Jelen voltak: A csatolt (1-3. számú mellékletek) jelenléti ívek szerint.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelen voltak: A csatolt (1-3. számú mellékletek) jelenléti ívek szerint."

Átírás

1 Szám: 5-27 / 2011 Szám: 3-60 / 2011 Melléklet: 1. MTT jelenléti ív 2. TFT jelenléti ív 3. Meghívottak jelenléti íve 4. Láng István elıadása 5. Janák Emil 1. elıadása 6. Janák Emil 2. elıadása 7. Sajtóközlemény JEGYZİKÖNYV a Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács (MTT) és a Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács (TFT) május 31-én, a Gyır-Gönyő kikötıben tartott együttes ülésérıl. Jelen voltak: A csatolt (1-3. számú mellékletek) jelenléti ívek szerint. Dr. Szakács Imre köszöntötte mindkét testület megjelent tagjait. Külön is üdvözölte a napirendi pontok elıadóit, felkért hozzászólóit és vendégeit, így Lennert János kabinetfınököt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztésekért és beruházásokért felelıs fıosztályvezetıjét (aki Schváb Zoltán közlekedésért felelıs helyettes államtitkárt képviseli), Kovács Ernı forgalmi igazgatót (aki Szarvas Ferencet, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatóját képviseli), dr. Váry Andrást, a Speciális Vagyonelemek Igazgatóját (aki Horváth Gergely Domonkost, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. vezérigazgatóját képviseli), Grónay Andrea programigazgatót, a vasutas projekt zárásáért felelıs vezetıjét (aki Petykó Zoltánt, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökét, valamint Bozzay Péter és Szalóki Flórián fıosztályvezetıket, a KEOP- és KözOP IH-k vezetıit képviseli), Láng István a Vidékfejlesztési Minisztérium fıosztályvezetıjét (aki Barsiné Pataki Etelka dunai kormánybiztost képviseli), Janák Emil igazgatót, az ÉDUKÖVIZIG vetetıjét és Pintér Ákost, a Gyır-Gyönyő Kikötı Zrt. vezérigazgatóját. Pintér Ákos, a rendezvény házigazdája az ülés elején kiosztott írásos ismertetı anyag kiegészítéseként rövid vetítettképes elıadást tartott: bemutatta a kikötıépítés történetét és jelenlegi helyzetét, továbbá vázolta a fejlesztési elképzeléseket. Babos Attila elmondta, hogy néhány TFT-tag hivatali elfoglaltsága, illetve korábban rögzített programja miatt Popovics György Komárom-Esztergom megyei elnököt Pohlmüllner Tamás képviseli, dr. Árvay István alpolgármestert Pollhammer Jenı önkormányzati fıtanácsadó, valamint Fazekas Zoltán kistérségi képviselıt Major Gábor polgármester helyettesíti. Az ülés kezdetén hiányzó négy tanácstag közül dr Nemes Andrea miniszteri delegált (NgM) elıre jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. Megállapítja, hogy az ülés kezdetén a 11 tag közül jelen van 7 fı, a Tanács határozatképes. Dr. Szakács Imre elmondta, hogy az évi XXI. tv. szerint az MTT kilenctagú testületébıl két tag a területileg illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselıje és a mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv képviselıje a évi országgyőlési választások óta mindmáig ismeretlen. Az utóbbi tekintetében az MTT törvényességi felügyeletét ellátó Kormányhivatal írásos véleménye nyomán az MVH megyei vezetıjét hívtuk meg az ülésre. Légrády Gábor azonban az MVH központ ellentétes álláspontja miatt nem jöhetett el az ülésre. A megyében mőködı kistérségek éves rotációban 3-3 tanácstagot delegáltak a testületbe. A Mosonmagyaróvári Kistérség április 21-ei ülésén úgy határozott, hogy miután korábbi delegáltjuk, Tóth István polgármesteri megbízatása megszőnt 1

2 Török Sándor mosonszolnoki polgármestert javasolja a Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanácsba. A kistérségi javaslatot a Megyei Kistérségi Fórum elnöke által elrendelt körszavazás eredménye megerısítette, így az éves rotációs rendszernek megfelelıen 2011 novemberétıl majd Török Sándor váltja a jelenlegi Ferenczi Zsolt tanácstagot. Megállapította, hogy az MTT 9 tagja közül 6 jelen van, a testület határozatképes. Napirend elfogadása Dr. Szakács Imre: A munkaszervezet a megtárgyalni javasolt írásos MTT-elıterjesztéseket elektronikus úton eljuttatta a MTT tagjaihoz, valamint közvetlenül az ülés elıtt kiosztotta az elıterjesztéseket kiegészítı további mellékleteket: a Kikötı Zrt. bemutatkozó anyagát, a Duna Makro-regionális Stratégiához kapcsolódó összefoglalót, az MTT határozati javaslatokat és az elfogadásra javasolt sajtóközlemény tervezetét. Miután további témajavaslat nem volt, a MTT egyhangú szavazással (6 igen) elfogadta a napirendet: 1. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekrıl és intézkedésekrıl 2. EU Duna makro-régió Stratégia 3. Gyır-Gönyő Országos Közforgalmú Kikötıhöz csatlakozó vasúti pályahálózat 4. A Felsı-Duna menti térségben tervezett fejlesztések elıkészítése, illetve azok összehangolása 5. Egyebek (sajtóközlemény szövegének elfogadása) Babos Attila: A tagok megkapták az írásos TFT-elıterjesztéseket (elektronikus úton), majd az ülés elıtt az elıterjesztéskiegészítı mellékleteket megkapták. További megtárgyalandó témajavaslat nem hangzott el. A TFT egyhangú szavazással (7 igen) elfogadta a napirendet: 1. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekrıl és intézkedésekrıl 2. EU Duna makro-régió Stratégia 3. Gyır-Gönyő Országos Közforgalmú Kikötıhöz csatlakozó vasúti pályahálózat 4. A Felsı-Duna menti térségben tervezett fejlesztések elıkészítése, illetve azok összehangolása 5. Egyebek (sajtóközlemény szövegének elfogadása) 1. napirendi pont Tájékoztató a két ülés közötti eseményekrıl és intézkedésekrıl Dr. Szakács Imre az MTT ülésre készített írásos tájékoztatóból kiemelte, hogy az MTT és a Szigetköz Felsı-Duna menete TFT igyekezett koordinációs tevékenységével segíteni a formálódó Danube Limes Világörökség pályázatot. Miután kiderült, hogy a TFT mőködési területén kívüli településeket is érint a római Limes, az MTT elnökéhez érkezett egy felkérés, amely megyei koordinációt kezdeményezett. Ennek nyomán a munkaszervezet egyeztetett az érintett megyebeli (gyıri és mosonmagyaróvári) kistérségekkel, valamint a szomszédos Komárom-Bábolna kistérséggel. Az általuk delegált/delegálandó 3-3 személy, valamint a megyék képviselıi részvételével munkacsoport alakul. Komárom- Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének tájékoztatása szerint náluk a megyei fıépítész koordinálja a Limes-ügyeket. A tájékoztatót az MTT tudomásul vette és egyhangú szavazással elfogadta (6 igen) az elıterjesztett határozati javaslatokat: 10/2011 (V. 31.) MTT számú határozat A Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanács egyetért a tervezett (négy országot érintı) nevezéssel, amely az egykori Pannonia tartomány Duna menti határvédelmi rendszerét UNESCO Világörökségi helyszínné nyilvánítását kezdeményezi; támogatja, hogy a megye Limes-szel érintett településeit is kerüljenek be a világörökségi nevezéssel összefüggı tervezett Római tematikus turisztikai útvonalba; megbízza elnökét, hogy kísérje figyelemmel mindkét kezdeményezés alakulását/eredményeit és a fejleményekrıl tájékoztassa a testületet; támogatja, hogy a Limes-szel összefüggı tevékenység összehangolására alakuló munkacsoportba a Tanács munkaszervezete is bekapcsolódjon. Felelıs: dr. Szakács Imre, az MTT elnöke Határidı: azonnal 2

3 11/2011 (V. 31.) MTT számú határozat A Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanács a két ülés közötti idıszakban történt eseményekrıl és a lejárt határidejő határozatokról szóló beszámolót elfogadja. Felelıs: dr. Szakács Imre, az MTT elnöke Határidı: azonnal Babos Attila elmondta, hogy a 14 mellékletet tartalmazó írásos tájékoztató összefoglalja az elmúlt idıszak fontosabb történései, beszámol a tanács korábbi határozatainak végrehajtásáról és tájékoztató a testület és munkaszervezete további tevékenységrıl (6 db koordináció, szervezés, lobbi, érdekképviselet stb.) Megemlítette, hogy az idei tagdíjak befizetési határideje a mai napon jár le, de eddig egyedül csak az NgM jelezte tagdíjfizetési szándékát. Nem jó hír, hogy 2011-ben várhatóan NFM mőködési támogatás nem lesz, bár az RFT a legutóbbi ülésén (május 25-én) kezdeményezte, hogy a Szigetköz TFT is (hasonlóan másik három TFT-hez) is kapjon a szaktárcától támogatást. Kérte a VM delegáltakat, dr. Nagy István és Kara Ákos tanácstagokat, hogy (miként elıdeik a korábbi években megtették) ık is sürgessék a tagdíj átutalását a delegálójuknál. Szerencsés volna, ha a többi tanácstag is hasonló lépést tenne az általa képviselt szervezet (fejlesztési tanács, önkormányzat) felé. Kérdés, észrevétel nem volt, a tanács egyhangú (7 igen) szavazással meghozta döntéseit: 14/2011 (V. 31.) SzTFT számú határozat A Szigetköz Felsı-Duna menti Térségi Fejlesztési Tanács a két ülés közötti idıszakban történt eseményekrıl és a lejárt határidejő határozatokról szóló beszámolót elfogadja. Felelıs: Babos Attila, a TFT elnöke Határidı: azonnal 2. napirendi pont EU Duna Makro-regionális Stratégia (EDMRS) Dr. Szakács Imre: A két testület elnöke tájékoztatóra kérte fel Barsiné Pataki Etelka kormánybiztost, akinek munkatársa, Nádasi György megküldte a készülı Duna Makro-regionális Stratégia kiemelt kérdései koordinációját, valamint a stratégia cselekvési területeit irányító bizottságokba delegált magyar tagok neveit tartalmazó táblázatot. Ezt a táblázatot az 1. napirendi pont írásos anyaga tartalmazza. Nádasi György tegnap további Duna-stratégiás anyagot küldött. A munkaszervezet ezt a 9 oldalas, friss információkat rögzítı tájékoztatót en továbbította a tanácsok tagjainak, de az ülés elıtt is kiosztotta. Szintén az 1. napirendi pont írásos anyaga beszámol két fontos kezdeményezésrıl. A TFT és az MTT elnöke az április 30- ai határidıre eljuttatta a kormánybiztos asszonyhoz és az érintett szaktárcák vezetıihez a megyében megfogalmazott vízi-turisztikai zászlóshajó projektjavaslatot és a térségben megfogalmazott közlekedési zászlóshajó projektjavaslatot. Láng István, a Vidékfejlesztési Minisztérium Vízkárelhárítási Fıosztályának vezetıje elmondta, hogy Barsiné Pataki Etelka kormánybiztos kérte fel ıt a képviseletére és a Duna Makro-regionális Stratégiával kapcsolatos legfrissebb információkról szóló tájékoztató megtartására. Vetítettképes elıadásában tárgyalta a az EDMRS készítésének folyamatát és részletesen szólt az akciótervrıl (4 pillér, 11 prioritás, mintegy 100 intézkedés, projektek), majd bemutatta a hazánk által koordinált 3 területet: A megújuló energiaforrások, fenntartható energiatermelés (Csehországgal együtt), A vizek minıségének helyreállítása, védelme (Szlovákiával együtt), Környezeti kockázatok kezelése (Romániával közösen). A lehetıségek és célok között fontos az országok között új együttmőködési területek keresése, az innovatív megoldások keresése a tudomány eredményeinek hatékonyabb felhasználásával, valamint az egyes szakterületek között új együttmőködési területek keresése. Fontos szempont a Duna stratégia és a nemzeti stratégiák összehangolása, a pályázatok egyszerősítése, a bírálatok során a szakmai indokok erısítése az eljárási elıírások rovására, továbbá a pályázati elvárások erıteljesebb szakmai ellenırzése, megvalósításuk megkövetelése Elıadásának diáit a jegyzıkönyvhöz csatolt 4. számú melléklet tartalmazza. 3

4 Dr. Szakács Imre: Az írásos elıterjesztés tartalmaz két döntési javaslatot, amelyek szerint 1. az MTT megerısíti elnöke felterjesztését, azaz a közlekedési zászlóshajó projektjavaslatot kezdeményezı levelezést. 2. a TFT megerısíti elnöke felterjesztését, azaz a vízi turisztikai zászlóshajó projektjavaslatot kezdeményezı levelezést. Borkai Zsolt: A határozati javaslatban szereplı közlekedési zászlóshajó projekthez kapcsolódva elmondta, hogy a 86-os fıút mellet indokolt, hogy a Gyır térségi észak-déli korridort is nevesíteni. Javasolja, hogy a 14-es fıút és a Gyırt északról elkerülı tervezett fıút is szerepeljen a dunai kormánybiztoshoz és a fejlesztési miniszterhez felterjesztett közlekedési zászlóshajóprojektben. Kéri, hogy észrevételét rögzítse a jegyzıkönyv, továbbá sürgeti, hogy a Dunához kapcsolódó Gyır-térségi említett fejlesztésekkel egészüljön ki az MTT-elnökének korábbi kezdeményezése. Dr. Szakács Imre: Az elıterjesztett közlekedési határozati javaslat az áprilisban már elküldött elnöki levél szövegének tudomásulvételét kéri. A gyıri polgármester úr által tolmácsolt javaslatot a jegyzıkönyvben természetesen rögzítjük, és azt mint kiegészítı projektelemet jelzı észrevételt továbbítjuk az áprilisi kezdeményezés címzettjeinek: a dunai kormánybiztosnak és a fejlesztési miniszternek. További észrevétel nem volt, az MTT egyhangú (6 igen) szavazással meghozta döntését: 12/2011 (V. 31.) MTT számú határozat A Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanács 1. egyetért az elnöke, az érintett települések polgármesterei és a térség parlamenti képviselıi által közösen indított kezdeményezéssel, amely az EU Duna Makro-regionális Stratégiához közlekedési zászlóshajó projektjavaslatot fogalmazott meg ( A Baltikum a Balkánig észak-déli irányú folyosó címő projektcsomagba illeszkedı fejlesztést: a 86-os fıút Rábakecöl/Beled és Csorna közötti szakaszának burkolat-megerısítését); 2. jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy elnöke a közlekedési zászlóshajó projektjavaslatot április 7-én továbbította a dunai kormánybiztosnak és a fejlesztési miniszternek; Felelıs: dr. Szakács Imre, a Tanács elnöke Határidı: azonnal (elfogadás) Babos Attila: A felterjesztett vízi-turisztikai zászlóshajó projektjavaslatra vonatkozó NgM államtitkári válasz megérkezett. Az abban foglalt jó hírekre reagálni kívánunk, ezért a munkaszervezet információkérı levéllel fordult a reménybeli vízi-turisztikai zászlóshajó projekt potenciális partnereihez (önkormányzatokhoz és vízi sport egyesületekhez). A Mosonmagyaróvári Vízisport egyesület már egy azonnal indítható projektet bemutató anyag összeállításán dolgozik. Azt tervezzük, hogy a munkaszervezethez beérkezı projektjavaslatokat a testület elnöke támogató nyilatkozata kíséretében továbbítjuk a szaktárcákhoz és a dunai kormánybiztosnak. További észrevétel nem volt, a TFT egyhangú (7 igen) szavazással meghozta döntését: 15/2011 (V. 31.) SzTFT számú határozat A Szigetköz Felsı-Duna menti Térségi Fejlesztési Tanács 1. egyetért az elnöke, az érintett települések polgármesterei és a térség parlamenti képviselıi által közösen indított kezdeményezéssel, amely az EU Duna Makro-regionális Stratégiához vízi turisztikai zászlóshajó projektjavaslatot fogalmazott meg ( Az evezıs turizmus fejlesztése a Duna mentén címő projektcsomagba illeszkedı fejlesztésként vízi túra megállóhelyek, strandok, kempingek, kikötıhelyek, csónakleeresztı rámpák és csónakkiemelı helyek létesítését, kajak-kenu kiemelı és vízre-szálló helyek kialakítását); 2. jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy elnöke a vízi turisztikai zászlóshajó projektjavaslatot április 11-én továbbította a dunai kormánybiztosnak és a turisztikáért felelıs miniszternek; 3. megbízza elnökét, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium biztató válasza nyomán beérkezı konkrét projektjavaslatokat támogató nyilatkozat kíséretében továbbítsa a szaktárcához. Felelıs: Babos Attila, a Tanács elnöke Határidı: azonnal (elfogadás) Babos Attila: A minisztérium és a TFT levelezése kapcsán nagyon nem érezte a pozitív hozzáállást. Bízik benne, hogy ha megfelelı projektjavaslatokkal és összefogással (MTT-vel kistérséggel egyetemben) bombázzák az illetékeseket, akkor azok pozitív elbírálásban fognak részesülni. 4

5 (Kara Ákos megérkezett, a TFT 8 fıvel folytatta munkáját.) 3. napirendi pont Gyır-Gönyő Országos Közforgalmú Kikötıhöz csatlakozó vasúti pályahálózat Dr. Szakács Imre elmondta, hogy sokan többek között dr. Molnár Csaba az akkori közlekedési tárca vezetıje is jelen voltak a több mint két évvel ezelıtti átadási ünnepségen és ki gondolta volna akkor, hogy ennyi idı elteltével sem fog mőködni a vasút, hiszen nincs mega a pálya mőködtetıje, kezelıje. A napirendhez kapcsolódóan ismét kiemelten köszöntötte a megjelent Lennert János titkárságvezetıt, fejlesztésekért és beruházásokért felelıs fıosztályvezetıt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében, Kovács Ernı forgalmi igazgatót, aki a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatóját képviseli, dr. Váry András Speciális Vagyonelemek Igazgatót, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. képviselıjét, Grónay Andrea felelıs vezetıt, a KIOP IH részérıl, aki egyben az NFÜ KözOP IH-t is képviseli, Janák Emilt, az ÉDUKÖVIZIG igazgatóját. A témában elıadónak felkért Janák Emil ÉDUKÖVIZIG igazgató úrtól az írásos anyagot május 27-én megkaptuk. A dokumentumcsomagot (amely a kísérılevelet, a részletes szöveges tájékoztatót és mellékleteit, valamint az eladás diaképeit tartalmazza) a munkaszervezet azonnal továbbította mindkét testület tagjainak és a többi meghívottnak. Az NFM, a MÁV, az MNV és az NFÜ vezetıi, szintén felkérést kaptak a két tanács elnökeitıl, hogy az ülésen tartsanak tájékoztatót a vasútvonal használatbavételérıl és tervezett tájékoztatóik írásos összefoglalóját küldjék el a munkaszervezetnek. A közös felkérı levél nyomán az NFM-tıl és az MNV Zrt-tıl az írásos anyagokat megkaptuk. Ezeket a munkaszervezet továbbítottuk mindkét testület tagjainak. Janák Emil, az ÉDUKÖVIZIG igazgatója a korábban készített és a testületek tagjainak kiküldött írásos tájékoztatója kiegészítéseként elıadásában bemutatta a Gyır-Gönyő Országos Közforgalmú Kikötı eddigi történetét az 1992-es kezdetektıl napjainkig. Részletesen szólt a KIOP támogatással megvalósított vasúti infrastrukturális létesítményekrıl, illetve a vasút üzemeltetésbe adásának problémás, megoldásra váró kérdéseirıl. Figyelmeztetett a szlovákok által nemrég bejelentett tervekre, amelyek szerint a pozsonyi és komáromi kikötıiket rövidesen fejleszteni fogják. Amennyiben pedig a gönyői kikötı fejlesztése csúszik, hazánk elveszíti a Szlovákiaával szemben ma még meglévı versenyelınyét a vízi fuvarozás és kombinált szállítás terén. Vetítettképes elıadása diáit a jegyzıkönyvhöz csatolt 5. számú melléklet tartalmazza. Dr. Szakács Imre véleménye szerint ez egy állatorvosi ló arra vonatkozóan, hogyan lehet egy jó gondolatot elrontani. Az ÉDUKÖVIZIG igazgatójának elıadásából kitőnt, hogy az már eldöntött tény, miszerint a MÁV lesz a pályahálózat üzemeltetıje. Kovács Ernı a MÁV Zrt. nevében köszöni, hogy meghívták a tanácskozásra. A Janák úr által már elmondott történelmi dolgokkal nem kíván foglalkozni. Lényegében már azonosították azokat a problémákat amelyek jövıbeni megoldása mindenképpen feladat. Az így még felmerülı kérdések: tulajdonviszonyok, pályahálózat besorolása, a vagyonkezelési szerzıdés módosítása. Nagy kérdés viszont az, hogy lesz-e fuvar? Úgy tervezik, hogy a hátra lévı 1-2 hónapban a felmerülı problémákat meg tudják oldani és a nyár végére az üzemeltetési feladatokat el tudják látni. Dr. Szakács Imre véleménye szerint nagyot lendítene a forgalom tekintetében, ha a vasúti pálya egészen a vízig lemenne, ugyanis tarthatatlan állapot, hogy a hajóról az árut átrakják egy teherautóra, az megy 150 m-t és onnan újra átrakják a vasúti szerelvényekre. Ezek nyilvánvalóan a költségeket nem csökkentı tényezık. Dr. Váry András elmondja, hogy az MNV Zrt. mint az ingatlanok tulajdonosi jogának gyakorlója kerül a képbe. Május 27-én volt egy egyeztetı tárgyalás a minisztérium a MÁV az NFÜ részvételével. Az MNV részérıl legfontosabb, hogy a pálya és az alatti rész jogi helyzete rendezett legyen az esetleges késıbbi jogviták elkerülése végett. Két alternatív merült fel: az egyik, hogy a MÁV legyen a vagyonkezelıje ezeknek ez ingatlanoknak, a másik, hogy az ÉDUKÖVIZIG marad a vagyonkezelı a MÁV csak üzemeltetésre veszi át amely így idıben kevésbé elhúzódó. Hosszútávon természetesen az lesz az üdvös, ha ugyanaz üzemelteti és vagyonkezeli. Innentıl fogva felgyorsulnak az események, mert amennyiben a Vízig és a MÁV egymással felveszi a kapcsolatot az MNV Zrt. részérıl semmiféle akadálya nem lesz a dolognak. Grónay Anrea: Régóta dolgozik együtt Janák úrral azon, hogy a kikötı és fejlesztései ügyei megoldottak legyenek. Óriási lehetıség, és nagyon örül neki, hogy mint hatóság a KIOP keretében ezt a 8 Mrd Ft értékő támogatást meg tudták valósítani. Kulcskérdés mindig a fenntartás. Jelenleg a KIOP I. ütemének zárása kapcsán azzal küzdenek, hogy az 5

6 EU Bizottságnak nem nagyon tudták megmagyarázni, hogy a projekt hogyan fenntartható, hiszen az üzemeltetés, mőködtetés nem megoldott, ugyanakkor hiányoznak a betelepülések. Nyilvánvalóan ezek miatt a projekt nem tudta hozni azokat az indikátorokat, célértékeket amik be voltak tervezve. Most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Bizottság elég lassan, így pedig az idı pedig nekünk dolgozik. Sajnos errıl egyébként a Bizottságnak tudomása van, ugyanis az úgynevezett JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) szakértı ad tanácsot az EU Bizottságnak és ık azt javasolják, hogy amíg az elsı szakasz lezárása nem történt meg addig Magyarország semmiféle második szakasz elıkészítésébe ne menjen bele. Ettıl függetlenül az IH nagyon nyitott és szeretné a második ütemet is finanszírozni, segíteni. Hosszú folyamat eredmény az is, hogy az 560 milliós támogatás ügye is rendezıdni látszik. Pintér Ákos: A kikötınek három lába van, nevezetesen az út, a vasút, és a vízi út. Jelenleg a vízi út és a közút mőködik, a vasút nem tud rendesen mőködni. Ennek megfelelıen, ha egy komoly betelepülési szándékot szeretne a kikötı generálni Pillanatnyilag nem lehet kiszámolni, hogy mennyibe kerül egy vasúti szerelvény behozatala. 3-3,5 euro/tonna különbség van egy Gyır vasútállomáson és egy Gönyő vasútállomáson kiállított szerelvény között. Ezt senki nem fogja megfinanszírozni. Általában egy jól mőködı kikötınél 30%-ot ad a vízi forgalom, 30%-ot a vasúti forgalom, és a maradék százalékot adja a közút forgalom. Jelenleg tonna árú mozog a kikötıben, akkor hiányzik a másik 30% ami a vasútnak egy tonnás áruforgalmát jelenti. Ez csak a nemzetközi számok alapján felvázolt gondolkodás. Ez egy Országos Közforgalmú Kikötı, ehhez a vasúti pályának is országos közforgalmúnak kell lennie. Mindenki hozzáférhessen és állami bevételeket generáljon. A vasútnak is olyan kondíciókat kell tudni biztosítani, mely gazdaságos megvalósítást ad a betelepülıknek. A jelenlegi betelepülési megoldás minden csak nem vállalkozóbarát, hiszen a korábban megtárgyalt, felmért, megegyezett területre pályázatot kell kiírni, amelynek lebonyolítódása is legkevesebb fél év. Erre a vállalkozónak nincs ideje, ezen változtatni kellene. Borkai Zsolt: Egy ilyen projekt esetében a fenntarthatóságot be kell tudni mutatni. Hol van az a megvalósíthatósági tanulmány? Valaki beírt valamilyen számokat kérdés, hogy azt megalapozottan tette vagy csak a hasára ütve. Véleménye szerint nem szabad az államra várni, a Gyır-Gönyő Kikötınek fel kell vállalnia, hogy területeket vásárok az államtól, majd infrastrukturálisan megfejleszti azokat ezáltal generálva a befektetık vonzását, mert egyébként a folyamat nagyon lassú lesz. A fenntarthatóság kérdésében Gyır-Gönyő kikötı sokkal rosszabb pozícióban van mint bármely más versenytársa. Így azt javasolja, hogy legalább a területek megvásárlásával, fejlesztésével és kiajánlásával gyorsítson az ügymeneteken illetve tegye vonzóvá a kikötıt a menedzsmentje. Janák Emil: A történet úgy indult, hogy magyar beruházás lesz, amely nem egy pontszerően megtérülı, hanem egy egész térség/régió gazdaságát befolyásoló tényezı lesz. Eredetileg az összes létezı projektelemet a Magyar Állam pénzén akarták megcsinálni. Ehhez megvan a megvalósíthatósági tanulmány is. Ezt követıen az állam kifarolt a finanszírozásból és áttette Uniós formává. Megtalálták a megoldást már több éve. Kiajánlható szolgáltatássá kell tenni, amíg ez nincs meg addig nincs mirıl beszélni. A külföldi példák (pl. Bécs) is azt igazolják, hogy a kikötı tulajdonjoga mindig valamely nagyváros vagy állam kezében kell, hogy legyen. A bécsi példa, hogy a fejlesztések 80%-át már ki tudják termelni, de a maradékhoz még mindig segítség kell. A KIOP-támogatással megvalósított fejlesztés önmagában nem fog tudni elég forgalmat generálni, ha a nagyprojekt elemi nem tudnak megvalósulni. Babos Attila: Az érdekeltek elmondták, hogy mindenképpen szeretnék, ha mőködne a kikötı. Innentıl fogva elképzelhetetlen, hogy a felek nem tudnak esetleg megegyezni. Konkrét idıpontot szeretne hallani, hogy mikortól mőködik a kikötıhöz rendelt vasúti pálya. Kovács Ernı: A MÁV nem arról híres, hogy gazdaságosan üzemeltet valamit. Elıször akart idıpontot mondani, mostanra viszont már direkt nem szeretne. Amit vállaltak még ha kijelölés útján is azt megcsinálják. A MÁV Zrt. részérıl nem lesz akadálya annak, hogy azt üzemeltessék, de nem tudja teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy szeptember 1-tıl ez mőködni fog. Dr. Szakács Imre tekintettel arra, hogy ez egy tájékoztató jellegő napirendi pont volt, határozathozatal nem szükséges. (Kara Ákos távozott, a TFT 7 fıvel folytatta munkáját.) 6

7 4. napirendi pont: A Felsı-Duna menti térségben tervezett fejlesztések elıkészítése, illetve azok összehangolása Janák Emil: Szerette volna, ha az elızı napirendi pontnál a közlekedési tárca képviselıje magától megszólal, mert mint kiderült minden egyes kérdéses pontnál a szakminisztérium (az NFM) kompetenciája állapítható meg. Fontos kiemelni továbbá, hogy az eddigi és a tervezett kikötıfejlesztés tartalmát illetıen minden eddigi döntést a jelenlegi vagy a jogelıd minisztérium hozott meg. A térség szereplıi, így az ÉDUKÖVIZIG is csupán központilag kijelölt végrehajtói ezeknek a projekteknek. Dr. Szakács Imre: A tárgyi témával kapcsolatos, az ÉDUKÖVIZIG által készített elızetes írásos tájékoztatót a munkaszervezet továbbította mindkét testület tagjainak és a tanácsülés többi meghívottjának. Janák Emil a 40 diával illusztrált írásos anyagot (6. számú melléklet) részleteiben a szóbeli elıadásával fejtette ki. A térségben tervezett fejlesztések címő beszámolójában 4 nagy (egymással összefüggı) projektcsomagot mutatott be: A Gyır-Gönyő Országos Közforgalmú Kikötı fejlesztése (KÖZOP ) Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja (KEOP) A Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése projekt (KEOP) Duna projekt (KEOP) Ismertette és indokolta a kikötı-projekt céljait, amelyek a következık: az észak-dunántúli térség intermodális szállítási lehetıségeinek bıvítése, a környezetkímélı víziúti, vasúti és kombinált szállítások részarányának növelése, bekapcsolódás a nemzetközi fuvarozási rendszerbe, a Mosoni-Duna alsó szakaszán elıírások szerint III. osztályú hajóútnak megfelelı paraméterek biztosítása. Bemutatta a reménybeli kikötıfejlesztés elemeit, amelyek az alábbiak: a kikötı medencéssé történı átalakítása a Mosoni-Duna torkolati szakasz áthelyezésével, valamint vízszintszabályozó mőtárggyal és hajózsilippel (ez biztosítja egyben a Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja és a Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése céljainak maradéktalan megvalósíthatóságát is), összekötı út létesítése az 1-es és a 19-es út között, kikötı bıvítése (további legalább t/év áruforgalmazásra), az intermodalitás biztosításához szükséges kiszolgálási struktúra kiépítése. Tájékoztatójában hangsúlyozta, hogy az ÉDUKÖVIZIG kész a számára a kikötıfejlesztés terén központilag kijelölt projektgazda-szerepet a továbbiakban is vállalni. Kéri ugyanakkor, hogy az e feladat ellátásához elengedhetetlen információkat és egyértelmő támogatást megkaphassa az érintett tárcáktól. Örömmel nyugtázta, hogy Fellegi Tamás miniszter úr támogató levele (amely az átdolgozás alatt álló KözOp-os kiemelt projektjavaslatuk benyújtásához szükséges) megérkezett. Nem kapott viszont még választ azokra a konkrét tartalmi világos instrukciókat sürgetı kérdéseire, melyeket a miniszter úrnak írt levelében feltett, és amely válaszok szükségesek a döntéshozók által elfogadható tartalmú mielıbb benyújtandó projektcsomag összeállításához. (Borkai Zsolt távozott, a továbbiakban meghatalmazottja, Révi Zsolt fıépítész képviselte ıt a két testületben.) Dr. Szakács Imre megköszönte Lennert Jánosnak, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében ennek a fontos napirendi pontnak a megtárgyalásán is maradni tudott. Megkérdezi, hogy akár az elızı vagy akár a jelen napirendi ponthoz tud-e valamit hozzáfőzni. Lennert János: Janák Emilnek tájékoztatásául elmondja, hogy a tárcánál egy 3 oldalas válaszlevél készült, melyet a miniszter úr a napokban ír alá. Továbbá az NFÜ-tıl kaptak egy levelet, mely szerint érvényes a 1067-es, ezért ami abban foglaltatik, azt le kell zárni, és majd csak utána jöhet be az új projekt. Egy találkozó megszervezését javasolja, ahol az összes érintett fél képviselteti magát és ott rögzítenék azt a tervezett menetrendet, amely alapján meggyorsítható lenne az üzemeltetés átadás-átvételének kérdésköre. Babos Attila: Elsıdleges számára a határidı rögzítése, mert már 2015-rıl is lehet hallani, de reméli, hogy ez távoli idıpont csak álhír. A torkolati mőtárgy megépítése mindenképpen szükséges ahhoz, hogy Gyır nem szárazföldi város legyen, hanem ahogy hirdeti magát a vizeké. Az egyeztetéssel kapcsolatos minél elıbbi idıponttal nem tud mit kezdeni, mert a 2015-höz képest a 2013 is jókor van, de bízik benne, hogy annál sokkal hamarabb sikerül a részletekben megállapodni. Kéri, hogy a minisztérium támogassa ezt a projektet. 7

8 Dr. Szakács Imre felhívja a figyelmet, hogy amit Janák Emil elmondott, az a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, zöldekkel egyeztetett álláspont. Ezek javaslatok ténylegesen a térségnek a jövıbeni fejlesztésekre vonatkozó javaslatai. Révi Zsolt: Ha pusztán és kizárólag a kikötıt nézzük a fenntarthatóság és a mőszaki logika szempontjából kérdezve beszélhetünk-e addig befejezett projektrıl, amíg nincs medencés kikötı, nincs partfal és nincs hozzá vasút. Mert úgy érzi, jelenleg szó van egy vízvezetékrıl ami elkészült, nagyon örülünk neki, azonban a fürdıkád és csap nincs meg hozzá. Jelenleg csak egy torzónk van, amit mielıbb be kellene fejezni, hogy hasznot hozóan mőködni tudjon. Janák Emil: A projekt gazdájaként nem mondhat mást mint, hogy van egy támogatási szerzıdése, amiben rögzítve van mi az amit meg kell terveztetni. A kikötıi projekt több partfallal, a belsı vasút befejezésével és az optimális mederfenék kialakításával lehet fenntartható. Pontosan a fenntarthatósághoz hiányzó partfal és medencés kialakítás tervezése nincs kiadva. A használható, vonzó kikötı kialakítását célzó megoldást rögzítendı tervezési munkára 2005-ben kötött támogatási szerzıdést indokolt lenne tartalmi és pénzügyi szempontból aktualizálni. Révi Zsolt: Akkor egyet értünk, gondolunk és mondunk. Major Gábor polgármester Gönyő képviseletében jelezte, hogy van egy komoly érdekellentét, amelynek feloldásához kéri mindenki segítségét. a telephely iránt érdeklıdıket szerencsés lenne valamiképp (pl. kedvezményekkel) arra ösztönözni, hogy a hatalmas szabad kikötıi területeket válasszák, és ne az azon kívülieket. Babos Attila: A mielıbbi kifejezés helyett határidıt szeretne hallani. Kérdezi, hogy az azonnali kifejezéssel nagyon elrugaszkodnánk-e a valóságtól? Lennert János elmondja, hogy június 3-áig meg kell tartani egy helyszíni bejárást, majd ezt követıen július 31-ig ki kell dolgozniuk (mármint a MÁV-nak) a szerzıdési feltételeket és aláírni azt, a közlekedési hatóságnak pedig 60 napja van a kötelezı eljárás lefolytatására és a végleges engedélyek kiadására. Dr. Szakács Imre: A MÁV ezzel a pályával túl nagy kockázatot nem vállal fel, hiszen ez egy vadonatúj vonalról van szó, amelyet maximum a rozsda és a gaz eszi, de amúgy teljesen jól használható. Lennert János: A július 31-ei idıpont konkrét, és a minisztérium mindent elkövet annak érdekében, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál megfelelıen rendben menjen minden. Most dolgoznak azon, hogy az eljárási idıket csökkentsék. Javasol egy személyes megbeszélést július 15-ig. Kéri, hogy azon a KözOP IH vezetıje, Szalóki Flórián személyesen jelenjen meg, továbbá várják az MTT elnökét is. Itt lefektetnek egy ütemtervet, mert a 1067-es szerzıdés most lezárásra kerül. A tervezıtıl kapott mőszaki tartalom nyomán összeállítható az a lista, amely ahhoz kell, hogy ez a kikötı valóban medencés legyen. Janák Emil utalt arra, hogy január 1-tıl megváltozott a jogszabály szerint nem kell mőködési-üzemeltetési engedélyt kérni, elég csak egy bejelentéssel élni a vasúti hatóság felé. Miután további észrevétel nem volt, a két testület egyhangú szavazással (MTT 6 igen, TFT 7 igen) meghozta döntéseit: 13/2011 (V. 31.) MTT számú határozat A Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanács 1. elégedetten és köszönettel nyugtázza, hogy a Gyır-Gönyő Országos Közforgalmú Kikötı fejlesztése tárgyában február 8-án elfogadott, majd a nemzeti fejlesztési miniszterhez továbbított javaslatai ügyében érdemi lépések történtek; 2. nagyra értékelve az eddig tett intézkedéseket, továbbra is sürgeti az uniós támogatással megvalósult kikötıi vasútvonal mielıbbi használatba vételét; várhatóan október 1-jén, 3. ismételten felhívja a döntéshozók figyelmet a tervezett kikötıfejlesztés és a már támogatást nyert KEOP-os projektek közötti összefüggésre; 4. megbízza elnökét, tagjait és munkaszervezetét, továbbá felkéri a térség országgyőlési képviselıit, hogy jelen határozat 3. és 4. pontjában rögzített testületi álláspontot minden lehetséges fórumon képviseljék. Felelıs: dr. Szakács Imre, a Tanács elnöke Határidı: azonnal (elfogadás) 8

9 16/2011 (V. 31.) SzTFT számú határozat A Szigetköz Felsı-Duna menti Térségi Fejlesztési Tanács 1. elégedetten és köszönettel nyugtázza, hogy a Gyır-Gönyő Országos Közforgalmú Kikötı fejlesztése tárgyában február 25-én elfogadott, majd a miniszterelnökhöz továbbított javaslatai ügyében érdemi lépések történtek; 2. nagyra értékelve az eddig tett intézkedéseket, továbbra is sürgeti az uniós támogatással megvalósult kikötıi vasútvonal mielıbbi használatba vételét; 3. ismételten felhívja a döntéshozók figyelmet a tervezett kikötıfejlesztés és a már támogatást nyert KEOP-os projektek közötti összefüggésre; 4. megbízza elnökét, tagjait és munkaszervezetét, továbbá felkéri a térség országgyőlési képviselıit, hogy jelen határozat 3. és 4. pontjában rögzített testületi álláspontot minden lehetséges fórumon képviseljék. Felelıs:Babos Attila, a Tanács elnöke Határidı: azonnal (elfogadás) 5. napirendi pont: Egyebek: Sajtóközlemény szövegének elfogadása Dr. Szakács Imre elmondta, hogy a tanácstagok a mai, nem nyilvános tanácsülés eredményeirıl kiadandó sajtóközlemény tervezetét kiosztott anyagként megkapták. Lennert úr tájékoztatása alapján a határidı módosítandó a szövegtervezetben sürgetett határidı. Tóth Gábor Lajos a Duna-stratégiás napirendi pontra visszautalva, a 11-es számú vízi turisztikai zászlóshajó projekttel kapcsolatban jelezte, hogy annak elırehaladása nem kielégítı. A koordináló szerepet betöltı NgM jelezte a projektgazda civil egyesületnek, a kajak-kenu szövetség képviselıjének, hogy az elégtelen fejlemények miatt a javaslatból kiemelt zászlóshajó projekt most nem lesz: A tárca azonban legalább zászlóshajó projektté mindenképpen szeretné kifejleszteni a javaslatot.. A kiemelteknek zászlóshajó projektnek azonnal indíthatónak kell lennie, de a mosonmagyaróváriak által benyújtott ötlet sajnos nem az, mert a nemzetközi lába gyenge, és még egyes finanszírozási kérdéseket is tisztázni kell. Ráadásul július 7-éig be kell adni a projektjavaslatokat, amelyeket aztán július 30-áig kész egésszé kell tenniük. Örömmel venné, ha a térségbıl érkeznének további információk, mert akkor azok alapján az NgM esetleg még fel tudja egy kicsit turbózni a projektelemeket. Révi Zsolt: Javít vagy ront a projekt zászlóshajó megítélésén, hogy Gyır vízi turisztikai projektje egyrészt az ÉDUKÖVIZIG-hez van bekötve? Gondot okos-e az a körülmény, hogy a Dunakapu-téri kikötıfejlesztés és Iparcsatorna rendezése melyek nem a kézi-erıs turisztikához, hanem a yacht hajós turisztikához kapcsolódik? Nem akarják a projekt pozícióját rontani, azonban ezeket a kérdéseket tisztázni kell, mert szinergetikusan összefüggenek. Tehát: ha betesszük a reménybeli zászlóshajó projektbe a yacht-kategóriás ügyeket is, akkor ártunk-e vagy használunk? Tóth Gábor Lajos válasza: Jelen információk alapján használ. A nemzetközi kapcsolatok-összefüggések, a több település, a nagyobb projektméretek mind-mind használnak a formálódó zászlóshajó projektnek. Babos Attila: Erre rá lehetne húzni az egész Mosoni-Dunát a rehabilitáció utáni dolgokra. Így például az összes teleülési vízi turisztikai témákat (községi kikötı, strand, csónakleeresztı, sátorozó hely, stb) a torkolattól föl lehet főzni Rajkáig. Janák Emil: Ebbe a tervezett projektbe beépíthetı lenne a szlovákokkal közös Duna-busz projekt is, valamint a Bécs és Pozsony között már közlekedı hajón útvonala is kiterjeszthetı lenne egy magyar ággal. A tervek szerint az cm merülési mélységő hajóknak kikötési lehetısége lenne lenne Gyır városában. Székely Imre nem érti, hogy az óvári projekt miért nem lehet kiemelt, azaz azonnal indítható zászlóshajó projekt, hiszen az egy teljesen elıkészített nagy projektelem. Amely az osztrák-magyar határon átnyúló programból nem nyert ugyan támogatást, de az összes engedéllyel és saját forrással, emellett pedig az erıs szlovák és osztrák partneri kapcsolatokkal is rendelkezik. kiejtett) és minden dokumentum megvan hozzá. Tóth Gábor Lajos szerint a mosonmagyaróvári projekt önmagában nem elég nagy, ezért szükséges, hogy több hasonló hasonló projektleírás érkezzen be a tárcához. 9

10 A kiosztott sajtóközlemény-tervezettel kapcsolatos a határidı módosításának rögzítését ajánló elnöki megállapításon túl további kritikai észrevétel nem volt. A két testület egyhangú szavazással (az MTT 6 igen, a TFT 7 igen) meghozta döntéseit: 14/2011 (V. 31.) MTT számú határozat A Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanács 1. megvitatta és elfogadta a a mai tanácsülésen elhangzottaknak a közvélemény tájékoztatására szánt összefoglaló Sajtóközlemény szövegét (7. számú melléklet); 2. megbízza munkaszervezetét, hogy az 1. pontban elfogadott dokumentumot juttassa el az SZMSZ szerint a rendes tanácsülésekre meghívandó de a mai, nem nyilvános ülésre meghívást nem kapott szervezeteknek, valamint a sajtónak. Felelıs: dr. Szakács Imre, a Tanács elnöke Határidı: azonnal (elfogadás) 17/2011 (V. 31.) SzTFT számú határozat A Szigetköz Felsı-Duna menti Térségi Fejlesztési Tanács 1. megvitatta és elfogadta a a mai tanácsülésen elhangzottaknak a közvélemény tájékoztatására szánt összefoglaló Sajtóközlemény szövegét (7. számú melléklet); 2. megbízza munkaszervezetét, hogy az 1. pontban elfogadott dokumentumot juttassa el az SZMSZ szerint a rendes tanácsülésekre meghívandó de a mai, nem nyilvános ülésre meghívást nem kapott szervezeteknek, valamint a sajtónak. Felelıs:Babos Attila, a Tanács elnöke Határidı: azonnal (elfogadás) Dr. Szakács Imre megköszönte az elıadók tájékoztatóit és a megjelentek aktivitását. A tanácskozást követıen az érdeklıdık az ÉDUKÖVIZIG kitőzı hajóján tett vízi utazáson a Mosoni-Duna felıl is megtekintették a kikötı már mőködı elemeit és Janák Emil kalauzolása nyomán a tervezett fejlesztések helyszíneit. Gyır, június 7. A jegyzıkönyvet készítette: Székely Imre A jegyzıkönyv hiteléül: Babos Attila atft elnöke dr. Szakács Imre az MTT elnöke 10

11 11 1.sz. melléklet

12 12 2. sz. melléklet

13 13 3. sz. melléklet

14 14

E L İ T E R J E S Z T É S A

E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E VI. 89/2013 E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom megyei Közgyőlés 2013. február 28-ai ülésére Tárgy: Partnerségi megállapodás a Gyır-Gönyő országos

Részletesebben

SZMSZ. JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl

SZMSZ. JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl Szám: 2-6 /2007 Melléklet: Jelenléti ív SZMSZ JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl Az ülés helye és idıpontja: Gyır (Megyeháza, Díszterem), 2007. január 12. Jelen

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Szám: 11-11/2009 Melléklet: 1. Jelenléti ív 2. Költségvetési táblázat (2008) 3. Költségvetési táblázat (2009) 4. Munkaterv

Szám: 11-11/2009 Melléklet: 1. Jelenléti ív 2. Költségvetési táblázat (2008) 3. Költségvetési táblázat (2009) 4. Munkaterv Szám: 11-11/2009 Melléklet: 1. Jelenléti ív 2. Költségvetési táblázat (2008) 3. Költségvetési táblázat (2009) 4. Munkaterv Az ülés helye: Gyır, Megyeháza Gobelin terem Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Melléklet: 1. Jelenléti ív 2. Katasztrófavédelem (elıadásvázlat) 3. Széchenyi Terv (elıadásvázlat) 4. 2010.évi költségvetés módosítása (táblázat)

Melléklet: 1. Jelenléti ív 2. Katasztrófavédelem (elıadásvázlat) 3. Széchenyi Terv (elıadásvázlat) 4. 2010.évi költségvetés módosítása (táblázat) Szám:2-35/2010. Melléklet: 1. Jelenléti ív 2. Katasztrófavédelem (elıadásvázlat) 3. Széchenyi Terv (elıadásvázlat) 4. 2010.évi költségvetés módosítása (táblázat) Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív (1.

Részletesebben

Szám: 11-38/2009. Melléklet: Jelenléti ív. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács 2009. június 10-ei ülésérıl

Szám: 11-38/2009. Melléklet: Jelenléti ív. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács 2009. június 10-ei ülésérıl Szám: 11-38/2009. Melléklet: Jelenléti ív J E G Y Z İ K Ö N Y V a Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács 2009. június 10-ei ülésérıl Az ülés helye: Mosonszolnok-Levél, (Szélerımő-park központi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 17-19. TARTALOMJEGYZÉK 17/2011.(IV.19.)

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl

JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl Szám: 2-.../2007 Melléklet: 1. Jelenléti ív JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl Az ülés helye és idıpontja: Gyır (Megyeháza, Díszterem), 2007. június 15. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére Elıterjesztés 16. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Belvízvédelmi rendszer fejlesztésével kapcsolatos pályázat lezárása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat.

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat. Szám: 101-1/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. április 24-én 9.00 órakor a Képviselıi Irodaház (Budapest Széchenyi rakpart 19.) V./570-es tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl Jelen vannak: Vargha Tamás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 23-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl

Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Dr. Szabadkai

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2010. november 22-én (hétfın) 16.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl 1 Az ülés

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 84-11/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács 2010. február 11-én 9.00-kor, a gyıri Megyeházán tartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács 2010. február 11-én 9.00-kor, a gyıri Megyeházán tartott ülésérıl Szám: 3-10/2010 Melléklet: Jelenléti ív Jelen voltak: A csatolt jelenléti ív szerint. 1 JEGYZİKÖNYV a Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács 2010. február 11-én 9.00-kor, a gyıri Megyeházán

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV mely készült a Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülésérıl

JEGYZİKÖNYV mely készült a Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülésérıl JEGYZİKÖNYV mely készült a Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülésérıl Idıpont: 2009. április 23. 13.30 óra Helyszín: Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás tanácsterme (9024 Gyır, Baross G. u. 61-63.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. június 13-án megtartott ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. június 13-án megtartott ülésérıl. TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-7/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. június 13-án megtartott ülésérıl. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni?

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni? J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. november 13-án az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság nyilvános ülésén Jelen vannak: Vrbovszki Viktor, a bizottság elnöke Hirka Tamás bizottsági tag Hrabovszki György

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 102-6/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.../2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-16/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-4/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Fertıszentmiklós Város Önkormányzat Képviselı Testülete és Csapod- Ebergıc-

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/112-11/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Balogh

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-9/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-6/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/2/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009. február 9-én /hétfı/ 17

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 63/ /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: -testületének ülésén, 2010.május 17-én

Részletesebben

Zártkörű tanácskozás.

Zártkörű tanácskozás. JEGYZŐKÖNYV DUNAKANYAR TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. március 30-ai váci üléséről Készült: A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 2007. március 30-ai alakuló váci ülésén. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ. az Államreform és Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Monitoring Bizottság ülésérıl

EMLÉKEZTETİ. az Államreform és Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Monitoring Bizottság ülésérıl Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóság EMLÉKEZTETİ az Államreform és Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Monitoring Bizottság ülésérıl HELYSZÍN: IDİPONT: Budapest, Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. május 7. Bemutatkozott a Záhony-Port Zrt. a Transrussián Sikeres megjelenés, reménykeltı tárgyalások A Záhony-Port

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-4/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. augusztus 6-án (kedden) 15

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÉRDEKEGYEZTETİ, KÜLKAPCSOLATI ÉS EGYHÁZÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 986/2014. Postacím: 5601 Pf. 112.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Melléklet:

Részletesebben

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt.

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. szeptember 27-én 16 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1. számú szobája

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 11/2007. (II. 27.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános Közgyőlésérıl.

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános Közgyőlésérıl. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE Szám: 2023-9/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Kenéz István polgármester. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Kenéz István polgármester. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i rendkívüli nyílt ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodájában tartottak. Jelen vannak: Kenéz

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 235. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a légimentı bázis létrehozására vonatkozó megállapodás módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

2012. május 16-án 10.00 órától megtartott, telefonon összehívott, rendkívüli ülésén.

2012. május 16-án 10.00 órától megtartott, telefonon összehívott, rendkívüli ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 349-6/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben