Az új marketingparadigmák társadalmi felépítése: a személyes perspektíva hatása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az új marketingparadigmák társadalmi felépítése: a személyes perspektíva hatása"

Átírás

1 A MARKETING ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI Az új marketingparadigmák társadalmi felépítése: a személyes perspektíva hatása A marketingtudományban nem ismeretlenek az új paradigmák státuszára pályázó nagy elméletek, pl. a széles körben támogatott kapcsolatmarketing, one-to-one marketing és posztmodern marketing. A természettudományokkal ellentétben azonban a marketingben viszonylag kevés a valóban új ismeret. Objektív realitás hiányában a marketingről szerzett tudás a valóság egyéni interpretációit tükrözi. Az új marketingteóriák forrásával és a társadalmi felépítés hatásával kapcsolatban meglepően kevés elemzés készül. A cikk áttekintést nyújt az új marketingparadigmákról, valamint az idő, a tér és a szerep tükrében felfedi az elképzelések eredetét. A szerzők arra a következtetésre jutnak, hogy az új elméletek többet árulnak el az előterjesztőikről, mint magáról a tárgyról. Bevezetés Az utóbbi években a marketing valódi tudományággá vált. Ennek egyik jele a marketinggel foglalkozó kutatók és gyakorlati szakemberek egyre nagyobb hajlandósága a terület tanulmányozására és tevékenységük felülvizsgálatára. A tudományos kutatások és a gyakorlati elképzelések özöne alapvető változásra utal. Sokan aggodalommal tekintettek a marketingrészlegek jövőjére, és a káosz győzelmét jósolták. A one-to-one marketing, a káoszmarketing, a posztmodern marketing és az új marketing-manifesztumok gyakori vitatémává váltak. A szakemberek felismerték az elméleti tévedéseket és az intellektuális válságot. Wilson és Gilligan szerint a marketingben bekövetkezhet egy krízishelyzet. Brown szerint a marketing koncepciója alaposan, talán jóvátehetetlenül elhibázott, látszólag szilárd teoretikus alapjai közel sem nevezhetők megbízhatónak, és a specializálódás hátterében mély intellektuális válság húzódik A kapcsolatmarketing-paradigmát csodaszernek tekintik, holott nincs egyetemesen elfogadott definíciója. A helyzet összetettségét jól példázza a brit élelmiszerkereskedelmi szektor. A tömegmarketing hagyományos módszereit sokan avittnak tartják az információs technológia korában, amely lehetőséget ad a személyes kapcsolatfelvételre. A kutatások szerint viszont az egységesen olcsó árakkal jobb ered

2 ményeket lehet elérni, mint a személyre szabott lojalitáserősítő programokkal. A légi közlekedésben az új marketingparadigmák szószólói azt várták, hogy a minél szűkebb szegmensek kiszolgálására törekvő társaságok sikeresebbek lesznek a standardizált szolgáltatásokat nyújtóknál, de a gyakorlat nem ezt bizonyította. A vállalatok és végfelhasználóik közti személyes kommunikáció is túl innovatívnak bizonyult, és a márkák szétbontása sem váltotta be a reményeket. Új marketingparadigmák A változásmenedzsment a marketingmenedzser fő feladata, de az új marketingparadigmák vajon hozzájárulnak-e a tudáshoz? Alphonse Karr francia író, a Figaro szerkesztője így fogalmazott: Minél többet változik valami, annál változatlanabb marad.. A marketingben történő változások ideiglenesek és felszíniek, vagy valódi változásokról van szó? A vita többet árul el a vitatkozó felekről, mint a vita tárgyáról? A valóság észlelése nem vonatkoztatható el az egyén valóságérzékelésétől. Az emberi kommunikáció nagy része nem szó szerint értendő, hanem a kommunikáló felek helyzetének kontextusában értelmezendő. Ez a megállapítás különösen érvényes a marketingre, amely sokkal inkább szól a társadalmi szerkezetről, mint az abszolút igazságokról. A jelenségek megvitatásában nagy szerepet kap az egyéni interpretáció, ezért fontos ismerni az új marketingparadigmák felvetőinek helyzetét. A hermeneutika * a humán felfogási folyamatokkal és interpretációval foglalkozik. Az íratlan társadalmi és kulturális jelentésrendszerek meghatározzák a társadalmi valóságot és viselkedést, és az általános nézet szerint az oktatók felelőssége a társadalmi szerkezet felépítése. Az idő, a tér és a szerep A cikk központi tétele, hogy az új marketingparadigmákat három jelenség, az idő, a tér és a szerep kontextusában kell értelmezni. Az idő dimenziója azt a megfigyelést takarja, mely szerint a látszólag új marketinggyakorlatok nagy részének fel nem ismert előzményei vannak. A tér dimenziójának hátterében az a tény áll, hogy azt újnak kikiáltott gyakorlatok egy része más, távoli kultúrákban létezik, ezért csak a felvető szempontjából tekinthető újnak. A szerep dimenziója arra utal, hogy az új marketingelméleten gyakran nyomot hagy előterjesztőik viszonylag szűk perspektívája, akik számára személyes szerepük megváltozása éppen olyan fontos, mint az új tudásanyag létrehozása. A szerzők célja a korszakalkotó új teóriák ellensúlyozása. Elismerik, hogy az ötletgazdák többsége világos érvelésével hozzájárul a tudás és tuda- * Az emberi kommunikáció bármely közlési formájának megértési szabályait kutató tudományág.

3 tosság növeléséhez, de fontosnak tartják kideríteni, hogy az új marketingparadigmák mennyiben nevezhetők inkább olyan felfedezéseknek, amelyeket a marketingközösség egyes szektorai tesznek máshol már ismert jelenségekkel kapcsolatban. Az irányadó szakirodalom társadalmi felépítésére helyezik a hangsúlyt. Azt a következtetést tartják a legvalószínűbbnek, hogy míg a kutatók jelenleg a kapcsolatmarketinghez hasonló új teóriákat ideális paradigmáknak tekintik, addig a gyakorlati szakemberek kompromisszumokra kényszerülnek, amikor a teóriákat megpróbálják átültetni a gyakorlatba. A tanulmány az első részben áttekintést nyújt az új marketingről folyó párbeszédről, majd górcső alá veszi a következő feltevéseket: 1. A korunkbeli új marketingparadigmák olyan alapelveken nyugszanak, amelyekben a piaci közvetítéssel folytatott kereskedelem évszázadai alatt nem történtek alapvető változások. 2. Az új marketingteóriák alapelvei jelenkori előzményekkel rendelkeznek más kereskedelmi rendszerekben. 3. Az új marketingparadigmákkal szemben tanúsított viselkedésre hatással vannak a paradigmaváltást sürgetők. Régi elméletek, új modellek A marketingszakirodalmat elözönlötték az új marketingteóriák, ami jórészt arra vezethető vissza, hogy a marketingmenedzsment próbál megszabadulni a marketing-mix paradigmából és a hozzá tartozó 4P modellből felépülő tudományos kényszerzubbonytól. Gronröös (1997) a fő problémát abban látja, hogy a marketing-mix paradigma és a 4P modell számos esetben az egyetlen elfogadható paradigmaként szerepel. A marketing-mix képezi a marketingszakirodalom túlnyomó többségének alapját. Ennek a támogatók szerint két oka van: a jól szerkesztett megközelítés használatának pedagógiai előnyei, ill. a megfelelő alternatívák szemmel látható hiánya. A marketing-mix megközelítések elméleti korlátjai széles körben ismertek. Van Waterschoot és Van den Bulte (1992) rámutattak, hogy az osztályozás alapjául szolgáló tulajdonságokat nem azonosították, és a kategóriák fedhetik egymást. Bennett (1997) kijelentette, hogy a 4P modell kihangsúlyozása a fókuszt a belső változókra szűkítheti, és a folyamatváltozók egy részének elhanyagolásához vezethet. A mindössze négy elemet magában foglaló marketing-mix ugyan egyszerűbb és elegánsabb lett, de elvesztette a tartalmát és az érvényességét. Sokan próbálkoztak a mix alapkeret kibővítésével. A Booms és Bitner féle 7P modell pl. a szolgáltatásmarketing szempontjából fontos döntéseket is magában foglalja. Gummeson (1999), aki maga is kidolgozott egy ún. 32R kapcsolatlistát, rámutatott, hogy az újraformálók többsége ragaszkodik az ábécé egy bizonyos betűjének használatához.

4 Az új marketingről folyó vita nagy érdeklődést váltott ki. Manifesztumában Grant (1999) az új marketinget a következőképpen jellemezte: az elemzés helyett az intuícióra támaszkodik; a konzervativizmussal szemben az állandó változást részesíti előnyben; inkább humanisztikus, mint tudományos; lényegénél fogva kreatív. Napvilágot láttak olyan alternatív paradigmák, amelyek a marketing holisztikus áttekintésén alapulnak, és az erő forrását a megközelítések sokféleségében és a szabályok megszegésében vélik felfedezni. Erre a megközelítésre gyakran alkalmazzák a posztmodern marketing terminust. A posztmodernizmus lényegében reakció a valóság megmagyarázására irányuló tudományos vagy objektív kísérletek vélelmezett bizonyosságára. Az új marketingteóriák abban a nézetben gyökereznek, amely szerint a valóság nem pusztán a magyarázatára irányuló tudományos erőfeszítések emberek általi megértésének tükörképe. A piaci szegmentáció szabályai módot adnak annak felismerésére, hogy minden vásárló-termelő tranzakció egyedülálló, és a személyes kapcsolat a logikai empirizmuson alapuló szegmentációs megközelítések helyére lép. A számtalan efféle új marketingteória ellenére a problémaelemzés tudományos megközelítése a marketingmenedzserek munkájának egyre fontosabb részévé válik. Wilson és Gilligan megállapították, hogy a tudományos teóriák lehetővé teszik a marketingváltozók viselkedésének és a köztük fennálló kölcsönhatások alakulásának értelmezését és megértését, jövőbeli viselkedési mintáik kiszámítását, valamint az interakcióik kimenetele feletti irányítás megszerzését. A tudományos megközelítés iránti igény növekedését jelzi a piackutatás fejlődése és az egyre összetettebb döntéstámogató rendszerek megjelenése. A fenti folyamatra jó példa a direktmarketing, amelynek fejlődése az információszerzés alapvetően szabályalapú tudományos módszerén alapul. A vásárlói adatbázisok profilozásának új módszerei szakértői rendszerek segítségével térképezik fel a vásárlási potenciált, a költésben való részesedést, a lemorzsolódást, a keresztértékesítést és a vásárló lifetime (élettartama alatti) értékét. A nagy adatmennyiségek feldolgozásával a szakemberek az érintett populáció statisztikailag szignifikáns reprezentációihoz juthatnak. Több adatbázis használata még eredményesebben támogatja a döntéshozatalt. Az innováció és a kreativitás nélkülözhetetlen a talpon maradáshoz. A tudományos és művészi megközelítések összehangolása vezethet valódi kreativitáshoz. A marketing evolúciójának jelenlegi szakaszában visszatérünk a gyökerekhez? A marketing tudományos, szabályozott megközelítéseit szkepticizmussal szemlélők gyakran hivatkoznak a cserekereskedelem egyszerűbb tör

5 ténelmi rendszereire. Az új marketingteóriák nagy részének forrásait szószólóik is elismerik. Az idő perspektívája: az új marketing történelmi előzményei A marketing viszonylag új tudományág. Az 1960-as években az élesedő piaci verseny az eladókat arra kényszeríttette, hogy alaposabban elmélyedjenek az eladás folyamatában. A marketingtudomány domináns értékei amerikai eredetűek, de később elterjedtek a nyugati gazdasági rendszerekben. A marketing történelmi előzményei a szakirodalomban is megjelennek. Az i.e körüli asszír kereskedelmi expanzió pl. számos olyan jellemzővel bírt, amit ma marketingnek neveznénk: piaci szegmentáció, targeting, disztribúció, kommunikáció, stb. Az ősi civilizációk kereskedelmi modelljeire rányomta bélyegét társadalmi felépítésük. A mai marketingproblémák ismeretében a gazdasági, társadalmi és technológiai környezet megváltozásától függetlenül valószínűleg képesek lennének hasonló paradigmák kifejlesztésére. Az új jelenségek többsége nyilvánvaló történelmi előzményekre vezethető vissza. Az elmúlt évszázadok, sőt az ősi civilizációk üzleti gyakorlatai sok hasonlóságot mutatnak a mai üzleti gyakorlatokkal. A kapcsolatmarketing alapértékeinek, a bizalomnak, a lojalitásnak és a kölcsönösségnek már az ősi sumér társadalomban is meghatározó szerepük volt, amikor a szomszédok, ill. az idegenek úgy cseréltek árut egymással, hogy tevékenységük hasznát csak később élveztették. A sumérhoz hasonló civilizációkban folyamatos volt a fejlődés és az innováció. A jelenkor tanuló szervezetei kicsinyített másai ennek a kultúrának. A szervezeti kultúra és tanulás mára az egyik legaktívabb kutatási területté vált a marketingben. A gyakorlatok változhatnak, de a filozófia időállóbb. A marketing evolúciójában azonban az elméletek időről-időre visszatérni látszanak. Ahogy Druker (1954) megjegyezte: A marketing valójában nem különálló menedzsmentfunkció, hanem inkább a vásárlókban a vállalatról kialakult kép. Ötven évvel később az új marketingparadigmák mintha lényegében ugyanezt ismételnék. A tér perspektívája: nemzetközi összehasonlítások Amit a nyugati országokban új marketingnek neveznek, más kultúrákban régóta meghonosodott gyakorlat. A megfigyelések szerint a keleti kultúrákban, különösen Japánban a marketing-mix megközelítés közel sem eresztett olyan mély gyökereket, mint nyugaton. A japán marketingmenedzsment a marketingfilozófia alkalmazásának klasszikus példája. Alaposan tanulmányozzák a vásárlók igényeit a nemzetközi piacokon, a kívánt jellemzőket magukban fog

6 laló termékeket fejlesztenek ki, és azokat hathatós marketingprogramokkal támogatják. A kapcsolatmarketing teóriáját nyugaton újnak tekintik, holott Kínában régóta jelen van. A közfelfogás szerint a kínaiaknak a vérükben van az üzlet, aminek egyik magyarázata, hogy a kínaiak megtanultak mértékletesen élni, a hasznot visszaforgatni a vállalkozásaikba, hosszú távon tervezni, és a profitot feláldozni a jövőbeli piaci részesedés érdekében. Az ázsiai országok többségét a gazdasági prosperitás arra sarkallta, hogy kultúráikat fejlődésösztönzővé és vállalkozásbaráttá alakítsák. A kínaiak körében a siker tradicionális receptjében nagy hangsúlyt kap a vállalkozó szellem, az autokratikus és paternális vezetésű családi vállalkozások és a guanxi (személyes kapcsolatok), amelynek fontos része a bizalom, a külvilág felé mutatott arc és a szavahihetőség. A döntéshozatali folyamatok és a bürokratikus szabályozás hiánya előnyt jelent a versenyben. Modern nyugati megfogalmazásban ez nem más, mint a laposabb szervezeti struktúrák, az empowerment és a hatékony consumer response feltalálása. A japán szervezetekben elterjedt gyakorlat, hogy közös értékekkel erősítik az alkalmazottak kötődését. Japánban nagy hangsúlyt fektetnek a lojalitásra és egymás tiszteletére, és ez a munkahelyeken is kifejezésre jut. Az új menedzserek bevezető oktatásban részesülnek, melynek során megismerkednek a szervezet történetével és kultúrájával. A folyamat végén megtanulják, milyen fontos a tsukai, azaz a fegyvertárssá válás. Keleten tehát számtalan olyan gyakorlat létezik, amely rokon vonásokat mutat a nyugaton jelenleg felkapott új teóriákkal. Olyan ez, mint amikor Afrika egy távoli vidékén a nyugati látogató értetlenül szemléli az új McDonald's étterem körüli felhajtást. A tér perspektívája: az új marketing megjelenése a kisés középvállalkozásokban A kis- és középvállalkozások tulajdonosai közül sokan megkérdőjelezik az új marketingparadigmák eredetiségét. Ezek a vállalkozók nemigen mutatnak hajlandóságot a nagyobb szervezetek tudományos megközelítéseinek alkalmazására. Egy brit sci-fi író, Brian Aldiss egyszer azt mondta: A sci-fi épp annyira való a tudósoknak, mint a szellemtörténetek a szellemeknek. A marketingteóriákat a gyakorló üzletemberek általában vonakodnak elfogadni, a kisvállalkozások mégis versenyképesek. A kis- és középvállalkozások esetében a marketing szükségszerűen más formát ölt. A sikeres kisvállalkozások többnyire nem rendelkeznek marketingrészleggel, de nagyobb versenytársaikhoz képest arányosan több alkalmazottjuk találkozik rendszeresen a vásárlókkal. Nem marketingszakértők, de szakértők a vásárlókkal való szoros kapcsolattartás terén. Stanworth és Gray (1991) rámutattak, hogy a kisvállalkozásoknál egy személy dönt minden kér

7 désben, és ezektől a generalista tulajdonos-menedzserektől hiba lenne elvárni, hogy marketingszakértőkké váljanak. A komplex teóriák vagy a kifinomult formális folyamatok tehát nem alkalmasak a kisvállalkozások számára, mivel nem segítik elő a piacaik jobb megértését. Ez a megfigyelés összhangban áll azokkal az új elképzelésekkel, melyek szerint a szervezetben az egyéneknek át kell lépniük a korlátokon, és a marketinget részfeladatnak kell tekinteniük. A kisvállalatoknál megszokott vállalkozószellem kezd átszivárogni a nagyvállalatokhoz. Vandermerwe és Birley (1997) már nagyvállalati vállalkozóról (corporate entrepreneur) beszélnek. Szerintük a tipikus bürokratikus nagyvállalati igazgatótól (executive) elvárható, hogy vállalkozóként viselkedjen, a nagyvállalatoknál elterjedt a vásárlóközpontúság és a kreatív problémamegoldás, és a mai vállalkozók nagyvállalatok menedzselésére is képesek lehetnek. A kis- és középvállalkozásoknál rég meghonosodtak azok a folyamatok, amelyeket a nagyobb versenyzők újként fogadnak. Egy kis zöldséges például eddig is közvetlen kapcsolatban volt vásárlóival, személyesen ismerte őket, felmérte a piaci szükségleteket, és gyorsan, a vásárlókhoz alkalmazkodva kielégítette az igényeket. Ez volt az alapja a kölcsönösen kedvező kapcsolat kiépülésének. A nagyvállalatok valami hasonlóra törekednek, és ha sikerül, gyakran helytelenül azt gondolják, új felfedezésre jutottak. A szerep perspektívája: a személyes perspektíva hatása Az új marketingteóriák hátterének feltárásakor nem árt megvizsgálni az ötletgazdák által betöltött szerepet. Ylva Eggehorn mondta egyszer: Helyzetünk meghatározza, mit látunk. Borobudur buddhista temploma hasznos párhuzammal szolgál. A templom alsó szintjén a frízek mezei munkásokat ábrázolnak, akik teljes figyelmükkel a feladatukra koncentrálnak. Az egyre magasabb szintek a növekedés, a fejlődés folyamatát jelképezik, a legfelső szinten pedig a mindent látó, bölcs öreg ül. A részletekkel elfoglalt gyakorlati ember és a látnoki képességekkel rendelkező vezető közötti kontraszt számos marketinganalógiában megjelenik. A vállalatvezetőktől pl. általában elvárják, hogy mintegy helikopterre szállva a magasból képet tudjanak alkotni a szervezetet behálózó összetett kapcsolatrendszerről, amire a menedzsmenthierarchiában alattuk álló alkalmazottak nem feltétlenül képesek. Az efféle vízió kialakulása összefüggésbe hozható a feladat összetettségével, ill. a szereppel járó lehetőségekkel és elvárásokkal. Az emberek világképe karrierjük előrehaladtával sokat változhat. Új paradigmák helyett gyakran inkább arról van szó, hogy az ember egyre nagyobb tudásából és megváltozott szerepéből adódóan másképp lát bizonyos dolgokat. Minden szerep kötelezettségekkel és felelősséggel jár. Nem sokat kockáztat az, akinek nem felelőssége az általa előterjesztett ötlet gyakorlati kivitelezése. Az új marketingparadigmákat támogató teoretikusoknak és szakíróknak szabadságukban

8 áll elrugaszkodni a valóságtól, ennek következtében azonban eredményeik jó részét a kereskedelmi szervezetek nem tudják közvetlenül hasznosítani. Őket ezért senki nem vonhatja felelősségre, a menedzsereknek ellenben el kell számolniuk az igazgatótanáccsal és a részvénytulajdonosokkal. Az elméleti kutatás irányítja vagy követi a jelenkori fejlődést? Az elméleti szakemberek vajon kihasználják a lehetőséget a szabad és kreatív gondolkodásra? Hasznos ismeretanyagot hoznak létre? Vagy inkább a valóság nyomában járnak? Esetleg figyelmen kívül hagyják az új marketing alapját képező hagyományokat? Henry Ford egyszer azt mondta: Hibák helyett keresd a megoldásokat! Lehetséges, hogy a kutatók egyre jobbak a történelmi hibák elemzésében, de adósak maradnak a működőképes megoldásokkal? Az elméleti és a gyakorlati szakemberek közti érintkezési pontok feltérképezésének fontosságára az American Marketing Association mutatott rá. A szervezet egyben elismerte a pedagógusok szerepének fontosságát az új gondolkodásmód kialakításában. Megjegyezték, hogy az elméleti szakemberek felelőssége a marketinggel kapcsolatos tudásanyag meghatározása és formálása. Egyes területeken az elmélet elmarad a gyakorlat mögött. Ez a megállapítás különösképpen érvényes az olyan alkalmazott területetekre, mint pl. a direktmarketing. Felmerült, hogy a kutatók személyes háttere nem befolyásolja-e azt, ahogy a marketingre tekintenek. A friss gyakorlati tapasztalatok hiánya arra engedhet következtetni, hogy egyesek a szakirodalomban közölt tanulmányok alapján tájékozódnak anélkül, hogy személyesen rész vettek volna az elmúlt években megszületett teóriák gyakorlati alkalmazásában. Az elméleti szakemberek figyelemreméltóan sokféle háttérrel rendelkeznek. Mivel a legbefolyásosabb marketingteoretikusok többsége logikai empirista, a marketing továbbra is egyoldalú tudományág marad, amelyet nemcsak a többi tudományág képviselői, de maguk a gyakorlati marketingszakemberek is folyamatosan kritizálnak. Amennyiben a kisvállalkozások már eddig is gyakorolták az új marketing számos aspektusát, de nem úgy, ahogy azt az egyetemeken tanítják, mi értelme van az iskoláknak? Az egyik megközelítés szerint azért van szükség a teoretikus gondolkodásra, hogy új megoldásokat találhassunk a problémákra. Leppard és McDonald (1991) ezzel szemben rámutatott, hogy az elméleti absztrakciók áthidalhatatlan szakadékot teremtettek a gyakorlat és az elmélet között.

9 Következtetések A marketingteóriák között kevés a valódi újdonság. A géntérképeket, a digitális televíziót vagy a pentium processzorokat nem lehet összehasonlítani a kapcsolatmarketing paradigmával, amely könnyen nyomon követhető előzményekkel rendelkezik. Lehetséges, hogy mivel nincs lehetőség valóban új felfedezésekre, a teoretikusok akarva-akaratlanul arra kényszerülnek, hogy régi elméleteket újra elővegyenek, és újnak tűntessenek fel? A változásmenedzsment fontos menedzsmentfunkció, és a kutatók sokat tettek a változásokban szerepet játszó tényezők megértéséért. A tudósok nem tartoznak elszámolási kötelezettséggel, ezért kevésbé részlehajlóak és hitelesebbek, mint a változások mellett burkoltan vagy nyíltan elkötelezett gyakorló menedzserek. A változás hiánya viszont csökkenti a lehetőséget a tartalmi hozzászólásokra, és nem igazán vált ki érdeklődést. Az új elképzelések tehát nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az elméleti szakemberek hasznos információk hírnökeivé válhassanak. Sok, eleinte nagy érdeklődést kiváltó teória merült a feledés homályába, amikor kiderült, hogy tulajdonképpen régi elméletetek újrafogalmazott változatai, és a múltbéli bukásukat okozó gyenge pontokat továbbra sem sikerült kiküszöbölni. A cikk elején a szerzők azt állították, hogy az új marketingteóriák érvényessége az idő, a tér és a szerep háromszögében vizsgálandó. A szakirodalom fenti áttekintéséből kiderült, hogy a paradigmaváltásokról szóló beszámolók esetében figyelembe kell venni a bejelentő személyes perspektíváját. Az elméleti és gyakorlati szakemberek eltérő filozófiájának okai a véleményüket és személyiségüket formáló háttérbeli és kulturális különbözőségekben keresendők. A paradigmaváltás támogatásához szükség van arra, hogy az idő, a hely és a szerep lehetővé tegye a marketingtudomány jelenlegi állásával kapcsolatos kijelentések elfogadását. Az emberek céljait nem érthetjük meg társadalmi kapcsolataik ismerete nélkül, mint ahogy a kulturális intézményeket, gyakorlatokat és értékeket sem lehet elkülöníteni a személyes motivációtól. Az új marketingteóriákban benne foglaltatik, hogy nincs objektív igazság, és a valóságról közölt megfigyelések a megfigyelő valóságértelmezésének függvényei. A marketing paradigmaváltáson megy keresztül? A kérdésben a szakemberek a tudomány és a vallás közti örökéletű vitához hasonlóan valószínűleg sosem fognak dűlőre jutni. Az érvek gyakran az érvelő politikai pozíciójának támogatását szolgálják, és az érvelő helyzetét általában figyelembe veszik az érvek értékelésénél. Érdemes megfigyelni, hogy a marketingben a paradigmaváltásról folytatott viták során viszonylag kevés figyelmet fordítanak az előterjesztő helyzetére. A szerzők véleménye szerint alapvető fontosságú az illető szerepének és pozíciójának ismerete.

10 Végül még egyszer ki kell hangsúlyozni a marketingparadigmák társadalmi felépítését, valamint az objektív realitás és a személyes interpretáció elkülönítésének nehézségeit. Palmer és Ponsonby nem állítják, hogy cikkük mentes a részrehajlástól, mivel a valóság egy értelmezéseként az új marketingparadigmák bemutatásához hasonlóan szükségszerűen tükrözi a szerzők hátterét, ami idővel természetesen megváltozhat. Lehet, hogy sokan nem értenek egyet ezzel a konstrukcióval, de leendő vitapartnereik személyes perspektívájának legmesszemenőbb elismerése mellett a szerzők készek állnak az új teóriák megvitatására. (Török Eszter) Palmer, A.; Ponsonby, S.: The social construction of new marketing paradigms: the influence of personal perspective. = Journal of Marketing Management, 18. k sz febr. p Debruyne, M.; Moenaert, R.; Griffin, A.: The impact of new product launch strategies on competitive reaction in industrial markets. = The Journal of Product Innovation Management, 19. k. 2. sz márc. p

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

A TÁRSADALOM KULTURÁLIS HATÁSAI A KKV VEZETŐK GONDOLKODÁSI ÉS VISELKEDÉSI MINTÁZATÁRA

A TÁRSADALOM KULTURÁLIS HATÁSAI A KKV VEZETŐK GONDOLKODÁSI ÉS VISELKEDÉSI MINTÁZATÁRA A TÁRSADALOM KULTURÁLIS HATÁSAI A KKV VEZETŐK GONDOLKODÁSI ÉS VISELKEDÉSI MINTÁZATÁRA Németh Gergely munka és szervezetpszichológus Corporate Values Vezetési és Szervezetfejlesztési Tanácsadó Kft. Vállalkozó

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi adjunktus, MMT dernoczy@sze.hu A projekt címe: Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói utánpótlás nevelésének

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK Vállalati eszmémykép A sikerhez vezető utunk A vállalat eszményképe az EVVA önképét írja le és utat mutat a szervezet egészének. A vállalati kultúra és a vállalati azonosság

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Polányi elosztási elmélete. Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A marketing fogalma.

Polányi elosztási elmélete. Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A marketing fogalma. Polányi elosztási elmélete Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban Bauer András Berács József Reciprocitás Redisztribúció Piac 2 A piaci csere A piaci csere nem az

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN

PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN Dr. PRÓNAY Gábor Pro-COMpass Kft. I. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum, Budapest, 1998. április 16. 1 KULTÚRA = megoldások Az emberek

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Szervezeti magatartás I december 03.

Szervezeti magatartás I december 03. Szervezeti magatartás I. 2007. december 03. Szervezeti változások, változásmenedzsment Szervezeti változás Fogalma: A SZERVEZETEK LÉNYEGES JELLEMZŐIBEN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁS Kiváltó tényezők: MUNKAERŐ TECHNOLÓGIA

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék tavasz

Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék tavasz Menedzsment és Vállalatgazdaságtan kurzus a Doktori képzésben Marketingmenedzsment 2. előadás Ipari marketing Az Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Group kutatásainak tükrében Dr. Szalkai Zsuzsanna

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS KÁKONYI LUCIA TÉMAVEZETŐ Információs vagy tudásalapú

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala A kutatás-fejlesztési tevékenység rejtelmei Budapest, 2012. május 24. Bizonytalanság

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies management Stratégiai gondolkodás fejlődése Szükség van-e stratégiai menedzsmentre? Peter Lorange kritikus alapkérdései Gyorsan változó

Részletesebben

Szocio- lingvisztikai alapismeretek

Szocio- lingvisztikai alapismeretek Szocio- lingvisztikai alapismeretek 10. A szociolingvisztika kialakulásának okai Hagyományos nyelvészet: A nyelv társadalmi normák strukturált halmaza (invariáns, homogén) Noam Chomsky: A nyelvelmélet

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

Dr. habil. Szretykó György. A felsőoktatási intézmények mint tanuló szervezetek a XXI. században. MTA VEAB szakbizottsági alelnök

Dr. habil. Szretykó György. A felsőoktatási intézmények mint tanuló szervezetek a XXI. században. MTA VEAB szakbizottsági alelnök Dr. habil. Szretykó György MTA VEAB szakbizottsági alelnök A felsőoktatási intézmények mint tanuló szervezetek a XXI. században A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai

Részletesebben

TT elősegítő eszközök

TT elősegítő eszközök Tudás transzfert (TT) elősegítő eszközök Dr. Antal Zsuzsa Tudományos és Technológiai Alapítvány TT elősegítő eszközök Eszközök, amelyek elősegítik az iparakadémia közti tudás transzfert: Kommunikációt

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

Mi köze a sógunoknak a leanhez?

Mi köze a sógunoknak a leanhez? A menedzsment szerepe a Lean és Six Sigma programok eredményességében Mi köze a sógunoknak a leanhez? A Japán Ipari Menedzsment történeti és társadalmi alapjai Tóth László Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6. A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6.1 A választás és az első lépés A vállalat több minőségi filozófia és minőségbiztosítási rendszer közül választhat, tetszése szerint dönthet.

Részletesebben

Stratégiai tervezés szerepe. Budapest, 2009. február 12.

Stratégiai tervezés szerepe. Budapest, 2009. február 12. Stratégiai tervezés szerepe Budapest, 2009. február 12. E:\Szeminarium\Apple Genius.mov Mit jelent az apple példa számunkra? Nem születhet mindenki zseninek, de a logikus, végiggondolt és megalapozott

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében

Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében Dr. Sasvári Péter - egyetemi docens Nagymáté Zoltán - doktorandusz 1 A kutatás célja Információbiztonság Információbiztonsági

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Csépe Valéria. MTA TTK, Agyi Képalkotó Központ kutatóprofesszora * MTA Közoktatási Elnöki Bizottság elnöke

Csépe Valéria. MTA TTK, Agyi Képalkotó Központ kutatóprofesszora * MTA Közoktatási Elnöki Bizottság elnöke A kicsi, a nagy, a komplex és az integrált Csépe Valéria MTA TTK, Agyi Képalkotó Központ kutatóprofesszora * MTA Közoktatási Elnöki Bizottság elnöke MTA KÖZOKTATÁSI ELNÖKI BIZOTTSÁG TERMÉSZETTUDOMÁNY ÚJRAGONDOLVA

Részletesebben

Agrárinformatikai kutatások helyzetének áttekintése

Agrárinformatikai kutatások helyzetének áttekintése Agrárinformatikai kutatások helyzetének áttekintése Pitlik László (MAGISZ, SZIE) I. Agrárinformatikai Nyári Egyetem 2004. 08. 25-27. Gödöllő Szervezők: MAGISZ, HUNAGI, SZIE Áttekintés Definíciókísérletek

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

Az e-marketing szerepe a marketing mai gyakorlatában

Az e-marketing szerepe a marketing mai gyakorlatában A MARKETING ESZKÖZEI Az e- szerepe a mai gyakorlatában Milyen stratégiákat követnek a brit és az új-zélandi vállalkozások? Egy legutóbbi kutatás három fő irányt mutatott ki. A cégek egyharmada továbbra

Részletesebben

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok Széni Zoltán - EY (Ernst & Young), Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA) HR Igazgató Farkas

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Változó társadalom, globális trendek társadalmi mobilitás vagy a társadalmi struktúra újratermelődése (Bourdieau, Bernstein, Mollenhauer

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

Így kampányolunk mi. Hans Zoltán. Szolgáltatás Fejlesztés és Online Irányítás vezető. IBM-SPSS üzleti reggeli (Budapest) 2010.09.22.

Így kampányolunk mi. Hans Zoltán. Szolgáltatás Fejlesztés és Online Irányítás vezető. IBM-SPSS üzleti reggeli (Budapest) 2010.09.22. Így kampányolunk mi Hans Zoltán Szolgáltatás Fejlesztés és Online Irányítás vezető IBM-SPSS üzleti reggeli (Budapest) 2010.09.22. LIFE INSURANCE PENSION INVESTMENT Tartalom AEGON Útkeresések Esettanulmány

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS)

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS). FŐBB PONTOK A kutatási terv fogalmának meghatározása, a különböző kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtető kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

Tudásmenedzsment. Tudásmenedzsment. Az információ -piramis. Tudástípusok. KM-modellek ismeretkezelési lehetőségek a felsőoktatásban

Tudásmenedzsment. Tudásmenedzsment. Az információ -piramis. Tudástípusok. KM-modellek ismeretkezelési lehetőségek a felsőoktatásban vasárnap, 2011. november 20. Tudásmenedzsment ismeretkezelési lehetőségek a felsőoktatásban Mikulás Gábor www.gmconsulting.hu mikulasg@gmconsulting.hu Tudásmenedzsment 1. Rövid alapvetés 2. Tudástípusok

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Művészeti kommunikáció. alapkérdések, avagy miért élnek sokáig a művészetfilozófusok? Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

Művészeti kommunikáció. alapkérdések, avagy miért élnek sokáig a művészetfilozófusok? Művészeti kommunikáció 2008 tavasz Művészeti kommunikáció alapkérdések, avagy miért élnek sokáig a művészetfilozófusok? Danto esete Hamupipőkével Danto fő kérdése, hogy - két teljesen egyforma dolog közül hogyan választjuk ki azt, amelyik

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Bevándorlók Magyarországon Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Az elemzés fókusza Miben mások a határon túli magyarok, mint a többi bevándorolt? Kik a sikeres migránsok ma Magyarországon? A magyar

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Innováció és szakember utánpótlás a gazdasági szereplők, az állam és a felsőoktatás viszonyrendszerében

Innováció és szakember utánpótlás a gazdasági szereplők, az állam és a felsőoktatás viszonyrendszerében Innováció és szakember utánpótlás a gazdasági szereplők, az állam és a felsőoktatás viszonyrendszerében Kerekasztal-beszélgetés vitaindító Prof. Abonyi János Innováció korlátai Menedzsment Soft-skill K+F+I

Részletesebben

igények- módszertani javaslatok

igények- módszertani javaslatok Új tanulói generációk: sajátosságok, igények- módszertani javaslatok fókuszpontjai Dr. Daruka Magdolna BCE Tanárképző Központ a társadalomban végbemenő változások húzzák egy mindig egy kicsit maguk után

Részletesebben

Navigációs megoldások. www.newscoaching.hu

Navigációs megoldások. www.newscoaching.hu Navigációs megoldások www.newscoaching.hu Kik vagyunk? A modellt 2001 óta fejlesztjük sikeresen világszerte. A Coaching & Training Ltd. 2006-ban alakult, székhelye Lausanne-ban (Svájc) van és kirendeltségei

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Innováció alapjai. Innováció fogalma, fajtái, jogi szabályozása. Dr. Reith János DIRECT LINE KFT. 1. előadás

Innováció alapjai. Innováció fogalma, fajtái, jogi szabályozása. Dr. Reith János DIRECT LINE KFT. 1. előadás Innováció alapjai Innováció fogalma, fajtái, jogi szabályozása 1. előadás Dr. Reith János DIRECT LINE KFT. Innováció fogalma 1. Néhány rövid, a szakirodalomból származó meghatározás: Az innováció, minden

Részletesebben

Piacszegmentálás - termékek Az ajánlat készítése

Piacszegmentálás - termékek Az ajánlat készítése Business marketing Piacszegmentálás - termékek Az ajánlat készítése Dr. Piskóti István Marketing Intézet A piacszegmentálás komponensei (integrált koncepció) Piacszegmentálás Információs-oldal: Piacmegragadás

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. MEGHATÁROZÁS 2014. évi 1303 sz. EU Rendelet

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

Marketing Trükkök Szeptember

Marketing Trükkök Szeptember Email Marketing Trükkök 2014 Szeptember Email Marketing kihívások Az email olvasásra fordított idő 2013-ban 8 másodperc volt. (Ez kevesebb mint egy aranyhal memóriája) A kihívás: Ennyi idő alatt felkelteni

Részletesebben

A szolgáltat tapasztalatairól

A szolgáltat tapasztalatairól A szolgáltat ltatás s kultúra hazai tapasztalatairól Dr. Heidrich Balázs habil.. egyetemi docens Szeged, 2008. november 19. A szolgáltatások és termelés láthatóságának összehasonlítása TERMELÉS SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA

AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA A vállalat céljai elérése érdekében folytatott koordináció, azaz az erőforrások koordinálásának folyamata. AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA A

Részletesebben

A POZITÍV LEÍRÁS ÉS A KAUZÁLIS ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA

A POZITÍV LEÍRÁS ÉS A KAUZÁLIS ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA 1. SLIDE Negyedik előadás A POZITÍV LEÍRÁS ÉS A KAUZÁLIS ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA Háttéranyag: Kornai János: Gondolatok a kapitalizmusról (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011), 2. tanulmány, 128-144. old. Kornai

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

A BRIEFTŐL A HATÁSVIZSGÁLATOKIG

A BRIEFTŐL A HATÁSVIZSGÁLATOKIG Tervezés-Kutatás Gyak.3. A BRIEFTŐL A HATÁSVIZSGÁLATOKIG Az ügynökség munkája Coldrex 3 D reklám a Blahán Hogyan készülhetett? 2012.január feladat? - célmeghatározás? - elvárások? - kivitelezés? - elfogadás?

Részletesebben

A pedagógus mint személyiségfejleszto

A pedagógus mint személyiségfejleszto A pedagógus mint személyiségfejleszto A pedagógus mint személyiségfejleszto zemélyiség: viselkedésnek, a gondolkodásnak és az érzelmeknek az a jellegzetes mintázata, amely meghatározza a személy környezetéhez

Részletesebben

Tartalom. Jó hogy jön Jucika, maga biztosan emlékszik még, hányadik oldalon van a Leszállás ködben.

Tartalom. Jó hogy jön Jucika, maga biztosan emlékszik még, hányadik oldalon van a Leszállás ködben. Tartalom Jó hogy jön Jucika, maga biztosan emlékszik még, hányadik oldalon van a Leszállás ködben. Előszó 1. Az adatbányászatról általában 19 1.1. Miért adatbányászat? 21 1.2. Technológia a rejtett információk

Részletesebben

Manager-leader mix TARTSAY REGŐ. vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival

Manager-leader mix TARTSAY REGŐ. vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival anager-leader mix TARTSAY REGŐ vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival Tervezés-célmeghatározás Feladatorientáció az elvégzendő feladatra koncentrál Tervezés során a múlt eredményeiből,

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Beszerzés a Tesco-ban

Beszerzés a Tesco-ban Beszerzés a Tesco-ban Császár László Regionális Beszerzési & Flotta Menedzser 2015 december 09. 1 Tartalom Egységes Európai Tesco - Struktúra váltás a Tescoban Egységes Európai Beszerzés - A beszerzés

Részletesebben

MARKETINGKÓDEX jägermeister

MARKETINGKÓDEX jägermeister MARKETINGKÓDEX jägermeister Bevezetés A szeszes italok kulturális örökségünk részét alkotják, fogyasztásuk több évszázados hagyománynak örvend: a felelősségteljes alkoholfogyasztás felnőttek milliói számára

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben