NŐ AZ ESÉLY! Programismertető a TÁMOP B-1-11/1 projektről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NŐ AZ ESÉLY! Programismertető a TÁMOP-5.3.1-B-1-11/1 projektről"

Átírás

1 NŐ AZ ESÉLY! Programismertető a TÁMOP B-1-11/1 projektről

2 A Nő az esély! projekt az Európai Szociális Alapból finanszírozott olyan roma felzárkózási program, amely 1000 roma nő számára biztosít tanulási és foglalkoztatási lehetőséget. A program a Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása NŐ AZ ESÉLY a szociális és gyermekjóléti ellátó rendszerben című pályázat eredményeképpen az Országos Roma Önkormányzat (mint főkedvezményezett) és a Türr István Képző- és Kutató Intézet konzorciumi együttműködésében kerül megvalósításra. A program július elsejével indult el. Az eltelt időszakban több, mint 2000 érdeklődő került bevonásra, akik közül 2013-ban ezer fő került be az 55 elindult képzés egyikébe. A TÁMOP B-1 projekt keretében valósulnak meg a képzések, míg a TÁMOP B-2-es könnyített elbírálású pályázati komponens az EGY ÉVES TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁS kereteit biztosítja. Ennek a kiadványnak a célja, hogy elsősorban az érintett szakterületek vezetőinek, döntéshozóinak bemutassa ezt a kiemelt programot, és felhívja a figyelmet a 12 hónapos támogatott foglalkoztatás lehetőségére, a roma felzárkóztatási stratégia ezen kiemelt és nagy jelentőségű programjának, közös megvalósításának társadalmi jelentőségére. OrszágOs roma ÖnkOrmányzat Emberi Erőforrások Minisztériuma

3 A program indokoltsága A pályázat alapkoncepciójából a komplex megközelítési mód emelhető ki, amely révén a sikeres megvalósítás biztosítottnak tűnik. A komplexitás a kiinduló helyzetértékelésben és az ehhez kapcsolódó feladatokban is jól nyomon követhető. A roma társadalom jelenlegi nehézségei nagymértékben visszavezethetőek a csoport alacsony iskoláztatási szintjére. A magyar munkanélküliségi helyzetet elemezve egyértelműen megállapítható, hogy az alacsony iskolázottsági szinten élők számára nyílik a legkevesebb lehetőség a munkavállalásra. A nyilvántartott álláskeresők 40%-ának 8 általános vagy annál alacsonyabb iskolai végzettsége van. A romák körében igen magas az alacsony iskolai végzettségűek száma, hiszen jelentős részük nem fejezte be a 8 általános iskolát, illetve jellemző a be nem fejezett szakiskolai végzettség is. Az elmúlt 20 év foglalkoztatáspolitikai döntései konzerválták a hátrányos helyzetű térségben élők, a leszakadó rétegek szegénységét, gazdasági- és társadalmi kirekesztettségét. Ebből következően második, illetve harmadik generációs munkanélkülieknek, segélyen élőknek kell belépniük az elsődleges munkaerőpiacra. Az általános munkaerő-piaci jellemzők mentén elemezve az adatokat, kimutatható, hogy a nők, különösen az aluliskolázott csoportok körében, még hátrányosabb helyzetben vannak, mint a férfiak. E program kereteit tekintve egyedülállóan elsősorban a nők számára kínál felzárkóztatási lehetőséget. A program az iskolázottság szintjének emelése mellett kapcsolódik a munkavállalás elősegítéséhez is. A szakmai képzettséget szerzett roma nők számára lehetőséget jelent 3

4 a gyermekjóléti alapellátásban, gyermekvédelmi szakellátásban, az idősgondozásban, óvodai ellátásban és az egészségügy területén jelentkező munkaerő igény. Ezt erősítik azok a tapasztalatok is, hogy a cigány családok számára sikeresnek bizonyult a cigány családgondozók bevonása az ellátásba. E területeken kevés a roma származású szakképzett munkaerő, pedig munkájukra szükség lenne. Ezt támasztja alá az ORÖ elnökének Farkas Flóriánnak a megállapítása: a gyermekjóléti alapellátás ott a leggyengébb, ahol szükség lenne rá, viszont a szakellátásban (átmeneti nevelt, nevelőszülőknél nevelt) nőtt a cigány származású gyermekek száma. 4

5 823 településen 1633 szegregátum van és az ott élők számára igen jelentős segítség lesz a szociális területen képzett szakemberek, roma származású asszonyok munkája. E mellett nemcsak a cigány telepeken, hanem a slummosodo városrészekben is nagy szükség lesz a projektben képzett munkaerőre. Ha e helyszíneken megjelennek a szociális szolgáltatások, akkor növelhetik az ott élők életminőségét. A helyzetértékelésből kitűnik, hogy társadalmi igényt elégíthet ki a szakképzett roma munkaerő megjelenése és foglalkoztatásba vonása, nőhet a gyermekek és a családok integrációjának lehetősége. A program komplex problémakezelésre törekszik, amely a célkitűzésekben is jól tükröződik. Az aluliskolázottság csökkentése és a szakmai végzettség megszerzésének támogatása új lehetőséget nyit meg a tanulni vágyó nők előtt. A program figyelembe veszi a hátrányos helyzetű kistérségekben történő területi felzárkóztatási esélyeket is. A leghátrányosabb helyzetű kistérségekre (LHH) jellemző, hogy a tehetősebb csoportok már elköltöztek, és helyette jelentős cigány bevándorlás történt. A cigány migráció 5

6 azonban alacsony foglalkoztatási rátát eredményezett, amely az alulképzettek magas inaktivitására vezethető vissza. Ez a munkaerő-piaci helyzet az elmúlt 20 évben nem sokat javult, e térségekben a romák jelentős része jelenleg sem dolgozik, nem jut megfelelő munkához. Az iskoláztatás és a foglalkoztatás színvonalának növelését célzó program eredményességét nagymértékben befolyásolhatja a többségi társadalom elfogadó magatartása. Ez elsősorban az álláshelyek létesítésében, illetve a szakképzett roma munkaerő alkalmazásában nyilvánulhat meg. A munkanélküliség mind a többségi, mind a roma csoportokban életvitelbeli nehézségeket okoz, amely nemcsak a gyengébb jövedelmi szintben, hanem a tudástól, tanulástól, mint értéktől való elfordulásban is megjelenik, megjelenhet. A munkanélküli családok életvitele, időbeosztása eltér a társadalmi szokásoktól, pl. későig fennmaradás, késői felkelés. Hiányzik a családokban a munka, mint biztonság, illetve az önértékelést segítő tényező mintája, így kialakulhat a második vagy harmadik generációs munkanélküliség is. A többségi társadalomban jelenleg még nem megfelelő szinten alakult ki a szolidaritás, mint a leszakadó rétegekhez való kapcsolódás alappillére és ez nagyban sújtja a roma családokat is. A szegénység mellett a romákra jellemző aluliskolázottság és egyes társadalmi normákkal való szembefordulás nem segíti a többségi társadalom elfogadó magatartásának kialakulását. A Nő az esély program keretében a célcsoport helyzetén kívánunk javítani a roma nők szakképzettséghez és munkához jutásának támogatásával. 6

7 A pályázatban vállalt feladatok három fő szakaszra bonthatók: a programba történő bevonás, a képzés, és a munkavállalás támogatása. A program megvalósítása Bevonás A programba történő belépés meghatározott feltételekhez kötött: megfelelő iskolai végzettség, a roma identitás vállalása, az álláskereső státus igazolása, illetve nyilatkozat arról, hogy a jelentkező jelenleg ellátásban nem részesül ill. lemond róla, ha képzésbe kerül. A programba bekerült roma nők a képzés ideje alatt megélhetési támogatást kapnak. A projekt sikeressége szempontjából nagymértékben meghatározó lehet az a jellemző, hogy a programba azok lépnek be, akik önként jelentkeznek. A felzárkózást vállaló roma közösség tagjainak helyzetbe hozásáról szól a projekt, amelynek azonban feltétele, hogy akik a projektbe lépnek, azok azt a fejlesztési tanulási és munkavállalási folyamatot végig is járják, amelyet a program tartalmaz. A roma nők elköteleződését segítheti az önkéntesség, amely csökkentheti a lemorzsolódást és a tanulási nehézségek miatt történő elbizonytalanodást. A tájékozódás segítéséhez a térségben élő és a roma csoportok helyzetén segíteni akaró önkormányzatoknak, civil szervezeteknek, családsegítő szolgálatoknak, oktatási intézményeknek együttműködésére van szükség. A romák érdekvédelmét ellátó cigány önkormányzatok, illetve a megyei cigány önkormányzatok segíthetik a nők projektbe lépését. 7

8 Képzés A képzések szervezését és lebonyolítását, egyes szakmák esetén külső oktatók és gyakorlati helyek beiktatását a területi igazgatóságai bevonásával a Türr István Képző és Kutató Intézet végzi, országos lefedettséget biztosítva. A képzés többféle szakmai végzettség megszerzését teszi lehetővé, ezek közül 8 általános iskolai végzettség szükséges az óvodai dajka szakmai végzettség megszerzéséhez. 10. évfolyam elvégzése vagy 8 általános iskolai végzettség szükséges az ápolási asszisztens, a gyermek- és ifjúsági felügyelő és a szociális gondozó és ápoló képzéshez. Érettségi vizsgához kötöttek a kisgyermek gondozó-nevelő, szociális aszszisztens képzések. Ezek a végzettségek szerepelnek az Országos Képzési Jegyzékben. A felnőttképzések időtartama 3-11 hónap. Ezen belül kiemelt szerepet kap a gyakorlati képzés, amelyet a résztvevők azokon a munkahelyeken sajátíthatnak el, amelyek erre vállalkoznak. A képzés helyszíneinek kialakítására a képzésre jelentkezők, valamint a munkáltatók igényei alapján került sor. A képzést vállalók utazási költségtérítést kapnak, valamint munkaruhát és oktatási anyagokat is biztosítanak számukra. A projekt teljes folyamatában a bevonástól a munkába állásig személyes segítők támogatják a roma nőket. E személyes segítőket a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően mentoroknak nevezzük. A mentorok a programban résztvevők egyéni igényei szerint nyújtanak támogatást mind szociális problémáik, mind tanulási nehézségeik leküzdésének érdekében. A támogató együttműködés 8

9 célja, hogy a képzésbe felvett személyek ne morzsolódjanak le, sikeresen vegyék a szakmai akadályokat, szerezzék meg a szakmai képesítést és találjanak megfelelő munkalehetőséget. A képzéshez kapcsolódóan kompetenciafelmérés készül, amely alapját adja annak az Egyéni Fejlesztési és Szolgáltatási Tervnek, amellyel minden roma nőnek rendelkeznie kell, amelyet a vele való együttműködésben alakít ki és fogalmaz meg a mentora. A várhatóan leggyakoribb szolgáltatás a képzés sikeres elvégzését segítő egyéni támogatás. E folyamat célja az információbővítésen túl az önértékelési bizonytalanság csökkentése, az életvitel szervezésének támogatása, amely kiterjedhet a magatartásformálásra, a kapcsolatrendszer pozitív építésének elősegítésére és a személyes jellemzők erősségének feltárására. A kompetencia-fejlesztő támogatás célja a tanulási nehézségek leküzdésének elősegítése, különösen a régebben szerzett iskolai végzettséggel rendelkező roma nők körében. Fontos a tanulási kudarccal küzdő egyének számára a pozitív lehetőségek bemutatása, amelyet a felnőttképzés, mint tanulási forma, számukra biztosíthat. Ide kapcsolódhat a tanulási technikákkal történő megismertetés, valamint a szakmai feladatok elsajátításához nyújtott segítség. Az álláskereséshez, illetve a munkakörnyezetbe való beilleszkedéshez kapcsolódó információnyújtás a munkavállalásra készít fel, különös tekintettel a sikeres munkavállalói magatartás feltételeivel való megismerkedésre. Az álláskereséshez szükséges eljárásokban való jártasság kialakulása támogatható (pl. önéletrajz írása, interjúszituációk megismerése stb.), valamint a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályok közötti eligazodás segíthető. Az önálló életvitel és munkavállalói szerep összehangolása és az ehhez szükséges kompetenciák kialakítása egyéni vagy csoportos formában is történhet. A belépés, a képzés és a munkavállalás időszakában mód van arra, hogy azokat a kompetenciákat fejleszsze a mentor, amelyek a folyamatos munkavállalást előkészítik. 9

10 A mentorok feladatai közé tartozik a képzést sikeresen befejező és munkát vállaló roma nők nyomon követése. Ebben a folyamatban a munkavégzés során felmerülő nehézségeket, konfliktusokat segíthet megoldani a mentor, pl. késések igazolása vagy utazási nehézségek megoldása. A projektben szerzett végzettségek alapján a következő munkakörök tölthetők be: Kisgyermek gondozó- és nevelő (OKJ) FEOR száma:3412 (Gyermekgondozó-nevelő) Munkakörök: Bölcsődei szakgondozó munkakör keretében Családi napközi szakgondozó munkakör keretében Házi gyermekfelügyelet szakgondozó (hivatásos) munkakörben Családok átmeneti otthonában szakgondozó munkakörben Gyermekotthonban szakgondozó munkakörben Szociális gondozó és ápoló (OKJ) FEOR száma:3513 Munkakörök: Szociális konyha vagy népkonyha: szociális segítő Házi segítségnyújtás: szociális gondozó munkakör Idősek klubja: szociális gondozó munkakör 10

11 Gondozási központ: ápoló, gondozó munkakör Támogató szolgálat: személyi segítő munkakör Fogyatékosok nappali intézménye: szociális gondozó munkakör Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye: szociális gondozó munkakör Bentlakást nyújtó intézmények (100 férőhely alatt): ápoló, gondozó, munkavezető munkakör Lakóotthon: ápoló, gondozó munkakör Óvodai dajka (OKJ) FEOR száma: 5320 (Egészségügyi, oktatási, szolgáltatási foglalkozások) Munkakörök: Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben Családi napközi segédgondozó munkakör keretében Házi gyermekfelügyelet segédgondozó munkakörben, Gyermekek átmeneti otthona gyermekfelügyelő munkakörben 11

12 Gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ) FEOR száma:3412 (Gyermekgondozó- nevelő) Munkakörök: Foglalkoztatás szervező, szociális, mentálhigiénés munkatárs Családi napközi szakgondozó és gondozó munkakör keretében Házi gyermekfelügyelet gondozó munkakörben Gyermekek átmeneti otthona gyermekfelügyelő munkakörben Nevelőszülői hálózatban gondozó munkakörben Gyermekotthonban gyermekvédelmi asszisztens, gyermekfelügyelő, gondozó munkakör Ápolási asszisztens (OKJ) FEOR száma: 3212 (Ápoló/szakápoló) Munkakör: Házi segítségnyújtás: szociális gondozó munkakör Idősek klubja: szociális gondozó munkakör Gondozási központ: ápoló, gondozó munkakör Fogyatékosok nappali intézménye: szociális gondozó munkakör Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye: szociális gondozó munkakör Bentlakást nyújtó intézmények (100 férőhely alatt): ápoló, gondozó munkakör Lakóotthon: ápoló, gondozó munkakör 12

13 Szociális asszisztens (OKJ) FEOR 3311 (Szociális asszisztens) Munkakörök: Alapellátás: Gyermekjóléti szolgáltatásban Gyermekek átmeneti otthonában gyermekvédelmi asszisztens munkakörben Szakellátásban: Nevelőszülői hálózatban - gyermekvédelmi ügyintéző munkakörben TEGYESZ: gyermekvédelmi ügyintéző munkakörben Gyermekotthonban: gyermekvédelmi ügyintéző munkakörben Családsegítésben, szociális segítő munkakörben Szociális konyhán Házi segítségnyújtásban Idősek klubjában szociális segítő, klubvezető munkakörben Gondozási központban, mentálhigiénés munkakörben Támogató szolgálatban személyi segítő munkakörben Nappali melegedőben szociális munkatárs ill. utcai szociális munkás munkakörben Bentlakást nyújtó intézményekben foglalkoztatás szervező munkakörben Lakóotthonokban szociális segítő munkakörben 13

14 TÁMOP B-1-11/1 Nő az esély! programban megvalósuló képzések győr-moson-sopron megye: GYIF 15 fő, dajka 15fő KomáromesZtergom megye: dajka 15 fő Vas megye: szoc. gond. 14 fő VesZprém megye: dajka 30 fő Fejér megye: GYIF 15 fő Zala megye: dajka 24 fő, GYIF 16 fő somogy megye: GYIF 20 fő, szoc. gond. 20 fő tolna megye: szoc. gond. 13 fő Baranya megye: szoc. gond. 32 fő, dajka 40 fő, KIGY 15 fő 14

15 nógrád megye: dajka 21 fő, szoc.assz. 25 fő, szoc. gond. 23 fő GYIF 17 fő Budapestpest megye: GYIF 27 fő, dajka 35 fő, szoc. gond. 19 fő HeVes megye: GYIF 20 fő, dajka 20 fő, szoc. gond. 17 fő Borsod-aBaúj Zemplén megye: dajka 40 fő, KIGY 16 fő, szoc. gond. 34 fő, GYIF 14 fő jász- nagykun szolnok megye: dajka 20 fő, szoc. assz. 15 fő, GYIF 24 fő, szoc. gond. 20 fő Hajdú-BiHar megye: GYIF 17 fő, dajka 33 fő szabolcs- szatmár Bereg megye: dajka 19 fő, szoc. gond. 44 fő, GYIF 15 fő Bács KisKun megye: GYIF 30 fő BéKés megye: dajka 20 fő, szoc. gond. 53 fő, GYIF 20fő csongrád megye: dajka 28 fő Rövidítések: dajka óvodai dajka GYIF gyermek és ifjúsági felügyelő KIGY kisgyermek gondozó és ápoló szoc. gond. szociális gondozó és ápoló szoc. assz. szociális asszisztens 15

16 Munkavállalás támogatása A képzések sikeres elvégzése után a szakképzett roma nők munkavállalóként jelennek meg a munkaerőpiacon. A projektnek segítenie kell a társadalomban működő munkaerő-piacon történő helytállást. A kiadványban ismertetett képzéseket sikeresen befejező roma asszonyok elhelyezkedését kívánja támogatni a programhoz szorosan kapcsolódó könnyített elbírálású pályázat, melynek elsődleges célja, a TÁMOP B-1 kiemelt projektben a képzést sikeresen elvégzők foglalkoztatásának támogatása. Különösen számítunk a hátrányos helyzetű és leghátrányosabb helyzetű térségben működő önkormányzatokra és civil szervezetekre, valamint azokra a településekre, ahol más projektek nyújtanak lehetőséget a munkavállalásra. Az önkormányzatok feladata az ellátási területük szociális és gyermekjóléti kérdéseivel foglalkozni. Ehhez kapcsolódóan lehetőség nyílhat a szakképzett roma asszonyok foglalkoztatására, elősegítheti a munkavállalást, ha az önkormányzati vagy állami intézmények gyakorló helyként is működtek a képzésekhez kapcsolódóan. A munkaügyi kirendeltségek jelentős segítséget adhatnak a munkavállaláshoz, mert ők ismerik legjobban a térség munkaerő-piaci igényének változásait. E szervezet munkatársai nevesíteni tudják azokat a munkáltatókat, ahol munkaerő igény bejelentés van szociális, gyermekjóléti, egészségügyi és oktatási területről. A projekt sikerességének érdekében minden a térségben dolgozó civil szervezettel szükséges együttműködni, hiszen náluk is lehet munkalehetőség, valamint meglévő kapcsolatrendszerük segítségével részt vehetnek a munkahely feltárásában. Hazánkban a bejegyzett egyházak különböző mértékben vállal- 16

17 nak részt a szociális feladatok ellátásában, például több egyház működtet idősotthont és más támogató rendszereket is. Így ők, mint munkáltatók is fogadhatnak szakképzett roma asszonyokat, valamint helyismeretük segíthet egy-egy személy munkavállalásában is. TÁMOP B-2-12/1-2 pályázat Pályázók köre: Szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, szolgáltató szervezetek és óvodák illetve fenntartóik: állami, önkormányzati szervek és intézményeik; jogi személyiségű non-profit szervezetek és intézményeik, egyházak. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: a célcsoport 12 hónapos támogatott foglalkoztatása (6-8 órás munkaidőben), melynek bér és járulékköltsége, uta- 17

18 zási, munkaruha, egészségügyi vizsgálat, stb. költségek pályázható; projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenységek a projekt teljes ideje alatt. Támogatható tevékenységek: továbbképzés, mentor alkalmazása, szupervízió; kis értékű eszközök beszerzése, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása. Fontos információk a pályázattal kapcsolatban: a pályázónak vállalnia kell minimum 3 hónapos továbbfoglalkoztatást; támogatás összege: Ft (előleg: 25%); támogatás mértéke: 100% vissza nem térítendő; támogatható pályázatok várható száma: 350 db; pályázatok benyújtása: a forrás kimerüléséig, folyamatosan történik. További információ: Közép-magyarországi régió: Konvergencia régió: Sikeres pályázást kívánunk! 18

19 Kérdéseivel keresse a területi kollégáinkat Megye N é v Telefon Szabolcs- Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar Borsod-Abaúj- Zemplén Pest, Bp., Bács-Kiskun Jász-Nagykun- Szolnok, Hajdú- Bihar Tóth Ferenc 20/ gmail.com Csóka Tímea 20/ oronk.hu Tóth Ágnes 20/ gmail.com Fazekas László 20/ gmail.com Békés, Csongrád Jónás Jánosné 20/ gmail.com Heves, Nógrád Almádiné Vas Ildikó 30/ gmail.com Baranya Pataki Erika 20/ oronk.hu Somogy, Tolna Bogdán Péter 20/ gmail.com Vas, Zala Fejér, Veszprém, Komárom- Esztergom Győr-Moson- Sopron Hegedűs Norbert 20/ gmail.com Radics Izabella 20/ gmail.com Csomor Alexandra 20/ gmail.com 19

20 Bővebb információ: Az Országos Roma Önkormányzat honlapján: Projektmenedzser: Ipacs László

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés... 2 2. Helyi közösségépítő tevékenységcsoport... 7 3. A tevékenységek részletes bemutatása, következtetések..

Részletesebben

Mórágy Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Mórágy Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórágy Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórágy 2 T a r t a l o m j e g y z é k I. Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

Halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása" Kísérleti program PHARE HU0008-03

Halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása Kísérleti program PHARE HU0008-03 Halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása" Kísérleti program PHARE HU0008-03 AZ ESZA KHT. RÖVID BEMUTATÁSA Az ESZA Kht. 2000 októberében jött létre

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9

Részletesebben

Domaszék Község Önkormányzata

Domaszék Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-212-212-1 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Domaszék Község Önkormányzata 213. június 3. Türr István Kutató és Képző Intézet Cím:

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program céljai... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Somberek Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. június 6. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: HEP)

Részletesebben

VILONYA Község Önkormányzata

VILONYA Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program VILONYA Község Önkormányzata 2013-2018. Készítette: Csonka Marianna Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...3 Értékeink,

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER]

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER] ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER] Sárisáp, 2013. szeptember 16. Türr István

Részletesebben

A kirendeltségek által regisztrált, létszámleépítés következtében elbocsátott munkanélküliek.

A kirendeltségek által regisztrált, létszámleépítés következtében elbocsátott munkanélküliek. regionális (megyei) munkaügyi központok decentralizált keretéből finanszírozott, 2007-ben indított, illetve 2007-re áthúzódó munkaerőpiaci ok 1 célja Támogatások, szolgáltatások ba Dél-alföldi BÁCS-KISKUN

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium. Foglalkoztatáspolitikai ismeretek

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium. Foglalkoztatáspolitikai ismeretek Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitikai ismeretek Köszöntõ A partnerség jegyében és az együttmûködés kiszélesítésének reményében ajánlom e tájékoztató füzetet a cigány

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014.

Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014. Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014. 1 B e v e z e té s A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Esélyegyelőségi Programja Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás, 2015. június 24. 1/25 Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Csodálattal tölt el engem a természet, Bár nem minden évszak vonzza lelkemet. Búra hangol a tél sívó pusztasága, Míg örömre gyújt

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2017 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Partnerség határok nélkül

Partnerség határok nélkül A Munkaerő-piaci képzési programok hátrányos helyzetűek számára Beregszászon és Miskolcon c. projekt során készült és alkalmazott helyzetfeltárás, tapasztalatok, javaslatok és tréningmódszerek Szerkesztette:

Részletesebben

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben