Az új marketingparadigmák társadalmi felépítése: a személyes perspektíva hatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az új marketingparadigmák társadalmi felépítése: a személyes perspektíva hatása"

Átírás

1 A MARKETING ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI Az új marketingparadigmák társadalmi felépítése: a személyes perspektíva hatása A marketingtudományban nem ismeretlenek az új paradigmák státuszára pályázó nagy elméletek, pl. a széles körben támogatott kapcsolatmarketing, one-to-one marketing és posztmodern marketing. A természettudományokkal ellentétben azonban a marketingben viszonylag kevés a valóban új ismeret. Objektív realitás hiányában a marketingről szerzett tudás a valóság egyéni interpretációit tükrözi. Az új marketingteóriák forrásával és a társadalmi felépítés hatásával kapcsolatban meglepően kevés elemzés készül. A cikk áttekintést nyújt az új marketingparadigmákról, valamint az idő, a tér és a szerep tükrében felfedi az elképzelések eredetét. A szerzők arra a következtetésre jutnak, hogy az új elméletek többet árulnak el az előterjesztőikről, mint magáról a tárgyról. Bevezetés Az utóbbi években a marketing valódi tudományággá vált. Ennek egyik jele a marketinggel foglalkozó kutatók és gyakorlati szakemberek egyre nagyobb hajlandósága a terület tanulmányozására és tevékenységük felülvizsgálatára. A tudományos kutatások és a gyakorlati elképzelések özöne alapvető változásra utal. Sokan aggodalommal tekintettek a marketingrészlegek jövőjére, és a káosz győzelmét jósolták. A one-to-one marketing, a káoszmarketing, a posztmodern marketing és az új marketing-manifesztumok gyakori vitatémává váltak. A szakemberek felismerték az elméleti tévedéseket és az intellektuális válságot. Wilson és Gilligan szerint a marketingben bekövetkezhet egy krízishelyzet. Brown szerint a marketing koncepciója alaposan, talán jóvátehetetlenül elhibázott, látszólag szilárd teoretikus alapjai közel sem nevezhetők megbízhatónak, és a specializálódás hátterében mély intellektuális válság húzódik A kapcsolatmarketing-paradigmát csodaszernek tekintik, holott nincs egyetemesen elfogadott definíciója. A helyzet összetettségét jól példázza a brit élelmiszerkereskedelmi szektor. A tömegmarketing hagyományos módszereit sokan avittnak tartják az információs technológia korában, amely lehetőséget ad a személyes kapcsolatfelvételre. A kutatások szerint viszont az egységesen olcsó árakkal jobb ered

2 ményeket lehet elérni, mint a személyre szabott lojalitáserősítő programokkal. A légi közlekedésben az új marketingparadigmák szószólói azt várták, hogy a minél szűkebb szegmensek kiszolgálására törekvő társaságok sikeresebbek lesznek a standardizált szolgáltatásokat nyújtóknál, de a gyakorlat nem ezt bizonyította. A vállalatok és végfelhasználóik közti személyes kommunikáció is túl innovatívnak bizonyult, és a márkák szétbontása sem váltotta be a reményeket. Új marketingparadigmák A változásmenedzsment a marketingmenedzser fő feladata, de az új marketingparadigmák vajon hozzájárulnak-e a tudáshoz? Alphonse Karr francia író, a Figaro szerkesztője így fogalmazott: Minél többet változik valami, annál változatlanabb marad.. A marketingben történő változások ideiglenesek és felszíniek, vagy valódi változásokról van szó? A vita többet árul el a vitatkozó felekről, mint a vita tárgyáról? A valóság észlelése nem vonatkoztatható el az egyén valóságérzékelésétől. Az emberi kommunikáció nagy része nem szó szerint értendő, hanem a kommunikáló felek helyzetének kontextusában értelmezendő. Ez a megállapítás különösen érvényes a marketingre, amely sokkal inkább szól a társadalmi szerkezetről, mint az abszolút igazságokról. A jelenségek megvitatásában nagy szerepet kap az egyéni interpretáció, ezért fontos ismerni az új marketingparadigmák felvetőinek helyzetét. A hermeneutika * a humán felfogási folyamatokkal és interpretációval foglalkozik. Az íratlan társadalmi és kulturális jelentésrendszerek meghatározzák a társadalmi valóságot és viselkedést, és az általános nézet szerint az oktatók felelőssége a társadalmi szerkezet felépítése. Az idő, a tér és a szerep A cikk központi tétele, hogy az új marketingparadigmákat három jelenség, az idő, a tér és a szerep kontextusában kell értelmezni. Az idő dimenziója azt a megfigyelést takarja, mely szerint a látszólag új marketinggyakorlatok nagy részének fel nem ismert előzményei vannak. A tér dimenziójának hátterében az a tény áll, hogy azt újnak kikiáltott gyakorlatok egy része más, távoli kultúrákban létezik, ezért csak a felvető szempontjából tekinthető újnak. A szerep dimenziója arra utal, hogy az új marketingelméleten gyakran nyomot hagy előterjesztőik viszonylag szűk perspektívája, akik számára személyes szerepük megváltozása éppen olyan fontos, mint az új tudásanyag létrehozása. A szerzők célja a korszakalkotó új teóriák ellensúlyozása. Elismerik, hogy az ötletgazdák többsége világos érvelésével hozzájárul a tudás és tuda- * Az emberi kommunikáció bármely közlési formájának megértési szabályait kutató tudományág.

3 tosság növeléséhez, de fontosnak tartják kideríteni, hogy az új marketingparadigmák mennyiben nevezhetők inkább olyan felfedezéseknek, amelyeket a marketingközösség egyes szektorai tesznek máshol már ismert jelenségekkel kapcsolatban. Az irányadó szakirodalom társadalmi felépítésére helyezik a hangsúlyt. Azt a következtetést tartják a legvalószínűbbnek, hogy míg a kutatók jelenleg a kapcsolatmarketinghez hasonló új teóriákat ideális paradigmáknak tekintik, addig a gyakorlati szakemberek kompromisszumokra kényszerülnek, amikor a teóriákat megpróbálják átültetni a gyakorlatba. A tanulmány az első részben áttekintést nyújt az új marketingről folyó párbeszédről, majd górcső alá veszi a következő feltevéseket: 1. A korunkbeli új marketingparadigmák olyan alapelveken nyugszanak, amelyekben a piaci közvetítéssel folytatott kereskedelem évszázadai alatt nem történtek alapvető változások. 2. Az új marketingteóriák alapelvei jelenkori előzményekkel rendelkeznek más kereskedelmi rendszerekben. 3. Az új marketingparadigmákkal szemben tanúsított viselkedésre hatással vannak a paradigmaváltást sürgetők. Régi elméletek, új modellek A marketingszakirodalmat elözönlötték az új marketingteóriák, ami jórészt arra vezethető vissza, hogy a marketingmenedzsment próbál megszabadulni a marketing-mix paradigmából és a hozzá tartozó 4P modellből felépülő tudományos kényszerzubbonytól. Gronröös (1997) a fő problémát abban látja, hogy a marketing-mix paradigma és a 4P modell számos esetben az egyetlen elfogadható paradigmaként szerepel. A marketing-mix képezi a marketingszakirodalom túlnyomó többségének alapját. Ennek a támogatók szerint két oka van: a jól szerkesztett megközelítés használatának pedagógiai előnyei, ill. a megfelelő alternatívák szemmel látható hiánya. A marketing-mix megközelítések elméleti korlátjai széles körben ismertek. Van Waterschoot és Van den Bulte (1992) rámutattak, hogy az osztályozás alapjául szolgáló tulajdonságokat nem azonosították, és a kategóriák fedhetik egymást. Bennett (1997) kijelentette, hogy a 4P modell kihangsúlyozása a fókuszt a belső változókra szűkítheti, és a folyamatváltozók egy részének elhanyagolásához vezethet. A mindössze négy elemet magában foglaló marketing-mix ugyan egyszerűbb és elegánsabb lett, de elvesztette a tartalmát és az érvényességét. Sokan próbálkoztak a mix alapkeret kibővítésével. A Booms és Bitner féle 7P modell pl. a szolgáltatásmarketing szempontjából fontos döntéseket is magában foglalja. Gummeson (1999), aki maga is kidolgozott egy ún. 32R kapcsolatlistát, rámutatott, hogy az újraformálók többsége ragaszkodik az ábécé egy bizonyos betűjének használatához.

4 Az új marketingről folyó vita nagy érdeklődést váltott ki. Manifesztumában Grant (1999) az új marketinget a következőképpen jellemezte: az elemzés helyett az intuícióra támaszkodik; a konzervativizmussal szemben az állandó változást részesíti előnyben; inkább humanisztikus, mint tudományos; lényegénél fogva kreatív. Napvilágot láttak olyan alternatív paradigmák, amelyek a marketing holisztikus áttekintésén alapulnak, és az erő forrását a megközelítések sokféleségében és a szabályok megszegésében vélik felfedezni. Erre a megközelítésre gyakran alkalmazzák a posztmodern marketing terminust. A posztmodernizmus lényegében reakció a valóság megmagyarázására irányuló tudományos vagy objektív kísérletek vélelmezett bizonyosságára. Az új marketingteóriák abban a nézetben gyökereznek, amely szerint a valóság nem pusztán a magyarázatára irányuló tudományos erőfeszítések emberek általi megértésének tükörképe. A piaci szegmentáció szabályai módot adnak annak felismerésére, hogy minden vásárló-termelő tranzakció egyedülálló, és a személyes kapcsolat a logikai empirizmuson alapuló szegmentációs megközelítések helyére lép. A számtalan efféle új marketingteória ellenére a problémaelemzés tudományos megközelítése a marketingmenedzserek munkájának egyre fontosabb részévé válik. Wilson és Gilligan megállapították, hogy a tudományos teóriák lehetővé teszik a marketingváltozók viselkedésének és a köztük fennálló kölcsönhatások alakulásának értelmezését és megértését, jövőbeli viselkedési mintáik kiszámítását, valamint az interakcióik kimenetele feletti irányítás megszerzését. A tudományos megközelítés iránti igény növekedését jelzi a piackutatás fejlődése és az egyre összetettebb döntéstámogató rendszerek megjelenése. A fenti folyamatra jó példa a direktmarketing, amelynek fejlődése az információszerzés alapvetően szabályalapú tudományos módszerén alapul. A vásárlói adatbázisok profilozásának új módszerei szakértői rendszerek segítségével térképezik fel a vásárlási potenciált, a költésben való részesedést, a lemorzsolódást, a keresztértékesítést és a vásárló lifetime (élettartama alatti) értékét. A nagy adatmennyiségek feldolgozásával a szakemberek az érintett populáció statisztikailag szignifikáns reprezentációihoz juthatnak. Több adatbázis használata még eredményesebben támogatja a döntéshozatalt. Az innováció és a kreativitás nélkülözhetetlen a talpon maradáshoz. A tudományos és művészi megközelítések összehangolása vezethet valódi kreativitáshoz. A marketing evolúciójának jelenlegi szakaszában visszatérünk a gyökerekhez? A marketing tudományos, szabályozott megközelítéseit szkepticizmussal szemlélők gyakran hivatkoznak a cserekereskedelem egyszerűbb tör

5 ténelmi rendszereire. Az új marketingteóriák nagy részének forrásait szószólóik is elismerik. Az idő perspektívája: az új marketing történelmi előzményei A marketing viszonylag új tudományág. Az 1960-as években az élesedő piaci verseny az eladókat arra kényszeríttette, hogy alaposabban elmélyedjenek az eladás folyamatában. A marketingtudomány domináns értékei amerikai eredetűek, de később elterjedtek a nyugati gazdasági rendszerekben. A marketing történelmi előzményei a szakirodalomban is megjelennek. Az i.e körüli asszír kereskedelmi expanzió pl. számos olyan jellemzővel bírt, amit ma marketingnek neveznénk: piaci szegmentáció, targeting, disztribúció, kommunikáció, stb. Az ősi civilizációk kereskedelmi modelljeire rányomta bélyegét társadalmi felépítésük. A mai marketingproblémák ismeretében a gazdasági, társadalmi és technológiai környezet megváltozásától függetlenül valószínűleg képesek lennének hasonló paradigmák kifejlesztésére. Az új jelenségek többsége nyilvánvaló történelmi előzményekre vezethető vissza. Az elmúlt évszázadok, sőt az ősi civilizációk üzleti gyakorlatai sok hasonlóságot mutatnak a mai üzleti gyakorlatokkal. A kapcsolatmarketing alapértékeinek, a bizalomnak, a lojalitásnak és a kölcsönösségnek már az ősi sumér társadalomban is meghatározó szerepük volt, amikor a szomszédok, ill. az idegenek úgy cseréltek árut egymással, hogy tevékenységük hasznát csak később élveztették. A sumérhoz hasonló civilizációkban folyamatos volt a fejlődés és az innováció. A jelenkor tanuló szervezetei kicsinyített másai ennek a kultúrának. A szervezeti kultúra és tanulás mára az egyik legaktívabb kutatási területté vált a marketingben. A gyakorlatok változhatnak, de a filozófia időállóbb. A marketing evolúciójában azonban az elméletek időről-időre visszatérni látszanak. Ahogy Druker (1954) megjegyezte: A marketing valójában nem különálló menedzsmentfunkció, hanem inkább a vásárlókban a vállalatról kialakult kép. Ötven évvel később az új marketingparadigmák mintha lényegében ugyanezt ismételnék. A tér perspektívája: nemzetközi összehasonlítások Amit a nyugati országokban új marketingnek neveznek, más kultúrákban régóta meghonosodott gyakorlat. A megfigyelések szerint a keleti kultúrákban, különösen Japánban a marketing-mix megközelítés közel sem eresztett olyan mély gyökereket, mint nyugaton. A japán marketingmenedzsment a marketingfilozófia alkalmazásának klasszikus példája. Alaposan tanulmányozzák a vásárlók igényeit a nemzetközi piacokon, a kívánt jellemzőket magukban fog

6 laló termékeket fejlesztenek ki, és azokat hathatós marketingprogramokkal támogatják. A kapcsolatmarketing teóriáját nyugaton újnak tekintik, holott Kínában régóta jelen van. A közfelfogás szerint a kínaiaknak a vérükben van az üzlet, aminek egyik magyarázata, hogy a kínaiak megtanultak mértékletesen élni, a hasznot visszaforgatni a vállalkozásaikba, hosszú távon tervezni, és a profitot feláldozni a jövőbeli piaci részesedés érdekében. Az ázsiai országok többségét a gazdasági prosperitás arra sarkallta, hogy kultúráikat fejlődésösztönzővé és vállalkozásbaráttá alakítsák. A kínaiak körében a siker tradicionális receptjében nagy hangsúlyt kap a vállalkozó szellem, az autokratikus és paternális vezetésű családi vállalkozások és a guanxi (személyes kapcsolatok), amelynek fontos része a bizalom, a külvilág felé mutatott arc és a szavahihetőség. A döntéshozatali folyamatok és a bürokratikus szabályozás hiánya előnyt jelent a versenyben. Modern nyugati megfogalmazásban ez nem más, mint a laposabb szervezeti struktúrák, az empowerment és a hatékony consumer response feltalálása. A japán szervezetekben elterjedt gyakorlat, hogy közös értékekkel erősítik az alkalmazottak kötődését. Japánban nagy hangsúlyt fektetnek a lojalitásra és egymás tiszteletére, és ez a munkahelyeken is kifejezésre jut. Az új menedzserek bevezető oktatásban részesülnek, melynek során megismerkednek a szervezet történetével és kultúrájával. A folyamat végén megtanulják, milyen fontos a tsukai, azaz a fegyvertárssá válás. Keleten tehát számtalan olyan gyakorlat létezik, amely rokon vonásokat mutat a nyugaton jelenleg felkapott új teóriákkal. Olyan ez, mint amikor Afrika egy távoli vidékén a nyugati látogató értetlenül szemléli az új McDonald's étterem körüli felhajtást. A tér perspektívája: az új marketing megjelenése a kisés középvállalkozásokban A kis- és középvállalkozások tulajdonosai közül sokan megkérdőjelezik az új marketingparadigmák eredetiségét. Ezek a vállalkozók nemigen mutatnak hajlandóságot a nagyobb szervezetek tudományos megközelítéseinek alkalmazására. Egy brit sci-fi író, Brian Aldiss egyszer azt mondta: A sci-fi épp annyira való a tudósoknak, mint a szellemtörténetek a szellemeknek. A marketingteóriákat a gyakorló üzletemberek általában vonakodnak elfogadni, a kisvállalkozások mégis versenyképesek. A kis- és középvállalkozások esetében a marketing szükségszerűen más formát ölt. A sikeres kisvállalkozások többnyire nem rendelkeznek marketingrészleggel, de nagyobb versenytársaikhoz képest arányosan több alkalmazottjuk találkozik rendszeresen a vásárlókkal. Nem marketingszakértők, de szakértők a vásárlókkal való szoros kapcsolattartás terén. Stanworth és Gray (1991) rámutattak, hogy a kisvállalkozásoknál egy személy dönt minden kér

7 désben, és ezektől a generalista tulajdonos-menedzserektől hiba lenne elvárni, hogy marketingszakértőkké váljanak. A komplex teóriák vagy a kifinomult formális folyamatok tehát nem alkalmasak a kisvállalkozások számára, mivel nem segítik elő a piacaik jobb megértését. Ez a megfigyelés összhangban áll azokkal az új elképzelésekkel, melyek szerint a szervezetben az egyéneknek át kell lépniük a korlátokon, és a marketinget részfeladatnak kell tekinteniük. A kisvállalatoknál megszokott vállalkozószellem kezd átszivárogni a nagyvállalatokhoz. Vandermerwe és Birley (1997) már nagyvállalati vállalkozóról (corporate entrepreneur) beszélnek. Szerintük a tipikus bürokratikus nagyvállalati igazgatótól (executive) elvárható, hogy vállalkozóként viselkedjen, a nagyvállalatoknál elterjedt a vásárlóközpontúság és a kreatív problémamegoldás, és a mai vállalkozók nagyvállalatok menedzselésére is képesek lehetnek. A kis- és középvállalkozásoknál rég meghonosodtak azok a folyamatok, amelyeket a nagyobb versenyzők újként fogadnak. Egy kis zöldséges például eddig is közvetlen kapcsolatban volt vásárlóival, személyesen ismerte őket, felmérte a piaci szükségleteket, és gyorsan, a vásárlókhoz alkalmazkodva kielégítette az igényeket. Ez volt az alapja a kölcsönösen kedvező kapcsolat kiépülésének. A nagyvállalatok valami hasonlóra törekednek, és ha sikerül, gyakran helytelenül azt gondolják, új felfedezésre jutottak. A szerep perspektívája: a személyes perspektíva hatása Az új marketingteóriák hátterének feltárásakor nem árt megvizsgálni az ötletgazdák által betöltött szerepet. Ylva Eggehorn mondta egyszer: Helyzetünk meghatározza, mit látunk. Borobudur buddhista temploma hasznos párhuzammal szolgál. A templom alsó szintjén a frízek mezei munkásokat ábrázolnak, akik teljes figyelmükkel a feladatukra koncentrálnak. Az egyre magasabb szintek a növekedés, a fejlődés folyamatát jelképezik, a legfelső szinten pedig a mindent látó, bölcs öreg ül. A részletekkel elfoglalt gyakorlati ember és a látnoki képességekkel rendelkező vezető közötti kontraszt számos marketinganalógiában megjelenik. A vállalatvezetőktől pl. általában elvárják, hogy mintegy helikopterre szállva a magasból képet tudjanak alkotni a szervezetet behálózó összetett kapcsolatrendszerről, amire a menedzsmenthierarchiában alattuk álló alkalmazottak nem feltétlenül képesek. Az efféle vízió kialakulása összefüggésbe hozható a feladat összetettségével, ill. a szereppel járó lehetőségekkel és elvárásokkal. Az emberek világképe karrierjük előrehaladtával sokat változhat. Új paradigmák helyett gyakran inkább arról van szó, hogy az ember egyre nagyobb tudásából és megváltozott szerepéből adódóan másképp lát bizonyos dolgokat. Minden szerep kötelezettségekkel és felelősséggel jár. Nem sokat kockáztat az, akinek nem felelőssége az általa előterjesztett ötlet gyakorlati kivitelezése. Az új marketingparadigmákat támogató teoretikusoknak és szakíróknak szabadságukban

8 áll elrugaszkodni a valóságtól, ennek következtében azonban eredményeik jó részét a kereskedelmi szervezetek nem tudják közvetlenül hasznosítani. Őket ezért senki nem vonhatja felelősségre, a menedzsereknek ellenben el kell számolniuk az igazgatótanáccsal és a részvénytulajdonosokkal. Az elméleti kutatás irányítja vagy követi a jelenkori fejlődést? Az elméleti szakemberek vajon kihasználják a lehetőséget a szabad és kreatív gondolkodásra? Hasznos ismeretanyagot hoznak létre? Vagy inkább a valóság nyomában járnak? Esetleg figyelmen kívül hagyják az új marketing alapját képező hagyományokat? Henry Ford egyszer azt mondta: Hibák helyett keresd a megoldásokat! Lehetséges, hogy a kutatók egyre jobbak a történelmi hibák elemzésében, de adósak maradnak a működőképes megoldásokkal? Az elméleti és a gyakorlati szakemberek közti érintkezési pontok feltérképezésének fontosságára az American Marketing Association mutatott rá. A szervezet egyben elismerte a pedagógusok szerepének fontosságát az új gondolkodásmód kialakításában. Megjegyezték, hogy az elméleti szakemberek felelőssége a marketinggel kapcsolatos tudásanyag meghatározása és formálása. Egyes területeken az elmélet elmarad a gyakorlat mögött. Ez a megállapítás különösképpen érvényes az olyan alkalmazott területetekre, mint pl. a direktmarketing. Felmerült, hogy a kutatók személyes háttere nem befolyásolja-e azt, ahogy a marketingre tekintenek. A friss gyakorlati tapasztalatok hiánya arra engedhet következtetni, hogy egyesek a szakirodalomban közölt tanulmányok alapján tájékozódnak anélkül, hogy személyesen rész vettek volna az elmúlt években megszületett teóriák gyakorlati alkalmazásában. Az elméleti szakemberek figyelemreméltóan sokféle háttérrel rendelkeznek. Mivel a legbefolyásosabb marketingteoretikusok többsége logikai empirista, a marketing továbbra is egyoldalú tudományág marad, amelyet nemcsak a többi tudományág képviselői, de maguk a gyakorlati marketingszakemberek is folyamatosan kritizálnak. Amennyiben a kisvállalkozások már eddig is gyakorolták az új marketing számos aspektusát, de nem úgy, ahogy azt az egyetemeken tanítják, mi értelme van az iskoláknak? Az egyik megközelítés szerint azért van szükség a teoretikus gondolkodásra, hogy új megoldásokat találhassunk a problémákra. Leppard és McDonald (1991) ezzel szemben rámutatott, hogy az elméleti absztrakciók áthidalhatatlan szakadékot teremtettek a gyakorlat és az elmélet között.

9 Következtetések A marketingteóriák között kevés a valódi újdonság. A géntérképeket, a digitális televíziót vagy a pentium processzorokat nem lehet összehasonlítani a kapcsolatmarketing paradigmával, amely könnyen nyomon követhető előzményekkel rendelkezik. Lehetséges, hogy mivel nincs lehetőség valóban új felfedezésekre, a teoretikusok akarva-akaratlanul arra kényszerülnek, hogy régi elméleteket újra elővegyenek, és újnak tűntessenek fel? A változásmenedzsment fontos menedzsmentfunkció, és a kutatók sokat tettek a változásokban szerepet játszó tényezők megértéséért. A tudósok nem tartoznak elszámolási kötelezettséggel, ezért kevésbé részlehajlóak és hitelesebbek, mint a változások mellett burkoltan vagy nyíltan elkötelezett gyakorló menedzserek. A változás hiánya viszont csökkenti a lehetőséget a tartalmi hozzászólásokra, és nem igazán vált ki érdeklődést. Az új elképzelések tehát nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az elméleti szakemberek hasznos információk hírnökeivé válhassanak. Sok, eleinte nagy érdeklődést kiváltó teória merült a feledés homályába, amikor kiderült, hogy tulajdonképpen régi elméletetek újrafogalmazott változatai, és a múltbéli bukásukat okozó gyenge pontokat továbbra sem sikerült kiküszöbölni. A cikk elején a szerzők azt állították, hogy az új marketingteóriák érvényessége az idő, a tér és a szerep háromszögében vizsgálandó. A szakirodalom fenti áttekintéséből kiderült, hogy a paradigmaváltásokról szóló beszámolók esetében figyelembe kell venni a bejelentő személyes perspektíváját. Az elméleti és gyakorlati szakemberek eltérő filozófiájának okai a véleményüket és személyiségüket formáló háttérbeli és kulturális különbözőségekben keresendők. A paradigmaváltás támogatásához szükség van arra, hogy az idő, a hely és a szerep lehetővé tegye a marketingtudomány jelenlegi állásával kapcsolatos kijelentések elfogadását. Az emberek céljait nem érthetjük meg társadalmi kapcsolataik ismerete nélkül, mint ahogy a kulturális intézményeket, gyakorlatokat és értékeket sem lehet elkülöníteni a személyes motivációtól. Az új marketingteóriákban benne foglaltatik, hogy nincs objektív igazság, és a valóságról közölt megfigyelések a megfigyelő valóságértelmezésének függvényei. A marketing paradigmaváltáson megy keresztül? A kérdésben a szakemberek a tudomány és a vallás közti örökéletű vitához hasonlóan valószínűleg sosem fognak dűlőre jutni. Az érvek gyakran az érvelő politikai pozíciójának támogatását szolgálják, és az érvelő helyzetét általában figyelembe veszik az érvek értékelésénél. Érdemes megfigyelni, hogy a marketingben a paradigmaváltásról folytatott viták során viszonylag kevés figyelmet fordítanak az előterjesztő helyzetére. A szerzők véleménye szerint alapvető fontosságú az illető szerepének és pozíciójának ismerete.

10 Végül még egyszer ki kell hangsúlyozni a marketingparadigmák társadalmi felépítését, valamint az objektív realitás és a személyes interpretáció elkülönítésének nehézségeit. Palmer és Ponsonby nem állítják, hogy cikkük mentes a részrehajlástól, mivel a valóság egy értelmezéseként az új marketingparadigmák bemutatásához hasonlóan szükségszerűen tükrözi a szerzők hátterét, ami idővel természetesen megváltozhat. Lehet, hogy sokan nem értenek egyet ezzel a konstrukcióval, de leendő vitapartnereik személyes perspektívájának legmesszemenőbb elismerése mellett a szerzők készek állnak az új teóriák megvitatására. (Török Eszter) Palmer, A.; Ponsonby, S.: The social construction of new marketing paradigms: the influence of personal perspective. = Journal of Marketing Management, 18. k sz febr. p Debruyne, M.; Moenaert, R.; Griffin, A.: The impact of new product launch strategies on competitive reaction in industrial markets. = The Journal of Product Innovation Management, 19. k. 2. sz márc. p

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala A kutatás-fejlesztési tevékenység rejtelmei Budapest, 2012. május 24. Bizonytalanság

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN

PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN Dr. PRÓNAY Gábor Pro-COMpass Kft. I. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum, Budapest, 1998. április 16. 1 KULTÚRA = megoldások Az emberek

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

TT elősegítő eszközök

TT elősegítő eszközök Tudás transzfert (TT) elősegítő eszközök Dr. Antal Zsuzsa Tudományos és Technológiai Alapítvány TT elősegítő eszközök Eszközök, amelyek elősegítik az iparakadémia közti tudás transzfert: Kommunikációt

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies management Stratégiai gondolkodás fejlődése Szükség van-e stratégiai menedzsmentre? Peter Lorange kritikus alapkérdései Gyorsan változó

Részletesebben

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6. A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6.1 A választás és az első lépés A vállalat több minőségi filozófia és minőségbiztosítási rendszer közül választhat, tetszése szerint dönthet.

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében

Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében Dr. Sasvári Péter - egyetemi docens Nagymáté Zoltán - doktorandusz 1 A kutatás célja Információbiztonság Információbiztonsági

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI Dr. Polereczki Zsolt DE-GTK Marketing és Kereskedelem Intézet Élelmiszer Kutató és Marketing Szolgáltató Központ Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter A MARKETING

Részletesebben

Agrárinformatikai kutatások helyzetének áttekintése

Agrárinformatikai kutatások helyzetének áttekintése Agrárinformatikai kutatások helyzetének áttekintése Pitlik László (MAGISZ, SZIE) I. Agrárinformatikai Nyári Egyetem 2004. 08. 25-27. Gödöllő Szervezők: MAGISZ, HUNAGI, SZIE Áttekintés Definíciókísérletek

Részletesebben

Stratégiai tervezés szerepe. Budapest, 2009. február 12.

Stratégiai tervezés szerepe. Budapest, 2009. február 12. Stratégiai tervezés szerepe Budapest, 2009. február 12. E:\Szeminarium\Apple Genius.mov Mit jelent az apple példa számunkra? Nem születhet mindenki zseninek, de a logikus, végiggondolt és megalapozott

Részletesebben

Az e-marketing szerepe a marketing mai gyakorlatában

Az e-marketing szerepe a marketing mai gyakorlatában A MARKETING ESZKÖZEI Az e- szerepe a mai gyakorlatában Milyen stratégiákat követnek a brit és az új-zélandi vállalkozások? Egy legutóbbi kutatás három fő irányt mutatott ki. A cégek egyharmada továbbra

Részletesebben

Így kampányolunk mi. Hans Zoltán. Szolgáltatás Fejlesztés és Online Irányítás vezető. IBM-SPSS üzleti reggeli (Budapest) 2010.09.22.

Így kampányolunk mi. Hans Zoltán. Szolgáltatás Fejlesztés és Online Irányítás vezető. IBM-SPSS üzleti reggeli (Budapest) 2010.09.22. Így kampányolunk mi Hans Zoltán Szolgáltatás Fejlesztés és Online Irányítás vezető IBM-SPSS üzleti reggeli (Budapest) 2010.09.22. LIFE INSURANCE PENSION INVESTMENT Tartalom AEGON Útkeresések Esettanulmány

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

A PISA-ról közhelyek nélkül ami az újságcikkekből kimaradt

A PISA-ról közhelyek nélkül ami az újságcikkekből kimaradt A PISA-ról közhelyek nélkül ami az újságcikkekből kimaradt Balázsi Ildikó sulinova Kht., Értékelési Központ ÉRTÉKEK ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZOKTATÁSBAN VIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia HAJDÚSZOBOSZLÓ

Részletesebben

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Bevándorlók Magyarországon Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Az elemzés fókusza Miben mások a határon túli magyarok, mint a többi bevándorolt? Kik a sikeres migránsok ma Magyarországon? A magyar

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

25 év az egészségügy szolgálatában

25 év az egészségügy szolgálatában 77 Elektronika Kft. 25 év az egészségügy szolgálatában Zettwitz Sándor ügyvezető igazgató, 77 Elektronika Kft. 2011. május 26. A 77 Elektronika növekedése 2 1986: 6 fő 27m 2 bérelt lakás 2011: több mint

Részletesebben

Piacszegmentálás - termékek Az ajánlat készítése

Piacszegmentálás - termékek Az ajánlat készítése Business marketing Piacszegmentálás - termékek Az ajánlat készítése Dr. Piskóti István Marketing Intézet A piacszegmentálás komponensei (integrált koncepció) Piacszegmentálás Információs-oldal: Piacmegragadás

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó

Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó Mi is az a digitális kihívás? Vezetői gyakorlat kihívásai Marketing, termék- és szervezet-fejlesztés

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

A BRIEFTŐL A HATÁSVIZSGÁLATOKIG

A BRIEFTŐL A HATÁSVIZSGÁLATOKIG Tervezés-Kutatás Gyak.3. A BRIEFTŐL A HATÁSVIZSGÁLATOKIG Az ügynökség munkája Coldrex 3 D reklám a Blahán Hogyan készülhetett? 2012.január feladat? - célmeghatározás? - elvárások? - kivitelezés? - elfogadás?

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

igények- módszertani javaslatok

igények- módszertani javaslatok Új tanulói generációk: sajátosságok, igények- módszertani javaslatok fókuszpontjai Dr. Daruka Magdolna BCE Tanárképző Központ a társadalomban végbemenő változások húzzák egy mindig egy kicsit maguk után

Részletesebben

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer DOMBI Judit PhD-hallgató Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Magyar

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

Navigációs megoldások. www.newscoaching.hu

Navigációs megoldások. www.newscoaching.hu Navigációs megoldások www.newscoaching.hu Kik vagyunk? A modellt 2001 óta fejlesztjük sikeresen világszerte. A Coaching & Training Ltd. 2006-ban alakult, székhelye Lausanne-ban (Svájc) van és kirendeltségei

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján

A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján Pajor Ferenc National Instruments Hungary Értelmezés. A számítástechnikai vállalatok, egységek, osztályok sikeres működése

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Dr. Vilmányi

Részletesebben

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Szervezeti kommunikáció I. 85. lecke Szervezeti kommunikáció

Részletesebben

A vállalatok és a minőségbiztosítás

A vállalatok és a minőségbiztosítás 4. A vállalatok és a minőségbiztosítás 4.1 Minőségbiztosítás piaci ösztönzői A vállalatok piaci helyzete nagyon különböző. A minőségbiztosítás bevezetésére vonatkozó kényszereket és ösztönzőket ez a piaci

Részletesebben

Vezetői önértékelő kérdőív

Vezetői önértékelő kérdőív Vezetői önértékelő kérdőív Kérdőív megnevezése Jele, kódja Vezetői önértékelő kérdőív 10_Ovodavez_Ön_Ért sorsz Megnevezés Adat 1. Óvodavezető neve 2. Oktatási azonosítója 4. Értékelés időpontja: Kérjük,

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 Munkavállalók képzésének megvalósítása a Raben Trans European Hungary Kft.-nél Napjainkra az emberi erőforrás-fejlesztés, különösen a felnőttek oktatása és képzése egyre nagyobb

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült:

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült: SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon c. pályázathoz Készült: az MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézetében Pécs,

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA Tudomány az iskola, tudományos a tanítás ott, de csakis ott, ahol tudósok tanítanak. Hozzátehetem, hogy tudósnak nem a sokat tudót, hanem a tudomány kutatóját nevezem.. Eötvös Loránd KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY

Részletesebben

Dr. Szuchy Róbert, PhD

Dr. Szuchy Róbert, PhD Az ületi bizalom erősítése Magyarországon a felelős vállalatirányítás fejlesztéséve Budapesti Gazdasági Főiskola Dr. Szuchy Róbert, PhD Társadalmi értékteremtés és felelős vállaltirányítás Budapest, 2012.

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött?

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött? 2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. Mi van a név mögött? Miértek Célok és eszközök Mi tettünk eddig? Miért érdemes hozzánk csatlakozni? www.hungariancsr.org 3. Mi a CSR Mátrix? Kik

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem Mottó: Ha nem vagy része a megoldásnak, része vagy a problémának. (brit marketing alaptétel) Hogyan jelenik meg gondolkodásunkban a multimédia?

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ TURIZMUS ALAPOK

DESZTINÁCIÓ TURIZMUS ALAPOK DESZTINÁCIÓ TURIZMUS ALAPOK A turizmus fogalma A turizmus személyek utazása egy olyan helyre, ahol nincs állandó lakásuk. (Glücksmann, 1988) A turizmus magában foglalja a személyek lakó- és munkahelyen

Részletesebben

Tartalom. Jó hogy jön Jucika, maga biztosan emlékszik még, hányadik oldalon van a Leszállás ködben.

Tartalom. Jó hogy jön Jucika, maga biztosan emlékszik még, hányadik oldalon van a Leszállás ködben. Tartalom Jó hogy jön Jucika, maga biztosan emlékszik még, hányadik oldalon van a Leszállás ködben. Előszó 1. Az adatbányászatról általában 19 1.1. Miért adatbányászat? 21 1.2. Technológia a rejtett információk

Részletesebben

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései APP4INNO Projekt Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary sector's competitiveness and innovation in the South East Europe PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

MARKETINGKÓDEX jägermeister

MARKETINGKÓDEX jägermeister MARKETINGKÓDEX jägermeister Bevezetés A szeszes italok kulturális örökségünk részét alkotják, fogyasztásuk több évszázados hagyománynak örvend: a felelősségteljes alkoholfogyasztás felnőttek milliói számára

Részletesebben

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat Marketing mix Partnerek Értékajánlat Pozícionálás Márkaépítés Referenciacsoportok Szolgáltató Fogyasztó Termék Árazás Értékesítés Versenytársak Reklám gyüttfogyasztók Árazás Ár Áron egy termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

Beszerzés a Tesco-ban

Beszerzés a Tesco-ban Beszerzés a Tesco-ban Császár László Regionális Beszerzési & Flotta Menedzser 2015 december 09. 1 Tartalom Egységes Európai Tesco - Struktúra váltás a Tescoban Egységes Európai Beszerzés - A beszerzés

Részletesebben

Fogyasztói magatartás

Fogyasztói magatartás Dr. Fodor Mónika Fürediné Dr. Kovács Annamária Dr. Horváth Ágnes Rácz Georgina Fogyasztói magatartás PR-215/12 Szerzők: Dr. Fodor Mónika, 2011 főiskolai docens Fürediné Dr. Kovács Annamária, 2011 egyetemi

Részletesebben