Jelen voltak: A csatolt (1-3. számú mellékletek) jelenléti ívek szerint.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelen voltak: A csatolt (1-3. számú mellékletek) jelenléti ívek szerint."

Átírás

1 Szám: 5-27 / 2011 Szám: 3-60 / 2011 Melléklet: 1. MTT jelenléti ív 2. TFT jelenléti ív 3. Meghívottak jelenléti íve 4. Láng István elıadása 5. Janák Emil 1. elıadása 6. Janák Emil 2. elıadása 7. Sajtóközlemény JEGYZİKÖNYV a Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács (MTT) és a Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács (TFT) május 31-én, a Gyır-Gönyő kikötıben tartott együttes ülésérıl. Jelen voltak: A csatolt (1-3. számú mellékletek) jelenléti ívek szerint. Dr. Szakács Imre köszöntötte mindkét testület megjelent tagjait. Külön is üdvözölte a napirendi pontok elıadóit, felkért hozzászólóit és vendégeit, így Lennert János kabinetfınököt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztésekért és beruházásokért felelıs fıosztályvezetıjét (aki Schváb Zoltán közlekedésért felelıs helyettes államtitkárt képviseli), Kovács Ernı forgalmi igazgatót (aki Szarvas Ferencet, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatóját képviseli), dr. Váry Andrást, a Speciális Vagyonelemek Igazgatóját (aki Horváth Gergely Domonkost, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. vezérigazgatóját képviseli), Grónay Andrea programigazgatót, a vasutas projekt zárásáért felelıs vezetıjét (aki Petykó Zoltánt, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökét, valamint Bozzay Péter és Szalóki Flórián fıosztályvezetıket, a KEOP- és KözOP IH-k vezetıit képviseli), Láng István a Vidékfejlesztési Minisztérium fıosztályvezetıjét (aki Barsiné Pataki Etelka dunai kormánybiztost képviseli), Janák Emil igazgatót, az ÉDUKÖVIZIG vetetıjét és Pintér Ákost, a Gyır-Gyönyő Kikötı Zrt. vezérigazgatóját. Pintér Ákos, a rendezvény házigazdája az ülés elején kiosztott írásos ismertetı anyag kiegészítéseként rövid vetítettképes elıadást tartott: bemutatta a kikötıépítés történetét és jelenlegi helyzetét, továbbá vázolta a fejlesztési elképzeléseket. Babos Attila elmondta, hogy néhány TFT-tag hivatali elfoglaltsága, illetve korábban rögzített programja miatt Popovics György Komárom-Esztergom megyei elnököt Pohlmüllner Tamás képviseli, dr. Árvay István alpolgármestert Pollhammer Jenı önkormányzati fıtanácsadó, valamint Fazekas Zoltán kistérségi képviselıt Major Gábor polgármester helyettesíti. Az ülés kezdetén hiányzó négy tanácstag közül dr Nemes Andrea miniszteri delegált (NgM) elıre jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. Megállapítja, hogy az ülés kezdetén a 11 tag közül jelen van 7 fı, a Tanács határozatképes. Dr. Szakács Imre elmondta, hogy az évi XXI. tv. szerint az MTT kilenctagú testületébıl két tag a területileg illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselıje és a mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv képviselıje a évi országgyőlési választások óta mindmáig ismeretlen. Az utóbbi tekintetében az MTT törvényességi felügyeletét ellátó Kormányhivatal írásos véleménye nyomán az MVH megyei vezetıjét hívtuk meg az ülésre. Légrády Gábor azonban az MVH központ ellentétes álláspontja miatt nem jöhetett el az ülésre. A megyében mőködı kistérségek éves rotációban 3-3 tanácstagot delegáltak a testületbe. A Mosonmagyaróvári Kistérség április 21-ei ülésén úgy határozott, hogy miután korábbi delegáltjuk, Tóth István polgármesteri megbízatása megszőnt 1

2 Török Sándor mosonszolnoki polgármestert javasolja a Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanácsba. A kistérségi javaslatot a Megyei Kistérségi Fórum elnöke által elrendelt körszavazás eredménye megerısítette, így az éves rotációs rendszernek megfelelıen 2011 novemberétıl majd Török Sándor váltja a jelenlegi Ferenczi Zsolt tanácstagot. Megállapította, hogy az MTT 9 tagja közül 6 jelen van, a testület határozatképes. Napirend elfogadása Dr. Szakács Imre: A munkaszervezet a megtárgyalni javasolt írásos MTT-elıterjesztéseket elektronikus úton eljuttatta a MTT tagjaihoz, valamint közvetlenül az ülés elıtt kiosztotta az elıterjesztéseket kiegészítı további mellékleteket: a Kikötı Zrt. bemutatkozó anyagát, a Duna Makro-regionális Stratégiához kapcsolódó összefoglalót, az MTT határozati javaslatokat és az elfogadásra javasolt sajtóközlemény tervezetét. Miután további témajavaslat nem volt, a MTT egyhangú szavazással (6 igen) elfogadta a napirendet: 1. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekrıl és intézkedésekrıl 2. EU Duna makro-régió Stratégia 3. Gyır-Gönyő Országos Közforgalmú Kikötıhöz csatlakozó vasúti pályahálózat 4. A Felsı-Duna menti térségben tervezett fejlesztések elıkészítése, illetve azok összehangolása 5. Egyebek (sajtóközlemény szövegének elfogadása) Babos Attila: A tagok megkapták az írásos TFT-elıterjesztéseket (elektronikus úton), majd az ülés elıtt az elıterjesztéskiegészítı mellékleteket megkapták. További megtárgyalandó témajavaslat nem hangzott el. A TFT egyhangú szavazással (7 igen) elfogadta a napirendet: 1. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekrıl és intézkedésekrıl 2. EU Duna makro-régió Stratégia 3. Gyır-Gönyő Országos Közforgalmú Kikötıhöz csatlakozó vasúti pályahálózat 4. A Felsı-Duna menti térségben tervezett fejlesztések elıkészítése, illetve azok összehangolása 5. Egyebek (sajtóközlemény szövegének elfogadása) 1. napirendi pont Tájékoztató a két ülés közötti eseményekrıl és intézkedésekrıl Dr. Szakács Imre az MTT ülésre készített írásos tájékoztatóból kiemelte, hogy az MTT és a Szigetköz Felsı-Duna menete TFT igyekezett koordinációs tevékenységével segíteni a formálódó Danube Limes Világörökség pályázatot. Miután kiderült, hogy a TFT mőködési területén kívüli településeket is érint a római Limes, az MTT elnökéhez érkezett egy felkérés, amely megyei koordinációt kezdeményezett. Ennek nyomán a munkaszervezet egyeztetett az érintett megyebeli (gyıri és mosonmagyaróvári) kistérségekkel, valamint a szomszédos Komárom-Bábolna kistérséggel. Az általuk delegált/delegálandó 3-3 személy, valamint a megyék képviselıi részvételével munkacsoport alakul. Komárom- Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének tájékoztatása szerint náluk a megyei fıépítész koordinálja a Limes-ügyeket. A tájékoztatót az MTT tudomásul vette és egyhangú szavazással elfogadta (6 igen) az elıterjesztett határozati javaslatokat: 10/2011 (V. 31.) MTT számú határozat A Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanács egyetért a tervezett (négy országot érintı) nevezéssel, amely az egykori Pannonia tartomány Duna menti határvédelmi rendszerét UNESCO Világörökségi helyszínné nyilvánítását kezdeményezi; támogatja, hogy a megye Limes-szel érintett településeit is kerüljenek be a világörökségi nevezéssel összefüggı tervezett Római tematikus turisztikai útvonalba; megbízza elnökét, hogy kísérje figyelemmel mindkét kezdeményezés alakulását/eredményeit és a fejleményekrıl tájékoztassa a testületet; támogatja, hogy a Limes-szel összefüggı tevékenység összehangolására alakuló munkacsoportba a Tanács munkaszervezete is bekapcsolódjon. Felelıs: dr. Szakács Imre, az MTT elnöke Határidı: azonnal 2

3 11/2011 (V. 31.) MTT számú határozat A Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanács a két ülés közötti idıszakban történt eseményekrıl és a lejárt határidejő határozatokról szóló beszámolót elfogadja. Felelıs: dr. Szakács Imre, az MTT elnöke Határidı: azonnal Babos Attila elmondta, hogy a 14 mellékletet tartalmazó írásos tájékoztató összefoglalja az elmúlt idıszak fontosabb történései, beszámol a tanács korábbi határozatainak végrehajtásáról és tájékoztató a testület és munkaszervezete további tevékenységrıl (6 db koordináció, szervezés, lobbi, érdekképviselet stb.) Megemlítette, hogy az idei tagdíjak befizetési határideje a mai napon jár le, de eddig egyedül csak az NgM jelezte tagdíjfizetési szándékát. Nem jó hír, hogy 2011-ben várhatóan NFM mőködési támogatás nem lesz, bár az RFT a legutóbbi ülésén (május 25-én) kezdeményezte, hogy a Szigetköz TFT is (hasonlóan másik három TFT-hez) is kapjon a szaktárcától támogatást. Kérte a VM delegáltakat, dr. Nagy István és Kara Ákos tanácstagokat, hogy (miként elıdeik a korábbi években megtették) ık is sürgessék a tagdíj átutalását a delegálójuknál. Szerencsés volna, ha a többi tanácstag is hasonló lépést tenne az általa képviselt szervezet (fejlesztési tanács, önkormányzat) felé. Kérdés, észrevétel nem volt, a tanács egyhangú (7 igen) szavazással meghozta döntéseit: 14/2011 (V. 31.) SzTFT számú határozat A Szigetköz Felsı-Duna menti Térségi Fejlesztési Tanács a két ülés közötti idıszakban történt eseményekrıl és a lejárt határidejő határozatokról szóló beszámolót elfogadja. Felelıs: Babos Attila, a TFT elnöke Határidı: azonnal 2. napirendi pont EU Duna Makro-regionális Stratégia (EDMRS) Dr. Szakács Imre: A két testület elnöke tájékoztatóra kérte fel Barsiné Pataki Etelka kormánybiztost, akinek munkatársa, Nádasi György megküldte a készülı Duna Makro-regionális Stratégia kiemelt kérdései koordinációját, valamint a stratégia cselekvési területeit irányító bizottságokba delegált magyar tagok neveit tartalmazó táblázatot. Ezt a táblázatot az 1. napirendi pont írásos anyaga tartalmazza. Nádasi György tegnap további Duna-stratégiás anyagot küldött. A munkaszervezet ezt a 9 oldalas, friss információkat rögzítı tájékoztatót en továbbította a tanácsok tagjainak, de az ülés elıtt is kiosztotta. Szintén az 1. napirendi pont írásos anyaga beszámol két fontos kezdeményezésrıl. A TFT és az MTT elnöke az április 30- ai határidıre eljuttatta a kormánybiztos asszonyhoz és az érintett szaktárcák vezetıihez a megyében megfogalmazott vízi-turisztikai zászlóshajó projektjavaslatot és a térségben megfogalmazott közlekedési zászlóshajó projektjavaslatot. Láng István, a Vidékfejlesztési Minisztérium Vízkárelhárítási Fıosztályának vezetıje elmondta, hogy Barsiné Pataki Etelka kormánybiztos kérte fel ıt a képviseletére és a Duna Makro-regionális Stratégiával kapcsolatos legfrissebb információkról szóló tájékoztató megtartására. Vetítettképes elıadásában tárgyalta a az EDMRS készítésének folyamatát és részletesen szólt az akciótervrıl (4 pillér, 11 prioritás, mintegy 100 intézkedés, projektek), majd bemutatta a hazánk által koordinált 3 területet: A megújuló energiaforrások, fenntartható energiatermelés (Csehországgal együtt), A vizek minıségének helyreállítása, védelme (Szlovákiával együtt), Környezeti kockázatok kezelése (Romániával közösen). A lehetıségek és célok között fontos az országok között új együttmőködési területek keresése, az innovatív megoldások keresése a tudomány eredményeinek hatékonyabb felhasználásával, valamint az egyes szakterületek között új együttmőködési területek keresése. Fontos szempont a Duna stratégia és a nemzeti stratégiák összehangolása, a pályázatok egyszerősítése, a bírálatok során a szakmai indokok erısítése az eljárási elıírások rovására, továbbá a pályázati elvárások erıteljesebb szakmai ellenırzése, megvalósításuk megkövetelése Elıadásának diáit a jegyzıkönyvhöz csatolt 4. számú melléklet tartalmazza. 3

4 Dr. Szakács Imre: Az írásos elıterjesztés tartalmaz két döntési javaslatot, amelyek szerint 1. az MTT megerısíti elnöke felterjesztését, azaz a közlekedési zászlóshajó projektjavaslatot kezdeményezı levelezést. 2. a TFT megerısíti elnöke felterjesztését, azaz a vízi turisztikai zászlóshajó projektjavaslatot kezdeményezı levelezést. Borkai Zsolt: A határozati javaslatban szereplı közlekedési zászlóshajó projekthez kapcsolódva elmondta, hogy a 86-os fıút mellet indokolt, hogy a Gyır térségi észak-déli korridort is nevesíteni. Javasolja, hogy a 14-es fıút és a Gyırt északról elkerülı tervezett fıút is szerepeljen a dunai kormánybiztoshoz és a fejlesztési miniszterhez felterjesztett közlekedési zászlóshajóprojektben. Kéri, hogy észrevételét rögzítse a jegyzıkönyv, továbbá sürgeti, hogy a Dunához kapcsolódó Gyır-térségi említett fejlesztésekkel egészüljön ki az MTT-elnökének korábbi kezdeményezése. Dr. Szakács Imre: Az elıterjesztett közlekedési határozati javaslat az áprilisban már elküldött elnöki levél szövegének tudomásulvételét kéri. A gyıri polgármester úr által tolmácsolt javaslatot a jegyzıkönyvben természetesen rögzítjük, és azt mint kiegészítı projektelemet jelzı észrevételt továbbítjuk az áprilisi kezdeményezés címzettjeinek: a dunai kormánybiztosnak és a fejlesztési miniszternek. További észrevétel nem volt, az MTT egyhangú (6 igen) szavazással meghozta döntését: 12/2011 (V. 31.) MTT számú határozat A Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanács 1. egyetért az elnöke, az érintett települések polgármesterei és a térség parlamenti képviselıi által közösen indított kezdeményezéssel, amely az EU Duna Makro-regionális Stratégiához közlekedési zászlóshajó projektjavaslatot fogalmazott meg ( A Baltikum a Balkánig észak-déli irányú folyosó címő projektcsomagba illeszkedı fejlesztést: a 86-os fıút Rábakecöl/Beled és Csorna közötti szakaszának burkolat-megerısítését); 2. jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy elnöke a közlekedési zászlóshajó projektjavaslatot április 7-én továbbította a dunai kormánybiztosnak és a fejlesztési miniszternek; Felelıs: dr. Szakács Imre, a Tanács elnöke Határidı: azonnal (elfogadás) Babos Attila: A felterjesztett vízi-turisztikai zászlóshajó projektjavaslatra vonatkozó NgM államtitkári válasz megérkezett. Az abban foglalt jó hírekre reagálni kívánunk, ezért a munkaszervezet információkérı levéllel fordult a reménybeli vízi-turisztikai zászlóshajó projekt potenciális partnereihez (önkormányzatokhoz és vízi sport egyesületekhez). A Mosonmagyaróvári Vízisport egyesület már egy azonnal indítható projektet bemutató anyag összeállításán dolgozik. Azt tervezzük, hogy a munkaszervezethez beérkezı projektjavaslatokat a testület elnöke támogató nyilatkozata kíséretében továbbítjuk a szaktárcákhoz és a dunai kormánybiztosnak. További észrevétel nem volt, a TFT egyhangú (7 igen) szavazással meghozta döntését: 15/2011 (V. 31.) SzTFT számú határozat A Szigetköz Felsı-Duna menti Térségi Fejlesztési Tanács 1. egyetért az elnöke, az érintett települések polgármesterei és a térség parlamenti képviselıi által közösen indított kezdeményezéssel, amely az EU Duna Makro-regionális Stratégiához vízi turisztikai zászlóshajó projektjavaslatot fogalmazott meg ( Az evezıs turizmus fejlesztése a Duna mentén címő projektcsomagba illeszkedı fejlesztésként vízi túra megállóhelyek, strandok, kempingek, kikötıhelyek, csónakleeresztı rámpák és csónakkiemelı helyek létesítését, kajak-kenu kiemelı és vízre-szálló helyek kialakítását); 2. jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy elnöke a vízi turisztikai zászlóshajó projektjavaslatot április 11-én továbbította a dunai kormánybiztosnak és a turisztikáért felelıs miniszternek; 3. megbízza elnökét, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium biztató válasza nyomán beérkezı konkrét projektjavaslatokat támogató nyilatkozat kíséretében továbbítsa a szaktárcához. Felelıs: Babos Attila, a Tanács elnöke Határidı: azonnal (elfogadás) Babos Attila: A minisztérium és a TFT levelezése kapcsán nagyon nem érezte a pozitív hozzáállást. Bízik benne, hogy ha megfelelı projektjavaslatokkal és összefogással (MTT-vel kistérséggel egyetemben) bombázzák az illetékeseket, akkor azok pozitív elbírálásban fognak részesülni. 4

5 (Kara Ákos megérkezett, a TFT 8 fıvel folytatta munkáját.) 3. napirendi pont Gyır-Gönyő Országos Közforgalmú Kikötıhöz csatlakozó vasúti pályahálózat Dr. Szakács Imre elmondta, hogy sokan többek között dr. Molnár Csaba az akkori közlekedési tárca vezetıje is jelen voltak a több mint két évvel ezelıtti átadási ünnepségen és ki gondolta volna akkor, hogy ennyi idı elteltével sem fog mőködni a vasút, hiszen nincs mega a pálya mőködtetıje, kezelıje. A napirendhez kapcsolódóan ismét kiemelten köszöntötte a megjelent Lennert János titkárságvezetıt, fejlesztésekért és beruházásokért felelıs fıosztályvezetıt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében, Kovács Ernı forgalmi igazgatót, aki a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatóját képviseli, dr. Váry András Speciális Vagyonelemek Igazgatót, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. képviselıjét, Grónay Andrea felelıs vezetıt, a KIOP IH részérıl, aki egyben az NFÜ KözOP IH-t is képviseli, Janák Emilt, az ÉDUKÖVIZIG igazgatóját. A témában elıadónak felkért Janák Emil ÉDUKÖVIZIG igazgató úrtól az írásos anyagot május 27-én megkaptuk. A dokumentumcsomagot (amely a kísérılevelet, a részletes szöveges tájékoztatót és mellékleteit, valamint az eladás diaképeit tartalmazza) a munkaszervezet azonnal továbbította mindkét testület tagjainak és a többi meghívottnak. Az NFM, a MÁV, az MNV és az NFÜ vezetıi, szintén felkérést kaptak a két tanács elnökeitıl, hogy az ülésen tartsanak tájékoztatót a vasútvonal használatbavételérıl és tervezett tájékoztatóik írásos összefoglalóját küldjék el a munkaszervezetnek. A közös felkérı levél nyomán az NFM-tıl és az MNV Zrt-tıl az írásos anyagokat megkaptuk. Ezeket a munkaszervezet továbbítottuk mindkét testület tagjainak. Janák Emil, az ÉDUKÖVIZIG igazgatója a korábban készített és a testületek tagjainak kiküldött írásos tájékoztatója kiegészítéseként elıadásában bemutatta a Gyır-Gönyő Országos Közforgalmú Kikötı eddigi történetét az 1992-es kezdetektıl napjainkig. Részletesen szólt a KIOP támogatással megvalósított vasúti infrastrukturális létesítményekrıl, illetve a vasút üzemeltetésbe adásának problémás, megoldásra váró kérdéseirıl. Figyelmeztetett a szlovákok által nemrég bejelentett tervekre, amelyek szerint a pozsonyi és komáromi kikötıiket rövidesen fejleszteni fogják. Amennyiben pedig a gönyői kikötı fejlesztése csúszik, hazánk elveszíti a Szlovákiaával szemben ma még meglévı versenyelınyét a vízi fuvarozás és kombinált szállítás terén. Vetítettképes elıadása diáit a jegyzıkönyvhöz csatolt 5. számú melléklet tartalmazza. Dr. Szakács Imre véleménye szerint ez egy állatorvosi ló arra vonatkozóan, hogyan lehet egy jó gondolatot elrontani. Az ÉDUKÖVIZIG igazgatójának elıadásából kitőnt, hogy az már eldöntött tény, miszerint a MÁV lesz a pályahálózat üzemeltetıje. Kovács Ernı a MÁV Zrt. nevében köszöni, hogy meghívták a tanácskozásra. A Janák úr által már elmondott történelmi dolgokkal nem kíván foglalkozni. Lényegében már azonosították azokat a problémákat amelyek jövıbeni megoldása mindenképpen feladat. Az így még felmerülı kérdések: tulajdonviszonyok, pályahálózat besorolása, a vagyonkezelési szerzıdés módosítása. Nagy kérdés viszont az, hogy lesz-e fuvar? Úgy tervezik, hogy a hátra lévı 1-2 hónapban a felmerülı problémákat meg tudják oldani és a nyár végére az üzemeltetési feladatokat el tudják látni. Dr. Szakács Imre véleménye szerint nagyot lendítene a forgalom tekintetében, ha a vasúti pálya egészen a vízig lemenne, ugyanis tarthatatlan állapot, hogy a hajóról az árut átrakják egy teherautóra, az megy 150 m-t és onnan újra átrakják a vasúti szerelvényekre. Ezek nyilvánvalóan a költségeket nem csökkentı tényezık. Dr. Váry András elmondja, hogy az MNV Zrt. mint az ingatlanok tulajdonosi jogának gyakorlója kerül a képbe. Május 27-én volt egy egyeztetı tárgyalás a minisztérium a MÁV az NFÜ részvételével. Az MNV részérıl legfontosabb, hogy a pálya és az alatti rész jogi helyzete rendezett legyen az esetleges késıbbi jogviták elkerülése végett. Két alternatív merült fel: az egyik, hogy a MÁV legyen a vagyonkezelıje ezeknek ez ingatlanoknak, a másik, hogy az ÉDUKÖVIZIG marad a vagyonkezelı a MÁV csak üzemeltetésre veszi át amely így idıben kevésbé elhúzódó. Hosszútávon természetesen az lesz az üdvös, ha ugyanaz üzemelteti és vagyonkezeli. Innentıl fogva felgyorsulnak az események, mert amennyiben a Vízig és a MÁV egymással felveszi a kapcsolatot az MNV Zrt. részérıl semmiféle akadálya nem lesz a dolognak. Grónay Anrea: Régóta dolgozik együtt Janák úrral azon, hogy a kikötı és fejlesztései ügyei megoldottak legyenek. Óriási lehetıség, és nagyon örül neki, hogy mint hatóság a KIOP keretében ezt a 8 Mrd Ft értékő támogatást meg tudták valósítani. Kulcskérdés mindig a fenntartás. Jelenleg a KIOP I. ütemének zárása kapcsán azzal küzdenek, hogy az 5

6 EU Bizottságnak nem nagyon tudták megmagyarázni, hogy a projekt hogyan fenntartható, hiszen az üzemeltetés, mőködtetés nem megoldott, ugyanakkor hiányoznak a betelepülések. Nyilvánvalóan ezek miatt a projekt nem tudta hozni azokat az indikátorokat, célértékeket amik be voltak tervezve. Most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Bizottság elég lassan, így pedig az idı pedig nekünk dolgozik. Sajnos errıl egyébként a Bizottságnak tudomása van, ugyanis az úgynevezett JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) szakértı ad tanácsot az EU Bizottságnak és ık azt javasolják, hogy amíg az elsı szakasz lezárása nem történt meg addig Magyarország semmiféle második szakasz elıkészítésébe ne menjen bele. Ettıl függetlenül az IH nagyon nyitott és szeretné a második ütemet is finanszírozni, segíteni. Hosszú folyamat eredmény az is, hogy az 560 milliós támogatás ügye is rendezıdni látszik. Pintér Ákos: A kikötınek három lába van, nevezetesen az út, a vasút, és a vízi út. Jelenleg a vízi út és a közút mőködik, a vasút nem tud rendesen mőködni. Ennek megfelelıen, ha egy komoly betelepülési szándékot szeretne a kikötı generálni Pillanatnyilag nem lehet kiszámolni, hogy mennyibe kerül egy vasúti szerelvény behozatala. 3-3,5 euro/tonna különbség van egy Gyır vasútállomáson és egy Gönyő vasútállomáson kiállított szerelvény között. Ezt senki nem fogja megfinanszírozni. Általában egy jól mőködı kikötınél 30%-ot ad a vízi forgalom, 30%-ot a vasúti forgalom, és a maradék százalékot adja a közút forgalom. Jelenleg tonna árú mozog a kikötıben, akkor hiányzik a másik 30% ami a vasútnak egy tonnás áruforgalmát jelenti. Ez csak a nemzetközi számok alapján felvázolt gondolkodás. Ez egy Országos Közforgalmú Kikötı, ehhez a vasúti pályának is országos közforgalmúnak kell lennie. Mindenki hozzáférhessen és állami bevételeket generáljon. A vasútnak is olyan kondíciókat kell tudni biztosítani, mely gazdaságos megvalósítást ad a betelepülıknek. A jelenlegi betelepülési megoldás minden csak nem vállalkozóbarát, hiszen a korábban megtárgyalt, felmért, megegyezett területre pályázatot kell kiírni, amelynek lebonyolítódása is legkevesebb fél év. Erre a vállalkozónak nincs ideje, ezen változtatni kellene. Borkai Zsolt: Egy ilyen projekt esetében a fenntarthatóságot be kell tudni mutatni. Hol van az a megvalósíthatósági tanulmány? Valaki beírt valamilyen számokat kérdés, hogy azt megalapozottan tette vagy csak a hasára ütve. Véleménye szerint nem szabad az államra várni, a Gyır-Gönyő Kikötınek fel kell vállalnia, hogy területeket vásárok az államtól, majd infrastrukturálisan megfejleszti azokat ezáltal generálva a befektetık vonzását, mert egyébként a folyamat nagyon lassú lesz. A fenntarthatóság kérdésében Gyır-Gönyő kikötı sokkal rosszabb pozícióban van mint bármely más versenytársa. Így azt javasolja, hogy legalább a területek megvásárlásával, fejlesztésével és kiajánlásával gyorsítson az ügymeneteken illetve tegye vonzóvá a kikötıt a menedzsmentje. Janák Emil: A történet úgy indult, hogy magyar beruházás lesz, amely nem egy pontszerően megtérülı, hanem egy egész térség/régió gazdaságát befolyásoló tényezı lesz. Eredetileg az összes létezı projektelemet a Magyar Állam pénzén akarták megcsinálni. Ehhez megvan a megvalósíthatósági tanulmány is. Ezt követıen az állam kifarolt a finanszírozásból és áttette Uniós formává. Megtalálták a megoldást már több éve. Kiajánlható szolgáltatássá kell tenni, amíg ez nincs meg addig nincs mirıl beszélni. A külföldi példák (pl. Bécs) is azt igazolják, hogy a kikötı tulajdonjoga mindig valamely nagyváros vagy állam kezében kell, hogy legyen. A bécsi példa, hogy a fejlesztések 80%-át már ki tudják termelni, de a maradékhoz még mindig segítség kell. A KIOP-támogatással megvalósított fejlesztés önmagában nem fog tudni elég forgalmat generálni, ha a nagyprojekt elemi nem tudnak megvalósulni. Babos Attila: Az érdekeltek elmondták, hogy mindenképpen szeretnék, ha mőködne a kikötı. Innentıl fogva elképzelhetetlen, hogy a felek nem tudnak esetleg megegyezni. Konkrét idıpontot szeretne hallani, hogy mikortól mőködik a kikötıhöz rendelt vasúti pálya. Kovács Ernı: A MÁV nem arról híres, hogy gazdaságosan üzemeltet valamit. Elıször akart idıpontot mondani, mostanra viszont már direkt nem szeretne. Amit vállaltak még ha kijelölés útján is azt megcsinálják. A MÁV Zrt. részérıl nem lesz akadálya annak, hogy azt üzemeltessék, de nem tudja teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy szeptember 1-tıl ez mőködni fog. Dr. Szakács Imre tekintettel arra, hogy ez egy tájékoztató jellegő napirendi pont volt, határozathozatal nem szükséges. (Kara Ákos távozott, a TFT 7 fıvel folytatta munkáját.) 6

7 4. napirendi pont: A Felsı-Duna menti térségben tervezett fejlesztések elıkészítése, illetve azok összehangolása Janák Emil: Szerette volna, ha az elızı napirendi pontnál a közlekedési tárca képviselıje magától megszólal, mert mint kiderült minden egyes kérdéses pontnál a szakminisztérium (az NFM) kompetenciája állapítható meg. Fontos kiemelni továbbá, hogy az eddigi és a tervezett kikötıfejlesztés tartalmát illetıen minden eddigi döntést a jelenlegi vagy a jogelıd minisztérium hozott meg. A térség szereplıi, így az ÉDUKÖVIZIG is csupán központilag kijelölt végrehajtói ezeknek a projekteknek. Dr. Szakács Imre: A tárgyi témával kapcsolatos, az ÉDUKÖVIZIG által készített elızetes írásos tájékoztatót a munkaszervezet továbbította mindkét testület tagjainak és a tanácsülés többi meghívottjának. Janák Emil a 40 diával illusztrált írásos anyagot (6. számú melléklet) részleteiben a szóbeli elıadásával fejtette ki. A térségben tervezett fejlesztések címő beszámolójában 4 nagy (egymással összefüggı) projektcsomagot mutatott be: A Gyır-Gönyő Országos Közforgalmú Kikötı fejlesztése (KÖZOP ) Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja (KEOP) A Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése projekt (KEOP) Duna projekt (KEOP) Ismertette és indokolta a kikötı-projekt céljait, amelyek a következık: az észak-dunántúli térség intermodális szállítási lehetıségeinek bıvítése, a környezetkímélı víziúti, vasúti és kombinált szállítások részarányának növelése, bekapcsolódás a nemzetközi fuvarozási rendszerbe, a Mosoni-Duna alsó szakaszán elıírások szerint III. osztályú hajóútnak megfelelı paraméterek biztosítása. Bemutatta a reménybeli kikötıfejlesztés elemeit, amelyek az alábbiak: a kikötı medencéssé történı átalakítása a Mosoni-Duna torkolati szakasz áthelyezésével, valamint vízszintszabályozó mőtárggyal és hajózsilippel (ez biztosítja egyben a Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja és a Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése céljainak maradéktalan megvalósíthatóságát is), összekötı út létesítése az 1-es és a 19-es út között, kikötı bıvítése (további legalább t/év áruforgalmazásra), az intermodalitás biztosításához szükséges kiszolgálási struktúra kiépítése. Tájékoztatójában hangsúlyozta, hogy az ÉDUKÖVIZIG kész a számára a kikötıfejlesztés terén központilag kijelölt projektgazda-szerepet a továbbiakban is vállalni. Kéri ugyanakkor, hogy az e feladat ellátásához elengedhetetlen információkat és egyértelmő támogatást megkaphassa az érintett tárcáktól. Örömmel nyugtázta, hogy Fellegi Tamás miniszter úr támogató levele (amely az átdolgozás alatt álló KözOp-os kiemelt projektjavaslatuk benyújtásához szükséges) megérkezett. Nem kapott viszont még választ azokra a konkrét tartalmi világos instrukciókat sürgetı kérdéseire, melyeket a miniszter úrnak írt levelében feltett, és amely válaszok szükségesek a döntéshozók által elfogadható tartalmú mielıbb benyújtandó projektcsomag összeállításához. (Borkai Zsolt távozott, a továbbiakban meghatalmazottja, Révi Zsolt fıépítész képviselte ıt a két testületben.) Dr. Szakács Imre megköszönte Lennert Jánosnak, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében ennek a fontos napirendi pontnak a megtárgyalásán is maradni tudott. Megkérdezi, hogy akár az elızı vagy akár a jelen napirendi ponthoz tud-e valamit hozzáfőzni. Lennert János: Janák Emilnek tájékoztatásául elmondja, hogy a tárcánál egy 3 oldalas válaszlevél készült, melyet a miniszter úr a napokban ír alá. Továbbá az NFÜ-tıl kaptak egy levelet, mely szerint érvényes a 1067-es, ezért ami abban foglaltatik, azt le kell zárni, és majd csak utána jöhet be az új projekt. Egy találkozó megszervezését javasolja, ahol az összes érintett fél képviselteti magát és ott rögzítenék azt a tervezett menetrendet, amely alapján meggyorsítható lenne az üzemeltetés átadás-átvételének kérdésköre. Babos Attila: Elsıdleges számára a határidı rögzítése, mert már 2015-rıl is lehet hallani, de reméli, hogy ez távoli idıpont csak álhír. A torkolati mőtárgy megépítése mindenképpen szükséges ahhoz, hogy Gyır nem szárazföldi város legyen, hanem ahogy hirdeti magát a vizeké. Az egyeztetéssel kapcsolatos minél elıbbi idıponttal nem tud mit kezdeni, mert a 2015-höz képest a 2013 is jókor van, de bízik benne, hogy annál sokkal hamarabb sikerül a részletekben megállapodni. Kéri, hogy a minisztérium támogassa ezt a projektet. 7

8 Dr. Szakács Imre felhívja a figyelmet, hogy amit Janák Emil elmondott, az a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, zöldekkel egyeztetett álláspont. Ezek javaslatok ténylegesen a térségnek a jövıbeni fejlesztésekre vonatkozó javaslatai. Révi Zsolt: Ha pusztán és kizárólag a kikötıt nézzük a fenntarthatóság és a mőszaki logika szempontjából kérdezve beszélhetünk-e addig befejezett projektrıl, amíg nincs medencés kikötı, nincs partfal és nincs hozzá vasút. Mert úgy érzi, jelenleg szó van egy vízvezetékrıl ami elkészült, nagyon örülünk neki, azonban a fürdıkád és csap nincs meg hozzá. Jelenleg csak egy torzónk van, amit mielıbb be kellene fejezni, hogy hasznot hozóan mőködni tudjon. Janák Emil: A projekt gazdájaként nem mondhat mást mint, hogy van egy támogatási szerzıdése, amiben rögzítve van mi az amit meg kell terveztetni. A kikötıi projekt több partfallal, a belsı vasút befejezésével és az optimális mederfenék kialakításával lehet fenntartható. Pontosan a fenntarthatósághoz hiányzó partfal és medencés kialakítás tervezése nincs kiadva. A használható, vonzó kikötı kialakítását célzó megoldást rögzítendı tervezési munkára 2005-ben kötött támogatási szerzıdést indokolt lenne tartalmi és pénzügyi szempontból aktualizálni. Révi Zsolt: Akkor egyet értünk, gondolunk és mondunk. Major Gábor polgármester Gönyő képviseletében jelezte, hogy van egy komoly érdekellentét, amelynek feloldásához kéri mindenki segítségét. a telephely iránt érdeklıdıket szerencsés lenne valamiképp (pl. kedvezményekkel) arra ösztönözni, hogy a hatalmas szabad kikötıi területeket válasszák, és ne az azon kívülieket. Babos Attila: A mielıbbi kifejezés helyett határidıt szeretne hallani. Kérdezi, hogy az azonnali kifejezéssel nagyon elrugaszkodnánk-e a valóságtól? Lennert János elmondja, hogy június 3-áig meg kell tartani egy helyszíni bejárást, majd ezt követıen július 31-ig ki kell dolgozniuk (mármint a MÁV-nak) a szerzıdési feltételeket és aláírni azt, a közlekedési hatóságnak pedig 60 napja van a kötelezı eljárás lefolytatására és a végleges engedélyek kiadására. Dr. Szakács Imre: A MÁV ezzel a pályával túl nagy kockázatot nem vállal fel, hiszen ez egy vadonatúj vonalról van szó, amelyet maximum a rozsda és a gaz eszi, de amúgy teljesen jól használható. Lennert János: A július 31-ei idıpont konkrét, és a minisztérium mindent elkövet annak érdekében, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál megfelelıen rendben menjen minden. Most dolgoznak azon, hogy az eljárási idıket csökkentsék. Javasol egy személyes megbeszélést július 15-ig. Kéri, hogy azon a KözOP IH vezetıje, Szalóki Flórián személyesen jelenjen meg, továbbá várják az MTT elnökét is. Itt lefektetnek egy ütemtervet, mert a 1067-es szerzıdés most lezárásra kerül. A tervezıtıl kapott mőszaki tartalom nyomán összeállítható az a lista, amely ahhoz kell, hogy ez a kikötı valóban medencés legyen. Janák Emil utalt arra, hogy január 1-tıl megváltozott a jogszabály szerint nem kell mőködési-üzemeltetési engedélyt kérni, elég csak egy bejelentéssel élni a vasúti hatóság felé. Miután további észrevétel nem volt, a két testület egyhangú szavazással (MTT 6 igen, TFT 7 igen) meghozta döntéseit: 13/2011 (V. 31.) MTT számú határozat A Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanács 1. elégedetten és köszönettel nyugtázza, hogy a Gyır-Gönyő Országos Közforgalmú Kikötı fejlesztése tárgyában február 8-án elfogadott, majd a nemzeti fejlesztési miniszterhez továbbított javaslatai ügyében érdemi lépések történtek; 2. nagyra értékelve az eddig tett intézkedéseket, továbbra is sürgeti az uniós támogatással megvalósult kikötıi vasútvonal mielıbbi használatba vételét; várhatóan október 1-jén, 3. ismételten felhívja a döntéshozók figyelmet a tervezett kikötıfejlesztés és a már támogatást nyert KEOP-os projektek közötti összefüggésre; 4. megbízza elnökét, tagjait és munkaszervezetét, továbbá felkéri a térség országgyőlési képviselıit, hogy jelen határozat 3. és 4. pontjában rögzített testületi álláspontot minden lehetséges fórumon képviseljék. Felelıs: dr. Szakács Imre, a Tanács elnöke Határidı: azonnal (elfogadás) 8

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. november 29-én tartott, k ö z m e g h a l l- g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. november 30-án tartott, k ö z m e g- h a l l g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 19-I ÜLÉSÉRŐL

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 19-I ÜLÉSÉRŐL J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 19-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT: 2007. SZEPTEMBER 19-ÉN, 11.00 ÓRAKOR BÜKFÜRDŐN, A KONFERENCIA-KÖZPONT TERMÉBEN JELEN VANNAK:

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-10/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. október 30-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 3. sz. JEGYZİKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 26-án, Salgótarjánban, a Megyeháza nagytermében megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Szám:55-7/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak: továbbá: Fejér Megye Közgyőlése 2013. december 20-i ülésérıl Adravecz Tamás, Árgyelán János, Balogh Gergely, Balogh Zoltán, Csombók Pál, Farkas

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 24-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 24-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-25/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. október 24-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 14- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ. Tárgy: Az Elıvárosi Közlekedésfejlesztési Stratégiai Terv és részletes megvalósíthatósági tanulmány társadalmi és civil egyeztetése

EMLÉKEZTETİ. Tárgy: Az Elıvárosi Közlekedésfejlesztési Stratégiai Terv és részletes megvalósíthatósági tanulmány társadalmi és civil egyeztetése EMLÉKEZTETİ Felvéve: a 2009. május 12-én, a Ramada Resort Aquaworld Budapest konferenciatermében (1044 Budapest, Íves út 16.) lefolytatott társadalmi és civil egyeztetésrıl (melyrıl hangfelvétel készült)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-44/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-11/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-11/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-11/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV.,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-3/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 28-án

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL Rendeletek: 30/2011. (XII. 20.) A települési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Szabó András Déry

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK 1

KÖZLEKEDÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK 1 KÖZLEKEDÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK 1 Fleischer Tamás KIINDULÁS Ha követni akarjuk, mi történt 2007-ben a közlekedés területén, legjobb, ha a tényekbıl indulunk ki. Mindenekelıtt összeállítottuk tehát a fıbb

Részletesebben