat a tisztességtelen módon szerzett anyagiakkal (k kenőpénz) s az esetleges büntetéssel (b) is, valamint a törvényi számonkéréstől függetlenül a tisztességtelensége miatt érzett lelkiismeret-furdalással mint morális költséggel [M(k)]. Tisztán racionális cselekvők esetében a korrupt viselkedést ezen formulák változóihoz tartozó valós és/vagy szubjektíve hozzárendelt értékek határozzák meg (Lásd SZÁNTÓ (36. lj.) 114). 43 Például a korrupt viselkedés esetén az ebből származó morális költség nagysága függ egyebek mellett a korrupció elterjedtségétől (Lásd SZÁNTÓ (36. lj.) 112). 44 Lásd SZÁNTÓ (36. lj.) 114.

9 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Hankiss 45 utal rá, hogy lehetséges a korrupciót mint pozitív jelenséget is értelmezni elsősorban olyan országokban, ahol a gazdasági 46 -társadalmi élet túlzottan bürokratizált, vagy a döntéshozatal túlságosan centralizált. Ilyen helyzetekben a korrupció pozitív hatása a döntéshozatali folyamatok felgyorsításában jelenhet meg, s ily módon az emberitársadalmi törekvések és a gazdasági fejlődés dinamizálásának előfeltétele 47, illetve eszköze lehet. Azonban ez a pozitív hatás rendszerint csak időlegesen jelentkezik, s a kezdeti periódus után valójában már fékezi a döntéshozatalt, amennyiben összhatásában társadalmi csapdaként 48 a döntéshozatal tehetetlenségéhez és ésszerűtlenségéhez járul hozzá 49. Jelenleg Magyarországon is él egy kép arról, hogy a korrupció mennyire átszövi a hivatali feladatok ellátását; a sikeres és/vagy hatékony ügyintézésnek mennyiben feltétele 50. Annak empirikus eszközökkel való, ok-okozati megállapítására nincsen mód, hogy ez a helyzet a fentiekhez kapcsolódva a túlzott bürokratizáltság oldását célozza, vagy a már bevett gyakorlattá vált korrupciós csapda működésének köszönhető. Arra azonban vállalkozhatunk, hogy a korrupció percepciójában létezik-e ez az összefüggés, azaz hogy a lakosok úgy gondolják-e, hogy a korrupció segíti az ügyek elintézését. 45 Lásd HANKISS (8. lj.) A gazdasági attitűdök és a korrupció összefüggéséhez lásd: háromból két magyar számára egy szolgáltatás jó ára akár még korrupcióval együtt is elsőbbséget élvez: 64%-nyian ugyanis nem lennének hajlandóak többet fizetni egy olyan cég szolgáltatásáért, amelyikről biztosan tudják, hogy nem korrupt. (BERNÁT Anikó: A gazdasági növekedés társadalmi/kulturális feltételei című kutatás dokumentációja: 4. A piacgazdaság normatív keretei (gazdaság és kultúra) c. kutatás adatfelvételének gyorselemzése (Budapest: TÁRKI Zrt. 2009) 11. Forrás: [/hu/research/gazdkult/gazdkult_gyorselemzes_bernat.pdf]) 47 Empirikus adatokkal alátámasztva ezzel ellentétes eredményekre jutottak kutatók, amikor nemzetközi adatokon megvizsgálták, hogy valóban igaz-e az a bevett nézet, miszerint a lobbitevékenység a gazdag, a korrupció pedig a szegény országokban eszköz a politika befolyásolására. Kutatási eredményeik alapján megfogalmazzák, hogy nem csak a fejlett, hanem a szegényebb kevésbé fejlett országok esetében is lényeges eszköz a politikai nyomásgyakorlásban a lobbizás (Nauro F. CAMPOS Francesco GIOVANNONI: Lobbying, corruption and political influence Public Choice 2007/1-2, 1-21.) 48 Az állandósuló korrupció közrosszként (lásd a fogalom értelmezéséhez Albert O. HIRSCHMAN: Kivonulás, tiltakozás, hűség. Hogyan reagálnak vállalatok, szervezetek és államok hanyatlására az érintettek? (Budapest: Osiris 1995) 106) való felfogásához lásd GOMBÁR Csaba: A korrupció mint közrossz = GOMBÁR et al. (28. lj.) Lásd HANKISS (8. lj.) Szemléletes a korrupció elterjedtségének érzékelésére vonatkozó kutatói következtetés (lásd BERNÁT (46. lj.) 10), mely szerint egyes magyarországi intézmények körében a korrupció elterjedtségét vizsgálva az egészségügyben a lakosság azért nem érzékel jelentős korrupciós szintet, mert a hálapénzt valószínűleg nem tekinti a korrupció egy formájának. Lásd még a korrupció elterjedtségének percepciójához például az alábbi, Róna Péter közgazdásszal készült interjút: A keresztanyák országa. Róna Péter a magyar gazdaságról (forrás: [/cikk.php?id=8849]), továbbá a magyar igazságszolgáltatási intézményrendszer, pontosabban a bíróságok korrupciós gyakorlatáról JÁVOR István: Korrupciós mechanizmusok a magyar bírósági eljárásban Társadalomkutatás 2011/2, , a közbeszerzési korrupcióról PAPANEK Gábor ANDRÁSI Zoltán: A korrupció és a közbeszerzési korrupció a magyar sajtó tükrében Társadalomkutatás 2010/4, , a helyi önkormányzatok korrupciós gyakorlatáról pedig SZÁNTÓ Zoltán TÓTH István János CSERPES Tünde: Local government corruption in Hungary = Bruno DALLAGO Chiara GUGLIELMETTI (szerk.): Local economies and global competitiveness (Palgrave MacMillan 2010)

10 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Szintén Hankiss veti fel a kérdést, hogy amennyiben működik a korrupció csapdája egy országban milyen hatással lehet a korrupció a társadalmi egyenlőtlenségekre. Az, hogy jellemzően ez a hatás konzerváló, az eredetileg meglévő különbségeket megszilárdító jellegű, két formában is megnyilvánul: egyrészt a korrupció révén megszerezhető pluszjuttatások (pl. kenőpénz) természetesen csak azok számára elérhetők, akik rendelkeznek elsajátítható (hatalmi) pozíciókkal (vagyis akiket érdemes megkörnyékezni). Az pedig valószínűsíthető, hogy a döntéshozatali rendszer ilyen pozícióit általánosságban a kedvezőbb társadalmi-gazdasági helyzetben lévő egyének foglalják el 51. A másik tényező a korrupció keresleti oldala lehet vagyis hogy mely társadalmi csoportok esetében lehet számolni a korrumpálás lehetőségével mint valamiféle erőforrással 52. A különféle gazdasági-kulturális-társadalmi erőforrások társadalmi csoportok mentén kirajzolódó törésvonalainak vizsgálata lényeges kérdésnek tekinthető s nincs ez talán másként a korrupció esetében sem. Elemzésünkben megkíséreljük feltárni ezen egyenlőtlenségeket. Munkánk során hivatalos bűnügyi statisztikákat, valamint a korrupció érzékelésével kapcsolatos szakértői és lakossági véleményeket vizsgálunk másodelemzés formájában. Meggyőző érveket vonultat fel a korrupcióval kapcsolatos empirikus munkák kritikai áttekintése kapcsán Szántó és Tóth a korrupció jelenségének bűnügyi statisztikákon, illetve lakossági felméréseken alapuló vizsgálatának akadályai, korlátai mellett 53. Mindemellett más szerzőkhöz hasonlóan 54 mégis úgy érezzük, érdemes lehet a problémát ilyen formában megközelíteni a lehetséges következtetések korlátozott jellege ellenére is. 51 Lásd HANKISS (8. lj.) A korrupciót könnyen interpretálhatjuk erőforrásként, elsősorban olyan erőforrásként, mely a személyes kapcsolatok, kapcsolathálók formáját ölti, amennyiben a társadalmi tőke alábbi meghatározását tekintjük: (ezt a fajta erőforrást funkciója definiálja, s jellemzője, hogy) (1.) mindig valamilyen struktúra sajátja, s (2.) megkönnyíti ezen struktúrán belül a cselekvők bizonyos cselekedeteit (James S. COLEMAN: A társadalmi tőke az emberi tőke termelésében = LENGYEL SZÁNTÓ (1. lj.) 111.) 53 A bűnügyi statisztikák alapján kirajzolódó, a felderített korrupciós esetekre vonatkozó adatsorok [ ] természetes módon nem adhatnak és nem is adnak pontos képet a korrupció valódi szintjéről, sokkal inkább a rendőrség aktivitásával, vagy egyéb társadalmi folyamatokkal hozhatóak összefüggésbe; csupán kis hányadát képviselik a tényleges korrupciós gyakorlatnak. (SZÁNTÓ TÓTH (25. lj.) 10. A korrupció alaposabb feltárásához és mélyebb megértéséhez a jelenség konkrét helyzetben megvalósuló formáinak, valamint az ezek mögött lévő mechanizmusok megismerése szükséges (lásd SZÁNTÓ TÓTH (25. lj.) 5.). Ezen a téren a hagyományos szociológiai kutatási módszerek [ ] önmagukban sokszor nem vezetnek kielégítő eredményhez (lásd SZÁNTÓ Tóth (25. lj.) 6.) a korrupció a természetéből adódóan, lévén hogy ez nehezen megfigyelhető, az érintettek által minél inkább elleplezni szándékozott jelenség. Ebből is adódik, hogy az ilyen módszerrel szerzett adatok többségükben leíró jellegűek, s jellemzően a korrupció percepciójára vonatkoznak (lásd SZÁNTÓ Tóth (25. lj.) 5-6.). 54 A korrupciót lakossági vélemények alapján vizsgálja például BERNÁT (46. lj.) és KELLER Tamás SIK Endre: A korrupció észlelése, elfogadása és gyakorlata = TÓTH István György (szerk.): TÁRKI Európai Társadalmi Jelentés 2. Gazdasági attitűdök (Budapest: Tárki Zrt. 2009) Forrás: [/kkk.php?tpubl-a-909/publikaciok/tpubl_a_909.pdf]

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS Készült a Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megbízásából a Kutatópont műhelyében A kutatás elvégzésére a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető!

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető! BGF KKK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály Budapest, 2012.. Név:... Neptun kód:... Érdemjegy:..... STATISZTIKA II. VIZSGADOLGOZAT Feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen Szerezhető pontszám 21 20 7 22

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

EUROBAROMETER. Az interjúk száma: 28.050. Az interjúk száma: 1.044. Módszer: személyes ORSZÁG JELLEMZŐI

EUROBAROMETER. Az interjúk száma: 28.050. Az interjúk száma: 1.044. Módszer: személyes ORSZÁG JELLEMZŐI ORSZÁG JELLEMZŐI A magyarországi válaszadók pozitívabbak lettek a fejlődés sok tényezője tekintetében a 2013. évi legutóbbi felmérés óta. Bár az átlagoshoz képest egy kicsit kevésbé valószínűbb, hogy azt

Részletesebben

A kutatási program céljai és eredményei

A kutatási program céljai és eredményei This project is co-funded by the Seventh Framework Programme for Research and Technological Development of the European Union A kutatási program céljai és eredményei Tóth István János* *MTA KRTK KTI, Corruption

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama

7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama 7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama A neoklasszikus közgazdasági elmélet szerint a termelés végső értékéhez jobban hozzájáruló egyének számára elvárt a magasabb kereset. Sőt, mi

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Levező tagozat MESTERSZAK Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Budapest, 2004. Július vállalkozások pesszimista kilátások A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő vállalkozások

Részletesebben

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai Nagy Péter Pápai Zoltán 1 A piaci erő közgazdasági fogalma A kiindulópont a tökéletes versenyhez való viszony Tökéletes verseny esetén egyik szereplőnek

Részletesebben

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON MÉRTÉK MÉDIAELEMZŐ MŰHELY AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON MÉRTÉK FÜZETEK. 1 MÉRTÉK FÜZETEK 7. szám 2016. március Szerző: Timár János AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZA- BADSÁG-KÉPE 2015-BEN MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Rohr Adél PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola KSH Népességtudományi Kutatóintézet Fókuszban

Részletesebben

Heckman modell. Szelekciós modellek alkalmazásai.

Heckman modell. Szelekciós modellek alkalmazásai. Heckman modell. Szelekciós modellek alkalmazásai. Mikroökonometria, 12. hét Bíró Anikó A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítvány támogatásával készült

Részletesebben

Fizetésképtelenség 2014

Fizetésképtelenség 2014 Fizetésképtelenség 2014 Kutatás háttere I. Az adatok az Intrum Justitia saját adatbázisán alapulnak Források: Vásárolt lakossági követelések adatbázisa Kezelt lakossági követelések adatbázisa Általános

Részletesebben

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Statisztika I. Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Boros Daniella OIPGB9 Kereskedelem és marketing I. évfolyam BA,

Részletesebben

Témakörök. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elméleti megközelítések Gyakorlati példák. Mit mérnénk? Miért szeretnénk mérni?

Témakörök. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elméleti megközelítések Gyakorlati példák. Mit mérnénk? Miért szeretnénk mérni? Témakörök Gazdasági szabályozás. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék i megközelítések Gyakorlati példák Kutatási eredmények Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

Kormányzati kudarcok, járadékvadászat és korrupciós kockázatok a villamosenergia-piaci szabályozásban

Kormányzati kudarcok, járadékvadászat és korrupciós kockázatok a villamosenergia-piaci szabályozásban Kormányzati kudarcok, járadékvadászat és korrupciós kockázatok a villamosenergia-piaci szabályozásban Tóth István János Korrupció a környezetvédelem területén 2010. Május 28. 11:00 Jövő Nemzedék Országgyűlési

Részletesebben

Apaság és a második párkapcsolat kialakítása Franciaországban, Norvégiában és Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig

Apaság és a második párkapcsolat kialakítása Franciaországban, Norvégiában és Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig Apaság és a második párkapcsolat kialakítása Franciaországban, Norvégiában és Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig Murinkó Lívia KSH Népességtudományi Kutatóintézet Szalma Ivett Swiss Centre of

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

A Kecskeméti Jubileum paradicsomfajta érésdinamikájának statisztikai vizsgálata

A Kecskeméti Jubileum paradicsomfajta érésdinamikájának statisztikai vizsgálata Borsa Béla FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2100 Gödöllő, Tessedik S.u.4. Tel.: (28) 511 611 E.posta: borsa@fvmmi.hu A Kecskeméti Jubileum paradicsomfajta érésdinamikájának statisztikai vizsgálata

Részletesebben

Az állami szabályozás alternatívái: az ön- és együttszabályozás. Muraközy Balázs Valentiny Pál VÉSZ 2012 bemutató

Az állami szabályozás alternatívái: az ön- és együttszabályozás. Muraközy Balázs Valentiny Pál VÉSZ 2012 bemutató Az állami szabályozás alternatívái: az ön- és együttszabályozás Muraközy Balázs Valentiny Pál VÉSZ 2012 bemutató Kérdések Az iparági önszabályozás iránti érdeklődés növekszik Az állami szabályozás kudarca

Részletesebben

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 1 Munkatermelékenység és GDP/fő, 2011 Forrás: OECD 2 Vállalati sokféleség és

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján)

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2000 tavasza óta szervez negyedévenkénti felméréseket a vállalatok, az ingatlanfejlesztők és forgalmazók,

Részletesebben

A lovassportban versenyzők szakágak, nemek és életkor szerinti elemzése

A lovassportban versenyzők szakágak, nemek és életkor szerinti elemzése Bardóczky Veronika A lovassportban versenyzők szakágak, nemek és életkor szerinti elemzése 2015. március 25. Tartalom 1. Összefoglaló... 1 2. Módszertan... 2 3. Eredmények... 4 3.1. Díjlovaglás... 4 3.2.

Részletesebben

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A Xellum Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján az MSZÉSZ elemzést készített arról, hogyan alakult

Részletesebben

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Prof. Dr. Szerb László egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Helyzetkép

Részletesebben

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN DR PALLAI KATALIN egyetemi docens, az Integritás Tanácsadó képzés szakmai vezetője 2014.09.21. 1 INTEGRITÁS Pallai, 2015: Párbeszéd, normák és az argumentatív

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Kiszorítás idősek és fiatalok között? Empirikus eredmények EU aggregált adatok alapján

Kiszorítás idősek és fiatalok között? Empirikus eredmények EU aggregált adatok alapján Empirikus eredmények EU aggregált adatok alapján MTA Közgazdaságtudományi Intézet, CEU Középeurópai Egyetem How could Hungary increase labour force participation? - záró konferencia, 2008 június 19. Hotel

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola

Hunyadi János Általános Iskola 4 Hunyadi János Általános Iskola Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 6. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON Kutatási jelentés 9. ápril 1. Bevezető A Hamítás Elleni Nemzeti Testület megalakulásakor három fontos feladatot tűzött ki: a hamításra vonatkozó statztikai adatok rendszerbe foglalása,

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai Közép-európai közvélemény: Vélemények az oktatás színvonaláról és az oktatási rendszer mobilitási funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai államokban A Central European Opinion Research Group (CEORG)

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Budapest, 2004. október vállalkozások változatlan pesszimizmus A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 4 IV. MINTA, ALAPsTATIsZTIKÁK 1. MATEMATIKAI statisztika A matematikai statisztika alapfeladatát nagy általánosságban a következőképpen

Részletesebben

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

A tankötelezettségi korhatár változásainak hatása Leíró elemzés. Hermann Zoltán 2014. november

A tankötelezettségi korhatár változásainak hatása Leíró elemzés. Hermann Zoltán 2014. november A tankötelezettségi korhatár változásainak hatása Leíró elemzés Hermann Zoltán 2014. november Tankötelezettségi kor a kétezres ekben - a tankötelezettség annak a tannek a végéig tart, amikor a diák eléri

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2144-06 Statisztikai szervezői és elemzési feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Biztosan felkészült egy transzferár ellenőrzésre? Változó NAV ellenőrzési gyakorlat, növekvő kockázatok. Szigorodó adatbázis-szűrési szabályok

Biztosan felkészült egy transzferár ellenőrzésre? Változó NAV ellenőrzési gyakorlat, növekvő kockázatok. Szigorodó adatbázis-szűrési szabályok 2015 Biztosan felkészült egy transzferár ellenőrzésre? Változó NAV ellenőrzési gyakorlat, növekvő kockázatok Szigorodó adatbázis-szűrési szabályok TransferPricingServices Komplex transzferár szolgáltatások

Részletesebben

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE Tartalom 1. Az egészségfejlesztési tervet megalapozó háttérkutatás... 3 A térség demográfiai szerkezete... 3 A térség lakosságának szociális-gazdasági helyzete...

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében Kutatási jelentés A kutatást a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából a

Részletesebben

Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban. IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán

Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban. IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán 1 A Működési Kockázatkezelés eszköztára Historikus adatok gyűjtése és mennyiségi

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests)

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests) A Tisza-parti Általános Iskola angol szintmérőinek értékelése (Quick Placement Tests) Készítette: Hajdú Erzsébet Tóth Márta 2009/2010 Ismertető a szintmérésről Mért tanulók: 8. évfolyam és 6. évfolyam,

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

1. Bevezető. 2. Zenta Község népessége 2002-ben

1. Bevezető. 2. Zenta Község népessége 2002-ben 1. Bevezető Zenta népességének demográfiai folyamatai nem érthetőek meg Vajdaság demográfiai folyamatai nélkül. Egy községben vagy településen végbemenő demográfiai folyamatokat meghatározó tényezőket

Részletesebben

Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása

Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása A korrupciós veszélyeztetettség Minden költségvetési intézménynél

Részletesebben

Kétértékű függő változók: alkalmazások Mikroökonometria, 8. hét Bíró Anikó Probit, logit modellek együtthatók értelmezése

Kétértékű függő változók: alkalmazások Mikroökonometria, 8. hét Bíró Anikó Probit, logit modellek együtthatók értelmezése Kétértékű függő változók: alkalmazások Mikroökonometria, 8. hét Bíró Anikó Probit, logit modellek együtthatók értelmezése Pˆr( y = 1 x) ( g( ˆ β + x ˆ β ) ˆ 0 β j ) x j Marginális hatás egy megválasztott

Részletesebben

Alba Radar. 14. hullám

Alba Radar. 14. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 14. hullám Lakossági vélemények a háziorvosi ügyeletről 2012. szeptember 27. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében

Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében Kutatás a Sun Microsystems Kft. részére Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében Lőrincz Vilmos 2007 GKIeNET Kft. A felmérésről Bázis: az 50 fő feletti magyar vállalatok, mintegy 5300 cég

Részletesebben

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség 8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség Az IALS kutatás során felmerült egyik kulcskérdés az alapkészségeknek az egyéb készségekhez, mint például az Információs

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8.

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8. A társadalomkutatás módszerei I. 13. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. december 8. Outline 1 célja 2 Alapfogalmak 3 Mintavételi eljárások 4 További fogalmak 5 Mintavételi hiba számítása

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN 2012. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 2062-2082 3 I. B E V E Z E T É S A rendőrség legalapvetőbb

Részletesebben

Kooperáció és opportunizmus: a vállalatközi kapcsolatok megromlása és helyreállításának a lehetőségei a hazai gazdaságban

Kooperáció és opportunizmus: a vállalatközi kapcsolatok megromlása és helyreállításának a lehetőségei a hazai gazdaságban Kooperáció és opportunizmus: a vállalatközi kapcsolatok megromlása és helyreállításának a lehetőségei a hazai gazdaságban Egy feltáró kutatás eredményei Balogh Eszter Szociológia és Társadalompolitika

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd

Részletesebben

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Prof. Dr. Németh Erzsébet Mit jelent a pénzügyi a) Nemzetközi kutatások: banki termékek ismertsége,

Részletesebben

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a kérdéskörhöz kapcsolódó jogszabályi változások hatásai

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

Nemzetközi tanulói képességmérés. szövegértés

Nemzetközi tanulói képességmérés. szövegértés Nemzetközi tanulói képességmérés szövegértés A PIRLS mérés jellemzői Progress in International Reading Literacy Study Mért terület: szövegértés Korosztály: 4. évfolyam Mérési ciklus: 5 évente, 2001 től

Részletesebben

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária Nők a munkaerőpiacon Frey Mária Magyarországon az elmúlt évtizedekben igen magas női gazdasági aktivitás alakult ki. Ez akkoriban egyben azt is jelentette, hogy a nők túlnyomó része effektíve dolgozott.

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Tematikus nap az egyenlőtlenség g vizsgálatáról, l, mérésérőlm Budapest,, 2011. január r 25. VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Vastagh Zoltán Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya zoltan.vastagh@ksh.hu

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben