A Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium házirendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium házirendje"

Átírás

1 A Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium házirendje I. Általános rendelkezések II. Intézmény munkarendje 1. Tanév 2. Ünnepek 3. Elméleti oktatás 4. Gyakorlati oktatás 5. Hiányzások késések III. IV. Formai követelmények az intézményben Kötelességek és jogok 1. Kötelességek 2. Jogok V. Jutalom és büntetés VI. Magatartás és szorgalom jegyek VII. Ügyvitel VIII. Kollégiumra vonatkozó szabályozás IX. Mellékletek (szaktermekre, vonatkozó rendelkezések)

2 I. Általános rendelkezések A hatálybalépés dátuma: január 20. A házirendet a nemzeti köznevelésro l szóló törvény elo írásai alapján az intézmény nevelo testülete fogadta el. Jogszabályi háttér: 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséro l és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésro l 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról évi CLXXXVII. törvény a szakképzésro l évi CCXI. törvény a családok védelméro l évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet (tankönyvrendelet) évi XXXVII. törvény (tankönyvtörvény) 1. A házirend az intézmény belso életét szabályozza. Hatályos az intézmény teljes területén, illetve az intézmény által szervezett, valamint a pedagógiai programban meghatározott intézményen kívüli rendezvényeken. 2. A házrend érvényes a tanulókra, a tanulók szüleire, a pedagógusokra, valamint az intézmény dolgozóira. 3. Az intézmény tanulóira, dolgozóira a házirenden kívül vonatkozik minden olyan intézményi belso szabályzat, ami rájuk egyébként is fennáll. 4. A jogszabályokban lefektetett elo írásokat a házirend csak a szükséges mértékben sorolja föl, ennek ellenére az intézmény valamennyi tanulójára, tanárára és dolgozójára vonatkoznak a hatályos jogszabályokban rögzítettek. 5. A házirendben foglaltak megsértése esetén számonkérésnek, súlyosabb esetben fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye. 6. A házirend a hatályba lépése napjától a visszavonásig érvényes, folyamatosan az intézmény területére való belépésto l annak elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények ido tartama alatt. A Házirendünk nyilvános: diákjaink az intézménybe való beiratkozáskor megismerhetik, az iskolai honlapon bárki számára hozzáférheto. A házirend érdemi változása után a szülo ket és a tanulókat az iskola tájékoztatja. A Házirendet minden tanévben felülvizsgáljuk, szükség szerint módosítjuk. A módosítás kezdeményezo je a tantestület bármely tagja lehet.

3 A házirendben foglaltak megvalósítása során a következő szempontokat tartjuk fontosnak: Munkánk a tanulás, ezért kötelességünknek tartjuk, hogy intézményi és otthoni, szóbeli és írásbeli feladatainkat legjobb tudásunknak megfelelo en végezzük el. Tanárainkkal együtt arra törekszünk, hogy intézményünk hírnevét öregbítsük. Igyekszünk megismerni intézményünk múltját, ápoljuk hagyományait. Vigyázunk magunk és társaink testi épségére és tulajdonára. Társas kapcsolatainkban megtartjuk a kulturált viselkedés szabályait. A házirend által megfogalmazott jogokat az intézmény tiszteletben tartja, gyakorlásuk azonban nem ütközhet mások jogaiba, továbbá nem veszélyeztetheti senki egészségét, testi épségét. Az intézményre vonatkozó adatok: Az intézmény neve: Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3 Telefon: iskola 72/ , fax:72/ , kollégium: 72/ Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ II. Intézményünk munkarendje 1. A tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart. (Az etto l való eltérést az Oktatási és Kulturális Miniszter rendeleti úton szabályozza.) A tanítási év rendjét és a szünetek ido pontját az Oktatási és Kulturális Miniszter rendeletben határozza meg. Az igazgató évközben a tanév rendjében foglaltaknak megfelelo számú tanítási nélküli munkanapot engedélyezhet. (Egy nappal a diákönkormányzat rendelkezik. Ennek programját o k határozzák meg, költségeit viselik) 2. Nemzeti, nemzetközi és iskolai ünnepek Nemzetközi ünnep Május 1. Munka ünnepe Nemzeti ünnepeink: Október 6-án osztálykeretben megemlékezés az aradi vértanukról. Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc megünneplése szünetnappal. Március 15-én az 1848-as forradalom és szabadságharc megünneplése szünetnappal. (Mindhárom alkalomra készüljön élo műsor vagy műsor az iskolarádió számára.) Intézményi rendezvények, ünnepélyek és megemlékezések: Tanévnyitó ünnepély a tanév elso munkanapját megelo zo napon. Halottak napja (tanóra keretében) Szecskaavató az intézmény éves munkatervében foglalt ido pontban

4 Szalagavató az intézmény éves munkatervében foglalt ido pontban Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól (tanóra keretében) Megemlékezés a holocaust áldozatairól (tanóra keretében) Szakmai Napok az intézmény éves munkatervében foglalt ido pontban Ballagás az intézmény éves munkatervében foglalt ido pontban Júniusban ünnepélyes tanévzáró 3. Elméleti oktatás Az iskola munkarendje a) Az iskola épületei szorgalmi ido ben hétfo to l péntekig reggel 7 00 órától óráig tartanak nyitva. b) Titkárság, a tanuló- nyilvántartó és a pénztár ügyintézési rendje a kifüggesztett rend szerint történik. c) Az elso tanítási óra 8 00 órakor kezdo dik. Minden tanítási óra 45 percig tart, melyek között 10 perces szünetek vannak. 0. órát az igazgató külön engedélyével lehet tartani. A délutáni tanítás rendje: 40 perces tanórák 5 perces szünetekkel. Csengetési rend: 0. óra: 7,10 7,55 8. óra: 14,15 14,55 1. óra: 8,00 8,45 9. óra: 15,00 15,40 2. óra: 8,55 9, óra: 15,45 16,25 3. óra: 9,50 10, óra: 16,30 17,10 4. óra: 10,45 11, óra: 17,15 17,55 5. óra: 11,40 12, óra: 18,00 18,40 6. óra: 12,35 13, óra: 18,45 19,25 7. óra: 13, 25 14,10 Szakiskolában: 7,30-9,30 Csengetési rend a gyakorlati foglalkozásokon: 9,50-12,00 12,30-15,00 Szakközépiskolában igazodik az elméleti órák csengetési rendjéhez. A szakiskolai osztályokban a szakképzo évfolyamokon a tanítás elméleti illetve gyakorlati hetek váltakozásával történik. A tanulók kötelesek a tanítási nap elso tanítási órája elo tt 10 perccel az osztályteremben, illetve az osztályterem elo tt megjelenni. A tanulóknak a becsengetéskor a tanteremben,

5 illetve a tanterem vagy a szakterem elo tt kell várakozniuk. A szaktantermekben a tanulók csak a tanár jelenlétében, vagy engedélyével tartózkodhatnak. Ha becsengetés után 5 perccel a szaktanár nem jelenik meg, a hetesek kötelesek értesíteni az iskolában tartózkodó igazgatóhelyettest, vagy az ügyeletes tanárt. Az iskola épületét indokolatlanul elhagyni tilos. Tanítási ido alatt az iskola épületének indokolt elhagyására az osztályfo nök, az igazgató, igazgatóhelyettes vagy szaktanár adhat engedélyt. A műhely- és laborfoglalkozásokon a műhely, illetve laborrend szerint vesznek részt a tanulók. A tanulók az iskolai munkához nem kapcsolódó tárgyakat (pl. értéktárgyat, nagyobb pénzösszeget) az iskolába ne hozzanak. Értéktárgyakért az iskola nem vállal felelo sséget Mobiltelefon az intézmény épületeiben csak kikapcsolt állapotban tartható. Ha a tanítási óra nem az osztályteremben, hanem szakteremben van, akkor a tanuló köteles a személyes tárgyait magával vinni. A hetes kötelessége a tanításhoz szükséges eszközök (kréta, táblatörlo szivacs) biztosítása, valamint az óra elején a távol lévo tanulók jelentése a tanárnak. Elleno rzo könyvét a tanítási napokon minden tanuló köteles magánál tartani és kérésre a tanárnak átadni, érdemjegyeit és az iskola értesítéseit az elleno rzo könyvbe bejegyezni, gondviselo jével aláíratni. Az osztályfo nök kéthavonta elleno rzi és a hiányzó érdemjegyeket, bejegyzéseket pótolja. Az osztálytermek rendjének, tisztaságának mego rzése az osztály tanulóinak kötelessége. Az osztály állagáért a tanulók anyagi felelo sséggel tartoznak. A tantermek dekorálása csak az osztályfo nök engedélyével történhet. Ha a tanuló az iskolában gondatlanságból, vagy szándékosan kárt okoz, a polgári törvénykönyv szabályai szerint kell ellene eljárni. Ezzel összhangban, ha az okozott kárt o maga vagy gondviselo je helyreállítani nem tudja, azt meg kell térítenie. A tanulónak az okozott kárt azonnal jelentenie kell az igazgatói irodában. Szándékosság esetén az elköveto t fegyelmi úton is felelo sségre kell vonni. Az ügyeletes tanár, tanulói segítséggel, biztosítja az óraközi szünetek rendjét. (Az ügyeletes tanár beosztása, feladatai külön rendelkezés szerint) Dohányozni az intézmény egész területén és az iskola rendezvényein tilos! A tanórán kívüli rendezvények az iskola igazgatójának engedélyével, az általa engedélyezett ideig tarthatnak. Az intézményben és iskolai rendezvényeken a tanulók részére tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása. Az iskolai ünnepélyeken és közös rendezvényeinken az alkalomhoz illo öltözékben kell megjelenni. Az ajánlott öltözet fiúknak fekete nadrág (nem farmer), fehér ing, Pollack egyen-nyakkendo ; lányoknak sötét alj, fehér blúz, Pollackos - kendo. Az óraközi szünetek a kikapcsolódást, a pihenést, a mozgást és az étkezést szolgálják. A tanteremben való tartózkodást az osztályfo nök, a szaktanár külön engedélyezheti, ha maga is a teremben tartózkodik. A tanulók jó ido ben az udvaron, rossz ido ben a folyosón tartózkodjanak. A szünetbeli rend fenntartásáért felelo s a tantestület és az ügyeletet ellátó pedagógusok. Tanítási ido alatt a tanuló az intézményt engedély nélkül nem hagyhatja el. Írásbeli engedélyt (kilépo t) az osztályfo nök, távollétében az ügyeletes tanár adhat. Az intézményi könyvtárak minden tanítási napon nyitva tartanak. A nyitva tartás rendje a könyvtár ajtaján kerül kifüggesztésre.

6 4. Gyakorlati oktatás Hétfo to l péntekig gyakorlati oktatás is folyik. Fiatalkorú tanuló esetében a képzési ido a napi 7 órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi 8 órát nem haladhatja meg. 5. Hiányzások és késések Amennyiben a tanuló betegség vagy egyéb ok miatt mulaszt, azt a szülo (k) köteles(ek) 24 órán belül jelezni az osztályfo nöknek Ha a tanuló elo zetes engedély nélkül mulaszt, vagy a szülo k nem jelzik ido ben a távolmaradás okát, az osztályfo nök legkéso bb három napon belül értesíti a szülo t, és tudja meg a hiányzás okát. Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, mulasztását az elleno rzo ben igazolni kell. A háziorvosok, a kórházak, és a klinikák vizsgálati, illetve kezelési igazolásait a szülo k által ellenjegyzett formában kell bemutatni. Nagykorú tanulók igazolása is a szülo aláírásával válik érvényessé, amennyiben a tanuló a szülo vel vagy gondviselo vel egy háztartásban él. Ha a tanuló önálló háztartásban él, akkor ez az aláírás nem szükséges. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni akkor is, ha - azt a szülo elo zetesen írásban az elleno rzo útján kérte (ez nem haladhatja meg a tanévenkénti 3 x 1 munkanapot, azzal a kikötéssel, hogy a szülo egymást követo ketto illetve három napra nem kérheti ki elo zetesen a tanulót), - a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott a tankötelezettségnek eleget tenni. Indokolt esetben - a szülo (gondviselo ) elo zetes kérése alapján - a tanuló részére tanévenként tíz nap távolmaradás engedélyezheto amelybo l - az igazgató öt oktatási napig terjedo, - az igazgatóhelyettesek három elméleti oktatási napig terjedo, - a gyakorlati-oktatásvezeto három gyakorlati oktatási napig terjedo, - az osztályfo nök egy elméleti oktatási napig terjedo, - a szakoktató egy gyakorlati oktatási napig terjedo ido re, - a szaktanár saját tanítási órájáról távolmaradást engedélyezhet. Az engedélyezett hiányzások összessége nem haladhatja meg a 10 tanítási napot (70 tanítási órát). Az intézmény érdekében történt hiányzást 0 órával igazoljuk. A hiányzást az osztályfo nök igazolja. A gyakorlati oktatásról történo hiányzást a gyakorlati képzés szervezo je számára is igazolni kell. Ha a távolmaradást nem igazolják a hiányzást követo elso osztályfo nöki óráig, a mulasztás igazolatlan. Az igazolás bemutatásának elmulasztása esetén a mulasztott órák igazolatlannak mino sülnek, függetlenül attól, hogy a tanuló késo bb az igazolást bemutatja-e, vagy sem. Az intézmény köteles a szülo t értesíteni a tanköteles tanuló elso igazolatlan mulasztásakor, illetve, ha a nem tanköteles korú tanuló igazolatlan mulasztása a 10 órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülo figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.

7 Ha a tanköteles egy tanítási évben 10 óránál igazolatlanul többet mulaszt, az iskola igazgatója értesíti a gyermek lakóhelye szerint járási hivatal gyámhivatalát. 30 óránál gyermek lakóhelye szerint járási hivatalt. 50 óránál a gyermek lakóhelye szerint járási hivatal gyámhivatalát. Ha a tanulót nem kötelezo tanórai foglalkozásra felvették a tanítási év végéig a tanórai foglalkozást, a mulasztás, az értékelés és mino sítés, továbbá magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell kezelni, mintha kötelezo tanórai foglalkozás lenne. Pl. nyelvi felkészíto k, érettségi elo készíto k, nemzetiségi oktatás órái, szakkörök, kötelezo korrepetálások. Ha a tanulónak egy tanítási évben - a középfokú nevelés-oktatás szakaszában - az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a kétszázötven tanítási órát, vagy - az intézményi nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészíto szakaszában - az elméleti tanítási órák húsz százalékát, egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelheto, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelo testület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A nevelo testület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát és az intézmény eleget tett értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait csak az évfolyam megismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az elso félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelheto félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. Megszűnik a tanulói jogviszonya - a tanköteles kivételével - annak, aki igazolatlanul 30 tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az intézmény a tanulót - kiskorú tanuló esetében a szülo t legalább 2 alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. Az óra megkezdése után érkezo tanuló késését a tanárok az osztálynaplóba bejegyzik. A késés percei összeadhatók, az így összejött 45 perc után igazolás hiányában igazolatlan óra a következmény. Amennyiben a tanuló három alkalommal igazolatlanul (indokolatlanul) késik, úgy osztályfo nöki figyelmeztetésben részesül. A mulasztásnak. Az osztályfo nök jogköre eldönteni, hogy igazolt vagy igazolatlan a késés vagy a mulasztás. A tanuló a késés miatt nem zárható ki az adott órán való részvételto l! Bejáró tanulóink késése a buszok igazolt késése esetén nem mino sül igazolatlan késésnek. Az intézmény minden menetrend változás alkalmával tájékozódik a buszok, vonatok érkezéséro l.. Formai követelmények az intézményben, a tanuló külső megjelenése Tanítási napokon a tanulók tanuláshoz alkalmas kényelmes, a divat szélso ségeit kerülo öltözékben jelenjenek meg az intézményben. Hajviseletük legyen gondozott, ápolt. Indokolatlannak tartjuk drága ékszerek, nagyobb pénzösszeg és nagy értékű ruhaneműk intézménybe hozatalát, eltűnésükért az iskola nem vállal felelo sséget.

8 Az ünnepélyeken, intézményi rendezvényeken tanévnyitó, szalagavató, ballagás, versenyek, tanévzáró az elvárt öltözék - lányoknak: sötét alj/nadrág és fehér, galléros blúz intézményi emblémával ellátott sötétkék sállal - fiúknak: sötét nadrág és fehér ing intézményi emblémával ellátott nyakkendo vel (Ünnepi viselet a felsorolásban nem szereplo rendkívüli alkalmakra is elrendelheto ) Gyakorlati foglalkozásokon a zárt cipo és a megfelelo munkaruha viselete kötelezo. Ennek elmulasztása fegyelmezo intézkedést von maga után. A tanuló az utcán vagy az intézményben az elso találkozás alkalmával a pedagógusokat és az intézmény dolgozóit a napszaknak megfelelo en hangosan köszöntse. A megszólítások: igazgató úr, tanárno, tanár úr. A hetesek munkája: felelnek a létszámjelentésért, a terem tisztaságáért, (amennyiben az elo zo osztály rendetlenül hagyta el a termet, szólnak a tanárnak) kiszello ztetik a termet, letörlik a táblát, gondoskodnak a krétáról. Nagy gondot kell fordítani a tisztaságra és az állagmegóvásra. A falra, padokra firkálni, írni, karcolni, képet ragasztani nem szabad. A tantermeket a felelo s tanár irányításával kívánatos dekorálni. Az osztályok rendezvényein kívül nem szabad az intézménybe hozni oktatással kapcsolatban nem lévo dolgokat (kártya, játék, rádió, walkman, discman, stb.). Az órák alatt étkezni, inni, (kivéve az orvosilag indokolt eseteket - pl. cukorbetegség) rágógumizni tilos. Amennyiben a tanuló a tanítási órán nem megengedett eszközt, tárgyat használ, a pedagógus kötelessége, hogy felszólítsa a tanulót a cselekedet megszüntetésére, és döntsön a fegyelmezo intézkedésro l. Testnevelés órán és sportversenyeken a szaktanárok által meghatározott ruházat viselése követelmény. Balesetveszélyes, ezért nem megengedett a testékszerek, fülbevalók, láncok, gyűrűk és órák viselete a testnevelés órákon. Testnevelés órára az elo írt felszerelést mindenki hozza magával, és abba átöltözve vegyen részt a foglalkozásokon. Amennyiben az elo írt felszerelést 2 alkalommal nem hozza magával, úgy osztályfo nöki figyelmeztetésben részesül. Az osztályfo nök három ilyen bejegyzés után értesíti a tanuló szüleit, és felhívja figyelmüket a várható következményekre. A testnevelés órákon felmentettként is (kivétel az állandó felmentett) kötelezo a részvétel. A felmentettek a szaktanár beosztása alapján ügyeleti teendo ket látnak el a folyosón. Feladatuk: vigyázni arra, hogy illetéktelen személy ne tartózkodjon a folyosón, és egyénileg az öltözo kbe senki se mehessen be. Állandó felmentett: magántanuló ill. valamilyen súlyosabb betegség miatt az igazgató által írásbeli kérelem és szakorvosi vélemény által felmentett tanuló. Alkalmi felmentés a testnevelő tanártól kérhető szintén írásban a szülő/gondviselő, illetve az orvos által. Az alkalmi felmentés nem mentesít az értékelés alól. Az alkalmi felmentések időpontját a testnevelő tanár és a tanuló is köteles vezetni a naplóban (kék F betű a mulasztási részben) ill. az ellenőrzőben. A mobiltelefonokat tanítási órákon kikapcsolt állapotban kell tartani.

9 A fiuk és lányok érzelmi kapcsolatainak formái legyenek egymást megbecsülo k, tartózkodók. Nem engedheto meg a jó ízlést sérto magatartás. A benso séges érzelmek nem igényelnek nyilvánosságot. A dohányzás, alkoholfogyasztás, drog. A dohányzás az intézmény helyiségeiben és udvarain, valamint környezetükben, illetve az intézményi rendezvényeken mindenki számára tilos, fegyelmi vétségnek mino sül. Az alkohol és a drog birtoklása, fogyasztása az intézményben, illetve az intézményi rendezvényeken tilos. Az intézményen kívüli magatartás normái A tanulókra mindenkor és mindenütt kötelezo ek a kulturált emberhez méltó magatartás szabályai. Az elo zékenység és udvariasság, a szerénység és szolgálatkészség. Kerülendo mindenféle hangoskodás, kiabálás, kötekedés az utcán. Az ido sebbek tisztelete kötelezo elvárás. IV. Kötelességek és jogok Minden embernek tisztában kell lennie a kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa, ezért választottuk a kötelességek, jogok sorrendet 1. Kötelességeink Tiszteletet és megbecsülést tanúsítunk tanáraink, nevelo ink és az intézmények minden alkalmazottja iránt. Az intézmény vezeto inek, tanárainak, alkalmazottainak, tanulótársainknak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartjuk. Megtartjuk a tanulmányi rendet, a gyakorlati képzési hely rendjét, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit. Az intézmény vezeto inek, tanárainak az intézményi munkarenddel kapcsolatos utasításait betartjuk. Óvjuk saját és társaink testi épségét, egészségét, és haladéktalanul jelentjük a felügyeletet ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha bárkit veszélyezteto állapotot, tevékenységet észlelünk. Az intézmény a tanulói balesetet a baleseti naplóba bejegyzi, arról haladéktalanul értesíti az intézmény balesetvédelmi és tűzvédelmi megbízottját, aki a történtekro l jegyzo könyvet vesz föl. Elsajátítjuk és betartjuk az egészségvédelmi, belesetelhárítási és tűzvédelmi szabályokat. A tanév kezdetén az osztályfo nökünk tudomásunkra hozza a szabályzatok tartalmát, azok elsajátítását aláírásukkal igazoljuk. 7 óra 50 percig illetve 10 perccel az órarendben elo írt elso foglalkozás elo tt érkezünk meg az iskolába, amelynek rendjére a portás, az ügyeletesek és a hetesek vigyáznak. Gyakorlati óra kezdete elo tt 5 perccel munkaruhába átöltözve, az elo írt felszereléssel jelenünk meg. Közreműködünk a tanítási órák elo készítésében, a szervezési feladatok ellátásában, a diákügyeletben (az ügyeletet az egyes intézményekben kialakult rend és szabályok szerint szervezzük), környezetünk rendben tartásában. Az írásbeli számonkéréseken megjelenünk, a dolgozatokat megírjuk a tantárgyi követelményeknek megfelelünk. Annak a tanulónak a munkáját, aki meg nem engedett

10 segédeszközt használ a tanár elégtelenre értékeli. Mego rizzük, illeto leg a szaktantermi, kollégiumi elo írásoknak megfelelo en kezeljük a ránk bízott, az oktatás vagy a szabadido eltöltése során használt eszközöket, óvjuk az intézmények létesítményeit, felszereléseit. A szemetet a szeméttárolóban helyezzük el. A tanóra befejezése után a termet tisztán és rendezetten hagyjuk el. Tudomásul vesszük, hogy az általunk okozott kárt kötelesek vagyunk jelenteni és - a törvényben meghatározott mértékben megtéríteni. Részt kell vennünk a kötelezo és az általunk választott foglalkozásokon, szakmai gyakorlatokon. Ha kérelmünkre felvettek bennünket a nem kötelezo tanórai foglalkozásra, legalább a félév végéig kötelesek vagyunk azon részt venni, feltéve, hogy erre a beiratkozás elo tt írásban felhívták a figyelmünket. Tudomásul vesszük, hogy a nem kötelezo tanórai foglalkozást az értékelés és mino sítés, a mulasztás továbbá a magasabb évfolyamba lépés vonatkozásában úgy kell tekinteni, mintha kötelezo tanórai foglalkozás lenne. Május 20-ig írásban van leheto ségünk jelentkezni az elo zetes felmérés alapján az iskola által biztosított emelt szintű választható tantárgyakra a évfolyamon. A szabadon választott órák módosítására a következo tanévre vonatkozóan csak az adott tanév utolsó tanítási napjáig (június 15.), írásban van leheto ségünk. Elleno rzo könyvünket mindig magunknál tartjuk, a jegyeket havonta, a bejegyzéseket minden alkalommal aláíratjuk szüleinkkel. Ennek elmulasztása felelo sségre vonást eredményez. (ld. fegyelmezo intézkedések) A térítési díjakat a mindenkori kiírásnak megfelelo en fizetjük be. Drága ékszereket, nagyobb pénzösszeget, nagy értékű ruhaneműt és egyéb tárgyakat nem hozunk magunkkal, mert ezek eltűnéséért az iskola nem vállal felelo sséget. Testnevelés órán nálunk lévo értékeinket mego rzésre átadjuk a testnevelo tanárnak. Tűzgyújtásra alkalmas eszközt nem hozunk az intézménybe. Szünetekben a folyosón óvatosan, egymásra vigyázva közlekedünk. A rács nélküli ablakokon nem hajolunk ki, az ablakpárkányra, radiátorra, szeméttárolóra, az intézményben lévo korlátokra nem mászunk fel. A folyosókon a forgalmat nem akadályozzuk. Nem hozunk az intézményekbe szúró és vágó, egészségre ártalmas eszközt (dohányt, szeszesitalt, drogot), tűz- és robbanásveszélyes anyagokat, fegyvert és fegyvernek látszó tárgyat, egyéb, verekedésre, támadásra alkalmas eszközt. Mivel minden tanuló egyenrangú, ezért a szecskaavató rendezvényen kívül nem szecskáztatunk senkit, nem alázzuk meg egymást. Bomba és tűzriadó esetén a tűzvédelmi és balesetvédelmi oktatásban elhangzottak és a tantermekben, az aulában kifüggesztett/megjelölt rend szerint azonnal és rendezetten a kijelölt helyre vonulunk és a további utasításig ott maradunk. 2. Jogaink A tanulói jogokat a nemzeti köznevelésro l szóló évi CXC. törvény 46 fogalmazza meg. (Házirendünkben a helyi szabályozásokat részletezzük.) Érdeklo désünknek megfelelo en a kötelezo és választható tantárgyakon kívül szakkörökbe és diákkörökbe járhatunk, vagy ezek szervezését kezdeményezhetjük. Az intézmény megszervezi azokat a szakköröket, tanfolyamokat, sportköri foglalkozásokat, amelyek megtartásához szükséges feltételeket az intézmény a pedagógiai program alapján biztosítani tudja. Ezekre a foglalkozásokra a tanév elso két hetében lehet jelentkezni az osztályfo nöknél a

11 meghirdetett feltételek szerint; Jogunk, hogy különbözo pályázatokon vegyünk részt és, hogy javaslatot tehessünk pályázat(ok) kiírására is. Az intézmény szaktantermeit és más létesítményeit szaktanári/nevelo felügyelettel használhatjuk. Eszközöket áram alá helyezni, működtetni, vegyszereket használni azonban csak folyamatos szaktanári felügyelet mellett lehet. A tornatermekben, az udvaron és a szabadtéri sportlétesítmények területén a tornaszereket csak tanári engedéllyel és felügyelettel használhatjuk. Egyénileg és osztályrendezvények céljaira a tanítási órákon kívül is igénybe vehetjük az intézményben rendelkezésre álló eszközöket, az intézmény létesítményeit (könyvtár, számítástechnikai terem, sportfelszerelések és sportlétesítmények klub, stb.). A berendezéseket, eszközöket, létesítményeket az azokra vonatkozó elo írások betartásával vagyunk kötelesek használni. A létesítmények nyitvatartási idejét, használatuk szabályait a létesítmények ajtajára ki kell függeszteni. A évfolyamon jogunk van a tantárgyakat, annak szintjét (közép vagy emelt) és - ha erre leheto ség van- az azokat tanító pedagógusokat megválasztani az iskola által nyújtott kínálatból. A évfolyamon a szakmacsoportos alapozás tantárgyait a szabadon választható órakeret terhére szervezzük, ezért a szint megválasztásán kívül nincs leheto ség a választásra. * A kétszintű érettségi vizsgaszabályzat és a pedagógiai program keretei szerint tehetünk érettségi vizsgákat az egyes szaktantárgyakból. A kötelezo en válaszható érettségi tantárgyak közül az igazgató által minden év március 15- éig elkészített választható tantárgyak listájáról a felkészülési szint meghatározásával május 20-áig választhatunk. Tudomásul vesszük, hogy a csoportba való be és kilépés feltétele a szülo i hozzájárulás. E jogait a 18 éven aluli tanuló szüleivel közösen gyakorolhatja. A fenti jogainkról az intézmény a megfelelo évfolyamba lépést megelo zo en szóban, az adott évfolyamba lépéskor írásban ad számunkra tájékoztatást. A tájékoztató a következo ket tartalmazza: a választható tantárgyak neve, a tanár(ok) neve, a heti óraszám, felkészítés szintje. A jelentkezést lemondani a tanév elején szeptember 15-ig illetve az elso félév végén lehet. Az erre irányuló kérvényt az osztályfo nöknek kell leadnia, aki annak elbírálásáról 10 munkanapon belül ad tájékoztatást. * Elo rehozott érettségi vizsga a helyi tantervben meghatározott követelmények teljesítése után teheto. A követelmények osztályozó vizsgával is teljesítheto k. A május júniusi érettségi vizsgaido szak osztályozó vizsgáit a szakközépiskolai végzo s évfolyam osztályozó értekezletének napjáig, az október-novemberi vizsgaido szak osztályozó vizsgáit az augusztusi javítóvizsgák idején kell letenni. * Szükség esetén korrepetálást kérhetünk tanárainktól. Ilyen irányú igényünket az osztályfo nöknek kell jeleznünk. Az osztályfo nöknek 10 munkanapon belül kell tájékoztatnia a tanulót a leheto ségekro l. * Részt vehetünk felzárkóztató vagy tehetséggondozó foglalkozásokon, illetve diákköri csoportok munkájában. * A gyakorlati képzés során megilletnek bennünket mindazon jogok az érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében, amelyeket a Munka Törvénykönyve a munkavállalók számára biztosít. * A tanórán kívüli, illetve az alkalomszerű délutáni foglalkozások céljaira az intézmény termeit az osztályok vagy a szakkörök vezeto i elo zetes bejelentés alapján elkérhetik számunkra az igazgatóhelyettesekto l. * Kérelmünk alapján kollégiumi, menzai, tanulószobai ellátásban részesülhetünk. A tanulószobai ellátást az erre a célra rendszeresített az osztályfo nökto l beszerezheto - nyomtatványon lehet kérni a negyedik tanítási hét végéig. A kérelem elbírálásáról az osztályfo nök legkéso bb 10 munkanapon belül tájékoztatja a tanulót.

12 * Jogunk van problémás ügyeinkkel a szaktanárokat, az osztályfo nököt, a csoportvezeto nevelo t, az igazgatóhelyettest, a kollégiumvezeto t és az igazgatót felkeresni. * Képviselo ink útján véleményt mondhatunk, javaslatokat tehetünk és kezdeményezhetünk az intézmény életével kapcsolatos kérdésekben, kezdeményezéseinkre jogunk van választ kérni, s a megkereséséto l számítva 30 napon belül érdemi választ kapni. * Véleményt nyilváníthatunk a bennünket oktató nevelo k munkájáról, amelynek során a véleménynyilvánítás szabadságának korlátja az emberi méltóság tiszteletben tartása. * Sérelmeink orvoslását a törvényben meghatározott módon kérhetjük. Választók és választhatók vagyunk a különbözo szintű és hatáskörű diák-önkormányzati szervekbe, a választás részletes szabályait a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. Diákképviseletet hozhatunk létre. Minden diákközösség osztálytitkárt választ. Az osztályok titkárai alkotják a diákönkormányzat választmányát. Az önkormányzati tagok maguk közül elnököt és alelnököt/helyettest (pénztárost) választanak. Az általunk megválasztott, és az igazgató által megbízott pedagógus vezetésével jogunk, hogy a diákönkormányzat útján kérdéseket, javaslatokat terjesszünk az intézményi szék és az intézményvezetés elé, melyre annak gyűlése után 30 napon belül írásbeli választ kell kapnunk. Sürgo s kéréseinket, sérelmeinket osztályfo nökünk, súlyosabb esetekben az igazgató elé terjeszthetjük, melyre három napon belül választ kell kapnunk. Az intézmény segíti a DÖK(ök) munkáját. A DÖK(ök) évenkénti döntése alapján részt vesznek az intézményi programok szervezésében, tervezésében, önálló programokat is szerveznek, és véleményt nyilváníthatnak a külön jogszabályokban meghatározott ügyekben: a) a tanulók nagyobb közösségét minimum a tanulók 30%-a - érinto kérdésekben b) a tanulók helyzetét elemzo értékelo beszámolók elkészítésében, c) a tanulói pályázatok versenyek meghirdetésében, megszervezésében d) az intézményi sportkörök működésének megállapításakor e) a tanórán kívüli tevékenységek formáinak meghatározásában f) a könyvtárak és sportlétesítmények működési rendjének kialakításában. Az intézmény tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fórumai a diákközgyűlések, amelyeket évenként legalább egy alkalommal tavasszal - hívunk össze a diákönkormányzatok vezeto i kezdeményezésére. Elo készítéséért az önkormányzat vezeto i, a segíto tanárok és az osztályfo nöki munkaközösség vezeto je felel. Megszervezését az osztálytitkárok végzik. Lebonyolításáért háromtagú csoport felel (két fo t a Diákönkormányzatok delegál, egy tagot a Diákönkormányzat a nevelo testület tagjai közül kér fel). Rendkívüli közgyűlést az intézmény igazgatója is kezdeményezhet. A diákközgyűlés a napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése elo tt 15 nappal nyilvánosságra hozza. A fórumon az intézmény életét érinto ügyekben a diákönkormányzathoz illetve az intézményvezetéshez kérdéseket intézhetünk. A diákönkormányzat évenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, melyro l a nevelo testület az éves program elfogadásakor nyilvánít véleményt. A programok költségét magunk fedezzük. A diákönkormányzat két tagot delegál az intézményi székbe. A diákönkormányzat megalkotja szabályzatát, amelyet az igazgató hagy jóvá. Elo menetelünket a tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel (elégtelen/1, elégséges/2, közepes/3, jó/4, jeles/5) értékelik. * A digitális osztálynaplóba bekerülo érdemjegyekro l, bejegyzésekro l (pl. késés, mulasztás, fegyelmezo intézkedések) folyamatosan értesülhetünk. * A témazáró dolgozatok anyagáról és megírásuk ido pontjáról egy héttel (5 munkanap) korábban értesülünk.

13 * Jogunk van kérni, hogy egy napon ketto nél több témazáró dolgozatot - 5 vagy ennél több óra tananyagának elsajátítását elleno rzo - ne írassanak velünk tanáraink, amelynek ido pontját a tanár naplóban elo re jelzi. * Dolgozatainkat két héten belül értékelve visszakapjuk. Ha a diák a dolgozatát a pedagógus hibájából az értékelési határido lejárta után ismerheti meg, jogosult eldönteni, hogy érdemjegye beleszámítson-e a félévi illetve év végi osztályzatába. A dolgozatok megtekintheto k, róluk másolat saját kérésre és költségre kérheto, az eredeti dolgozatot a szülo k a fogadó órákon tekinthetik meg. * A 60 percnél hosszabb témazáró dolgozat tényét a naplóban is jelölni kell, azért, hogy arról a többi szaktanár is tudomást szerezzen. Kérhetjük érdemjegyeink felülvizsgálatát, ha azokat törvénysérto módon, vagy nem az iskola pedagógiai programjában lefektetett tárgyi törzsanyag és osztályzási elvek szerint állapították meg. Kérvényünket írásban az intézmény igazgatójának kell benyújtania. Ha a tanév végén elégtelen osztályzatot kaptunk - a tantárgyak számától függetlenül - javítóvizsgát tehetünk. A törvényben meghatározott feltételek és kötelezettségek szerint jogunk van magán-, vagy vendégtanuló jogviszonyt létesíteni, valamint a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól részben vagy egészében felmentést kérni. Az erre vonatkozó írásos kérést a megfelelo indoklással az osztályfo nöknek kell leadni. A kérvény elbírálásáról az osztályfo nök 10 munkanapon belül tájékoztatást köteles adni. Magán- és vendégtanulói jogviszonyra vonatkozó kérvényt a rendkívüli esetek kivételével - a tanév elso 15 napján adhatunk be. Kérhetjük átvételünket azonos típusú nevelési-oktatási intézménybe/kollégiumba. A kérelmeket az igazgatónak nyújtjuk be írásban. Átvételi tárgyú kérelmet a tanév során bármikor benyújthatunk az intézmény igazgatójának, aki 30 napon belül ad tájékoztatást a kérvény elbírálásának eredményéro l. Kérelmünkre - a jogszabály nyújtotta eljárások szerint - független vizsgabizottság elo tt adhatunk számot tudásunkról. Ilyen típusú kérelmünket a tanév, illetve a félév vége elo tt legalább 30 nappal korábban kell benyújtanunk az intézmény igazgatójának, aki azt továbbítja az illetékes szervhez. A tanítási órák befejeztével adott számunkra a tömegsport keretein belül a mindennapi testedzés leheto sége, amelyre jelentkezési leheto ségünk van a szaktanároknál legkéso bb minden tanév október 1-ig. A tanítási ido n kívül a számítógépek használatának leheto ségeit az intézmény informatikai rendszerének szabályzata tartalmazza: A számítógépeket csak felügyelet mellett használhatjuk. Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülünk. A szűro vizsgálatok ido pontjáról és tárgyáról az osztályfo nök elo re tájékoztatást ad. A pedagógiai szakszolgálat intézményéhez segítségért fordulhatunk. Személyiségi jogainkat, így különösen a személyiség szabad kibontakozásához való jogunkat, önrendelkezési jogunkat, cselekvési szabadságunkat, családi élethez és magánélethez való jogunkat az iskola tiszteletben tartja. Kijelentjük azonban, hogy e jogaink gyakorlása nem korlátozhat másokat jogaik érvényesítésében. Védelmet kell számunkra biztosítani a fizikai és lelki ero szakkal szemben. Nem vagyunk alávetheto k testi fenyítésnek, embertelen megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. Megkülönböztetés nélkül kifejezésre juttathatjuk világnézeti, nemzeti, etnikai önazonosságunkat illetve vallási meggyo zo désünket, hit- és vallásoktatásban vehetünk részt. Ha ezen jogaink sérülnek, segítségért fordulhatunk osztályfo nökünkhöz, az ifjúságvédelmi felelo shöz, a diákönkormányzathoz, az intézmény igazgatójához, a kollégium vezeto jéhez, az intézményi székhez, illetve írásban panaszt tehetünk az intézmény igazgatójánál, és a törvényben meghatározottak szerint kérhetjük sérelmünk orvoslását.

14 A velünk kapcsolatos döntések és intézkedések során a gyermek mindenek felett álló érdekét vegyék figyelembe. Jogaink megsértése esetén- jogszabályban meghatározottak szerint- eljárást kezdeményezhetünk, továbbá igénybe vehetjük a nyilvánosságot. Az ilyen eljárás miatt retorzió nem érhet bennünket, a közérdekű bejelento nek kijáró védelem illet meg bennünket. Kollektív büntetés nem alkalmazható, azaz más(ok) viselkedése, cselekedetei miatt az egyént nem érheti hátrány. Az iskolai tanulmányok folytatásával összefüggésben keletkezett kárunk megtérítése az iskolától, illetve a gyakorlati képzés szervezo jéto l kérheto. Tudomásul vesszük azonban, hogy nem kell megtéríteni a kárt abban az esetben, ha azt a tanuló elháríthatatlan magatartása okozta, vagy, ha a kárt az intézmény, illetve a gyakorlati képzést szervezo oktatók működési körén kívül eso elháríthatatlan ok idézte elo Nem kötelezheto kártérítésre az intézmény, ha a kár olyan dologban keletkezett, melynek intézménybe való behozatalát a házirend tiltja, vagy leírja, hogy nem vállal a dolog, tárgy intézménybe való behozatala esetén azért felelo sséget. A kárigényt írásban kell benyújtani az intézmény titkárságán. Abban meg kell jelölni a káresemény pontos helyét idejét és körülményét, valamint a kért kártérítés összegét; Jogunk a nemzeti és etnikai hovatartozásunknak megfelelo nevelésben és oktatásban részesülni. E jogokat az intézmény kötelezo tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon biztosítja; Kérelmünkre, indokolt esetben, szociális ösztöndíjban illetve szociális támogatásban, ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesülhetünk, illetve a bennünket terhelo költségek megfizetése alól részben vagy egészben felmentést, illetve a részletekben való fizetésre engedélyt kaphatunk. A család anyagi helyzetét figyelembe véve a kérelmünket a gyermek és ifjúságvédelmi felelo ssel együttműködve az osztályfo nök terjeszti elo az igazgatónak, aki a döntési jogkörével él az elosztást illeto en. Tankönyv támogatási igényünket a következo tanévre vonatkozóan minden év november 15- ig benyújtjuk az osztályfo nökünknek. Etto l eltéro ido pontban csak változás esetén van módunk a kérelem benyújtására. Az igényeket a megfelelo űrlapon kell leadnia osztályfo nöknek, aki a kérelem eredményéro l 30 napon belül tájékoztatást köteles adni. Személyes adataink nyilvántartása a törvényben elo írt módon történhet, és azokat csak beleegyezésünkkel és aláírásunkkal továbbíthatják. A felno ttoktatás formáiról, leheto ségeiro l az általános igazgatóhelyettes ad számunkra tájékoztatást. Tagjai lehetünk művészeti, ismeretterjeszto, sport- és más köröknek, intézményen kívüli társadalmi szervezeteknek, ha a törvény másképpen nem rendelkezik. Jogunk van levelezésünk tiszteletben tartására. Névre szóló, és az intézménybe érkezo postai küldeményeinket a portákon vehetjük át, azokat az intézmény nem bontja fel, nem iktatja, és nem tartja nyilván. Jogunk, hogy kiemelkedo tanulmányi munkánkért, közösségi tevékenységünkért dicséretben, jutalomban részesüljünk. A jutalmak odaítéléséro l a nevelo testület, kollégiumvezeto az igazgató, illetve a diákönkormányzat dönt. Intézményen kívüli rendszeres sport és kulturális tevékenységet elo zetes írásbeli szülo i kérésre folytathatunk. Felkereshetjük, az intézményi védo no t, az iskolapszichológust, a drogambulanciát, a városi gyermekjóléti szolgálatot, a gyámügyi hivatalt. Ezekro l a leheto ségekro l az intézmény ad tájékoztatást.

15 V. Jutalom és büntetés 1. Jutalmak Jutalmazásra javasolható a tanuló, ha kötelességeit, feladatait, vállalásait tartósan kiemelkedo en teljesíti, illetve alkalomszerűen jelento s többletmunkát vállal és tesz az intézményért, a közösségért. Jutalmazásra javaslatot tehet az intézmény bármelyik nevelo je vagy tanulója. Fokozatai a következo k: a) Év közben: ellenőrzőbe és a digitális naplóba Szaktanári dicséret szóban: az adott tantárgyban elért kiemelkedo tanulmányi teljesítményért, szorgalomért, szakköri munkáért Szaktanári dicséret írásban: az adott tantárgyban elért további kiemelkedo tanulmányi teljesítményért, szorgalomért, szakköri munkáért következmény: beszámítás a tantárgyi érdemjegybe Osztályfőnöki/csoportvezetői dicséret: egy feladat sikeres elvégzéséért az osztályban végzett jelento s közösségi munka intézményi versenyeken 1. helyezés intézményi rendezvényeken, ünnepélyeken való kimagasló szereplés a fentiekkel egyenértékű eredményes tanulmányi munka, szorgalom következmény: beszámítás a magatartás - és szorgalomjegybe Igazgatói dicséret szóban és írásban: - megyei vagy országos versenyen elért jó helyezésért, az iskola hírnevének öregbítéséért az intézmény érdekében végzett kimagasló munka - az osztályban, az intézményben végzett kiemelkedo en példamutató közösségi munka - megyei és területi szakmai, tantárgyi, sport, kulturális és egyéb versenyen elért 1-6. helyezés beírás: a tanuló törzslapjára is (külön nyomtatványon). következmény: ha nincs fegyelmi büntetése példás magatartás, a tanítási év végén könyvjutalom b) Év végén: Szaktanári dicséret (bizonyítványba írt): egész éves kitartó, kiemelkedo tanulmányi munkáért Igazgatói dicséret oklevél, jutalomkönyv: az egyes szakterületeken végzett kiemelkedo teljesítményért, közösségi munkáért Nevelőtestületi dicséret (bizonyítványba írt): - általános tanulmányi munkáért, kulturális és sport tevékenységért - Országos, területi szakmai, tantárgyi tanulmányi versenyen elért eredmény - Országos sportversenyen elért eredmény - Országos egyéb (művészeti, kulturális) versenyen elért helyezés beírás: az osztálynaplóba, a tanuló törzslapjára és az intézményi emléklapra

16 következmény: ha nincs súlyos fegyelmi büntetése (igazgatói vagy annál súlyosabb) példás magatartás, "Az évfolyam első tanulója" cím: (közösség elo tt kihirdetve) beírás: intézményi emlékkönyvbe, certifikáltan, oklevél "Az év tanulója" cím: elnyerése: legalább 4,5 átlag és kiemelkedo teljesítmény - az országos tantárgyi és szakmai versenyeken elért - az évi legjobb eredmény (de legalább az helyezés valamelyike) beírás: intézményi emlékkönyvbe, certifikáltan következmény: tantestületi dicséret, oklevél és jutalom Pollack kiváló sportolója (a tanulmányok befejezésekor, kiemelkedo sporteredmény esetén) - sikeres szereplés különbözo sportágakban, és - legalább egyben - az intézmény képviseletében országos 1-3. helyezés beírás: intézményi emlékkönyvbe, certifikáltan következmény: Pollack-emlékplakett 2. Büntetések A házirendbe foglaltak megsértése fegyelmezo, illetve fegyelmi intézkedést vonhat maga után. Az intézményben súlyos jogellenességnek számít a drog, valamint az alkohol birtoklása és fogyasztása, a dohányzás, a fegyvernek mino sülo tárgy tartása, mások zsarolása, testi ero vel való fenyegetés és visszaélés, mások megalázása. A fegyelmezés és a fegyelmi intézkedés fokozatai és formái: a) Fegyelmezés: figyelmeztetés négyszemközt majd közösség előtt szaktanári figyelmeztetés: A szaktárggyal kapcsolatos tanórai fegyelmezetlenség, illetve a tanulmányok elhanyagolása miatt. formái: szóbeli vagy írásbeli beírás: az osztálynaplóba és az elleno rzo be következmény: beszámítás a szorgalom és/vagy a magatartásjegybe Osztályfőnöki figyelmeztetés a Házirend kisebb súlyú normáinak egyszeri/néhányszori megszegése (késések, fegyelmezetlenség, kisebb rongálások) az együttélés íratlan szabályainak be nem tartása (durva hangnem stb.)1 igazolatlan órája van Három szaktanári figyelmeztetés után az osztályfo nök is figyelmezteti a tanulót. formái: szóbeli (az elso elo forduláskor) beírás: az osztálynaplóba, ellenőrzőbe következmény: beszámítás a magatartási jegybe (írásbeli figyelmeztetés esetén legfeljebb 4 /jó/ érdemjegy) Osztályfőnöki intés a Házirend kisebb súlyú normáinak többszöri megszegése 2-10 óra igazolatlan hiányzás esetén A második figyelmeztetést (szaktanári vagy/osztályfo nöki) követo en beírás: az osztálynaplóba és az elleno rzo be következmény: legfeljebb 3 (változó) magatartás az adott

17 félévben és legfeljebb jó az adott tanévben Írásbeli igazgatói figyelmeztetés a Házirend kisebb súlyú normáinak sűrűn ismétlo do megszegése (ha az elo zo fokozatokat már megkapta a tanuló) elso dohányzás a Házirend nagyobb súlyú normáinak megszegése egyszeri alkoholos állapot óra igazolatlan hiányzás esetén beírás: az osztálynaplóba és az elleno rzo be következmény: legfeljebb változó magatartás az adott tanévben Igazgatói intés az elo zo fokozat után a házirend bármilyen megsértése halmozott fegyelemsértés szándékos károkozás, rongálás óra igazolatlan mulasztás beírás: az osztálynaplóba, a tanuló törzslapjára és az elleno rzo be következmény: rossz magatartás az adott félévben, legfeljebb változó az adott tanévben b) Büntetés (fegyelmi büntetések) Megrovás (igazgatói hatáskör) az elo zo fokozatok után bekövetkezo fegyelemsértés esetén kisebb súlyú erkölcsi vétségek szándékos károkozás rongálás, óra igazolatlan mulasztás esetén beírás: az osztálynaplóba, a tanulók törzslapjára és az elleno rzo be következmény: rossz magatartási jegy az adott félévbe, és legfeljebb változó az adott tanév végén Szigorú megrovás (igazgatói hatáskör) az elo zo fokozat után bekövetkezo fegyelmi vétség esetén nagyobb súlyú erkölcsi vétségek 26 óránál több igazolatlan mulasztás esetén beírás: az osztálynaplóba. a tanulók törzslapjára és az elleno rzo be következmény: rossz magatartási jegy az adott tanévben Nevelőtestületi fegyelmi büntetés (fegyelmi tárgyalás útján hozhatók) az elo zo fokozatok után bekövetkezo fegyelmi vétség esetén, különlegesen súlyos erkölcsi vétség esetén beírás: az osztálynaplóba, a tanulók törzslapjára és az elleno rzo be következmény: Meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése illeto leg megvonása tanköteles korú tanuló esetén : áthelyezés másik, azonos típusú osztályba/iskolába (A Törvényben meghatározott ido re.) nem tanköteles korú tanuló esetében: eltiltás a tanév folytatásától kizárás az iskolából A fegyelmi ügyek tárgyalásáról jegyzo könyvet kell felvenni! VI. A magatartási és szorgalom jegyek megállapítása 1. A tanuló magatartása Példás - aktív a tanítási órákon, és a gyakorlaton, rendszereto - a közösségért felelo s, megbízást önként vállal, segíto kész, önzetlen

18 - tisztelettudó nevelo ivel, tanulótársaival - a Házirendet megtartja, mások fegyelemsértését bírálja - szorgalma legalább jó - nincs semmiféle elmarasztalása és a félév során nincs igazolatlan órája sem - példamutató magaviseletű Jó - a közösségi munkában nem kezdeményezo, de a rábízott munkát ellátja - általában tisztelettudó, csak ritkán feledkezik meg a kulturált viselkedésro l - rendszeretete ellen súlyosabb kifogás nem merült fel - igazolatlan mulasztása az adott félévben legfeljebb 1, az adott tanévben legfeljebb 3 óra Változó - passzív, nem érez felelo sséget a közösség sorsáért - gyakran fegyelmezetlen, tanáraival és az intézet dolgozóival szemben többször tiszteletlen - szándékosan vét a Házirend szabályai ellen - igazolatlan mulasztása az adott félévben legfeljebb 6, az adott tanévben legfeljebb 12 óra - a tanítási órákat és foglalkozásokat zavarja - tanítási órákon és foglalkozásokon nem képességeihez mérten teljesít Rossz - összeférhetetlen, kötekedo szándékos rendbontó - trágár kifejezéseket használ, tiszteletlen, ero szakoskodó, goromba - a Házirendet gyakran és tudatosan megszegi, súlyos fegyelmi vétséget követ el - igazgatói vagy tantestületi büntetésben részesült és magatartásában nincs pozitív változás - igazolatlan mulasztása az adott félévben meghaladja a 7, az adott tanévben a 12 órát - a tanítási órákat és foglalkozásokat fegyelmezo eljárást igénylo en zavarja 2. A tanuló szorgalma Példás - munkavégzése rendszeres, kötelességtudó, külön feladatokat is vállal - képességeinek megfelelo teljesítményt mutat - tantestületi vagy igazgatói dicsérete van és ez összefügg tanulmányi munkájával Jó - teljesítménye jó, kötelességtudó, de nem minden tantárgyban kifogástalan - nem tartja az elo zo év/ek/ eredményeit - esetenként figyelmetlen, néha érdektelenség figyelheto meg nála - ha valamilyen tanulmányi jellegű tevékenységért szaktanári dicséretet kapott, és szorgalma általában egyenletes Változó - kötelességmulasztása gyakori az otthoni és az iskolai feladatteljesítésben - a tanítási órákon a munka elvégzésére gyakran figyelmeztetni kell - képességeihez mérten alacsonyabb teljesítményt nyújt, elleno rzésre szorul - osztályzatai egyenetlenek, több tárgyból rontott - elégtelen félévi/év végi osztályzat esetén változónál jobb jegyet nem kaphat Hanyag - tanulmányi kötelezettségét rendszeresen elhanyagolja - a tanulás nem érdekli, segítséget nem vesz igénybe, tanulmányi munkáján figyelmeztetés

19 ellenére sem változtat - rendszeres elleno rzésre szorul, lusta, feladatait nem teljesíti - képességénél jóval gyengébb teljesítményt nyújt - ketto vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelése az osztályfo nök feladata. Az érdemjegyek megállapításakor mindig támaszkodnia kell a tanuló önértékelésére, és figyelembe kell vennie az osztálytársak és az osztályban tanító pedagógusok véleményét is. VII. Ügyvitel 1. Beiratkozás Az intézmény elso évfolyamos tanulói a kijelölt júniusi napon érvényes bizonyítvánnyal iratkozhatnak be. Az elso évfolyamosok ekkor igényelhetik a diákigazolványokat. A beiratkozás díjról, a térítési díjakról, valamint a tandíjak befizetéséro l, ill. visszafizetéséro l a mindenkori törvényi szabályzóknak, valamint a fenntartó által alkotott rendeleteknek megfelelo en az intézmény gazdasági vezeto je javaslatára az igazgató rendelkezik. 2. Tankönyvtellátással összefüggő szabályok 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet (tankönyvrendelet) évi XXXVII. törvény (tankönyvtörvény) 3. Hivatalos ügyek intézése A tanulók hivatalos ügyeiket az igazgatói irodában, az igazgatóhelyetteseknél valamint a nyilvántartóban intézhetik el. A tanítási szünetek alatt minden szerdán 9 órától 12 óráig van ügyelet. 4. Minden, a tanulóra vonatkozó nyilvántartást érintő változást két héten belül be kell jelenteni az osztályfo nöknek. 5. A tanulmányi Versenyekre a verseny kiírásában megszabott feltételeknek megfelelo tanulók jelentkezhetnek. Egy tanuló legfeljebb 2 tantárgyból indulhat. VIII. A kollégiumra vonatkozó szabályozások A Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Kollégiumának legfontosabb feladata a megfelelo és nyugodt feltételek biztosítása, a tanulók tanulmányi munkájának elo segítéséhez, személyiségük sokoldalú és harmonikus fejlo déséhez. Kollégiumunk elso sorban az iskola - a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium - tanulói számára nyújt elhelyezést. 1./ A kollégista jogai - A kollégiumba - az adott tanévre - felvételt nyert tanuló joga, hogy kollégiumi ellátásban részesüljön.

20 - A kollégium valamennyi tanulója választó és választható a kollégiumi Diákönkormányzat szerveibe. - A levelezéshez, továbbá kollégiumban a lakáshoz való jogát tiszteletben tartsák, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának gyakorlását. 2./ A kollégista kötelességei - Megtartsa a kollégiumi foglalkozások, a kollégium helyiségei és a kollégiumhoz tartozó területek használati rendjét, a kollégium szabályzatainak elo írásait. - Az önkiszolgáló és önkormányzati munkában ráeso feladatokat a legjobb tudása szerint elvégezni. - A kollégiumi közgyűléseken részt venni. - Az elo írások szerint meghatározott kollégiumi díjat a fizetési napokon elo re befizetni. - A kollégiumba történo bevonuláskor, illetve annak elhagyásakor az ideiglenes be- és kijelentkezési kötelezettségének eleget tenni A kollégiumi tagság 3.1.) Kollégiumi felvétel: - A kollégiumi felvételi kérelmet az iskolai felvételi értesíto átvétele után, de legkéso bb május 20-ig kell eljuttatni a kollégiumvezeto nek címezve. A felvételro l a kollégiumvezeto javaslata alapján az iskola igazgatója dönt, melyro l május 31-ig írásban értesítést küld. - Elbírálási elvek: tanulmányi eredmény, szociális háttér, intézmény bejárással történo megközelítheto sége és a tanuló lakóhelyének távolsága. - Felso bb éves tanulók további kollégiumi elhelyezéséro l a tanuló tanulmányi eredményei és magatartása alapján a kollégiumvezeto dönt a tanév befejezése után két héten belül. - a tanuló az intézmény útján, vagy egyénileg írásban kérheti kollégiumi felvételét - a kollégiumi felvétel egy tanévre szól 3.2) A tanuló kollégiumi tagságának megszűnése: - az oktatási törvényben meghatározott esetben a tanulói jogviszony megszűnésével, egyébként a tanév végén - a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogero re emelkedésekor - ha a tanuló kollégiumi tagságát fizetési hátralék miatt kollégiumvezeto az intézmény igazgatója egyetértésével megszünteti, a megszűnés tárgyában hozott határozat jogero re emelkedésekor - ha a tanuló a kollégiumi tagságáról írásban, szülo i egyetértéssel lemond, a nyilatkozatban megjelölt napon.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Házirendje 2013. Tartalom 1. A házirend célja és feladata; törvényi háttere... 2 2. A házirend hatálya... 2 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A tanulók jogai... 3

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE. (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.)

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE. (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 ISKOLAI HÁZIRENDJE TARTALOM 1. Bevezet... 1.1. Jogszabályi háttér... 1.2. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND

BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND 2013. Hatvan Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TANULÓI JOGOK... 4 3. A TANULÓI KÖTELESSÉGEK... 11 4. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI... 14 5. A

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

SZMSZIK Savaria Szakképző Iskolája HÁZIREND

SZMSZIK Savaria Szakképző Iskolája HÁZIREND SZMSZIK Savaria Szakképző Iskolája HÁZIREND 2013. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Savaria Szakképző Iskolája 9700 Szombathely, Hadnagy utca 1. OM-azonosító: 036744

Részletesebben

A Kodolányi János Középiskola és Kollégium

A Kodolányi János Középiskola és Kollégium A Kodolányi János Középiskola és Kollégium Házirendje Jelen házirend a nevelőtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az iskola vezetőjének előterjesztése nyomán,

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium HÁZIREND 2014 1 BEVEZETÉS A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 25. (2) bekezdése értelmében az

Részletesebben

A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond. Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE

A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond. Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 4 Jogok és kötelességek...

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2. TÁVOLMARADÁS,

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Készítette:

Részletesebben

KT Általános és Középiskola Wattay Középiskola és Szakiskolája Házirend

KT Általános és Középiskola Wattay Középiskola és Szakiskolája Házirend KT Általános és Középiskola Wattay Középiskola és Szakiskolája Házirend Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. november 26. 1 Tartalom Jogszabályi hivatkozások, kapcsolódó szabályzatok... 2 Bevezetés...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető... 4 A házirend célja és feladata... 4 A házirend hatálya... 5 A házirend nyilvánossága... 5 I. A TANULÓ JOGVISZONYA...

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető... 4 A házirend célja és feladata... 4 A házirend hatálya... 5 A házirend nyilvánossága... 5 I. A TANULÓ JOGVISZONYA... ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIREND 2013 Az intézmény adatai: Név: Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Cím: 1041 Budapest, Görgey Artúr

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND 2013 A házirend jogszabályi alapjai - A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

A Pogány Frigyes Szakközépiskola

A Pogány Frigyes Szakközépiskola A Pogány Frigyes Szakközépiskola HÁZIRENDJE 2013. Oldal: 1 / 20 A Pogány Frigyes Szakközépiskola Házirendje A házirend alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. számú törvény a nemzeti köznevelésről,

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE

A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE Készült a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ának felhatalmazása alapján a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban (Miskolc, Tízeshonvéd 21.). Az iskola

Részletesebben

Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája

Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 34. Tel.: 76/462-155 Fax: 76/560-120 www.kfsz.hu e-mail: titkarsag@kossuth-felegyhaza.sulinet.hu HÁZIREND Célja: a házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a HÁZIREND mely a KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620 tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok

Részletesebben

HÁZIRENDJE Hatályos: 2013. augusztus 29-től

HÁZIRENDJE Hatályos: 2013. augusztus 29-től HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA és SZAKISKOLA 1091 Budapest, Ifjúmunkás u.31. HÁZIRENDJE Hatályos: 2013. augusztus 29-től 1 Tartalomjegyzék I. A házirend hatálya, érvényessége... 3 1.1. A házirend hatálya...

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013 2 A HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja és feladata... 3 A házirend elfogadása és jóváhagyása... 3 A házirend hatálya... 4 A házirend

Részletesebben

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND. 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki.

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND. 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki. Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki.hu Bevezető rész: Házirendünk jogszabályi háttere: a közoktatásról

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján...

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján... Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A tanulók jogai... 3 A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések... 5 Az osztályozó vizsgák követelményei évfolyamonként,

Részletesebben

A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest, 1087 Mosonyi utca 6. Tel.: 334-2358 HÁZIRENDJE

A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest, 1087 Mosonyi utca 6. Tel.: 334-2358 HÁZIRENDJE A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest, 1087 Mosonyi utca 6. Tel.: 334-2358 HÁZIRENDJE Jelen házirend az iskola vezetőjének előterjesztése nyomán, a diákönkormányzat

Részletesebben

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE 2013 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben