ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA 4400 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON: FAX: Ügyiratszám: j2013.X. Ügyintéző : Kukucska Zsolt ELŐTERJESZTÉS a Közgyűléshez Nyíregyháza településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 21j2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (A Haj dú utca mentén az építési övezeti kódo k visszajavitásához kapcsolódó módosítás)...~.~..... Dr. Kovács Ferenc Polgármester j;'!t~ L...,..... Veres István városi főépítész törvényességi véleményezést végző személyek aláirása: ~... Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző k,1.t.. ~ /1I ka~...r.l... Faragóné Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője Véleményező bizottságok: o o Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság HU N Y R E G Y H Á Z A

2 NYíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: ~ FAX: POLGÁRMESTERE E MAll: Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza MJV Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága átruházott hatáskörében a 92/2013.(VI.25.] sz. határozatában döntött a város településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 21/ (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának elkészítéséről. A módosítás célja: A Hajdú utca mentén lévő, a 31009/11 hrsz.-ú ingatlant magába foglaló tömb övezeti jeiének elírásból adódó visszajavítása kisvárosias lakóövezetből kertvárosias lakóövezetbe (lk-hke), valamint a Hajdú utca mentén lévő, a 31004/4 hrsz.-ú ingatlant magába foglaló tömb övezeti jeiének elírásból adódó visszajavítása kertvárosias lakóövezetből kisvárosias lakóövezetbe (lke-hk). A településrendezési tervek elkészítéséhez, jóváhagyásához szükséges véleményezési eljárások egyeztetési rendjét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.] Karm. rendelet szabályozza. Ezen rendelet 28- és 29. -a alapján partnerségi egyeztetést hajtottunk végre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Építész Kamara és az Orosi Részönkorm6nyzat bevonásával. A módosított tervek 30 napra kifüggesztésre kerültek a Polgármesterí Hivatalban, illetve a menüpontban megtekinthették az érdeklődők. A módosításokkal kapcsolatban Hivatalunkhoz észrevétel, kifogás nem érkezett. A 314/2012. (XL8.) Korm. rendelet 32. -a alapján tárgyalásos eljárás keretében az Államí Főépítésznél kezdeményeztük a módosításnak a tárgyalásos eljárással történő lefolytatását. Az általunk elkészített és az Állami Főépítésznek is eljuttatott dokumentációval az Állami Főépítész augusztus 21-re egyeztető tárgyalást hívott össze az érintett államigazgatási szervek részvételével. Az itt elhangzottak alapján készült jegyzőkönyvet mellékeljük. A módosítások nem teszik szükségessé a településszerkezeti terv módosítását, leírásainak módosítását, mert a terület-felhasználási z6nákban változás nem történik, határuk nem módosul. A Helyi Építési Szabályzat és a szabályozási tervlapok rendelettel jóváhagyandó munkarészek, melyeket értelemszerűen az előterjesztéshez mellékelünk. Tájékoztató céllal mellékeljük továbbá a rendezési terv módosításához készült alátámasztó munkarészeket. (2. és 3. sz. melléklet) Kérem T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalva a mellékelt határozat és rendelet tervezet elfogadásával döntését meghozni szíveskedjen. Nyíregyháza, augusztus 16. (J) N Y R E G Y H Á Z A WWW. NYIREGVHAZA.HU

3 1. melléklet a /2013.X. számú előterjesztéshez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL Rendelet-tervezet címe: Nyíregyháza helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyása (A Hajdú utca mentén az építési övezeti kódok visszajavításához kapcsolódó módosítás) Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen Társadalmi, gazdasági hatás: A dokumentációban szereplő módosításokat a kialakult állapotok indokolták, melyek keretében építési övezeti kódok visszajavítása történik, mely előnyös a társadalmi, gazdasági hatásokat vizsgálva. Költségvetési hatás: Önkormányzatra gyakorolt hatása nincs Környezeti, egészségügyi Adminisztratív Egyéb hatás: következmények: terheket befolyásoló hatás: Nincs Nincs Tisztázhatóak egyes építési anomáliák A rendelet megalkotása szükséges, mert: A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: a módosítás során a hatályos, de hibás szabályozás és a valós tervezett felhasználás összhangba kerül. egyes lakóingatlanok beépítési lehetőségeikben hátrányt szenvednek a hibás építési övezeti kódok miatt a környező ingatlanokéhoz képest. Személyi: Rendelkezésre áll. Szervezeti: Adott. Tárgyi: Adott Pénzügyi: Adott.

4 2. sz. melléklet a /2013.X. sz. előterjesztéshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK./2013. (..) önkormányzati r e n d e l e t e Nyíregyháza településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (A Hajdú utca mentén az építési övezeti kódok visszajavításához kapcsolódó módosítás) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdés 6.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. Nyíregyháza MJV helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (V1.12) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletét képző szabályozási tervlapok módosítását jelen rendelet 1. melléklete szerint jóváhagyja. 2.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

5 Nyíregyháza településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának (A Hajdú utca mentén az építési övezeti kódok visszajavításához kapcsolódó módosítás) i n d o k o l á s a Általános indokolás A módosítás során a hatályos, de hibás szabályozás és a valós tervezett felhasználás összhangba kerül. Azonos pozíciójú ingatlanokra azonos szabályozás fog vonatkozni. Részletes indokolás 1. -hoz A módosítás a helyi építési szabályzat szöveges részét nem érinti, a mellékletét képező szabályozási tervlapokban történik módosítás. 2. -hoz A rendelet kihirdetést követően hatályba léptethető.

6 3. sz. melléklet a /2013.X. sz. előterjesztéshez N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43. -a szerinti tárgyalásos eljárás jóváhagyási dokumentációja Hajdú utca menti övezeti kódok javítása Tervező: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala Főépítészi Osztály augusztus

7 N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43. -a szerinti tárgyalásos eljárás jóváhagyási dokumentációja Hajdú utca menti övezeti kódok javítása - RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Tervező: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala Főépítészi Osztály augusztus

8 - Tárgyalásos eljárás ALÁÍRÓLAP NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tervező: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Osztály Vezető tervező: Tervező munkatárs:

9 - Tárgyalásos eljárás Módosítással érintett területek Sorsz. Módosítás megindításáról szóló határozat száma Szelvényszám 1. 92/2013.(VI.25.) E5-4 Területlehatárolás Hajdú utca - a 31009/11 hrsz.-ú ingatlant magába foglaló tömb - és a 31004/4 hrsz.-ú ingatlant magába foglaló tömb Módosítás tárgya A 31009/11 hrsz.-ú ingatlan tömbjénél az övezeti jel visszajavítása kisvárosiasból kertvárosias lakóövezetbe Lk Lke A 31004/4 hrsz.-ú ingatlan tömbjénél az övezeti jel visszajavítása kertvárosiasból kisvárosias lakóövezetbe Lke Lk Áttekintő vázlat nyíregyháza közigazgatási területéről

10 - Tárgyalásos eljárás Sorsz. Módosítás megindításáról szóló határozat száma Szelvényszám 1. 92/2013.(VI.25.) E5-4 Területlehatárolás Hajdú utca - a 31009/11 hrsz.-ú ingatlant magába foglaló tömb - és a 31004/4 hrsz.-ú ingatlant magába foglaló tömb Módosítás tárgya A 31009/11 hrsz.-ú ingatlan tömbjénél az övezeti jel visszajavítása kisvárosiasból kertvárosias lakóövezetbe Lk Lke A 31004/4 hrsz.-ú ingatlan tömbjénél az övezeti jel visszajavítása kertvárosiasból kisvárosias lakóövezetbe Lke Lk Jelenlegi SZT Módosítási kérelem szerinti SZT

11 N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43. -a szerinti tárgyalásos eljárás jóváhagyási dokumentációja Hajdú utca menti övezeti kódok javítása - ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Tervező: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala Főépítészi Osztály augusztus

12 Tárgyalásos eljárás 2. Alátámasztó munkarész 2 ALÁÍRÓLAP NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tervező: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Osztály Vezető tervező: Tervező munkatárs:

13 Tárgyalásos eljárás 2. Alátámasztó munkarész 3 1. BEVEZETÉS 1.1 Előzmények Nyíregyháza MJV Közgyűlése 21/2007. (VI.12) Ör. rendelettel fogadta el a város közigazgatási területére vonatkozó Szabályozási Tervét, és Helyi Építési Szabályzatát, melyeket azóta több esetben módosított. Hivatalunkhoz folyamatosan érkeznek a város rendezési terveivel kapcsolatos észrevételek, a terv egyes területeinek módosítására irányuló kérelmek. Nyíregyháza MJV Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága átruházott hatáskörében 92/2013.(VI.25.) számú határozatában döntött a 21/2007. (VI.12) KGY rendelet módosításának elkészítéséről. A rendezési tervek módosításának eljárásrendjét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 08.) Korm. rendelet 32. -a szabályozza. 1.2 A dokumentáció tartalma A dokumentáció két fő fejezetből áll: - Rendelettel jóváhagyandó munkarészek A Szabályzási Terv (SZT) módosításait tartalmazza. A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) előírásaiban módosítás nem vált szükségessé. - Alátámasztó munkarészek Alátámasztó munkarészek nem készültek a településszerkezeti terv és a szabályozási terv egészére. A hatályos tervek alátámasztó munkarészei a jelen módosításokra is érvényesek, a módosítások mértéke és jellege ezt nem indokolta, kizárólag a szükséges helyen kerülnek tárgyalásra tájvédelmi, környezetvédelmi és zöldfelületi, közlekedési vizsgálatok. A módosítások nem teszik szükségessé a településszerkezeti terv módosítását, leírásainak módosítását, mert a terület-felhasználási zónákban változás nem történik, határuk nem módosul. A különböző fejezetek csak a módosuló szöveges és rajzi részeket tartalmazzák, egységes szerkezetben az elfogadást követően kerül dokumentálásra. 1.3 A módosítás célja, tárgya A dokumentációban szereplő módosítások nem érintik a település fő infrastruktúra hálózatát, alapvető zöldfelületi rendszerét, morfológiáját, védett természeti értékeit, a kulturális örökség védelmét és nem növelik a felhasználási intenzitást, továbbá terület-felhasználási változást nem jelentenek. A módosításokat a kialakult állapotok indokolták, melyek keretében övezeti határok javítása történik.

14 Tárgyalásos eljárás 2. Alátámasztó munkarész 4 A 314/2012.(XI. 08.) Korm. rendelet 32. -a alapján a dokumentációban szereplő területre vonatkozóan a tárgyalásos eljárás szabályai szerint folytatjuk le a rendezési tervi módosításokat, mert ezen esetekben magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése, érvényesítése, valamint jogszabályi harmonizáció érdekében történik, vagy elírás javítása, rajzi feldolgozásból, méretarányból adódó pontatlanság javítása érdekében történik a módosítás. Várható hatás: A módosítás során a hatályos, de hibás szabályozás és a valós tervezett felhasználás összhangba kerül. 2. Módosítással érintett területek Sorsz. Módosítás megindításáról szóló határozat száma Szelvényszám 1. 92/2013.(VI.25.) E5-4 Területlehatárolás Hajdú utca - a 31009/11 hrsz.-ú ingatlant magába foglaló tömb - és a 31004/4 hrsz.-ú ingatlant magába foglaló tömb Módosítás tárgya A 31009/11 hrsz.-ú ingatlan tömbjénél az övezeti jel visszajavítása kisvárosiasból kertvárosias lakóövezetbe Lk Lke A 31004/4 hrsz.-ú ingatlan tömbjénél az övezeti jel visszajavítása kertvárosiasból kisvárosias lakóövezetbe Lke Lk 3. Áttekintő vázlat nyíregyháza közigazgatási területéről

15 Tárgyalásos eljárás 2. Alátámasztó munkarész 5 4. A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Területrendezési Tervvel való összhang igazolása Szabolcs- Szatmár- Bereg Megye Területrendezési Terve A településrendezési tervek terület-felhasználásai, közlekedés hálózati rendszere, környezeti, és természetvédelmi eleminek összhangban kell lennie a tervhierarchiában felette álló megyei és országos területrendezési tervi elhatározásaival. Ennek biztosítására az OTÉK 3..(3.) 6. pontja hivatott, mely előírja a településrendezési terv(ek) és a településszerkezeti terv összhangját igazoló térképeket és leírásokat mint tartalmi követelményeket. A jelenlegi területhasználat alapján történő, illetve a tervezett fejlesztések területfelhasználási besorolásait, közlekedési, környezeti, és természetvédelmi elemeit ezen területrendezési tervek figyelembe vétele mellett szükséges megalkotni. 1. számú melléklet 19/2011. (XII.1) TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV Nyíregyháza MJV Hatályos Településszerkezeti Terve

16 Tárgyalásos eljárás 2. Alátámasztó munkarész 6

17 Tárgyalásos eljárás 2. Alátámasztó munkarész 7

18 Tárgyalásos eljárás 2. Alátámasztó munkarész 8

19 Tárgyalásos eljárás 2. Alátámasztó munkarész 9

20 Tárgyalásos eljárás 2. Alátámasztó munkarész 10 A településrendezési módosítások összhangban vannak a tervhierarchiában felette álló megyei és országos területrendezési tervi elhatározásaival.

21 Tárgyalásos eljárás 2. Alátámasztó munkarész Módosító eljárás típusa: 5. A módosítások területenkénti, részletes bemutatása A 31009/11 hrsz.-ú ingatlant magába foglaló tömb övezeti jelének visszajavítása kisvárosias lakóövezetből kertvárosias lakóövezetbe Módosítás megindításáról szóló hat.: 92/2013.(VI.25.) Szelvényszám: E5-4 Tárgyalásos eljárás Módosítás célja: A 31009/11 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai azzal a kéréssel fordultak Osztályunkhoz, hogy a nevezett ingatlant magába foglaló tömb szabályozási tervbéli építési övezeti előírásait módosítsuk. Nyíregyháza MJV hatályos szabályozási terve a tömböt hibásan jelöli 2009 óta Kisvárosias lakózónának (Lk ) zártsorú általános beépítési móddal. A tömb felett és alatt lévő hasonló pozíciójú ingatlanok Kertvárosias lakózónában találhatóak, ezekhez állítjuk vissza a 31009/11 hrsz.-ú ingatlant magába foglaló tömb övezeti jelét is oldalhatáron álló beépítési móddal. A tömböt a szerkezeti terv is kertvárosias lakóövezetként jelöli. A módosítás az elírás javításának tipikus esete ig a 31009/11 hrsz.-ú ingatlan környezete Lke Kertvárosias övezetbe volt sorolva oldalhatáron álló beépítési móddal. Ennek módosítására semmilyen eljárás nem zajlott le, a képviselő testület nem fogadott erről el módosító szabályozást, ezért nem is változott a szerkezeti tervben sem az övezeti besorolás. Tehát a korábbi szabályozás készítése, egyeztetése során végig a jelenleg tervezett szabályozás (Lke) szerepelt, ezért nevezzük visszajavításnak ezen módosítást és csak a 2010-ben elfogadott egyéb módosítások egybeszerkesztése közben cserélődhetett fel az építési övezeti besorolás (Lk) Kisvárosias lakózónába. Ugyanezen indokok alapján szeretnénk visszaállítani az említett tömbtől délre lévő, 31004/4 hrsz.-ú ingatlant is magába foglaló tömb övezeti kódját, csak ott pont a Kertvárosiból Kisvárosi lakózónába. Módosítás várható hatása: A tervjavítást követően a hasonló pozíciójú tömbbe tartozó ingatlanok, - a korábbi szabályozás miatt kialakult állapotot figyelembe véve - azonos építési jogokkal rendelkezhetnek. Összhangba kerül a szerkezeti és a szabályozási terv. Hatályos szerkezeti terv kivonata:

22 Tárgyalásos eljárás 2. Alátámasztó munkarész Természetvédelmi, tájvédelmi vizsgálat, javaslat Természetvédelmi kategória általi érintettség: Mivel a tervezési területek környezetében Natura 2000 terület, ökológiai hálózat eleme, természeti terület, illetve egyéb országos és helyi jelentőségű védett terület nem található, így az övezetek nem ütköznek természetvédelmi előírásokkal. BIA érték változás: Tekintettel arra, hogy a módosítások során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért nem szükséges a biológiai aktivitási értéket újraszámolni. 7. Közlekedési vizsgálat és javaslat: A módosítások során az érvényes tervekben szereplő utak nyomvonala nem változik, a módosításoknak közlekedési hatása nincs. Az engedélyes tervek keresztszelvényei, csomóponti tervei nem változtak, így az alátámasztó szakági munkarészek módosítása nem vált szükségessé. 8. Közműellátási vizsgálat: A tervezett módosítások a közműellátás rendszerét nem befolyásolják.

23

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB/389/2014 Ügyintéző : dr.berényi Judit ELŐTERJESZTÉS - a

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem Tisztelt Közgyűlés! Jelen előterjesztés a Főépítészi Csoporthoz

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2013. december 11-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2013. december 11-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. december 11-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tárgy: Javaslat partnerségi egyeztetési szabályzat

Részletesebben

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS Jogi útmutató civil szervezetek számára Településfejlesztés, településrendezés - Jogi útmutató civil szervezetek számára

Részletesebben

Jóváhagyásra. 2014. március 25.

Jóváhagyásra. 2014. március 25. Kerepes Helyi Építési Szabályzatának módosítása a hulladéklerakó működésének fenntartása érdekében Megrendelő: Tervező: Tsz.: 1586 Kerepes Város Önkormányzata 2144Kerepes Vörösmarty u. 2. KASIB Mérnöki

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról 7/8.4 Egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosítása A 25/2014. (II. 7.) kormányrendelet három területrendezésről szóló kormányrendeletet módosított: területrendezési hatósági eljárásokról

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42524'585; FAX: ' 36 42 524-')86 E MAIL: NYHSZO(@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 44770-2/2013.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesz té s - a Közgyűléshez

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 59/2006. (VII.31.) sz. Kt. határozattal elfogadott Szerkezeti terv és 9/2006. (VII.31.) sz. Önk. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: A civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2005 (IV.5.) rendelet folyamatban

Részletesebben

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről, jogokról és

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben