A Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium házirendje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium házirendje"

Átírás

1 A Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium házirendje I. Általános rendelkezések II. Intézmény munkarendje 1. Tanév 2. Ünnepek 3. Elméleti oktatás 4. Gyakorlati oktatás 5. Hiányzások késések III. IV. Formai követelmények az intézményben Kötelességek és jogok 1. Kötelességek 2. Jogok V. Jutalom és büntetés VI. Magatartás és szorgalom jegyek VII. Ügyvitel VIII. Kollégiumra vonatkozó szabályozás IX. Mellékletek (szaktermekre, vonatkozó rendelkezések)

2 I. Általános rendelkezések A hatálybalépés dátuma: január 20. A házirendet a nemzeti köznevelésro l szóló törvény elo írásai alapján az intézmény nevelo testülete fogadta el. Jogszabályi háttér: 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséro l és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésro l 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról évi CLXXXVII. törvény a szakképzésro l évi CCXI. törvény a családok védelméro l évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet (tankönyvrendelet) évi XXXVII. törvény (tankönyvtörvény) 1. A házirend az intézmény belso életét szabályozza. Hatályos az intézmény teljes területén, illetve az intézmény által szervezett, valamint a pedagógiai programban meghatározott intézményen kívüli rendezvényeken. 2. A házrend érvényes a tanulókra, a tanulók szüleire, a pedagógusokra, valamint az intézmény dolgozóira. 3. Az intézmény tanulóira, dolgozóira a házirenden kívül vonatkozik minden olyan intézményi belso szabályzat, ami rájuk egyébként is fennáll. 4. A jogszabályokban lefektetett elo írásokat a házirend csak a szükséges mértékben sorolja föl, ennek ellenére az intézmény valamennyi tanulójára, tanárára és dolgozójára vonatkoznak a hatályos jogszabályokban rögzítettek. 5. A házirendben foglaltak megsértése esetén számonkérésnek, súlyosabb esetben fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye. 6. A házirend a hatályba lépése napjától a visszavonásig érvényes, folyamatosan az intézmény területére való belépésto l annak elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények ido tartama alatt. A Házirendünk nyilvános: diákjaink az intézménybe való beiratkozáskor megismerhetik, az iskolai honlapon bárki számára hozzáférheto. A házirend érdemi változása után a szülo ket és a tanulókat az iskola tájékoztatja. A Házirendet minden tanévben felülvizsgáljuk, szükség szerint módosítjuk. A módosítás kezdeményezo je a tantestület bármely tagja lehet.

3 A házirendben foglaltak megvalósítása során a következő szempontokat tartjuk fontosnak: Munkánk a tanulás, ezért kötelességünknek tartjuk, hogy intézményi és otthoni, szóbeli és írásbeli feladatainkat legjobb tudásunknak megfelelo en végezzük el. Tanárainkkal együtt arra törekszünk, hogy intézményünk hírnevét öregbítsük. Igyekszünk megismerni intézményünk múltját, ápoljuk hagyományait. Vigyázunk magunk és társaink testi épségére és tulajdonára. Társas kapcsolatainkban megtartjuk a kulturált viselkedés szabályait. A házirend által megfogalmazott jogokat az intézmény tiszteletben tartja, gyakorlásuk azonban nem ütközhet mások jogaiba, továbbá nem veszélyeztetheti senki egészségét, testi épségét. Az intézményre vonatkozó adatok: Az intézmény neve: Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3 Telefon: iskola 72/ , fax:72/ , kollégium: 72/ Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ II. Intézményünk munkarendje 1. A tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart. (Az etto l való eltérést az Oktatási és Kulturális Miniszter rendeleti úton szabályozza.) A tanítási év rendjét és a szünetek ido pontját az Oktatási és Kulturális Miniszter rendeletben határozza meg. Az igazgató évközben a tanév rendjében foglaltaknak megfelelo számú tanítási nélküli munkanapot engedélyezhet. (Egy nappal a diákönkormányzat rendelkezik. Ennek programját o k határozzák meg, költségeit viselik) 2. Nemzeti, nemzetközi és iskolai ünnepek Nemzetközi ünnep Május 1. Munka ünnepe Nemzeti ünnepeink: Október 6-án osztálykeretben megemlékezés az aradi vértanukról. Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc megünneplése szünetnappal. Március 15-én az 1848-as forradalom és szabadságharc megünneplése szünetnappal. (Mindhárom alkalomra készüljön élo műsor vagy műsor az iskolarádió számára.) Intézményi rendezvények, ünnepélyek és megemlékezések: Tanévnyitó ünnepély a tanév elso munkanapját megelo zo napon. Halottak napja (tanóra keretében) Szecskaavató az intézmény éves munkatervében foglalt ido pontban

4 Szalagavató az intézmény éves munkatervében foglalt ido pontban Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól (tanóra keretében) Megemlékezés a holocaust áldozatairól (tanóra keretében) Szakmai Napok az intézmény éves munkatervében foglalt ido pontban Ballagás az intézmény éves munkatervében foglalt ido pontban Júniusban ünnepélyes tanévzáró 3. Elméleti oktatás Az iskola munkarendje a) Az iskola épületei szorgalmi ido ben hétfo to l péntekig reggel 7 00 órától óráig tartanak nyitva. b) Titkárság, a tanuló- nyilvántartó és a pénztár ügyintézési rendje a kifüggesztett rend szerint történik. c) Az elso tanítási óra 8 00 órakor kezdo dik. Minden tanítási óra 45 percig tart, melyek között 10 perces szünetek vannak. 0. órát az igazgató külön engedélyével lehet tartani. A délutáni tanítás rendje: 40 perces tanórák 5 perces szünetekkel. Csengetési rend: 0. óra: 7,10 7,55 8. óra: 14,15 14,55 1. óra: 8,00 8,45 9. óra: 15,00 15,40 2. óra: 8,55 9, óra: 15,45 16,25 3. óra: 9,50 10, óra: 16,30 17,10 4. óra: 10,45 11, óra: 17,15 17,55 5. óra: 11,40 12, óra: 18,00 18,40 6. óra: 12,35 13, óra: 18,45 19,25 7. óra: 13, 25 14,10 Szakiskolában: 7,30-9,30 Csengetési rend a gyakorlati foglalkozásokon: 9,50-12,00 12,30-15,00 Szakközépiskolában igazodik az elméleti órák csengetési rendjéhez. A szakiskolai osztályokban a szakképzo évfolyamokon a tanítás elméleti illetve gyakorlati hetek váltakozásával történik. A tanulók kötelesek a tanítási nap elso tanítási órája elo tt 10 perccel az osztályteremben, illetve az osztályterem elo tt megjelenni. A tanulóknak a becsengetéskor a tanteremben,

5 illetve a tanterem vagy a szakterem elo tt kell várakozniuk. A szaktantermekben a tanulók csak a tanár jelenlétében, vagy engedélyével tartózkodhatnak. Ha becsengetés után 5 perccel a szaktanár nem jelenik meg, a hetesek kötelesek értesíteni az iskolában tartózkodó igazgatóhelyettest, vagy az ügyeletes tanárt. Az iskola épületét indokolatlanul elhagyni tilos. Tanítási ido alatt az iskola épületének indokolt elhagyására az osztályfo nök, az igazgató, igazgatóhelyettes vagy szaktanár adhat engedélyt. A műhely- és laborfoglalkozásokon a műhely, illetve laborrend szerint vesznek részt a tanulók. A tanulók az iskolai munkához nem kapcsolódó tárgyakat (pl. értéktárgyat, nagyobb pénzösszeget) az iskolába ne hozzanak. Értéktárgyakért az iskola nem vállal felelo sséget Mobiltelefon az intézmény épületeiben csak kikapcsolt állapotban tartható. Ha a tanítási óra nem az osztályteremben, hanem szakteremben van, akkor a tanuló köteles a személyes tárgyait magával vinni. A hetes kötelessége a tanításhoz szükséges eszközök (kréta, táblatörlo szivacs) biztosítása, valamint az óra elején a távol lévo tanulók jelentése a tanárnak. Elleno rzo könyvét a tanítási napokon minden tanuló köteles magánál tartani és kérésre a tanárnak átadni, érdemjegyeit és az iskola értesítéseit az elleno rzo könyvbe bejegyezni, gondviselo jével aláíratni. Az osztályfo nök kéthavonta elleno rzi és a hiányzó érdemjegyeket, bejegyzéseket pótolja. Az osztálytermek rendjének, tisztaságának mego rzése az osztály tanulóinak kötelessége. Az osztály állagáért a tanulók anyagi felelo sséggel tartoznak. A tantermek dekorálása csak az osztályfo nök engedélyével történhet. Ha a tanuló az iskolában gondatlanságból, vagy szándékosan kárt okoz, a polgári törvénykönyv szabályai szerint kell ellene eljárni. Ezzel összhangban, ha az okozott kárt o maga vagy gondviselo je helyreállítani nem tudja, azt meg kell térítenie. A tanulónak az okozott kárt azonnal jelentenie kell az igazgatói irodában. Szándékosság esetén az elköveto t fegyelmi úton is felelo sségre kell vonni. Az ügyeletes tanár, tanulói segítséggel, biztosítja az óraközi szünetek rendjét. (Az ügyeletes tanár beosztása, feladatai külön rendelkezés szerint) Dohányozni az intézmény egész területén és az iskola rendezvényein tilos! A tanórán kívüli rendezvények az iskola igazgatójának engedélyével, az általa engedélyezett ideig tarthatnak. Az intézményben és iskolai rendezvényeken a tanulók részére tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása. Az iskolai ünnepélyeken és közös rendezvényeinken az alkalomhoz illo öltözékben kell megjelenni. Az ajánlott öltözet fiúknak fekete nadrág (nem farmer), fehér ing, Pollack egyen-nyakkendo ; lányoknak sötét alj, fehér blúz, Pollackos - kendo. Az óraközi szünetek a kikapcsolódást, a pihenést, a mozgást és az étkezést szolgálják. A tanteremben való tartózkodást az osztályfo nök, a szaktanár külön engedélyezheti, ha maga is a teremben tartózkodik. A tanulók jó ido ben az udvaron, rossz ido ben a folyosón tartózkodjanak. A szünetbeli rend fenntartásáért felelo s a tantestület és az ügyeletet ellátó pedagógusok. Tanítási ido alatt a tanuló az intézményt engedély nélkül nem hagyhatja el. Írásbeli engedélyt (kilépo t) az osztályfo nök, távollétében az ügyeletes tanár adhat. Az intézményi könyvtárak minden tanítási napon nyitva tartanak. A nyitva tartás rendje a könyvtár ajtaján kerül kifüggesztésre.

6 4. Gyakorlati oktatás Hétfo to l péntekig gyakorlati oktatás is folyik. Fiatalkorú tanuló esetében a képzési ido a napi 7 órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi 8 órát nem haladhatja meg. 5. Hiányzások és késések Amennyiben a tanuló betegség vagy egyéb ok miatt mulaszt, azt a szülo (k) köteles(ek) 24 órán belül jelezni az osztályfo nöknek Ha a tanuló elo zetes engedély nélkül mulaszt, vagy a szülo k nem jelzik ido ben a távolmaradás okát, az osztályfo nök legkéso bb három napon belül értesíti a szülo t, és tudja meg a hiányzás okát. Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, mulasztását az elleno rzo ben igazolni kell. A háziorvosok, a kórházak, és a klinikák vizsgálati, illetve kezelési igazolásait a szülo k által ellenjegyzett formában kell bemutatni. Nagykorú tanulók igazolása is a szülo aláírásával válik érvényessé, amennyiben a tanuló a szülo vel vagy gondviselo vel egy háztartásban él. Ha a tanuló önálló háztartásban él, akkor ez az aláírás nem szükséges. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni akkor is, ha - azt a szülo elo zetesen írásban az elleno rzo útján kérte (ez nem haladhatja meg a tanévenkénti 3 x 1 munkanapot, azzal a kikötéssel, hogy a szülo egymást követo ketto illetve három napra nem kérheti ki elo zetesen a tanulót), - a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott a tankötelezettségnek eleget tenni. Indokolt esetben - a szülo (gondviselo ) elo zetes kérése alapján - a tanuló részére tanévenként tíz nap távolmaradás engedélyezheto amelybo l - az igazgató öt oktatási napig terjedo, - az igazgatóhelyettesek három elméleti oktatási napig terjedo, - a gyakorlati-oktatásvezeto három gyakorlati oktatási napig terjedo, - az osztályfo nök egy elméleti oktatási napig terjedo, - a szakoktató egy gyakorlati oktatási napig terjedo ido re, - a szaktanár saját tanítási órájáról távolmaradást engedélyezhet. Az engedélyezett hiányzások összessége nem haladhatja meg a 10 tanítási napot (70 tanítási órát). Az intézmény érdekében történt hiányzást 0 órával igazoljuk. A hiányzást az osztályfo nök igazolja. A gyakorlati oktatásról történo hiányzást a gyakorlati képzés szervezo je számára is igazolni kell. Ha a távolmaradást nem igazolják a hiányzást követo elso osztályfo nöki óráig, a mulasztás igazolatlan. Az igazolás bemutatásának elmulasztása esetén a mulasztott órák igazolatlannak mino sülnek, függetlenül attól, hogy a tanuló késo bb az igazolást bemutatja-e, vagy sem. Az intézmény köteles a szülo t értesíteni a tanköteles tanuló elso igazolatlan mulasztásakor, illetve, ha a nem tanköteles korú tanuló igazolatlan mulasztása a 10 órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülo figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.

7 Ha a tanköteles egy tanítási évben 10 óránál igazolatlanul többet mulaszt, az iskola igazgatója értesíti a gyermek lakóhelye szerint járási hivatal gyámhivatalát. 30 óránál gyermek lakóhelye szerint járási hivatalt. 50 óránál a gyermek lakóhelye szerint járási hivatal gyámhivatalát. Ha a tanulót nem kötelezo tanórai foglalkozásra felvették a tanítási év végéig a tanórai foglalkozást, a mulasztás, az értékelés és mino sítés, továbbá magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell kezelni, mintha kötelezo tanórai foglalkozás lenne. Pl. nyelvi felkészíto k, érettségi elo készíto k, nemzetiségi oktatás órái, szakkörök, kötelezo korrepetálások. Ha a tanulónak egy tanítási évben - a középfokú nevelés-oktatás szakaszában - az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a kétszázötven tanítási órát, vagy - az intézményi nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészíto szakaszában - az elméleti tanítási órák húsz százalékát, egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelheto, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelo testület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A nevelo testület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát és az intézmény eleget tett értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait csak az évfolyam megismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az elso félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelheto félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. Megszűnik a tanulói jogviszonya - a tanköteles kivételével - annak, aki igazolatlanul 30 tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az intézmény a tanulót - kiskorú tanuló esetében a szülo t legalább 2 alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. Az óra megkezdése után érkezo tanuló késését a tanárok az osztálynaplóba bejegyzik. A késés percei összeadhatók, az így összejött 45 perc után igazolás hiányában igazolatlan óra a következmény. Amennyiben a tanuló három alkalommal igazolatlanul (indokolatlanul) késik, úgy osztályfo nöki figyelmeztetésben részesül. A mulasztásnak. Az osztályfo nök jogköre eldönteni, hogy igazolt vagy igazolatlan a késés vagy a mulasztás. A tanuló a késés miatt nem zárható ki az adott órán való részvételto l! Bejáró tanulóink késése a buszok igazolt késése esetén nem mino sül igazolatlan késésnek. Az intézmény minden menetrend változás alkalmával tájékozódik a buszok, vonatok érkezéséro l.. Formai követelmények az intézményben, a tanuló külső megjelenése Tanítási napokon a tanulók tanuláshoz alkalmas kényelmes, a divat szélso ségeit kerülo öltözékben jelenjenek meg az intézményben. Hajviseletük legyen gondozott, ápolt. Indokolatlannak tartjuk drága ékszerek, nagyobb pénzösszeg és nagy értékű ruhaneműk intézménybe hozatalát, eltűnésükért az iskola nem vállal felelo sséget.

8 Az ünnepélyeken, intézményi rendezvényeken tanévnyitó, szalagavató, ballagás, versenyek, tanévzáró az elvárt öltözék - lányoknak: sötét alj/nadrág és fehér, galléros blúz intézményi emblémával ellátott sötétkék sállal - fiúknak: sötét nadrág és fehér ing intézményi emblémával ellátott nyakkendo vel (Ünnepi viselet a felsorolásban nem szereplo rendkívüli alkalmakra is elrendelheto ) Gyakorlati foglalkozásokon a zárt cipo és a megfelelo munkaruha viselete kötelezo. Ennek elmulasztása fegyelmezo intézkedést von maga után. A tanuló az utcán vagy az intézményben az elso találkozás alkalmával a pedagógusokat és az intézmény dolgozóit a napszaknak megfelelo en hangosan köszöntse. A megszólítások: igazgató úr, tanárno, tanár úr. A hetesek munkája: felelnek a létszámjelentésért, a terem tisztaságáért, (amennyiben az elo zo osztály rendetlenül hagyta el a termet, szólnak a tanárnak) kiszello ztetik a termet, letörlik a táblát, gondoskodnak a krétáról. Nagy gondot kell fordítani a tisztaságra és az állagmegóvásra. A falra, padokra firkálni, írni, karcolni, képet ragasztani nem szabad. A tantermeket a felelo s tanár irányításával kívánatos dekorálni. Az osztályok rendezvényein kívül nem szabad az intézménybe hozni oktatással kapcsolatban nem lévo dolgokat (kártya, játék, rádió, walkman, discman, stb.). Az órák alatt étkezni, inni, (kivéve az orvosilag indokolt eseteket - pl. cukorbetegség) rágógumizni tilos. Amennyiben a tanuló a tanítási órán nem megengedett eszközt, tárgyat használ, a pedagógus kötelessége, hogy felszólítsa a tanulót a cselekedet megszüntetésére, és döntsön a fegyelmezo intézkedésro l. Testnevelés órán és sportversenyeken a szaktanárok által meghatározott ruházat viselése követelmény. Balesetveszélyes, ezért nem megengedett a testékszerek, fülbevalók, láncok, gyűrűk és órák viselete a testnevelés órákon. Testnevelés órára az elo írt felszerelést mindenki hozza magával, és abba átöltözve vegyen részt a foglalkozásokon. Amennyiben az elo írt felszerelést 2 alkalommal nem hozza magával, úgy osztályfo nöki figyelmeztetésben részesül. Az osztályfo nök három ilyen bejegyzés után értesíti a tanuló szüleit, és felhívja figyelmüket a várható következményekre. A testnevelés órákon felmentettként is (kivétel az állandó felmentett) kötelezo a részvétel. A felmentettek a szaktanár beosztása alapján ügyeleti teendo ket látnak el a folyosón. Feladatuk: vigyázni arra, hogy illetéktelen személy ne tartózkodjon a folyosón, és egyénileg az öltözo kbe senki se mehessen be. Állandó felmentett: magántanuló ill. valamilyen súlyosabb betegség miatt az igazgató által írásbeli kérelem és szakorvosi vélemény által felmentett tanuló. Alkalmi felmentés a testnevelő tanártól kérhető szintén írásban a szülő/gondviselő, illetve az orvos által. Az alkalmi felmentés nem mentesít az értékelés alól. Az alkalmi felmentések időpontját a testnevelő tanár és a tanuló is köteles vezetni a naplóban (kék F betű a mulasztási részben) ill. az ellenőrzőben. A mobiltelefonokat tanítási órákon kikapcsolt állapotban kell tartani.

9 A fiuk és lányok érzelmi kapcsolatainak formái legyenek egymást megbecsülo k, tartózkodók. Nem engedheto meg a jó ízlést sérto magatartás. A benso séges érzelmek nem igényelnek nyilvánosságot. A dohányzás, alkoholfogyasztás, drog. A dohányzás az intézmény helyiségeiben és udvarain, valamint környezetükben, illetve az intézményi rendezvényeken mindenki számára tilos, fegyelmi vétségnek mino sül. Az alkohol és a drog birtoklása, fogyasztása az intézményben, illetve az intézményi rendezvényeken tilos. Az intézményen kívüli magatartás normái A tanulókra mindenkor és mindenütt kötelezo ek a kulturált emberhez méltó magatartás szabályai. Az elo zékenység és udvariasság, a szerénység és szolgálatkészség. Kerülendo mindenféle hangoskodás, kiabálás, kötekedés az utcán. Az ido sebbek tisztelete kötelezo elvárás. IV. Kötelességek és jogok Minden embernek tisztában kell lennie a kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa, ezért választottuk a kötelességek, jogok sorrendet 1. Kötelességeink Tiszteletet és megbecsülést tanúsítunk tanáraink, nevelo ink és az intézmények minden alkalmazottja iránt. Az intézmény vezeto inek, tanárainak, alkalmazottainak, tanulótársainknak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartjuk. Megtartjuk a tanulmányi rendet, a gyakorlati képzési hely rendjét, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit. Az intézmény vezeto inek, tanárainak az intézményi munkarenddel kapcsolatos utasításait betartjuk. Óvjuk saját és társaink testi épségét, egészségét, és haladéktalanul jelentjük a felügyeletet ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha bárkit veszélyezteto állapotot, tevékenységet észlelünk. Az intézmény a tanulói balesetet a baleseti naplóba bejegyzi, arról haladéktalanul értesíti az intézmény balesetvédelmi és tűzvédelmi megbízottját, aki a történtekro l jegyzo könyvet vesz föl. Elsajátítjuk és betartjuk az egészségvédelmi, belesetelhárítási és tűzvédelmi szabályokat. A tanév kezdetén az osztályfo nökünk tudomásunkra hozza a szabályzatok tartalmát, azok elsajátítását aláírásukkal igazoljuk. 7 óra 50 percig illetve 10 perccel az órarendben elo írt elso foglalkozás elo tt érkezünk meg az iskolába, amelynek rendjére a portás, az ügyeletesek és a hetesek vigyáznak. Gyakorlati óra kezdete elo tt 5 perccel munkaruhába átöltözve, az elo írt felszereléssel jelenünk meg. Közreműködünk a tanítási órák elo készítésében, a szervezési feladatok ellátásában, a diákügyeletben (az ügyeletet az egyes intézményekben kialakult rend és szabályok szerint szervezzük), környezetünk rendben tartásában. Az írásbeli számonkéréseken megjelenünk, a dolgozatokat megírjuk a tantárgyi követelményeknek megfelelünk. Annak a tanulónak a munkáját, aki meg nem engedett

10 segédeszközt használ a tanár elégtelenre értékeli. Mego rizzük, illeto leg a szaktantermi, kollégiumi elo írásoknak megfelelo en kezeljük a ránk bízott, az oktatás vagy a szabadido eltöltése során használt eszközöket, óvjuk az intézmények létesítményeit, felszereléseit. A szemetet a szeméttárolóban helyezzük el. A tanóra befejezése után a termet tisztán és rendezetten hagyjuk el. Tudomásul vesszük, hogy az általunk okozott kárt kötelesek vagyunk jelenteni és - a törvényben meghatározott mértékben megtéríteni. Részt kell vennünk a kötelezo és az általunk választott foglalkozásokon, szakmai gyakorlatokon. Ha kérelmünkre felvettek bennünket a nem kötelezo tanórai foglalkozásra, legalább a félév végéig kötelesek vagyunk azon részt venni, feltéve, hogy erre a beiratkozás elo tt írásban felhívták a figyelmünket. Tudomásul vesszük, hogy a nem kötelezo tanórai foglalkozást az értékelés és mino sítés, a mulasztás továbbá a magasabb évfolyamba lépés vonatkozásában úgy kell tekinteni, mintha kötelezo tanórai foglalkozás lenne. Május 20-ig írásban van leheto ségünk jelentkezni az elo zetes felmérés alapján az iskola által biztosított emelt szintű választható tantárgyakra a évfolyamon. A szabadon választott órák módosítására a következo tanévre vonatkozóan csak az adott tanév utolsó tanítási napjáig (június 15.), írásban van leheto ségünk. Elleno rzo könyvünket mindig magunknál tartjuk, a jegyeket havonta, a bejegyzéseket minden alkalommal aláíratjuk szüleinkkel. Ennek elmulasztása felelo sségre vonást eredményez. (ld. fegyelmezo intézkedések) A térítési díjakat a mindenkori kiírásnak megfelelo en fizetjük be. Drága ékszereket, nagyobb pénzösszeget, nagy értékű ruhaneműt és egyéb tárgyakat nem hozunk magunkkal, mert ezek eltűnéséért az iskola nem vállal felelo sséget. Testnevelés órán nálunk lévo értékeinket mego rzésre átadjuk a testnevelo tanárnak. Tűzgyújtásra alkalmas eszközt nem hozunk az intézménybe. Szünetekben a folyosón óvatosan, egymásra vigyázva közlekedünk. A rács nélküli ablakokon nem hajolunk ki, az ablakpárkányra, radiátorra, szeméttárolóra, az intézményben lévo korlátokra nem mászunk fel. A folyosókon a forgalmat nem akadályozzuk. Nem hozunk az intézményekbe szúró és vágó, egészségre ártalmas eszközt (dohányt, szeszesitalt, drogot), tűz- és robbanásveszélyes anyagokat, fegyvert és fegyvernek látszó tárgyat, egyéb, verekedésre, támadásra alkalmas eszközt. Mivel minden tanuló egyenrangú, ezért a szecskaavató rendezvényen kívül nem szecskáztatunk senkit, nem alázzuk meg egymást. Bomba és tűzriadó esetén a tűzvédelmi és balesetvédelmi oktatásban elhangzottak és a tantermekben, az aulában kifüggesztett/megjelölt rend szerint azonnal és rendezetten a kijelölt helyre vonulunk és a további utasításig ott maradunk. 2. Jogaink A tanulói jogokat a nemzeti köznevelésro l szóló évi CXC. törvény 46 fogalmazza meg. (Házirendünkben a helyi szabályozásokat részletezzük.) Érdeklo désünknek megfelelo en a kötelezo és választható tantárgyakon kívül szakkörökbe és diákkörökbe járhatunk, vagy ezek szervezését kezdeményezhetjük. Az intézmény megszervezi azokat a szakköröket, tanfolyamokat, sportköri foglalkozásokat, amelyek megtartásához szükséges feltételeket az intézmény a pedagógiai program alapján biztosítani tudja. Ezekre a foglalkozásokra a tanév elso két hetében lehet jelentkezni az osztályfo nöknél a

11 meghirdetett feltételek szerint; Jogunk, hogy különbözo pályázatokon vegyünk részt és, hogy javaslatot tehessünk pályázat(ok) kiírására is. Az intézmény szaktantermeit és más létesítményeit szaktanári/nevelo felügyelettel használhatjuk. Eszközöket áram alá helyezni, működtetni, vegyszereket használni azonban csak folyamatos szaktanári felügyelet mellett lehet. A tornatermekben, az udvaron és a szabadtéri sportlétesítmények területén a tornaszereket csak tanári engedéllyel és felügyelettel használhatjuk. Egyénileg és osztályrendezvények céljaira a tanítási órákon kívül is igénybe vehetjük az intézményben rendelkezésre álló eszközöket, az intézmény létesítményeit (könyvtár, számítástechnikai terem, sportfelszerelések és sportlétesítmények klub, stb.). A berendezéseket, eszközöket, létesítményeket az azokra vonatkozó elo írások betartásával vagyunk kötelesek használni. A létesítmények nyitvatartási idejét, használatuk szabályait a létesítmények ajtajára ki kell függeszteni. A évfolyamon jogunk van a tantárgyakat, annak szintjét (közép vagy emelt) és - ha erre leheto ség van- az azokat tanító pedagógusokat megválasztani az iskola által nyújtott kínálatból. A évfolyamon a szakmacsoportos alapozás tantárgyait a szabadon választható órakeret terhére szervezzük, ezért a szint megválasztásán kívül nincs leheto ség a választásra. * A kétszintű érettségi vizsgaszabályzat és a pedagógiai program keretei szerint tehetünk érettségi vizsgákat az egyes szaktantárgyakból. A kötelezo en válaszható érettségi tantárgyak közül az igazgató által minden év március 15- éig elkészített választható tantárgyak listájáról a felkészülési szint meghatározásával május 20-áig választhatunk. Tudomásul vesszük, hogy a csoportba való be és kilépés feltétele a szülo i hozzájárulás. E jogait a 18 éven aluli tanuló szüleivel közösen gyakorolhatja. A fenti jogainkról az intézmény a megfelelo évfolyamba lépést megelo zo en szóban, az adott évfolyamba lépéskor írásban ad számunkra tájékoztatást. A tájékoztató a következo ket tartalmazza: a választható tantárgyak neve, a tanár(ok) neve, a heti óraszám, felkészítés szintje. A jelentkezést lemondani a tanév elején szeptember 15-ig illetve az elso félév végén lehet. Az erre irányuló kérvényt az osztályfo nöknek kell leadnia, aki annak elbírálásáról 10 munkanapon belül ad tájékoztatást. * Elo rehozott érettségi vizsga a helyi tantervben meghatározott követelmények teljesítése után teheto. A követelmények osztályozó vizsgával is teljesítheto k. A május júniusi érettségi vizsgaido szak osztályozó vizsgáit a szakközépiskolai végzo s évfolyam osztályozó értekezletének napjáig, az október-novemberi vizsgaido szak osztályozó vizsgáit az augusztusi javítóvizsgák idején kell letenni. * Szükség esetén korrepetálást kérhetünk tanárainktól. Ilyen irányú igényünket az osztályfo nöknek kell jeleznünk. Az osztályfo nöknek 10 munkanapon belül kell tájékoztatnia a tanulót a leheto ségekro l. * Részt vehetünk felzárkóztató vagy tehetséggondozó foglalkozásokon, illetve diákköri csoportok munkájában. * A gyakorlati képzés során megilletnek bennünket mindazon jogok az érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében, amelyeket a Munka Törvénykönyve a munkavállalók számára biztosít. * A tanórán kívüli, illetve az alkalomszerű délutáni foglalkozások céljaira az intézmény termeit az osztályok vagy a szakkörök vezeto i elo zetes bejelentés alapján elkérhetik számunkra az igazgatóhelyettesekto l. * Kérelmünk alapján kollégiumi, menzai, tanulószobai ellátásban részesülhetünk. A tanulószobai ellátást az erre a célra rendszeresített az osztályfo nökto l beszerezheto - nyomtatványon lehet kérni a negyedik tanítási hét végéig. A kérelem elbírálásáról az osztályfo nök legkéso bb 10 munkanapon belül tájékoztatja a tanulót.

12 * Jogunk van problémás ügyeinkkel a szaktanárokat, az osztályfo nököt, a csoportvezeto nevelo t, az igazgatóhelyettest, a kollégiumvezeto t és az igazgatót felkeresni. * Képviselo ink útján véleményt mondhatunk, javaslatokat tehetünk és kezdeményezhetünk az intézmény életével kapcsolatos kérdésekben, kezdeményezéseinkre jogunk van választ kérni, s a megkereséséto l számítva 30 napon belül érdemi választ kapni. * Véleményt nyilváníthatunk a bennünket oktató nevelo k munkájáról, amelynek során a véleménynyilvánítás szabadságának korlátja az emberi méltóság tiszteletben tartása. * Sérelmeink orvoslását a törvényben meghatározott módon kérhetjük. Választók és választhatók vagyunk a különbözo szintű és hatáskörű diák-önkormányzati szervekbe, a választás részletes szabályait a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. Diákképviseletet hozhatunk létre. Minden diákközösség osztálytitkárt választ. Az osztályok titkárai alkotják a diákönkormányzat választmányát. Az önkormányzati tagok maguk közül elnököt és alelnököt/helyettest (pénztárost) választanak. Az általunk megválasztott, és az igazgató által megbízott pedagógus vezetésével jogunk, hogy a diákönkormányzat útján kérdéseket, javaslatokat terjesszünk az intézményi szék és az intézményvezetés elé, melyre annak gyűlése után 30 napon belül írásbeli választ kell kapnunk. Sürgo s kéréseinket, sérelmeinket osztályfo nökünk, súlyosabb esetekben az igazgató elé terjeszthetjük, melyre három napon belül választ kell kapnunk. Az intézmény segíti a DÖK(ök) munkáját. A DÖK(ök) évenkénti döntése alapján részt vesznek az intézményi programok szervezésében, tervezésében, önálló programokat is szerveznek, és véleményt nyilváníthatnak a külön jogszabályokban meghatározott ügyekben: a) a tanulók nagyobb közösségét minimum a tanulók 30%-a - érinto kérdésekben b) a tanulók helyzetét elemzo értékelo beszámolók elkészítésében, c) a tanulói pályázatok versenyek meghirdetésében, megszervezésében d) az intézményi sportkörök működésének megállapításakor e) a tanórán kívüli tevékenységek formáinak meghatározásában f) a könyvtárak és sportlétesítmények működési rendjének kialakításában. Az intézmény tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fórumai a diákközgyűlések, amelyeket évenként legalább egy alkalommal tavasszal - hívunk össze a diákönkormányzatok vezeto i kezdeményezésére. Elo készítéséért az önkormányzat vezeto i, a segíto tanárok és az osztályfo nöki munkaközösség vezeto je felel. Megszervezését az osztálytitkárok végzik. Lebonyolításáért háromtagú csoport felel (két fo t a Diákönkormányzatok delegál, egy tagot a Diákönkormányzat a nevelo testület tagjai közül kér fel). Rendkívüli közgyűlést az intézmény igazgatója is kezdeményezhet. A diákközgyűlés a napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése elo tt 15 nappal nyilvánosságra hozza. A fórumon az intézmény életét érinto ügyekben a diákönkormányzathoz illetve az intézményvezetéshez kérdéseket intézhetünk. A diákönkormányzat évenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, melyro l a nevelo testület az éves program elfogadásakor nyilvánít véleményt. A programok költségét magunk fedezzük. A diákönkormányzat két tagot delegál az intézményi székbe. A diákönkormányzat megalkotja szabályzatát, amelyet az igazgató hagy jóvá. Elo menetelünket a tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel (elégtelen/1, elégséges/2, közepes/3, jó/4, jeles/5) értékelik. * A digitális osztálynaplóba bekerülo érdemjegyekro l, bejegyzésekro l (pl. késés, mulasztás, fegyelmezo intézkedések) folyamatosan értesülhetünk. * A témazáró dolgozatok anyagáról és megírásuk ido pontjáról egy héttel (5 munkanap) korábban értesülünk.

13 * Jogunk van kérni, hogy egy napon ketto nél több témazáró dolgozatot - 5 vagy ennél több óra tananyagának elsajátítását elleno rzo - ne írassanak velünk tanáraink, amelynek ido pontját a tanár naplóban elo re jelzi. * Dolgozatainkat két héten belül értékelve visszakapjuk. Ha a diák a dolgozatát a pedagógus hibájából az értékelési határido lejárta után ismerheti meg, jogosult eldönteni, hogy érdemjegye beleszámítson-e a félévi illetve év végi osztályzatába. A dolgozatok megtekintheto k, róluk másolat saját kérésre és költségre kérheto, az eredeti dolgozatot a szülo k a fogadó órákon tekinthetik meg. * A 60 percnél hosszabb témazáró dolgozat tényét a naplóban is jelölni kell, azért, hogy arról a többi szaktanár is tudomást szerezzen. Kérhetjük érdemjegyeink felülvizsgálatát, ha azokat törvénysérto módon, vagy nem az iskola pedagógiai programjában lefektetett tárgyi törzsanyag és osztályzási elvek szerint állapították meg. Kérvényünket írásban az intézmény igazgatójának kell benyújtania. Ha a tanév végén elégtelen osztályzatot kaptunk - a tantárgyak számától függetlenül - javítóvizsgát tehetünk. A törvényben meghatározott feltételek és kötelezettségek szerint jogunk van magán-, vagy vendégtanuló jogviszonyt létesíteni, valamint a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól részben vagy egészében felmentést kérni. Az erre vonatkozó írásos kérést a megfelelo indoklással az osztályfo nöknek kell leadni. A kérvény elbírálásáról az osztályfo nök 10 munkanapon belül tájékoztatást köteles adni. Magán- és vendégtanulói jogviszonyra vonatkozó kérvényt a rendkívüli esetek kivételével - a tanév elso 15 napján adhatunk be. Kérhetjük átvételünket azonos típusú nevelési-oktatási intézménybe/kollégiumba. A kérelmeket az igazgatónak nyújtjuk be írásban. Átvételi tárgyú kérelmet a tanév során bármikor benyújthatunk az intézmény igazgatójának, aki 30 napon belül ad tájékoztatást a kérvény elbírálásának eredményéro l. Kérelmünkre - a jogszabály nyújtotta eljárások szerint - független vizsgabizottság elo tt adhatunk számot tudásunkról. Ilyen típusú kérelmünket a tanév, illetve a félév vége elo tt legalább 30 nappal korábban kell benyújtanunk az intézmény igazgatójának, aki azt továbbítja az illetékes szervhez. A tanítási órák befejeztével adott számunkra a tömegsport keretein belül a mindennapi testedzés leheto sége, amelyre jelentkezési leheto ségünk van a szaktanároknál legkéso bb minden tanév október 1-ig. A tanítási ido n kívül a számítógépek használatának leheto ségeit az intézmény informatikai rendszerének szabályzata tartalmazza: A számítógépeket csak felügyelet mellett használhatjuk. Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülünk. A szűro vizsgálatok ido pontjáról és tárgyáról az osztályfo nök elo re tájékoztatást ad. A pedagógiai szakszolgálat intézményéhez segítségért fordulhatunk. Személyiségi jogainkat, így különösen a személyiség szabad kibontakozásához való jogunkat, önrendelkezési jogunkat, cselekvési szabadságunkat, családi élethez és magánélethez való jogunkat az iskola tiszteletben tartja. Kijelentjük azonban, hogy e jogaink gyakorlása nem korlátozhat másokat jogaik érvényesítésében. Védelmet kell számunkra biztosítani a fizikai és lelki ero szakkal szemben. Nem vagyunk alávetheto k testi fenyítésnek, embertelen megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. Megkülönböztetés nélkül kifejezésre juttathatjuk világnézeti, nemzeti, etnikai önazonosságunkat illetve vallási meggyo zo désünket, hit- és vallásoktatásban vehetünk részt. Ha ezen jogaink sérülnek, segítségért fordulhatunk osztályfo nökünkhöz, az ifjúságvédelmi felelo shöz, a diákönkormányzathoz, az intézmény igazgatójához, a kollégium vezeto jéhez, az intézményi székhez, illetve írásban panaszt tehetünk az intézmény igazgatójánál, és a törvényben meghatározottak szerint kérhetjük sérelmünk orvoslását.

14 A velünk kapcsolatos döntések és intézkedések során a gyermek mindenek felett álló érdekét vegyék figyelembe. Jogaink megsértése esetén- jogszabályban meghatározottak szerint- eljárást kezdeményezhetünk, továbbá igénybe vehetjük a nyilvánosságot. Az ilyen eljárás miatt retorzió nem érhet bennünket, a közérdekű bejelento nek kijáró védelem illet meg bennünket. Kollektív büntetés nem alkalmazható, azaz más(ok) viselkedése, cselekedetei miatt az egyént nem érheti hátrány. Az iskolai tanulmányok folytatásával összefüggésben keletkezett kárunk megtérítése az iskolától, illetve a gyakorlati képzés szervezo jéto l kérheto. Tudomásul vesszük azonban, hogy nem kell megtéríteni a kárt abban az esetben, ha azt a tanuló elháríthatatlan magatartása okozta, vagy, ha a kárt az intézmény, illetve a gyakorlati képzést szervezo oktatók működési körén kívül eso elháríthatatlan ok idézte elo Nem kötelezheto kártérítésre az intézmény, ha a kár olyan dologban keletkezett, melynek intézménybe való behozatalát a házirend tiltja, vagy leírja, hogy nem vállal a dolog, tárgy intézménybe való behozatala esetén azért felelo sséget. A kárigényt írásban kell benyújtani az intézmény titkárságán. Abban meg kell jelölni a káresemény pontos helyét idejét és körülményét, valamint a kért kártérítés összegét; Jogunk a nemzeti és etnikai hovatartozásunknak megfelelo nevelésben és oktatásban részesülni. E jogokat az intézmény kötelezo tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon biztosítja; Kérelmünkre, indokolt esetben, szociális ösztöndíjban illetve szociális támogatásban, ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesülhetünk, illetve a bennünket terhelo költségek megfizetése alól részben vagy egészben felmentést, illetve a részletekben való fizetésre engedélyt kaphatunk. A család anyagi helyzetét figyelembe véve a kérelmünket a gyermek és ifjúságvédelmi felelo ssel együttműködve az osztályfo nök terjeszti elo az igazgatónak, aki a döntési jogkörével él az elosztást illeto en. Tankönyv támogatási igényünket a következo tanévre vonatkozóan minden év november 15- ig benyújtjuk az osztályfo nökünknek. Etto l eltéro ido pontban csak változás esetén van módunk a kérelem benyújtására. Az igényeket a megfelelo űrlapon kell leadnia osztályfo nöknek, aki a kérelem eredményéro l 30 napon belül tájékoztatást köteles adni. Személyes adataink nyilvántartása a törvényben elo írt módon történhet, és azokat csak beleegyezésünkkel és aláírásunkkal továbbíthatják. A felno ttoktatás formáiról, leheto ségeiro l az általános igazgatóhelyettes ad számunkra tájékoztatást. Tagjai lehetünk művészeti, ismeretterjeszto, sport- és más köröknek, intézményen kívüli társadalmi szervezeteknek, ha a törvény másképpen nem rendelkezik. Jogunk van levelezésünk tiszteletben tartására. Névre szóló, és az intézménybe érkezo postai küldeményeinket a portákon vehetjük át, azokat az intézmény nem bontja fel, nem iktatja, és nem tartja nyilván. Jogunk, hogy kiemelkedo tanulmányi munkánkért, közösségi tevékenységünkért dicséretben, jutalomban részesüljünk. A jutalmak odaítéléséro l a nevelo testület, kollégiumvezeto az igazgató, illetve a diákönkormányzat dönt. Intézményen kívüli rendszeres sport és kulturális tevékenységet elo zetes írásbeli szülo i kérésre folytathatunk. Felkereshetjük, az intézményi védo no t, az iskolapszichológust, a drogambulanciát, a városi gyermekjóléti szolgálatot, a gyámügyi hivatalt. Ezekro l a leheto ségekro l az intézmény ad tájékoztatást.

15 V. Jutalom és büntetés 1. Jutalmak Jutalmazásra javasolható a tanuló, ha kötelességeit, feladatait, vállalásait tartósan kiemelkedo en teljesíti, illetve alkalomszerűen jelento s többletmunkát vállal és tesz az intézményért, a közösségért. Jutalmazásra javaslatot tehet az intézmény bármelyik nevelo je vagy tanulója. Fokozatai a következo k: a) Év közben: ellenőrzőbe és a digitális naplóba Szaktanári dicséret szóban: az adott tantárgyban elért kiemelkedo tanulmányi teljesítményért, szorgalomért, szakköri munkáért Szaktanári dicséret írásban: az adott tantárgyban elért további kiemelkedo tanulmányi teljesítményért, szorgalomért, szakköri munkáért következmény: beszámítás a tantárgyi érdemjegybe Osztályfőnöki/csoportvezetői dicséret: egy feladat sikeres elvégzéséért az osztályban végzett jelento s közösségi munka intézményi versenyeken 1. helyezés intézményi rendezvényeken, ünnepélyeken való kimagasló szereplés a fentiekkel egyenértékű eredményes tanulmányi munka, szorgalom következmény: beszámítás a magatartás - és szorgalomjegybe Igazgatói dicséret szóban és írásban: - megyei vagy országos versenyen elért jó helyezésért, az iskola hírnevének öregbítéséért az intézmény érdekében végzett kimagasló munka - az osztályban, az intézményben végzett kiemelkedo en példamutató közösségi munka - megyei és területi szakmai, tantárgyi, sport, kulturális és egyéb versenyen elért 1-6. helyezés beírás: a tanuló törzslapjára is (külön nyomtatványon). következmény: ha nincs fegyelmi büntetése példás magatartás, a tanítási év végén könyvjutalom b) Év végén: Szaktanári dicséret (bizonyítványba írt): egész éves kitartó, kiemelkedo tanulmányi munkáért Igazgatói dicséret oklevél, jutalomkönyv: az egyes szakterületeken végzett kiemelkedo teljesítményért, közösségi munkáért Nevelőtestületi dicséret (bizonyítványba írt): - általános tanulmányi munkáért, kulturális és sport tevékenységért - Országos, területi szakmai, tantárgyi tanulmányi versenyen elért eredmény - Országos sportversenyen elért eredmény - Országos egyéb (művészeti, kulturális) versenyen elért helyezés beírás: az osztálynaplóba, a tanuló törzslapjára és az intézményi emléklapra

16 következmény: ha nincs súlyos fegyelmi büntetése (igazgatói vagy annál súlyosabb) példás magatartás, "Az évfolyam első tanulója" cím: (közösség elo tt kihirdetve) beírás: intézményi emlékkönyvbe, certifikáltan, oklevél "Az év tanulója" cím: elnyerése: legalább 4,5 átlag és kiemelkedo teljesítmény - az országos tantárgyi és szakmai versenyeken elért - az évi legjobb eredmény (de legalább az helyezés valamelyike) beírás: intézményi emlékkönyvbe, certifikáltan következmény: tantestületi dicséret, oklevél és jutalom Pollack kiváló sportolója (a tanulmányok befejezésekor, kiemelkedo sporteredmény esetén) - sikeres szereplés különbözo sportágakban, és - legalább egyben - az intézmény képviseletében országos 1-3. helyezés beírás: intézményi emlékkönyvbe, certifikáltan következmény: Pollack-emlékplakett 2. Büntetések A házirendbe foglaltak megsértése fegyelmezo, illetve fegyelmi intézkedést vonhat maga után. Az intézményben súlyos jogellenességnek számít a drog, valamint az alkohol birtoklása és fogyasztása, a dohányzás, a fegyvernek mino sülo tárgy tartása, mások zsarolása, testi ero vel való fenyegetés és visszaélés, mások megalázása. A fegyelmezés és a fegyelmi intézkedés fokozatai és formái: a) Fegyelmezés: figyelmeztetés négyszemközt majd közösség előtt szaktanári figyelmeztetés: A szaktárggyal kapcsolatos tanórai fegyelmezetlenség, illetve a tanulmányok elhanyagolása miatt. formái: szóbeli vagy írásbeli beírás: az osztálynaplóba és az elleno rzo be következmény: beszámítás a szorgalom és/vagy a magatartásjegybe Osztályfőnöki figyelmeztetés a Házirend kisebb súlyú normáinak egyszeri/néhányszori megszegése (késések, fegyelmezetlenség, kisebb rongálások) az együttélés íratlan szabályainak be nem tartása (durva hangnem stb.)1 igazolatlan órája van Három szaktanári figyelmeztetés után az osztályfo nök is figyelmezteti a tanulót. formái: szóbeli (az elso elo forduláskor) beírás: az osztálynaplóba, ellenőrzőbe következmény: beszámítás a magatartási jegybe (írásbeli figyelmeztetés esetén legfeljebb 4 /jó/ érdemjegy) Osztályfőnöki intés a Házirend kisebb súlyú normáinak többszöri megszegése 2-10 óra igazolatlan hiányzás esetén A második figyelmeztetést (szaktanári vagy/osztályfo nöki) követo en beírás: az osztálynaplóba és az elleno rzo be következmény: legfeljebb 3 (változó) magatartás az adott

17 félévben és legfeljebb jó az adott tanévben Írásbeli igazgatói figyelmeztetés a Házirend kisebb súlyú normáinak sűrűn ismétlo do megszegése (ha az elo zo fokozatokat már megkapta a tanuló) elso dohányzás a Házirend nagyobb súlyú normáinak megszegése egyszeri alkoholos állapot óra igazolatlan hiányzás esetén beírás: az osztálynaplóba és az elleno rzo be következmény: legfeljebb változó magatartás az adott tanévben Igazgatói intés az elo zo fokozat után a házirend bármilyen megsértése halmozott fegyelemsértés szándékos károkozás, rongálás óra igazolatlan mulasztás beírás: az osztálynaplóba, a tanuló törzslapjára és az elleno rzo be következmény: rossz magatartás az adott félévben, legfeljebb változó az adott tanévben b) Büntetés (fegyelmi büntetések) Megrovás (igazgatói hatáskör) az elo zo fokozatok után bekövetkezo fegyelemsértés esetén kisebb súlyú erkölcsi vétségek szándékos károkozás rongálás, óra igazolatlan mulasztás esetén beírás: az osztálynaplóba, a tanulók törzslapjára és az elleno rzo be következmény: rossz magatartási jegy az adott félévbe, és legfeljebb változó az adott tanév végén Szigorú megrovás (igazgatói hatáskör) az elo zo fokozat után bekövetkezo fegyelmi vétség esetén nagyobb súlyú erkölcsi vétségek 26 óránál több igazolatlan mulasztás esetén beírás: az osztálynaplóba. a tanulók törzslapjára és az elleno rzo be következmény: rossz magatartási jegy az adott tanévben Nevelőtestületi fegyelmi büntetés (fegyelmi tárgyalás útján hozhatók) az elo zo fokozatok után bekövetkezo fegyelmi vétség esetén, különlegesen súlyos erkölcsi vétség esetén beírás: az osztálynaplóba, a tanulók törzslapjára és az elleno rzo be következmény: Meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése illeto leg megvonása tanköteles korú tanuló esetén : áthelyezés másik, azonos típusú osztályba/iskolába (A Törvényben meghatározott ido re.) nem tanköteles korú tanuló esetében: eltiltás a tanév folytatásától kizárás az iskolából A fegyelmi ügyek tárgyalásáról jegyzo könyvet kell felvenni! VI. A magatartási és szorgalom jegyek megállapítása 1. A tanuló magatartása Példás - aktív a tanítási órákon, és a gyakorlaton, rendszereto - a közösségért felelo s, megbízást önként vállal, segíto kész, önzetlen

18 - tisztelettudó nevelo ivel, tanulótársaival - a Házirendet megtartja, mások fegyelemsértését bírálja - szorgalma legalább jó - nincs semmiféle elmarasztalása és a félév során nincs igazolatlan órája sem - példamutató magaviseletű Jó - a közösségi munkában nem kezdeményezo, de a rábízott munkát ellátja - általában tisztelettudó, csak ritkán feledkezik meg a kulturált viselkedésro l - rendszeretete ellen súlyosabb kifogás nem merült fel - igazolatlan mulasztása az adott félévben legfeljebb 1, az adott tanévben legfeljebb 3 óra Változó - passzív, nem érez felelo sséget a közösség sorsáért - gyakran fegyelmezetlen, tanáraival és az intézet dolgozóival szemben többször tiszteletlen - szándékosan vét a Házirend szabályai ellen - igazolatlan mulasztása az adott félévben legfeljebb 6, az adott tanévben legfeljebb 12 óra - a tanítási órákat és foglalkozásokat zavarja - tanítási órákon és foglalkozásokon nem képességeihez mérten teljesít Rossz - összeférhetetlen, kötekedo szándékos rendbontó - trágár kifejezéseket használ, tiszteletlen, ero szakoskodó, goromba - a Házirendet gyakran és tudatosan megszegi, súlyos fegyelmi vétséget követ el - igazgatói vagy tantestületi büntetésben részesült és magatartásában nincs pozitív változás - igazolatlan mulasztása az adott félévben meghaladja a 7, az adott tanévben a 12 órát - a tanítási órákat és foglalkozásokat fegyelmezo eljárást igénylo en zavarja 2. A tanuló szorgalma Példás - munkavégzése rendszeres, kötelességtudó, külön feladatokat is vállal - képességeinek megfelelo teljesítményt mutat - tantestületi vagy igazgatói dicsérete van és ez összefügg tanulmányi munkájával Jó - teljesítménye jó, kötelességtudó, de nem minden tantárgyban kifogástalan - nem tartja az elo zo év/ek/ eredményeit - esetenként figyelmetlen, néha érdektelenség figyelheto meg nála - ha valamilyen tanulmányi jellegű tevékenységért szaktanári dicséretet kapott, és szorgalma általában egyenletes Változó - kötelességmulasztása gyakori az otthoni és az iskolai feladatteljesítésben - a tanítási órákon a munka elvégzésére gyakran figyelmeztetni kell - képességeihez mérten alacsonyabb teljesítményt nyújt, elleno rzésre szorul - osztályzatai egyenetlenek, több tárgyból rontott - elégtelen félévi/év végi osztályzat esetén változónál jobb jegyet nem kaphat Hanyag - tanulmányi kötelezettségét rendszeresen elhanyagolja - a tanulás nem érdekli, segítséget nem vesz igénybe, tanulmányi munkáján figyelmeztetés

19 ellenére sem változtat - rendszeres elleno rzésre szorul, lusta, feladatait nem teljesíti - képességénél jóval gyengébb teljesítményt nyújt - ketto vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelése az osztályfo nök feladata. Az érdemjegyek megállapításakor mindig támaszkodnia kell a tanuló önértékelésére, és figyelembe kell vennie az osztálytársak és az osztályban tanító pedagógusok véleményét is. VII. Ügyvitel 1. Beiratkozás Az intézmény elso évfolyamos tanulói a kijelölt júniusi napon érvényes bizonyítvánnyal iratkozhatnak be. Az elso évfolyamosok ekkor igényelhetik a diákigazolványokat. A beiratkozás díjról, a térítési díjakról, valamint a tandíjak befizetéséro l, ill. visszafizetéséro l a mindenkori törvényi szabályzóknak, valamint a fenntartó által alkotott rendeleteknek megfelelo en az intézmény gazdasági vezeto je javaslatára az igazgató rendelkezik. 2. Tankönyvtellátással összefüggő szabályok 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet (tankönyvrendelet) évi XXXVII. törvény (tankönyvtörvény) 3. Hivatalos ügyek intézése A tanulók hivatalos ügyeiket az igazgatói irodában, az igazgatóhelyetteseknél valamint a nyilvántartóban intézhetik el. A tanítási szünetek alatt minden szerdán 9 órától 12 óráig van ügyelet. 4. Minden, a tanulóra vonatkozó nyilvántartást érintő változást két héten belül be kell jelenteni az osztályfo nöknek. 5. A tanulmányi Versenyekre a verseny kiírásában megszabott feltételeknek megfelelo tanulók jelentkezhetnek. Egy tanuló legfeljebb 2 tantárgyból indulhat. VIII. A kollégiumra vonatkozó szabályozások A Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Kollégiumának legfontosabb feladata a megfelelo és nyugodt feltételek biztosítása, a tanulók tanulmányi munkájának elo segítéséhez, személyiségük sokoldalú és harmonikus fejlo déséhez. Kollégiumunk elso sorban az iskola - a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium - tanulói számára nyújt elhelyezést. 1./ A kollégista jogai - A kollégiumba - az adott tanévre - felvételt nyert tanuló joga, hogy kollégiumi ellátásban részesüljön.

20 - A kollégium valamennyi tanulója választó és választható a kollégiumi Diákönkormányzat szerveibe. - A levelezéshez, továbbá kollégiumban a lakáshoz való jogát tiszteletben tartsák, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának gyakorlását. 2./ A kollégista kötelességei - Megtartsa a kollégiumi foglalkozások, a kollégium helyiségei és a kollégiumhoz tartozó területek használati rendjét, a kollégium szabályzatainak elo írásait. - Az önkiszolgáló és önkormányzati munkában ráeso feladatokat a legjobb tudása szerint elvégezni. - A kollégiumi közgyűléseken részt venni. - Az elo írások szerint meghatározott kollégiumi díjat a fizetési napokon elo re befizetni. - A kollégiumba történo bevonuláskor, illetve annak elhagyásakor az ideiglenes be- és kijelentkezési kötelezettségének eleget tenni A kollégiumi tagság 3.1.) Kollégiumi felvétel: - A kollégiumi felvételi kérelmet az iskolai felvételi értesíto átvétele után, de legkéso bb május 20-ig kell eljuttatni a kollégiumvezeto nek címezve. A felvételro l a kollégiumvezeto javaslata alapján az iskola igazgatója dönt, melyro l május 31-ig írásban értesítést küld. - Elbírálási elvek: tanulmányi eredmény, szociális háttér, intézmény bejárással történo megközelítheto sége és a tanuló lakóhelyének távolsága. - Felso bb éves tanulók további kollégiumi elhelyezéséro l a tanuló tanulmányi eredményei és magatartása alapján a kollégiumvezeto dönt a tanév befejezése után két héten belül. - a tanuló az intézmény útján, vagy egyénileg írásban kérheti kollégiumi felvételét - a kollégiumi felvétel egy tanévre szól 3.2) A tanuló kollégiumi tagságának megszűnése: - az oktatási törvényben meghatározott esetben a tanulói jogviszony megszűnésével, egyébként a tanév végén - a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogero re emelkedésekor - ha a tanuló kollégiumi tagságát fizetési hátralék miatt kollégiumvezeto az intézmény igazgatója egyetértésével megszünteti, a megszűnés tárgyában hozott határozat jogero re emelkedésekor - ha a tanuló a kollégiumi tagságáról írásban, szülo i egyetértéssel lemond, a nyilatkozatban megjelölt napon.

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIRENDJE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIRENDJE A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIRENDJE Kedves Diákjaink! Iskolánk, a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája,

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

Enesei Általános Iskola Házirend

Enesei Általános Iskola Házirend 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait.

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D 1 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D A házirend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) figyelembevételével készült.

Részletesebben

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. Általános elvek 1. A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak, alkalmazottainak.

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

5800 63. OM 028376 HÁZIREND

5800 63. OM 028376 HÁZIREND BÉKÉS MEGYEI HUNYADI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey

Részletesebben

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.)

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) HÁZIREND Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) 1. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái Azt a tanulót aki a tőle

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza.

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza. HÁZIREND 2011. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. A tanulók jogai 3 2. Juttatások, kedvezmények igénybevételének lehetőségei 4 3. Térítési és tandíjfizetési kötelezettség 5 4. A tanulói jogok érvényesítésének

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE HÁZIREND Ez az iskola belső életét szabályozó dokumentum, a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Sopron, Halász u. 25.) házirendje, melyet a Diákönkormányzat és a szülők

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai H Á Z I R E N D 1. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása az iskola minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS H Á Z I R E N D BEVEZETÉS A házirend célja Az iskolai házirendje állapítja meg a Köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 HÁZIREND 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 2. A házirend célja A biztonságos és békés iskolai élet fenntartása.

Részletesebben

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01.

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01. , Versendi Általános Iskola HÁZIREND Hatályos: 2015. szeptember 01. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 3. A tanulói jogviszony keletkezésének, megszűnésének szabályai 4. A tankönyvellátás iskolán

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 HÁZIREND DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 A Házirendet a Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola nevelőtestülete

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Szabályzat típusa: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: 2457 ADONY RÁKÓCZI U. 39. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014.

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. e-mail:terplan@terplanszki.hu TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. Hatályba lépés: 2014. 04.01. Érvényes: visszavonásig Tartalom 1. Bevezetı...4

Részletesebben

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 2 Elöljáróban... Tagja lettél egy nagy közösségnek. Az iskolában, a családban, munkahelyeden, sőt szórakozás és sportolás közben is elfogadott szabályok

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE OM 034066 SOMOGYFAJSZ Tartalom 1. A tanulók jogai... 3 2. Integrált oktatáshoz való jog... 4 3. A

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen 2013. 2 Név Aláírás

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Módosította: Krekk Mária igazgatóhelyettes Készítette és jóváhagyta: Molnár György igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA 1/1. A házirend célja A házirend biztosítja a működés kereteit: az oktató és nevelő feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához,

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár Katalin igazgató A Házirend

Részletesebben

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1. RÉSZ 1.1. Bevezető rendelkezés A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, diákok alkotmánya. Betartása

Részletesebben

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék: 1. A házirend célja, feladata, hatálya, elfogadásának szabályai 1. oldal 2. Az egyes tanulói jogok gyakorlása 2.

Részletesebben

Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium

Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: Házirend 8100 Várpalota, Dankó u.

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. I. Általános rendelkezések 1.1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai

Részletesebben

AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008.

AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008. AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 2 A házirend célja és feladata... 2 A házirend elfogadása és jóváhagyása... 2 A házirend hatálya...

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2.

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1. Tanulói kötelességek teljesítése 3 2. A tanuló anyagi felelőssége 6 3. Tanulói jogok gyakorlása 7 4. A szülő kötelessége

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D Újszász, 2013. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

HÁZIREND. Hatálya kiterjed az iskola minden tanulójára és dolgozójára. Jóváhagyta:

HÁZIREND. Hatálya kiterjed az iskola minden tanulójára és dolgozójára. Jóváhagyta: HÁZIREND Hatálya kiterjed az iskola minden tanulójára és dolgozójára. Jóváhagyta: Baráthné Dobai Rita fenntartó Dobai Szabolcs igazgató 1 Iskolánk fenntartója: Borsod és Térsége Képzési és Humánszolgáltató

Részletesebben

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587 Házirend Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító:102587 2015/2016 1 Tartalom Rákospalotai Meixner Iskola és... 1 Alapfokú Művészeti Iskola... 1 OM azonosító:102587... 1 2014/2015...

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE 1. Az iskola jellege, nevelési irányultsága 1.1. A Türr István Gimnázium és Kollégium azoknak a diákoknak az iskolája, akik nyitottak az intellektuális

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola

Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola HÁZIREND A házirend az iskola működésének szabályozására és koordinálására létrejött megállapodás. Jelen Házirendet a tantestület 2012. augusztus 21. napján fogadta

Részletesebben

A 201Ő/201ő. tanév programja

A 201Ő/201ő. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképz Iskola és Kollégium (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 201Ő/201ő. tanév programja Készítette: Szereminé Hegedűs Krisztina igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató Program Alakuló

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2015 TARTALOM Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 II. A tanuló kötelességei... 2 III. A hetes kötelességei...

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 Tagintézmény-igazgató: Medgyesi Irén Készült: 2013. március 31. Érvényes:

Részletesebben

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. Tartalomjegyzék I. 1. Házirend hatálya... 3. oldal 2. Házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 4. oldal 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

A Bárnai Általános Iskola Házirendje

A Bárnai Általános Iskola Házirendje A Bárnai Általános Iskola Házirendje OM:032223 Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. december 2. A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Szervezet, az Intézményi Tanács

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését,

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Házirend 2014. Bányainé Bejczi Erika PAF Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív

Részletesebben

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2014 Navigare necesse est Tartalomjegyzék Tartalom 1 Bevezető rendelkezések... 5 2 Az intézmény adatai:... 7 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei:...

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE HÁZIREND 2013 2 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a házirend a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló20/2012(viii.31.)

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A.

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. HÁZIREND Székesfehérvár 2016. február TARTALOM I. A TANULÓI JOGVISZONY... 3 II. TANULÓI JOGOK

Részletesebben