Költségvetési Szabályzat kari és HDÖK költségvetésekkel és cégekkel kapcsolatos részeinek módosítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Költségvetési Szabályzat kari és HDÖK költségvetésekkel és cégekkel kapcsolatos részeinek módosítása"

Átírás

1 Költségvetési Szabályzat kari és HDÖK költségvetésekkel és cégekkel kapcsolatos részeinek módosítása című előterjesztés a Szenátus szeptember 29-i ülésére, előterjesztő neve és beosztása: Andor György általános rektorhelyettes, Szervezeti egység: Rektori Kabinet Az elfogadott módosító indítványokkal együtt, egységes szerkezetben! (Összeállította: Andor György) Budapest, október 6. 1

2 I. AZ ELŐTERJESZTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI A szabályozás motivációja részben külső nyomású: a főfelügyelőtől, a belső ellenőrzés, valamint a különböző felügyelő szervek részéről többször jelzett lyuk a rendszerünkben a kari és HDÖK költségvetések szabályozásának hiányosságai. Lényege, hogy míg az egyetemi szinten menedzselt támogatások saját bevételek, költségvetési kérdések szabályozása (ideértve a nem kari oldali átfogó szervezeti egységek költségvetését is) megfelelően precíz, algoritmizált, magyarázott, addig a kari és HDÖK költségvetések kialakításának szabályrendszere többnyire elnagyolt, nem érthető. Belülről is előkerült ennek igénye. A mai egyetemi gazdálkodási rendszer részleteinek kiépítése, a Költségvetési Szabályzat első változatának megszületése mintegy öt évre nyúlik vissza. Ez idő alatt a kari (és HDÖK) költségvetések jobbára egymástól függetlenül formálódtak, jelentőset fejlődtek, és az is megállapítható, hogy összességében jelentős elmozdulás volt az egyetemi rendszer alapjainak követése felé. Megérett az idő ezek némi összefésülésére, néhány esetben talán a többi színvonalához felzárkóztatás támogatására. Mindezek mellett egyre gyakrabban okoz egyetemi szintű gazdálkodási fejtörést, hogy vajon milyen szinten lehet építeni néhány kar (és HDÖK) alsóbb szintű gazdálkodásának átgondoltságára, stabilitására, esetleg szabályszerűségére, aminek kockázatai már túlnyúlhatnak az érintett karon is (és amik a mai kari költségvetésből nem feltétlenül kontrollálhatók). Milliárdos nagyságrendű szervezetekről van szó, így a kapcsolatos szabályozás, döntéshozatali színvonal ehhez kell illeszkedjen. A mostani előterjesztés érinti a június 13-án kelt Tájékoztatás a BME Költségvetési Főfelügyelője, Szenátusa és Rektori Tanácsa részére a BME tulajdonú, ill. résztulajdonú gazdasági társaságok alapításával, ellenőrzésével és megszüntetésével kapcsolatos szabályozási feladatokról című dokumentumban foglalt céloknak való megfelelést is (az érintett társaságok körébe beleértve a HDÖK cégeit, és ideértve a Műegyetemi Iskolaszövetkezetet, valamint a Műegyetemi Ifjúsági Egyesületet, valamint ezek gazdálkodó szervezeteit is). B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI HDÖK költségvetés A HDÖK (az egyes karokhoz hasonlóan) egyetemen belüli autonóm szervezet, ennek megfelelően gazdálkodása (a karokéhoz hasonlóan) önálló. A karokra szabott rendszer az alábbi kiegészítésekkel értelmezhető esetére: 1) A szabályozás itt a Hallgatói alrendszerre vonatkozik, de a Kollégiumi alrendszer nélkül, hiszen annak költségvetése a Költségvetési Szabályzatban külön szabályozott. Kiegészül viszont a HDÖK által társult vállalkozás jelleggel érintett gazdasági társaságokkal. Ehhez tudni kell, hogy a HDÖK háttérszervezetei kialakításakor jogszabály még nem ismerte az intézményi társaság fogalmát, civil, vagy más szervezetet nem engedett alapítani. A HDÖK ezt úgy akkor hidalta át, hogy a Műegyetemi Ifjúsági Egyesület tagja kizárólag az 2

3 EHK tagja lehet. Később ez az egyesület alapított alapítványt, gazdasági társaságot. A Műegyetemi Iskolaszövetkezetet annak alapszabályán keresztül kapcsolja magához a HDÖK. 2) A szabályozási kör kiterjed a hallgatói önkormányzat tisztségviselőinek közéleti tevékenységükkel összefüggésben szerezhető juttatásaira és összeférhetetlenségi viszonyaira. A juttatások tekintetében a javaslat pusztán felső határok megállapításáról szól, az így szerezhető jövedelmek megállapításának rendje, feltételei az önkormányzat szabályozási kompetenciája esetükben a szabályozás meglétét és nyilvánosságát írjuk elő. Ennek a részletnek a helye viszont (nem a Költségvetési Szabályzat, hanem) a TJSZ. 3) A HDÖK lényegében az intézmény képviseletét látja el különböző civil szervezetekben (Műegyetemi Ifjúsági Egyesület, és ezen keresztül a Műegyetemi Hallgatókért Alapítvány), és gazdasági társaságokban (Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. és leányai), továbbá más formációkban (Műegyetemi Iskolaszövetkezet). A tulajdonosi joggyakorlás ugyan közvetett, de az itt említett szervezetek céljai ezekben az esetekben ugyanazok, mint a karok esetén: kihasználni a költségvetési szervben nem, vagy csak aránytalanul költségesen és kis hatékonysággal végezhető tevékenységek esetében a gazdasági társaságok, civil szervezetek stb. nyújtotta előnyöket. Az egyetemi szabályozás helye itt a Költségvetési Szabályzat mellett a Gazdálkodási Szabályzat is. Kari költségvetések A szabályozás alapelve olyan helyzet elérése, amelyben az egyes karok még inkább, még szabályozottabb, szabályosabb keretek között hatalmazhatók fel gazdálkodásuk önálló vitelére. Mindezek alapján a kari költségvetési folyamatot, a kari gazdálkodás alapvető döntéshozatali és kontrollfórumát, a kari tanácsot erősítjük meg, jobban szabályozva monitoring funkcióját. E célok eléréséhez tartalmában és szerkezetében jobban szabályozott kötelező gyakorlatot vezetünk be, amit természetesen tetszőleges szabadon választhatóval lehet kari szinten kiegészíteni. Ennek előfutára ma is létezik, a Költségvetési Szabályzat része, ezt módosítjuk. A szabályozás bővítése nem irányul a karokon belüli algoritmusok bárminemű szabályozására ezek tekintetében továbbra is szabad kezet kapnak a kari tanácsok. Azaz a jelenlegi szabályozás kiegészítése nem arra irányul, hogy mit döntsenek az egyes kari tanácsok, hanem csak e döntéshozatali folyamatot kívánja javítani, az egységes elemeken keresztül szélesebb körben és könnyebben érthetővé tenni: A fő cél továbbra is az, hogy fokozottan biztosított legyen, hogy a kari döntéshozó fórumok informáltan, felelősségteljesen döntsenek. Ezt egészíti ki az a cél, hogy a kari döntések lényegi pontjai, a kari gazdasági helyzet, a karon kívüliek számára is világos, érthető legyen. Cél továbbá, hogy a szabályozás fejlesztésével a közvetlenebbül érintettek (dékánok, gazdasági dékánhelyettesek, költségvetési főfelügyelő, belső ellenőr, rektor, kancellár stb.) munkáját, felelősségvállalását, beszámolási kötelezettségét is megkönnyítsük. A szabályozással megoldandó alapvető problémák: 1) A kari költségvetésekben gyakorta nem válik el világosan a kari szint (ez alatt a továbbiakban mindazt értjük, ami a kari oktatási-kutatási szervezeti egységeken kívül esik, rendszerint ez a dékáni hivatalhoz kapcsolódó témaszám-halmaz) hármas gazdálkodási szerepe: egyrészt egy adminisztratív (vezetési, menedzselési stb.) jellegű szervezeti egység működtetéséről van szó, másrészt bizonyos kari szintű projektek futtatójáról, harmadrészt a 3

4 kari szintű vagyon, tartalék, likviditás stb. egyfajta kincstárnokáról. Ezek világos elválasztása azt jelentené, hogy magával a szervezettel kapcsolatos működési kiadások (jórészt személyi kiadások, irodai működtetés stb.) és döntési jogkörök világosan leválasztottak a kari szinten futtatni kívánt programokétól (pl. kari tanterem-beruházás, tananyagkészítés, jutalmazások, esetleg pályázatok, ösztöndíjak stb.), mindezek pedig a kari kincstári elemektől (alapvetően a tartalék és a likviditás menedzselésétől). Ezekről (beleértve a kapcsolódó döntési kompetenciákat is) jól elkülönített (kari tanácsi) döntés és beszámoló kell szülessen, és az ezek közötti évközi átcsoportosítások szabályairól is világosan rendelkeznie kell a kari tanácsnak. 2) A másik problémakör a kari tanács elé tárt adatok teljességével és pontosságával kapcsolatos. Ennek biztosításához az adott kanak (már a mai szabályozás szerint is) kapcsolódnia kell az egyetemi karra vonatkozó főszámokhoz. Ezt bővítenénk részben a költségvetési szabályzat BME-s cégekre vonatkozó szakaszában leírtakra való kitéréssel, részben pedig azzal, hogy az előző pontban elválasztott szerepek szerint szétválasztva év eleji maradványról indult + bevétele volt kiadásai voltak = év végi maradványra érkezett (kari szintű) levezetéseket kell adni, amik egyes tételei persze párhuzamba hozandók az MGR-es (összegzett) maradvány, bevétel, kiadás adatokkal. 3) Amennyiben az előző két pont teljesítésre kerül, a kari tanács tagjainak a kiinduló pénzügyi adathalmaz a rendelkezésére áll ahhoz, hogy felelős döntést hozhassanak a kar szükséges likviditási és tartalék szintjéről, ezekhez kapcsolódva esetleg előzetes forgatókönyvekről. A tisztán pénzügyi adatok mellett ehhez (és persze más kari döntésekhez is) szükséges még a kari bevételek és kiadások múltbeli adatainak és a kapcsolatos jövőbeli kilátásoknak is a tudatos elemzése, ami jórészt az egyetemi költségvetésekben, kontrolling jelentésekben, irányelv anyagokban, valamint az IFT-ben amúgy is közölt adatok és elemzések kari szintű adaptációival is megtehető. (És persze ezeket kiegészítve más módon is.) Ezek lehetnek a kari költségvetést megelőző, vagy azzal együtt tárgyalt kari tanácsi előterjesztések is, de nem nélkülözhető az érdemi kari elemzésekre építő kari gazdálkodás, költségvetés. BME-hez kötődő gazdálkodó szervezetek Itt az a kiindulás, hogy a BME-hez kötődő gazdasági társaságok (gazdálkodó szerveztek) tevékenysége a BME küldetésének megvalósulásához, az Intézményfejlesztési Tervben meghatározott céljaink eléréséhez kell hozzájáruljon, mindezt a már meglévő egyéb egyetemi, kari és tanszéki szolgáltatásokkal összehangolva, azokat kiegészítve teszik. Azaz olyanok, mintha addicionális szervezeti egységek lennének. A BME-hez kötődő gazdasági társaságok ide nem sorolható tevékenységeket nem folytathatnak. Ezzel és a Költségvetési Szabályzat eddigi rendelkezésével összhangban, a tevékenységük alapján a BME-hez kötődő gazdasági társaságok bevételei után, a működtetéséért felelős szervezeti egység a Likviditási és tartalékalapba történő befizetésre kötelezett. A befizetés jogcíme a BME-hez kötődés, alapja a társaság a különböző alapú csökkentések utáni teljes nettó bevétele, mértéke 5%. Alapelv, hogy e befizetési kötelezettség részletszabályai a BME-n belüli tevékenységekkel kapcsolatos hasonló befizetési szabályokkal harmonizáljanak. Mivel a BME-hez kötődés kedvezményezettje minden esetben a teljes cég, ezért a befizetési kötelezettség alapja is a fentiek szerinti teljes nettó bevétel. E megközelítés számos a viták során felmerült részletkérdésre világos választ ad. Így pl.: a) A szervezeti egységeket illető rezsimentesség a cégekre is értelmezendő (így a 4

5 konzorciumi eset is); b) Nyilvánvaló az is, hogy egy céghez történő téves befizetés (ami egyetemen belül rend szerint általában megáll a függő tételeknél) szintén nem keletkeztet befizetési kötelezettségek. c) Tisztázottak a felelősség, beszámolási, kimutatási kérdések is. d) Könnyen tisztázhatók azok az esetek is, amikor egy cég mögött több működtetésért felelős egyetemi szervezeti egység húzódik meg. Ilyenkor vagy egymás között rendezik a kötelezettségek teljesítését, de az egyetemen belül csak az egyikük jelenik meg működtetőként (ő a befizetésre kötelezett, nála kerülnek az egyes összegek kimutatásra, ő felel az adatszolgáltatásokért és a beszámolókért stb.). Vagy készítenek e jogaik és kötelezettségeik pontos megosztásáról egy egyetemen belüli okiratot, és ezek után az ésszerű határokon belül e megosztás szerint történik ezek ügyek belső kezelése is. (Lényegében pont olyan választási lehetőségekkel, mint ahogy az a több kart érintő BME-s saját bevételi tevékenységek esetén ma is szokásos.) Néhány olyan esetre, amelyikre az általános szabály nem vagy csak bizonytalanul húzható rá, külön szabálymondatok születtek. Ilyen a többszörös adóztatás elkerülésére vonatkozó (ami a BME-n belül a keretlapos pénzmozgatás miatt nem releváns probléma). Ennek lényege, hogy ha a cégből a BME-re, viszont, vagy az érintett cégek között történik pénzátadás, akkor a korábbi rezsifizetések az átadás helyén keletkeztetett befizetési kötelezettségből (annak mértékéig) levonhatók. Ugyanilyen pont a cégek hitelfelvételével és tőkeemelésével kapcsolatos, amik (mivel ilyen események a BME-n nincsenek) amúgy külön nem szabályozottak: a hitel és a tőkebefizetés nem számít bevételnek. E pontosításokkal világos a cégekre értelmezett nettó bevétel definíciója: alapvetően ez is egy éppen olyan, kivételek levonása utáni, pénzforgalmi alapú bevétel, mint a BME számláján megjelenő bevétel (szintén a kivételek levonása után). Főszabályként tehát erről van szó. A cégekre vonatkozó legjobban közelítő, értelemszerű adaptációk melletti praktikus megoldásnak viszont elfogadható az (is), ha a számviteli beszámoló négy bevételkategóriájából (értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei, rendkívüli bevételek) levonják a nettó vevőköveteléseket (a nettó itt ÁFA nélkülit jelent), a bevételek aktív időbeli elhatárolását és a nem realizált árfolyamnyereséget. A szabályban szereplő nettó bevétel kimutatása így sokkal egyszerűbb, kontrollálhatóbb lehet, és az esetek nagy többségében az alapszabályt nagyon jó közelíti. (Vitás esetekben pedig vissza kell térni a pénzforgalmi megközelítéshez és a BME-n belüli helyzet értékeléséhez.) Összességében tehát e szabály mondjuk féléves/éves elszámolási ütemezésű alkalmazásának nem látszanak különösebb gyakorlati akadályai, és az sem tűnik reálisnak, hogy lényegi kérdésekben gyakran lépjenek fel a meghozott szabályokból levezethetetlen vitás helyzetek. (Miközben időnként lehetnek ilyenek, mint ahogy a BME szintű bevételeknél is előfordul ez.) Az egyetlen elvileg is problémás pontnak a cégek pénzügyi műveleteinek bevételei tűnik. A Költségvetési Szabályzat szerint, ha BME-n keletkeznének ilyenek, azok automatikusan és teljes egészükben a Likviditási és tartalékalapba folynának be (függetlenül attól, hogy kinek a pénze kamatozott ). Igaz, az egyes szervezeti egységek (szabályozott keretek között ugyan, de) kaphatnak megelőlegezéseket is (míg a cégek nyilvánvalóan nem). Itt viszont abból indulhatunk ki, hogy a BME érintettségű cégeknek alapesetben nem lehet lényeges profilja a pénzügyi műveletek végrehajtása (ha mégis, akkor az már az alapításkor fel kellett volna merüljön), így mondhatjuk, hogy az ilyen jellegű bevételeik csak a céges működéssel együtt járó mellékterméket. (Ha egyébként nem, akkor ennek a BME tulajdonosi joggyakorlóra eső része teljes egészében az LTA-ba lenne befizetendő.) Tekintettel arra, hogy a Költségvetési Szabályzatban nem volt kellően tisztázott a résztulajdonú cégek kezelése, ezért ehhez kapcsolódva a jelenleg érvényes szabályok 5

6 szellemében, vezetői értekezleti véleménynyilvánítás melletti rektori állásfoglalás figyelembevételével külön átmeneti rendelkezés született. Itt valójában a jelenleg érvényes január december 31. közötti időszakra való értelmezése (értelmezése helyetti más megfogalmazása) a Vezetői Értekezlet szavazása alapján született meg: A január december 31. közötti időszakra vonatkozóan a nem BME résztulajdon aránya szerinti bevételrész után a befizetési kötelezettség 5% helyett csak 2%. Végül még négy olyan indirekt felvetés említhető még meg, amelyek ugyan a jelen beterjesztés szabályaiból is kiolvashatók, de konkrét szabályzati/utasítási megjelenítése még szükséges és (a júniusi rektori előterjesztésű intézkedési csomag további részeiként) következik is: 1) Még világosabban az, hogy amennyiben bármilyen szervezeti keretek között (így pl. alapítványi formában működve) folyik olyan vállalkozási tevékenység, amely egyéb jellemzőit tekintve megfeleltethető a BME közvetlen vagy közvetett tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos mostani szabályozási elveinknek, a szabályozást hasonlóan a társult vállalkozás jelleggel érintett Műegyetemi Iskolaszövetkezet és a Műegyetemi Ifjúsági Egyesület eseteihez ezekre is ki kell terjeszteni (illetve az ezt kiváltó körülmények jelentős változása esetén vissza kell vonni vagy módosítani kell). 2) Még világosabban az, hogy lehetnek olyan szervezetek, amelyek különböző okokból (hagyomány, történeti mozzanat stb.) viselik ugyan a BME nevét, de a mostani szabályozás elveit tekintve az alól nyilvánvaló kivételek (BME Horgász Egyesület, Műegyetem Támogatói és Baráti Kör, Műegyetemi Atlétikai és Football Club, BME Gimnázium stb.), ott a névhasználat kérdése (engedélyezése, tiltása, díjhoz kötése stb.) elválik e szabályozástól, ezek külön a BME mai rendje szerint legtöbbször az Üzemeltetési Osztályhoz tartozó ügyek, amely egyedi esetekről akár külön-külön szenátusi határozat is rendelkezhet. 3) Még világosabban az, hogy a cégek működési területe a működtetésért felelős BME szervezeti egység működési kompetenciakörén csak az érintett másik kar (vagy a HDÖK) külön írásos hozzájárulásával vagy külön szenátusi hozzájárulással nyúlhat. 4) Még világosabban az, hogy a céges működés alapján felmerülő Költségvetési Szabályzat szerinti befizetési kötelezettség kimutatásának, esedékessége megállapításnak mi a rendje. C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE A Szenátus elé kerülő anyagokkal az előkészítési szakaszában több vezetői értekezlet, gazdasági dékánhelyettesekkel való konzultációk, a rektori tanács és a gazdasági bizottság foglalkozott. (Rendhagyó koordinációs elemként a vezetői értekezlet 12 tagja titkos a rektor által feltett kérdések alapján szavazásos véleménynyilvánítást is tett a céges BME-hez kötődő gazdasági társaságokkal kapcsolatos szabályzatmódosítás és átmeneti szabály pontjaihoz. Az előterjesztés e véleménynyilvánítás eredményét tükrözi.) A BME gazdálkodását felügyelő Főfelügyelő a koordinációs munkában szintén részt vett. D) VÁRHATÓ HATÁSOK A BME gazdálkodása szabályozottabb és hatékonyabb lesz. 6

7 E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK Az előterjesztésnek közvetlen költségkihatása nincs. F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ Az A) pontban említetten kívül az előterjesztés a Költségvetési Szabályzat mellett az éves belső költségvetésekhez és a Gazdálkodási Szabályzat (jelenlegi formájához és annak tervezett módosításához) kapcsolódik leginkább. II. HATÁROZATI JAVASLATOK 1. A Szenátus elfogadja a Költségvetési Szabályzat a) 23 módosítását; b) az A jelű átmeneti rendelkezési -t; c) az B jelű átmeneti rendelkezési -t; d) az C jelű átmeneti rendelkezési -t; e) 53 módosítását; f) az D jelű átmeneti rendelkezési -t; g) 64 módosítását; h) az E jelű átmeneti rendelkezési -t az 1. sz. Függelék szerinti normaszöveg szerint. Felelős/ök: a Költségvetési Szabályzat XIII. része szerint. Határidő/részhatáridő: azonnal Hatálybalépés ideje: azonnal (Megjegyzés, október 6., Andor György: a szavazási sorrend eltért a fenti felsorolástól.) 7

8 1. sz. Függelék: A Költségvetési Szabályzat szövegszerű módosításai A jelenlegi 23. helyére a következő lép (HDÖK rész): 23. A HDÖK költségvetésének szabályozására a karokra vonatkozó okat, továbbá a 64 -t kell alkalmazni, az e szakaszban rögzített eltérésekkel. 1) A szabályozás a Hallgatói alrendszerre vonatkozik, a költségvetési tervezést és beszámolást tekintve a Kollégiumi alrendszer nélkül, kiegészülve a BME tulajdonú gazdasági társaságok (beleértve a közvetett vagy résztulajdonlást is) közül a HDÖK felelős működtetésében állókkal, továbbá a BME belső költségvetési szabályok tekintetében a Műegyetemi Iskolaszövetkezettel és a Műegyetemi Ifjúsági Egyesülettel (továbbá ezek gazdálkodó szervezeteivel). 2) A HDÖK költségvetés tartalmi elemeinek meghatározása a HDÖK testületeinek feladata, végrehajtását a Diákközpont végzi. 3) A HDÖK költségvetésénél a karok esetén használt (53. ) sémát kell követni, az alábbi kiegészítésekkel: (a) A HDÖK költségvetés bevételei: A Hallgatói alrendszer (Kollégiumi alrendszer nélküli) maradványa, költségvetési támogatása és saját bevétele. A bevételi oldal tervezésénél külön kell szerepeltetni és indokolni a saját bevételi tervet. (b) A HDÖK költségvetés kiadásait tételesen kell bemutatni, az egyes feladatokat, programokat a DIK SZMSZ-e, valamint a HDÖK (és a tagönkormányzatok) alapszabálya határozza meg. (c) A HDÖK költségvetésnek szervezeti és pénzügyi tagolást tekintve együttesen kell világosnak és konzisztensnek lennie, az alábbi táblázat sémája szerint: 8

9 Diákközpont működés Diákközpont SZMSZ 2. (1) bek. a-e) pontokban rögzített feladatok Hallgatói juttatások jogcímek szerint TJSZ szerinti tankönyv, jegyzet, valamint sportfeladatok Fogyatékos hallgatók HDÖK-DIK létesítményhasznála t Különeljárási és vizsgaismétlési díjak befizetés az LTA-ba a KSZ szerint HDÖK feladatok és programok Műhely újság Hallgatói öntevékeny csoportok Hallgatói külügyi tevékenység Balatonlellei Ifjúsági Tábor Felújítások, beruházások Kari hallgatói önkormányzatok Tagszervezeti díjak Maradvány az előző évről Tárgyévi költségvetési támogatás Tárgyévi saját bevétel BME-n kívülről BME-n belülről HDÖKön belüli átcsoport osítások (+/-) (több oszlop is lehet) Egyéb programok és feladatok HDÖK likviditás és tartalék Összesen 0 Tárgyévi kiadás BME-n kívülre BME-n belülre Maradvány a következő évre 9

10 (d) Az egyes programok és feladatok esetén (beleértve a több részprogramra, programcsoportra bontható Egyéb programok tételt is) az a), b) és c) pontok alapján számszakilag alátámasztott kisköltségvetéseket kell készíteni, be kell mutatni és meg kell indokolni. Az Egyéb programok és feladatok (egyik) soraként kell megjelenjenek a HDÖK-ön belüli olyan elvonási elemek ( rezsik ), amik figyelembe vételével a HDÖK végül teljesíti az egyetemi szintű általános költségekhez való hozzájárulási ( rezsifizetési ) kötelezettségét (a Tárgyévi kiadás (BME-n belülre) rovaton). (e) A tervezésnél ki kell térni arra, hogy az egyes programok és feladatok mit finanszíroznak, illetve arra, hogy az egyes programok és feladatok eredményességét amennyiben ez értelmezhető milyen kimeneti mutatókkal és/vagy milyen egyéb eredményességi értékkel mérik, a beszámolóban mutatják be. 4) A Diákközpont, mint a HDÖK költségvetés lebonyolító szervezete: (a) A szervezetében foglalkoztatottakra a Költségvetési Szabályzat 34. (1), (2), (3), (8), (9), (14) és (15) bekezdését értelemszerű adaptációk mellett alkalmazni kell. (b) A Költségvetési Szabályzat (33 ) 3. sz. táblázata szerint is el kell készíteni költségvetését, melynek kiadási-bevételi főösszegei meg kell egyezzenek a HDÖK költségvetésével. A HDÖK feladatok és programok sorait az egység (alapfeladatához kapcsolódó) külön kezelt keretének kell tekinteni. 5) A 3) bekezdés HDÖK likviditás és tartalék esetében a HDÖK költségvetésben meg kell adni mindezek növelési és csökkentési szabályait, azaz azt, hogy milyen módon kerülhet ezekhez keret az év során, illetve miként csökkenhetnek ezek. 6) A tárgyévi tervek mellett az előző éves terv-tény összevetések (a lényegesebb eltérések indoklásával) is a HDÖK költségvetés kötelező részei. 7) A BME tulajdonú gazdasági társaságok (beleértve a közvetett vagy résztulajdonlást is) közül a HDÖK felelős működtetésében állók, továbbá a BME belső költségvetési szabályok tekintetében BME tulajdonú gazdasági társaságnak tekintett, társult vállalkozás jelleggel érintett, Műegyetemi Iskolaszövetkezet és Műegyetemi Ifjúsági Egyesület (illetve ezek gazdálkodó szervezetei) esetén a karokra is vonatkozó (53 és 64 ) szabályokat kell követni. 8) Tárgyév március 7-ig kell elkészüljenek a 3) bekezdés szerinti tagolásban az előző évről hozott maradványok és a tárgyévi saját bevételi tervek, míg március 14-ig az előző évről szóló kari költségvetési beszámolók 3) bekezdés szerinti terv-tény összevetései ahhoz, hogy a tárgyévi Belső költségvetés még márciusban szenátusi tárgyalásra kerülhessen. Ezek határidőben és kellő színvonalon történő elkészítéséhez a HDÖK munkatársak, a GMF osztályai és a Költségvetési és Kontrolling Csoportja munkatársainak aktív együttműködésére van szükség, amit külön erre vonatkozó utasítás szabályozhat. 9) A HDÖK testületek által elfogadott (kérésre beterjesztés előtti) HDÖK költségvetések fentiek szerinti megfelelőségét a KKCS ellenőrzi le, jóváhagyása esetén továbbítja a Főigazgatónak. 10) Az előzőek szerint elkészített HDÖK költségvetés adja a HDÖK gazdálkodási kontroll, valamint a jogszabályok szerinti vagy a kormányzati döntésekből adódó egyetemi szintű intézkedések alapját. 10

11 11) Amennyiben a HDÖK-nek nincs az egyetemi belső költségvetés elfogadása után legfeljebb 30 napon belül a fentiek szerint a KKCS részéről jóváhagyott HDÖK költségvetése, a HDÖK hatáskörében lévő minden döntéssel összefüggő újabb kötelezettségvállalást ennek megszületéséig fel kell függeszteni, illetve a helyzet egy hónapon túli fennmaradása esetén a HDÖK költségvetéséről a szenátus dönt. Átmeneti rendelkezésekhez (HDÖK költségvetésekhez) A november 7-ig el kell készüljenek a évi HDÖK költségvetés fentiek szerinti nagyvonalú, legalább nagyságrendileg helyes próba-költségvetése (azaz az elfogadott HDÖK költségvetés fentiek szerinti szervezeti szeletek és főbb pénzügyi tételek szerinti nagyvonalú transzformációi). Ezt a Rektori Kabinet Költségvetési és Kontrolling Csoport (KKCS) hagyja jóvá, elutasítása esetén írásos indoklással. Tervtény összevetéseket először a évi HDÖK költségvetésnél kell készíteni. B A 23 7) pont és a 64 alapján a Műegyetemi Iskolaszövetkezet és a Műegyetemi Ifjúsági Egyesület (illetve ezek gazdálkodó szervezetei) bevételei alapján fennálló HDÖK befizetési kötelezettséget csak január 1-től kell érvényesíteni úgy, hogy és a évre eső, a Kollégiumi alrendszer beruházási és felújítási keretének növelésére vagy egyetemi sportlétesítmény fejlesztésre kerülő összeg a HDÖK ilyen célú illetve nagyelőadókra történő igazolt éves költésével kiváltásra kerül, továbbá beleértve a Költségvetési Szabályzat más pontja szerinti ilyen beruházási-felújítási összegeket is. C A HDÖK december 31-ig Alapszabályán keresztül saját hatáskörben rendezheti az: a) A HDÖK költségvetés megtervezésével, elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatos valamennyi szervezeti kérdéssel, ideértve a folyamatban részt vevő összes testület és személy részletes feladatát; b) a Műegyetemi Ifjúsági Egyesület (MIE), a Műegyetemi Hallgatókért Alapítvány (MŰHAL), a Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (MISZ), és a tulajdonában lévő társaságok (gazdálkodó szervezetek), valamint a MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet (MISZISZ) tekintetében: az auditálás és a könyvvizsgálat szabályaival, és azok véleményezési rendjével, a tulajdonosi jogokat gyakorló adatszolgáltatási kötelezettségének rendjével, a civil szervezetek kivételével az üzleti terv készítés és a teljesítményértékelés kritériumaival, egyetemi alkalmazottak, és hallgatói önkormányzati tisztségviselők foglalkoztatásának feltételrendszerével kapcsolatos kérdéseket. Amennyiben ez nem történik meg, e részletek rendezésének kérdéseit a soron következő szenátusi ülés elé kell terjeszteni. A jelenlegi 53. helyére a következő lép (az ehhez kapcsolódó 54. változatlan formában megmarad): 53. Az alrendszer belső elosztását is tartalmazó belső költségvetés elfogadását követő legkésőbb 30 napon belül az alábbi egységes elvek alapján összeállított vagy utólag ezzel kiegészített kari költségvetést kell a kari tanácsoknak elfogadni: 1) A Rektori Kabinet Költségvetési és Kontrolling Csoport (KKCS) a belső költségvetés adattáblázatai alapján (egységes elvek szerint, a belső költségvetés 11

12 elfogadását követő 3. munkanapig, a kari gazdasági dékánhelyetteseknek megküldve) karonként elkészíti azt a táblázatcsoportot (indokolt esetben magyarázatokkal), amiket az egyes karoknak kötelező a kari költségvetésük elkészítésekor figyelembe venniük. 2) A kari költségvetéseknek szervezeti és pénzügyi tagolást tekintve együttesen kell világosnak és konzisztensnek lennie, az alábbi táblázat sémája szerint: Maradvány az előző évről Tárgyévi költségvetési támogatás Tárgyévi saját bevétel Karon belüli átcsopor tosítások (+/-) (több oszlop is lehet) Tárgyévi kiadás Maradvány a következő évre BME-n kívülről BME-n belülről BME-n kívülre BME-n belülre Dékáni Hivatal Kari szintű egyéb (több sor is lehet) Oktatási-kutatási egységek Kari likviditás és tartalék Összesen 0 (a) A besorolások egyértelmű párosításokat jelentenek: minden egyes kari pénzmozgás egyértelműen az egyik szervezeti szelethez tartozik, az adott pénzmozgás mögötti tényleges tevékenységet tekintve. (b) Az Oktatási-kutatási egységek egyetlen egységként kezelve, alapvetően a kari tanszékeket és/vagy intézeteket fedi le. (c) A Dékáni Hivatal a kar központi adminisztratív, vezetési szervezeti egysége, aminek az élén a dékán által közvetlenül irányított hivatalvezető áll, ő felel az egység kari költségvetés szabta keretek közötti működtetésért. Munkatársai a dékáni hivatal foglalkoztatottjai, beleértve a jellemzően az oktatási-kutatási egységeknél főállásban lévő, de itt részmunkaidős vagy megbízási jogviszonyban dolgozókat is. A Dékáni Hivatal személyi kiadásait az ő személyi költségeik adják, míg működési költségüket a hivatali működéshez kötődő kiadások, amiket külön-külön kell bemutatni. Amennyiben a Dékáni Hivatalnak van saját bevétele, ezek egyetemi-kari rezsije a karon belüli átcsoportosítások között kell szerepeljen. A Dékáni Hivatal esetén különkülön tételekként kell megadni minden további kari/dékáni külön kiadást, így pl. a jutalmakat, illetve a nagyobb kari rendezvények, és egyéb 12

13 akciók/programok költségvetési kereteit (amennyiben ezek nem a Kari szintű egyéb tételek között kerülnek bemutatásra). (d) A Kari likviditás és tartalék a kari oktatási-kutatási egységek adott pillanatban még kari szinten kezelt kerete, illetve a 2) pont szerinti táblázat másik három szervezeti szeletéhez (még) nem sorolható keret. Ehhez kapcsolódva kell kitérni a kari szintű takarékszámla tételekre (ha az adott kar a Költségvetési Szabályzat szerint ennek részese). Meg kell adni mindezek növelési és csökkentési szabályait, azt, hogy milyen módon kerülhet ezekhez keret az év során, illetve miként csökkenhetnek ezek. Ki kell térni arra is, hogy mi az általános kari eljárás az olyan esetekben, amikor valamilyen kari szintű gazdálkodási kockázat nem kezelhető a Kari likviditás és tartalékkal. (A Kari likviditás és tartalék szükséges tervezett mértéke ami akár nulla is lehet kari tanácsi szinten dönthető el, de a kari gazdálkodási kockázatok kezelésének eljárása ehhez a szinthez kell illeszkedjen.) (e) A Kari szintű egyéb (több ilyen is lehet) a Dékáni Hivatal működésével és a Kari likviditás és tartalék tétellel nem összefüggő, de kari szinten kezelt projekt, gazdálkodási részlet (pl. kari rezsikezelés, kari szintű pályázat, létesítmény, labor, tudományos program stb.). Ezeknél világosan meg kell adni, hogy az adott Kari szintű egyéb egységet/projektet milyen bevételekből, milyen kiadások terhelhetik, illetve ezekről miként születik döntés, valamint, hogy mi történik az érintett projektek esetleges többleteivelhiányaival. A Kari szintű egyéb sorként kell megjelenjenek a karon belüli olyan elvonási elemek ( rezsik ) is, amelyek figyelembe vételével a kar (akár karon belüli automatikus eljáráson keresztül) végül teljesíti az egyetemi szintű általános költségekhez való hozzájárulási ( rezsifizetési ) kötelezettségét (a Tárgyévi kiadás (BME-n belülre) rovaton). (f) A kari költségvetésben a pénzügyi terveket tekintve öt alapvető tételt kell világosan elkülöníteni: I) Maradvány az előző évről, II) Tárgyévi költségvetési támogatás, III) Tárgyévi saját bevétel (felbontva BME-n kívülről és belülről érkezőre), V) Tárgyévi kiadás (felbontva BME-n kívülre és belülre fizetendőre), VI) Maradvány a következő évre. Ezt egészíthetik ki az IV1), IV2), Karon belüli átcsoportosítások. Utóbbi(ak) összesen nulla eredményt kell adjanak, a karon belüli belső átcsoportosítások bemutatását szolgálják, akár több ilyen oszlopra bontva, az egyes tételek előjelesen szerepeltetve. Ezek egyike (az egyik IV oszlop) a karon belüli olyan elvonási elemek ( rezsik ) belső megtérítéseit rendezi, amik figyelembe vételével a kar végül teljesíti az egyetemi szintű rezsifizetési kötelezettségét is. A tárgyévre vonatkozó kari költségvetésben az I) Maradvány az előző évről tényadat (összegük az egyetemi költségvetésben megjelenővel azonos, felbontása pedig a kari költségvetés szerinti); a II) Tárgyévi költségvetési támogatás összesen az egyetemi, felbontva kari költségvetésben rögzített adat; a III) Tárgyévi saját bevétel becsült adat (a BME-n belül pénzmozgások kiszűrésével, összesen az egyetemi, felbontva a kari költségvetésben rögzített). Az IV) oszlop(ok) kari szintű átcsoportosítások nulla összeggel, így ezek az egyetemi szintű adatokat nem érintik. A V) Tárgyévi kiadás és VI) Maradvány a következő évre becsült illetve kiadódó tétel. Az alapösszefüggés: I + II + III (+IV) V = VI. (g) A kari költségvetésben a (b)-(e) szerinti szervezeti szeleteket az (f) pont szerint külön-külön levezetve kell megadni úgy, hogy a szervezeti szeletek szerinti 13

14 felbontás összegzései levezetetten megegyezzenek az egyetemi költségvetésben az adott 1) bekezdés szerint megküldött karra vonatkozó főszámokkal (kivéve a Maradvány a következő évre tételt). Ennek bemutatásakor ki kell térni annak a magyarázatára is, hogy az f) pont szerinti Tárgyévi költségvetési támogatás a Belső költségvetés Kari alrendszer Karok összes bevétele vagy Belső költségvetési támogatás összegnek a karra eső összege. Ezzel együtt az f) pont szerint értelmezett Tárgyévi költségvetési támogatás a karra eső Kari összes általános költség és Kari összes létesítmény költség tételeit is tartalmazza, vagy azok levonása után értendők. Azaz az egyes karok e két alapvető interpretációs változat közül kiválaszthatják a számukra (jellemzően Oktatási-kutatási egységek belső elosztási logikájához jobban illeszkedő) megfelelőbbet. A kari költségvetésben a (g) pont szerinti bontásban meg kell adni az előző éves terv-tény összevetéseket (a lényegesebb eltérések indoklásával). (h) A fenti (b)-(f) pontok közötti kapcsolódásokat (pl. ha az egyik többlete vagy hiánya egy másikat növeli vagy terheli) a kari költségvetéseknek világosan tartalmaznia kell. (i) A kari költségvetésnek kötelező része a kari algoritmus szabályrendszerének a leírása, algoritmusszerűen, vagy azt a döntéshozatali mechanizmust leírva, ami alapján a kari szervezeti egységek költségvetési támogatásai megszületnek. 3) 64 szerint (vagy a Szenátus által megnevezetten) a karhoz kapcsolódó gazdasági társaságok, gazdálkodó szervezetek esetén: (a) A kari költségvetések külön fejezetben tárgyalt kötelező részei a Szabályzat 64. -a szerinti BME közvetlen vagy közvetett tulajdonú (vagy a Szenátus által a BME belső költségvetési szabályok tekintetében megnevezetten annak tekintett) gazdasági társaságok, gazdálkodó szervezetek gazdálkodásának részletes és teljes bemutatása, a 2)(f) pont szerinti logikát követve is. (b) Ki kell fejteni, hogy e BME érdekeltségű szervezetek tevékenysége miként van összhangban a kari kompetenciákkal, a kart érintő szolgáltatásokkal, miként segítik a kari küldetés megvalósulását. (c) Ki kell térni arra, hogy milyen módon és mértékben veszik igénybe a BME infrastruktúrát, és miként térítik meg a BME velük kapcsolatos költségeit, illetve miként tesznek (illetve tesz a kar) eleget a Szabályzat szerinti egyetemi szintű befizetési szabályoknak. (d) Világosan rögzíteni kell e BME érdekeltségű szervezetek karral kapcsolatos bevételi kiadási kapcsolatrendszerét (azaz azt, hogy ezek a kapcsolódások a kari költségvetésben hol és milyen módon jelennek meg), illetve azt, hogy ezeknek van-e szerepe a kari likviditási tartalékolási kérdésekben (és ha igen, miként és milyen mértékben). (e) Le kell írni, hogy e kari érdekeltségekben kari szintű, valamint oktatásikutatási szervezeti egységekben dolgozók milyen (pl. összeférhetetlenségi, jövedelmi stb.) szabályok szerint, és milyen döntési és kontrollmechanizmus alapján vesznek részt (foglalkoztatottak, támogatottak, tulajdonosok stb.), ezek 14

15 hogyan, kinek és milyen megfontolása alapján felelnek meg a BME belső rendjének. (f) A fentiek automatikusan ezek időzítéséhez illeszkedve, akár a kari költségvetéstől külön tárgyalva kiegészülnek a BME érdekeltségű szervezetekkel kapcsolatos olyan fenntartói, ellenőrző szervi előírásoknak való megfelelésnek szükséges részekkel, amelyeket a Szabályzat külön nem ír elő. (Így pl. a gazdasági társaságokra meghatározott egyedi stratégiai célok, mutatók, célértékek és azok eléréséhez szükséges tevékenységek meghatározása, elemzése.) A kari költségvetésben be kell számolni továbbá az (esetleges) auditálás és a könyvvizsgálat eredményeiről, az üzleti tervet érintő főbb fejleményekről, illetve minden olyan lényeges kérdésről, ami a felelős tulajdonosi joggyakorlással összefügg. 4) Kari gazdálkodási irányelvek, illetve a nem tisztán pénzügyi adatok bemutatása érdekében a kari költségvetésekbe kötelezően beépítendők a legfontosabb adatok és elemzések, amiket a kari költségvetést megelőző egyetemi Kontrolling jelentések, Gazdálkodási irányelvek vagy Belső költségvetés tartalmaznak. Ehhez a tárgyévi belső költségvetés erre vonatkozó mellékletében mintegy legfeljebb tíz oldal terjedelemben megadott szöveget és táblázatokat kari szinten tetszőlegesen kiegészített formában a kari költségvetésnek tartalmaznia kell. 5) Tárgyév március 7-ig kell elkészüljenek a 2) bekezdés szerinti tagolásban az előző évről hozott maradványok és a tárgyévi saját bevételi tervek, míg március 14-ig az előző évről szóló kari költségvetési beszámolók 2) bekezdés szerinti terv-tény összevetései ahhoz, hogy a tárgyévi Belső költségvetés még márciusban szenátusi tárgyalásra kerülhessen. Ezek határidőben és kellő színvonalon történő elkészítéséhez a kari munkatársak, a GMF osztályai és a Költségvetési és Kontrolling Csoportja munkatársainak aktív együttműködésére van szükség, amit külön erre vonatkozó utasítás szabályozhat. A karok elvárható adatszolgáltatási színvonala a számukra hozzáférhető vagy megküldött adatok színvonalához illeszkedik. 6) A kari tanács által elfogadott (kérésre beterjesztés előtti) kari költségvetések fentiek szerinti megfelelőségét a KKCS ellenőrzi le, jóváhagyása (és kari elfogadása) esetén továbbítja a Főigazgatónak. 7) Az előzőek szerint elkészített kari költségvetések adják a kari gazdálkodási kontroll, valamint a jogszabályok szerinti vagy a kormányzati döntésekből adódó egyetemi szintű intézkedések alapját. Átmeneti rendelkezésekhez (kari költségvetésekhez) D november 1-ig el kell készüljenek a évi kari költségvetések 53. szerinti nagyvonalú, legalább nagyságrendileg helyes kari próba-költségvetései (azaz az elfogadott kari költségvetés fentiek szerinti szervezeti szeletek és főbb pénzügyi tételek szerinti nagyvonalú transzformációi). Ezeket a Rektori Kabinet Költségvetési és Kontrolling Csoport (KKCS) hagyja jóvá, amennyiben nem fogadja el, azt 5 munkanapon belül írásban meg kell indokolnia. Amennyiben egy kar további 10 munkanapon belül nem ad le a KKCS részéről később jóváhagyott ilyen próbaköltségvetést, a kar megelőlegezései ennek elfogadásáig felfüggesztésre kerülnek, aminek felülvizsgálatáért az érintett kar a rektorhoz fordulhat. Az 53. 2) (h) pont 15

16 szerinti terv-tény összevetéseket először a évi kari költségvetésnél kell készíteni. rész): A jelenlegi 64. helyére a következő lép (BME-hez kötődő gazdálkodó szervezetek 64. A BME tulajdonú gazdasági társaságok (beleértve a közvetett vagy résztulajdonlást is) után a működtetéséért felelős szervezeti egység a Likviditási és tartalékalapba történő befizetésre kötelezett. A befizetés alapja a társaság teljes nettó bevétele, mértéke 5%. A befizetési kötelezettséget keletkeztető nettó bevétel meghatározását (így a kivételek kezelését is), az esedékesség megállapítását, a különböző szintű költségvetésekben való megjelenést, a kapcsolódó szervezeti (kompetencia, felelősségi, kötelezettségi stb.) kérdéseket, a beszámolási kérdéseket, az esetleges költségvetési következményeket stb. főszabályként úgy (vagy ahhoz a lehető legjobban közelítve, értelemszerű adaptációk mellett) kell megállapítani, mintha a jelen paragrafus szerinti társaság tevékenysége a tulajdonosi jogokat gyakorló BME szervezeti egység keretén belül folyna. A BME szervezeti egységeket és a jelen pontban értelmezett társaságokat együttesen tekintve, egy adott bevétel belső áramlásakor összességében csak az egyszeri legmagasabb százalékos befizetési kötelezettség kell teljesíteni. A hitel és a tőkebefizetés nem számít bevételnek. A Hallgatói alrendszer felelős működtetésében álló gazdasági társaságok esetén a Likviditási és tartalékalapba kerülő (társaság teljes nettó bevételére vetített) 5% egésze a Kollégiumi alrendszer beruházási és felújítási keretének növelésére vagy az EHK döntése szerint részben vagy egészben egyetemi sportlétesítmény fejlesztésre kerül a belső költségvetésben átcsoportosításra. Átmeneti rendelkezésekhez (BME-hez kötődő gazdasági társaságok rész) E A január december 31. közötti időszakra vonatkozóan a 64. szerint definiált bevétel nem BME résztulajdon aránya szerinti része után a befizetési kötelezettség csak 2%. 16

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM E L Ő T E R J E S Z T É S

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Dr. Péceli Gábor rektor, Barta-Eke Gyula kancellár Szervezeti egység: Rektori Kabinet, Kancellária Hallgatói Szolgáltatási

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR Hasznosító vállalkozás alapítása a Közlekedés és Járműmérnöki Karon Előterjesztés a Kari Tanács 2013. április 11-i ülésére

Részletesebben

8/2012. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Tervében meghatározott alapok felhasználási rendjéről. Alapelvek

8/2012. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Tervében meghatározott alapok felhasználási rendjéről. Alapelvek 8/2012. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Tervében meghatározott alapok felhasználási rendjéről Alapelvek 1. (1) Az egyetemi közös célokat szolgáló, illetve a szervezeti egységekhez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Mándoki Péter gazdasági dékánhelyettes Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

J A V A S L A T. az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

J A V A S L A T. az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dolniczky Lászlóné vezető-főtanácsos J A V A S L A T az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 852/2014. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 11-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: november 11.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 11-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: november 11. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. november 11-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015. november 11. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Formázott: Portugál (brazíliai) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. október 27-i ülésére Formázott: Portugál (brazíliai) Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

A költségvetés szerepe a református gazdálkodó szervezetek életében

A költségvetés szerepe a református gazdálkodó szervezetek életében A költségvetés szerepe a református gazdálkodó szervezetek életében Egyházi szervezetek gazdálkodásának célja: nem elsősorban a bevételek és kiadások pozitív különbözetének (nyereség) mérése és folyamatos

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

Beszámoló a BME 2009. évi befektetési tevékenységéről

Beszámoló a BME 2009. évi befektetési tevékenységéről BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Kaszásné Mészáros Éva főigazgató Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság E LŐTERJESZTÉS A Szenátus 2010. május

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. augusztus 26-ai képviselő-testületi ülésre

1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. augusztus 26-ai képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 1./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. augusztus 26-ai képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Megtárgyalta: 1/2015. (II. 18.) rendelet Jánossomorja

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 19/2013.(VII.30.),

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. május 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére Esély Szociális Társulási Tanács 2040 Budaörs Szabadság út 134. ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás 2013. november -i ülésére Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Nyúl Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2014. évi költségvetését

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

Költségvetési Szabályzat

Költségvetési Szabályzat Költségvetési Szabályzat 2010. március 29. (Módosítva: 2011. március 28., 2011. december 19., 2012. április 23., 2013. január 28., 2014. március 31., 2014. szeptember 29., 2015. március 30., 2015. április

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 055/25/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖN KORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLT SÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2016.

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND 2. számú függelék EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND (A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATÁNAK FÜGGELÉKE) BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. június 25.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 37-64 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. naptári

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19382106-1-19 Bejegyző szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60 134/2007/3.Nyt.1484. 8200 Veszprém, Haszkovó utca 12/A I 6. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 18693599-1-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: TE 3210 Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület 2367 Újhartyán, Fõ utca 21. 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Beszámoló a BME 2010. évi befektetési tevékenységéről

Beszámoló a BME 2010. évi befektetési tevékenységéről BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Átfogó szervezeti egység: Kaszásné Mészáros Éva főigazgató Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság E LŐTERJESZTÉS A Szenátus 2011.

Részletesebben

Mátrabafla Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015. (III. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Mátrabafla Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015. (III. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Mátrabafla Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015. (III. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésére 8. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésére 8. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 26-i ülésére 8. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2016. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2017. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) dr. Kokas Barbara,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18117558-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 11451 Országos Egyesület a Mosolyért 1077 Budapest,Jósika u.10. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 19123958-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 001/1990/12 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010. január

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL BUDAPEST 2016. Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rektori

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 10 Beszámolási időszakot követő események. Füredi-Fülöp Judit

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 10 Beszámolási időszakot követő események. Füredi-Fülöp Judit Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek IAS 10 Beszámolási időszakot követő események Füredi-Fülöp Judit Beszámolási időszakot követő események: a beszámolási időszak vége (fordulónap) és a beszámoló

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2011.

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2011. Tomori Pál Főiskola Közhasznúsági jelentés 2011. 1. Bevezetés A Tomori Pál Főiskolát a KF-SZ Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság 2004. június 22. napján meghozott, 2/2004 sz. határozatával

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 13/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről egységes szerkezetben

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 8.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 8. 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 28 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 8. napirendi pont Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő:

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére Ikt.szám: 5190-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Hallássérültek Identitásáért Egyesület 1222 Budapest, Zentai utca 22. A. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap: 2009.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben