a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság július 26-i üléséről. Jelen vannak: a jelenléti íven felsoroltak.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 2012. július 26-i üléséről. Jelen vannak: a jelenléti íven felsoroltak."

Átírás

1 Jegyzőkönyy a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság július 26-i üléséről. Jelen vannak: a jelenléti íven felsoroltak. Tormássi Géza: Javasolja, hogy vegye fel napirendjére a bizottság a LEGO Ipari Parkkal kapcsolatos előterjesztést, amely kiosztós anyagként kerülne megtárgyalásra. A bizottság 7 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet. Első napirendi pontként tárgyalja a bizottság a Nyíregyháza MJV településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést. Mussó László: A tervezett lakópark közelében egy ipari terület van. Ha a lakópark engedélye kiadásra kerül, korlátozza az ipari terület részére a bővítési lehetőségeket. Veres István: A tervmódosítási eljárás megindításához készült egy tanulmányterv, ami tartalmaz egy javaslatot a beépítésre vonatkozóan. A szabályozási terv ettől eltérően is intézkedhet. Amennyiben zavaró tényezők merülnek fel a tervmódosítási eljárás során, akkor felmerülhet egy védő erdősáv vagy egy teleksor elhagyása. Az eijárásba bevont államigazgatási szervek véleményt mondanak, tiltásokat vagy javaslatokat fogalmaznak meg. Tehát lehetséges, hogy változatlanul, de lehetséges, hogy jelentősen eltérő formában kerül jóváhagyásra a rendezési terv a kidolgozás után. Tormássi Géza: A szomszédos területen az Özdomb Lakópark fog megépülni. Ezzel kapcsolatban a Bizottság úgy foglalt állást, hogy az eredeti elképzeléseknek megfelelően haladjon tovább a létesítés. Mivel két szomszédos területről van szó, a Bizottság akkor konzekvens, ha most is ugyanarra az álláspontra helyezkedik. Az eljárás során a hatóságok állásfoglalásai határozzák meg a további lépéseket. Veres István: A védőtávolság szükségessége illetve mérete is ezekben lesz meghatározva. Mussó László: Előfordulhat, hogy az iparterületen megváltozik a tevékenység és az már zavaró lehet a lakóparkra nézve. Volt erre példa a Csemete utcán. Veres István: A Csemete utca egyben lakóterület és a vállalkozások megközelítésének területe. Jelen esetben a lakópark a Cseresznyés utca felől közelíthető meg, az ipari terület pedig a Nyírség utca felől. Kósa Tímea: Egyet~rt az előterjesztésben foglaltakkal, de osztja azt az aggodalmat, hogy mi történik, ha például évek múlva a hűtőház helyett állattenyésztést akar valaki üzemeltetni az ipari területen. Akkor ugyanolyan helyzetbe kerülhet az Önkormányzat, mint az Özdomb Lakópark esetén. Konzekvensnek kell lenni a korábbi döntésekhez, de már most biztosítani kellene, hogy a későbbiekben ne fordulhasson elő ilyen probléma. Az előterjesztésbe vagy a határozat-tervezetbe kellene beilleszteni egy olyan részt, amely szerint aberuházó egyeztessen a szomszédos területen lévő hűtőház tulajdo

2 nosával arról, hogy adjon egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ez sem most, sem a jövőben nem fog neki problémát okozni. Tormássi Géza: Ezt nem lehet beletenni a településrendezési szerződésbe? Veres István: Bele lehet tenni feltételként, hogy ezeket a hozzájáruló nyilatkozatokat szerezze be. Mivel ebben az esetben nem nagy az érintett, szomszédos ingatlanok tulajdonosainak a száma, lehetőség van őket megkeresni, hogy mondják el a rendezési terv módosításával kapcsolatos véleményüket Kósa Tímea: Adjanak ők is hozzájáruló nyilatkozatot, mert ebben a tekintetben a város nem kívánja vállalni a felelősséget sem most, sem a jövőben. Veres István: A kérelmezőtől kérjük, hogy szerezze be a szomszédok hozzájáruló nyilatkozatát. Hosszabb távon előfordulhat, hogy a jelenlegi hűtőház profilt vált amennyiben a tulajdonos hozzájárul, hogy mellé kerüljön egy lakóterület, és az megépül, akkor nem bocsáthat ki nagyobb környezeti terhelést, mint korábban. A mostani tevékenységét változatlan feltételekkel továbbra is folytathatja. Kósa Tímea: Biztosítani kell, hogy még egyszer ne alakuljon ki olyan helyzet, mint a szomszédos lakópark esetében. Illetve ha mégis kialakuina ilyen, akkor abban a város ne kerüljön hátrányos pozícióba. Tormássi Géza: A határozat-tervezet 4. pontjában ezt meg lehet fogalmazni? Veres István: Igen, lehetséges. A határozat-tervezet 4. pontja kiegészülne azzal, hogya településrendezési szerződésben kötelezni kell a kérelmezőt, hogy az érintett szomszédos tulajdonosoktól a hozzájárulást szerezze be. A bizottság 7 igen szavazattai az alábbi határozatot hozta: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága 88/2012. (VII. 26.) számú határozata a Nyíregyháza MJV településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési sza bályzatának jóváhagyásáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására A Bizottság a Közgyűlés bizottságai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/20 IO.(XL 12.) önkormányzati rendelet 15. (3) bekezdésében biztosítottjogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 1. -településszerkezeti terve -szabályozási terve -valamint helyi építési szabályzata módosításának elkészítéséhez, az alábbiak szerint hozzájárul. 2

3 2. A módosítás az alábbi területeket érinti: Nyíregyháza, Cseresznyés u. O172/6, O172/8, O179/9, O172/1 Ohrsz.-ú telekcsoport 3. A Bizottság utasítja a városi főépítészt, hogyatelepülésrendezési tervek módosításának elkészítéséről intézkedj en, és az Étv. 9. -ában meghatározott véleményezési eljárás lebonyolítása után a terv módosítását Közgyűlésre terjessze elő, melynek feltétele az Étv A bekezdése alapján létrejött Településrendezési szerződés Testület által történő jóváhagyása. A Településrendezési szerződésben kötelezni kell a kérelmezőt, hogy az érintett szomszédos tulajdonosoktól a hozzájárulást szerezze be. Felelős: Veres István városi foépítész Nyíregyháza, július 26. A határozatot kapják: 1.1 Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes főjegyzője 4.1 Városi Főépítész 5.1 Vagyon gazdálkodási Osztály Második napirendi pontként tárgyalja a bizottság a Nyíregyháza MJV településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló (VI.l2.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést. Veres István: Elmondta, hogy a LEGO Ipari Park területére vonatkozó rendezési tervet, szerkezeti tervet és szabályozási tervet az előző év februárjában hagyta jóvá a Közgyűlés. Az előző tervben is 100 méteres védőtávolság szerepelt a Nyugati elkerülő út mellett, azzal az indokkal, hogy ez egy országos főút lesz, ami elsőrendű a hálózati szerepet betöltően. A módosított településrendezési terv ugyancsak a 100 méteres védőtávolságot tartalmazza. Időközben az UKIG és az útkezelő közölte a kérelmezővel, hogy a 338-as számú útnak a Simai úttól a Tokaji útig tartó szakasza valóban országos foút lesz, de hálózati szerepkörét tekintve csak másodrendű. Ezért a 100 méteres védőtávolság helyett elég az 50 méteres is az út szélső sávjától számítva. Mindez nem jelent különösebb korlátozást a területen, de a LEGO szeretne mentesülni mindenfajta szükségtelen, szigorú korlátozástól. Mivel az út másodrendűként való besorolása megtörtént, javaslom, hogy a terv kerüljön kijavításra. A 100 méteres helyett 50 méteres védőtávolság érintse az utat. Indokolatlan feltétel ne maradjon a rendezési terven. Ez nem a terv módosítását jelenti, mert egyébként minden marad az eredeti helyén, csak a védőtávolság változna 100-ról 50 méterre. Erre megvan a jogalap, mert az utak állami felügyelő szervei és kezelői állapították meg a besorolást. A terv kijavításánál ugyanúgy kell eljárni, mint egy tervmódosításnál, csak rövidebb időt vesz igénybe. T ormássi Géza: A bizottsági határozat alapján megindulhat az eljárás a terv kijavítására? 3

4 Veres István: Igen, amint a kiosztott anyagban látható, csak a védőtávolság kerül módosításra. A dokumentációt megkapják a hatóságok, melyre reagálni fognak és ezután az ügy ismét a bizottság elé kerül. Szilvási István: Az UKIG milyen formában jelezte az út besorolásának megváltozását? Kié a felelősség, ha egyszer az UKIG úgy dönt, hogy a 338-as számú út besorolása végig elsőrendűre változik? Vállalja írásban a felelősséget azért, hogy ameddig ott út van, a besorolás így marad? Veres István: Egyszerű eljárással a terv javítása történik meg. Amennyiben a Bizottság hozzájárul a terv kijavításához, akkor az érintett államigazgatási szervekhez visszakerül, hogy ezt kívánjuk végrehajtani. Erre az ő szakmai felügyeleti szervének reagálni kell, és véleményt nyilvánítani, hogy ez rendben van-e vagy nincs. Csak így lehet a tervet majd jóváhagyva kijavítani. Addig csak a munkarészek készülnek el, amíg a szakhatósági vélemények beérkeznek. Onnantól kezdve, amikor ez életbe léphet és 50 méter lesz a védőtávolság, az ebből adódó összes következmény őket érinti. Tehát ha a későbbiekben bármikor mégis ki kell bővíteni a védőtávolságot, az akkor felmerülő összes jogkövetkezmény őket érinti, de addig nem. Elindul az eljárás, megkapják, hogy milyen javítást tervezünk, amelyre a hatóságoknak reagálniuk kell. Amennyiben mindent rendben találnak, a Bizottság, illetve a Közgyűlés a javítást végigvezetheti a terv en. Szilvási István: Akkor a Bizottság most arról hoz határozatot, hogyelindulhat ennek az engedélyeztetése? Veres István: Igen, erről van szó. Tormássi Géza: Tulajdonképpen hasonló eset, mint az előző napirend. Ez is vissza fog kerülni a Bizottság elé. A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága 89/2012. (VII. 26.) számú határozata Nyíregyháza MJV településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására A Bizottság a Közgyűlés bizottságai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/201O.(XI.l2.) önkormányzati rendelet 15. (3) bekezdésében biztosítottjogkörében elj árva az alábbi határozatot hozta: 1. -településszerkezeti terve -szabályozási terve -valamint helyi építési szabályzata módosításának elkészítéséhez, az alábbiak szerint hozzájárul. 4

5 2. A módosítás az alábbi területeket érinti: Nyíregyháza, Nyugati Ipari Park (LEGO Ipari Park) területét is érintő tervezett 338-as számú fóút Nyugati elkerülő út- melletti védőtávolság javítása. 3. A Bizottság utasítja a városi foépítészt, hogyatelepülésrendezési tervek módosításának elkészítéséről intézkedj en, és az Étv. 9. -ában meghatározott véleményezési eljárás lebonyolítása után a terv módosítását Közgyűlésre terjessze elő. Felelős: Veres István városi foépítész Nyíregyháza, július 26. A határozatot kapják: 1.1 Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes fojegyzője 4.1 Városi Főépítész 5.1 Vagyongazdálkodási Osztály kmft. / MárkiJános bizottság titkára 5

6 Jelenléti Ív a V aross, t ra t" eglal " es K" ornyeze tv'dl e e ml 'B' IZO tt' sag.ir":; :... Jt("/({.IS *' ' '''1' U esero '''l. 1./ Tonnássi Géza képviselő 2./ Szilvási István képviselő 3./ Mussó László képviselő 4./ Dr. Moskovits Károly képviselő 5./ Vass Zoltán Géza képviselő 6./ Szuhóczky Gábor 7./ Éberhardt Gábor 8./ Makai Tamás 9./ Hegedüs László 3:....r... ~...~... t~!... lcf~~ :'"1'''., f. r s.~~~d,.~... Meghívottak: aláírás: 1./ Dr. Kovács Ferenc polgánnester 2./ Kósa Tímea alpolgánnester 3./ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző 4./ Dr. Kása Brigitta gazd. főosztályvezető 5./ Bornemisza Andrea 6./ Dr, Kádár Csaba 7./... 8./... 9./ / / rJ."!~.~..~ eu...\~... ~~ G.,~."'. 12./ / / / / / / / /...

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők,

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők, 2807 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. november 29~én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b.1 rendeletei: 44-45/2012. c.1 határozatai: 300-307/2012. Napirend:

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. március 17-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA 4400 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON:.. 36 41 524-500 FAX: +-36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 35755-6j2013.X. Ügyintéző

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-22//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 30-án megtartott üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Vasemberház Díszterem Nagykanizsa, Erzsébet tér

Részletesebben

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására 704 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 15-én ülésének jegyzőkönyve tartott nyílt a./ tárgysorozata: b./ határozatai:59-62/2011. c./ rendelete: 16/2011. Napirendek: 1./ Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20-án, 16:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. június 15-én tartott rendkívüli testületi üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. június 15-én tartott rendkívüli testületi üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-10/2007. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. június 15-én tartott rendkívüli testületi üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése 01/10-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Győrött, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 2011. október 19-én tartott rendkívüli üléséről. Az ülés kezdődött: 14,30

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről 404 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 34-54/2011. c./ rendelete: 9-15/2011. Napirendek: 1./ Tájékoztató

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-10/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. november 30-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 106.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. június 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. június 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. június 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 458-14/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 21-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. január 11-én (Szerda) 16.30 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. január 11-én (Szerda) 16.30 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. január 11-én (Szerda) 16.30 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. március 27-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben